CÍMKE: 'díjátadó'

Hatalmas sztárparti volt a pesti éjszakában

Hatalmas sztárparti volt a pesti éjszakában

Egy tűt is ne­he­zen le­he­tett volna le­ej­teni csü­tör­tök este a fő­vá­rosi szó­ra­ko­zó­he­lyen.

Titkok az Oscar-gála kulisszái mögül: ezt még sosem láthattuk

Titkok az Oscar-gála kulisszái mögül: ezt még sosem láthattuk

Alig pár óra és ki­de­rül, kik nyer­ték el a fil­mes el­is­me­ré­sek leg­áhí­tot­tabb díját.

FRISS HÍREK

Igazi sztárkavalkád: így buliztak a hazai hírességek

Igazi sztárkavalkád: így buliztak a hazai hírességek

A gálán he­te­dik al­ka­lom­mal ke­rül­tek át­adásra a Just Clear Award idei hi­va­ta­los sport­szak­mai díja.

A gálán he­te­dik al­ka­lom­mal ke­rül­tek át­adásra a Just Clear Award idei hi­va­ta­los sport­szak­mai díja.

Ilyen volt a 25. Jubileumi Év Menedzsere Díjátadó Gála

Ilyen volt a 25. Jubileumi Év Menedzsere Díjátadó Gála

A Me­ne­dzse­rek Or­szá­gos Szö­vet­sége feb­ruár 16-án ren­dezte meg gá­lá­ját.

A Me­ne­dzse­rek Or­szá­gos Szö­vet­sége feb­ruár 16-án ren­dezte meg az Év Me­ne­dzsere Díj­át­adó Gá­lá­ját.

Nagy bejelentést tett Katalin és Vilmos herceg

Nagy bejelentést tett Katalin és Vilmos herceg

A her­cegi pár meg­erő­sí­tette, idén is részt vesz­nek a BAFTA-díj­át­adón.

A her­cegi pár meg­erő­sí­tette, idén is részt vesz­nek a BAFTA-díj­át­adón.

Szomorú hírt közölt Lady Gaga, haldokló lovához rohant a díjátadóról

Szomorú hírt közölt Lady Gaga, haldokló lovához rohant a díjátadóról

Egy iga­zán jó ba­rát­já­tól kel­lett bú­csút ven­nie. Meg­ható üze­net­ben kö­szönte meg a sok közös em­lé­ket Arab­el­lá­nak.

Sokkot kapott Borbély Alexandra, azonnal kórházba vitték a színésznőt

Sokkot kapott Borbély Alexandra, azonnal kórházba vitték a színésznőt

A ber­lini díj­át­adó­ról az or­vo­sok­hoz ve­ze­tett az útja.

A ber­lini díj­át­adó­ról az or­vo­sok­hoz ve­ze­tett az útja. A sok ide­ges­ke­dést már nem bírta a szer­ve­zete.

Így még sosem láttuk, Meghan hercegné ellopta a show-t

Így még sosem láttuk, Meghan hercegné ellopta a show-t

Le sem bír­juk venni róla a sze­mün­ket.

A her­cegné annyira cso­dá­la­to­san néz ki, hogy le sem bír­juk venni róla a sze­mün­ket. Mások is így van­nak ezzel...

Szenzációs magyar focisiker, külföldön díjazták a klubvezetőt

Szenzációs magyar focisiker, külföldön díjazták a klubvezetőt

Dió­szegi László lett az év klub­el­nöke.

Dió­szegi László lett az év el­nöke Ro­má­ni­á­ban. A Sepsi OSK tu­laj­do­nosa a csa­pat já­té­ko­sa­ira és a szur­ko­ló­tá­borra há­rí­totta az ér­de­met.

Ebből lett nagy elege a rajongóknak, furcsa szokást vett fel Meghan hercegné

Ebből lett nagy elege a rajongóknak, furcsa szokást vett fel Meghan hercegné

A her­cegné lát­ha­tóan na­gyon bol­dog és büszke vá­ran­dós­sága miatt.

