Ezt a bugyit imádják a férfiak

Lehull a lepel: ezt a bugyit imádják letépni a férfiak

A mez­te­len női test­nél már csak az iz­ga­tóbb, ha...

A mez­te­len női test­nél már csak az iz­ga­tóbb, ha egy szexi fe­hér­nemű fe­szül a női tes­ten! De vajon, me­lyik bugyi jön be a leg­job­ban a férfi­ak­nak.

Csavartak a sikken egy hatalmasat a francia nők: Ez a frizura tarol augusztusban

Csavartak a sikken egy hatalmasat a francia nők: Ez a frizura tarol augusztusban

A leg­jobb nyári strand­fri­zura az, ame­lyik úgy sik­kes, hogy nincs vele gond.

A leg­jobb nyári strand­fri­zura az, ame­lyik úgy sik­kes, hogy köz­ben nincs vele gond és gyor­san el­ké­szít­hető. A fran­cia nők is­me­rik a tit­kot, jöhet a laza konty, vagy épp egy laza, kissé ren­det­len ha­tású copf, ha azt job­ban sze­re­ted.

Megdöbbentő a legújabb japán szempillatrend, ilyet még nem láttál!

Megdöbbentő a legújabb japán szempillatrend, ilyet még nem láttál!

Cso­dá­la­to­san gön­dör, extra hosszú­nak tűnő pil­lák, mű­szem­pilla nél­kül. Ez min­den nő álma, nem? Ugya­n­ak­kor az el­já­rás eléggé ag­gá­lyos, töb­ben meg­sé­rül­tek.

Cso­dá­la­to­san gön­dör, extra hosszú­nak tűnő pil­lák, mű­szem­pilla nél­kül. Ez min­den nő álma, nem? Ugya­n­ak­kor az el­já­rás eléggé ag­gá­lyos, az USA egyik ál­la­má­ban be is til­tot­ták. Sok nőnél ugyanis sú­lyos szem­sé­rü­lést oko­zott. A nők azon­ban meg­őrül­nek érte. Mu­tat­juk elő­nyeit és hát­rá­nyait!

Mondj nemet a hizlaló nasira: ezt a kókuszos csokiszeletet imádni fogod

Mondj nemet a hizlaló nasira: ezt a kókuszos csokiszeletet imádni fogod

Ké­szíts ott­hon ol­csón, egész­sé­ges ener­gia­sze­le­tet. Napi 1 darab elég a bol­dog­ság­hoz

Egyetlen vékony pánt a titok: Ettől eszelősen szexik az olasz nők

Egyetlen vékony pánt a titok: Ettől eszelősen szexik az olasz nők

Ettől az öt­let­től fel­forr a férfiak vére!

A me­di­ter­rán élet­ér­zés egyik lé­nyege a min­dig szexi meg­je­le­nés, ami­hez rafi­nált módon jól ér­te­nek az olasz nők.

Itt a legújabb kedvenc: Csoda finom barackos túrótorta cukor nélkül

Itt a legújabb kedvenc: Csoda finom barackos túrótorta cukor nélkül

Végre egy igazi, bün­tet­len fi­nom­ság!

Végre egy igazi, bün­tet­len fi­nom­ság, amit min­denki imád! Hi­he­tet­le­nül könnyű el­ké­szí­teni, mu­tat­juk is a te­li­ta­lá­la­tos re­cep­tet!

Adu ász a diétában ez az egyszerű zöldség, elképesztő amit tud!

Adu ász a diétában ez az egyszerű zöldség, elképesztő amit tud!

Gya­kor­la­ti­lag nincs benne szén­hid­rát, vi­szont ren­ge­teg ros­tot tar­tal­maz. Minél töb­bet eszed, annál gyor­sab­ban sza­lad­nak le­fele rólad a plusz­ki­lók!

Nincs még egy zöld­ség, ami ennyire tö­ké­le­tes lenne a di­é­tá­hoz. Gya­kor­la­ti­lag nincs benne szén­hid­rát, vi­szont ren­ge­teg ros­tot tar­tal­maz. De a leg­jobb benne, hogy minél töb­bet eszed, annál gyor­sab­ban sza­lad­nak le­fele rólad a plusz­ki­lók!

Tombol a limonádé őrület, mutatjuk a legjobb recepteket

Tombol a limonádé őrület, mutatjuk a legjobb recepteket

Ebben a nagy hő­ség­ben csak hűvös li­mo­ná­dé­val lehet ki­bírni. De na­gyon nem mind­egy, miből ké­szí­ted. Ha jól vá­lasz­tasz, se­gí­te­nek el­vi­selni a me­le­get.

