CÍMKE: 'duna aréna'

Hosszú Katinka, Jakabos Zsú és társaik csodát tettek Budapesten

Hosszú Katinka, Jakabos Zsú és társaik csodát tettek Budapesten

Kü­lön­le­ges győ­zel­met arat­tak. Több össze­te­vője van ennek a fö­lé­nyes si­ker­nek.

Sztárparádé Budapesten, Hosszú Katinkáék óriási összegért úsznak

Sztárparádé Budapesten, Hosszú Katinkáék óriási összegért úsznak

Ezen a hét­vé­gén, május 11-én és 12-én ren­de­zik az úszok Baj­no­kok So­ro­za­tá­nak bu­da­pesti ver­se­nyét.

Szívmelengető üzenet, Hosszú Katinkára rátörtek az emlékek

Szívmelengető üzenet, Hosszú Katinkára rátörtek az emlékek

Az Iron Lady már ké­szen áll a hét­végi bu­da­pesti ver­senyre. Csü­tör­tö­kön még el­kapta őt a nosz­tal­gia.

Az Iron Lady már ké­szen áll a hét­végi bu­da­pesti ver­senyre. Csü­tör­tö­kön még el­kapta őt a nosz­tal­gia.

Shane Tusupnak hiányzik Budapest és Katinka? Felszínre törtek az emlékek

Shane Tusupnak hiányzik Budapest és Katinka? Felszínre törtek az emlékek

Le­zá­rult Hosszú Ka­tinka és Shane Tusup vá­lása.

Le­zá­rult Hosszú Ka­tinka és Shane Tusup vá­lása. Az ame­ri­kai nosz­tal­gi­á­zik.

Úszóbotrány, bírálta az elnök Hosszú Katinkát

Úszóbotrány, bírálta az elnök Hosszú Katinkát

Szer­dán át­ad­ták a Duna Aréna új edző­ter­mét, végre va­la­mennyi ma­gyar úszó a saját óra­rendje sze­rint ké­szül­het az uszo­dá­ban.

Szer­dán át­ad­ták a Duna Aréna új edző­ter­mét, végre va­la­mennyi ma­gyar úszó a saját óra­rendje sze­rint ké­szül­het az uszo­dá­ban.

Verrasztó Dávid elárulta, ez az igazság az úszóbotrányban

Verrasztó Dávid elárulta, ez az igazság az úszóbotrányban

Átad­ták az új edző­ter­met.

Meg­kap­ták új, csúcs­mo­dern edző­ter­mü­ket a ma­gyar úszó-vá­lo­ga­tott tag­jai a Duna Aré­ná­ban. Ki­pró­bál­ták az új esz­kö­zö­ket a spor­to­lók.

Így edzenek a magyar sztárúszók a Duna Arénában - galéria

Így edzenek a magyar sztárúszók a Duna Arénában - galéria

Meg­kap­ták új, csúcs­mo­dern edző­ter­mü­ket a ma­gyar úszó-vá­lo­ga­tott tag­jai a Duna Aré­ná­ban.

Meg­kap­ták új, csúcs­mo­dern edző­ter­mü­ket a ma­gyar úszó-vá­lo­ga­tott tag­jai a Duna Aré­ná­ban.

Úszóbotrány, Hosszú Katinka minden részletet elárult

Úszóbotrány, Hosszú Katinka minden részletet elárult

Hosszú Ka­tinka őszin­tén be­szélt.

Hosszú Ka­tinka ál­lítja, nincs né­zet­el­té­rés közte, és a többi úszó kö­zött.

Áll a bál Hosszú Katinka körül, megszólalt Kapás Bogi edzője

Áll a bál Hosszú Katinka körül, kiborította a bilit Kapás Bogi edzője

Kon­di­te­rem he­lyett bor­dás­fal jut. Feb­ruár kö­ze­pére meg­ol­dód­hat a mél­tat­lan hely­zet, de addig?

