Ez a 4 árulkodó jel azt mutatja, te is buldózer-szülő vagy

Ez a 4 árulkodó jel azt mutatja, te is buldózer-szülő vagy

Íme, a leg­újabb szü­lői stí­lus.

A leg­újabb szü­lői stí­lus, a "bul­dó­zer-szülő" túl­megy a he­li­kop­ter-szü­lők min­den­től féltő-óvó, ál­lan­dóan a gye­rek feje fö­lött kö­röző vi­lá­gán.

Kiverte a biztosítékot a leggings a fiús anyukánál, nagyon durva, mit művelt

Kiverte a biztosítékot a leggings a fiús anyukánál, nagyon durva, mit művelt

Egy ame­ri­kai is­kola lány ta­nu­lói végre vi­sel­het­nek nad­rá­got. Más­hol vi­szont a leg­gings miatt til­ta­koz­nak a fiús anyu­kák.

Egy ame­ri­kai is­kola lány ta­nu­lói végre vi­sel­het­nek nad­rá­got. De ehhez na­gyon ko­moly lé­pé­sekre volt szük­ség a "lá­zadó" di­á­kok és szü­leik ré­szé­ről. Más­hol vi­szont a leg­gings miatt til­ta­koz­nak a fiús anyu­kák.

Apró cicikre teszi fel a koronát a legújabb, szuperszexi bikinidivat

Apró cicikre teszi fel a koronát a legújabb, szuperszexi bikinidivat - fotókkal

Bár­mi­lyen is le­gyen az ala­kod, a bi­ki­ni­vá­sár­lás ke­mény meló. Vajon me­lyik az a fazon, ame­lyik a leg­job­ban ki­emeli az adott­sá­ga­i­dat?

Bár­mi­lyen is le­gyen az ala­kod, a bi­ki­ni­vá­sár­lás ke­mény meló. Vajon me­lyik az a fazon, ame­lyik a leg­job­ban ki­emeli az adott­sá­ga­i­dat? A ki­sebb mé­re­tek­kel meg­ál­dott nők örül­het­nek, mert az idei divat nekik ked­vez.

Rövid lett a farmer, bajba kerültek a nők

Rövid lett a farmer, bajba kerültek a nők

Nem min­den­ki­nek áll jól a há­rom­ne­gye­des nad­rág.

Nem min­den­ki­nek áll jól a há­rom­ne­gye­des nad­rág, ugyanis op­ti­ka­i­lag rö­vi­díti a lábat. Most meg­tud­ha­tod, mi­lyen ci­pő­vel tudod ezt el­len­sú­lyozni. Ho­gyan le­hetsz mégis csi­nos ebben a fa­zon­ban.

Még csak 9 éves, de már háromszoros világbajnok ez a fiú

Még csak 9 éves, de már háromszoros világbajnok ez a fiú

Egyet­len nap alatt lett há­rom­szo­ros vi­lág­baj­nok sport­ágá­ban egy ki­lenc éves brit kisfiú.

Egyet­len nap alatt lett há­rom­szo­ros vi­lág­baj­nok sport­ágá­ban egy ki­lenc éves brit kisfiú. A vi­lág­ver­se­nyen nála na­gyob­ba­kat is le­győ­zött.

Hihetetlen, ez a gyűrű kerül idén a nők ujjára

Hihetetlen, ez a gyűrű kerül idén a nők ujjára

Imá­dod az ék­sze­re­ket? 2019 gyű­rű­jé­től tuti le­esik az állad!

Imá­dod az ék­sze­re­ket? 2019 gyű­rű­jé­től tuti le­esik az állad! Nem csak férfi­ak­nak jár ez a fazon. Lá­gyí­tot­tak rajta a ter­ve­zők, nő­i­essé va­rá­zsol­ták. Le­e­sik az állad, ha meg­lá­tod!

Nem hiszed el, mi az új divat: Őrület, mit művelnek fejükkel a nők

Nem hiszed el, mi az új divat: Őrület, mit művelnek fejükkel a nők

Na­gyon régi is­me­rős kö­szön vissza a divat vi­lá­gába, nem fogsz hinni a sze­med­nek! Egyre több nő pró­bálja ki...

