Íme, a leglazább, legegyszerűbb frizura! Tarol a kócos konty!

Íme, a leglazább, legegyszerűbb frizura! Tarol a kócos konty!

Rohan a világ, és vele együtt te is?

Rohan a világ, és vele együtt te is? Leg­gyor­sabb és leg­sze­xibb meg­ol­dás a kócos konty! In­du­lás előtt pár perc és kész is van. Fan­tasz­ti­kus ötlet.

Őrület, ez az egyszerű, de furcsa smink lesz tavasszal a divat

Őrület, ez az egyszerű, de furcsa smink lesz tavasszal a divat

Tom­bol az új zse­lés szem­héj di­vatja! Pró­báld ki, és hó­díts meg vele min­den­kit. Olyan egy­szerű el­ké­szí­teni, hogy biz­tos, hogy imádni fogod.

Tom­bol az új zse­lés szem­héj di­vatja! Pró­báld ki, és hó­díts meg vele min­den­kit. Olyan egy­szerű el­ké­szí­teni, hogy biz­tos, hogy imádni fogod.Kü­lön­le­ges szí­ne­ket vá­laszt­hatsz, légy bátor és har­mo­ni­záld aj­kad­dal is! Pom­pázz ta­vas­szal, bát­ran erő­sebb smink­ben, az ered­mény nem marad el!

Íme, az okos nők rafinált trükkje: Így lesz igazán tökéletes az alakod

Íme, az okos nők rafinált trükkje: Így lesz igazán tökéletes az alakod

Ha pont két méret kö­zött vagy, na­gyon nehéz ruhát vá­lasz­ta­nod ma­gad­nak. Egy kis cse­le­zés­sel vi­szont a ma­xi­mu­mot tudod ki­hozni a ru­hák­ból.

Ha pont két méret kö­zött vagy, na­gyon nehéz ruhát vá­lasz­ta­nod ma­gad­nak. Egy idő után a mo­sás­tól, rend­sze­res vi­se­lés­től vagy kicsi lesz rád, vagy nagy. Egy kis cse­le­zés­sel vi­szont a ma­xi­mu­mot tudod ki­hozni a ru­hák­ból, és szu­per di­va­tos le­hetsz. Mu­tat­juk, ho­gyan vá­lassz mé­re­tet!

A tűsarkúnak lőttek, megint ez a béna cipő lesz a divat

A tűsarkúnak lőttek, megint ez a béna cipő lesz a divat

Vissza­jön a tű­he­gyes mi­ni­sa­rok.

Ki gon­dolná, hogy vissza­jön a di­vatba a tű­he­gyes mi­ni­sa­rok. A ter­ve­zők azon­ban egy ki­csit vál­toz­tat­tak a szí­ne­ken és a min­tá­kon.

Visszatér a nagy farmerdivat! Így leszel szexi benne

Visszatér a nagy farmerdivat! Így leszel szexi benne

Ismét fény­ko­rát éli a far­mer­szok­nya!

Ismét fény­ko­rát éli a far­mer­szok­nya! Ta­vas­szal vil­lan­nak a com­bok, a bokák. A férfiak ked­venc idő­szaka ez. Vá­lassz te is a leg­újabb szexi da­ra­bok közül!

Macskaszem manikűr az új divat, próbáld ki, imádni fogod

Macskaszem manikűr az új divat, próbáld ki, imádni fogod

Fan­tasz­ti­kus csil­lo­gás és me­rész ka­cér­ság. Ez jel­lemzi a macs­ka­szem ma­ni­kűrt! A téli szür­ke­ség­ben is gyö­nyörű lesz tőle a kezed.

Fan­tasz­ti­kus csil­lo­gás és me­rész ka­cér­ság. Ez jel­lemzi a macs­ka­szem ma­ni­kűrt! Ér­de­mes ki­pró­bálni, mert a téli szür­ke­ség­ben is gyö­nyörű lesz tőle a kezed. Nem az egy­sze­rű­ség jel­lemzi, hanem a kör­möd szinte ma­gá­val ragad! Igazi ínyen­cek­nek való divat!

Pillecukor haj az új divat

Pillecukor haj az új divat

Ko­rall-, pasz­tell- és eper­ró­zsa­szín, na­rancs­szőke, ba­rack bézs - ezek vol­tak 2017 leg­me­nőbb haj­szí­né­nek ár­nya­la­tai. Most pedig itt az új őrü­let a pil­le­cu­kor haj. Íme, a leg­szebb fa­zo­nok.

