Egészséges, egyszerű és mégis finom. Tudod, mi az?

Egészséges, egyszerű és mégis finom. Tudod, mi az?

Ro­man­ti­kus va­csora után ez illik

Ez az egész­sé­ges és kifi­no­mult desszert tö­ké­le­tes be­fe­je­zés egy ro­man­ti­kus va­csora után, de akár fő­fo­gás­ként is el­fo­gyaszt­hat­já­tok.

Íme, a leglazább, legegyszerűbb frizura! Tarol a kócos konty!

Íme, a leglazább, legegyszerűbb frizura! Tarol a kócos konty!

Rohan a világ, és vele együtt te is? Leg­gyor­sabb és leg­sze­xibb meg­ol­dás a kócos konty! In­du­lás előtt pár perc és kész is van.

Rohan a világ, és vele együtt te is? Leg­gyor­sabb és leg­sze­xibb meg­ol­dás a kócos konty! In­du­lás előtt pár perc és kész is van. Fan­tasz­ti­ku­san di­va­tos, mu­tat­juk hozzá né­hány szu­per öt­le­tet! Nézz körül az utcán is, a höl­gyek sokan vi­se­lik így a ha­jun­kat. Ké­nyel­mes vi­se­let, és még csi­nos is le­hetsz!

Őrület, ez az egyszerű, de furcsa smink lesz tavasszal a divat

Őrület, ez az egyszerű, de furcsa smink lesz tavasszal a divat

Tom­bol az új zse­lés szem­héj di­vatja! Pró­báld ki, és hó­díts meg vele min­den­kit. Olyan egy­szerű el­ké­szí­teni, hogy biz­tos, hogy imádni fogod.

Tom­bol az új zse­lés szem­héj di­vatja! Pró­báld ki, és hó­díts meg vele min­den­kit. Olyan egy­szerű el­ké­szí­teni, hogy biz­tos, hogy imádni fogod.Kü­lön­le­ges szí­ne­ket vá­laszt­hatsz, légy bátor és har­mo­ni­záld aj­kad­dal is! Pom­pázz ta­vas­szal, bát­ran erő­sebb smink­ben, az ered­mény nem marad el!

Íme, az okos nők rafinált trükkje: Így lesz igazán tökéletes az alakod

Íme, az okos nők rafinált trükkje: Így lesz igazán tökéletes az alakod

Ha pont két méret kö­zött vagy, nehéz ruhát vá­lasz­ta­nod. Egy kis cse­le­zés­sel vi­szont a ma­xi­mu­mot tudod ki­hozni a ru­hák­ból.

A tűsarkúnak lőttek, megint ez a béna cipő lesz a divat

A tűsarkúnak lőttek, megint ez a béna cipő lesz a divat

Ki gon­dolná, hogy vissza­jön a di­vatba a tű­he­gyes mi­ni­sa­rok. A ter­ve­zők azon­ban egy ki­csit vál­toz­tat­tak.

Ki gon­dolná, hogy vissza­jön a di­vatba a tű­he­gyes mi­ni­sa­rok. A ter­ve­zők azon­ban egy ki­csit vál­toz­tat­tak.

Macskaszem manikűr az új divat, próbáld ki, imádni fogod

Macskaszem manikűr az új divat, próbáld ki, imádni fogod

Csil­lo­gás és me­rész ka­cér­ság.

Fan­tasz­ti­kus csil­lo­gás és me­rész ka­cér­ság. Ez jel­lemzi a macs­ka­szem ma­ni­kűrt! Ér­de­mes ki­pró­bálni, mert a téli szür­ke­ség­ben is gyö­nyörű lesz tőle a kezed.

Visszatér a nagy farmerdivat! Így leszel szexi benne

Visszatér a nagy farmerdivat! Így leszel szexi benne

Ismét fény­ko­rát éli a far­mer­szok­nya!

Ismét fény­ko­rát éli a far­mer­szok­nya! Ta­vas­szal vil­lan­nak a com­bok, a bokák. A férfiak ked­venc idő­szaka ez. Vá­lassz te is a leg­újabb szexi da­ra­bok közül!

Napi 10 perc és 6 hét alatt eltűnik a narancsbőr! Itt a megoldás

Napi 10 perc és 6 hét alatt eltűnik a narancsbőr! Itt a megoldás

Vál­toz­tatni sze­ret­nél a na­rancs­bő­rön? Ne okoz­zon fej­tö­rést!

Vál­toz­tatni sze­ret­nél a na­rancs­bő­rön? Ne okoz­zon fej­tö­rést! Min­den nap mo­zogj 10 per­cet, és a ki­tar­tá­sod meg­hozza gyü­möl­csét! Mu­ta­tunk hat gya­kor­la­tot, ami szebbé teszi a bőröd. Hajrá, kezdj máris bele!

Itt az új, 30 napos kihívás: viszlát úszógumi! Ints búcsút a derékhájnak!

