Sokkoló genetikai felfedezés, veszélyben a gyerekek

Sokkoló genetikai felfedezés, veszélyben a gyerekek

Mu­tat­juk a haj­me­resztő ered­ményt!

Ki­de­rült, hogy a szü­lők bi­zo­nyos vi­sel­ke­dési for­mái tor­zít­ják a gye­re­kek ge­ne­ti­kai ál­lo­má­nyát.

LOB-hajvágás: 2019 legszexibb frizuratrendje már most elvarázsolta a nőket

LOB-hajvágás: 2019 legszexibb frizuratrendje már most elvarázsolta a nőket

Fan­tasz­ti­kus fa­zon­nal rob­ban be az új sze­zon, ki­vé­tel nél­kül min­denki imádni fogja! Ez a szu­per fri­zura ugyanis igazi arany­kö­zépút: durva vál­toz­ta­tás nél­kül is üdí­tően friss, új kül­sőt köl­csö­nöz. Rá­adá­sul bár­me­lyik haj­tí­pus­ból re­me­kül áll!

Vanília-lila haj lesz az új divat

Vanília-lila haj lesz az új divat

Nőies és szexi, éve­ket fi­a­ta­lít ez az ár­nya­lat! Ne gon­dol­kodj to­vább, ha vi­lá­gos haj­színre vágysz. Már csak egy jó fod­rász kell hozzá! Örülj, ha meg­ta­lál­tad az idei téli haj­szí­ne­det.

Nőies és szexi, éve­ket fi­a­ta­lít ez az ár­nya­lat! Ne gon­dol­kodj to­vább, ha vi­lá­gos haj­színre vágysz. Már csak egy jó fod­rász kell hozzá! Örülj, ha meg­ta­lál­tad az idei téli haj­szí­ne­det.

A zöld minden árnyalata hódít

A zöld minden árnyalata hódít

Az ősz divat szí­neit ismét a ter­mé­szet­ből vá­lasz­tot­ták.

Az ősz divat szí­neit ismét a ter­mé­szet­ből vá­lasz­tot­ták. Így a zöld sem ma­rad­hat ki, sőt az összes ár­nya­lata közül vá­laszt­hatsz. Min­den ru­ha­da­ra­bot meg­ta­lálsz a bol­tok­ban, vi­seld kre­a­tí­van!

Egy apró változtatás és iszonyatosan szexi lesz a kardigán

Egy apró változtatás és iszonyatosan szexi lesz a kardigán

Mu­tat­juk, ho­gyan le­hetsz benne igazi bom­bázó, jön­nek a leg­újabb kom­bi­ná­ciók!

Mu­tat­juk, ho­gyan le­hetsz benne igazi bom­bázó, jön­nek a leg­újabb kom­bi­ná­ciók!

Elképesztő hatóerő ebben a kicsi magban, így teszi rendbe életedet

Elképesztő hatóerő ebben a kicsi magban, így teszi rendbe életedet

Íme a leg­újabb szu­perétel, amely esz­mé­let­le­nül sok­féle módon is védi az egész­sé­ge­det, és még olcsó is!

Soha többé nem lesz unalmas a női kabát

Soha többé nem lesz unalmas a női kabát, ez az ötlet őrült jó

Fer­ge­te­ge­sen vidám szí­nek­kel vár az idei ka­bát­di­vat.

Fer­ge­te­ge­sen vidám szí­nek­kel vár az idei ka­bát­di­vat, ezért őrül meg min­den nő! A fe­kete vagy szürke he­lyett idén öltsd ma­gadra a nyári ter­mé­szet szí­neit.

Macibunda lesz a tél legizgalmasabb darabja

Macibunda lesz a tél legizgalmasabb darabja

Idén télen a szu­per meleg ka­bá­toké lesz a fő­sze­rep. Tarol a ma­ci­bunda. Prak­ti­kus, ké­nyel­mes és a leg­jobb vá­lasz­tás a nagy hi­deg­ben!

Idén télen a szu­per meleg ka­bá­toké lesz a fő­sze­rep. Tarol a ma­ci­bunda. Prak­ti­kus, ké­nyel­mes és a leg­jobb vá­lasz­tás a nagy hi­deg­ben! Min­den kor­osz­tály ked­vence lesz! Bár­mire fel­ve­he­ted, szok­nyá­hoz és nad­rág­hoz is szu­per vi­se­let. Na­gyon jó érzés lesz ebben a ka­bát­ban me­le­gedni.

Így lesz jó meleg télikabát a farmerdzsekiből

Így lesz jó meleg télikabát a farmerdzsekiből

Trendi, őrült, ké­nyel­mes és örök darab. Ta­rol­nak a pré­mes fa­zo­nok, me­lyek puhák, ké­nyel­me­sek és me­le­gek.

Trendi, őrült, ké­nyel­mes és örök darab. Ta­rol­nak a pré­mes fa­zo­nok, me­lyek puhák, ké­nyel­me­sek és me­le­gek.

Borzasztó, de ősszel így hordják a magassarkút a nők

Borzasztó, de ősszel így hordják a magassarkút a nők

Bo­lon­dos a divat, szí­nes és va­gány!

