Hihetetlenül szexi lesz a női test nyáron! Ez mindenkinek jól áll

Hihetetlenül szexi lesz a női test nyáron! Ez mindenkinek jól áll

Sze­ret­nél iz­gal­mas, ti­tok­za­tos és nőies lenni egy­szerre? A titok ezen a nyá­ron a csil­logó arany és ezüst min­ták­ban rej­lik.

Gyerekkel utazol? Ezeket az egészséges finomságokat csomagold!

Gyerekkel utazol? Ezeket az egészséges finomságokat csomagold!

Veled is elő­for­dult már, hogy épp be­ül­te­tek az au­tóba egy uta­zás kez­de­tén és a gye­re­kek első kér­dése az volt, hogy mikor eszünk?

Veled is elő­for­dult már, hogy épp be­ül­te­tek az au­tóba egy uta­zás kez­de­tén és a gye­re­kek első kér­dése az volt, hogy mikor eszünk? Ne pá­ni­kolj! Mu­ta­tunk né­hány tip­pet, mit és ho­gyan cso­ma­golj az útra.

Csúsztatott finomság egy kis plusszal: Itt a szuperpalacsinta!

Csúsztatott finomság egy kis plusszal: Itt a szuperpalacsinta!

A lak­tó­zér­zé­ke­nyek nagy bá­na­tára tej nél­kül a pa­la­csinta nem az igazi. Egyet­len egész­sé­ges hoz­zá­való vi­szont tö­ké­le­tes meg­ol­dást hoz.

A lak­tó­zér­zé­ke­nyek nagy bá­na­tára tej nél­kül a pa­la­csinta nem az igazi. Egyet­len egész­sé­ges hoz­zá­való vi­szont tö­ké­le­tes meg­ol­dást hoz. Nincs többé prob­léma, jöhet a pa­la­csinta!

Eszméletlen időutazás a strandokon! Tarol a retro-bikini

Eszméletlen időutazás a strandokon! Tarol a retro-bikini

Vissza­tért a ki­lenc­ve­nes évek di­vatja.

Vissza­tért a ki­lenc­ve­nes évek egy­ré­szes für­dő­ru­hája, és nem hi­szed el, mi­lyen szexi!

A világ legszuperebb házi feladatát adta Kati néni a nyári szünetre

A világ legszuperebb házi feladatát adta Kati néni a nyári szünetre

Akár hi­szed, akár nem, a ta­nító néni összes kis­di­ákja a leg­na­gyobb öröm­mel tesz ele­get a hosszú lista min­den pont­já­nak. Imád­ják Kati nénit a ne­gye­di­ke­sek!

Így leszel nyáron is ultradögös farmerben!

Így leszel nyáron is ultradögös farmerben!

Ilyen­kor is nyu­god­tan hord­hat­juk, csak ügye­sen kell vá­lasz­tani!

Sokan úgy gon­dol­ják, hogy a nyári for­ró­ság­ban a far­mer nem annyira prak­ti­kus vi­se­let. Pedig ilyen­kor is nyu­god­tan hord­hat­juk!

Elképesztően csábító leszel idén nyáron! Íme a divattitok

Elképesztően csábító leszel idén nyáron! Íme a divattitok

Min­den­kit meg­hó­dí­tasz, ha en­gedsz az idei di­vat­nak. Iga­zán va­dí­tóan fogsz ki­nézni ebben a sze­zon­ban.

Min­den­kit meg­hó­dí­tasz, ha en­gedsz az idei di­vat­nak. Iga­zán va­dí­tóan fogsz ki­nézni ebben a sze­zon­ban.

Itt a nyár diétás sütiszenzációja, tarol a barackos cobbler

Itt a nyár diétás sütiszenzációja, tarol a barackos cobbler

Esz­mé­let­len finom és na­gyon egy­szerű el­ké­szí­teni. Csak dobd össze a hoz­zá­va­ló­kat és már mehet is a sü­tőbe! Mu­tat­juk a cukor nél­küli vál­to­za­tot.

Esz­mé­let­len finom és na­gyon egy­szerű el­ké­szí­teni. Csak dobd össze a hoz­zá­va­ló­kat és már mehet is a sü­tőbe! Mu­tat­juk a cukor nél­küli vál­to­za­tot, va­lami is­teni!