Zseniális tippek, hogy vékonyabbnak tűnj

Zseniális tippek, hogy vékonyabbnak tűnj

Na­gyon apró trük­kök­kel is vál­toz­tat­hatsz a kül­ső­dön, mert nem mind­egy, hogy mit ve­szel fel. Se­gí­tünk, ho­gyan le­hetsz kar­csúbb és vé­ko­nyabb, és di­va­tos is egy­ben.

Na­gyon apró trük­kök­kel is vál­toz­tat­hatsz a kül­ső­dön, mert nem mind­egy, hogy mit ve­szel fel. Se­gí­tünk, ho­gyan le­hetsz kar­csúbb és vé­ko­nyabb, és egy­ben di­va­tos. Így biz­tos, hogy job­ban érzed majd magad a bő­röd­ben. Szu­per öt­le­tek­kel szinte tel­je­sen át­ala­kulsz, és elé­ge­dett le­hetsz.

2019-ben ez a legszexibb cipőtrend: Meztelen lesz a női láb

2019-ben ez a legszexibb cipőtrend: Meztelen lesz a női láb

Meg­lepő vagy sem, az idei tren­det a tel­je­sen át­lát­szó ci­pel­lők fog­ják uralni, még­hozzá a leg­kü­lön­fé­lébb fa­zo­nok­ban.

Meg­lepő vagy sem, az idei tren­det a tel­je­sen át­lát­szó ci­pel­lők fog­ják uralni, még­hozzá a leg­kü­lön­fé­lébb fa­zo­nok­ban. Lás­suk, neked mennyire nyeri el tet­szé­sed a leg­újabb divat!

Visszatért a régi frizuradivat, órákat töltenek tükör előtt a nők

Visszatért a régi frizuradivat, órákat töltenek tükör előtt a nők

Te is pró­bál­tad már tö­ké­le­te­sen el­vá­lasz­tani a hajad?

Te is pró­bál­tad már tö­ké­le­te­sen el­vá­lasz­tani a hajad? Ismét pró­bál­koz­hatsz, ez az év nem a fru­fru éve lesz.

2 őrületes farmer, ez lesz nyáron a divat

2 őrületes farmer, ez lesz nyáron a divat

Vi­selj idén kü­lön­le­ges nad­rá­got, mu­tat­juk a 2 leg­iz­gal­ma­sabb fazon. Tűnj ki a tö­meg­ből, légy vidám és fi­a­ta­los. Bát­ran vá­lassz ezek közül a far­me­rek közül, biz­tos, hogy mind­egyik jól áll.

Vi­selj idén kü­lön­le­ges nad­rá­got, mu­tat­juk a 2 leg­iz­gal­ma­sabb fazon. Tűnj ki a tö­meg­ből, légy vidám és fi­a­ta­los. Bát­ran vá­lassz ezek közül a far­me­rek közül, biz­tos, hogy mind­egyik jól áll. Ha ele­ged van már a régi meg­szo­kott fa­zo­nok­ból és szí­nek­ből, ezek a nad­rá­gok hord­ha­tóak, va­gá­nyak, és egye­diek.

Szuper szoknyaszettek tavaszra: Nem hiszed el, mi az új divat

Szuper szoknyaszettek tavaszra: Nem hiszed el, mi az új divat

Idén ta­vas­szal min­den a la­za­ság­ról szól! Kapj fel egy hosszú, bő szok­nyás és egy na­gyobb pu­ló­vert.

Idén ta­vas­szal min­den a la­za­ság­ról szól! Kapj fel egy hosszú, bő szok­nyát, va­la­mint egy na­gyobb pu­ló­vert és máris in­dul­hatsz is. Na­gyon menő va­ri­á­ci­ó­kat mu­ta­tunk! Hidd el, senki nem tudni majd el­len­állni a stí­lus­ér­zé­ked­nek!