A her­cegné lát­ha­tóan na­gyon bol­dog és büszke vá­ran­dós­sága miatt, de né­há­nyan meg­pró­bál­ják tönk­re­tenni fel­hőt­len örö­mét.

Magyarország kifogyhatatlan a zenei tehetségekből

Magyarország kifogyhatatlan a zenei tehetségekből

Tíz fi­a­tal te­het­ség ve­hette át a 2018-as Ju­nior Prima díjat ze­ne­mű­vé­szet ka­te­gó­ri­á­ban a Mü­pá­ban Bu­da­pes­ten.

Tíz fi­a­tal te­het­ség ve­hette át a 2018-as Ju­nior Prima díjat ze­ne­mű­vé­szet ka­te­gó­ri­á­ban a Mü­pá­ban Bu­da­pes­ten.

Óriási baki a focigálán, ki érti ezt?

Óriási baki a focigálán, ki tud erre magyarázatot adni?

A FIFA-nál az év ka­pusa nem fért be az év csa­pa­tába.

A FIFA-nál az év ka­pu­sá­nak meg­vá­lasz­tott Thi­baut Co­ur­tois nem fért be az év csa­pa­tába. Az év leg­jobb­já­nak je­lölt Sza­lah is ki­ma­radt az álom­kez­dő­ből.

Teljesen kiakadtak a szurkolók: botrány lett a Puskás-díjból

Teljesen kiakadtak a szurkolók: botrány lett a Puskás-díjból

Ne­he­zen fo­gad­ták el a dön­tést.

A Li­ver­pool sztárja, Mo­ha­med Sza­lah lett a nyer­tes, a druk­ke­rek nem akar­tak hinni a sze­mük­nek. Pedig a sza­va­zást ők dön­töt­ték el.

Micsoda fotó, ezért irigykedik mindenki Kamarás Ivánra

Micsoda fotó, ezért irigykedik mindenki Kamarás Ivánra

Iga­zán sze­ren­csés­nek mond­hatja magát a ma­gyar sztár­szí­nész. Ki cse­rélne vele?

Iga­zán sze­ren­csés­nek mond­hatja magát a ma­gyar sztár­szí­nész. Ki cse­rélne vele?

Súlyos döntés, Cristiano Ronaldo a FIFA-nak is beintett

Súlyos döntés, Cristiano Ronaldo a FIFA-nak is beintett

A nem­zet­közi szö­vet­ség díj­át­adó gá­lá­ját is ki­hagyja a Ju­ven­tus sztár­fo­cis­tája. Újra Luka Mod­ric kap­hatja a leg­jobb­nak járó tró­feát.

A nem­zet­közi szö­vet­ség díj­át­adó gá­lá­ját is ki­hagyja a Ju­ven­tus sztár­fo­cis­tája. Újra Luka Mod­ric kap­hatja a leg­jobb­nak járó tró­feát.

Cristiano Ronaldo teljesen kiborult, az ügynöke is őrjöngött

Cristiano Ronaldo teljesen kiborult, az ügynöke is őrjöngött

Nem a por­tu­gál sztár lett a BL leg­jobbja, emi­att akadt ki az öt­szö­rös arany­lab­dás.

Nem a por­tu­gál sztár lett a Baj­no­kok Li­gája leg­jobbja, emi­att akadt ki az öt­szö­rös arany­lab­dás.

Felszisszennek a férfiak, ennél átlátszóbb ruha nincs is

Felszisszennek a férfiak, ennél átlátszóbb ruhát nem találhatott volna az énekesnő

A be­vál­la­lós éne­kesnő túl­szár­nyalta ön­ma­gát. Nem csoda, hogy fel­forrt kö­rü­lötte a le­vegő.

Magyarország leginspirálóbb nőit díjazzák, a közönség is szavazhat!

Magyarország leginspirálóbb nőit díjazzák, a közönség is szavazhat!

Május 10-én a Vár­kert Ba­zár­ban, az Ins­pi­ráló Nők-esten adják majd át a 8+1 ka­te­gó­ria győz­te­se­i­nek járó el­is­me­ré­se­ket. A je­löl­tekre az ol­va­sók sza­vaz­hat­nak már­cius 21-től.