Tarol a spenótos sajtbomba: Eszméletlen finom diéta-újítás

Tarol a spenótos sajtbomba: Eszméletlen finom diéta-újítás

A fran­cia konyha re­meke. Szu­per egész­sé­ges és nem hiz­lal!

A fran­cia konyha re­meke a spe­nó­tos, saj­tos golyó, így biz­tosra ve­he­ted, hogy na­gyon finom. Előé­tel, de akár fő­fo­gás­ként is meg­állja a he­lyét. Szu­per egész­sé­ges és nem hiz­lal!

Egyszerű magyar alapanyag a konyhából: Finom és védi az egészségedet

Egyszerű magyar alapanyag a konyhából: Finom és védi az egészségedet

Alig van ma­gya­ros étel, ame­lyik­ből hi­á­nyozna a tej­föl.

Alig van ma­gya­ros étel, ame­lyik­ből hi­á­nyozna a tej­föl. Tud­tad, hogy ez a sa­va­nyí­tott tej­ter­mék az egész­sé­ged­nek, sőt, a bő­röd­nek is jót tesz? Pró­báld ki, mit tud, kí­sér­le­tezz bát­ran! Nem bánod meg!

Eszelős villantás: Vadító trükkel lesz szuperszexi a nyár legújabb divatja

Eszelős villantás: Vadító trükkel lesz szuperszexi a nyár legújabb divatja

Idén nyá­ron le­ta­rolta a di­vat­vi­lá­got a rom­per! Meg is ért­jük, hi­szen esz­mé­let­len szexi az egy­ré­szes, nad­rá­gos ruha!

Idén nyá­ron le­ta­rolta a di­vat­vi­lá­got a rom­per! Meg is ért­jük, hi­szen esz­mé­let­len szexi az egy­ré­szes, nad­rá­gos ruha! Olyan újí­tást ka­pott, ami­vel már nem csak a strandra ve­he­ted fel, de akár al­kalmi ru­ha­ként is vi­sel­he­ted.

Elképesztő hatóerő a szódabikarbónában, ezt eddig nem tudtad!

Elképesztő hatóerő a szódabikarbónában, ezt eddig nem tudtad!

Ttuti, nálad is be­vá­lik!

Annyi min­denre jó a szó­da­bi­kar­bóna, miért ma­radna ki a di­é­tád­ból? Vá­lassz egyet a három re­cept­ből, tuti, nálad is be­vá­lik! Már reg­geli előtt fo­gyasz­ta­ha­tod.

Ez a 10 étel durván megemeli a vérnyomásodat

Ez a 10 étel durván megemeli a vérnyomásodat

El se hi­szed, mennyi só van ben­nük!

Mi­köz­ben jóízűen fa­la­to­zol, biz­to­san nem gon­dolsz arra, hogy éppen tömöd ma­gadba a sót. Pedig az élel­mi­sze­rek­ben el­rej­tett só iszo­nyú ve­szé­lyes!

Beismerő vallomást tett Norbi

Beismerő vallomást tett Norbi

Nor­bi­tól gyak­ran kér­de­zik meg ra­jon­gói, mi a gyors és tar­tós fo­gyás titka. A fit­nesz­guru most vi­de­óüze­net­ben igye­ke­zett vá­laszt adni a kér­dé­sekre. Nyi­lat­ko­zott a cu­kor­ról is...

Nor­bi­tól gyak­ran kér­de­zik meg ra­jon­gói, mi a gyors és tar­tós fo­gyás titka. A fit­nesz­guru most vi­de­óüze­net­ben igye­ke­zett vá­laszt adni a kér­dé­sekre. Nyi­lat­ko­zott a cu­kor­ról is...

Csodálatos diétás epertorta

Csodálatos diétás epertorta

Itt az eper­sze­zon és éjjel-nap­pal csak epret ennél? Meg­mu­ta­tunk egy cukor nél­kül ké­szült, csupa-eper tor­tát, amit végre bün­tet­le­nül maj­szol­hatsz ami­kor csak akarsz!

Itt az eper­sze­zon és éjjel-nap­pal csak epret ennél? Meg­mu­ta­tunk egy cukor nél­kül ké­szült, csupa-eper tor­tát, amit végre bün­tet­le­nül maj­szol­hatsz ami­kor csak akarsz! Az eper­sze­zon kel­lős kö­ze­pén vétek lenne ki­hagyni ezt a csupa gyü­mölcs édes­sé­get. Ez egy iga­zán finom, liszt és cu­kor­men­tes torta, amit bát­ran fo­gyaszt­hatsz anél­kül, hogy fél­te­ned kel­lene az ala­ko­dat.

