CÍMKE: 'díjátadó'

Szomorú hírt közölt Lady Gaga, haldokló lovához rohant a díjátadóról

Szomorú hírt közölt Lady Gaga, haldokló lovához rohant a díjátadóról

Egy iga­zán jó ba­rát­já­tól kel­lett bú­csút ven­nie. Meg­ható üze­net­ben kö­szönte meg a közös em­lé­ke­ket.

Sokkot kapott Borbély Alexandra, azonnal kórházba vitték a színésznőt

Sokkot kapott Borbély Alexandra, azonnal kórházba vitték a színésznőt

A ber­lini díj­át­adó­ról az or­vo­sok­hoz ve­ze­tett az útja. A sok ide­ges­ke­dést nem bírta a szer­ve­zete.

Ebből lett nagy elege a rajongóknak, furcsa szokást vett fel Meghan hercegné

Ebből lett nagy elege a rajongóknak, furcsa szokást vett fel Meghan hercegné

A her­cegné lát­ha­tóan na­gyon bol­dog és büszke vá­ran­dós­sága miatt.

A her­cegné lát­ha­tóan na­gyon bol­dog és büszke vá­ran­dós­sága miatt.

Így még sosem láttuk, Meghan hercegné ellopta a show-t

Így még sosem láttuk, Meghan hercegné ellopta a show-t

A her­cegné annyira cso­dá­la­to­san néz ki, hogy le sem bír­juk venni róla a sze­mün­ket. Mások is így van­nak ezzel...

A her­cegné annyira cso­dá­la­to­san néz ki, hogy le sem bír­juk venni róla a sze­mün­ket.

Szenzációs magyar focisiker, külföldön díjazták a klubvezetőt

Szenzációs magyar focisiker, külföldön díjazták a klubvezetőt

Dió­szegi László kapta az év leg­jobb klub­el­nö­ké­nek járó díjat a Román Lab­da­rú­gás Gá­lá­ján.

Dió­szegi László kapta az év leg­jobb klub­el­nö­ké­nek járó díjat a Román Lab­da­rú­gás Gá­lá­ján.

Magyarország kifogyhatatlan a zenei tehetségekből

Magyarország kifogyhatatlan a zenei tehetségekből

Ki­osz­tot­ták a Ju­nior Prima dí­ja­kat.

Tíz fi­a­tal te­het­ség ve­hette át a 2018-as Ju­nior Prima díjat ze­ne­mű­vé­szet ka­te­gó­ri­á­ban a Mü­pá­ban Bu­da­pes­ten.

Micsoda fotó, ezért irigykedik mindenki Kamarás Ivánra

Micsoda fotó, ezért irigykedik mindenki Kamarás Ivánra

Iga­zán sze­ren­csés­nek mond­hatja magát a ma­gyar sztár­szí­nész. Ki cse­rélne vele?

Iga­zán sze­ren­csés­nek mond­hatja magát a ma­gyar sztár­szí­nész. Ki cse­rélne vele?

Teljesen kiakadtak a szurkolók: botrány lett a Puskás-díjból

Teljesen kiakadtak a szurkolók: botrány lett a Puskás-díjból

Ne­he­zen fo­gad­ták el a dön­tést.

A Li­ver­pool sztárja, Mo­ha­med Sza­lah lett a nyer­tes, a druk­ke­rek nem akar­tak hinni a sze­mük­nek. Pedig a sza­va­zást ők dön­töt­ték el.

Súlyos döntés, Cristiano Ronaldo a FIFA-nak is beintett

Súlyos döntés, Cristiano Ronaldo a FIFA-nak is beintett

Re­pü­lés he­lyett in­kább pi­henne.

A nem­zet­közi szö­vet­ség díj­át­adó gá­lá­ját is ki­hagyja a Ju­ven­tus sztár­fo­cis­tája. Újra Luka Mod­ric kap­hatja a leg­jobb­nak járó tró­feát.

Óriási baki a focigálán, ki tud erre magyarázatot adni?

Óriási baki a focigálán, ki tud erre magyarázatot adni?

A FIFA-nál az év ka­pusa nem fért be az év csa­pa­tába. Az év leg­jobb­já­nak je­lölt Sza­lah is ki­ma­radt az álom­kez­dő­ből.

A FIFA-nál az év ka­pu­sá­nak meg­vá­lasz­tott Thi­baut Co­ur­tois nem fért be az év csa­pa­tába. Az év leg­jobb­já­nak je­lölt Sza­lah is ki­ma­radt az álom­kez­dő­ből.