Itt az új, 30 napos kihívás: viszlát úszógumi! Ints búcsút a derékhájnak!

Érd el kar­csú, for­más ala­kod! Nincs más dol­god, mint el­vé­gezni a gya­kor­la­to­kat!

Érd el kar­csú, for­más ala­kod! Nincs más dol­god, mint el­vé­gezni a gya­kor­la­to­kat!

Itt a legújabb húsvéti őrület, ami semmibe nem kerül

Itt a legújabb húsvéti őrület, ami semmibe nem kerül

Bá­mu­la­tos, egy­szerű de­­ko­­rá­­ciók egy kis ma­­ra­­dék fo­­nal­­ból. Ké­­szíts pom­­po­­no­­kat, és va­­ri­áld őket ked­­ved sze­­rint!

Bá­mu­la­tos, egy­szerű de­­ko­­rá­­ciók egy kis ma­­ra­­dék fo­­nal­­ból. Ké­­szíts pom­­po­­no­­kat, és va­­ri­áld őket ked­­ved sze­­rint!

Pillecukor haj az új divat

Pillecukor haj az új divat

Ko­rall-, pasz­tell- és eper­ró­zsa­szín, na­rancs­szőke, ba­rack bézs - ezek vol­tak 2017 leg­me­nőbb haj­szí­né­nek ár­nya­la­tai. Most pedig itt az új őrü­let a pil­le­cu­kor haj. Íme, a leg­szebb fa­zo­nok.

Ko­rall-, pasz­tell- és eper­ró­zsa­szín, na­rancs­szőke, ba­rack bézs - ezek vol­tak 2017 leg­me­nőbb haj­szí­né­nek ár­nya­la­tai. Most pedig itt az új őrü­let a pil­le­cu­kor haj. Íme, a leg­szebb fa­zo­nok. Nincs is mit ten­ned, csak ta­lálj rá a saját ár­nya­la­todra, ehhez se­gí­tünk hozzá, vá­lo­gass ked­vedre, mu­tat­juk a pél­dá­kat!

Jön a böjt: ez történik a testeddel, ha egy hónapig nem eszel húst

Jön a böjt: ez történik a testeddel, ha egy hónapig nem eszel húst

Las­san me­gyünk ki­felé a tél­ből és szed­he­ted elő a ta­va­szi ru­há­kat.

Las­san me­gyünk ki­felé a tél­ből és szed­he­ted elő a ta­va­szi ru­há­kat. Ja, hogy szűk? Bi­zony nem árt egy kis diéta és mé­reg­te­le­ní­tés. A kö­zelgő böjti sze­zon egyéb­ként is mér­ték­le­tes­ségre int, és ha ki­pró­bá­lod a hús nél­küli éle­tet, el­tűn­nek a kilók

Ebben a szexi fehérneműben ma éjszaka mindenkit megőrjítenek a nők

Ebben a szexi fehérneműben ma éjszaka mindenkit megőrjítenek a nők

Va­len­tin-napon egy szen­ve­dé­lyes éj­sza­kára vágysz? Akkor ebben a fe­hér­ne­mű­ben hó­dítsd meg a pá­ro­dat! Ga­ran­tált lesz a siker.

Va­len­tin-napon egy szen­ve­dé­lyes éj­sza­kára vágysz? Akkor egy új, iz­gal­mas, fan­tá­zia-be­in­dító fe­hér­ne­mű­ben hó­dítsd meg a pá­ro­dat! Ter­mé­sze­te­sen fehér és fe­kete he­lyett vá­lassz vörös színt! Ga­ran­tált lesz a siker...

Tudod, hogy melyik só, mire jó? Íme, a titok

Tudod, hogy melyik só, mire jó? Íme, a titok

Hála a ke­res­ke­de­lem­nek, a világ összes só­faj­tá­ját meg­kós­tol­ha­tod.

A sép­sze­rű­sége ma na­gyobb, mint va­laha. Hála a ke­res­ke­de­lem­nek, a világ összes só­faj­tá­ját meg­kós­tol­ha­tod. Jöj­je­nek a leg­kü­lön­le­ge­seb­bek!

Mit tehetünk, ha rosszul sikerült a gyerek félévi bizonyítványa?

Mit tehetünk, ha rosszul sikerült a gyerek félévi bizonyítványa?

Mi a te­endő, ha a gye­rek nem tel­je­sí­tett olyan fé­nye­sen, ahogy sze­ret­tük volna?

Szuperszexi minikben hódíthatsz meg mindenkit idén tavasszal!

Szuperszexi minikben hódíthatsz meg mindenkit idén tavasszal!

Na­gyon dögös össze­ál­lí­tá­sok­ban le­hetsz bom­bázó. Imádni fogod.

Na­gyon dögös össze­ál­lí­tá­sok­ban le­hetsz bom­bázó. Imádni fogod ezt a di­va­tot.

