CÍMKE: 'díjátadó'

Hatalmas elismerést kapott Korda György

Hatalmas elismerést kapott Korda György

Nem min­den­napi meg­tisz­tel­te­tés érte Korda Györ­gyöt.

Ilyet se láttunk még: csókkal üdvözölte Al Pacinót Robert De Niro

Ilyet se láttunk még: csókkal üdvözölte Al Pacinót Robert De Niro

A két szí­nészt rit­kán lehet együtt látni, ám az min­dig em­lé­ke­ze­tesre si­ke­rül.

Megválasztották az NB I legjobb focistáját

Megválasztották az NB I legjobb focistáját

Ki­lenc ka­te­gó­ri­á­ban hir­det­tek győz­test az MLSZ Rang­adó díj­át­adó gá­lá­ján. A leg­jobb edző a deb­re­ceni Her­czeg And­rás lett.

Ki­lenc ka­te­gó­ri­á­ban hir­det­tek győz­test az MLSZ Rang­adó díj­át­adó gá­lá­ján. A leg­jobb edző a deb­re­ceni Her­czeg And­rás lett.

Tarolt az Oscar-díjas magyar rendező: a Napszállta rengeteg elismerést kapott

Tarolt az Oscar-díjas magyar rendező: a Napszállta rengeteg elismerést kapott

Átad­ták a Ma­gyar Film­dí­ja­kat va­sár­nap Bu­da­pes­ten.

Átad­ták a mo­zi­for­gal­ma­zású al­ko­tá­sok­nak járó Ma­gyar Film­dí­ja­kat va­sár­nap Bu­da­pes­ten.

Szomorú csend ült a nézőtérre: Andy Vajnára emlékeztek a magyar díjátadón

Szomorú csend ült a nézőtérre: Andy Vajnára emlékeztek a magyar díjátadón

Le­ve­tí­tet­ték az Andy Vaj­ná­ról ké­szült do­ku­men­tumfil­met.

A Ma­gyar Film­díj át­adó­ján le­ve­tí­tet­ték az Andy Vaj­ná­ról ké­szült do­ku­men­tumfil­met.

Dagad a botrány, Majkát gúnyolja a Fonogram-díjas rapper

Dagad a botrány, Majkát gúnyolja a Fonogram-díjas rapper

Soha nem lá­tott há­ború rob­bant ki.

Soha nem lá­tott há­ború rob­bant ki a ma­gyar zenei díj­át­adó után. Újra posz­tolt Las Ve­gas­ból Majka.

Dagad a zenei botrány, Majka kitálalt, durva, amit mondott

Dagad a zenei botrány, Majka kitálalt, durva, amit mondott

A rap­per még min­dig kép­te­len fel­dol­gozni azt, hogy múlt csü­tör­tö­kön egy díjat sem nyert a Fo­nog­ram-gálán.

Kép­te­len fel­dol­gozni azt, hogy egy díjat sem nyert a Fo­nog­ram-gálán.

Hatalmas sztárparti volt a pesti éjszakában

Hatalmas sztárparti volt a pesti éjszakában

Egy tűt is ne­he­zen le­he­tett le­ej­teni...

Egy tűt is ne­he­zen le­he­tett volna le­ej­teni csü­tör­tök este a fő­vá­rosi szó­ra­ko­zó­he­lyen, ahol ren­ge­teg sztár és influ­en­szer bu­li­zott haj­na­lig.

Titkok az Oscar-gála kulisszái mögül: ezt még sosem láthattuk

Titkok az Oscar-gála kulisszái mögül: ezt még sosem láthattuk

Alig pár óra és kez­dő­dik.

Alig pár óra és ki­de­rül, kik nyer­ték el a fil­mes el­is­me­ré­sek leg­áhí­tot­tabb díját.

Majka besokallt, durván nekiment az őt kritizálóknak

Majka besokallt, durván nekiment az őt kritizálóknak

A rap­per­nek na­gyon rosszul­esik, hogy bár mil­liós né­zett­sége van a klip­je­i­nek, a szakma el­is­me­ré­sét még­sem kap­hatja meg soha.