Ko­rall-, pasz­tell- és eper­ró­zsa­szín, na­rancs­szőke, ba­rack bézs - ezek vol­tak 2017 leg­me­nőbb haj­szí­né­nek ár­nya­la­tai. Most pedig itt az új őrü­let a pil­le­cu­kor haj. Íme, a leg­szebb fa­zo­nok.Nincs is mit ten­ned, csak ta­lálj rá a saját ár­nya­la­todra, ehhez se­gí­tünk hozzá, vá­lo­gass ked­vedre, mu­tat­juk a pél­dá­kat! Kérd ki a fod­rá­szod ta­ná­csát is, ta­lálj rá ön­ma­gadra.

Itt a legújabb húsvéti őrület, ami semmibe nem kerül

Itt a legújabb húsvéti őrület, ami semmibe nem kerül

Bá­mu­la­tos, egy­szerű de­­ko­­rá­­ciók egy kis ma­­ra­­dék fo­­nal­­ból. Ké­­szíts pom­­po­­no­­kat, és va­­ri­áld őket ked­­ved sze­­rint!

Bá­mu­la­tos, egy­szerű de­­ko­­rá­­ciók egy kis ma­­ra­­dék fo­­nal­­ból. Ké­­szíts pom­­po­­no­­kat, és va­­ri­áld őket ked­­ved sze­­rint! A vég­e­red­­mény káp­­rá­­za­­tos lesz, és még pén­zedbe sem kerül. Vedd elő a régi fo­nal­ma­ra­dé­ko­kat, egy-két kar­ton­da­ra­bot, tűt, cér­nát, ra­gasz­tót!

Nagyon vagány lett a tornacipődivat, újabban így hordják a nők

Nagyon vagány lett a tornacipődivat, újabban így hordják a nők

Örök ked­venc, hi­szen ennél ké­nyel­me­seb­bet el sem lehet kép­zelni.

Örök ked­venc, hi­szen ennél ké­nyel­me­seb­bet el sem lehet kép­zelni. Laza, spor­tos és szinte min­den­hez hord­ható a tor­na­cipő. Újítsd meg a ru­ha­tár­adat, és mu­tat­juk, idén hogy és mivel kapd ma­gadra ezt a meg­un­ha­tat­lan láb­be­lit.

Ebben a szexi fehérneműben ma éjszaka mindenkit megőrjítenek a nők

Ebben a szexi fehérneműben ma éjszaka mindenkit megőrjítenek a nők

Szen­ve­dé­lyes éj­sza­kára vágysz Va­len­tin-napon?

Szen­ve­dé­lyes éj­sza­kára vágysz Va­len­tin-napon? Akkor ilyen fe­hér­ne­mű­ben hó­dítsd meg a pá­ro­dat!

Szuperszexi minikben hódíthatsz meg mindenkit idén tavasszal!

Szuperszexi minikben hódíthatsz meg mindenkit idén tavasszal!

Na­gyon dögös össze­ál­lí­tá­sok­ban le­hetsz bom­bázó. Egész biz­tos, hogy imádni fogod ezt a di­va­tot.

Na­gyon dögös össze­ál­lí­tá­sok­ban le­hetsz bom­bázó az idén. Imádni fogod ezt a di­va­tot, amellyel a meg­úju­lás év­sza­ká­ban ta­rol­hatsz. Mu­tat­juk a kö­ve­tendő pél­dá­kat, azt, hogy mit mivel ér­de­mes kom­bi­nálni, mi­lyen anya­gok és fa­zo­nok a menők, s meg­lá­tod, a te­rem­tés ko­ro­nái odáig lesz­nek majd érted!

Tudod, hogy melyik só, mire jó? Íme, a titok

Tudod, hogy melyik só, mire jó? Íme, a titok

Hála a ke­res­ke­de­lem­nek, a világ összes só­faj­tá­ját meg­kós­tol­ha­tod.

A sép­sze­rű­sége ma na­gyobb, mint va­laha. Hála a ke­res­ke­de­lem­nek, a világ összes só­faj­tá­ját meg­kós­tol­ha­tod. Jöj­je­nek a leg­kü­lön­le­ge­seb­bek!

Visszatér a 20-as évek nagy divatja! Így lehetsz elegáns benne

Visszatér a 20-as évek nagy divatja! Így lehetsz elegáns benne

Íme, az idei év trendje.

Nőies ele­gan­ci­á­val tér vissza a ru­hákra, szok­nyákra a rojt! A ta­vasz és nyár ked­vence lehet, ro­man­ti­kus esték szexi, lenge vi­se­lete. Íme, az idei év trendje.

Mit tehetünk, ha rosszul sikerült a gyerek félévi bizonyítványa?

Mit tehetünk, ha rosszul sikerült a gyerek félévi bizonyítványa?

Mi a te­endő, ha a gye­rek nem tel­je­sí­tett olyan fé­nye­sen, ahogy sze­ret­tük volna?