Bo­lon­dos a divat, szí­nes és va­gány! Így vi­seld a zok­nit és olyan lesz, mintha csizma lenne a lá­ba­don! Ezzel az öt­let­tel to­vább hord­ha­tod a nyár ked­ven­cét is.

Ezt idd lefekvés előtt: 4 hét és eltűnik a hasi zsír!

Ezt idd lefekvés előtt: 4 hét és eltűnik a hasi zsír!

Min­dent megad, amire a tes­ted­nek szük­sége van, a ki­ló­kat pedig el­tün­teti.

Megdöbbentő helyen borotválják magukat a nők, elképesztően veszélyes

Megdöbbentő helyen borotválják magukat a nők, elképesztően veszélyes

Egyre több nő akad, aki az arcát is bo­rot­válni kezdte. De vajon miért?

A leg­több nőnek van ott­hon bo­rot­vája, ám a lá­bára és a bi­ki­ni­vo­na­lára hasz­nálja. Egyre több nő akad azon­ban, aki az arcát is bo­rot­válni kezdte. De vajon miért? Tény­leg min­den pi­he­szőrt el kell tá­vo­lí­tani innen is?

Egyetemi kutatók elemezték a családi vacsorákat, elképesztő, mire jutottak

Egyetemi kutatók elemezték a családi vacsorákat, elképesztő, mire jutottak

Így hozd ki a leg­töb­bet be­lő­lük!

A leg­több csa­lád nap­hosszat rohan, így a va­csora az egyet­len al­ka­lom, ami­kor végre szem­től szem­ben be­szél­get­het­nek a csa­lád­ta­gok. Több ku­ta­tás is hang­sú­lyozza, mennyire fon­tos ez az együtt­lét.

Ebben a csizmában minden férfit rabul ejtesz idén, szuperszexi leszel!

Ebben a csizmában minden férfit rabul ejtesz idén, szuperszexi leszel!

Nőies, csá­bító és min­den­ki­nek jól áll: neked is be kell sze­rez­ned!

Nőies, csá­bító és min­den­ki­nek jól áll: neked is be kel sze­rez­ned ezt a cso­dás fa­zont!

Őrület, idén ősszel így villantják meg a combjukat a nők

Őrület, idén ősszel így villantják meg a combjukat a nők

A hű­vö­sebb idő­ben ki ne hagyd ezt a pá­rat­lan fa­zonú szok­nyát! Hasz­náld ki a di­va­tot és vi­seld sze­xin és büsz­kén a hosszú ruhát. Lepd meg a férfi­a­kat!

A hű­vö­sebb idő­ben ki ne hagyd ezt a pá­rat­lan fa­zonú szok­nyát! Hasz­náld ki a di­va­tot és vi­seld sze­xin és büsz­kén a hosszú ruhát. Lepd meg a férfi­a­kat!

10 millió nő tapadt rá erre a csupa izom férfira, kegyetlen, mit művel

10 millió nő tapadt rá erre a csupa izom férfira, kegyetlen, mit művel

Ci­vil­ben is na­ponta edz, el­ké­pesztő szi­go­rúan él, és iszo­nya­to­san meg­hajtja magát az edzés­sel!

Itt a legújabb diéta, a 80/20: szupergyorsan tépi le rólad fölösleget

Itt a legújabb diéta, a 80/20: szupergyorsan tépi le rólad fölösleget

Ezzel a mód­szer­rel nincs jojó effek­tus.

Egé­szen új szem­szög­ből kö­ze­líti meg a fo­gyás kér­dé­sét, nem vé­let­len, hogy egyre több nő pró­bálja ki.

Betörtek a legnagyobb ragadozók a divatba

Betörtek a legnagyobb ragadozók a divatba

Jö­vőre min­den nő eze­ket fogja vi­selni. Ne ma­radj ki ebből a retró trend­ből. Vá­laszt­hatsz ma­gad­nak bár­mi­lyen ru­ha­da­ra­bot, a ka­bát­tól a fe­hér­ne­műig, min­den­hol ez a minta tarol.

Jö­vőre min­den nő eze­ket fogja vi­selni. Ne ma­radj ki ebből a retró trend­ből. Vá­laszt­hatsz ma­gad­nak bár­mi­lyen ru­ha­da­ra­bot!

2018 téli divat: Meghökkentő leggingsben pompáznak a formás nők

2018 téli divat: Meghökkentő leggingsben pompáznak a formás nők

Az idei tél is tar­to­gat meg­le­pe­té­se­ket a di­vat­ban, nem ma­rad­hat ki a szó­rás­ból a leg­gins sem. Mu­tat­juk is a sze­zon leg­öt­le­te­sebb da­rab­jait.

Az idei tél is tar­to­gat meg­le­pe­té­se­ket a di­vat­ban, nem ma­rad­hat ki a szó­rás­ból a leg­gins sem. Mu­tat­juk is a sze­zon leg­öt­le­te­sebb da­rab­jait, sze­rezd be idő­ben, mu­tat­juk, miért!

Íme a világ legdrágább cipője, te adnál érte ennyit?

Íme a világ legdrágább cipője, te adnál érte ennyit?

A ci­pő­ra­jon­gók szinte bár­mennyit haj­lan­dóak kifi­zetni egy mi­nő­ségi és gyö­nyörű tű­sar­kúért.