Ebben a nagy hő­ség­ben csak hűvös li­mo­ná­dé­val lehet ki­bírni. De na­gyon nem mind­egy, miből ké­szí­ted. Ha jól vá­lasz­tasz, a hoz­zá­va­lók is se­gí­te­nek el­vi­selni a me­le­get. Ezek az ita­lok tar­tal­maz­zák mind­azo­kat az ás­vá­nyi anya­go­kat, vi­ta­mi­no­kat és nyom­ele­me­ket, ami­ket fel­tét­le­nül pó­tol­nod kell ebben a nagy me­leg­ben.

Elképesztő formában bukkant fel a fitt étkezésben a káposzta

Elképesztő formában bukkant fel a fitt étkezésben a káposzta

Ilyen bi­zarr színű egész­sé­ges tur­mi­xot még biz­tos nem ittál! Mu­tat­juk, miről van szó, pró­báld ki min­den­képp!

Ilyen bi­zarr színű egész­sé­ges tur­mi­xot még biz­tos nem ittál! Mu­tat­juk, miről van szó.

Tömeghisztéria lett a lúgosító diétából: Ezt az 5 tényt bezzeg elhallgatják!

Tömeghisztéria lett a lúgosító diétából: Ezt az 5 tényt bezzeg elhallgatják!

Évek óta ha­tal­mas nép­sze­rű­ség­nek ör­vend a diéta, tö­me­gek al­kal­maz­zák.

Évek óta ha­tal­mas nép­sze­rű­ség­nek ör­vend a diéta, tö­me­gek hisz­nek benne. Mások sze­rint szem­fény­vesz­tés az egész, és sem­mi­féle haszna nin­csen. Az igaz­ság va­la­hol a kettő kö­zött van.

Ezt a 12 divatszabályt véletlenül se tartsd be, ha elmúltál 40

Ezt a 12 divatszabályt véletlenül se tartsd be, ha elmúltál 40

Ha egy nő be­tölti a 40-et, máris jön a stí­lus­rend­őr­ség az el­avult aján­lá­sok­kal. De miért kel­lene eze­ket be­tar­ta­nod?

Ha egy nő be­tölti a 40-et, máris jön a stí­lus­rend­őr­ség az el­avult aján­lá­sok­kal. De miért kel­lene eze­ket be­tar­ta­nod? Mu­ta­tunk 12 sza­bályt, amit nyu­god­tan meg­szeg­hetsz! Egyál­ta­lán nincs szük­ség rá, hogy a bűvös 40 fö­lött csak öre­ges, túl­zot­tan is vissza­fo­gott hol­mi­kat vi­selj.

30 nap alatt eltűnik a narancsbőr: csak 5 perc naponta a gyakorlat

30 nap alatt eltűnik a narancsbőr: csak 5 perc naponta a gyakorlat

Nem lehet ki­fo­gás, hogy nincs időd el­menni edzeni.

Nem lehet ki­fo­gás, hogy nincs időd el­menni edzeni. Ez a gya­kor­lat na­ponta csak 5 per­cet vesz igénybe.

Sóvárogsz az édességek után? Hihetetlen, de ez az egyszerű trükk segít

Sóvárogsz az édességek után? Hihetetlen, de ez az egyszerű trükk segít

A cu­kor­füg­gő­ség ke­mény dolog, kü­lö­nö­sen akkor, ha dél­után 3-kor beüt az ener­gia­vál­ság, és min­dent meg­ten­nél egy sze­let sü­ti­ért.

A cu­kor­füg­gő­ség ke­mény dolog, kü­lö­nö­sen akkor, ha dél­után 3-kor beüt az ener­gia­vál­ság, és min­dent meg­ten­nél egy sze­let sü­ti­ért. Egy auszt­rál di­e­te­ti­kus­tól azon­ban szu­per trük­kö­ket hal­lot­tunk.

A szemöldök a titok, így lesz az arcod sokkal fiatalabb

A szemöldök a titok, így lesz az arcod sokkal fiatalabb

Saját ke­zű­leg is sokat vál­toz­tat­hatsz.

Ha fi­a­ta­lo­sabb kül­sőt sze­ret­nél, ér­de­mes rendbe ten­ned ezt a lát­szó­lag apró, va­ló­já­ban na­gyon is lé­nye­ges tá­jé­kot.

5 karcsúsító uborkás recept, ami simán lerobbantja rólad a felesleget

5 karcsúsító uborkás recept, ami simán lerobbantja rólad a felesleget

A forró nyár­ban is fi­gyelj az egész­sé­gedre, egyél is­teni finom, ás­vá­nyi anya­gok­kal, vi­ta­mi­nok­kal tele sa­lá­tá­kat.

Cukor és liszt nélkül készül ez a mennyei Fekete-erdő torta

Cukor és liszt nélkül készül ez a mennyei Fekete-erdő torta

A Fe­kete-erdő torta sze­rel­me­se­i­nek ajánl­juk ezt a rész­le­te­sen leírt, ren­ge­teg fo­tó­val il­luszt­rált re­cep­tet.