Ez a tavaszi diéták legjobb és legolcsóbb zöldsége

Ez a tavaszi diéták legjobb és legolcsóbb zöldsége

Ez a meg­fi­zet­hető zöld­ség nem csak a téli vi­ta­min­pót­lá­sod­ról gon­dos­ko­dik: a ta­va­szi meg­úju­lás leg­jobb se­gí­tője is.

Ez a meg­fi­zet­hető zöld­ség nem csak a téli vi­ta­min­pót­lá­sod­ról gon­dos­ko­dik: a ta­va­szi meg­úju­lás leg­jobb se­gí­tője is.

Őrülten szexi lesz a 2019-es bikinidivat, keresztbe néznek tőle a férfiak

Őrülten szexi lesz a 2019-es bikinidivat, keresztbe néznek tőle a férfiak

Az idei sze­zont a tró­pu­sok szí­nes ka­val­kádja va­la­mint annak min­den fű­sze­res­sége és vad­sága ih­lette.

Az idei sze­zont a tró­pu­sok szí­nes ka­val­kádja va­la­mint annak min­den fű­sze­res­sége és vad­sága ih­lette. Egy biz­tos: min­den ed­di­gi­nél me­ré­szebb mégis íz­lé­ses fa­zo­nok ural­ják a tren­det.

Zéró cukor, mennyei lett a legújabb kókuszgolyó

Zéró cukor, mennyei lett a legújabb kókuszgolyó

Mu­tat­juk a re­cep­tet.

Ez az egész­sé­ges, kó­ku­szos édes­ség gyor­san el­ké­szül és min­den­ki­nek íz­leni fog. Lepd meg a ven­dé­ge­i­det egy tel­je­sen új ízzel. Mu­tat­juk a re­cep­tet.

Ez a dögös frizura lesz a nyár legnagyobb divatja!

Ez a dögös frizura lesz a nyár legnagyobb divatja!

Ha­tal­ma­sat tarol nyá­ron ez a fazon.

Ha­tal­ma­sat tarol idén nyá­ron ez a fazon. Ér­de­mes ki­pró­bál­nod neked is!

Szédítően szexi a legújabb nadrágdivat: elképesztően formás leszel!

Szédítően szexi a legújabb nadrágdivat: elképesztően formás leszel!

Gyö­nyörű, nőies és na­gyon elő­nyös min­den­ki­nek az új trend.

Gyö­nyörű, nőies és na­gyon elő­nyös min­den­ki­nek az új trend.

Ez a farmertrend diktálja a divatot 2019 nyarán

Ez a farmertrend diktálja a divatot 2019 nyarán

Idén is iz­gal­mas fa­zo­nok hó­dí­ta­nak a férfiak által imá­dott, szexi nad­rá­gok vi­lá­gá­ban! Lás­suk ho­gyan le­szel ab­szo­lút menő, jöj­je­nek a szu­per­nő­ies far­me­rok!

Idén is iz­gal­mas fa­zo­nok hó­dí­ta­nak a férfiak által imá­dott, szexi nad­rá­gok vi­lá­gá­ban! Lás­suk ho­gyan le­szel ab­szo­lút menő, jöj­je­nek a szu­per­nő­ies far­me­rok!

Minden épeszű érv ellenére idén nyáron újra ez a cipő lesz a legnagyobb divat

Minden épeszű érv ellenére idén nyáron újra ez a cipő lesz a legnagyobb divat

Nem, hogy nem a leg­ké­nyel­me­sebb láb­beli, de ha­tá­ro­zot­tan ár­tal­mas.

Nem, hogy nem a leg­ké­nyel­me­sebb láb­beli, de ha­tá­ro­zot­tan ár­tal­mas.

Fáj a hátad? Gyorsan elmúlik, itt a csodagyakorlat!

Fáj a hátad? Gyorsan elmúlik, itt a csodagyakorlat!

Sokat ülsz, és gyak­ran meg­fáj­dul a hátad felső sza­ka­sza? Ezzel a nyújtó gya­kor­lat­tal meg­szün­tet­he­ted.

