CÍMKE: 'edda'

Különös vallomást tett volt férjéről Keresztes Ildikó

Különös vallomást tett volt férjéről Keresztes Ildikó

Az éne­kesnő és férje 25 évig éltek együtt, míg­nem 2012-ben el­vál­tak egy­más­tól.

Itt a teljes igazság: Ezért ment vissza exéhez Keresztes Ildikó

Itt a teljes igazság: Ezért ment vissza exéhez Keresztes Ildikó

Ke­resz­tes Il­dikó úgy érzi, a le­hető leg­jobb dön­tést hozta.

Ke­resz­tes Il­dikó úgy érzi, a le­hető leg­jobb dön­tést hozta em­be­ri­leg és szak­ma­i­lag is.

Hoppá, gyönyörű rajongója akarta elcsábítani Pataky Attilát

Hoppá, gyönyörű rajongója akarta elcsábítani Pataky Attilát

Mi tör­tént pon­to­san az Edda kon­certje után?

Mi tör­tént pon­to­san az Edda kon­certje után?

Hatalmas botrány: Pataky Attila hallani sem akar a volt zenésztársakról

Hatalmas botrány: Pataky Attila hallani sem akar a volt zenésztársakról

Az igazi rock­ra­jon­gók em­lé­kez­het­nek még az EDDA 1979 és 1983 kö­zötti, úgy­ne­ve­zett "ba­kan­csos" idő­sza­kára.

Újabb döbbenetes kijelentést tett Pataky Attila

Újabb döbbenetes kijelentést tett Pataky Attila

Úgy tűnik, az Edda front­em­be­ré­nek sorsa már gye­rek­ko­rá­ban meg­pe­csé­te­lő­dött.

Úgy tűnik, az Edda front­em­be­ré­nek sorsa már gye­rek­ko­rá­ban meg­pe­csé­te­lő­dött.

91 éves édesanyjával töltötte születésnapját a szingli Kicska László!

91 éves édesanyjával töltötte születésnapját a szingli Kicska László!

Imádja édes­any­ját az EDDA ze­né­sze, aki csak na­gyon rit­kán moz­dul el az asszony mel­lől!

Pataky Attila zenésztársainak szerez munkát...

Pataky Attila zenésztársainak szerez munkát

Pa­taky At­tila sze­ren­csés­nek mond­hatja magát, hi­szen ze­ne­ka­rá­val tö­ret­len a si­ke­rük, idén 43 éve­sek lesz­nek.

Forrong a dühtől Pataky Attila, nem engedték fel a színpadra!

Forrong a dühtől Pataky Attila, nem engedték fel a színpadra!

Az Edda front­em­bere ugyan­úgy járt, mint nem­ré­gi­ben Zol­tán Erika.

Az Edda front­em­bere telt házas kon­cer­tet adott volna, azon­ban ugyan­úgy járt, mint nem­ré­gi­ben Zol­tán Erika.

Dráma: Súlyos Pataky Attila állapota!

Dráma: Súlyos Pataky Attila állapota!

Újra sú­lyos kór dön­tötte le a lá­bá­ról az éne­kest, aki úgy véli, a ren­ge­teg munka lehet az oka, hogy meg­be­te­ge­dett!

Újra sú­lyos kór dön­tötte le a lá­bá­ról az éne­kest, aki úgy véli, a ren­ge­teg munka lehet az oka, hogy meg­be­te­ge­dett!

Gyászol az Edda! Elvesztették kollégájukat

Gyászol az Edda! Elvesztették kollégájukat

Bubu több mint tíz évig kí­sérte őket.

Több mint tíz évig kí­sérte a le­gen­dás ma­gyar együt­test Gel­lért Tibor, az egy­kori gi­tá­ros ha­lál­híre le­súj­totta a ban­dát.

Medencében lazítottak Patakyék

Medencében lazított a Pataky család

Együtt pan­csolt a hét ele­jén a Pa­taky csa­lád, hét­vé­gé­jük szinte soha nincs.

Együtt pan­csolt a hét ele­jén a Pa­taky csa­lád, náluk a hétfő egyéb­ként egy hét­végi nap, mert a hét­vége min­dig mun­ká­val, tur­né­zás­sal telik.

Felháborodtak az orvosok Pataky Attila rákosoknak adott tanácsán

Felháborodtak az orvosok Pataky Attila rákosoknak adott tanácsán

Pa­taky At­tila gyó­gyu­lása nem csak a köz­vé­le­ményt boly­gatta fel.

