CÍMKE: 'autó'

Újabb két sikermodell a LADA palettáján

Újabb két sikermodell a LADA palettáján

Már­ci­us­ban de­bü­tált a LADA Vesta mo­dell­csa­lád két tagja

Már­cius végén de­bü­tált a LADA Vesta mo­dell­csa­lád két új tagja a ma­gyar pi­a­con.

Felcsapott sofőrnek a királynő

Felcsapott sofőrnek a királynő

II. Er­zsé­bet autós szen­ve­dé­lye köz­is­mert.

II. Er­zsé­bet autós szen­ve­dé­lye köz­is­mert, de a 91 éves ki­rály­nőt most újra a volán mö­gött lát­ták - ez­út­tal a temp­lomba fu­ri­ká­zott.

Miért van különböző oldalakon a tanknyílás?

Miért van különböző oldalakon a tanknyílás?

Miért nem lehet ugyan­azon az ol­da­lon tan­kolni az összes autót? Mind­egy lenne, me­lyik sorba ál­lunk a kúton.

Miért nem lehet ugyan­azon az ol­da­lon tan­kolni az összes autót?

Már üldözik a tolvajt, aki összetörte bajnokunk kocsiját

Már üldözik a tolvajt, aki összetörte bajnokunk kocsiját

Csü­tör­tök haj­nal­ban vit­ték el egy pró­ba­útra olim­piai arany­ér­me­sünk au­tó­ját, amit össze is tör­tek.

Csü­tör­tök haj­nal­ban vit­ték el egy pró­ba­útra olim­piai arany­ér­me­sünk au­tó­ját, amit össze is tör­tek. A rend­őr­ség bün­te­tő­el­já­rást in­dí­tott.

Súlyos vád, bedrogozva törték össze olimpiai bajnokunk kocsiját

Súlyos vád, bedrogozva törték össze olimpiai bajnokunk kocsiját

Bor­zal­mas napra éb­redt Pars Krisz­tián, a Fa­ce­boo­kon kér se­gít­sé­gét.

Bor­zal­mas napra éb­redt Pars Krisz­tián, aki a Fa­ce­boo­kon kér se­gít­sé­gét az is­me­rő­se­i­től.

Fájó veszteség, árverezik Schumacher százmilliós autóját

Fájó veszteség, árverezik Schumacher százmilliós autóját

Egy sze­ren­csés li­ci­tá­ló­hoz ke­rül­het.

Száz­mil­li­ó­kat ér Mi­chael Schu­m­a­cher au­tója, ami má­jus­ban egy sze­ren­csés li­ci­tá­ló­hoz ke­rül­het.

Itt a legújabb brutális kihívás, ennek a pasasnak elment az esze!

Itt a legújabb brutális kihívás, ennek a pasasnak elment az esze!

Itt a legújabb brutális kihívás, ennek a pasasnak elment az esze!

Esze­lős őrü­let ter­jed Ame­ri­ká­ban.

A fel­adat ez­út­tal az, hogy a so­főr­nek el kell hagy­nia az autó utas­te­rét.

Elképesztő, meg akarták verni a magyar rádiós sztárt

Elképesztő, meg akarták verni a magyar rádiós sztárt

Csak se­gí­teni akart Rá­kó­czi Feri.

Csak se­gí­teni akart, mégis Rá­kó­czi Ferit akar­ták meg­verni. Az utcán meg­látta, hogy egy par­koló autó aj­taja nyitva van, oda­ment és be­csukta.

"Ha elég szorgalmas és tehetséges vagy, eljuthatsz a világ tetejére!" - 2.rész

"Ha elég szorgalmas és tehetséges vagy, eljuthatsz a világ tetejére!" - 2.rész

A "Ma­gya­rok a világ jár­mű­gyár­tá­sá­ban" című te­ma­ti­kus ki­ál­lí­tás nyí­lik a Hung­ex­pón.

Sosem találnád ki, milyen autója van Falusi Mariannak!

Sosem találnád ki, milyen autója van Falusi Mariannak!

Az éne­kesnő ko­csija pon­to­san olyan, mint ami­lyen a sze­mé­lyi­sége is: vidám, szí­nes és egyedi.

Az éne­kesnő ko­csija pon­to­san olyan, mint ami­lyen a sze­mé­lyi­sége is: vidám, szí­nes és egyedi.

Vérlázító dolgot műveltek Medveczky Ilonával, kikészült a díva

Vérlázító dolgot műveltek Medveczky Ilonával, kikészült a díva

A tánc­mű­vész­nőt már nem elő­ször ká­ro­sít­ják meg.

A 76 éve­sen is csúcs­for­má­ban lévő tánc­mű­vész­nőt már nem elő­ször ká­ro­sít­ják meg.