Ez az idő­szak nem­csak a far­sangé, hanem a fél­évi bi­zo­nyít­vá­nyok ki­osz­tá­sáé is. De mi a te­endő, ha a gye­rek nem tel­je­sí­tett olyan fé­nye­sen, ahogy sze­ret­tük volna?

Kiderült, hogy milyen lesz a tavasz legkényelmesebb cipője

Kiderült, hogy milyen lesz a tavasz legkényelmesebb cipője, ezt te is imádni fogod

Tud­tad, hogy a tor­na­cipő az ed­di­gi­nél is ké­nyel­me­sebb lehet? Jön a slip-on!

Szeretsz futni? Akkor neked is tudnod kell, mi az a plogging

Szeretsz futni? Akkor neked is tudnod kell, mi az a plogging

Új fit­ne­sz­őrü­let hódít.

Új fit­ne­sz­őrü­let hódít. Per­sze, hogy megint a své­dek kezd­ték! Lehet egy­szerre edzeni és vé­deni a kör­nye­ze­tet? Igen, lehet! Mu­tat­juk, ho­gyan.

Új bundába került a karfiol! Diétázóknak ajándék ez a recept

Új bundába került a karfiol! Diétázóknak ajándék ez a recept

Megér­ke­zett az új ked­venc! Ennél fi­no­mab­bat még nem ettél! Nem to­csog olaj­ban, mert tep­si­ben sül ro­po­gósra.

Megér­ke­zett az új ked­venc! Ennél fi­no­mab­bat még nem ettél! Nem to­csog olaj­ban, mert tep­si­ben sül ro­po­gósra. Glu­tén­men­tes és ala­csony szén­hid­rát­tar­talmú, di­é­tá­zók­nak aján­dék! Mind­össze 5 féle hoz­zá­va­lót sze­rezz be hozzá. Közte van a par­me­zán, min­denki ked­vence

Ezért nehezebb télen lefogyni. Mutatjuk, mit csinálj másként

Ezért nehezebb télen lefogyni. Mutatjuk, mit csinálj másként

A tél mintha foly­ton aka­dá­lyo­kat gör­getne a fo­gyás út­jába. Meg­mu­tat­juk, mi ne­he­zíti a pá­lyát, és mit lehet tenni ezek­kel a ne­héz­sé­gek­kel.

Nyá­ron min­dig könnyebb egész­sé­ge­sen ét­kezni és sokat mo­zogni: a me­leg­ben nem kí­ván­juk a nehéz éte­le­ket, rá­adá­sul a jó idő­ben szí­ve­seb­ben me­gyünk a sza­badba. A tél vi­szont mintha foly­ton aka­dá­lyo­kat gör­getne a fo­gyás út­jába. Meg­mu­tat­juk, mi ne­he­zíti a pá­lyát, és mit lehet tenni ezek­kel a ne­héz­sé­gek­kel.

Így lett végre egészséges a magyarok kedvenc nasija! 5 perc alatt elkészül

Így lett végre egészséges a magyarok kedvenc nasija! 5 perc alatt elkészül

Hidd el, el­len­áll­ha­tat­lan!

Ez a könnyen el­ké­szít­hető cse­mege min­denki ked­vence. Csak egész­sé­ges össze­te­vők­ből áll, így nincs olyan diéta, amibe ne lenne be­il­leszt­hető. Hidd el, el­len­áll­ha­tat­lan!

Tesztelték a diétákat, kiderült, melyik a leghatékonyabb

Tesztelték a diétákat, kiderült, melyik a leghatékonyabb

Vajon me­lyik a leg­ha­tá­so­sabb diéta? Az ala­csony szén­hid­rát­tar­talmú, a paleo, vagy egy másik?

Vajon me­lyik a leg­ha­tá­so­sabb diéta? Az ala­csony szén­hid­rát­tar­talmú, a paleo, vagy az idő­sza­kos böj­tö­lésre épülő ét­rend fo­gyaszt a leg­job­ban? A ku­ta­tók el­árul­ták, mit mu­ta­tott a di­é­ták rész­le­tes elem­zése, és azt is, me­lyik a leg­jobb a hosszú távú fo­gyás­hoz.

Továbbra is divatban: Íme 2018 kedvenc hajszíne

Továbbra is divatban: Íme 2018 kedvenc hajszíne

Tö­ké­le­tes vá­lasz­tás idén, ha a vörös ha­ja­dat ki­csit ki­vi­lá­go­sí­tod, vagy a sző­két eny­hén sö­té­tí­ted!

Tö­ké­le­tes vá­lasz­tás idén, ha a vörös ha­ja­dat ki­csit ki­vi­lá­go­sí­tod, vagy a sző­két eny­hén sö­té­tí­ted! Még min­dig hódít a vörös ötven ár­nya­lata. Pró­báld ki te is!