Tusup nélkül megy gálázni Hosszú Katinka?

Tusup nélkül megy gálázni Hosszú Katinka?

Na­gyon vár­ják a Nem­zeti Szín­ház­ban.

Szinte biz­tos, hogy díjat nyer az úszó­klasszis, akit na­gyon vár­nak csü­tör­tök este a Nem­zeti Szín­ház­ban.

Így buliztak a legstílusosabb magyar celebek az év díjátadóján!

Így buliztak a legstílusosabb magyar celebek az év díjátadóján!

Öt ka­te­gó­ri­á­ban dí­jaz­ták ha­zánk leg­stí­lu­so­sabb sztár­jait.

Csü­tör­tök este az InStyle ma­ga­zin idén is öt ka­te­gó­ri­á­ban dí­jazta ha­zánk leg­stí­lu­so­sabb sztár­jait, va­la­mint a leg­kre­a­tí­vabb csa­pa­to­kat.

Mindent a Golden Globe-ról, a világ legrosszabb színésze is kapott a dicsfényből

Mindent a Golden Globe-ról, a világ legrosszabb színésze is kapott a dicsfényből

Idén 75. al­ka­lom­mal adták át a Gol­den Globe-dí­ja­kat Los An­ge­les­ben.

Idén 75. al­ka­lom­mal adták át a Gol­den Globe-dí­ja­kat Los An­ge­les­ben.

Katinkáék egy fontos kérdésre még nem adtak választ

Katinkáék egy fontos kérdésre még nem adtak választ

Meg­van a vész­terv arra az esetre, ha Tu­sup­pal nem men­nek a jövő heti Év Spor­to­lója díj­át­adó gá­lára.

Meg­van a vész­terv arra az esetre, ha Tu­sup­pal nem men­nek a jövő heti Év Spor­to­lója díj­át­adó gá­lára.

Szívszorító, fájdalmas szavak Schumacher barátjától

Szívszorító, fájdalmas szavak Schumacher barátjától

Meg­ható be­szé­det mon­dott Haug.

Meg­ható be­szé­det mon­dott Nor­bert Haug a né­met­or­szági díj­át­adón. Schumi nem le­he­tett jelen a gálán, mégis ő volt a fő­sze­replő.

Nemzetközi díjátadón ért el hatalmas sikert Rúzsa Magdolna!

Nemzetközi díjátadón ért el hatalmas sikert Rúzsa Magdolna!

Az éne­kesnő Lon­donba uta­zott, hogy a leg­na­gyob­bak kö­zött ün­ne­pel­hes­sen.

Az éne­kesnő Lon­donba uta­zott, hogy a leg­na­gyob­bak kö­zött ün­ne­pel­hes­sen.

Hoppá: Nem hiszed el, kivel találkozott Vajna Tímea

Hoppá: Nem hiszed el, kivel találkozott Vajna Tímea

Mo­so­lyogva pó­zol­tak együtt.

A csi­nos üz­let­asszony pil­la­na­tok alatt meg­ta­lálta a közös han­got a ma­gya­rok egyik leg­na­gyobb ked­ven­cé­vel!

Megmutatta magát C. Ronaldo terhes barátnője

Megmutatta magát C. Ronaldo terhes barátnője

Cris­ti­ano Ro­naldo ba­rát­nője immár tit­kolni sem tudná, hogy ál­dott ál­la­pot­ban van.

Cris­ti­ano Ro­naldo ba­rát­nője immár tit­kolni sem tudná, hogy ál­dott ál­la­pot­ban van.

Alig valami ruhában mutatta meg a testét Britney Spears

Alig valami ruhában mutatta meg a testét Britney Spears

Fel­há­bo­rí­tóan dögös!

Az éne­kesnő pá­lya­fu­tása alatt egy­aránt ka­pott di­csé­re­tet és le­szó­lást kri­ti­ku­sa­i­tól. Az biz­tos, hogy az utóbbi idő­ben ismét egyre jobb for­má­ját mu­tatja.