Sokat ülsz, és gyak­ran meg­fáj­dul a hátad felső sza­ka­sza? Ezzel a nyújtó gya­kor­lat­tal könnye­dén meg­szün­tet­he­ted a fáj­dal­mat.

Elmúltál 50? Az orvosok szerint így tudsz lefogyni!

Elmúltál 50? Az orvosok szerint így tudsz lefogyni!

A me­no­pauza után nehéz fogyni?

A me­no­pauza idő­szaka a több­let­ki­lók terén is pró­bára teszi a nőket. Ilyen­kor va­ló­ban ne­he­zebb fogyni, de azért nem le­he­tet­len. Meg­mu­tat­juk, mi segít.

Terhesen utazta körbe a világot egy nő, ez lett a vége!

Terhesen utazta körbe a világot egy nő, ez lett a vége!

Vajon ho­gyan volt képes erre?

A ba­bá­val ott­hon töl­tött idő­ben leg­fel­jebb a ját­szó­té­rig me­rész­ked­tél el? Ez a német anyuka egé­szen más­hogy gon­dol­ko­dott a szü­lés utáni idő­szak­ról.

Borzalmas, mi történik a leggingsel, szörnyülködnek a férfiak

Borzalmas, mi történik a leggingsel, szörnyülködnek a férfiak

Idén kurta lesz a leg­gings szára azok­nak, akik vál­lal­ják ezt a hol­mit.

Idén kurta lesz a leg­gings szára, leg­alábbis azok­nak, akik vál­lal­ják ezt az ext­rém hol­mit. Vall­juk be, nem min­den­ki­nek áll jól, és lát­tunk már né­hány sok­koló pél­dát. Gon­dold át jól, föl­ve­szed-e, addig is lás­suk, miről van szó!

105 kilót fogyott egy ápolónő, ez a diéta mentette meg az életét

105 kilót fogyott egy ápolónő, ez a diéta mentette meg az életét

Emma Turner 160 ki­ló­san ha­tá­rozta el, hogy le­adja a fö­lös­le­get: akkor ugyanis már az or­vosa is ag­gó­dott, azzal fe­nye­gette, hogy a 40-et sem éri meg.

Emma Turner 160 ki­ló­san ha­tá­rozta el, hogy le­adja a fö­lös­le­get: akkor ugyanis már az or­vosa is ag­gó­dott, azzal fe­nye­gette, hogy a 40-et sem éri meg, ha nem vált élet­mó­dot. A most 42 éves nő azóta több mint 100 kilót do­bott le, és olyan csi­nos, hogy rá sem is­merni az új fo­tóin!

Elképesztő ruhákban kezdtek járni a nők, mindenki őket nézi

Elképesztő ruhákban kezdtek járni a nők, mindenki őket nézi

Ezen a ta­va­szon egy élénk, erő­tel­jes ár­nya­lat uralja majd a di­va­tot. Nem ta­gad­juk, hogy fel­tűnő.

Ezen a ta­va­szon egy élénk, erő­tel­jes ár­nya­lat uralja majd a di­va­tot. Nem ta­gad­juk, hogy fel­tűnő.

Káprázatosan szexi a tavasz legizgalmasabb felsője - bombázó leszel!

Káprázatosan szexi a tavasz legizgalmasabb felsője - bombázó leszel!

Ez a fazon min­den­ki­nek jól áll és min­den férfit rabul ejt.

Ez a fazon min­den­ki­nek jól áll és min­den férfit rabul ejt.

Jöjjenek a férfiak: Nanushka új kollekciója ma este a kifutón

Jöjjenek a férfiak: Nanushka új kollekciója ma este a kifutón

Ma a ma­gyar kö­zön­ség is szem­ügyre ve­heti a Fas­hion Week-en.

New York­ban ta­rolt a di­vat­vi­lá­got ost­romló ma­gyar ter­vező, Sán­dor Szandra férfi­kol­lek­ci­ója, ma a ma­gyar kö­zön­ség is szem­ügyre ve­heti a Bu­da­pest Cent­ral Euro­pean Fas­hion Week-en.