A ci­pő­ra­jon­gók szinte bár­mennyit haj­lan­dóak kifi­zetni egy mi­nő­ségi és gyö­nyörű tű­sar­kúért.

Ez a szín az ősz legnagyobb divatja, erre senki sem számított

Ez a szín az ősz legnagyobb divatja, erre senki sem számított

Szürke, sö­tét­barna, fe­kete? Fe­lejtsd el! Ha­tal­mas lesz a meg­le­pe­tés!

Szürke, sö­tét­barna, fe­kete? Fe­lejtsd el! Az idei őszi-téli sze­zon­ban a vidám ár­nya­la­tok ural­ják a tren­det.

Meseszép az ősz szexi hajszíne: mézbarnán leszel bombázó!

Meseszép az ősz szexi hajszíne: mézbarnán leszel bombázó!

Ra­gyogó, in­ten­zív, fé­nyes és nőies.

Ra­gyogó, in­ten­zív, fé­nyes és nőies - ez lesz az új trend, ami­vel hó­dí­tani fogsz.

Újra tombol a 70-es évek nagy divatja, ezt hordja ősszel minden nő

Újra tombol a 70-es évek nagy divatja, ezt hordja ősszel minden nő

Ele­gáns, szexi, és ezer arca van. Gyö­nyö­rűen ki­emeli a női dom­bo­ru­la­to­kat, nem vé­let­len, hogy újra di­vatba jött.

Visszatért a 70-es évek nagy szoknyadivatja

Visszatért a 70-es évek nagy szoknyadivatja

Me­lyik kis­lány ne sze­retné a pör­gős szok­nyát? Most vissza­tért ez a fazon a divat vi­lá­gába. Ké­nyel­mes, csi­nos és bárki fel­ve­heti. Él­vezd az őszt, pö­rögj te is, ahogy régen tet­ted!

Me­lyik kis­lány ne sze­retné a pör­gős szok­nyát? Most vissza­tért ez a fazon a divat vi­lá­gába. Ké­nyel­mes, csi­nos és bárki fel­ve­heti. Él­vezd az őszt, pö­rögj te is, ahogy régen tet­ted! Vissza­ka­pod egy kis időre a régi gyer­meki pil­la­na­to­kat. Vi­seld a szok­nyát, ki ne hagyd!

Óriási fordulat a diéta-szemléletben: Kiderült, hogy ez az oka az elhízásnak

Óriási fordulat a diéta-szemléletben: Kiderült, hogy ez az oka az elhízásnak

A leg­több diéta alapja, hogy szám­űzd a cuk­rot és a szén­hid­rá­to­kat...

Min­den­féle diéta el­ér­hető már, és a leg­több­nek az az alapja, hogy szám­űzd a cuk­rot és a szén­hid­rá­to­kat.

2019 nadrágdivatja már most kiakasztotta a nőket

2019 nadrágdivatja már most kiakasztotta a nőket

Az elő­re­jel­zé­sek sze­rint min­den nad­rág - még a far­mer is - bő szárú lesz a jövő évi új sze­zon­ban. Mu­tat­juk a tren­det, neked si­ke­rül meg­ba­rát­kozni vele?

A legjobb őszi diéta, ezt idd és fogyni fogsz

A legjobb őszi diéta, ezt idd és fogyni fogsz

Szu­per egy­szerű, vi­ta­mi­nok­ban gaz­dag és íz­le­tes ital re­cept­jét mu­tat­juk.

Szu­per egy­szerű, na­gyon egész­sé­ges, vi­ta­mi­nok­ban gaz­dag és íz­le­tes ital re­cept­jét mu­tat­juk. Fo­gyaszd reg­geli és va­csora he­lyett, tuti gyors és lát­vá­nyos lesz az ered­mé­nye.

Döbbenet, mi történik 2019-re az edzőcipőkkel

Döbbenet, mi történik 2019-re az edzőcipőkkel

A leg­újabb trend sze­rint egy­csa­pásra finom, nőies és ele­gáns lett. Mu­tat­juk a leg­újabb módit!

Végre nem csak a spor­tos stí­lus kö­ve­tői hord­hat­ják hét­köz­napi öl­tö­zé­kük­höz a világ ké­nyel­me­sebb láb­be­li­jét! A leg­újabb trend sze­rint ugyanis olyan dí­szí­tést ka­pott a tor­na­cipő, hogy attól egy­csa­pásra finom, nőies és ele­gáns lett. Mu­tat­juk a leg­újabb módit!

Viszlát szőke tincsek, kókuszhaj lett a divat

Viszlát szőke tincsek, kókuszhaj lett a divat

Le­g­újabb trend a fri­zu­rák kö­zött a kó­ku­szár­nya­latú haj. Légy bátor, és fes­tesd át a hajad erre a fan­tasz­ti­kus ár­nya­latra. Ős­szel így csá­bítsd el a férfi­a­kat. Mu­tat­juk a leg­szebb fri­zu­rá­kat.

Le­g­újabb trend a fri­zu­rák kö­zött a kó­ku­szár­nya­latú haj. Légy bátor, és fes­tesd át a hajad erre a fan­tasz­ti­kus ár­nya­latra. Ős­szel így csá­bítsd el a férfi­a­kat. Mu­tat­juk a leg­szebb fri­zu­rá­kat.