Tombol a divatban a romantika: Imádni fogod az új trendet

Tombol a divatban a romantika: Imádni fogod az új trendet

Cso­dás ro­man­ti­kus nyári ru­hák­kal káp­ráz­tat a ta­vasz di­vatja! Ké­nyel­mes, dögös,szexi le­hetsz ben­nük. Min­den nőnek leg­alább egy ilyen ruci jár a nyá­ron!

Cso­dás ro­man­ti­kus nyári ru­hák­kal káp­ráz­tat a ta­vasz di­vatja! Ké­nyel­mes, dögös,szexi le­hetsz ben­nük. Min­den nőnek leg­alább egy ilyen ruci jár a nyá­ron! Igazi nyári cse­mege a trend, a férfiak nem tud­nak majd el­len­állni. Itt az igazi nőies vi­se­let. Mu­tat­juk a kü­lön­le­ges mo­del­le­ket!

A hétvége legjobb ebédje: szalonnába került a fasírt

A hétvége legjobb ebédje: szalonnába került a fasírt

Meg­ta­lál­tad éle­ted re­cept­jét!

Ven­dé­ge­ket vársz? Vagy csak imádsz jókat enni? Ha a bacon a gyön­géd, akkor meg­ta­lál­tad éle­ted re­cept­jét! Ha be­le­ha­rapsz, min­dig így fogod el­ké­szí­teni.

Síelni indulnál, akkor ezt mindenképpen tudnod kell

Síelni indulnál, akkor ezt mindenképpen tudnod kell

Pár do­logra ér­de­mes oda­fi­gyelni.

Pár do­logra min­den­kép­pen ér­de­mes oda­fi­gyelni uta­zás előtt. Ugyanis a leg­ki­sebb baki is több mil­liós ki­adá­sok­kal jár­hat. Mu­tat­juk, ho­gyan ké­szülj fel!

Ezért kenj szódabikarbónát a popsidra

Ezért kenj szódabikarbónát a popsidra

Az egyip­tomi nők az ere­deti for­má­ját, a nah­ko­lit nevű, víz­ben ol­dódó ás­ványt hasz­nál­ták bőr­ápo­lásra, tisz­tí­tásra.

Az egyip­tomi nők az ere­deti for­má­ját, a nah­ko­lit nevű, víz­ben ol­dódó ás­ványt hasz­nál­ták bőr­ápo­lásra, tisz­tí­tásra.

2018-ban bevadul a fürdőruhadivat, eszméletlen szexi lesz minden nő

2018-ban bevadul a fürdőruhadivat, eszméletlen szexi lesz minden nő

Fan­tasz­ti­kus az idei nyár für­dő­ruha trendje! Káp­rá­za­tos fa­zo­nok, tom­boló szí­nek jön­nek és ez­út­tal nem tudsz a vá­lasz­tás­sal hi­bázni.

Fan­tasz­ti­kus az idei nyár für­dő­ruha trendje! Káp­rá­za­tos fa­zo­nok, tom­boló szí­nek jön­nek és ez­út­tal nem tudsz a vá­lasz­tás­sal hi­bázni. Iga­zán trendi da­ra­bo­kat mu­ta­tunk, ezek­től fog­nak idén nyá­ron meg­őrülni a férfiak! Ne cso­dál­kozz, ha te is pont ezt vál­tod majd ki a stran­do­kon!

Itt a mellméret kalkulátor! Egyszerűen zseniális

Itt a mellméret kalkulátor! Egyszerűen zseniális

Tud­tad, hogy a nők 82 szá­za­léka nem meg­fe­lelő mé­retű mell­tar­tót hord? Vajon te is kö­zé­jük tar­to­zol?

Tud­tad, hogy a nők 82 szá­za­léka nem meg­fe­lelő mé­retű mell­tar­tót hord? Vajon te is kö­zé­jük tar­to­zol? Így ke­rül­he­ted el.

Döbbenetes változáson esett át a csizma, ultraszexi az új divat

Döbbenetes változáson esett át a csizma, ultraszexi az új divat

Mu­tat­juk, ho­gyan kom­bi­náld és ga­ran­tál­tan szu­per­dö­gös lesz a meg­je­le­né­sed a hideg hó­na­pok­ban is!

Zabpehely lekörözve! Sokkal egészségesebb ez a reggeli!

Zabpehely lekörözve! Sokkal egészségesebb ez a reggeli!

Neked is ez az egyik ked­venc éte­led!

Fe­hér­jé­ben gaz­dag és délig tele lesz vele a gyom­rod! Csend­ben tesszük hozzá, hogy va­ló­szí­nű­leg neked is ez az egyik ked­venc éte­led!