Új őrület tarol a neten: A láthatatlan cipő mindent visz

Új őrület tarol a neten: A láthatatlan cipő mindent visz

Esz­mé­let­len ötlet! Le­he­let­vé­kony ci­pő­talp fel­ső­rész nél­kül! Csak rá­ra­gasz­tod a tal­padra és már me­hetsz is.

Esz­mé­let­len ötlet! Le­he­let­vé­kony ci­pő­talp fel­ső­rész nél­kül! Csak rá­ra­gasz­tod a tal­padra és már me­hetsz is. Hi­he­tet­len prak­ti­kus, ezt nézd!

Diétás csúcsdesszert! Tarol a csokoládés-epres túróbomba

Diétás csúcsdesszert! Tarol a csokoládés-epres túróbomba

Cso­ko­ládé, eper és túró együtt: ez a szu­per­trió min­dent visz! Egész egy­sze­rűen nem lé­te­zik jobb kar­csú­sító fi­nom­ság!

Elérkezett az igazság pillanata: Ez a cukormentes epres süti mindent visz

Elérkezett az igazság pillanata: Ez a cukormentes epres süti mindent visz

Eper­dzsem­mel ké­szül ez a glu­tén- és cu­kor­men­tes álom­süti. Cso­dás, egész­sé­ges alap­anya­gok­ból áll a tész­tája.

Eszméletlen gyógyító erővel bír ez a primitív zöldfűszer

Eszméletlen gyógyító erővel bír ez a primitív zöldfűszer

A pet­re­zsely­met sokan csak az éte­lek dí­szí­té­sére és a leves íze­sí­té­sére hasz­nál­ják. Pedig ál­dá­sos ha­tású gyógy­nö­vény!

A pet­re­zsely­met sokan csak az éte­lek dí­szí­té­sére és a leves íze­sí­té­sére hasz­nál­ják. Pedig ál­dá­sos ha­tású gyógy­nö­vény, ami­ből minél töb­bet kel­lene en­nünk! A szív- és ér­rend­szer vé­del­mé­től a bőr fi­a­ta­lí­tá­sáig szinte min­denre jó, rá­adá­sul hi­he­tet­le­nül fi­nommá teszi az éte­le­ket.

-62 kiló egy év alatt: Elképesztő, amit ez a lány művelt a testével!

-62 kiló egy év alatt: Elképesztő, amit ez a lány művelt a testével!

Ha egy nőnek erős a mo­ti­vá­ci­ója, nem ismer le­he­tet­lent! Ez­út­tal Re­becca bi­zo­nyí­tott, nem is akár­hogy! Ezt nézd!

Ha egy nőnek erős a mo­ti­vá­ci­ója, nem ismer le­he­tet­lent! Fo­gyó­kúra ese­tén min­dig mű­kö­dik: el­szánt­ság, ki­tar­tás és sza­lad­nak le­felé a kilók. Ez­út­tal Re­becca bi­zo­nyí­tott, nem is akár­hogy! Ezt nézd!

Szuper desszert diétázóknak, csak 3 hozzávalóból!

Szuper desszert diétázóknak, csak 3 hozzávalóból!

Di­é­tá­zol, és édes­ségre vágysz? Nem kell le­mon­da­nod a fi­nom­sá­gok­ról! Szu­per öt­le­tet mu­ta­tunk!

Di­é­tá­zol, és édes­ségre vágysz? Nem kell le­mon­da­nod a fi­nom­sá­gok­ról! Szu­per öt­le­tet mu­ta­tunk, amit imádni fogsz! El­ké­szí­teni po­fon­egy­szerű!

Egészen elképesztő, ami a karfiollal történt, imádni fogod!

Egészen elképesztő, ami a karfiollal történt, imádni fogod!

Végre egy igazi újí­tás! Karfi­olt így még nem ettél! Apró, rop­pa­nós fa­lat­kák, mennyei fű­sze­re­zés­sel. Lehet köret, de akár ön­álló fogás is.

Végre egy igazi újí­tás! Karfi­olt így még nem ettél! Apró, rop­pa­nós fa­lat­kák, mennyei fű­sze­re­zés­sel. Lehet köret, de akár ön­álló fogás is. Ké­szítsd el és sö­pörd be az el­is­me­rést!