Elképesztő: így változik meg a hasad 30 nap felüléstől - FOTÓK!

Elképesztő: így változik meg a hasad 30 nap felüléstől - FOTÓK!

Mind­össze 30 nap, mégis lát­vá­nyos vál­to­zást tudsz el­érni napi né­hány perc alatt.

Mind­össze 30 nap, mégis lát­vá­nyos vál­to­zást tudsz el­érni napi né­hány perc alatt.

Újra hódít a retro pulcsi, így hordják az igazán vagány nők

Újra hódít a retro pulcsi, így hordják az igazán vagány nők

Va­gány és ké­nyel­mes lett az őszi pul­csi, a sztá­rok is szí­ve­sen hord­ják. Ne hagyd ki te sem, egy ilyen ru­ha­da­rab min­den­ki­nek kö­te­lező!

Va­gány és ké­nyel­mes lett az őszi pul­csi, a sztá­rok is szí­ve­sen hord­ják. Ne hagyd ki te sem, egy ilyen ru­ha­da­rab min­den­ki­nek kö­te­lező! Éve­kig tudod majd vi­selni, ezt meg­ígér­jük, a di­vat­ból so­káig nem megy ki.Örök darab, ez a fazon. Mu­tat­juk az is­mert höl­gye­ket, ők mi­lyet vá­lasz­tot­tak.

Bizarr harisnyadivat jön, most aztán tényleg minden nő bajban lesz

Bizarr harisnyadivat jön, most aztán tényleg minden nő bajban lesz

Ami a ki­fu­tón jól néz ki, az nem biz­tos, hogy a min­den­na­pok­ban is meg­állja a he­lyét. A leg­újabb ál­do­zat a ha­ris­nya...

A barna idén legyőzi a feketét! A szabály, hogy nincs szabály

A barna idén legyőzi a feketét! A szabály, hogy nincs szabály

A barna az ősz örök ked­vence, több ár­nya­lat is pá­ro­sít­ható vele. A di­vat­ban je­len­leg nem meg­lepő a szí­nek vad ke­ve­réke, ne hagyd ki idén te sem!

A barna az ősz örök ked­vence, több ár­nya­lat is pá­ro­sít­ható vele. A di­vat­ban je­len­leg nem meg­lepő a szí­nek vad ke­ve­réke, ne hagyd ki idén te sem! Sza­ba­don, kre­a­tí­van va­ri­ál­ha­tod!Hi­he­tet­len, hogy a barna szinte fe­ke­te­ként mű­kö­dik, annyi fajta színt fel­ve­hetsz vele. Nin­cse­nek sza­bá­lyok!

Őrülten egyszerű, de szuper divattippek: stíluslecke Katalin hercegné húgától

Őrülten egyszerű, de szuper divattippek: stíluslecke Katalin hercegné húgától

Bár Pippa hi­va­ta­lo­san nem tagja a ki­rá­lyi csa­lád­nak, stí­lus­ban azért fel­ve­szi a ver­senyt nő­vé­ré­vel, Ka­ta­lin her­ceg­né­vel.

Bár Pippa hi­va­ta­lo­san nem tagja a ki­rá­lyi csa­lád­nak, stí­lus­ban azért fel­ve­szi a ver­senyt nő­vé­ré­vel, Ka­ta­lin her­ceg­né­vel. Mu­tat­juk is azo­kat az apró trük­kö­ket, ami­ket bevet azért, hogy min­den nap tö­ké­le­tes le­gyen a szettje!

Őrületes kabátok jönnek az új szezonban, ezt nem hiszed el

Őrületes kabátok jönnek az új szezonban, ezt nem hiszed el

Nézd meg te is, ho­gyan tudod a kissé el­túl­zott da­ra­bo­kat a hét­köz­napi öl­töz­kö­désbe be­ik­tatni.

Visszatért a hatvanas évek fura nadrágja, te felvennéd?

Visszatért a hatvanas évek fura nadrágja, te felvennéd?

Ha laza, mégis nőies nad­rágra vágysz, ne hagyd ki ezt a retro fa­zont! Bár­hová és szinte bár­mi­hez fel­ve­he­ted.

Ha laza, mégis nőies nad­rágra vágysz, ne hagyd ki ezt a retro fa­zont! Bár­hová és szinte bár­mi­hez fel­ve­he­ted. Vá­laszd olyan szín­ben és anyag­ból, mely jel­lemző a te stí­lu­sodra.

Most már biztos, ezek lesznek idén ősszel a legmenőbb színek

Most már biztos, ezek lesznek idén ősszel a legmenőbb színek

Vá­lo­gass az erdő szí­nei közül.

Idén ős­szel is a leg­jobb, ha az erdő szí­nei közül vá­lo­gatsz, szé­les a skála, és a min­ták is vadak. Álom­szép le­szel ezek­ben az ár­nya­la­tok­ban!

Döbbenetes ok miatt lehet lefogyni: A mozgás és a jó kaja nem elég

Döbbenetes ok miatt lehet lefogyni: A mozgás és a jó kaja nem elég

A fo­gyás re­ceptje sokak sze­rint a rend­sze­res moz­gás és az egész­sé­ges ét­rend. Ez igaz is, ám van még va­lami...

Elég a hazugságokból: így néz ki egy valódi, hús-vér nő teste!