Ez az egyszerű sminktrükk éveket fiatalít rajtad

Ez az egyszerű sminktrükk éveket fiatalít rajtad

Sze­ret­néd, ha lenne egy olyan vil­lám­gyors sminkt­rükk, ame­lyik­től sok­kal fi­a­ta­labb­nak lát­szik az arcod?

Sze­ret­néd, ha lenne egy olyan vil­lám­gyors sminkt­rükk, ame­lyik­től sok­kal fi­a­ta­labb­nak lát­szik az arcod? Meg­nyug­tat­ha­tunk, van ilyen. És még csak profi smin­kes­nek sem kell len­ned hozzá. Csak a fi­a­tal külső leg­fon­to­sabb alap­sza­bá­lyát kell is­mer­ned, és meg­fe­le­lően al­kal­maz­nod smin­ke­lés­nél.

Visszatér a 20-as évek nagy divatja! Így lehetsz elegáns benne

Visszatér a 20-as évek nagy divatja! Így lehetsz elegáns benne

Nőies ele­gan­ci­á­val tér vissza a ru­hákra, szok­nyákra a rojt! Ro­man­ti­kus esték szexi, lenge vi­se­lete.

Nőies ele­gan­ci­á­val tér vissza a ru­hákra, szok­nyákra a rojt! Ro­man­ti­kus esték szexi, lenge vi­se­lete.

Új bundába került a karfiol! Diétázóknak ajándék ez a recept

Új bundába került a karfiol! Diétázóknak ajándék ez a recept

Nem to­csog olaj­ban, tep­si­ben sül

Megér­ke­zett az új ked­venc! Ennél fi­no­mab­bat még nem ettél! Nem to­csog olaj­ban, mert tep­si­ben sül ro­po­gósra. Glu­tén­men­tes, ala­csony szén­hid­rát

Kiderült, hogy milyen lesz a tavasz legkényelmesebb cipője

Kiderült, hogy milyen lesz a tavasz legkényelmesebb cipője, ezt te is imádni fogod

Tud­tad, hogy a tor­na­cipő az ed­di­gi­nél is ké­nyel­me­sebb lehet? Jön a slip-on!

Harcolnod kell! Így mentsd meg a gyerekedet a pokoli sok cukortól

Harcolnod kell! Így mentsd meg a gyerekedet a pokoli sok cukortól

Téged is ag­gaszt, hogy túl sok édes­sé­get eszik a cse­me­téd?

Téged is ag­gaszt, hogy túl sok édes­sé­get eszik a cse­me­téd? Nem egy­szerű, de nem is le­he­tet­len el­érni, hogy he­lye­sen táp­lál­koz­za­nak a gye­re­keid.

Szeretsz futni? Akkor neked is tudnod kell, mi az a plogging

Szeretsz futni? Akkor neked is tudnod kell, mi az a plogging

Új fit­ne­sz­őrü­let hódít. Per­sze, hogy megint a své­dek kezd­ték! Lehet egy­szerre edzeni és vé­deni a kör­nye­ze­tet? Igen, lehet! Mu­tat­juk, ho­gyan.

Új fit­ne­sz­őrü­let hódít. Per­sze, hogy megint a své­dek kezd­ték! Lehet egy­szerre edzeni és vé­deni a kör­nye­ze­tet? Igen, lehet! Mu­tat­juk, ho­gyan. Össze­kötni a kel­le­me­set a hasz­nos­sal nem rossz mu­lat­ság...

Ezért nehezebb télen lefogyni. Mutatjuk, mit csinálj másként

Ezért nehezebb télen lefogyni. Mutatjuk, mit csinálj másként

A tél mintha foly­ton aka­dá­lyo­kat gör­getne a fo­gyás út­jába. Meg­mu­tat­juk, mi ne­he­zíti a pá­lyát, és mit lehet tenni ezek­kel a ne­héz­sé­gek­kel.

Nyá­ron min­dig könnyebb egész­sé­ge­sen ét­kezni és sokat mo­zogni: a me­leg­ben nem kí­ván­juk a nehéz éte­le­ket, rá­adá­sul a jó idő­ben szí­ve­seb­ben me­gyünk a sza­badba. A tél vi­szont mintha foly­ton aka­dá­lyo­kat gör­getne a fo­gyás út­jába. Meg­mu­tat­juk, mi ne­he­zíti a pá­lyát.

Szuperdögös nő lehetsz ebben a szoknyában, ez a fazon mindent visz

Szuperdögös nő lehetsz ebben a szoknyában, ez a fazon mindent visz

Ha­ma­ro­san le­ve­he­ted a téli hol­mit, be­le­búj­hatsz a ked­venc szok­nyádba.

Ha­ma­ro­san le­ve­he­ted a téli hol­mit, be­le­búj­hatsz a ked­venc egye­nes sza­bású szok­nyádba. Itt az idei ta­vasz va­dí­tóan őr­jítő fa­zonja, ha ezt vi­se­led, egy te­kin­tet sem kerül el! Egy­szerű, na­gyon ké­nyel­mes, ki ne hagyd!