Ilyet még nem láttál! Ismerd meg a világ legszebb hajú nőjét

Ilyet még nem láttál! Ismerd meg a világ legszebb hajú nőjét

Nem csak fo­tó­kat oszt meg comb­kö­zé­pig érő ha­já­ról, hanem haj­ápo­lási tip­pe­ket is több száz­ez­res kö­ve­tő­tá­bo­rá­val Ins­tag­ra­mon.

Nem csak fo­tó­kat oszt meg comb­kö­zé­pig érő ha­já­ról, hanem haj­ápo­lási tip­pe­ket is több száz­ez­res kö­ve­tő­tá­bo­rá­val Ins­tag­ra­mon. Se­gí­teni és lel­ke­sí­teni sze­retné őket, ugyanis kró­ni­kus be­teg­sége miatt az ő haja is kő­ke­mény mun­ká­val lett va­rázs­la­to­san szép.

Megújult a csokiszalámi! Ezt tették a magyar háziasszonyok bele

Megújult a csokiszalámi! Ezt tették a magyar háziasszonyok bele

A gyor­san el­ké­szít­hető és sütés nél­küli ma­gyar spe­ci­a­li­tást to­vább va­ri­ál­tuk.

Az egyik leg­gyor­sab­ban el­ké­szít­hető és sütés nél­küli ma­gyar spe­ci­a­li­tást to­vább va­ri­ál­tuk.

Hihetetlen, de így öregít mindenkit a hajszárítás

Hihetetlen, de így öregít mindenkit a hajszárítás

Vi­gyázz a ha­jadra!

Ami­kor az öre­ge­désre gon­dolsz, neked sem a hajad jut elő­ször eszedbe? Pedig a hajad is sokat öre­gít­het raj­tad, ha nem úgy bánsz vele, aho­gyan kel­lene.

Meglepő helyen borotválkoznak a nők!

Nem csak alul nő a szőr, meglepő helyen borotválkoznak a nők!

Hi­he­tet­le­nül sokan szőr­te­le­ní­te­nek ott, egyre na­gyobb divat.

Hi­he­tet­le­nül sokan szőr­te­le­ní­te­nek ott, egyre na­gyobb divat. Vi­szont na­gyon ke­ve­sen val­la­nák be nyíl­tan.

Tavaszi farmerőrület: 7 nem várt meglepetéssel készül az új szezon

Tavaszi farmerőrület: 7 nem várt meglepetéssel készül az új szezon

Rend­kí­vüli újí­tá­sok­kal rob­ban be a far­mer az idei trendbe, íme!

Rend­kí­vüli újí­tá­sok­kal rob­ban be a far­mer az idei trendbe, mu­tat­juk az öt­le­tes és egyedi da­ra­bo­kat! Ga­ran­tál­tan meg fogsz le­pődni a sze­zon di­vat­ján!

Se liszt, se prézli, se tojás, mégis csuda ropogós ez a rántott hús

Se liszt, se prézli, se tojás, mégis csuda ropogós ez a rántott hús

A meg­újult pa­nír­ban nincs szén­hid­rát, bát­ran ehe­ted akár este is!

A rán­tott húst szinte min­denki sze­reti, ám a rajta lévő panír di­é­tá­zók­nak egy­ál­ta­lán nem aján­lott, mivel hiz­lal. Ám nem kell le­mon­dani ked­ven­cünk­ről. A meg­újult pa­nír­ban nincs szén­hid­rát, bát­ran ehe­ted akár este is.

Elmúltál 40? Ezekben a cipőkben lesz pokoli csinos a lábad

Elmúltál 40? Ezekben a cipőkben lesz pokoli csinos a lábad

Itt az idő, hogy le­cse­réld a szek­ré­nyed­ben lévő, ide­jét­múlt ci­pő­ket! Vá­lassz nőies fa­zo­no­kat.

Itt az idő, hogy le­cse­réld a szek­ré­nyed­ben lévő, ide­jét­múlt ci­pő­ket! Vá­lassz nőies fa­zo­no­kat.

Jönnek a vidám tavaszi körmök: Új színek, új fazonok, új technikák

Jönnek a vidám tavaszi körmök: Új színek, új fazonok, új technikák

Ahogy ér­ke­zik a ta­vasz, úgy ve­szik bir­tokba a szí­nek a divat min­den egyes te­rü­le­tét. A ma­ni­kűr sem ki­vé­tel.

Ahogy ér­ke­zik a ta­vasz, úgy ve­szik bir­tokba a szí­nek a divat min­den egyes te­rü­le­tét. A ma­ni­kűr sem ki­vé­tel: mesés ár­nya­la­tok, cso­dás for­mák, vidám meg­ol­dá­sok jön­nek a kör­mö­kön, ezt neked is lát­nod kell! Mu­tat­juk az idei ta­vasz leg­fan­tasz­ti­ku­sabb va­rázs­la­tait az uj­ja­kon.