Elég a hazugságokból: így néz ki egy valódi, hús-vér nő teste!

Pho­tos­hop? Re­tu­sá­lás? Nem! Ez itt a va­ló­ság, és ez az, ami a nor­má­lis és ter­mé­sze­tes.

Pho­tos­hop? Re­tu­sá­lás? Nem! Ez itt a va­ló­ság, és ez az, ami a nor­má­lis és ter­mé­sze­tes.

Most már tényleg itt az ősz: ez a kabát lesz a legnagyobb divat

Most már tényleg itt az ősz: ez a kabát lesz a legnagyobb divat

Elég volt ez egy­színű, szürke ka­bát­ból? Idén iz­gal­mas fa­zo­nok közül vá­lo­gat­hatsz. Vi­seld nad­rág­hoz vagy szok­nyá­hoz, min­den meg­ol­dás fan­tasz­ti­kus.

Elég volt ez egy­színű, szürke ka­bát­ból? Idén iz­gal­mas fa­zo­nok közül vá­lo­gat­hatsz. Vi­seld nad­rág­hoz vagy szok­nyá­hoz, min­den meg­ol­dás fan­tasz­ti­kus. Még egy vi­rá­gos ru­há­hoz is fel­ve­he­ted, most va­ló­ban min­dent sza­bad!

Most aztán bajban lesznek a nők, hihetetlen, mi lett a divat

Most aztán bajban lesznek a nők, hihetetlen, mi lett a divat

Tudod, mi lesz az ősz leg­na­gyobb szem­fes­ték-di­vatja?

Tudod, mi lesz az ősz leg­na­gyobb szem­fes­ték-di­vatja? Ez a trend végig fog sö­pörni a vi­lá­gon!

Elképesztően szexi a 2018-as női divat, jöhet a kardigán

Elképesztően szexi a 2018-as női divat, jöhet a kardigán

Máris itt a sze­zon leg­prak­ti­ku­sabb da­rabja a kar­di­gán. S ho­gyan le­szel benne igazi bom­bázó? Mu­tat­juk a leg­szu­pe­rebb kom­bi­ná­ci­ó­kat!

Máris itt a sze­zon leg­prak­ti­ku­sabb da­rabja a hűvös es­tékre, ez pedig nem más, mint a kar­di­gán. S ho­gyan le­szel benne igazi bom­bázó? Mu­tat­juk a leg­szu­pe­rebb kom­bi­ná­ci­ó­kat!

Szeretnél végre lefogyni? Akkor így idd a kávéd!

Szeretnél végre lefogyni? Akkor így idd a kávéd!

A reg­geli kávé fel­pör­get, és fel­ké­szít az előt­ted álló napra. Ám ha zsírt is akarsz égetni, tur­bózd fel!

A reg­geli kávé fel­pör­get, és fel­ké­szít az előt­ted álló napra. Ám ha azt aka­rod, hogy a zsír­égető fo­lya­ma­tok is azon­nal be­in­dul­ja­nak a tes­ted­ben, tur­bózd fel egy ki­csit az ita­lo­dat! Meg­mu­tat­juk, mit adj hozzá, hogy egész álló nap szu­per­se­bes­ség­gel égjen a zsír.

Íme a legmenőbb hajtrendek! Készülj már most az őszre!

Íme a legmenőbb hajtrendek! Készülj már most az őszre!

Ha sze­ret­néd a szep­tem­bert új len­dü­let­tel in­dí­tani, ér­de­mes már most ki­ta­lál­nod ma­gad­nak egy szu­per fri­zu­rát.

Ha sze­ret­néd a szep­tem­bert új len­dü­let­tel in­dí­tani, ér­de­mes már most ki­ta­lál­nod ma­gad­nak egy szu­per fri­zu­rát.

Kókuszhaj az új őrület: ez lesz 2018-ban az ősz szenzációja

Kókuszhaj az új őrület: ez lesz 2018-ban az ősz szenzációja

Szu­per szexi haj­fes­tés­sel hódít a leg­újabb fri­zu­ra­di­vat! Nem­csak iszo­nya­to­san trendi, de a férfiak is imád­ják! Mu­tat­juk, mit kérj leg­kö­ze­lebb a fod­rá­szod­tól!

Szu­per szexi haj­fes­tés­sel hódít a leg­újabb fri­zu­ra­di­vat! Nem­csak iszo­nya­to­san trendi, de a férfiak is imád­ják! Mu­tat­juk, mit kérj leg­kö­ze­lebb a fod­rá­szod­tól!

Szuperszexi leszel ebben a szoknyában ősszel: ez az idei sláger

Szuperszexi leszel ebben a szoknyában ősszel: ez az idei sláger

Na­gyon nőies, na­gyon dögös.

Na­gyon nőies, na­gyon csi­nos, és min­den­ki­nek jól áll. A ce­ru­za­szok­nya ta­rolni fog a sze­zon­ban.

Hullik a hajad? Ezektől az ételektől javulni fog a helyzet!

Hullik a hajad? Ezektől az ételektől javulni fog a helyzet!

Sok haj­szál marad a fé­sűd­ben?

Saj­nos a leg­töb­ben meg­küz­dünk a haj­hul­lás­sal éle­tünk során. Egyes élel­mi­sze­rek vi­szont se­gí­te­nek, hogy vissza­for­dítsd a fo­lya­ma­tot. De vajon me­lyek ezek?