Mi lesz ebből? Kétszázzal száguldozott Vastag Csaba!

Mi lesz ebből? Kétszázzal száguldozott Vastag Csaba!

Nem tö­rő­dött a gyor­sa­ság­gal, át­adta magát a szá­gul­dás él­ve­ze­té­nek a sár­mos éne­kes! De nem lesz ebből baja?

Az INFINITI Genfben bemutatja az új Infiniti Q50-est

Az INFINITI Genfben bemutatja az új Infiniti Q50-est

Az új Q50 meg­könnyíti a ve­ze­tést és tá­mo­gatja a so­főrt in­no­va­tív tech­no­ló­giák által

Ez ám a fényűzés: Luxuskocsiban fotózták le Balázs Fecót!

Ez ám a fényűzés: Luxuskocsiban fotózták le Balázs Fecót!

Egy szem­fü­les ol­va­sónk iz­gal­mas fo­tó­kat jut­ta­tott el szer­kesz­tő­sé­günkbe!

Egy szem­fü­les ol­va­sónk iz­gal­mas fo­tó­kat jut­ta­tott el szer­kesz­tő­sé­günkbe! A Kos­suth-díjas éne­kest el­ké­pesztő hely­zet­ben kap­ták len­cse­végre!

Fájdalmas búcsú, elköszönt barátjától olimpiai bajnokunk

Fájdalmas búcsú, elköszönt barátjától olimpiai bajnokunk

10 éven át se­gí­tet­ték egy­mást, soha nem hagy­ták egy­mást cser­ben. Most azon­ban el­jött az ideje annak, hogy el­kö­szön­je­nek egy­más­tól.

10 éven át se­gí­tet­ték egy­mást, soha nem hagy­ták egy­mást cser­ben. Most azon­ban el­jött az ideje annak, hogy el­kö­szön­je­nek egy­más­tól.

Gyurtának minden oldalról bejön az új csodajárgánya

Gyurtának minden oldalról bejön az új csodajárgánya

Ér­de­kes kör­nye­zet­ben mu­tat­ták meg neki a va­diúj ko­csit, amit ala­po­san meg­né­zett olim­piai baj­nok úszónk.

Ér­de­kes kör­nye­zet­ben mu­tat­ták meg neki a va­diúj ko­csit, amit ala­po­san meg­né­zett olim­piai baj­nok úszónk. A Va­len­tin-nap­ról ő sem fe­led­ke­zett meg.

Ezzel az egyszerű dologgal vetnek véget az autós csalásoknak

Ezzel az egyszerű dologgal vetnek véget az autós csalásoknak

Ma­gyar­or­szág roncs­autó-te­mető.

Így aka­dá­lyoz­zák meg, hogy Ma­gyar­or­szág vég­képp a nyu­gati or­szá­gok roncs­autó-te­me­tője le­gyen.

Miért dobál az amerikai hadsereg kocsikat a tengerbe?

Miért dobál az amerikai hadsereg kocsikat a tengerbe?

Sosem jön­nél rá.

Sosem jön­nél rá. Pedig az alábbi videó is bi­zo­nyítja, nem csak sima gép­jár­mű­vek, kis­te­her­au­tók is rend­sze­re­sen a ten­ger­ben lan­dol­nak. Nem ok nél­kül.

Vigyázz: Ezt semmiképp se felejtsd el megtenni, ha autóval indulsz

Vigyázz: Ezt semmiképp se felejtsd el megtenni, ha autóval indulsz

A so­fő­rök­nek meg­éri ala­po­san le­tisz­tí­tani au­tó­i­kat, kü­lön­ben meg is bír­sá­gol­hat­ják őket, ha ko­szos a rend­szám­tábla.

Vadító szexpózok: Ha az autóban törne rád a fékezhetetlen vágy

Vadító szexpózok: Ha az autóban törne rád a fékezhetetlen vágy

Min­den har­ma­dik fel­nőtt­nek volt már sze­xu­á­lis ka­landja au­tó­ban. Mu­ta­tunk pár iz­gal­mas po­zi­tú­rát, ha ehhez a tá­bor­hoz sze­ret­nél csat­la­kozni!

Nagyszabású sportkocsi tuning a WestEndben!

Nagyszabású sportkocsi tuning a WestEndben!

Iz­gal­ma­sabb, mint a Lego, mert nem elég össze­rakni és nem csak ját­szani lehet vele, hanem köz­le­kedni is, rá­adá­sul biz­ton­sá­go­san.

Iz­gal­ma­sabb, mint a Lego, mert nem elég össze­rakni és nem csak ját­szani lehet vele, hanem köz­le­kedni is, rá­adá­sul biz­ton­sá­go­san.