Friss fejlemény a magyar úszóbotrányban, így zárulhat a dráma

Friss fejlemény a magyar úszóbotrányban, így zárulhat a dráma

Szer­dán adják át a Duna Aréna új kon­di­ter­mét a vá­lo­ga­tott spor­to­lók­nak.

Szer­dán adják át a Duna Aréna új kon­di­ter­mét a vá­lo­ga­tott spor­to­lók­nak. Így el­ke­rül­he­tővé vál­nak a to­vábbi viták.

Hosszú Katinka több élsportolót is kitiltott a Duna Arénából

Hosszú Katinka több élsportolót is kitiltott a Duna Arénából

A Fradi úszó­i­nak in­gáz­nia kell a Nép­li­get és a Duna Aréna kö­zött a ki­til­tás miatt.

A Fradi úszó­i­nak in­gáz­nia kell a Nép­li­get és a Duna Aréna kö­zött a ki­til­tás miatt.

Fantasztikus hírre ébredt Hosszú Katinka

Fantasztikus hírre ébredt Hosszú Katinka

Új szu­per­so­ro­za­tot indít a FINA, Bu­da­pes­ten is lesz ver­seny.

Új szu­per­so­ro­za­tot indít a FINA, amely­nek má­so­dik ál­lo­mása Bu­da­pes­ten lesz a Duna Aré­ná­ban. Cseh László és Milák Kris­tóf is rajt­hoz áll­hat.

Varázslatos este, nagy tömeg gyűlt össze a Duna Arénában

Varázslatos este, nagy tömeg gyűlt össze a Duna Arénában

Több ezren lá­to­ga­tot­tak ki.

Remek volt a han­gu­lat a Duna Aré­ná­ban, több ezren lá­to­ga­tot­tak ki a Vi­zes­gá­lára. A pó­ló­sok és az úszók is össze­csap­tak a me­den­cé­ben.

Új sportágba vág bele Hosszú Katinka klubja: Itt vannak a részletek

Új sportágba vág bele Hosszú Katinka klubja: Itt vannak a részletek

Sok min­den sze­re­pel az Iron Swim hosszú távú ter­ve­i­ben. Egye­lőre sztár­pó­lós nél­kül ok­tat­ják a ví­zi­lab­dát a gye­re­kek­nek.

Sok min­den sze­re­pel az Iron Swim hosszú távú ter­ve­i­ben. Egye­lőre sztár­pó­lós nél­kül ok­tat­ják a ví­zi­lab­dát a gye­re­kek­nek.

Hosszú Katinka a fájdalomnak is örült a Duna Arénában

Hosszú Katinka a fájdalomnak is örült a Duna Arénában

Alig várta az új edző­jé­vel meg­kez­dett, kő­ke­mény munka foly­ta­tá­sát. Nyerő pá­rost al­kot­nak Pet­rov Ár­pád­dal.

Alig várta az új edző­jé­vel meg­kez­dett, kő­ke­mény munka foly­ta­tá­sát. Már két hónap alatt is ki­de­rült: nyerő pá­rost al­kot­nak Pet­rov Ár­pád­dal.

Hosszú Katinka édesapja újra boldog, ez az oka

Hosszú Katinka édesapja újra boldog, ez az oka

A csa­ládja is vissza­kapta az igazi Ka­tin­kát. A büszke apuka le­ír­ha­tat­lan pil­la­na­to­kat élt át a Duna Aré­ná­ban.

Nem csak a szur­ko­lók, hanem a csa­ládja is vissza­kapta az igazi Ka­tin­kát. A büszke apuka le­ír­ha­tat­lan pil­la­na­to­kat élt át a Duna Aré­ná­ban.

Nem hiszed el, mit kapott Hosszú Katinka

Nem hiszed el, mit ajándékozott Egerszegi Krisztina Hosszú Katinkának

Eger­szegi Kisz­tina adott neki egy Rubik-koc­kát.

