CÍMKE: 'edda'

Gyermeke életéért aggódott az EDDA gitárosa

Gyermeke életéért aggódott az EDDA gitárosa

A ze­nész és ked­vese is meg­könnyeb­bül­tek, hi­szen nem volt zök­ke­nő­men­tes a kis­lá­nyuk ér­ke­zése.

FRISS HÍREK

Pataky Attila öt évre elegendő szeretetet szívott magába!

Pataky Attila öt évre elegendő szeretetet szívott magába!

Az Edda front­em­be­rét hi­he­tet­le­nül fel­span­nol­ták a ra­jon­gók! Őrü­le­tes kon­cer­tet adott a le­gen­dás rock­banda.

Az Edda front­em­be­rét hi­he­tet­le­nül fel­span­nol­ták a ra­jon­gók! Őrü­le­tes kon­cer­tet adott a le­gen­dás rock­banda.

Pataky Attila gumi óvszert vett fiának

Pataky Attila gumi óvszert vett fiának

Az éne­kes na­gyon jó vi­szonyt ápol gye­re­ke­i­vel, így ami­kor ki­seb­bik fia elő­állt egy fur­csa ké­rés­sel, At­tila nem sokat he­zi­tált.

Az éne­kes na­gyon jó vi­szonyt ápol gye­re­ke­i­vel, így ami­kor ki­seb­bik fia elő­állt egy fur­csa ké­rés­sel, At­tila nem sokat he­zi­tált...

Ha nincs az EDDA dobosa, a biztos halál várt volna rá

Ha nincs az EDDA dobosa, a biztos halál várt volna rá

Óri­ási sze­ren­cséje volt a sé­rült ál­lat­nak, ami­kor a ze­nész út­jába akadt. Meg­men­tette az éle­tét.

Óri­ási sze­ren­cséje volt a sé­rült ál­lat­nak, ami­kor a ze­nész út­jába akadt. Zoli ugyanis ha­za­vitte, és meg­men­tette az éle­tét.

Pataky Attila megdöbbentő kijelentést tett fiatal szerelméről

Pataky Attila megdöbbentő kijelentést tett fiatal szerelméről

Nem csoda, hogy a ro­cker bo­lon­dul a nála 28 évvel fi­a­ta­labb Or­si­ért.

Különös vallomást tett volt férjéről Keresztes Ildikó

Különös vallomást tett volt férjéről Keresztes Ildikó

Az éne­kesnő és férje 25 évig éltek együtt, míg­nem 2012-ben el­vál­tak egy­más­tól.

Az éne­kesnő és férje 25 évig éltek együtt, míg­nem 2012-ben el­vál­tak egy­más­tól. Az EDDA gi­tá­ro­sára ké­sőbb rá­ta­lált a sze­re­lem...

Eltiltotta a színpadtól az orvos Pataky Attilát!

Eltiltotta a színpadtól az orvos Pataky Attilát!

Nagy a baj?

Nagy a baj? Az EDDA front­em­be­rét kény­szer­pi­he­nőre kül­dik! Fél évig nem áll­hat majd szín­padra! Vajon mi tör­tént?

Itt a teljes igazság: Ezért ment vissza exéhez Keresztes Ildikó

Itt a teljes igazság: Ezért ment vissza exéhez Keresztes Ildikó

Ke­resz­tes Il­dikó úgy érzi, a le­hető leg­jobb dön­tést hozta em­be­ri­leg és szak­ma­i­lag is.

Gyilkos hurrikán: Ilyen károkat tett Irma az EDDA zenészének házában!

Gyilkos hurrikán: Ilyen károkat tett Irma az EDDA zenészének házában!

El­ké­pesztő pusz­tí­tást vég­zett az Irma hur­ri­kán a Karib-tér­ség­ben!

El­ké­pesztő pusz­tí­tást vég­zett az Irma hur­ri­kán a Karib-tér­ség­ben! A ma­gyar ze­nész flo­ri­dai há­zá­ban tar­tóz­ko­dott a ka­taszt­rófa alatt!