Autókereskedőnek állt a népszerű énekes

Autókereskedőnek állt a népszerű énekes

Régi álma tel­je­sült az éne­kes­nek, ugyanis min­dig ra­jon­gott az au­tó­kért.

Régi álma tel­je­sült az éne­kes­nek, ugyanis min­dig is ra­jon­gott az au­tó­kért, és azt ál­lítja, már most jö­ve­del­mező az új cége.

Ezeket ne felejtsd a kocsiban a hidegben!

Ezeket ne felejtsd a kocsiban a hidegben!

Gye­re­ket, ku­tyát egy percre se! De a GPS-t és a kólát se!

Se gye­re­ket, se ku­tyát, se macs­kát, se kul­csot! Egy­ér­telmű. De mik azok, amik nem­csak meg­fagy­nak az au­tó­ban, de anyagi kárt is okoz­nak?

Abszurd jövő: automatából vásárolunk autót!

Abszurd jövő: automatából vásárolunk autót!

Új­don­ság az au­to­ma­ták pi­a­cán - már nem kell sokat várni, és az au­tón­kat is gé­pek­ből ve­het­jük!

Új­don­ság az au­to­ma­ták pi­a­cán - már nem kell sokat várni, és az au­tón­kat is gé­pek­ből ve­het­jük!

Brutális hidegben ez mindenképp legyen nálad, ha autóba ülsz

Brutális hidegben ez mindenképp legyen nálad, ha autóba ülsz

Vi­gyázz, jön­nek a nagy fa­gyok! Ha au­tó­val in­dulsz útnak, ezek a tár­gyak min­den­kép­pen le­gye­nek nálad.

Vi­gyázz, jön­nek a nagy fa­gyok! Ha au­tó­val in­dulsz útnak, ezek a tár­gyak min­den­kép­pen le­gye­nek nálad.

Ezért tarts fogkrémet a kesztyűtartóban!

Ezért tarts fogkrémet a kesztyűtartóban!

Mu­ta­tunk egy ha­té­kony házi prak­ti­kát.

A kocsi fény­szó­rója egy idő után mattá válik. Nem kell rög­tön sze­re­lő­höz vinni és ki­cse­rél­tetni. Mu­ta­tunk egy ha­té­kony házi prak­ti­kát.

Gyorshír: lángolt az autó az M3-on

Gyorshír: lángolt az autó az M3-on

A BMW a Nyír­egy­háza felé ve­zető ol­da­lon gyul­ladt ki a sztrá­dán...

A BMW a Nyír­egy­háza felé ve­zető ol­da­lon gyul­ladt ki a sztráda 48-as ki­lo­mé­te­ré­nél. Ri­pos­te­rünk le­fo­tózta a lán­go­kat...

Teszt! Ez történik, ha menet közben állítod le a kocsidat!

Teszt! Ez történik, ha menet közben állítod le a kocsidat!

Egy bátor vi­de­ob­log­ger 80 km/h-val pró­bálta ki, és mind­ezt rög­zí­tette. Senki ne csi­nálja utána!

Mi tör­té­nik, ha menet köz­ben vesszük le a gyúj­tást? A kulccsal mű­ködő mo­del­lek­nél kicsi az esély rá, hogy mindez egy rossz moz­du­lat foly­tán vé­let­le­nül be­kö­vet­ke­zik, az újabb és drá­gább ver­dák­ban azon­ban gyak­ran már egy gomb­bal ad­hat­juk és ve­het­jük le a gyúj­tást a ko­csi­ról.

Rajtakapták Berki Krisztiánt: Rendőri igazoltatáson bukott le

Rajtakapták Berki Krisztiánt: Rendőri igazoltatáson bukott le

A nagy­szájú tévés éppen dol­gozni si­e­tett lu­xus­jár­gá­nyá­val, ami­kor ki­in­tet­ték a for­ga­lom­ból!

A nagy­szájú tévés éppen dol­gozni si­e­tett lu­xus­jár­gá­nyá­val, ami­kor ki­in­tet­ték a for­ga­lom­ból!

Több ezer forintba is fájhat a késlekedés

Több ezer forintba is fájhat a késlekedés

Aki nem tartja a ha­tár­időt, nagy bün­te­tést fi­zet­het!

Fon­tos dátum jár le az au­tó­sok­nak: aki nem tartja a ha­tár­időt, nagy bün­te­tést fi­zet­het!

Kincseket rejtett a kőbánya

Kincseket rejtett a kőbánya

Több tucat, a II. vi­lág­há­ború előtt hasz­nált autó rej­tő­zött egy bá­nyá­ban.