Eszméletlen finom az egészséges lekvár, cukor nélkül így készül

Eszméletlen finom az egészséges lekvár, cukor nélkül így készül

A leg­újabb táp­lál­ko­zási irány­za­tok­nak meg­fe­lelő, hoz­zá­adott cukor nél­küli lek­várt ten­nél az asz­talra? Az a biz­tos, ha magad ké­szí­ted el.

A leg­újabb táp­lál­ko­zási irány­za­tok­nak meg­fe­lelő, hoz­zá­adott cukor nél­küli lek­várt ten­nél az asz­talra? Az a biz­tos, ha magad ké­szí­ted el, hi­szen így tény­leg csak az kerül az üvegbe, amit te is jó szív­vel adsz oda sze­ret­te­id­nek.

10 bizonyíték: Ez a színárnyalat vadítóan szexivé varázsol minden nőt

10 bizonyíték: Ez a színárnyalat vadítóan szexivé varázsol minden nőt

Szen­ve­dé­lyes és sze­xu­á­li­san ma­ga­biz­tos: ezt adja a nőnek a vörös szín. Igazi dögös ár­nya­lat, mely oda­ta­pasztja a kí­ván­csi férfi­sze­me­ket, ahová kell.

Szen­ve­dé­lyes és sze­xu­á­li­san ma­ga­biz­tos: ezt adja a nőnek a vörös szín. Igazi fi­gye­lem­fel­keltő ár­nya­lat, mely ga­ran­tál­tan oda­ta­pasztja a kí­ván­csi férfi­sze­me­ket ahová kell. Vi­seld bát­ran és a hatás nem várat ma­gára!

Felejtsd el a karfiolpizzát, feketepizza az új őrület

Felejtsd el a karfiolpizzát, feketepizza az új őrület

Ve­len­cé­ben rob­bant a ku­li­ná­ris bomba, a leg­na­gyobb me­nő­ség most a fe­kete pizza! De miből ké­szül a ko­rom­fe­kete tészta?

Útifűmaghéjból készül a legújabb diétás szuperkenyér

Útifűmaghéjból készül a legújabb diétás szuperkenyér

El­ront­ha­tat­lan! Fel­tét­le­nül pró­báld ki!

Itt a leg­szu­pe­rebb ke­nyér­re­cept, ami nem csak egész­sé­ges, hanem hoz­zá­se­gít a fo­gyó­kú­rád ha­té­kony­sá­gá­hoz is. El­ront­ha­tat­lan! Fel­tét­le­nül pró­báld ki!

Óriási bugyibaki: Ezt ne kövesd el idén nyáron

Óriási bugyibaki: Ezt ne kövesd el idén nyáron

Tel­jes fél­re­ér­tés azt gon­dolni, hogy a túl bátor öl­töz­kö­dés szexi. Kü­lö­nö­sen vissza­ta­szító lehet, ha a bugyi vi­se­le­tét ta­lál­juk el rosszul.

Tel­jes fél­re­ér­tés azt gon­dolni, hogy a túl bátor öl­töz­kö­dés szexi. Kü­lö­nö­sen vissza­ta­szító lehet, ha az intim tá­jé­kot ta­karó fe­hér­nemű, azaz a bugyi vi­se­le­tét ta­lál­juk el rosszul.

Döbbenetes fogyás: heti 30 liter vízzel 25 kilót dobott le magáról ez a nő

Döbbenetes fogyás: heti 30 liter vízzel 25 kilót dobott le magáról ez a nő

Már majd­nem egy má­zsát nyo­mott, ami­kor észbe ka­pott...

Már majd­nem egy má­zsát nyo­mott, ami­kor észbe ka­pott - és szu­per­gyor­san le­adta a plusz­ki­ló­kat!

Elképesztő: Ez történik a testeddel, ha egy hónapra leállsz a nassolással

Elképesztő: Ez történik a testeddel, ha egy hónapra leállsz a nassolással

A nas­so­lást bűnös do­log­ként em­le­geti min­den diéta. De vajon tény­leg egy­ér­tel­műen rossz szo­kás?

Vírusvideó! Elképesztő, amit ez a két kisfiú művel!

Vírusvideó! Elképesztő, amit ez a két kisfiú művel!

Ilyen cuki szö­kést még nem lát­tál!