Pa­taky At­tila "cso­dás" gyó­gyu­lása nem­csak a köz­vé­le­ményt boly­gatta fel, de az or­vos­tár­sa­dal­mat is. Az on­ko­ló­gus szak­em­be­rek egye­ne­sen élet­ve­szé­lyes­nek tart­ják azt az utat, amit az éne­kes vá­lasz­tott.

Lebukott: Ezért szakított barátnőjével Kicska László!

Lebukott: Ezért szakított barátnőjével Kicska László!

Nem­rég még gyer­me­ket akart pár­já­tól, ma vi­szont már ma­gá­nyo­san hajtja álomra fejét az Edda gi­tá­rosa.

Nem­rég még gyer­me­ket akart pár­já­tól, ma vi­szont már ma­gá­nyo­san hajtja álomra fejét a le­gen­dás ma­gyar rock­banda gi­tá­rosa. Hosszú hall­ga­tás után most el­árulta, miért ért véget kap­cso­lata.

Botrány: Bíróságon harcol az igazáért Pataky Attila!

Botrány: Bíróságon harcol az igazáért Pataky Attila!

Az EDDA front­em­bere be­teg­sége után meg­fo­gadta: nem be­szél többé a ma­gán­éle­té­ről, vissza­él­tek a bi­zal­má­val.

Az EDDA front­em­bere sú­lyos be­teg­sége után meg­fo­gadta: nem be­szél többé a ma­gán­éle­té­ről, vissza­él­tek a bi­zal­má­val.

64 évesen lehet újra apa Pataky Attila

64 évesen lehet újra apa Pataky Attila

Az EDDA front­em­bere sze­retne lá­nyos apuka lenni.

Az EDDA front­em­bere sosem ment a szom­szédba, né­hány meg­hök­kentő mon­da­tért. Most sem, bár jelen eset­ben em­be­ribb vá­gyait fo­gal­mazta meg, mint ál­ta­lá­ban.

Pataky Attila sztorijaitól kikerekedik a szemed!

Pataky Attila sztorijaitól kikerekedik a szemed!

A hi­tet­len­ke­dők­nek is üzent.

Bi­zarr szto­ri­kat me­sélt, sőt a hi­tet­len­ke­dők­nek is üzent.

Eláruljuk, hová ment Pataky Attila bulizni a sztárgála helyett

Eláruljuk, hová ment Pataky Attila bulizni a sztárgála helyett

Az estét így is bu­li­zás­sal töl­tötte.

Pa­taky At­tila nem esett két­ségbe, mi­u­tán nem en­ged­ték be a Story Gá­lára népes tár­sa­sá­gá­val. Az estét így is bu­li­zás­sal töl­tötte.

Még mindig nincs jól Pataky Attila!

Még mindig nincs jól Pataky Attila!

Sze­re­tett volna el­menni gi­tá­rosa bu­li­jára, de va­sár­nap nem tudta meg­tenni.

Bár ko­ráb­ban azt nyi­lat­kozta, hogy sze­retne el­menni gi­tá­rosa, Kicska Laci szü­li­napi bu­li­jára, de ezt va­sár­nap nem tudta meg­tenni.

Eltitkolt lelki gondjai betegítették meg Pataky Attilát

Eltitkolt lelki gondjai betegítették meg Pataky Attilát

Az arany­ér­mű­tét­ből lá­ba­dozó éne­kes őszin­tén val­lott élete leg­ne­he­zebb idő­sza­ká­ról.

Az arany­ér­mű­tét­ből lá­ba­dozó éne­kes őszin­tén val­lott élete leg­ne­he­zebb idő­sza­ká­ról.

Friss információk Pataky Attila állapotáról

Friss információk Pataky Attila állapotáról

Ki­moz­dul­ha­tott ott­hon­ról.

Az EDDA front­em­bere még min­dig lá­ba­do­zik ko­moly arany­ér­mű­tét­jét kö­ve­tően, de végre ki­moz­dul­ha­tott ott­hon­ról né­hány órára.

Dalt írt aranyérműtétjéről Pataky Attila

Dalt írt aranyérműtétjéről Pataky Attila

Az EDDA front­em­bere ki­hasz­nálja a lá­ba­do­zási időt, és kom­po­nált egy új dalt az el­múlt na­pok­ban átélt fáj­dal­ma­i­ról.

Az EDDA front­em­bere ki­hasz­nálja a lá­ba­do­zási időt, és kom­po­nált egy új dalt az el­múlt na­pok­ban átélt fáj­dal­ma­i­ról.