Több tucat, a II. vi­lág­há­ború előtt hasz­nált autó rej­tő­zött egy fran­cia kő­bá­nyá­ban - a rozs­da­marta jár­mű­vek kin­cset érnek!

Időzített bomba ketyeg 300 ezer hazai autóban

Időzített bomba ketyeg 300 ezer hazai autóban

Min­den ti­ze­dik autó élet­ve­szé­lyes: spó­ro­lunk a fék­be­té­ten, át­ver­nek a ha­mi­sí­tók, va­dász­nak ránk a kon­tá­rok.

Min­den ti­ze­dik autó élet­ve­szé­lyes: spó­ro­lunk a fék­be­té­ten, át­ver­nek a ha­mi­sí­tók, va­dász­nak ránk a kon­tá­rok.

Elképesztő: szörnyű állapotban kapta vissza lefoglalt autóját Lajcsi

Elképesztő: szörnyű állapotban kapta vissza lefoglalt autóját Lajcsi

A csa­ládi autót több mint egy évig őriz­ték nyílt te­re­pen.

Az Ame­ri­ká­ban be­szer­zett csa­ládi autót több mint egy évig őriz­ték nyílt te­re­pen.

Tippek a nyaraláshoz: Fedezzük fel Montenegrót autóval!

Tippek a nyaraláshoz: Fedezzük fel Montenegrót autóval!

Ha a re­pü­lős uta­zás va­la­mi­ért nem ked­ve­led, de még­is­csak sze­ret­nél fel­fe­dezni egy új or­szá­got!

Ha a re­pü­lős uta­zás nem ked­ve­led, de sze­ret­nél fel­fe­dezni egy új or­szá­got.

Tényleg csak erre kell Dzsudzsák Balázs?

Tényleg csak erre kell Dzsudzsák Balázs?

Rek­lám­arc­nak még min­dig jó a ma­gyar fo­cista.

Rek­lám­arc­nak még min­dig jó a ma­gyar fo­cista. De mikor lát­hat­juk őt a pá­lyán?

Három perc alatt lebontották a parkoló autót a kóbor kutyák

Három perc alatt lebontották a parkoló autót a kóbor kutyák

Nem ki­zárt, hogy ido­mí­tott ebek ron­tot­tak rá az au­tóra. Vajon mi le­he­tett a kocsi mo­tor­te­ré­ben?

Kisgyermekes párokat fosztogat egy banda

Az alvilág legalja: kisgyermekes szülőket fosztogat egy lakótelepi banda

Akkor csap­nak le, ami­kor a szü­lők óvo­dába vi­szik gyer­me­kü­ket.

A tol­va­jok akkor csap­nak le a szü­lőkre, ami­kor óvo­dába vi­szik gyer­me­kü­ket.

Autót kér szexért cserébe a fiatal baranyai lány

Autót kér szexért cserébe a fiatal baranyai lány

Min­den fon­tos rész­le­tet meg­osz­tott az on­line hir­de­té­sé­ben. Még a pon­tos pa­ra­mé­te­re­i­ről is be­szá­molt.

Min­den fon­tos rész­le­tet meg­osz­tott az on­line hir­de­té­sé­ben. Még a pon­tos pa­ra­mé­te­re­i­ről is be­szá­molt.

Ötmilliós ajándékot vett Kapás Bogi a jutalmából

Ötmilliós ajándékot vett Kapás Bogi a jutalmából

A kö­szön­tött na­gyon örült ennek.

Ha ki­emel­ten fon­tos sze­mély­ről van szó, akkor nem fu­kar­ko­dik a pénz­zel az olim­piai bronz­ér­mes. A kö­szön­tött lát­ha­tóan na­gyon örült a meg­le­pe­tés­nek.

Olcsón vennél kocsit? Itt csotrogányok közt jó vételt is kifoghatsz

Olcsón vennél kocsit? Itt a csotrogányok közt jó vételt is kifoghatsz

Nézz rá a NAV ár­ve­rési ol­da­lára!

Min­dig ér­de­mes rá­néz­ned a NAV ár­ve­rési ol­da­lára, mert néha olyan dol­gok is szem­be­jön­nek veled, amikre rá­moz­dul­nál.

Új vezérigazgató az Infinitinél!

Új vezérigazgató az Infinitinél!

Raoul Pi­cel­lót ne­vezte ki az Infi­niti Motor Com­pany az EMEA (Eu­rópa, Közel-Kelet, Af­rika) el­nö­ké­nek 2016. ok­tó­ber 1-től. A je­len­legi ve­zető tá­vo­zik a vál­la­lat­tól.

Raoul Pi­cel­lót ne­vezte ki az Infi­niti Motor Com­pany az EMEA (Eu­rópa, Közel-Kelet, Af­rika) el­nö­ké­nek 2016. ok­tó­ber 1-től. A je­len­legi ve­zető, Fran­çois Go­u­pil de Bo­uille tá­vo­zik a vál­la­lat­tól.