Ilyen cuki sza­ba­dító ak­ciót még nem lát­tál! Sze­ren­csére a ka­mera min­dent vett! A vi­deót pár nap alatt több mil­li­óan néz­ték meg.

Ettől dobsz egy hátast: Epres felhőmuffin cukor nélkül!

Ettől dobsz egy hátast: Epres felhőmuffin cukor nélkül!

A sze­zon sztár­gyü­möl­cse fan­tasz­ti­ku­san könnyű desszert­tel aján­dé­koz meg! Még ma pró­báld ki ezt a szu­per­gyor­san el­ké­szít­hető epres cso­dát!

A sze­zon sztár­gyü­möl­cse fan­tasz­ti­ku­san könnyű desszert­tel aján­dé­koz meg! Mind­ezt hoz­zá­adott cukor nél­kül, így bát­ran maj­szol­ha­tod akkor is, ha di­é­tá­zol. Még ma pró­báld ki ezt a szu­per­gyor­san el­ké­szít­hető epres cso­dát!

Szuper diétás süti készült: Cseresznyés zabmuffin

Szuper diétás süti készült: Cseresznyés zabmuffin

Iga­zán könnyű, nyári sü­te­mény, ter­mé­sze­te­sen cukor nél­kül! Pil­la­na­tok alatt össze­do­bod és már maj­szol­ha­tod is.

Iga­zán könnyű, nyári sü­te­mény, ter­mé­sze­te­sen cukor nél­kül! Pil­la­na­tok alatt össze­do­bod és már maj­szol­ha­tod is.

Felrobbantotta a netet az anyuka, döbbenetes képeket mutatott

Felrobbantotta a netet az anyuka, döbbenetes képeket mutatott

El­ké­pesztő fo­tó­kon mu­tatta meg, ho­gyan néz ki egy olyan nő alakja, aki édes­anya és el­múlt már 30.

El­ké­pesztő fo­tó­kon mu­tatta meg, ho­gyan néz ki egy olyan nő alakja, aki édes­anya és el­múlt már 30.

Tarol a cukkini: Eszméletlen finom és tökéletes diétás fogások

Tarol a cukkini: Eszméletlen finom és tökéletes diétás fogások

Nem vé­let­le­nül ked­vence a di­é­tá­zók­nak a cuk­kini.

Nem vé­let­le­nül ked­vence a di­é­tá­zók­nak a cuk­kini. Szinte nincs is benne szén­hid­rát. 

Szexi csipkés kombiné minden alkalomra

Szexi csipkés kombiné minden alkalomra

Szu­per­szexi lesz idén a divat. A vé­kony pán­tok és csip­kés fel­sők min­dent meg­mu­tat­nak. For­ró­ság­ban hű­sítő a vé­kony anyag.

Szu­per­szexi lesz idén a divat. A vé­kony pán­tok és csip­kés fel­sők min­dent meg­mu­tat­nak. For­ró­ság­ban hű­sítő a vé­kony anyag.

Ezekkel a körmökkel te is bombázó leszel nyáron

Ezekkel a körmökkel te is bombázó leszel nyáron

Idén a fel­tűnő kör­mök nya­rá­nak né­zünk elébe: már nem elég egy hal­vány szín­nel ki­fes­teni a kör­me­i­det.

Idén a fel­tűnő kör­mök nya­rá­nak né­zünk elébe: már nem elég egy hal­vány szín­nel ki­fes­teni a kör­me­i­det.

Bevadul a divat: Ez a stílus elképesztő szexivé varázsol minden nőt

Bevadul a divat: Ez a stílus elképesztő szexivé varázsol minden nőt

Vissza­tér­nek a te­rep­színű blú­zok, a bő khaki nad­rá­gok és a sze­ge­cses övek, na­gyon ke­mé­nyek lesz­nek a nők! Tarol a mi­li­tary!

Vissza­tér­nek a te­rep­színű blú­zok, a bő khaki nad­rá­gok és a sze­ge­cses övek, na­gyon ke­mé­nyek lesz­nek a nők! Tarol a mi­li­tary! A ka­to­nai te­rep­minta és khaki szín el­sőre nem in­dítja be a nők fan­tá­zi­á­ját, de a kol­lek­ci­ó­kat látva meg­győ­ződ­hetsz róla, hogy sok­kal nő­i­e­sebb lehet, mint hin­néd.