A Fe­kete-erdő torta sze­rel­me­se­i­nek ajánl­juk ezt a rész­le­te­sen leírt, ren­ge­teg fo­tó­val il­luszt­rált re­cep­tet.

Ez a nők tökéletes étrendjének titka: Figyelj, mert folyamatosan változik!

Ez a nők tökéletes étrendjének titka: Figyelj, mert folyamatosan változik!

A kor elő­re­ha­lad­tá­val nem­csak az élet­mód és az ér­dek­lő­dés vál­to­zik, hanem a táp­anyag­szük­ség­let is.

A kor elő­re­ha­lad­tá­val nem­csak az élet­mód és az ér­dek­lő­dés vál­to­zik, hanem a táp­anyag­szük­ség­let is. Va­gyis az az ét­rend, ami hu­szon­éves ko­rod­ban be­vált, nem biz­tos, hogy ké­sőbb is jó lesz. Meg­mu­tat­juk, mire fi­gyelj az egyes év­ti­ze­dek­ben, hogy min­dig a le­hető leg­jobb for­má­ban le­gyél.

Ez a szuper trükk akár télig tartósítja neked a görögdinnyét!

Ez a szuper trükk akár télig tartósítja neked a görögdinnyét!

Mire észbe ka­punk, már véget is ér a dinnye­sze­zon. Ez a szu­per trükk akár télig tar­tó­sítja neked a gö­rög­dinnyét!

Mire észbe ka­punk, már véget is ér a dinnye­sze­zon. Ez a szu­per trükk akár télig tar­tó­sítja neked a dinnyét!

Cukor nélküli csoda: málnás habszelet lett a nyár kedvence

Cukor nélküli csoda: málnás habszelet lett a nyár kedvence

Ez a hab­sze­let nyers össze­te­vők­ből áll, és pro­te­in­ben gaz­dag. Bün­tet­le­nül ehe­ted akkor is, ha di­é­tá­zol.

Ez a hab­sze­let nyers össze­te­vők­ből áll, és pro­te­in­ben gaz­dag. Bün­tet­le­nül ehe­ted akkor is, ha di­é­tá­zol, mert glu­tén- és lak­tóz­men­tes.

Ősszel visszatér az ikonikus farmerdivat, a nők többsége bajban lesz

Ősszel visszatér az ikonikus farmerdivat, a nők többsége bajban lesz

Nyá­ron a nők iga­zán me­ré­szen meg­mu­tat­ják a bá­ja­i­kat, ennek a trend­nek pedig egye­nes kö­vet­kez­mé­nye a régi-új far­mer­fa­zon.

Banánpalacsinta újratöltve: Tarol az új diétás kedvenc

Banánpalacsinta újratöltve: Tarol az új diétás kedvenc

Hoz­zá­adott cukor nél­kül!

Íme, a leg­iz­gal­ma­sabb nap­in­dító di­é­tás pa­la­csinta! Hi­he­tet­len íz­kom­bi­ná­ció, imádni fogod! Ter­mé­sze­te­sen hoz­zá­adott cukor nél­kül!

Láthatatlan melltartó lett a nők új kedvence

Láthatatlan melltartó lett a nők új kedvence

Kevés nő te­heti meg, hogy mell­tartó nél­kül in­dul­jon útnak, pedig sok nyári ruha alatt egy­ál­ta­lán nem mutat szé­pen ez a fe­hér­nemű. Íme, a meg­ol­dás!

Kevés nő te­heti meg, hogy mell­tartó nél­kül in­dul­jon útnak, pedig sok nyári ruha alatt egy­ál­ta­lán nem mutat szé­pen ez a fe­hér­nemű. Íme, a meg­ol­dás!

Síró őzgida: Megtaláltuk a Balaton legütősebb tetoválásait

Síró őzgida: Megtaláltuk a Balaton legütősebb tetoválásait

Gyö­nyörű hely­szín, szik­rázó nap­sü­tés és izmos tes­tek, me­lye­ken nem csak a für­dő­ruha fe­szül, ezt nézd!

Gyö­nyörű hely­szín, szik­rázó nap­sü­tés és izmos tes­tek, me­lye­ken nem csak a für­dő­ruha fe­szül, ezt nézd!

Ezért tedd a mélyhűtőbe a görögdinnyét

Ezért tedd a mélyhűtőbe a görögdinnyét

A nyár leg­szu­pe­rebb gyü­möl­cse a gö­rög­dinnye! Bár­mit ké­szít­hetsz be­lőle, most azon­ban a leg­egy­sze­rűbb fi­nom­sá­got mu­tat­juk meg neked!