Továbbra is divatban: Íme 2018 kedvenc hajszíne

Továbbra is divatban: Íme 2018 kedvenc hajszíne

Tö­ké­le­tes vá­lasz­tás idén, ha a vörös ha­ja­dat ki­csit ki­vi­lá­go­sí­tod, vagy a sző­két eny­hén sö­té­tí­ted! Még min­dig hódít a vörös ötven ár­nya­lata. Pró­báld ki te is!

Tö­ké­le­tes vá­lasz­tás idén, ha a vörös ha­ja­dat ki­csit ki­vi­lá­go­sí­tod, vagy a sző­két eny­hén sö­té­tí­ted! Még min­dig hódít a vörös ötven ár­nya­lata. Vál­toz­tass a haj­szí­ne­den ta­vaszra, újíts egy ki­csit, ugorj fe­jest az is­me­ret­lenbe! Pró­báld ki te is! De előtte kérd ki a fod­rá­szod vé­le­mé­nyét.

A hétvége legjobb ebédje: szalonnába került a fasírt

A hétvége legjobb ebédje: szalonnába került a fasírt

Meg­ta­lál­tad éle­ted re­cept­jét!

Ven­dé­ge­ket vársz? Vagy csak imádsz jókat enni? Ha a bacon a gyön­géd, akkor meg­ta­lál­tad éle­ted re­cept­jét! Ha be­le­ha­rapsz, min­dig így fogod el­ké­szí­teni.

Tombol a divatban a romantika: Imádni fogod az új trendet

Tombol a divatban a romantika: Imádni fogod az új trendet

Cso­dás ro­man­ti­kus nyári ru­hák­kal káp­ráz­tat a ta­vasz di­vatja! Ké­nyel­mes, dögös,szexi le­hetsz ben­nük. Min­den nőnek leg­alább egy ilyen ruci jár a nyá­ron!

Cso­dás ro­man­ti­kus nyári ru­hák­kal káp­ráz­tat a ta­vasz di­vatja! Ké­nyel­mes, dögös,szexi le­hetsz ben­nük. Min­den nőnek leg­alább egy ilyen ruci jár a nyá­ron! Igazi nyári cse­mege a trend, a férfiak nem tud­nak majd el­len­állni. Itt az igazi nőies vi­se­let. Mu­tat­juk a kü­lön­le­ges mo­del­le­ket!

2018-ban bevadul a fürdőruhadivat, eszméletlen szexi lesz minden nő

2018-ban bevadul a fürdőruhadivat, eszméletlen szexi lesz minden nő

Fan­tasz­ti­kus az idei nyár für­dő­ruha trendje! Káp­rá­za­tos fa­zo­nok, tom­boló szí­nek jön­nek és ez­út­tal nem tudsz a vá­lasz­tás­sal hi­bázni.

Fan­tasz­ti­kus az idei nyár für­dő­ruha trendje! Káp­rá­za­tos fa­zo­nok, tom­boló szí­nek jön­nek és ez­út­tal nem tudsz a vá­lasz­tás­sal hi­bázni. Iga­zán trendi da­ra­bo­kat mu­ta­tunk, ezek­től fog­nak idén nyá­ron meg­őrülni a férfiak! Ne cso­dál­kozz, ha te is pont ezt vál­tod majd ki a stran­do­kon!

Síelni indulnál, akkor ezt mindenképpen tudnod kell

Síelni indulnál, akkor ezt mindenképpen tudnod kell

Pár do­logra ér­de­mes oda­fi­gyelni.

Pár do­logra min­den­kép­pen ér­de­mes oda­fi­gyelni uta­zás előtt. Ugyanis a leg­ki­sebb baki is több mil­liós ki­adá­sok­kal jár­hat. Mu­tat­juk, ho­gyan ké­szülj fel!

Itt a mellméret kalkulátor! Egyszerűen zseniális

Itt a mellméret kalkulátor! Egyszerűen zseniális

Tud­tad, hogy a nők 82 szá­za­léka nem meg­fe­lelő mé­retű mell­tar­tót hord? Vajon te is kö­zé­jük tar­to­zol?

Tud­tad, hogy a nők 82 szá­za­léka nem meg­fe­lelő mé­retű mell­tar­tót hord? Vajon te is kö­zé­jük tar­to­zol? Így ke­rül­he­ted el.

Ismerd meg a világ legszebb hajú nőjét!

Ilyet még nem láttál! Ismerd meg a világ legszebb hajú nőjét

Kő­ke­mény mun­ká­val lett va­rázs­la­to­san szép, comb­kö­zé­pig érő haja.

Nem csak fo­tó­kat oszt meg comb­kö­zé­pig érő ha­já­ról, hanem haj­ápo­lási tip­pe­ket is több száz­ez­res kö­ve­tő­tá­bo­rá­val Ins­tag­ra­mon.