Hoppá, gyönyörű rajongója akarta elcsábítani Pataky Attilát

Hoppá, gyönyörű rajongója akarta elcsábítani Pataky Attilát

Mi tör­tént pon­to­san az Edda kon­certje után?

Mi tör­tént pon­to­san az Edda kon­certje után?

Újabb döbbenetes kijelentést tett Pataky Attila

Újabb döbbenetes kijelentést tett Pataky Attila

Durva, amit átélt.

Úgy tűnik, az Edda front­em­be­ré­nek sorsa már gye­rek­ko­rá­ban meg­pe­csé­te­lő­dött.

Forrong a dühtől Pataky Attila, nem engedték fel a színpadra!

Forrong a dühtől Pataky Attila, nem engedték fel a színpadra!

Az Edda front­em­bere telt házas kon­cer­tet adott volna, azon­ban ugyan­úgy járt, mint nem­ré­gi­ben Zol­tán Erika.

Hatalmas botrány: Pataky Attila hallani sem akar a volt zenésztársakról

Hatalmas botrány: Pataky Attila hallani sem akar a volt zenésztársakról

Az igazi rock­ra­jon­gók em­lé­kez­het­nek még az EDDA "ba­kan­csos" idő­sza­kára.

Az igazi rock­ra­jon­gók em­lé­kez­het­nek még az EDDA 1979 és 1983 kö­zötti, úgy­ne­ve­zett "ba­kan­csos" idő­sza­kára. Az az idő­szak már csak a múlté...

91 éves édesanyjával töltötte születésnapját a szingli Kicska László!

91 éves édesanyjával töltötte születésnapját a szingli Kicska László!

Az EDDA ze­né­sze csak na­gyon rit­kán moz­dul el az asszony mel­lől!

Imádja édes­any­ját az EDDA ze­né­sze, aki csak na­gyon rit­kán moz­dul el az asszony mel­lől!

Pataky Attila zenésztársainak szerez munkát

Pataky Attila zenésztársainak szerez munkát

Pa­taky At­tila sze­ren­csés­nek mond­hatja magát, hi­szen ze­ne­ka­rá­val tö­ret­len a si­ke­rük, idén 43 éve­sek lesz­nek.

Pa­taky At­tila sze­ren­csés­nek mond­hatja magát, hi­szen ze­ne­ka­rá­val tö­ret­len a si­ke­rük, idén 43 éve­sek lesz­nek.

Dráma: Súlyos Pataky Attila állapota!

Dráma: Súlyos Pataky Attila állapota!

Újra sú­lyos kór dön­tötte le a lá­bá­ról az éne­kest!

Újra sú­lyos kór dön­tötte le a lá­bá­ról az éne­kest, aki úgy véli, a ren­ge­teg munka lehet az oka, hogy meg­be­te­ge­dett!

Felháborodtak az orvosok Pataky Attila rákosoknak adott tanácsán

Felháborodtak az orvosok Pataky Attila rákosoknak adott tanácsán

Pa­taky At­tila "cso­dás" gyó­gyu­lása nem­csak a köz­vé­le­ményt boly­gatta fel, de az or­vos­tár­sa­dal­mat is.

Gyászol az Edda! Elvesztették kollégájukat

Gyászol az Edda! Elvesztették kollégájukat

Bubu több mint tíz évig kí­sérte őket.

Több mint tíz évig kí­sérte a le­gen­dás ma­gyar együt­test Gel­lért Tibor, az egy­kori gi­tá­ros ha­lál­híre le­súj­totta a ban­dát.

64 évesen lehet újra apa Pataky Attila

64 évesen lehet újra apa Pataky Attila

Az EDDA front­em­bere sze­retne lá­nyos apuka lenni.

Az EDDA front­em­bere sosem ment a szom­szédba, né­hány meg­hök­kentő mon­da­tért. Most sem, bár jelen eset­ben em­be­ribb vá­gyait fo­gal­mazta meg, mint ál­ta­lá­ban.

Medencében lazított a Pataky család

Medencében lazított a Pataky család

Együtt pan­csol­tak a hét ele­jén Pa­takyék, náluk a hétfő egyéb­ként egy hét­végi nap, mert a hét­vége min­dig mun­ká­val, tur­né­zás­sal telik. A ro­cker jobb­ján uno­kája, Lili ül.