Szereted a szűk farmert? Ilyen cipőt vegyél fel hozzá

Szereted a szűk farmert? Ilyen cipőt vegyél fel hozzá

Egy ilyen nad­rág­hoz nem egy­szerű cipőt vá­lasz­tani, spor­tos le­gyen vagy ele­gáns?

Egy ilyen nad­rág­hoz nem egy­szerű cipőt vá­lasz­tani, spor­tos le­gyen vagy ele­gáns? Mu­tat­juk, idén mi­lyen láb­be­lik lesz­nek iga­zán menők.

Különös formájú kistáskák a sztárok kedvencei

Különös formájú kistáskák a sztárok kedvencei

Most a világ kü­lön­böző di­vat­be­mu­ta­tóin fo­tóz­ták le azo­kat a tás­ká­kat, me­lyek kissé meg­hök­ken­tet­ték a kö­zön­sé­get. A hí­res­sé­gek imád­ják eze­ket a da­ra­bo­kat.

A sztár­vi­lág­ban lát­tunk már ér­de­kes, di­va­tos­nak mon­dott cuc­co­kat. Most a világ kü­lön­böző di­vat­be­mu­ta­tóin fo­tóz­ták le azo­kat a tás­ká­kat, me­lyek kissé meg­hök­ken­tet­ték a kö­zön­sé­get. A hí­res­sé­gek imád­ják eze­ket a da­ra­bo­kat.

Ennél bizarrabb bugyit még nem láttál

Ennél bizarrabb bugyit még nem láttál

Ri­hanna smink, cipő, és zokni kol­lek­ci­ója után most dögös fe­hér­ne­mű­ket ter­ve­zett, me­lye­ket a New York-i di­vat­hé­ten ter­hes mo­del­le­ken mu­ta­tott be.

Ri­hanna smink, cipő, és zokni kol­lek­ci­ója után most fe­hér­ne­mű­ket ter­ve­zett, me­lye­ket a New York-i di­vat­hé­ten mu­ta­tott be.

Óriási ötlet, ezt hordják öv helyett az olasz nők

Óriási ötlet, ezt hordják öv helyett az olasz nők

Egy­szerű öt­le­tek hoz­nak újí­tást.

Néha a leg­egy­sze­rűbb öt­le­tek hoz­nak igazi nagy újí­tást a di­vatba. Most is egy ap­ró­ság vál­toz­tatta meg a höl­gyek meg­je­le­né­sét.

Így neveli a gyerekeit Katalin hercegné: Ezt nem gondoltad volna

Így neveli a gyerekeit Katalin hercegné: Ezt nem gondoltad volna

Vil­mos és Ka­ta­lin na­gyon is mo­dern szü­lők: az el­veik több­sége alig kü­lön­bö­zik a hét­köz­napi csa­lá­dok­ban szo­ká­so­sak­tól. Meg fogsz le­pődni!

Az ember azt hinné, hogy a ki­rá­lyi csa­lád­ban kőbe vé­sett, több száz éves sza­bá­lyok ural­kod­nak a gye­rek­ne­ve­lés­ben is. Nos, Vil­mos és Ka­ta­lin na­gyon is mo­dern szü­lők: az el­veik több­sége alig kü­lön­bö­zik a hét­köz­napi csa­lá­dok­ban szo­ká­so­sak­tól. Meg fogsz le­pődni!

Ez a póló olyan melleket varázsol neked, hogy minden férfi a lábad elé hull

Ez a póló olyan melleket varázsol neked, hogy minden férfi a lábad elé hull

El­ké­pesztő lát­vány, tény­leg szu­per meg­ol­dást ta­lál­tak ki a ter­ve­zők. Ezt ki kell pró­bálni!

El­ké­pesztő lát­vány, tény­leg szu­per meg­ol­dást ta­lál­tak ki a ter­ve­zők. Ezt ki kell pró­bálni!

Így teszi tönkre a gyereket szeptemberben a suli, segíts neki

Így teszi tönkre a gyereket szeptemberben a suli, segíts neki

A nyár sza­bad­sága után nehéz vissza­állni az is­kola kö­tött rend­jébe.

A nyár sza­bad­sága után nehéz vissza­állni az is­kola kö­tött rend­jébe. De pá­nikra semmi ok!

A magyar divattervező holnap belép a világhírnév kapuján

A magyar divattervező holnap belép a világhírnév kapuján

A ma­gyar di­va­tot végre meg­is­mer­heti az egész világ, hála Sán­dor Szand­rá­nak és csa­pa­tá­nak.

A fi­a­tal di­vat­ter­vező már­kája, a Na­nushka ugyanis ma mu­tat­ko­zik be a New York Fas­hion We­eken, el­is­me­rést sze­rezve ezzel nem­csak a már­ká­nak, de Ma­gyar­or­szág­nak is.

Idén ősszel szuperszexi leszel: rózsabarna hajszínnel hódíts!

Idén ősszel szuperszexi leszel: rózsabarna hajszínnel hódíts!

Me­se­szép ár­nya­lat lesz a leg­nye­rőbb ős­szel.