A nyár leg­szu­pe­rebb gyü­möl­cse a gö­rög­dinnye! Bár­mit ké­szít­hetsz be­lőle, most azon­ban a leg­egy­sze­rűbb fi­nom­sá­got mu­tat­juk meg neked!

Mutasd a tested, megmondjuk, milyen melltartót hordj

Mutasd a tested, megmondjuk, milyen melltartót hordj

Egész nap ké­nyel­met­le­nül fe­szeng­tél eddig a mell­tar­tód­ban? Vá­lassz test­al­ka­tod­nak meg­fe­le­lőt és biz­tos jól fogod magad érezni benne.

Egész nap ké­nyel­met­le­nül fe­szeng­tél eddig a mell­tar­tód­ban? Ennek most vége! Vá­lassz test­al­ka­tod­nak meg­fe­le­lőt és biz­tos jól fogod magad érezni benne. A mell­tartó vi­se­le­tet gyak­ran be­fo­lyá­solja a divat. Sok­szor vá­sá­ro­lunk szá­munkra nem túl ké­nyel­mes, de di­va­tos da­ra­bot.

Itt a diéta 11 aranyszabálya: Tartsd be és azonnal beindul a fogyás

Itt a diéta 11 aranyszabálya: Tartsd be és azonnal beindul a fogyás

A bűvös 40 fö­lött sem le­he­tet­len fel­pör­getni a fo­gyást. Fi­gyelj erre a 11 pontra és él­vezd a kar­csú­sá­got!

Nem titok, hogy az idő mú­lá­sá­val las­sul­hat az anyag­cse­rénk és könnyeb­ben jön­nek fel a plusz­ki­lók. Ám a bűvös 40 fö­lött sem le­he­tet­len fel­pör­getni a fo­gyást. Fi­gyelj erre a 11 pontra és él­vezd a kar­csú­sá­got! Hidd el, nem kell nagy vál­to­zá­so­kat be­ik­tatni a na­pi­ren­dedbe, csak egy ki­csit oda­fi­gyelni!

Ettől dobsz egy hátast: Ősszel visszatér a '70-es évek nagy divatja

Ettől dobsz egy hátast: Ősszel visszatér a '70-es évek nagy divatja

Tra­péz­nad­rág, mi­ni­szok­nya, ha­tal­mas blé­zer, magas szárú csizma és az iz­gal­mas min­ták ka­val­kádja uralja a tren­det!

Őrület! Meddig szakadhat még a farmer?

Őrület! Meddig szakadhat még a farmer?

Nem vé­let­le­nül szag­gat­ták meg a far­mert a di­vat­gu­ruk. Nincs sze­xibb a tex­til alól ki­kan­di­káló mez­te­len bőr­nél. De vajon med­dig lehet fo­kozni ezt a tren­det?

Nem vé­let­le­nül szag­gat­ták meg a far­mert a di­vat­gu­ruk. Nincs sze­xibb a tex­til alól ki­kan­di­káló mez­te­len bőr­nél. De vajon med­dig lehet fo­kozni ezt a tren­det?

Íme a nők kedvenc ruhája, így lehetsz benne szexi nyár végén is

Íme a nők kedvenc ruhája, így lehetsz benne szexi nyár végén is

A fehér ruha a nyár jolly jo­kere. A leg­na­gyobb me­leg­ben sem sülsz meg benne, rá­adá­sul rend­kí­vül sok­ol­dalú darab.

A fehér ruha a nyár jolly jo­kere. A leg­na­gyobb me­leg­ben sem sülsz meg benne, rá­adá­sul rend­kí­vül sok­ol­dalú darab. Az iro­dá­tól a plá­zsig bár­hová remek vi­se­let,attól füg­gően, mivel kom­bi­ná­lod.

Főnyeremény ez a 4 hétköznapi szokás, légy mindig topon!

Főnyeremény ez a 4 hétköznapi szokás, légy mindig topon!

Vajon mit csi­nál­nak más­kép­pen azok a lá­nyok, akik min­dig szu­per for­má­ban van­nak? Csak a vé­let­len­nek kö­szön­he­tik alak­ju­kat?

Itt a leggyorsabb cukkinirecept, így lesz belőle isteni torta

Itt a leggyorsabb cukkinirecept, így lesz belőle isteni torta

Mu­tat­juk a gyors meg­ol­dást.

Ven­dég­ségbe mész és tor­tát sze­ret­nél vinni aján­dékba? Mu­tat­juk a gyors meg­ol­dást. Míg fel­öl­tö­zöl, az is­teni finom sü­te­mény is gyor­san el­ké­szül.

Szuperdögös frizurák a forró napokra! Bombázó leszel ezzel a hajjal

Szuperdögös frizurák a forró napokra! Bombázó leszel ezzel a hajjal

Egy­szerű, mégis ké­nyel­mes, szexi és vonzó. Ja, és rá­adá­sul még éve­ket fi­a­ta­lít is raj­tad. Kell ennél több?