Együtt pan­csolt a hét ele­jén a Pa­taky csa­lád, náluk a hétfő egyéb­ként egy hét­végi nap, mert a hét­vége min­dig mun­ká­val, tur­né­zás­sal telik.

Lebukott: Ezért szakított barátnőjével Kicska László!

Lebukott: Ezért szakított barátnőjével Kicska László!

Ma­gára ma­radt az Edda gi­tá­rosa.

Nem­rég még gyer­me­ket akart pár­já­tól, ma vi­szont már ma­gá­nyo­san hajtja álomra fejét az Edda gi­tá­rosa.

Botrány: Bíróságon harcol az igazáért Pataky Attila!

Botrány: Bíróságon harcol az igazáért Pataky Attila!

Vissza­él­tek a bi­zal­má­val.

Az EDDA front­em­bere sú­lyos be­teg­sége után meg­fo­gadta: nem be­szél többé a ma­gán­éle­té­ről, vissza­él­tek a bi­zal­má­val.

Pataky Attila sztorijaitól kikerekedik a szemed!

Pataky Attila sztorijaitól kikerekedik a szemed!

Bi­zarr szto­ri­kat me­sélt az EDDA front­em­bere, sőt a hi­tet­len­ke­dők­nek is üzent.

Bi­zarr szto­ri­kat me­sélt az EDDA front­em­bere, sőt a hi­tet­len­ke­dők­nek is üzent.

Eláruljuk, hová ment Pataky Attila bulizni a sztárgála helyett

Eláruljuk, hová ment Pataky Attila bulizni a sztárgála helyett

Pa­taky At­tila nem esett két­ségbe, mi­u­tán nem en­ged­ték be a Story Gá­lára népes tár­sa­sá­gá­val.

Pa­taky At­tila nem esett két­ségbe, mi­u­tán nem en­ged­ték be a Story Gá­lára népes tár­sa­sá­gá­val.

Friss információk Pataky Attila állapotáról

Friss információk Pataky Attila állapotáról

Ki­moz­dul­ha­tott ott­hon­ról.

Az EDDA front­em­bere még min­dig lá­ba­do­zik ko­moly arany­ér­mű­tét­jét kö­ve­tően, de végre ki­moz­dul­ha­tott ott­hon­ról né­hány órára.

Eltitkolt lelki gondjai betegítették meg Pataky Attilát

Eltitkolt lelki gondjai betegítették meg Pataky Attilát

Az arany­ér­mű­tét­ből lá­ba­dozó éne­kest más­fél éve egy ba­rátja csú­nyán meg­alázta és meg­lopta. Az eset na­gyon meg­vi­selte.

Az arany­ér­mű­tét­ből lá­ba­dozó éne­kest más­fél éve egy ba­rátja csú­nyán meg­alázta és meg­lopta. Az eset annyira meg­vi­selte, hogy ál­lí­tása sze­rint ez ve­ze­tett sú­lyos be­teg­sé­gé­hez.

Még mindig nincs jól Pataky Attila!

Még mindig nincs jól Pataky Attila!

Bár ko­ráb­ban azt nyi­lat­kozta, hogy sze­retne el­menni gi­tá­rosa, Kicska Laci szü­li­napi bu­li­jára, de ezt va­sár­nap nem tudta meg­tenni.

Bár ko­ráb­ban azt nyi­lat­kozta, hogy sze­retne el­menni gi­tá­rosa, Kicska Laci szü­li­napi bu­li­jára, de ezt va­sár­nap nem tudta meg­tenni.

Kapaszkodjunk! Musicalszínésznő lesz Baukó Éva?

Kapaszkodjunk! Musicalszínésznő lesz Baukó Éva?

Egy pró­bán már túl van...

Tel­je­sen non­szensz hely­ze­tet vá­zolt a hétfő esti Édes Élet. Ale­kosz el­vitte egyik jó ba­rát­já­hoz Baukó Évát, aki szí­nész­női ba­bé­rokra pró­bált törni.