Me­se­szép ár­nya­lat lesz a leg­nye­rőbb ős­szel. Min­den­kit le­ve­szel majd a lá­bá­ról ezzel a nőies és kü­lön­le­ges szín­nel.

Megdöbbentő: így néznek ki a világsztárok smink nélkül

Megdöbbentő: így néznek ki a világsztárok smink nélkül

Igen, ők is csak em­be­rek. És van kö­zü­lük, akit talán fel sem is­mer­nél .

Igen, ők is csak em­be­rek. És van kö­zü­lük, akit talán fel sem is­mer­nél fes­ték nél­kül.

Ez a szín most mindent visz, ez lesz az ősz nagy divatja

Ez a szín most mindent visz, ez lesz az ősz nagy divatja

Fan­tasz­ti­kus ár­nya­lat lett az ősz ked­vence. Vá­lassz leg­alább egy ru­ha­da­ra­bot ebben a szín­ben, va­gány lesz tőle a meg­je­le­né­sed.

Fan­tasz­ti­kus ár­nya­lat lett az ősz ked­vence. Vá­lassz leg­alább egy ru­ha­da­ra­bot ebben a szín­ben, va­gány lesz tőle a meg­je­le­né­sed és jobb a ked­ved. Hidd el, meg­éri! Fel­dobja a napod, és tuti töb­ben is meg­di­csér­nek benne, nem lesz, aki ne venne észre benne! Min­den szebb lesz tőle.

Felejtsd el a pulóvert ősszel, ezt vedd fel, ha beköszönt a hűvös idő

Felejtsd el a pulóvert ősszel, ezt vedd fel, ha beköszönt a hűvös idő

Csí­pős reg­ge­le­ken nincs jobb vi­se­let!

Csí­pős reg­ge­le­ken nincs is ennél a fel­ső­nél jobb vi­se­let! Bár­mi­hez fel­ve­he­ted és rop­pant ké­nyel­mes.

Íme a minta, ami mindent elborít! Így leszel idén ősszel csinos

Íme a minta, ami mindent elborít! Így leszel idén ősszel csinos

Sokak ked­venc min­tája ismét di­vat­ban. Ha eddig még nem sze­rez­tél be ma­gad­nak ebből a di­va­tos anyag­ból, akkor most itt az ideje.

Sokak ked­venc min­tája ismét di­vat­ban. Ha eddig még nem sze­rez­tél be ma­gad­nak ebből a di­va­tos anyag­ból, akkor most itt az ideje, hi­szen a mobil te­le­fon tok­tól a sálon ke­resz­tül a ka­bá­tig ha­ma­ro­san min­dent ezt dí­szít. Pá­rat­lan ez a minta, me­rész, szexi, ki­hívó és mégis ele­gáns.

Ebben az átlátszó nagyibugyiban hódítanak most a nők

Ebben az átlátszó nagyibugyiban hódítanak most a nők

Az idei év nagy slá­ge­ré­ben esz­mé­let­len dögös le­szel. Va­dítsd meg a pá­ro­dat, vi­selj ero­ti­kus bu­gyi­kat. Vá­lassz ezek­ből a fe­hér­ne­műk­ből!

Az idei év nagy slá­ge­ré­ben esz­mé­let­len dögös le­szel. Va­dítsd meg a pá­ro­dat, vi­selj ero­ti­kus bu­gyi­kat. Vá­lassz ezek­ből a fe­hér­ne­műk­ből, és gyö­nyö­rűen ke­re­ke­dik majd a pop­sid. Szu­per al­só­ne­mű­ket vi­sel­hetsz, fe­lejtsd el a tan­gát, adj teret a sej­tel­mes fa­zon­nak. Igazi ínyen­cek­nek való bu­gyi­ban.

Édesen és sósan is eheted ezt a bibliai gyümölcsöt

Édesen és sósan is eheted ezt a bibliai gyümölcsöt

Eddig csak szá­rítva is­mer­ted!

Amit eddig csak szá­rítva is­mer­tél, ma már az egyik leg­iz­gal­ma­sabb ízű friss gyü­mölcs, amit sokan ked­vel­nek. Most meg­ta­pasz­tal­ha­tod mi min­denre jó!

Őrület, de ez a farmer lesz idén ősszel a legnagyobb divat

Őrület, de ez a farmer lesz idén ősszel a legnagyobb divat

Gal­lér­ral, gom­bok­kal, hosszú vagy rövid ujjal és pánt­tal dí­szí­tet­ték a ter­ve­zők a leg­újabb far­mer­nad­rá­got.

Gal­lér­ral, gom­bok­kal, hosszú vagy rövid ujjal és zse­bek­kel dí­szí­tet­ték a ter­ve­zők a far­mer­nad­rá­got.

Sokkot kaptak az orvosok, amikor felnyitották a nő hasát

Sokkot kaptak az orvosok, amikor felnyitották a nő hasát

Nem csoda, hogy mű­tő­ben ké­szült fotó ha­tal­mas vi­hart ka­vart az in­ter­ne­ten. Döb­be­ne­tes fel­vé­tel!

Ezzel a fűszerrel párosítsd a káposztát és berobban a zsírégetés

Ezzel a fűszerrel párosítsd a káposztát és berobban a zsírégetés

Eddig csak azért tet­tél a ká­posz­tá­hoz kö­ményt, mert ezt lát­tad a re­cept­ben? Mos­tan­tól a fo­gyás ked­véért is hasz­nál­ha­tod.