Ha tudnád, mekkorát tévedsz ezzel az egészségesnek mondott reggelivel...

Ha tudnád, mekkorát tévedsz ezzel az egészségesnek mondott reggelivel...

Azt gon­dol­tad, hogy min­dent meg­te­szel, hogy jól in­dul­jon a nap?

Azt gon­dol­tad, hogy min­dent meg­te­szel, hogy jól in­dul­jon a nap? Egy auszt­rál di­e­te­ti­kus sze­rint még azok is ko­moly hi­bá­kat kö­vet­nek el a reg­ge­li­nél, akik azt hi­szik, hogy na­gyon tu­da­to­sak ebben a kér­dés­ben. Pedig lehet, hogy épp ebben rej­lik a titok.

Leolvasztja az úszógumit a derekadról ez a szuper zsírfaló ital

Leolvasztja az úszógumit a derekadról ez a szuper zsírfaló ital

Igyál be­lőle min­den nap, és a lát­vá­nyos hatás nem marad el! Neked is ki kell pró­bál­nod ezt a szu­per italt.

Igyál be­lőle min­den nap, és a lát­vá­nyos hatás nem marad el! Neked is ki kell pró­bál­nod ezt a szu­per italt.

4 meglepő titok, amit minden barna nőnek tudnia kell a hajfestésről

4 meglepő titok, amit minden barna nőnek tudnia kell a hajfestésről

Barna vagy, de te in­kább sző­két sze­ret­nél? Tudsz a kö­vet­kez­mé­nyek­ről?

Mások iri­gye­lik a gyö­nyörű gesz­te­nye­barna haj­szí­ne­det, de te in­kább sző­két sze­ret­nél? Ez ko­moly kö­vet­kez­mé­nyek­kel jár. Gon­dold végig!

Szuperdögös leszel, ha beszerzed magadnak ezt a csodás, nyári ruhát

Szuperdögös leszel, ha beszerzed magadnak ezt a csodás, nyári ruhát

Ké­nyel­mes, szexi és prak­ti­kus vi­se­let. Te pedig káp­rá­za­to­san fogsz ki­nézni.

Ké­nyel­mes, szexi és prak­ti­kus vi­se­let. Te pedig káp­rá­za­to­san fogsz benne ki­nézni.

Szenzációs falafelreceptet mutatunk, ezt nézd!

Szenzációs falafelreceptet mutatunk, ezt nézd!

Végre egy tö­ké­le­tes fa­la­fel­re­cept! Egész­sé­ges és meg­un­ha­tat­la­nul finom. Pil­la­na­tok alatt el­ké­szül.

Végre egy tö­ké­le­tes fa­la­fel­re­cept! Egész­sé­ges és meg­un­ha­tat­la­nul finom. Pil­la­na­tok alatt el­ké­szül. Le is fa­gyaszt­hatsz be­lőle.

Bevadult az olasz Riviérán a nyár: Cicivillantós fürdőruha az új divat

Bevadult az olasz Riviérán a nyár: Cicivillantós fürdőruha az új divat

Ha iga­zán dögös akarsz lenni a stran­don, akkor ne ke­ress to­vább, itt van a bi­ki­ni­di­vat, amit ke­re­sel. Na­gyon be­vál­la­lós­nak kell len­ned hozzá, de meg­éri!

Ha iga­zán dögös akarsz lenni a stran­don, akkor ne ke­ress to­vább, itt van a bi­ki­ni­di­vat, amit ke­re­sel. Na­gyon be­vál­la­lós­nak kell len­ned hozzá, de meg­éri: min­den te­kin­te­tet ma­gadra von­hatsz a stran­don! Rá­adá­sul már nem sok van hátra a nyár­ból, ér­de­mes minél ha­ma­rabb be­sze­rez­ned egy da­ra­bot, ha sztár akarsz lenni a par­ton!

Bolondul a net a legújabb tojásreggeliért, brutálisan finom!

Bolondul a net a legújabb tojásreggeliért, ilyen finomat még nem ettél!

A to­jás­nál jobb reg­ge­lit még nem ta­lál­tak fel. Egy­szerű és finom! Délig nem le­szel éhes.

Sosem találod ki, miből készül ez mennyei diétás palacsinta

Sosem találod ki, miből készül ez mennyei diétás palacsinta

Ez a világ leg­egy­sze­rűbb pa­la­csin­tája! Rá­adá­sul alig tar­tal­maz szén­hid­rá­tot, így bát­ran fo­gyaszt­ha­tod.

Az olasz nők szerint ez a legszexibb kánikularuha

Az olasz nők szerint ez a legszexibb kánikularuha

Ne ve­sződj szok­nyá­val, sok­kal ké­nyel­me­sebb sze­re­lést mu­ta­tunk! Szexi rövid nad­rág nél­kül nem tel­jes a nyár!