4 őrületes hiba, amitől egyetlen éjszaka alatt is sokat öregszel

4 őrületes hiba, amitől egyetlen éjszaka alatt is sokat öregszel

Azt hi­szed, hogy elég a krém?

Azt hi­szed, hogy az ele­gendő al­vás­tól és egy jó hid­ra­táló krém­től biz­to­san ki­si­mul az arcod? Saj­nos nem.

A tangának befellegzett, őrülten szexi az új bugyi

A tangának befellegzett, őrülten szexi az új bugyi

Az új trend nem spó­rol a tex­til­lel, vi­szont min­den­nél ütő­sebb! Az éj­szaka tuti nem fog el­la­po­sodni, ugyanis a férfiak meg­őrül­nek ezért a cso­ma­go­lá­sért!

Ez történik, ha minden reggel zabkásával nyitod a napot

Ez történik, ha minden reggel zabkásával nyitod a napot

A zab­kása az egyik leg­jobb reg­geli, tele fe­hér­jé­vel és rost­tal. De vajon ho­gyan re­a­gál a tes­ted, és mi tör­té­nik, ha min­den nap ez a reg­ge­lid? El­árul­juk.

A zab­kása az egyik leg­jobb reg­geli, tele fe­hér­jé­vel és rost­tal. De vajon ho­gyan re­a­gál a tes­ted, és mi tör­té­nik, ha hu­za­mo­sabb ideig min­den nap ez a reg­ge­lid? El­árul­juk, mi­lyen ta­pasz­ta­la­tokra szá­mít­hatsz, ha rá­szoksz erre a hasz­nos és finom ele­delre. Annyit el­árul­ha­tunk, hogy az ala­kod hálás lesz érte.

Itt az izgatás új módszere: Ettől megvadulnak a férfiak

Itt az izgatás új módszere: Ettől megvadulnak a férfiak

Ezzel min­den­kit rabul ej­tesz, és egy va­lódi bom­bázó le­szel, azt ga­ran­tál­hat­juk! Lesd el a trük­köt!

Ezzel min­den­kit rabul ej­tesz, és egy va­lódi bom­bázó le­szel, azt ga­ran­tál­hat­juk! Lesd el a trük­köt!

Kiderült: ez az álomszép szín lesz idén legmenőbb a hajadon!

Kiderült: ez az álomszép szín lesz idén legmenőbb a hajadon!

Be­mu­tat­juk 2018 leg­me­sé­sebb haj­szí­nét: a vö­rös­bor-ár­nya­la­tot! Ra­gyogni fogsz!

Sosem gondoltuk volna, erre is jó a sütőtök!

Sosem gondoltuk volna, erre is jó a sütőtök!

Még sze­zonja van, de nem so­káig.

Most még sze­zonja van, de már nem so­káig. Hasz­náld ki, amíg kap­ható. Három na­gyon kü­lön­le­ges re­cep­tet mu­ta­tunk, három kü­lön­böző al­ka­lomra.

Ilyen színű bikini lesz a legnagyobb divat idén nyáron

Ilyen színű bikini lesz a legnagyobb divat idén nyáron

An­gyali szín lesz a víz­par­tok sztárja! Káp­ráz­tasd el a férfi­a­kat, vi­seld csá­bí­tóan a für­dő­ru­hát! Ele­gán­san ra­gyog­hatsz, mu­tat­juk a tren­de­ket!

An­gyali szín lesz a víz­par­tok sztárja! Káp­ráz­tasd el a férfi­a­kat, nő­i­e­sen vi­seld az idei bi­ki­ni­fa­zont! Va­dí­tóan szexi a fehér bi­kini az idén, jól el­ta­lál­ták a di­vat­ter­ve­zők a fa­zo­no­kat, szé­les a vá­lasz­ték ismét. Ele­gán­san ra­gyog­hatsz, mu­tat­juk a tren­de­ket!

Sosem találnád ki, mit esznek azok az emberek, akik 100 évig élnek

Sosem találnád ki, mit esznek azok az emberek, akik 100 évig élnek

A vi­lá­gon 5 olyan táj­egy­ség van, ahol na­gyon sokan érik meg a 100 éves kort. Ka­pasz­kodj meg: ezek­nek az em­be­rek­nek nincs tit­kuk.

A vi­lá­gon 5 olyan táj­egy­ség van, ahol na­gyon sokan érik meg a 100 éves kort. Ka­pasz­kodj meg: ezek­nek az em­be­rek­nek nincs tit­kuk, leg­föl­jebb annyi, hogy mit esz­nek. Egé­szen el­ké­pesztő, de több­nyire még csak nem is kü­lön­le­ges­sé­gek­ről van szó! Ezt nézd: meg­mu­tat­juk az ét­rend­jü­ket.