Öt­szö­rös olim­piai baj­no­kunk sze­mé­lye­sen is gra­tu­lálni tu­dott az Iron Lady­nek a Duna Aré­ná­ban.

Vakon is legyőzte világhírű ellenfelét a magyar sztár

Vakon is legyőzte világhírű ellenfelét a magyar sztár

Tor­ghel­lé­nek nem volt könnyű dolga.

Tor­ghelle Sán­dor­nak úgy kel­lett úsz­nia a Duna Aré­ná­ban, hogy a szem­üvege szinte végig a szá­já­ban volt... Ám így is si­ke­re­sen meg­előzte Eri­cet, az an­gol­nát.

Hosszú Katinka meglepő titkot árult el a Duna Arénában

Hosszú Katinka meglepő titkot árult el a Duna Aréna közönségének

Fan­tasz­ti­ku­san úszott az Iron Lady.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok Bu­da­pes­ten gyűj­tötte be 400. és 401. vi­lág­kupa-érmét. Ki­de­rült, hol fogja tar­tani őket.

Hosszú Katinka személyesen tárgyal az úszóklubjáról

Hosszú Katinka harcba száll, személyesen tárgyal az úszóklubjáról

Ma­radni akar­nak a Duna Aré­ná­ban.

Az Iron Aqua­tics­nál úgy tud­ták, jú­nius vé­géig hasz­nál­hat­ják a Duna Aré­nát.

Lefotózták, világsztár érkezett Budapestre

Lefotózták a reptéren, világsztár érkezett Budapestre

Mo­us­sam­bani a Duna Aré­ná­ban fog úszni.

Eric Mo­us­sam­bani már a ma­gyar fő­vá­ros­ban han­go­ló­dik a csü­tör­tö­kön kez­dődő bu­da­pesti úszó vi­lág­ku­pára. Ma­gyar sztá­rok ellen fog úszni.

Fellélegezhet Hosszú Katinka, nagyon várt már erre a hírre

Fellélegezhet Hosszú Katinka, nagyon várt már erre a hírre

Az úszó­klub­já­ról szü­le­tett dön­tés.

Meg­szü­le­tett a meg­ál­la­po­dás, az Iron Lady úszó­klubja to­vábbra is hasz­nál­hatja a Duna Aré­nát.

Tényleg kirúgják Katinka klubját a Duna Arénából? Itt az igazság!

Tényleg kirúgják Katinka klubját a Duna Arénából? Itt az igazság!

Az Iron Aqua­tics hasz­ná­lati szer­ző­dése május 31-én lejár.

Az Iron Aqua­tics hasz­ná­lati szer­ző­dése május 31-én lejár. Kez­de­mé­nyez­ték az új szer­ző­dés meg­kö­té­sét.

Örömhír, Kásás Tamásék újra visszatérnek

Örömhír, Kásás Tamásék újra visszatérnek

A ter­vek sze­rint min­den évben lesz­nek ilyen gá­la­meccsek. A Duna Aré­ná­ban fo­gad­ják a vi­lág­vá­lo­ga­tot­tat.

A ter­vek sze­rint min­den évben lesz­nek ilyen gá­la­meccsek. A Duna Aré­ná­ban fo­gad­ják a vi­lág­vá­lo­ga­tot­tat.

Váratlan fordulat, Hosszú és Tusup sok időt töltenek együtt

Váratlan fordulat, Hosszú és Tusup sok időt töltenek együtt

Vajon ki­bé­kül­tek?

Vajon ki­bé­kül­tek? Ismét együtt hagyta el a Duna Aré­nát az Iron Lady és az ame­ri­kai edző. Jó­ked­vűen be­szél­get­tek, külön au­tó­val tá­voz­tak.

Hosszú Katinka megszólalt, ezt mondta a jövőjéről

Hosszú Katinka megszólalt, ezt mondta a jövőjéről

Egy kér­désre vá­la­szolt az Iron Lady.