Hőségben futni? Igen! Így is lehet élvezetes az edzés, ha ezt betartod!

Hőségben futni? Igen! Így is lehet élvezetes az edzés, ha ezt betartod!

A nyári meleg nem min­den­ki­nek könnyíti meg a dol­gát, ha a sza­bad­ban fu­tás­ról van szó. De van né­hány tip­pünk, ho­gyan tedd könnyebbé az edzést!

A nyári meleg nem min­den­ki­nek könnyíti meg a dol­gát, ha a sza­bad­ban fu­tás­ról van szó. De van né­hány tip­pünk, ho­gyan tedd könnyebbé az edzést!

Így lehetsz 15 cm-el magasabb!

Így lehetsz 15 cm-el magasabb! 5 zseniális divatötlet

Ha ala­cso­nyabb vagy az át­lag­nál, mu­ta­tunk né­hány trük­köt.

Ha ala­cso­nyabb vagy az át­lag­nál, és a di­va­tos da­ra­bok nem min­dig áll­nak jól, mu­ta­tunk né­hány trük­köt, ho­gyan tűn­hetsz ma­ga­sabb­nak.

10 ötlet: Így is elkészíthetsz egy egyszerű keménytojást

10 ötlet: Így is elkészíthetsz egy egyszerű keménytojást

Ezt az ételt le­he­tet­len meg­unni!

Szen­zá­ciós öt­le­te­ket mu­ta­tunk a ke­mény to­já­sok fel­hasz­ná­lá­sá­hoz, Ezt az ételt le­he­tet­len meg­unni!

Csokoládés-kávés felhőkeksz az új kedvenc, mindenki ezt rágcsálja

Csokoládés-kávés felhőkeksz az új kedvenc, mindenki ezt rágcsálja

Mi­alatt be­me­leg­szik a sütő, el­ké­szül. Kívül ke­mény, belül lágy: gyö­nyör!

Mi­alatt be­me­leg­szik a sütő, el­ké­szül a kívül ke­mény, belül lágy, cso­ko­lá­dés-kávés menny­or­szág. Már csak a sü­tési időt kell ki­vár­nod és él­vez­he­ted is. Videó mu­tatja, mi­lyen egy­szerű az el­ké­szí­tése.

Íme, 3 egyszerű módszer, hogy lerobbanjanak rólad a pluszkilók

Íme, 3 egyszerű módszer, hogy lerobbanjanak rólad a pluszkilók

Építsd be ezt a három egy­szerű tip­pet az élet­mó­dodba, és rend­kí­vüli gyor­sa­ság­gal indul be a fo­gyás. Pró­báld ki!

Nincs időd a min­den­napi edzésre és a di­é­tát sem tudod min­dig be­tar­tani? Van meg­ol­dás! Építsd be ezt a három egy­szerű tip­pet az élet­mó­dodba, és rend­kí­vüli gyor­sa­ság­gal indul be a fo­gyás. Pró­báld ki!

A világ legegyszerűbb epertortája, amit mindenki imád!

A világ legegyszerűbb epertortája, amit mindenki imád!

Üde, gyü­möl­csös édes­ség a kora nyári na­pokra. Könnyű, fris­sítő desszert. Ér­de­mes el­ké­szí­teni leg­alább 2-3 órá­val, de in­kább 2 nap­pal ko­ráb­ban.

Üde, gyü­möl­csös édes­ség a kora nyári na­pokra. Könnyű, fris­sítő desszert. Ér­de­mes el­ké­szí­teni leg­alább 2-3 órá­val, de in­kább 2 nap­pal ko­ráb­ban.

Ettől dobsz egy hátast: Itt a nyár legegészségesebb tojásreggelije

Ettől dobsz egy hátast: Itt a nyár legegészségesebb tojásreggelije

Tojás ba­con­nel és mál­ná­val? Hal­lot­tál már ilyet?

Tojás ba­con­nel és mál­ná­val? Hal­lot­tál már ilyet? Ne ódz­kodj a szo­kat­lan pá­ro­sí­tá­sok­tól, ez a nyári reg­geli nem­csak egész­sé­ges, hanem na­gyon finom is!

Imádod a pirítóst? Kenyér helyett így készítsd és fogyni fogsz!

Imádod a pirítóst? Kenyér helyett így készítsd és fogyni fogsz!