Pataky Attila: K***ára fáj!

Pataky Attila: K***ára fáj!

A mű­tétje után most szó­lalt meg elő­ször az EDDA éne­kese.

A mű­tétje után most szó­lalt meg elő­ször az EDDA éne­kese. Pa­taky At­tila nem ker­telt, be­val­lotta, hogy a pok­lok pok­lát éli át.

Dalt írt aranyérműtétjéről Pataky Attila

Dalt írt aranyérműtétjéről Pataky Attila

Az EDDA front­em­bere ki­hasz­nálja a lá­ba­do­zási időt, és máris kom­po­nált egy új dalt az el­múlt na­pok­ban átélt fáj­dal­ma­i­ról.

Az EDDA front­em­bere ki­hasz­nálja a lá­ba­do­zási időt, és máris kom­po­nált egy új dalt az el­múlt na­pok­ban átélt fáj­dal­ma­i­ról.

Váratlan komplikációk léptek fel Pataky Attila műtétje közben

Váratlan komplikációk léptek fel Pataky Attila műtétje közben

Az EDDA front­em­bere évek óta húzta az arany­ér­mű­tét­jét, ezért is ke­rült ka­rá­csony­kor élet­ve­szé­lyes ál­la­potba.

Pén­te­ken végre kés alá fe­küdt az EDDA front­em­bere és véget ve­tett a szen­ve­dé­se­i­nek. Pa­taky At­tila évek óta húzta az arany­ér­mű­tét­jét, ezért is ke­rült ka­rá­csony­kor élet­ve­szé­lyes ál­la­potba.

Nagy kínok közt telnek Pataky Attila műtét utáni napjai

Nagy kínok közt telnek Pataky Attila műtét utáni napjai

Ahogy a Ri­post pén­te­ken el­ső­ként be­szá­molt róla: az éne­kes túl van arany­ér­mű­tét­jén.

Ahogy a Ri­post pén­te­ken el­ső­ként be­szá­molt róla: az éne­kes túl van arany­ér­mű­tét­jén.

Így sikerült Pataky Attila műtétje!

Így sikerült Pataky Attila műtétje!

Az éne­kes fe­le­sége el­ső­ként a Ri­post­nak me­sélte el.

Az éne­kes fe­le­sége el­ső­ként a Ri­post­nak me­sélte el, hogy vi­selte az ope­rá­ciót az EDDA front­em­bere.

Exkluzív interjú Pataky Attila feleségével. Mindent elárult a műtétről!

Exkluzív interjú Pataky Attila feleségével. Mindent elárult a műtétről!

Orsi, az ag­gódó fe­le­ség nem bírta to­vább a kínos csen­det, és ki­tá­lalt a Ri­post­nak fé­lel­me­i­ről.

Kvantumérintéssel gyógyítgatta Pataky Attila Demcsák Zsuzsát

Demcsák Zsuzsa megsérült, Pataky Attila kvantumérintéssel gyógyítgatta

Az éne­kes ér­de­kes tech­ni­ká­val akarta el­űzni a Mokka mű­sor­ve­ze­tő­jé­nek fáj­dal­mait.

Hírzárlatot rendelt el állapotáról a nagybeteg Pataky Attila

Hírzárlatot rendelt el állapotáról a nagybeteg Pataky Attila

Az EDDA front­em­bere vá­rat­la­nul úgy dön­tött: nem haj­landó be­szélni ál­la­po­tá­ról mind­ad­dig, amíg tel­je­sen fel nem épül.

Eltűnt Pataky Attila! Elmaradt a nagy bejelentés

Eltűnt Pataky Attila! Elmaradt a nagy bejelentés

Az EDDA front­em­bere azt ígérte ra­jon­gó­i­nak, hogy pén­tek reg­gel tiszta vizet önt a po­hárba, de fel­szí­vó­dott.

Az EDDA front­em­bere azt ígérte ra­jon­gó­i­nak, hogy pén­tek reg­gel tiszta vizet önt a po­hárba, de fel­szí­vó­dott.