Képtelenek betelni a netezők Weisz Fanni szexi képével

Képtelenek betelni a netezők Weisz Fanni szexi képével

A hazai fo­tó­mo­dell az au­tó­ban ücsö­rögve lőtt egy iga­zán va­dító szelfit ma­gá­ról.

A hazai fo­tó­mo­dell az au­tó­ban ücsö­rögve lőtt egy iga­zán va­dító szelfit ma­gá­ról.

A sufnituning királya: Kormány helyett serpenyő

A sufnituning királya: Kormány helyett serpenyő

Ko­moly bün­te­tésre szá­mít­hat.

A ta­lá­lé­kony férfi meg­ol­dotta a kor­mány­hi­ányt. A ha­tó­sá­gok nem ér­té­kel­ték a ta­lál­má­nyát, ko­moly bün­te­tésre szá­mít­hat.

Szétverte a kocsit, hogy maszturbálhasson benne

Szétverte a kocsit, hogy maszturbálhasson benne

Nem elég, hogy a 19 éves ró­zsa­he­gyi srác szét­verte a ko­csit és masz­tur­bált benne, még a rend­őrök­kel is ag­resszív volt.

A tetőn kötött ki az elszabadult autó

A tetőn kötött ki az elszabadult autó

Fura módon si­ke­rült par­kol­nia egy kínai so­főr­nek egy he­gyes-dom­bos te­rü­le­ten. Iga­zá­ból nem is ő irá­nyí­tott, a jármű ön­álló életre kelt.

Fura módon si­ke­rült par­kol­nia egy kínai so­főr­nek egy he­gyes-dom­bos te­rü­le­ten. Iga­zá­ból nem is ő irá­nyí­tott, a jármű ön­álló életre kelt.

Összekeverte a gázt a fékkel a tanulóvezető, az életébe került

Összekeverte a gázt a fékkel a tanulóvezető, az életébe került

Az autó 3 mé­tert zu­hant fej­jel le­felé a csa­tor­nába. A sofőr és két másik ember is be­le­halt a té­ve­désbe.

Az autó 3 mé­tert zu­hant fej­jel le­felé a csa­tor­nába. A sofőr és két másik ember is be­le­halt a té­ve­désbe.

Kirabolták: őrjöng VV Aurélio!

Kirabolták: őrjöng VV Aurélio!

Fel­tör­ték az au­tó­ját. A tol­va­jok min­dent el­vit­tek, amit benne ta­lál­tak.

Fel­tör­ték az au­tó­ját. A tol­va­jok min­dent el­vit­tek, amit benne ta­lál­tak. Száz­ezer fo­rint ju­tal­mat ígér annak, aki bár­mi­lyen in­for­má­ci­ó­val tud szol­gálni.

Borzalmas tragédia: 3 éves kisfiú halt meg a forró kocsiban

Borzalmas tragédia: 3 éves kisfiú halt meg a forró kocsiban

Az apja fe­lej­tette a ko­csi­ban.

Az apja fe­lej­tette a ko­csi­ban, nem tud­ták meg­men­teni az éle­tét.

Kocsiban szült meg az énekes felesége

Száguldó kocsiban szült meg az énekes felesége

20 percre vol­tak a kór­ház­tól, mikor meg­in­dult a szü­lés. A kis­lány már a pár ötö­dik gye­reke, de ő kezdte a leg­ka­lan­do­sab­ban éle­tét.

20 percre vol­tak a kór­ház­tól, mikor meg­in­dult a szü­lés. A kis­lány már a pár ötö­dik gye­reke, de ő kezdte a leg­ka­lan­do­sab­ban éle­tét. Dal­szer­ző­ként és szink­ron­szí­nész­ként is dol­gozó apu­kája elő­ször azt hitte, fe­le­sége csak jó­gá­zik - va­ló­já­ban a fá­já­sok­kal küz­dött.

Elképesztő őrültség az autópályán! Ilyen videót még nem láttál!

Elképesztő őrültség az autópályán! Ilyen videót még nem láttál!

A hátsó ülé­sen lévő utas menet köz­ben ha­jolt ki az au­tó­ból a for­gal­mas úton, hogy meg­iga­zítsa a tank­sap­kát.

A hátsó ülé­sen lévő utas menet köz­ben ha­jolt ki az au­tó­ból a for­gal­mas úton, hogy meg­iga­zítsa a tank­sap­kát.