Ez a szu­per­di­é­tás vál­to­zat ma­xi­má­li­san ki­zárja a szén­hid­rá­to­kat. Imádni fogod!

A lágy to­jás­sal tá­lalt pi­rí­tós a hét­végi reg­ge­lik csú­csa, de lás­suk be, nem ked­vez a kar­csú alak­nak. Lé­te­zik azon­ban egy szu­per­di­é­tás vál­to­zat, ami ma­xi­má­li­san ki­zárja a szén­hid­rá­to­kat. Imádni fogod!

Itt az új nyári trend, amitől elképesztő szexi lesz a női láb

Itt az új nyári trend, amitől elképesztő szexi lesz a női láb

Idén le­gyen kre­a­tív a láb­kör­möd is!

Idén le­gyen kre­a­tív a láb­kör­möd is! Könnyed, vi­rág­min­tás, vagy ele­gáns és vissza­fo­gott - az idei di­vatba sok min­den be­le­fér: vissza­fo­gott, ele­gáns, vagy laza.

Itt a június csúcsdesszertje: Epres tiramisu cukor nélkül

Itt a június csúcsdesszertje: Epres tiramisu cukor nélkül

Kávé he­lyett eper ke­rült a klasszi­kus olasz desszertbe és ez a csere va­lami el­ké­pesztő ered­ményt ho­zott. Ilyen fi­no­mat még éle­ted­ben nem ettél!

Kávé he­lyett eper ke­rült a klasszi­kus olasz desszertbe és ez a csere va­lami el­ké­pesztő ered­ményt ho­zott. Ilyen fi­no­mat még éle­ted­ben nem ettél! Rá­adá­sul iga­zán egész­sé­ges ez a vál­to­zat, mivel nincs benne cukor! Is­teni finom, könnyű, és hamar kész van - a ti­ra­mi­sut nem kell sen­ki­nek be­mu­tatni. Az eper­sze­zon­ban meg­bo­lon­dít­ha­tod egy ki­csit.

Micsoda újítás: befőttesüvegben készül a legfinomabb fagylalt

Micsoda újítás: befőttesüvegben készül a legfinomabb fagylalt

Fe­lejtsd el a cuk­ros, bolti fagy­lal­to­kat! Meg­mu­tat­juk, hogy ké­szül a világ leg­egy­sze­rűbb hideg nya­lánk­sága egy be­főt­tes­üveg­ben.

Fe­lejtsd el a cuk­ros, bolti fagy­lal­to­kat! Meg­mu­tat­juk, hogy ké­szül a világ leg­egy­sze­rűbb hideg nya­lánk­sága egy be­főt­tes­üveg­ben. Ké­szítsd ma­gad­nak finom, cu­kor­men­tes fagy­lal­tot, a neked tet­sző íze­sí­tés­sel. Bár­mi­kor elő­kap­ha­tod a fa­gyasz­tó­ból és már maj­szol­ha­tod is. Végre el­mú­lik a kí­sér­tés, hogy meg­egyél egy egész doboz fagy­lal­tot, ha meg­kí­vá­nod ezt a hű­sítő édes­sé­get, ha kis ada­gok­ban ké­szí­ted.

A romper a legkényelmesebb és legszexibb ruhadarab

A romper a legkényelmesebb és legszexibb ruhadarab

In­dulj, te is sze­rezz be egyet!

Megér­ke­zett a ká­ni­kula, ismét csúcs­di­vat a rom­per. In­dulj, te is sze­rezz be egyet! Miért nél­kü­löz­he­tet­len ru­ha­da­rab? Most meg­tud­ha­tod.

Így óvd meg a gyereket a strandbalesetektől!

Így óvd meg a gyereket a strandbalesetektől!

A strand az egyik leg­jobb nyári szó­ra­ko­zás, ám ha nem fi­gyelsz eléggé, ve­szé­lyes bal­ese­tek for­rása is lehet. Fo­gadd meg ta­ná­csa­in­kat, hogy el­ke­rüld a bajt.

A strand az egyik leg­jobb nyári szó­ra­ko­zás, ám ha nem fi­gyelsz eléggé, ve­szé­lyes bal­ese­tek for­rása is lehet. Fo­gadd meg ta­ná­csa­in­kat, hogy el­ke­rüld a bajt.

Így tagadhatsz le éveket, ha elmúltál 50

Így tagadhatsz le éveket, ha elmúltál 50

Öl­tözz fi­a­ta­lo­san és stí­lu­so­san, akár­hány éves is vagy.