Íme egy szuper frizura, ami 10 évet fiatalít

Íme egy szuper frizura, ami 10 évet fiatalít

Egy új, friss, ra­kon­cát­lan haj­vi­se­let­tel le­ta­gad­ha­tod a ko­ro­dat is. Csak bá­tor­ság és egy remek fod­rász kell hozzá! Rövid és hosszú hajra is mu­ta­tunk öt­le­te­ket

Egy új, friss, ra­kon­cát­lan haj­vi­se­let­tel le­ta­gad­ha­tod a ko­ro­dat is. Csak bá­tor­ság és egy remek fod­rász kell hozzá!

Meglepő stílusban tér vissza a leggings, ezt imádni fogod

Meglepő stílusban tér vissza a leggings, ezt imádni fogod

A ter­ve­zők fan­tá­zi­ája ez­út­tal a csil­la­gos égig szár­nyalt. Di­vatba jött a koz­mi­kus leg­gings, mely nem­csak ké­nyel­mes, de min­tája miatt na­gyon trendi.

A ter­ve­zők fan­tá­zi­ája ez­út­tal a csil­la­gos égig szár­nyalt. Di­vatba jött a koz­mi­kus leg­gings, mely nem­csak ké­nyel­mes, de min­tája miatt na­gyon trendi is. Ezt a stí­lust nem­csak spor­to­lás­hoz, hanem a hét­köz­na­pok­ban is hasz­nál­ha­tod!

Az egyszerű fehér póló is lehet divatos, ha így hordod

Az egyszerű fehér póló is lehet divatos, ha így hordod

Hí­res­sé­gek nagy ked­vence, lazán ele­gáns vi­se­let. A hét­köz­na­po­kon is szu­per vá­lasz­tás, gyor­san kapd fel, ha ro­hansz! Vi­selj te is fehér pólót.

Hí­res­sé­gek nagy ked­vence, lazán ele­gáns vi­se­let. A hét­köz­na­po­kon is szu­per vá­lasz­tás, gyor­san kapd fel, ha ro­hansz! Vi­selj te is fehér pólót, meg­mu­tat­juk, ho­gyan!

Felejtsd el a hizlaló tepsis krumplit! Ezt edd inkább helyette!

Felejtsd el a hizlaló tepsis krumplit! Ezt edd inkább helyette!

Az ínyenc, csí­pős jog­hur­tos már­tás jól ki­egé­szíti a rusz­ti­kus ételt. Di­é­tá­zók, cu­kor­be­te­gek is fo­gyaszt­hat­ják.

Az ínyenc, csí­pős jog­hur­tos már­tás jól ki­egé­szíti a rusz­ti­kus ételt. Di­é­tá­zók, cu­kor­be­te­gek is fo­gyaszt­hat­ják.

5 diétás csúcsreggeli, ami azonnal beindítja a fogyást

5 diétás csúcsreggeli, ami azonnal beindítja a fogyást

Ha a na­po­dat egész­sé­ges reg­ge­li­vel kez­de­néd, ne ke­res­gélj to­vább, mert 5 fan­tasz­ti­kus le­he­tő­sé­get mu­ta­tunk! Lakj jól, fogyj le!

Ha a na­po­dat egész­sé­ges reg­ge­li­vel kez­de­néd, ne ke­res­gélj to­vább, mert 5 fan­tasz­ti­kus le­he­tő­sé­get mu­ta­tunk. Mind­egyik szén­hid­rát­ban sze­gény, de tar­tal­mas fi­nom­ság. Lakj jól, fogyj le!

Lavinát indíthat el a cukoradó

Nagyon durva lavinát indíthat el az üdítőitalok cukoradója

Az üdí­tő­ita­lok cu­kor­adója nö­veli majd az al­ko­ho­los ita­lok for­gal­mát.

Me­g­ugor­hat az al­ko­ho­los ita­lok for­galma a bri­tek­nél. De az sem ki­zárt, hogy még több cuk­ros lö­tyit isz­nak majd az em­be­rek.

Felejtsd el a kókuszgolyót, ilyen finomat még nem ettél

Felejtsd el a kókuszgolyót, ilyen finomat még nem ettél

Végre egy könnyen el­ké­szít­hető cse­mege, amit bát­ran fo­gyaszt­hatsz. Hidd el, mind a tíz ujjad meg­nya­lod utána!

Orvosi csoda ez a kisfiú, ilyen esetet még nem látott a tudomány!

Orvosi csoda ez a kisfiú, ilyen esetet még nem látott a tudomány!

Az or­vo­sok azt gon­dol­ták, meg sem éli a más­na­pot a kisfiú.

Az or­vo­sok azt gon­dol­ták, meg sem éli a más­na­pot a kisfiú, Jamie Da­niel azon­ban élni akart!

Itt az új, 30 napos kihívás - feszes és lapos has napi 15 perc alatt!