Nyoma veszett egy 16 éves lánynak! Egy rejtélyes autóról beszélnek

Nyoma veszett egy 16 éves lánynak! Egy rejtélyes autóról beszélnek

El­tűnt a 16 éves Skul­téti Diána, a rend­őr­ség a la­kos­ság se­gít­sé­gét kéri.

El­tűnt a 16 éves Skul­téti Diána, a rend­őr­ség a la­kos­ság se­gít­sé­gét kéri meg­ta­lá­lá­sá­hoz.

Durva videó! Métereket repült az elütött férfi, majd újra nekihajtottak

Durva videó! Métereket repült az elütött férfi, majd újra nekihajtottak

Egy sofőr ha­lálra akart gá­zolni egy gya­lo­gost Nor­folk­ban. Mi­u­tán elő­ször el­ütötte, má­sod­szorra is ne­ki­haj­tott.

Egyéves ikrek kaptak hőgutát a forró kocsiban

Egyéves ikrek kaptak hőgutát a forró kocsiban

Hiába hű­töt­ték őket, meg­hal­tak.

A gye­re­kek biz­ton­sági öve még min­dig be volt kötve, mikor meg­ta­lál­ták őket. Hiába hű­töt­ték a szom­szé­dok a ki­csi­ket, meg­hal­tak.

Hihetetlen baleset: kutya vezette boltnak az autót - videó

Hihetetlen baleset: kutya vezette boltnak az autót - videó

Né­hány percre hagy­ták ma­gára.

A két ku­tyát né­hány percre hagyta ma­gára gaz­dá­juk. Az egyik kutya azon­ban a kor­mány mögé ült, és el­in­dult. Tudod, mi tör­tént ez­után?

Kirakatba hajtott egy autó Alsónémedin

Kirakatba hajtott egy autó Alsónémedin

A ko­csi­ról ké­szült fotót a Fa­ce­bookra töl­töt­ték fel.

A ko­csi­ról ké­szült fotót a Fa­ce­bookra töl­töt­ték fel.

Gödöllői tragédia: Sz. Lajos testvére is végignézte a halálos autórablást

Gödöllői tragédia: Sz. Lajos testvére is végignézte a halálos autórablást

Az még nem tisz­tá­zott, hogy a test­vér be­szélt-e a rend­őrök­nek.

Az még nem tisz­tá­zott, hogy a test­vér be­szélt-e a rend­őrök­nek.

Kedvence került Király Gábor autójára

Kedvence került Király Gábor autójára

Vajon ki­ta­lá­lod ki a kapus ked­venc ze­né­sze.

Vajon ki­ta­lá­lod ki a kapus ked­venc ze­né­sze. Mac­kó­al­sós sztá­runk már ta­lál­ko­zott is vele, s az au­tó­ján is lát­hatja őt.

Nyoma veszett egy 10 éves pesti kisfiúnak! Rejtélyes autóról suttognak

Nyoma veszett egy 10 éves pesti kisfiúnak! Rejtélyes autóról suttognak

Va­sár­nap dél­előtt tűnt el Oláh Erik a VIII. ke­rü­let­ből, már a rend­őr­ség is nagy erők­kel ke­resi a kisfiút.

Meddig maradhat a kaja a kocsiban?

Meddig maradhat a kaja a kocsiban?

Be­vá­sá­rol­tál, de nem tudsz azon­nal ha­za­menni? De vajon med­dig tá­rol­ha­tod a ko­csi­ban az élel­mi­sze­re­ket, és ho­gyan aka­dá­lyoz­ha­tod meg, hogy meg­ro­mol­ja­nak?

Be­vá­sá­rol­tál, de nem tudsz azon­nal ha­za­menni? De vajon med­dig tá­rol­ha­tod a ko­csi­ban az élel­mi­sze­re­ket, és ho­gyan aka­dá­lyoz­ha­tod meg, hogy meg­ro­mol­ja­nak?

Döbbenetes baleset Pécs belvárosában, nem hiszel a szemednek!

Döbbenetes baleset Pécs belvárosában, nem hiszel a szemednek!

Döb­be­ne­tes bal­eset tör­tént az At­hi­nay úton. Két autó össze­üt­kö­zött, és az egyik szinte be­re­pült egy üz­letbe a ki­ra­ka­ton át.

Erre senki nem számított: meghalt a robotpilótás autók első áldozata!

Erre senki nem számított: meghalt a robotpilótás autók első áldozata!

Még­sem lé­te­zik szu­per-biz­ton­ság! A szá­mí­tó­gép sem té­ved­he­tet­len!

Még­sem lé­te­zik szu­per-biz­ton­ság! A szá­mí­tó­gép sem té­ved­he­tet­len! Bor­zal­mas bal­eset­ben vesz­tette éle­tét a férfi, aki a ro­botra bízta magát.