Ne ve­sződj szok­nyá­val, sok­kal ké­nyel­me­sebb sze­re­lést mu­ta­tunk! Szexi rövid nad­rág nél­kül nem lehet tel­jes a nya­ra­lás!

Egyszerűen zseniális ez a divattrükk: minden nőnek szexi rövidnadrág!

Egyszerűen zseniális ez a divattrükk: minden nőnek szexi rövidnadrág!

Szu­per­szexi ki­egé­szí­tőt ka­pott az apró rö­vid­nad­rág, így lett al­kalmi vi­se­let. Rá­adá­sul ez az össze­ál­lí­tás úgy ele­gáns, hogy köz­ben vég­te­le­nül ké­nyel­mes is.

Szu­per­szexi ki­egé­szí­tőt ka­pott az apró rö­vid­nad­rág, így lett al­kalmi vi­se­let. Rá­adá­sul ez az össze­ál­lí­tás úgy ele­gáns, hogy köz­ben vég­te­le­nül ké­nyel­mes is. Nem is csoda, hi­szen egye­síti a sort és a szok­nya min­den elő­nyét: mi­köz­ben ele­gáns vagy, úgy mo­zog­hatsz benne, mintha csak egy rö­vid­nad­rá­got húz­tál volna ma­gadra. Ebben a sze­re­lés­ben nincs kor­ha­tár!

Dobd a lábad a falra mindennap, sokat tanulhatsz belőle

Dobd a lábad a falra mindennap, sokat tanulhatsz belőle

Remek pi­he­nő­póz úgy le­fe­küdni a földre, hogy köz­ben a lá­ba­i­dat a fal­nak tá­masz­tod.

Remek pi­he­nő­póz úgy le­fe­küdni a földre, hogy köz­ben a lá­ba­i­dat a fal­nak tá­masz­tod. Mi min­denre jó ez a hely­zet?

10 bikavadítóan szexi fehérnemű, amitől leizzadnak a férfiak

10 bikavadítóan szexi fehérnemű, amitől leizzadnak a férfiak

A nőnek szá­mos esz­köze van arra, hogy ágyba csa­lo­gassa a férfit. Íme, a tíz leg­ha­tá­so­sabb fegy­ver!

A nőnek szá­mos esz­köze van arra, hogy ágyba csa­lo­gassa a férfit. Íme, a tíz leg­ha­tá­so­sabb fegy­ver!

Robban a paradicsomos ízbomba, ilyen finomat nem ettél!

Robban a paradicsomos ízbomba, ilyen finomat még nem ettél!

Tom­bol­nak az ízek ebben a fan­tasz­ti­ku­san könnyű snack­ben. Iszo­nya­to­san finom har­mó­nia!

Így pörgetheted fel a fogyást a reggelivel: 5 szupergyors trükk

Így pörgetheted fel a fogyást a reggelivel: 5 szupergyors trükk

Kulcs­fon­tos­ságú a reg­geli sze­repe.

Kulcs­fon­tos­ságú a reg­geli sze­repe a di­é­tá­ban. Ezen a pon­ton dől el, hogy tény­leg súly­csök­kentő lesz a napod. Ehhez mu­ta­tunk fan­tasz­ti­kus öt­le­te­ket!

Éveket fiatalít rajtad ez a sminktrükk, álomszép leszel!

Éveket fiatalít rajtad ez a sminktrükk, álomszép leszel!

Va­lami csoda, amit né­hány könnyed moz­du­lat­tal te is el­ér­hetsz. A sze­zon leg­jobb trükk­jét mu­tat­juk!

Va­lami csoda, amit né­hány könnyed moz­du­lat­tal te is el­ér­hetsz. A sze­zon leg­jobb trükk­jét mu­tat­juk!

Szeretnél fogyni és többet aludni? Akkor ez a diéta kell neked!

Szeretnél fogyni és többet aludni? Akkor ez a diéta kell neked!

A jó alvás fon­tos sze­re­pet ját­szik a fo­gyás­ban. Ám for­dítva is igaz: a meg­fe­lelő diéta elő­se­gít­heti, hogy mé­lyen aludj.

A jó alvás fon­tos sze­re­pet ját­szik a fo­gyás­ban. Ám for­dítva is igaz: a meg­fe­lelő diéta elő­se­gít­heti, hogy mé­lyen aludj. Így az ét­ren­ded és az al­vási szo­ká­sod egy­mást erő­sít­he­tik.

Elmúltál 40? Ne búsulj, itt a trükk, hogy őrülten szexi legyél

Elmúltál 40? Ne búsulj, itt a trükk, hogy őrülten szexi legyél

Sze­ret­néd tudni, mi tesz csá­bí­tóvá 40 fe­lett is, ho­gyan ma­rad­hatsz vonzó a férfiak sze­mé­ben?