Döbbenetes változáson esett át a csizma, ultraszexi az új divat

Döbbenetes változáson esett át a csizma, ultraszexi az új divat

Mu­tat­juk, ho­gyan kom­bi­náld és ga­ran­tál­tan szu­per­dö­gös lesz a meg­je­le­né­sed a hideg hó­na­pok­ban is!

Itt az új, 30 napos guggolás-kihívás: feszes és formás popsi napi 15 perc alatt!

Itt az új, 30 napos guggolás-kihívás: feszes és formás popsi napi 15 perc alatt!

Hozd magad bom­ba­for­mába, és tarts ve­lünk a leg­újabb ki­hí­vá­son.

Hozd magad bom­ba­for­mába, és tarts ve­lünk a leg­újabb ki­hí­vá­son. Lát­vá­nyos hatás!

Zabpehely lekörözve! Sokkal egészségesebb ez a reggeli!

Zabpehely lekörözve! Sokkal egészségesebb ez a reggeli!

Csend­ben tesszük hozzá, hogy va­ló­szí­nű­leg neked is ez az egyik ked­venc éte­led!

Csend­ben tesszük hozzá, hogy va­ló­szí­nű­leg neked is ez az egyik ked­venc éte­led!

Tavaszi farmerőrület: 7 nem várt meglepetéssel készül az új szezon

Tavaszi farmerőrület: 7 nem várt meglepetéssel készül az új szezon

Rend­kí­vüli újí­tá­sok­kal rob­ban be a far­mer az idei trendbe, mu­tat­juk az öt­le­tes és egyedi da­ra­bo­kat!

Hihetetlen, de így öregít mindenkit a hajszárítás

Hihetetlen, de így öregít mindenkit a hajszárítás

Vi­gyázz a ha­jadra!

Ami­kor az öre­ge­désre gon­dolsz, neked sem a hajad jut elő­ször eszedbe? Pedig a hajad is sokat öre­gít­het raj­tad, ha nem úgy bánsz vele, aho­gyan kel­lene.

Megújult a csokiszalámi! Ezt tették a magyar háziasszonyok bele

Megújult a csokiszalámi! Ezt tették a magyar háziasszonyok bele

A gyor­san el­ké­szít­hető, sütés nél­küli ma­gyar édes­sé­get to­vább va­ri­ál­tuk.

Egy kis édes­ség min­dig jól esik. Pláne, ha még egész­sé­ges is. Az egyik leg­gyor­sab­ban el­ké­szít­hető és sütés nél­küli ma­gyar spe­ci­a­li­tást to­vább va­ri­ál­tuk. Ez a töl­te­lé­ket te is imádni fogod!

Nem csak alul nő a szőr, meglepő helyen borotválkoznak a nők!

Nem csak alul nő a szőr, meglepő helyen borotválkoznak a nők!

Hi­he­tet­le­nül sokan szőr­te­le­ní­te­nek ott, egyre na­gyobb divat. Vi­szont na­gyon ke­ve­sen val­la­nák be nyíl­tan.

Hi­he­tet­le­nül sokan szőr­te­le­ní­te­nek ott, egyre na­gyobb divat. Vi­szont na­gyon ke­ve­sen val­la­nák be nyíl­tan. Az in­ter­ne­ten azért akad egy-két bátor blog­ger, akik meg­oszt­ják a tip­pe­ket nő­tár­sa­ik­kal, ho­gyan kell ezt a ké­nyes te­rü­le­tet bo­rot­válni...

Elmúltál 40? Ezekben a cipőkben lesz pokoli csinos a lábad

Elmúltál 40? Ezekben a cipőkben lesz pokoli csinos a lábad

Itt az idő, hogy le­cse­réld a szek­ré­nyed­ben lévő, ide­jét­múlt ci­pő­ket! Vá­lassz nőies fa­zo­no­kat.

Itt az idő, hogy le­cse­réld a szek­ré­nyed­ben lévő, ide­jét­múlt ci­pő­ket! Vá­lassz bát­ran nőies fa­zo­no­kat, hidd el, a ké­nye­le­mért nem kell le­mon­da­nod a szép láb­be­lik­ről! Mu­tat­juk a di­va­tos da­ra­bo­kat, sze­mez­gess csak, hogy meg­ta­láld az egyé­ni­sé­ged­hez leg­job­ban illőt.

Jönnek a vidám tavaszi körmök: Új színek, új fazonok, új technikák

Jönnek a vidám tavaszi körmök: Új színek, új fazonok, új technikák

Ahogy ér­ke­zik a ta­vasz, úgy ve­szik bir­tokba a szí­nek a divat min­den egyes te­rü­le­tét. A ma­ni­kűr sem ki­vé­tel!

Ez történik, ha minden reggel zabkásával nyitod a napot

Ez történik, ha minden reggel zabkásával nyitod a napot

A zab­kása az egyik leg­jobb reg­geli.