Kocsimosásért autót adott a Petőfi Rádió

Kocsimosásért autót adott a Petőfi Rádió

A Talpra ma­gyar­ban mér­kőz­tek meg a já­téo­sok. A nye­re­mény­au­tót pedig Sza­kál Mik­lós, a Pe­tőfi Rádió egyik mű­sor­ve­ze­tője adta át.

A Talpra ma­gyar­ban mér­kőz­tek meg a já­téo­sok. A nye­re­mény­au­tót pedig Sza­kál Mik­lós, a Pe­tőfi Rádió egyik mű­sor­ve­ze­tője adta át.

Életveszélyt okoz ez az autós a Széll Kálmán téren!

Életveszélyt okoz ez az autós a Széll Kálmán téren!

Egyál­ta­lán nem za­var­tatta magát.

Lát­ha­tóan egy­ál­ta­lán nem za­varta, hogy a gya­lo­go­so­kat ve­szé­lyez­tetve, tel­je­sen sza­bály­ta­la­nul köz­le­ke­dik.

Lopott autót találtak Bochkorék

Lopott autót találtak Bochkorék

Ritka rá­diós pil­la­nat­nak le­het­tünk fül­ta­núi a Music FM Ön­in­dí­tó­já­ban.

Ritka rá­diós pil­la­nat­nak le­het­tünk fül­ta­núi. A Music FM reg­geli Ön­in­dí­tó­já­ban mond­ták be a mű­sor­ve­ze­tők, hogy egy au­tó­nak nyoma ve­szett. Min­denki meg­le­pe­té­sére, a rádió egyik hall­ga­tója meg­ta­lálta.

Szabadság, lóerő, dübörgő motorok - indul a Pick Up Drive!

Szabadság, lóerő, dübörgő motorok - indul a Pick Up Drive!

Ame­ri­kai au­tó­cso­dák­kal és egy fe­lejt­he­tet­len fesz­ti­vál­lal írja be magát a Rock and Roll tör­té­nel­mébe Rom­hány

Ame­ri­kai au­tó­cso­dák­kal és egy fe­lejt­he­tet­len fesz­ti­vál­lal írja be magát a Rock and Roll tör­té­nel­mébe Rom­hány

Durva! Így ver szét egy autót a jégeső!

Durva! Így ver szét egy autót a jégeső! - Egy perc sem kellett neki!

Le­gye­tek óva­to­sak a kö­vet­kező na­pok­ban. Az au­tó­ban uta­zók sem hit­ták, hogy a vihar egy perc alatt csi­nál ron­csot az au­tó­juk­ból.

Le­gye­tek óva­to­sak a kö­vet­kező na­pok­ban. Az au­tó­ban uta­zók sem hit­ták, hogy a vihar egy perc alatt csi­nál ron­csot az au­tó­juk­ból. Ami­lyen gyor­san jött, olyan gyor­san el is ment a jég­eső, az autó azon­ban nem tudta foly­tatni az útját.

Íme, a világ legőszintébb autóhirdetése! Mindenki erről beszél

Íme, a világ legőszintébb autóhirdetése! Mindenki erről beszél

Me­g­elé­gel­hette az unal­mas sab­lo­no­kat.

Me­g­elé­gel­hette az unal­mas sab­lo­no­kat.

A neten próbál milliókhoz jutni Árpa Attila

A neten próbál milliókhoz jutni Árpa Attila

A Fa­ce­boo­kon árulja nagy ked­ven­cét.

A vá­ló­fél­ben lévő szí­nész kény­te­len meg­sza­ba­dulni egyik ked­venc au­tó­já­tól, egy 1971-es ve­te­rán Mer­ce­des­től!

Ilyen nincs! Bicskanyitogató Berki pofátlansága

Ilyen nincs! Bicskanyitogató Berki pofátlansága

Az izom­ce­leb per­zsa­sző­nye­get vett.

Az izom­ce­leb per­zsa­sző­nye­get vá­sá­rolt au­tója alá, amit ki is pró­bált. Az sem za­varta, hogy még a vil­la­mos­nak is vá­ra­koz­nia kel­lett mi­atta.

Durva! Ilyen a pokolban autózni - Videó!

Durva! Ilyen a pokolban autózni - Videó!

Las­san száz­ez­rek­nek kel­lett el­me­ne­kül­niük, az er­dő­tü­zek min­dent le­ta­rol­nak.

Las­san száz­ez­rek­nek kel­lett el­me­ne­kül­niük, az er­dő­tü­zek min­dent le­ta­rol­nak.

Észrevetted, hogy többet fogyaszt a kocsid? Ez lehet a baj!

Észrevetted, hogy többet fogyaszt a kocsid? Ez lehet a baj!