Már nem kérdés, mi lesz a nyár legnagyobb divatja: itt a befutó szín és forma

Már nem kérdés, mi lesz a nyár legnagyobb divatja: itt a befutó szín és forma

Ve­rő­fé­nyes nyári na­po­kon légy te magad a nap­su­gár!

Ve­rő­fé­nyes nyári na­po­kon légy te magad a nap­su­gár! Vi­selj te­tő­től tal­pig sár­gát!

Lakatos Márk kitett magáért: Őrült táskával érkezett a Várbazárba

Lakatos Márk kitett magáért: Fura táskával érkezett a Várbazárba

La­ka­tos Márk két lábon járó stí­lus­ikon, és erre teg­nap egé­szen bi­zarr módon szol­gál­ta­tott bi­zo­nyí­té­kot.

La­ka­tos Márk két lábon járó stí­lus­ikon, és erre teg­nap egé­szen bi­zarr módon szol­gál­ta­tott bi­zo­nyí­té­kot.

Őrület, mit villantanak a sztárok a Fashion Weeken, elképesztő

Őrület, mit villantanak a sztárok a Fashion Weeken, elképesztő

Újra be­iga­zo­ló­dott a régi igaz­ság: az ördög a rész­le­tek­ben rej­lik. Tud­ják ezt a di­vat­ese­ményre kí­ván­csi hí­res­sé­gek is!

Eszméletlen új stílussal frissül a női divat: Jön a Gingham-nadrág

Eszméletlen új stílussal frissül a női divat: Jön a Gingham-nadrág

Ki­hagy­ha­tat­lan az idei ta­vasz leg­ké­nyel­me­sebb na­cija! Rá­adá­sul ez a na­gyon trendi darab szu­per fa­zo­nok­kal tér vissza a min­den­na­pokba.

Ki­hagy­ha­tat­lan az idei ta­vasz leg­ké­nyel­me­sebb na­cija! Rá­adá­sul ez a na­gyon trendi darab szu­per fa­zo­nok­kal tér vissza a min­den­na­pokba. És ami a leg­jobb: ebben a nad­rág­ban min­den nő csi­nos és szexi! Bár­hová lehet vi­selni, vá­lassz hozzá bár­mi­lyen cipőt, a sti­lu­so­dat vál­toz­tatja meg.

Ezen a japán szigeten 100 évig élnek az emberek: vajon hogy csinálják?

Ezen a japán szigeten 100 évig élnek az emberek: vajon hogy csinálják?

Mi lehet az oka, hogy itt ilyen so­káig élnek az em­be­rek?

Mi lehet az oka, hogy itt ilyen so­káig élnek az em­be­rek?

Zseniális melltartó- trükk: Nagyobb lesz a kicsi cici

Zseniális melltartó- trükk: Nagyobb lesz a kicsi cici

Az alábbi trük­kök­kel ugyanis így is cso­da­szép de­kol­tázst va­rá­zsol­hatsz ma­gad­nak.

Az alábbi trük­kök­kel ugyanis így is cso­da­szép de­kol­tázst va­rá­zsol­hatsz ma­gad­nak.

A szűk farmernek befellegzett, sokkot kaptak a nők az új trendtől

A szűk farmernek befellegzett, sokkot kaptak a nők az új trendtől

Utóbbi pár évben min­den fi­a­tal a szűk far­merre es­kü­dött. Idén vi­szont vissza­tér a di­vatba egy igazi retró fazon.

Elég a címlapok hazugságaiból: így néz ki egy valódi nő teste!

Elég a címlapok hazugságaiból: így néz ki egy valódi nő teste!

A va­lódi szép­ség nem a tö­ké­le­tes for­mák­ban rej­lik. Egé­szen más­hon­nan fakad.

A va­lódi szép­ség nem a tö­ké­le­tes for­mák­ban rej­lik. Egé­szen más­hon­nan fakad.