Kapaszkodjunk! Musicalszínésznő lesz Baukó Éva?

Kapaszkodjunk! Musicalszínésznő lesz Baukó Éva?

Ale­kosz el­vitte egyik jó ba­rát­já­hoz Baukó Évát, aki szí­nész­női ba­bé­rokra pró­bált törni.

Ale­kosz el­vitte egyik jó ba­rát­já­hoz Baukó Évát, aki szí­nész­női ba­bé­rokra pró­bált törni.

Váratlan komplikációk léptek fel Pataky Attila műtétje közben

Váratlan komplikációk léptek fel Pataky Attila műtétje közben

Hosszabbra si­ke­re­dett a műtét.

Az EDDA front­em­bere évek óta húzta az arany­ér­mű­tét­jét, ezért is ke­rült ka­rá­csony­kor élet­ve­szé­lyes ál­la­potba.

Nagy kínok közt telnek Pataky Attila műtét utáni napjai

Nagy kínok közt telnek Pataky Attila műtét utáni napjai

Az éne­kes túl van arany­ér­mű­tét­jén.

Ahogy a Ri­post pén­te­ken el­ső­ként be­szá­molt róla: az éne­kes túl van arany­ér­mű­tét­jén.

Pataky Attila: K***ára fáj!

Pataky Attila: K***ára fáj!

A mű­tétje után most szó­lalt meg elő­ször az EDDA éne­kese. Pa­taky At­tila nem ker­telt, be­val­lotta, hogy a pok­lok pok­lát éli át.

A mű­tétje után most szó­lalt meg elő­ször az EDDA éne­kese. Pa­taky At­tila nem ker­telt, be­val­lotta, hogy a pok­lok pok­lát éli át.

Így sikerült Pataky Attila műtétje!

Friss: Így sikerült Pataky Attila műtétje!

Az éne­kes fe­le­sége el­ső­ként a Ri­post­nak me­sélte el, hogy vi­selte az ope­rá­ciót az EDDA egész­ség­ügyi gon­dok­kal küzdő front­em­bere.

Az éne­kes fe­le­sége el­ső­ként a Ri­post­nak me­sélte el, hogy vi­selte az ope­rá­ciót az EDDA egész­ség­ügyi gon­dok­kal küzdő front­em­bere.

Kvantumérintéssel gyógyítgatta Pataky Attila Demcsák Zsuzsát

Demcsák Zsuzsa megsérült, Pataky Attila kvantumérintéssel gyógyítgatta

Az éne­kes ér­de­kes tech­ni­ká­val akarta el­űzni a Mokka mű­sor­ve­ze­tő­jé­nek fáj­dal­mait.

Eltűnt Pataky Attila! Elmaradt a nagy bejelentés

Eltűnt Pataky Attila! Elmaradt a nagy bejelentés

Az EDDA front­em­bere fel­szí­vó­dott.

Az éne­kes azt ígérte ra­jon­gó­i­nak, hogy pén­tek reg­gel tiszta vizet önt a po­hárba egész­ség­ügyi ál­la­po­tá­val kap­cso­lat­ban. Ám he­lyette fel­szí­vó­dott.

Exkluzív interjú Pataky Attila feleségével. Mindent elárult a műtétről!

Exkluzív interjú Pataky Attila feleségével. Mindent elárult a műtétről!

Hosszú he­te­kig hír­zár­lat volt az éne­kes be­teg­sé­gé­vel kap­cso­lat­ban.

Hosszú he­te­kig hír­zár­lat volt az éne­kes be­teg­sé­gé­vel kap­cso­lat­ban. Orsi, az ag­gódó fe­le­ség nem bírta to­vább a kínos csen­det, és ki­tá­lalt a Ri­post­nak fé­lel­me­i­ről.

Családi tragédia nehezíti Pataky Attila felépülését

Családi tragédia nehezíti Pataky Attila felépülését

Az EDDA front­em­be­rét lel­ki­leg is na­gyon meg­vi­selte a be­teg­ség, sőt még egy kö­zeli rokon ha­lá­lát is fel kell dol­goz­nia.

Az EDDA front­em­be­ré­nek meg kell erő­södni ahhoz, hogy koc­ká­zat nél­kül el le­hes­sen vé­gezni rajta az aranyér be­avat­ko­zást. A ze­nészt azon­ban lel­ki­leg is na­gyon meg­vi­selte a be­teg­ség, sőt még egy kö­zeli rokon ha­lá­lát is fel kell dol­goz­nia köz­ben. Fe­le­sége ne­ve­lő­apja hunyt el.