A zab­kása az egyik leg­jobb reg­geli, tele fe­hér­jé­vel és rost­tal. De vajon ho­gyan re­a­gál a tes­ted, ha min­den reg­gel ezt eszed?

4 őrületes hiba, amitől egyetlen éjszaka alatt is sokat öregszel

4 őrületes hiba, amitől egyetlen éjszaka alatt is sokat öregszel

Azt hi­szed, hogy az ele­gendő al­vás­tól és egy jó hid­ra­táló krém­től biz­to­san ki­si­mul az arcod? Saj­nos nem.

Azt hi­szed, hogy az ele­gendő al­vás­tól és egy jó hid­ra­táló krém­től biz­to­san ki­si­mul az arcod?

Elképesztő szexi, végtelen combokat villant a tavasz legnagyobb divatja

Elképesztő szexi, végtelen combokat villant a tavasz legnagyobb divatja

Fan­tasz­ti­ku­san fogsz ki­nézni ebben a nőies, csá­bító ru­ha­da­rab­ban. Mu­tat­juk, ho­gyan vi­seld!

Fan­tasz­ti­ku­san fogsz ki­nézni ebben a nőies, csá­bító ru­ha­da­rab­ban. Mu­tat­juk, ho­gyan vi­seld!

A tangának befellegzett, őrülten szexi az új bugyi

A tangának befellegzett, őrülten szexi az új bugyi

Az éj­szaka biz­tos nem fog el­la­po­sodni, ugyanis a férfiak egy­sze­rűen meg­őrül­nek ezért a dögös cso­ma­go­lá­sért!

Az éj­szaka biz­tos nem fog el­la­po­sodni, ugyanis a férfiak egy­sze­rűen meg­őrül­nek ezért a dögös cso­ma­go­lá­sért!

Itt az izgatás új módszere: Ettől megvadulnak a férfiak

Itt az izgatás új módszere: Ettől megvadulnak a férfiak

Ezzel min­den­kit rabul ej­tesz, és egy va­lódi bom­bázó le­szel, azt ga­ran­tál­hat­juk! Lesd el a trük­köt!

Ezzel min­den­kit rabul ej­tesz, és egy va­lódi bom­bázó le­szel, azt ga­ran­tál­hat­juk! Lesd el a trük­köt!

Ilyen színű bikini lesz a legnagyobb divat idén nyáron

Ilyen színű bikini lesz a legnagyobb divat idén nyáron

An­gyali szín lesz a víz­par­tok sztárja!

An­gyali szín lesz a víz­par­tok sztárja! Káp­ráz­tasd el a férfi­a­kat, vi­seld csá­bí­tóan a für­dő­ru­hát! Ele­gán­san ra­gyog­hatsz, mu­tat­juk a tren­de­ket!

Kiderült: ez az álomszép szín lesz idén legmenőbb a hajadon!

Kiderült: ez az álomszép szín lesz idén legmenőbb a hajadon!

Be­mu­tat­juk 2018 leg­me­sé­sebb haj­szí­nét: a vö­rös­bor-ár­nya­la­tot! Ra­gyogni fogsz!

Ettől robban fel 2018 nyarán a női divat, kihagyni tilos!

Ettől robban fel 2018 nyarán a női divat, kihagyni tilos!

Még a tél­ben já­runk, de las­san ideje ki­ta­lál­nod, mi­lyen le­gyen a nyári ru­ha­tá­rad, mik le­gye­nek az alap­da­ra­bok.

Még a tél­ben já­runk, de las­san ideje ki­ta­lál­nod, mi­lyen le­gyen a nyári ru­ha­tá­rad, mik le­gye­nek az alap­da­ra­bok. Egy biz­tos, le­gyen köz­tük né­hány csí­kos holmi, ra­gyogni fogsz ezek­ben a cuc­cok­ban!

Sosem gondoltuk volna, erre is jó a sütőtök!

Sosem gondoltuk volna, erre is jó a sütőtök!

Most még sze­zonja van, de már nem so­káig. Hasz­náld ki, amíg kap­ható. Három na­gyon kü­lön­le­ges re­cep­tet mu­ta­tunk, három kü­lön­böző al­ka­lomra.

Most még sze­zonja van, de már nem so­káig. Hasz­náld ki, amíg kap­ható. Három na­gyon kü­lön­le­ges re­cep­tet mu­ta­tunk, három kü­lön­böző al­ka­lomra. A ka­ro­tin­ban, C- és B-vi­ta­min­ban gaz­dag zöld­ség mind­nek fon­tos al­ko­tó­ré­sze.

Meglepő stílusban tér vissza a leggings, ezt imádni fogod

Meglepő stílusban tér vissza a leggings, ezt imádni fogod

A ter­ve­zők fan­tá­zi­ája ez­út­tal a csil­la­gos égig szár­nyalt. Di­vatba jött a koz­mi­kus leg­gings.