Visszatér a '80-as évek cipődivatja, ezért őrülnek meg újra a nők

Visszatér a '80-as évek cipődivatja, ezért őrülnek meg újra a nők

Talán soha nem is megy ki iga­zán a di­vat­ból ez a ké­nyel­mes láb­beli.

Talán soha nem is megy ki iga­zán a di­vat­ból ez a ké­nyel­mes láb­beli. Idő­ről-időre meg­je­len­nek a bol­tok pol­cain. Nem is csoda. A min­den­na­pok­ban rop­pant prak­ti­kus, és bár­mi­hez fel­ve­he­ted. Kü­lön­le­ges vál­toz­ta­tá­sok­kal.

Ilyen gyönyörű melltartót hordanak az igazán nagymellű nők

Ilyen gyönyörű melltartót hordanak az igazán nagymellű nők

Úgy érzed, túl na­gyok a keb­leid? Most meg­old­juk a prob­lé­mád! Di­va­tos, ele­gáns, csi­nos és sze­xis mell­tar­tók a di­vat­ban, a te mé­re­ted­ben!

Úgy érzed, túl na­gyok a keb­leid? Most meg­old­juk a prob­lé­mád! Di­va­tos, ele­gáns, csi­nos és sze­xis mell­tar­tók a di­vat­ban, a te mé­re­ted­ben! Tuti tar­tás, ha­tal­mas siker a férfiak kö­ré­ben.

Gyönyörű lesz az őszi körömdivat, elképesztő ötleteket mutatunk

Gyönyörű lesz az őszi körömdivat, elképesztő ötleteket mutatunk

Har­mó­ni­á­ban az év­szak­kal ez a leg­újabb trend a ma­ni­kűr­ben.

Har­mó­ni­á­ban az év­szak­kal ez a leg­újabb trend a ma­ni­kűr­ben. Vá­lo­gass a leg­újabb kom­bi­ná­ci­ók­ból.

Állati ötlet, ez a ruha lesz a francia nők őszi nagy kedvence

Állati ötlet, ez a ruha lesz a francia nők őszi nagy kedvence

Pá­rizs ut­cáin már ezek­ben a ru­hák­ban sé­tál­nak a nők! Ha tet­szik va­la­me­lyik fazon, te se hagyd ki a ru­ha­tá­rad­ból.

Pá­rizs ut­cáin már ezek­ben a ru­hák­ban sé­tál­nak a nők! Ha tet­szik va­la­me­lyik fazon, te se hagyd ki a ru­ha­tá­rad­ból. Ős­szel ra­gyogni fogsz benne, nem csak ké­nyel­mes, de iga­zán nőies és csi­nos is le­szel! Ha eddig nem volt bá­tor­sá­god ha­sonló min­tát vi­sel­ned, most itt az idő!

Ez a cipődivat tarol ősztől

Ez a cipődivat tarol ősztől

Még egy ki­csit várni kell, míg zárt ci­pőbe búj­hatsz, de jó ha tudod, hogy ha­ma­ro­san meg­je­len­nek a bol­tok pol­cain az új láb­be­lik. Már nem sok időd ma­radt ki­vá­lasz­tani.

Még egy ki­csit várni kell, míg zárt ci­pőbe búj­hatsz, de jó ha tudod, hogy ha­ma­ro­san meg­je­len­nek a bol­tok pol­cain az új láb­be­lik. Már nem sok időd ma­radt ki­vá­lasz­tani, a leg­sze­xibb da­ra­bo­kat. Most még vá­lo­gat­hatsz a csi­nos cipők kö­zött. Ter­vezd meg me­lyi­ket mihez ven­néd fel. Mire itt az ősz, már csak be kell sze­rez­ned őket.

Ez a mellméret az új sláger, bikinifronton ez most a nyerő

Ez a mellméret az új sláger, bikinifronton ez most a nyerő

Nincs miért bús­la­kod­nod, ha a ter­mé­szet szű­ken mérte a mell­bő­sé­get. Az új divat ugyanis a fi­lig­rán sik­kes nő!

Nincs miért bús­la­kod­nod, ha a ter­mé­szet neked is szű­ken mérte a mell­bő­sé­get. Az új divat ugyanis a fi­lig­rán sik­kes nő!

Újabban ide tetováltatnak a nők, ilyen szexi lesz tőle a láb

Újabban ide tetováltatnak a nők, ilyen szexi lesz tőle a láb

Őr­jí­tően szexi lesz a lábad, ha jól vá­lasz­tasz ma­gad­nak min­tát! Örök fe­hér­nemű lett di­va­tos a nők kö­ré­ben. Meg­őrül majd tőle a párod.

Őr­jí­tően szexi lesz a lábad, ha jól vá­lasz­tasz ma­gad­nak min­tát! Örök fe­hér­nemű lett di­va­tos a nők kö­ré­ben. Meg­őrül majd tőle a párod, mu­ta­tunk né­hány öt­le­tet.Úgy vá­lassz min­tát, hogy az va­ló­ban téged fe­jez­zen ki. Nem nyúl­hatsz mellé, adj időt ma­gad­nak, meg lesz az ered­mény.