Sze­ret­néd tudni, mi tesz csá­bí­tóvá 40 fe­lett is, ho­gyan ma­rad­hatsz vonzó a férfiak sze­mé­ben?

Figyelj, ezekben az ételekben több vas van, mint a húsban!

Figyelj, ezekben az ételekben több vas van, mint a húsban!

A vörös hús­ban ta­lál­ható a leg­több vas, de sze­ren­csére más for­rá­sok­ból is meg­sze­rez­he­ted ezt az ás­vá­nyi anya­got.

A vörös hús­ban ta­lál­ható a leg­több vas, de sze­ren­csére más for­rá­sok­ból is meg­sze­rez­he­ted ezt az ás­vá­nyi anya­got. A leg­fon­to­sabb mégis az, hogy C-vi­ta­min tar­talmú élel­mi­sze­rek­kel, pél­dául cit­rom­lé­vel se­gítsd e fon­tos anyag fel­szí­vó­dá­sát a szer­ve­ze­ted­ben.

Zseniális újítás! Ez az isteni csokis palacsinta lett a nyár kedvence

Zseniális újítás! Ez az isteni csokis palacsinta lett a nyár kedvence

Nyári szü­le­tés­napi meg­le­pe­tés­ként ezt ké­szítsd el sze­ret­te­id­nek!

A mas­carpo­nés, mál­nás krém a vé­kony, fe­kete cso­kis tész­tá­val szinte el­ol­vad a szád­ban. Nyári szü­le­tés­napi meg­le­pe­tés­ként ezt ké­szítsd el sze­ret­te­id­nek!

Nem tudod, hogy kell enni a bazsalikomot? Szuper ötleteket mutatunk

Nem tudod, hogy kell enni a bazsalikomot? Szuper ötleteket mutatunk

Az ola­szok fal­ják, mi vi­szont nem hasz­nál­juk ki a benne rejlő le­he­tő­sé­ge­ket.

A nyár leg­zse­ni­á­li­sabb zöld­fű­szere nem más, mint a ba­zsa­li­kom. Az ola­szok fal­ják is, mi vi­szont nem iga­zán hasz­nál­juk ki a benne rejlő le­he­tő­sé­ge­ket. Ennek mos­tan­tól vége!

Lerobbantja rólad a pluszkilókat az új generációs szuperdesszert

Lerobbantja rólad a pluszkilókat az új generációs szuperdesszert

Cu­kor­men­tes, vi­szont tele van fe­hér­jé­vel és egész­sé­ges zsír­sa­vak­kal, va­la­mint vi­ta­mi­nok­kal és ás­vá­nyi anya­gok­kal.

Elképesztően bizarr ez a jógagyakorlat, horrorisztikus látvány

Elképesztően bizarr ez a jógagyakorlat, horrorisztikus látvány

Rá­né­zésre is fi­zi­kai fáj­dal­mat okoz ez a hát­bor­zon­gató moz­du­lat­sor. Ennek ell­le­nére rend­kí­vül egész­sé­ges.

Rá­né­zésre is fi­zi­kai fáj­dal­mat okoz ez a hát­bor­zon­gató moz­du­lat­sor. Ennek ell­le­nére rend­kí­vül egész­sé­ges.

Itt a military-diéta mintaétrendje: Hatékony és gyors fogyás!

Itt a military-diéta mintaétrendje: Hatékony és gyors fogyás!

Az op­ti­má­li­san össze­ál­lí­tott ét­rend segít abban, hogy gyor­san for­mába len­dülj, és meg­sza­ba­dulj a fe­les­leg­től. 2 héten belül lát­ható ered­mény!

Az op­ti­má­li­san össze­ál­lí­tott ét­rend segít abban, hogy gyor­san for­mába len­dülj, és meg­sza­ba­dulj a fe­les­leg­től. 2 héten belül lát­ható ered­mény!

Itt a nyár legfinomabb diétás kenyere: Kapros-túrós lepényke

Itt a nyár legfinomabb diétás kenyere: Kapros-túrós lepényke

Végre egy szu­per le­he­tő­ség!

Végre egy szu­per le­he­tő­ség arra, hogy egész­sé­ge­sen ké­szít­sük el az idei év leg­na­gyobb slá­ge­rét, a wra­pet.

Úgy hat a gyerekek agyára az okokstelefon, mint egy gramm kokain

Úgy hat a gyerekek agyára az okokstelefon, mint egy gramm kokain

De vajon mi a meg­ol­dás? A szak­értő sze­rint nem a til­tás!

De vajon mi a meg­ol­dás? A szak­értő sze­rint nem a til­tás!