Cristiano Ronaldo teljesen kiborult, az ügynöke is őrjöngött

Cristiano Ronaldo teljesen kiborult, az ügynöke is őrjöngött

Nem a por­tu­gál sztár lett a BL leg­jobbja, emi­att akadt ki az öt­szö­rös arany­lab­dás.

Nem a por­tu­gál sztár lett a Baj­no­kok Li­gája leg­jobbja, emi­att akadt ki az öt­szö­rös arany­lab­dás.

Magyarország leginspirálóbb nőit díjazzák, a közönség is szavazhat!

Magyarország leginspirálóbb nőit díjazzák, a közönség is szavazhat!

Május 10-én a Vár­kert Ba­zár­ban, az Ins­pi­ráló Nők-esten adják majd át a 8+1 ka­te­gó­ria győz­te­se­i­nek járó el­is­me­ré­se­ket. A je­löl­tekre az ol­va­sók sza­vaz­hat­nak már­cius 21-től.

Felszisszennek a férfiak, ennél átlátszóbb ruhát nem találhatott volna az énekesnő

Felszisszennek a férfiak, ennél átlátszóbb ruhát nem találhatott volna az énekesnő

Fel­forrt kö­rü­lötte a le­vegő.

A be­vál­la­lós éne­kesnő ez­út­tal túl­szár­nyalta ön­ma­gát. Nem csoda, hogy fel­forrt kö­rü­lötte a le­vegő.

Így buliztak a legstílusosabb magyar celebek az év díjátadóján!

Így buliztak a legstílusosabb magyar celebek az év díjátadóján!

Öt ka­te­gó­ri­á­ban dí­jaz­ták ha­zánk leg­stí­lu­so­sabb sztár­jait.

Csü­tör­tök este az InStyle ma­ga­zin idén is öt ka­te­gó­ri­á­ban dí­jazta ha­zánk leg­stí­lu­so­sabb sztár­jait, va­la­mint a leg­kre­a­tí­vabb csa­pa­to­kat.

Meglepő kijelentést tett a Fonogram-győztes!

Meglepő kijelentést tett a Fonogram-győztes!

Szerda este tar­tot­ták az idei díj­át­adót a Vár­kert Ba­zár­ban.

Szerda este tar­tot­ták az idei díj­át­adót a Vár­kert Ba­zár­ban.

Tusup nélkül megy gálázni Hosszú Katinka?

Tusup nélkül megy gálázni Hosszú Katinka?

Na­gyon vár­ják a Nem­zeti Szín­ház­ban.

Szinte biz­tos, hogy díjat nyer az úszó­klasszis, akit na­gyon vár­nak csü­tör­tök este a Nem­zeti Szín­ház­ban.

Szívszorító, fájdalmas szavak Schumacher barátjától

Szívszorító, fájdalmas szavak Schumacher barátjától

Meg­ható be­szé­det mon­dott Haug.

Meg­ható be­szé­det mon­dott Nor­bert Haug a né­met­or­szági díj­át­adón. Schumi nem le­he­tett jelen a gálán, mégis ő volt a fő­sze­replő.

Katinkáék egy fontos kérdésre még nem adtak választ

Katinkáék egy fontos kérdésre még nem adtak választ

Meg­van a vész­terv arra az esetre, ha Tu­sup­pal nem men­nek a jövő heti Év Spor­to­lója díj­át­adó gá­lára.

Meg­van a vész­terv arra az esetre, ha Tu­sup­pal nem men­nek a jövő heti Év Spor­to­lója díj­át­adó gá­lára.

Nemzetközi díjátadón ért el hatalmas sikert Rúzsa Magdolna!

Nemzetközi díjátadón ért el hatalmas sikert Rúzsa Magdolna!

Az éne­kesnő Lon­donba uta­zott.

Az éne­kesnő Lon­donba uta­zott, hogy a leg­na­gyob­bak kö­zött ün­ne­pel­hes­sen.

Megmutatta magát C. Ronaldo terhes barátnője

Megmutatta magát C. Ronaldo terhes barátnője

Ál­dott ál­la­pot­ban van.

Cris­ti­ano Ro­naldo ba­rát­nője immár tit­kolni sem tudná, hogy ál­dott ál­la­pot­ban van.

Hoppá: Nem hiszed el, kivel találkozott Vajna Tímea

Hoppá: Nem hiszed el, kivel találkozott Vajna Tímea

A csi­nos üz­let­asszony pil­la­na­tok alatt meg­ta­lálta a közös han­got a ma­gya­rok egyik leg­na­gyobb ked­ven­cé­vel!

A csi­nos üz­let­asszony pil­la­na­tok alatt meg­ta­lálta a közös han­got a ma­gya­rok egyik leg­na­gyobb ked­ven­cé­vel!