A rap­per­nek na­gyon rosszul­esik, hogy bár telt házas kon­cer­te­ket ad és mil­liós né­zett­sége van a klip­je­i­nek, a szakma el­is­me­ré­sét még­sem kap­hatja meg soha.

Igazi sztárkavalkád: így buliztak a hazai hírességek

Igazi sztárkavalkád: így buliztak a hazai hírességek

A gálán he­te­dik al­ka­lom­mal ke­rül­tek át­adásra a Just Clear Award idei hi­va­ta­los sport­szak­mai díja.

A gálán he­te­dik al­ka­lom­mal ke­rül­tek át­adásra a Just Clear Award idei hi­va­ta­los sport­szak­mai díja.

Nagy bejelentést tett Katalin és Vilmos herceg

Nagy bejelentést tett Katalin és Vilmos herceg

Idén is részt vesz­nek a BAFTA-n.

A her­cegi pár meg­erő­sí­tette, idén is részt vesz­nek a BAFTA-díj­át­adón.

Szomorú hírt közölt Lady Gaga, haldokló lovához rohant a díjátadóról

Szomorú hírt közölt Lady Gaga, haldokló lovához rohant a díjátadóról

Egy iga­zán jó ba­rát­já­tól kel­lett bú­csút ven­nie. Meg­ható üze­net­ben kö­szönte meg a sok közös em­lé­ket Arab­el­lá­nak.

Ilyen volt a 25. Jubileumi Év Menedzsere Díjátadó Gála

Ilyen volt a 25. Jubileumi Év Menedzsere Díjátadó Gála

A Me­ne­dzse­rek Or­szá­gos Szö­vet­sége feb­ruár 16-án, ren­dezte meg gá­lá­ját.

A Me­ne­dzse­rek Or­szá­gos Szö­vet­sége feb­ruár 16-án, im­má­ron 25. al­ka­lom­mal ren­dezte meg az Év Me­ne­dzsere Díj­át­adó Gá­lá­ját, idén a nagy ér­dek­lő­désre való te­kin­tet­tel, új, na­gyobb hely­szí­nen, a New York Pa­lace Bu­da­pest Róma ter­mé­ben.

Sokkot kapott Borbély Alexandra, azonnal kórházba vitték a színésznőt

Sokkot kapott Borbély Alexandra, azonnal kórházba vitték a színésznőt

A ber­lini díj­át­adó­ról az or­vo­sok­hoz ve­ze­tett az útja.

A ber­lini díj­át­adó­ról az or­vo­sok­hoz ve­ze­tett az útja. A sok ide­ges­ke­dést ad­digra már nem bírta a szer­ve­zete.

Ebből lett nagy elege a rajongóknak, furcsa szokást vett fel Meghan hercegné

Ebből lett nagy elege a rajongóknak, furcsa szokást vett fel Meghan hercegné

A her­cegné lát­ha­tóan na­gyon bol­dog és büszke vá­ran­dós­sága miatt.

A her­cegné lát­ha­tóan na­gyon bol­dog és büszke vá­ran­dós­sága miatt.

Így még sosem láttuk, Meghan hercegné ellopta a show-t

Így még sosem láttuk, Meghan hercegné ellopta a show-t

Le sem bír­juk venni róla a sze­mün­ket.

A her­cegné annyira cso­dá­la­to­san néz ki, hogy le sem bír­juk venni róla a sze­mün­ket. Mások is így van­nak ezzel...

Szenzációs magyar focisiker, külföldön díjazták a klubvezetőt

Szenzációs magyar focisiker, külföldön díjazták a klubvezetőt

Dió­szegi László lett az év klub­el­nöke.

Dió­szegi László lett az év el­nöke Ro­má­ni­á­ban. A Sepsi OSK tu­laj­do­nosa a csa­pat já­té­ko­sa­ira és a szur­ko­ló­tá­borra há­rí­totta az ér­de­met.