Eszméletlen melltartó-trükk: Így lesz tökéletes a cici

Eszméletlen melltartó-trükk: Így lesz tökéletes a cici

Vol­tál már gond­ban, mi­lyet ve­gyél fel?

Vol­tál már gond­ban azzal, mi­lyen pánt nél­küli mell­tar­tót ve­gyél fel? A nép­szerű ma­gyar vlog­ger segít az el­iga­zo­dás­ban né­hány tip­pel!

Felejtsd el a tölcsért, így edd a fagyit idén nyáron

Felejtsd el a tölcsért, így edd a fagyit idén nyáron

A fagy­lal­tot kom­bi­náld egész­sé­ges gyü­möl­csök­kel. Sárga, gril­le­zett gyü­mölcs­sze­le­te­ken tor­nyo­sul­jon idén nyá­ron a fagyi.

Semmi cukor, csak az íz: Málnás-chiamagos álomkeksz

Semmi cukor, csak az íz: Málnás-chiamagos álomkeksz

Ez a mennyei mál­nás fi­nom­ság egy­ál­ta­lán nem tar­tal­maz cuk­rot és glu­tént. Ha di­é­tá­zol, fel­tét­len ki kell pró­bál­nod! Imádni fogod!

Ez a mennyei mál­nás fi­nom­ság egy­ál­ta­lán nem tar­tal­maz cuk­rot és glu­tént. Ha di­é­tá­zol, fel­tét­len ki kell pró­bál­nod! Imádni fogod! Ez az is­teni finom, glu­tén­men­tes zab­pely­hes süti na­gyon könnyen el­ké­szít­hető, és szu­per­könnyű. Nem kell le­mon­da­nod az édes él­ve­ze­tek­ről!

Légy szédítően szexi: Itt a nyár legdögösebb fazonú felsője!

Légy szédítően szexi: Itt a nyár legdögösebb fazonú felsője!

Min­den férfi meg­for­dul utá­nad az utcán, te pedig igazi bom­bá­zó­nak érez­he­ted magad.

Min­den férfi meg­for­dul utá­nad az utcán, te pedig igazi bom­bá­zó­nak érez­he­ted magad.

Újra hódít a macskaszem! Ebben lesz nyáron igazán dögös a nő

Újra hódít a macskaszem! Ebben lesz nyáron igazán dögös a nő

Kö­vesd a di­va­tot a nap­szem­üveg-vá­lasz­tás­nál is!

Kö­vesd a di­va­tot a nap­szem­üveg-vá­lasz­tás­nál is! Mu­tat­juk a nyár leg­sze­xibb szem­üve­geit.

Megújult a töltött csirke: ez a könnyű finomság lett a nyár kedvence

Megújult a töltött csirke: ez a könnyű finomság lett a nyár kedvence

Tö­ké­le­tes a nyári di­é­tá­hoz, mert könnyű, is­teni finom.

Tö­ké­le­tes a nyári di­é­tá­hoz, mert könnyű, is­teni finom, és na­gyon egész­sé­ges. Biz­to­sítja a napi szük­sé­ges fe­hér­je­mennyi­sé­get és még egy sor vi­ta­mint, ás­vá­nyi anya­got is.

Szénhidrát STOP - Mennyei csokifagyi házilag, bűntudat nélkül

Szénhidrát STOP - Mennyei csokifagyi házilag, bűntudat nélkül

Ki kell pró­bál­nod ezt az is­teni cse­me­gét!

Ki kell pró­bál­nod ezt az is­teni cse­me­gét! Finom, könnyű el­ké­szí­teni, és még­sem kell ag­gód­nod a kilók miatt.

Őrület, ez lesz ősszel a legújabb kiscsizma-divat

Őrület, ez lesz ősszel a legújabb kiscsizma-divat

Sokan azt vall­ják, hogy a klasszi­kus, fe­kete bo­ka­csizma ver­he­tet­len.

Sokan azt vall­ják, hogy a klasszi­kus, fe­kete bo­ka­csizma ver­he­tet­len. Idén őszre azon­ban ha­tal­mas újí­tás­sal ké­szül­nek a di­vat­te­re­zők.

Imádod a pizzát, de diétázol? Akkor ezt a 7 receptet ismerned kell

Imádod a pizzát, de diétázol? Akkor ezt a 7 receptet ismerned kell

Ne ag­gódj az ala­kod miatt, mu­ta­tunk né­hány re­cep­tet, hogy lel­ki­is­me­ret-fur­da­lás nél­kül is ehess a ked­venc piz­zád­ból! Nem kell le­mon­da­nod róla.

Ne ag­gódj az ala­kod miatt, mu­ta­tunk né­hány re­cep­tet, hogy lel­ki­is­me­ret-fur­da­lás nél­kül is ehess a ked­venc piz­zád­ból! Nem kell le­mon­da­nod róla.