A ter­ve­zők fan­tá­zi­ája ez­út­tal a csil­la­gos égig szár­nyalt. Di­vatba jött a koz­mi­kus leg­gings, mely nem­csak ké­nyel­mes, de min­tája miatt na­gyon trendi is.

Sosem találnád ki, mit esznek azok az emberek, akik 100 évig élnek

Sosem találnád ki, mit esznek azok az emberek, akik 100 évig élnek

A vi­lá­gon 5 olyan táj­egy­ség van, ahol sokan érik meg a 100 éves kort.

A vi­lá­gon 5 olyan táj­egy­ség van, ahol na­gyon sokan érik meg a 100 éves kort. Ka­pasz­kodj meg: ezek­nek az em­be­rek­nek nincs tit­kuk, leg­föl­jebb annyi, hogy mit esz­nek. Egé­szen el­ké­pesztő, de több­nyire még csak nem is kü­lön­le­ges­sé­gek­ről van szó!

Íme egy szuper frizura, ami 10 évet fiatalít

Íme egy szuper frizura, ami 10 évet fiatalít

Egy új, friss, ra­kon­cát­lan haj­vi­se­let­tel le­ta­gad­ha­tod a ko­ro­dat is. Csak bá­tor­ság és egy remek fod­rász kell hozzá! Rövid és hosszú hajra is mu­ta­tunk öt­le­te­ket

Egy új, friss, ra­kon­cát­lan haj­vi­se­let­tel le­ta­gad­ha­tod a ko­ro­dat is. Csak bá­tor­ság és egy remek fod­rász kell hozzá! Rövid és hosszú hajra is mu­ta­tunk öt­le­te­ket. Azt is el­árul­juk, mi a titok, mi az, ami a fi­a­tal lá­nyok jel­lem­zője. Jó hír, hogy te is el­les­he­ted, és neked is jól fog állni.

Felejtsd el a hizlaló tepsis krumplit! Ezt edd inkább helyette!

Felejtsd el a hizlaló tepsis krumplit! Ezt edd inkább helyette!

Végre itt egy remek édes­bur­go­nya re­cept! Ezzel rög­tön si­kert is arat­hatsz. El­ké­szí­tése gyors és egy­szerű. Az ínyenc, csí­pős jog­hur­tos már­tás jól ki­egé­szíti.

Végre itt egy remek édes­bur­go­nya re­cept! Ezzel rög­tön si­kert is arat­hatsz. El­ké­szí­tése gyors és egy­szerű. Az ínyenc, csí­pős jog­hur­tos már­tás jól ki­egé­szíti a rusz­ti­kus ételt. Di­é­tá­zók, cu­kor­be­te­gek is fo­gyaszt­hat­ják.

5 diétás csúcsreggeli, ami azonnal beindítja a fogyást

5 diétás csúcsreggeli, ami azonnal beindítja a fogyást

Ne ke­res­gélj to­vább, vá­lassz egyet!

Sze­ret­néd a na­po­dat va­la­mi­lyen egész­sé­ges reg­ge­li­vel kez­deni? Akkor ne ke­res­gélj to­vább, vá­lassz ma­gad­nak és töltsd fel a na­po­dat ener­gi­á­val.

Ilyen esetet még nem látott a tudomány!

Orvosi csoda ez a kisfiú, ilyen esetet még nem látott a tudomány!

Az or­vo­sok azt gon­dol­ták, meg sem éli a más­na­pot a kisfiú.

Az or­vo­sok azt gon­dol­ták, meg sem éli a más­na­pot a kisfiú, Jamie Da­niel azon­ban élni akart!

Nagyon durva lavinát indíthat el az üdítőitalok cukoradója

Nagyon durva lavinát indíthat el az üdítőitalok cukoradója

Ha a bri­tek be­ve­ze­tik az üdí­tő­ita­lok cu­kor­adó­ját, dur­ván meg­ugor­hat az al­ko­ho­los ita­lok for­galma náluk.

Ha a bri­tek be­ve­ze­tik az üdí­tő­ita­lok cu­kor­adó­ját, dur­ván meg­ugor­hat az al­ko­ho­los ita­lok for­galma.

Itt az új, 30 napos kihívás - feszes és lapos has napi 15 perc alatt!

Itt az új, 30 napos kihívás - feszes és lapos has napi 15 perc alatt!

Rövid idő alatt lát­vá­nyos ered­ményt ér­hetsz el, ha ve­lünk tar­tasz!

Rövid idő alatt lát­vá­nyos ered­ményt ér­hetsz el, ha ve­lünk tar­tasz!

Felejtsd el a kókuszgolyót, ilyen finomat még nem ettél

Felejtsd el a kókuszgolyót, ilyen finomat még nem ettél

Végre egy könnyen el­ké­szít­hető cse­mege, amit bát­ran fo­gyaszt­hatsz. Hidd el, mind a tíz ujjad meg­nya­lod utána.

Végre egy könnyen el­ké­szít­hető cse­mege, amit bát­ran fo­gyaszt­hatsz. Hidd el, na­gyon finom!