Családi tragédia nehezíti Pataky Attila felépülését

Családi tragédia nehezíti Pataky Attila felépülését

A ro­cker lel­ki­leg is ki­ké­szült.

Az EDDA front­em­be­rét lel­ki­leg is na­gyon meg­vi­selte a be­teg­ség, sőt még egy kö­zeli rokon ha­lá­lát is fel kell dol­goz­nia köz­ben. Fe­le­sége ne­ve­lő­apja hunyt el.

Pataky Attila nagy bejelentésre készül, a zenésztársak is hallgatnak

Pataky Attila nagy bejelentésre készül, a zenésztársak is hallgatnak

Nem­csak az EDDA front­em­bere, hanem a kör­nye­zete is hall­gat az éne­kes ál­la­po­tá­ról. Pa­taky ha­ma­ro­san nagy be­je­len­tést tesz.

Nem tudják megműteni Pataky Attilát

Nem tudják megműteni Pataky Attilát

A ko­moly gyo­mor- és arany­ér­prob­lé­mái miatt ope­rá­ci­óra lenne szük­sége Pa­taky At­ti­lá­nak.

A ko­moly gyo­mor- és arany­ér­prob­lé­mái miatt ope­rá­ci­óra lenne szük­sége Pa­taky At­ti­lá­nak.

Pataky Attila ismét kórházba került!

Pataky Attila ismét kórházba került!

Alig egy napra me­he­tett haza. Ma ismét új vizs­gá­la­tok­kal vár­ják.

Alig egy napra me­he­tett haza. Ma ismét új vizs­gá­la­tok­kal vár­ják az or­vo­sok. Egye­lőre nem tisz­tá­zott, hogy kis híján miért vér­zett el az éne­kes. A kór­há­zat saját fe­le­lős­sé­gére hagyta el az éne­kes, dal­szerző.

Megszólalt a feleség, január közepén visszatérhet Pataky Attila

Megszólalt a feleség, január közepén visszatérhet Pataky Attila

Az utolsó pil­la­nat­ban szál­lí­tot­ták kór­házba az EDDA éne­ke­sét. Bár a szí­vé­vel is gond van, va­sár­nap már ha­za­en­ged­he­tik.

Sok a kérdés Pataky Attila állapota körül

Sok a kérdés Pataky Attila állapota körül

Egyes vé­le­mé­nyek sze­rint az éne­kes tü­ne­tei sok­kal sú­lyo­sabb egész­ség­ügyi gon­dokra utal­nak, mint amik­ről ő be­szél. Ami nem el­kép­zel­he­tet­len a ko­rábbi kór­tör­té­nete alap­ján.

Egyes vé­le­mé­nyek sze­rint az éne­kes tü­ne­tei sok­kal sú­lyo­sabb egész­ség­ügyi gon­dokra utal­nak, mint amik­ről ő be­szél. Ami nem el­kép­zel­he­tet­len a ko­rábbi kór­tör­té­nete alap­ján.

Pataky Attila kis híján elvérzett karácsonykor

Pataky Attila kis híján elvérzett karácsonykor

Gyo­mor-bél­hu­rut fer­tő­zést ka­pott az EDDA front­em­bere, a has­me­nés­től pedig fel­sza­kad­tak az erei.

Élő adásban égette le magát Pataky Attila

Élő adásban égette le magát Pataky Attila

Az Edda UFO-hívő front­em­bere egy na­gyon ko­moly té­má­ban osz­totta az észt.

Bearanyozta Pataky Attila napját Sarka Kata teste - Fotó

Bearanyozta Pataky Attila napját Sarka Kata teste - Fotó

Az EDDA front­em­bere és Hajdú Péter fe­le­sége kö­zö­sen pó­zolt egy fotó ere­jéig.

Világsztár az Edda koncertjén

Világsztár az Edda koncertjén

A ké­zi­lab­dázó még a szín­padra is fel­ment.

Dé­lu­tán még Szu­per­ku­pát nyert a pá­lyán, este pedig már az egyik ked­venc ze­ne­ka­rá­nak kon­cert­jén tom­bolt Nagy László.