Egyet­len kér­désre vá­la­szolt csak az Iron Lady, aki a niz­zai ver­senyt is ki­hagy­hatja. Tu­sup­nak nyoma sem volt hét­főn a Duna Aréna kör­nyé­kén.

Újabb fotó, Shane Tusup nagyon boldog Hosszú Katinka mellett

Újabb fotó, Shane Tusup nagyon boldog Hosszú Katinka mellett

Tu­su­pék jó­ked­vűen tá­voz­tak a szer­dai edzés­ről. Külön au­tó­val hagy­ták el az uszo­dát.

Tu­su­pék jó­ked­vűen tá­voz­tak a szer­dai edzés­ről. Külön au­tó­val hagy­ták el az uszo­dát.

Újabb fordulat, Hosszú Katinka hallgat Tusup tanácsaira?

Újabb fordulat, Hosszú Katinka hallgat Tusup tanácsaira?

Ál­lí­tó­lag a hát­tér­ből irá­nyít az ame­ri­kai tré­ner. Ezzel még nem ol­dó­dik meg a há­zas­sági vál­sá­guk.

Ál­lí­tó­lag a hát­tér­ből irá­nyít az ame­ri­kai tré­ner. Ezzel vi­szont még nem ol­dó­dik meg a há­zas­sági vál­sá­guk.

Kiderült, kivel tart közös edzéseket Hosszú Katinka

Kiderült, kivel tart közös edzéseket Hosszú Katinka

Nem­rég együtt utaz­tak el Ame­ri­kába.

Dudás Dá­niel min­den bi­zonnyal csak be­se­gít Ka­tin­ká­nak. Szil­vesz­ter kör­nyé­kén kö­zö­sen utaz­tak el a ten­ge­ren­túlra.

Érdekes titkot árult el Hosszú Katinkáékról volt úszótársuk

Érdekes titkot árult el Hosszú Katinkáékról volt úszótársuk

Ko­ráb­ban is sok volt a szú­rós te­kin­tet.

Föld­házi Dávid év ele­jén hagyta ott Tu­su­pék klub­ját, mert nem akart fe­szült­ség­ben dol­gozni. A ké­ré­sé­nek sem tud­tak min­dig ele­get tenni.

Friss fotó, nem egyedül távozott a Duna Arénából Shane Tusup

Friss fotó, nem egyedül távozott a Duna Arénából Shane Tusup

A te­le­fon­ját nyom­kodva hagyta el az uszo­dát az ame­ri­kai edző.

A te­le­fon­ját nyom­kodva hagyta el az uszo­dát az ame­ri­kai edző. Ka­tin­ká­nak nyoma sem volt.

Megint Tusup nélkül edzett Hosszú Katinka

Megint Tusup nélkül edzett Hosszú Katinka

To­vábbra sem bé­kült ki fér­jé­vel a bajai klasszis, aki már ked­den is más­sal ér­ke­zett az uszo­dá­hoz.

Katinka új partnerrel érkezett a Duna Arénába, Tusup már nem volt ott

Katinka új partnerrel érkezett a Duna Arénába, Tusup már nem volt ott

Az ame­ri­kai edző ko­csiba pat­tant, ami­kor Ka­tinka egy nő tár­sa­sá­gá­ban be­sé­tált a be­já­ra­ton.

Leleplező fotó, egymásra mosolygott Hosszú és Tusup

Leleplező fotó, egymásra mosolygott Hosszú és Tusup

Mind­ket­ten a Duna Aré­ná­ban vol­tak. Lát­ha­tóan jó­ked­vűen hagy­ták el az uszo­dát.

Elképesztő, Shane Tusup komoly őrizetet kapott

Elképesztő, Shane Tusup komoly őrizetet kapott

A hol­ly­woodi sztá­rok is meg­iri­gyel­nék azt a ké­szült­sé­get, ami a tré­ner körül ki­ala­kult a héten.