A di­vat­ban nincs kor­ha­tár. Öl­tözz fi­a­ta­lo­san és stí­lu­so­san, akár­hány éves is vagy.

Ez a minta lesz a 2017-es divat nagy kedvence

Ez a minta lesz a 2017-es divat nagy kedvence

A nyár a sza­bad­ság­ról szól.

A nyár a szí­nek­ről és a sza­bad­ság­ról szól. A ha­tal­mas víz­parti bulik és jó ba­ráti tár­sa­ság a ma­ra­dandó szép em­lé­kek alap­jai.

Hihetetlenül szexis ez a bikinis nő, sosem találod ki, hány éves

Hihetetlenül szexis ez a bikinis nő, sosem találod ki, hány éves

A ki­rob­ba­nóan jó for­má­ban lévő nő el­árulja, mi a titka, hogy negy­ven fe­lett is fitt le­gyél!

A ki­rob­ba­nóan jó for­má­ban lévő nő el­árulja, mi a titka, hogy negy­ven fe­lett is fitt le­gyél! A het­ven éves asszony sze­rint meg­döb­bentő, hogy negy­ve­nes nők azt hi­szik, már esé­lyük sincs vissza­sze­rezni szü­lés előtti for­má­ju­kat - pedig csak pár do­logra kell oda­fi­gyelni a fitt­ség­hez.

Te jó ég, ebben villantanak a nők! Visszatért a 90-es évek rikító fürdőruhája!

Te jó ég, ebben villantanak a nők! Visszatért a 90-es évek rikító fürdőruhája!

Nem csak nosz­tal­gi­áz­hatsz - hó­dít­hatsz is vele!

Nem csak akkor érez­he­ted jól magad benne, ha nosz­tal­gi­ázni vágysz - hó­dít­hatsz is vele! Az egy­ré­szes für­dő­ruha nem csak a nosz­tal­gi­ára vá­gyók­nak lehet ide­á­lis vá­lasz­tás: a vörös szín ma­gára vonzza a te­kin­te­te­ket, és min­den­kit meg­hó­dít­hatsz a stran­don.

FesztiválszezON 2017!

FesztiválszezON 2017!

Alig egy hónap és kez­de­tét veszi a fesz­ti­vál­sze­zon. Egy biz­tos: stí­lu­sos és prak­ti­kus, fesz­ti­vál­biz­tos sze­re­lésre min­den­kép­pen szük­sé­ged lesz. Íme, 3 kü­lön­böző stí­lus, mellyel idén el­nyer­he­ted a fesz­ti­vál ki­rály­nője címet.

Már nincs egy hónap és ismét kez­de­tét veszi a nyári fesz­ti­vál­sze­zon. Íme, 3 kü­lön­böző stí­lus, mellyel idén el­nyer­he­ted a fesz­ti­vál ki­rály­nője címet.

Itt az új diétás csoda: Isteni finom karcsúsító szuperkeksz

Itt az új diétás csoda: Isteni finom karcsúsító szuperkeksz

Ez a rág­csál­ni­való egy­szerű me­sé­sen finom.

Ez a rág­csál­ni­való egy­szerű me­sé­sen finom. El­ké­szí­tése könnyű, ala­kod pedig egy­ál­ta­lán nem bánja!

Gyilkos divat: Ezek a cipők teljesen hazavágják a lábadat

Gyilkos divat: Ezek a cipők teljesen hazavágják a lábadat

El­ké­pesztő, mit mű­vel­nek a női láb­bal a di­va­tos és álom­szép cipők! Mu­tat­juk, mit te­hetsz azért, hogy lábad meg­ússza ki­kép­zést.

El­ké­pesztő, mit mű­vel­nek a női láb­bal a di­va­tos és álom­szép cipők! Mu­tat­juk, mit te­hetsz azért, hogy lábad meg­ússza ki­kép­zést. Itt a nyár, végre dús­kál­ha­tunk a ci­pő­vá­lasz­ték­ban: vá­laszt­ha­tunk al­ka­lom­hoz, ké­nyelmi szem­pon­tól, ru­há­za­tunk­hoz és sze­mé­lyi­sé­günk­höz il­lően. Né­me­lyik di­va­tos da­ra­bot azon­ban nem ta­ná­csos hosszú távon vi­selni.