Magyarország kifogyhatatlan a zenei tehetségekből

Magyarország kifogyhatatlan a zenei tehetségekből

Ki­osz­tot­ták a Ju­nior Prima dí­ja­kat.

Tíz fi­a­tal te­het­ség ve­hette át a 2018-as Ju­nior Prima díjat ze­ne­mű­vé­szet ka­te­gó­ri­á­ban a Mü­pá­ban Bu­da­pes­ten.

Súlyos döntés, Cristiano Ronaldo a FIFA-nak is beintett

Súlyos döntés, Cristiano Ronaldo a FIFA-nak is beintett

Re­pü­lés he­lyett in­kább pi­henne.

A nem­zet­közi szö­vet­ség díj­át­adó gá­lá­ját is ki­hagyja a Ju­ven­tus sztár­fo­cis­tája. Újra Luka Mod­ric kap­hatja a leg­jobb­nak járó tró­feát.

Micsoda fotó, ezért irigykedik mindenki Kamarás Ivánra

Micsoda fotó, ezért irigykedik mindenki Kamarás Ivánra

Iga­zán sze­ren­csés­nek mond­hatja magát a ma­gyar sztár­szí­nész. Ki cse­rélne vele?

Iga­zán sze­ren­csés­nek mond­hatja magát a ma­gyar sztár­szí­nész. Ki cse­rélne vele?

Óriási baki a focigálán, ki érti ezt?

Óriási baki a focigálán, ki tud erre magyarázatot adni?

A FIFA-nál az év ka­pusa nem fért be az év csa­pa­tába.

A FIFA-nál az év ka­pu­sá­nak meg­vá­lasz­tott Thi­baut Co­ur­tois nem fért be az év csa­pa­tába. Az év leg­jobb­já­nak je­lölt Sza­lah is ki­ma­radt az álom­kez­dő­ből.

Teljesen kiakadtak a szurkolók: botrány lett a Puskás-díjból

Teljesen kiakadtak a szurkolók: botrány lett a Puskás-díjból

Ne­he­zen fo­gad­ták el a dön­tést.

A Li­ver­pool sztárja, Mo­ha­med Sza­lah lett a nyer­tes, a druk­ke­rek nem akar­tak hinni a sze­mük­nek. Pedig a sza­va­zást ők dön­töt­ték el.

Cristiano Ronaldo teljesen kiborult, az ügynöke is őrjöngött

Cristiano Ronaldo teljesen kiborult, az ügynöke is őrjöngött

Nem a por­tu­gál sztár lett a BL leg­jobbja, emi­att akadt ki az öt­szö­rös arany­lab­dás.

Nem a por­tu­gál sztár lett a Baj­no­kok Li­gája leg­jobbja, emi­att akadt ki az öt­szö­rös arany­lab­dás.

Magyarország leginspirálóbb nőit díjazzák, a közönség is szavazhat!

Magyarország leginspirálóbb nőit díjazzák, a közönség is szavazhat!

Május 10-én a Vár­kert Ba­zár­ban, az Ins­pi­ráló Nők-esten adják majd át a 8+1 ka­te­gó­ria győz­te­se­i­nek járó el­is­me­ré­se­ket. A je­löl­tekre az ol­va­sók sza­vaz­hat­nak már­cius 21-től.

Így buliztak a legstílusosabb magyar celebek az év díjátadóján!

Így buliztak a legstílusosabb magyar celebek az év díjátadóján!

Csü­tör­tök este az InStyle ma­ga­zin idén is öt ka­te­gó­ri­á­ban dí­jazta ha­zánk leg­stí­lu­so­sabb sztár­jait, va­la­mint a leg­kre­a­tí­vabb csa­pa­to­kat.

A Vígszínházban vetkőzött le Rippel Feri, de mit szól hozzá Eszenyi?

A Vígszínházban vetkőzött le Rippel Feri, de mit szól hozzá Eszenyi?