Jön a totális űrkorszak! Ebben a szexi fehérneműben hódítanak a nők

Jön a totális űrkorszak! Ebben a szexi fehérneműben hódítanak a nők

Most szük­sé­ged lesz min­den bá­tor­sá­godra. Hó­díts te is ezek­ben a vad szet­tek­ben, meg­ér­kez­tek a jövő szá­zad fe­hér­ne­műi!

Eszméletlen dögös lesz a 2018-as bikinidivat - a férfiak mind elcsábulnak!

Eszméletlen dögös lesz a 2018-as bikinidivat - a férfiak mind elcsábulnak!

Meg­mu­tat­juk, mi­lyen cso­dás bi­ki­nik­ben fogod rabul ej­teni a pa­si­kat idén nyá­ron. Bom­bázó le­szel!

Fallayage: ez a frizuradivat tarol tavasszal

Fallayage: ez a frizuradivat tarol tavasszal, bombasztikus az új trend

Az ombre és a ba­layage után min­den ed­di­gi­nél káp­rá­za­to­sabb új trend hódít a fri­zu­rák vi­lá­gá­ban. Mu­tat­juk, miről is van szó!

Az ombre és a ba­layage után min­den ed­di­gi­nél káp­rá­za­to­sabb új trend hódít a fri­zu­rák vi­lá­gá­ban. Mu­tat­juk, miről is van szó!

Megdöbbentő: ilyen változást okoz a testeden a futás! - FOTÓK

Megdöbbentő: ilyen változást okoz a testeden a futás! - FOTÓK

Va­lódi em­be­rek va­lódi fo­tóin ve­he­ted szem­ügyre, mi­lyen vál­to­zást okoz tes­te­den a futás.

Va­lódi em­be­rek va­lódi fo­tóin ve­he­ted szem­ügyre, mi­lyen vál­to­zást okoz tes­te­den a futás.

Hihetetlen dísz kerül tavasszal a cipőkre: többé nincs észrevétlen női láb

Hihetetlen dísz kerül tavasszal a cipőkre: többé nincs észrevétlen női láb

A di­vat­ter­ve­zők min­dent be­vet­nek a fel­tű­né­sért!

A di­vat­ter­ve­zők min­dent be­vet­nek, hogy idén ta­vas­szal a láb­fejre sze­ge­ződ­je­nek a te­kin­te­tek. A leg­újabb ci­pő­kön szí­nes boj­tok ga­ran­tál­ják a fel­tű­nést. A le­tisz­tult ver­zi­ó­tól a hip­pi­vi­se­le­tig min­dent ki­pró­bál­hatsz!

Szeretsz feketében járni? Akkor így vedd fel, hogy ne öregítsen!

Szeretsz feketében járni? Akkor így vedd fel, hogy ne öregítsen!

Jól érzed magad fe­ke­té­ben? Vi­seld bát­ran, de óva­to­san, hogy ne öre­gít­sen. Mu­tat­juk a fa­zo­no­kat, min­tá­kat!

Jól érzed magad fe­ke­té­ben? Vi­seld bát­ran, de csak óva­to­san, hogy ne öre­gít­sen. Mu­tat­juk, me­lyek azok a fa­zo­nok és min­ták, ame­lyek­kel egy fe­kete ruha is na­gyon fi­a­ta­los lehet. Kö­vesd a fi­a­ta­lok öt­le­teit, fi­gyeld meg őket, de mi is szol­gá­lunk né­hány idei di­vat­tip­pel!

5 új diétás módszer segíthet lefogyni 2018-ban

5 új diétás módszer segíthet lefogyni 2018-ban

A nagy ígé­ret be­vál­tá­sá­hoz sokat se­gít­het egy szak­em­be­rek által össze­ál­lí­tott új ét­rend.

A nagy ígé­ret be­vál­tá­sá­ban se­gít­het egy szak­em­be­rek által össze­ál­lí­tott új ét­rend, mely a nö­vé­nyi alapú menüt he­lyezi elő­térbe.

Ne keress tovább! Idén ez a szűk farmer lesz a divat

Ne keress tovább! Idén ez a szűk farmer lesz a divat

Mi már kör­be­néz­tünk a tren­dek kö­zött, és meg­ta­lál­tuk, mi­lyen az idei év ked­venc far­merje! Ter­mé­sze­te­sen szűk és test­hez­álló.

Mi már kör­be­néz­tünk a tren­dek kö­zött, és meg­ta­lál­tuk, mi­lyen az idei év ked­venc far­merje! Ter­mé­sze­te­sen szűk és test­hez­álló. Sze­rez be egyet te is, mi­előtt be­kö­szönt a ta­vasz! Ebben a far­mer­ben nem fogsz csa­lódni, ké­nyel­mes és bár­mi­hez fel­ve­he­ted. Már meg­lel­he­ted a bol­tok pol­cain!