Itt az új, 30 napos kihívás - feszes és lapos has napi 15 perc alatt!

Rövid idő alatt lát­vá­nyos ered­ményt ér­hetsz el, ha ve­lünk tar­tasz!

Rövid idő alatt lát­vá­nyos ered­ményt ér­hetsz el, ha ve­lünk tar­tasz!

Eszméletlen dögös lesz a 2018-as bikinidivat - a férfiak mind elcsábulnak!

Eszméletlen dögös lesz a 2018-as bikinidivat - a férfiak mind elcsábulnak!

Meg­mu­tat­juk, mi­lyen cso­dás bi­ki­nik­ben fogod rabul ej­teni a pa­si­kat idén nyá­ron. Bom­bázó le­szel!

Megdöbbentő: ilyen változást okoz a testeden a futás! - FOTÓK

Megdöbbentő: ilyen változást okoz a testeden a futás! - FOTÓK

Va­lódi em­be­rek va­lódi fo­tóin ve­he­ted szem­ügyre, mi­lyen vál­to­zást okoz tes­te­den a futás.

Jön a totális űrkorszak! Ebben a szexi fehérneműben hódítanak a nők

Jön a totális űrkorszak! Ebben a szexi fehérneműben hódítanak a nők

Hó­díts ezek­ben a szet­tek­ben, meg­ér­kez­tek a jövő szá­zad fe­hér­ne­műi!

Most szük­sé­ged lesz min­den bá­tor­sá­godra. Hó­díts te is ezek­ben a vad szet­tek­ben, meg­ér­kez­tek a jövő szá­zad fe­hér­ne­műi! Te fel mer­néd eze­ket venni? Mint min­den talán ez is megér egy pró­bál­ko­zást!

Hihetetlen dísz kerül tavasszal a cipőkre: többé nincs észrevétlen női láb

Hihetetlen dísz kerül tavasszal a cipőkre: többé nincs észrevétlen női láb

A di­vat­ter­ve­zők min­dent be­vet­nek, hogy idén ta­vas­szal a láb­fejre sze­ge­ződ­je­nek a te­kin­te­tek. A leg­újabb ci­pő­kön szí­nes boj­tok ga­ran­tál­ják a fel­tű­nést.

A di­vat­ter­ve­zők min­dent be­vet­nek, hogy idén ta­vas­szal a láb­fejre sze­ge­ződ­je­nek a te­kin­te­tek. A leg­újabb ci­pő­kön szí­nes boj­tok ga­ran­tál­ják a fel­tű­nést.

Szeretsz feketében járni? Akkor így vedd fel, hogy ne öregítsen!

Szeretsz feketében járni? Akkor így vedd fel, hogy ne öregítsen!

Jól érzed magad fe­ke­té­ben? Vi­seld bát­ran, de csak óva­to­san, hogy ne öre­gít­sen.

Jól érzed magad fe­ke­té­ben? Vi­seld bát­ran, de csak óva­to­san, hogy ne öre­gít­sen.

2018 nyarán robban a divatbomba: Így viselik a nők a melltartót

2018 nyarán robban a divatbomba: Így viselik a nők a melltartót

Ettől az új trend­től ga­ran­tál­tan el­akad a lé­leg­zet!

Ettől az új trend­től ga­ran­tál­tan el­akad a lé­leg­zet! Az új mell­tartó ugyanis maga a fel­ső­rész lesz, semmi más nem ta­karja felül női test bá­jait! Mu­tat­juk, ho­gyan is néz ez ki a gya­kor­lat­ban, ne érjen meg­le­pe­tés­ként!

5 új diétás módszer segíthet lefogyni 2018-ban

5 új diétás módszer segíthet lefogyni 2018-ban

Sokat se­gít­het egy szak­em­be­rek által össze­ál­lí­tott új ét­rend, ami in­kább a nö­vé­nyi alapú menüt he­lyezi elő­térbe. Hátha ez lesz az igazi!

Az év ele­jén sokan meg­fo­gad­ják, hogy egész­sé­ge­seb­ben fog­nak ét­kezni és le­ad­nak né­hány kilót. A nagy ígé­ret be­vál­tá­sá­hoz sokat se­gít­het egy szak­em­be­rek által össze­ál­lí­tott új ét­rend, ami in­kább a nö­vé­nyi alapú menüt he­lyezi elő­térbe. Hátha ez lesz az igazi!

Elég a photoshopból: ilyen a valódi nők teste!

Elég a photoshopból: ilyen a valódi nők teste!

Ne szé­gyelld a tes­ted! Sze­resd a hi­bá­i­dat is, és hidd el: senki nem tö­ké­le­tes!

Ne szé­gyelld a tes­ted! Sze­resd a hi­bá­i­dat is, és hidd el: senki nem tö­ké­le­tes!