Hírzárlatot rendelt el állapotáról a nagybeteg Pataky Attila

Hírzárlatot rendelt el állapotáról a nagybeteg Pataky Attila

Az EDDA front­em­bere vá­rat­la­nul úgy dön­tött: nem haj­landó be­szélni ál­la­po­tá­ról mind­ad­dig, amíg tel­je­sen fel nem épül.

Januárban fogják műteni Pataky Attilát

Januárban fogják műteni Pataky Attilát

Me­g­elé­gelte a ször­nyű plety­ká­kat a ro­cker fe­le­sége...

Me­g­elé­gelte a ször­nyű plety­ká­kat a ro­cker fe­le­sége, aki a Ri­post­nak végre ki­tá­lalt arról, pon­to­san mi is tör­té­nik a be­te­ges­kedő éne­kes­sel.

Nem tudják megműteni Pataky Attilát

Nem tudják megműteni Pataky Attilát

Ope­rá­ci­óra lenne szük­sége.

A ko­moly gyo­mor- és arany­ér­prob­lé­mái miatt ope­rá­ci­óra lenne szük­sége, ám egy­előre nem tud­ják el­vé­gezni rajta a fon­tos be­avat­ko­zást.

Rajongói aggódnak Pataky Attiláért

Rajongói aggódnak Pataky Attiláért

Sok­kolta az EDDA hí­veit Pa­taky At­tila be­teg­sége.

Sok­kolta az EDDA hí­veit Pa­taky At­tila be­teg­sége. Hoz­zá­szó­lá­sok­ban bá­to­rít­ják a sztárt, aki élet­ve­szélybe ke­rült ka­rá­csony előtt. A kon­cer­te­ket be­pó­tol­ják.

Pataky Attila ismét kórházba került!

Pataky Attila ismét kórházba került!

Alig egy napra me­he­tett haza. Ma ismét új vizs­gá­la­tok­kal vár­ják.

Alig egy napra me­he­tett haza. Ma ismét új vizs­gá­la­tok­kal vár­ják az or­vo­sok. Egye­lőre nem tisz­tá­zott, hogy kis híján miért vér­zett el az éne­kes. A kór­há­zat saját fe­le­lős­sé­gére hagyta el az éne­kes, dal­szerző.

Megszólalt a feleség, január közepén visszatérhet Pataky Attila

Megszólalt a feleség, január közepén visszatérhet Pataky Attila

Az utolsó pil­la­nat­ban szál­lí­tot­ták kór­házba az EDDA éne­ke­sét. Bár a szí­vé­vel is gond van, va­sár­nap már ha­za­en­ged­he­tik.

Pataky Attila kis híján elvérzett karácsonykor

Pataky Attila kis híján elvérzett karácsonykor

Gyo­mor-bél­hu­rut fer­tő­zést ka­pott az EDDA front­em­bere, a durva has­me­nés­től pedig fel­sza­kad­tak az erei.

Gyo­mor-bél­hu­rut fer­tő­zést ka­pott az EDDA front­em­bere, a has­me­nés­től pedig fel­sza­kad­tak az erei. Vé­ré­nek 30-35%-át el­ve­szí­tette.

Élő adásban égette le magát Pataky Attila

Élő adásban égette le magát Pataky Attila

Az Edda egy na­gyon ko­moly té­má­ban osz­totta az észt.

Az Edda UFO-hívő front­em­bere egy na­gyon ko­moly té­má­ban osz­totta az észt. Majd ki­de­rült, hogy egy vicc­nek szánt cikk­ből sze­rezte min­den tu­dá­sát.

Bearanyozta Pataky Attila napját Sarka Kata teste - Fotó

Bearanyozta Pataky Attila napját Sarka Kata teste - Fotó

Kö­zö­sen pó­zol­tak egy fotó ere­jéig.

Az EDDA front­em­bere és Hajdú Péter fe­le­sége kö­zö­sen pó­zolt egy fotó ere­jéig, és nehéz el­dön­teni, ki ra­jon­gott ezért az öt­le­tért job­ban.

Világsztár az Edda koncertjén

Világsztár az Edda koncertjén

A világ egyik leg­jobb ké­zi­lab­dá­zója még a szín­padra is fel­ment.

Dé­lu­tán még Szu­per­ku­pát nyert, este pedig már az egyik ked­venc ze­ne­ka­rá­nak kon­cert­jén tom­bolt Nagy László. A világ egyik leg­jobb ké­zi­lab­dá­zója még a szín­padra is fel­ment.