CÍMKE: 'avatás'

Szijjártó: Erős tagállamokra épülő Unióban hiszünk

Szijjártó: Erős tagállamokra épülő Unióban hiszünk

Ma­gyar­or­szág min­dig nagy je­len­tő­sé­get tu­laj­do­nít a közép-eu­ró­pai or­szá­gok együtt­mű­kö­dé­sé­nek.

Orbán Viktor: Európa tartós hanyatlása is bekövetkezhet

Orbán Viktor: Európa tartós hanyatlása is bekövetkezhet

Meg kell őrizni az iden­ti­tást, meg­vé­deni a biz­ton­sá­got, to­vább kell erő­sí­teni a ver­seny­ké­pes­sé­get.

Orbán Viktor videóüzenete a Városligetből

Orbán Viktor videóüzenete a Városligetből

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök dél­előtt ava­tási ün­nep­sé­gen vett részt. Az ese­mény­ről Fa­ce­book-ol­da­lán szá­molt be.

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök dél­előtt részt vett az Or­szá­gos Mú­ze­umi Res­ta­u­rá­lási és Rak­tá­ro­zási Köz­pont ava­tási ün­nep­sé­gén.

Orbán Viktor: Ha kultúránkat veszély fenyegeti, akcióba lépünk

Orbán Viktor: Ha kultúránkat veszély fenyegeti, akcióba lépünk

Egy nép és egy ci­vi­li­zá­ció iden­ti­tása leg­in­kább a kul­tú­rá­ban tük­rö­ző­dik.

Egy nép és egy ci­vi­li­zá­ció iden­ti­tása leg­in­kább a kul­tú­rá­ban tük­rö­ző­dik és össz­pon­to­sul.

Friss fotó: elképesztő formában van Kulka János!

Friss fotó: elképesztő formában van Kulka János!

Az Or­szá­gos Men­tő­szol­gá­lat táb­la­ava­tás­sal állít em­lé­ket a Szom­szé­dok­nak, ami­ért 12 éven ke­resz­tül öreg­bí­tette a men­tők jó hír­ne­vét.

Táb­la­ava­tás­sal ál­lí­tott em­lé­ket a Szom­szé­dok­nak az Or­szá­gos Men­tő­szol­gá­lat, Kulka János is ott volt.

Détári-botrány: itt a teljes igazság

Détári-botrány Kispesten: itt a teljes igazság

Még min­dig leg­alább olyan ki­is­mer­he­tet­len, mint régen a pá­lyán volt.

Még min­dig leg­alább olyan ki­is­mer­he­tet­len, mint régen a pá­lyán volt a lab­dá­val. Döme megint fü­tyült a sza­bá­lyokra.

Meglepő titkot árult el a Vidi hőse

Meglepő titkot árult el a Vidi hőse

Ismét az élet írta a leg­jobb for­ga­tó­köny­vet.

Ismét az élet írta a leg­jobb for­ga­tó­köny­vet, a piros-kékek leg­ru­ti­no­sabb tagja sze­rezte sze­rezte az új sta­dion első gól­ját.

Itt a várva várt, nagy bejelentés a Viditől

Itt a várva várt, nagy bejelentés a Viditől

Öröm, öröm hátán Fe­hér­vá­ron. Eljön végre a nagy nap.

Öröm, öröm hátán Fe­hér­vá­ron. Eljön végre a nagy nap az Eu­rópa-li­gá­ban re­meklő fo­ci­csa­pat­nál.

Megtudtuk, nincs könnyű helyzetben az elhunyt Fábián Juli családja

Megtudtuk, nincs könnyű helyzetben az elhunyt Fábián Juli családja

Hó­na­pok óta ke­mé­nyen dol­goz­nak azon, hogy ter­vük meg­va­ló­sul­has­son.

Megható üzenet Fábián Juli Facebook-oldalán

Megható üzenet Fábián Juli Facebook-oldalán

A leg­fris­sebb hírek sze­rint ha­ma­ro­san em­lék­he­lyet avat­nak az éne­kesnő tisz­te­le­tére.