A Nagy Duett sztár­ját egy díj­át­adón kap­ták le! Nem volt egye­dül!

A Nagy Duett sztár­ját egy díj­át­adón kap­ták len­cse­végre! Nem volt egye­dül!

Meglepő kijelentést tett a Fonogram-győztes!

Meglepő kijelentést tett a Fonogram-győztes!

Szerda este tar­tot­ták az idei díj­át­adót a Vár­kert Ba­zár­ban.

Szerda este tar­tot­ták az idei díj­át­adót a Vár­kert Ba­zár­ban.

Tusup nélkül megy gálázni Hosszú Katinka?

Tusup nélkül megy gálázni Hosszú Katinka?

Na­gyon vár­ják a Nem­zeti Szín­ház­ban.

Szinte biz­tos, hogy díjat nyer az úszó­klasszis, akit na­gyon vár­nak csü­tör­tök este a Nem­zeti Szín­ház­ban.

A 84 éves Belmondo a világ egyik leggyönyörűbb nőjével pózolt

A 84 éves Belmondo még mindig izgalomba jön egy szexi nőtől

Vissza­tért az élet a le­gen­dás szí­nészbe!

A le­gen­dás szí­nész­nek lát­ha­tóan na­gyon tet­szett, hogy a világ egyik leg­sze­xi­sebb nője hoz­zá­si­mul.

Katinkáék egy fontos kérdésre még nem adtak választ

Katinkáék egy fontos kérdésre még nem adtak választ

Meg­van a vész­terv arra az esetre, ha Tu­sup­pal nem men­nek a jövő heti Év Spor­to­lója díj­át­adó gá­lára.

Meg­van a vész­terv arra az esetre, ha Tu­sup­pal nem men­nek a jövő heti Év Spor­to­lója díj­át­adó gá­lára.

Szívszorító, fájdalmas szavak Schumacher barátjától

Szívszorító, fájdalmas szavak Schumacher barátjától

Meg­ható be­szé­det mon­dott Haug.

Meg­ható be­szé­det mon­dott Nor­bert Haug a né­met­or­szági díj­át­adón. Schumi nem le­he­tett jelen a gálán, mégis ő volt a fő­sze­replő.

Nemzetközi díjátadón ért el hatalmas sikert Rúzsa Magdolna!

Nemzetközi díjátadón ért el hatalmas sikert Rúzsa Magdolna!

Az éne­kesnő Lon­donba uta­zott, hogy a leg­na­gyob­bak kö­zött ün­ne­pel­hes­sen.

Az éne­kesnő Lon­donba uta­zott, hogy a leg­na­gyob­bak kö­zött ün­ne­pel­hes­sen.

Hoppá: Nem hiszed el, kivel találkozott Vajna Tímea

Hoppá: Nem hiszed el, kivel találkozott Vajna Tímea

Mo­so­lyogva pó­zol­tak együtt.

A csi­nos üz­let­asszony pil­la­na­tok alatt meg­ta­lálta a közös han­got a ma­gya­rok egyik leg­na­gyobb ked­ven­cé­vel!

Megmutatta magát C. Ronaldo terhes barátnője

Megmutatta magát C. Ronaldo terhes barátnője

Cris­ti­ano Ro­naldo ba­rát­nője immár tit­kolni sem tudná, hogy ál­dott ál­la­pot­ban van.

Cris­ti­ano Ro­naldo ba­rát­nője immár tit­kolni sem tudná, hogy ál­dott ál­la­pot­ban van.

Alig valami ruhában mutatta meg a testét Britney Spears

Alig valami ruhában mutatta meg a testét Britney Spears

Fel­há­bo­rí­tóan dögös!

Az éne­kesnő pá­lya­fu­tása alatt egy­aránt ka­pott di­csé­re­tet és le­szó­lást kri­ti­ku­sa­i­tól. Az biz­tos, hogy az utóbbi idő­ben ismét egyre jobb for­má­ját mu­tatja.