Sú­lyos ez­re­ket spó­rol­hatsz ma­gad­nak!

Sú­lyos ez­re­ket spó­rol­hatsz ma­gad­nak, ha erre a do­logra oda­fi­gyelsz. Ahogy télen fon­tos a téli gumi, úgy jó idő­ben a nyári gu­mi­nak is meg­van­nak az elő­nyei.

10 tipp, ha lusta vagy takarítani az autódat

10 tipp, ha lusta vagy takarítani az autódat

A leg­több autó nem csu­pán köz­le­ke­dési esz­köz ...

A leg­több autó nem csu­pán köz­le­ke­dési esz­köz, hanem iro­da­ként, ét­ke­ző­ként, gard­rób­ként is funk­ci­ó­nál. De mind­egy is, hogy mit csi­nálsz az au­tód­ban, nem kell, hogy az utas­tér­ben a pi­szok és a a ren­det­len­ség le­gyen az úr.

Autó lángolt Taksonyban: öngyilkosságra utaló nyomok

Autó lángolt Taksonyban: öngyilkosságra utaló nyomok

A tűz­ol­tók egy össze­égett holt­tes­tet ta­lál­tak a hátsó ülé­sen.

A tűz­ol­tók egy össze­égett holt­tes­tet ta­lál­tak a hátsó ülé­sen.

Kötelező lesz az automata fékrendszer az autókban!

Kötelező lesz az automata fékrendszer az autókban!

Az au­to­mata fé­ke­zés már lé­tező funk­ció, de je­len­leg nem az alap­fel­sze­relt­ség része.

Az au­to­mata fé­ke­zés már lé­tező funk­ció, de je­len­leg nem az alap­fel­sze­relt­ség része.

Kutya okozta a balesetet: a Rábába hajtott autójával a sofőr

Kutya okozta a balesetet: a Rábába hajtott autójával a sofőr

Sze­mé­lyi sé­rü­lés sze­ren­csére nem tör­tént, de a sze­mély­au­tót úgy kel­lett ki­men­teni a víz­ből.

Vigyázat: parkolójeggyel is büntethetnek

Vigyázat: parkolójeggyel is büntethetnek

Job­ban kell fi­gyel­niük az au­tó­sok­nak.

Az el­múlt hó­nap­ban a köz­gyű­lés el­tö­rölte azt a le­he­tő­sé­get, hogy a utó­la­go­san le­hes­sen be­mu­tatni az ér­vé­nyes par­ko­ló­je­gyet. Mos­tan­tól job­ban kell fi­gyelni!

Ezért tegyél szódabikarbónát a kocsiba! Nem bánod meg!

Ezért tegyél szódabikarbónát a kocsiba! Nem bánod meg!

A ta­vasz remek le­he­tő­ség arra, hogy az autók is tisz­ták le­gye­nek.

A ta­vasz első nap­su­ga­rai remek le­he­tő­sé­get nyúj­ta­nak arra, hogy az autók is tisz­tán és meg­újulva su­han­ja­nak az uta­kon. Ideje le­mosni a tél mocs­kát a kasz­ni­ról, és végre a kár­pit is fel­lé­le­gez­het.

Van autód? Fontos határidő jár le, utald a pénzt a biztosítódnak!

Van autód? Fontos határidő jár le, utald a pénzt a biztosítódnak!

Ha le­ké­sed a ha­tár­időt, a kö­te­le­ződ au­to­ma­ti­ku­san meg­szű­nik, és egy csomó pénzt buk­hatsz.

Ha le­ké­sed a ha­tár­időt, a kö­te­le­ződ au­to­ma­ti­ku­san meg­szű­nik, és egy csomó pénzt buk­hatsz.

Durva fotók a brutális balesetben kettészakadt autóról!

Durva fotók a brutális balesetben kettészakadt autóról!

Lám­pa­osz­lop­nak haj­tott a sofőr.

Lám­pa­osz­lop­nak csa­pó­dott, majd sza­bá­lyo­san ket­té­sza­kadt egy autó hét­főre vir­ra­dóra az M5-ös au­tó­pá­lya bu­da­pesti sza­ka­szán.

Lassan hajts! Mutatjuk, hol lesznek vasárnap traffipaxok Budapesten!

Lassan hajts! Mutatjuk, hol lesznek vasárnap traffipaxok Budapesten!

Bu­­da­­pes­­ten össze­­sen 28 he­­lyen lesz traffi­­pax a hét utolsó nap­ján.

Bu­­da­­pes­­ten össze­­sen 28 he­­lyen lesz traffi­­pax va­sár­nap, egy táb­­lá­­zat­­ban össze­­gyűj­­töt­­tük, hol mérik majd a se­­bes­­sé­­get.