Itt az új divatőrület: Idén dögös bársonyba borulnak a cipők

Itt az új divatőrület: Idén dögös bársonyba borulnak a cipők

Gyö­nyörű, ele­gáns a női ci­pő­di­vat.

Gyö­nyörű, ele­gáns, nőies lesz idén a női ci­pő­di­vat. Szí­nek­kel, fan­tasz­ti­kus fa­zo­nok­kal ér­kez­nek a láb­be­lik. Ta­láld meg az örök klasszi­kus fa­zo­no­dat!

Idd ezt lefekvés előtt: 1 hónap alatt 4 kiló olvad le rólad

Idd ezt lefekvés előtt: 1 hónap alatt 4 kiló olvad le rólad

Ez a szu­per ital je­len­tő­sen fel­gyor­sítja a fo­gyá­so­dat!

Ez a szu­per ital je­len­tő­sen fel­gyor­sítja a fo­gyá­so­dat!

Ezt a szexi színt hordják most New Yorkban a nők

Ezt a szexi színt hordják most New Yorkban a nők

New York­ban má­so­dik éve ural­ko­dik a sárga a di­vat­ban. 2019 első fél­éve is erről a szín­ről szól. Itt­hon is bát­ran vi­sel­he­ted.

New York­ban má­so­dik éve ural­ko­dik a sárga a di­vat­ban. 2019 első fél­éve is erről a szín­ről szól. Itt­hon is bát­ran vi­sel­he­ted, mo­solyt csal a hosszú tél után az ar­codra. Azért csak óva­to­san, ne vidd túl­zásba. Nézz körül a bol­tok­ban, vá­lassz neked való szet­tet, vagy kom­bi­náld más szí­nek­kel.

Ez a nadrág lenyomja most a farmert, tovább hódít a szexi minta

Ez a nadrág lenyomja most a farmert, tovább hódít a szexi minta

Idén koc­kás nad­rág­ban vil­lant­ják a nők a bo­ká­ju­kat.

Idén koc­kás nad­rág­ban vil­lant­ják a nők a bo­ká­ju­kat. Vi­seld te is az ál­ta­lad vá­lasz­tott szín­ben!

Ismét Budapest Central European Fashion Week a Várkert Bazárban

Ismét Budapest Central European Fashion Week a Várkert Bazárban

Né­hány napra ismét a ma­gyar fő­vá­rosra fó­kuszál a di­vat­vi­lág.

Né­hány napra ismét a ma­gyar fő­vá­rosra fó­kuszál a di­vat­vi­lág. A három nap alatt közel 40 hazai és nem­zet­közi ter­vező mu­tatja be 2019/20 őszi-téli kol­lek­ci­ó­ját a di­vat­szakma, va­la­mint a nagy­kö­zön­ség szá­mára a Vár­kert Ba­zár­ban.

2019 legmenőbb, új hajszínei: ehhez már bátorság kell!

2019 legmenőbb, új hajszínei: ehhez már bátorság kell!

Ta­vasz min­dig a meg­úju­lás év­szaka, idén sincs más­kép­pen. Ezt mu­tat­ják a leg­újabb haj­szí­nek. Az át­vál­to­zás­hoz bá­tor­ság kell.

Ta­vasz min­dig a meg­úju­lás év­szaka, idén sincs más­kép­pen. Ezt mu­tat­ják a leg­újabb haj­szí­nek. Az át­vál­to­zás­hoz bá­tor­ság kell. Talán most jött el az ideje? nagy vál­toz­ta­tást azért gon­dold végig, kérj ta­ná­csot a fod­rá­szod­tól. Mu­tat­juk a di­va­tos, vadóc szí­ne­ket!

2 tökéletes és olcsó tavaszi zöldség: Lerobbantják rólad a hasi zsírt

2 tökéletes és olcsó tavaszi zöldség: Lerobbantják rólad a hasi zsírt

Esz­mé­let­len gyor­san in­dítja be a fo­gyást ez a 2 szu­per­ha­té­kony zöld­ség!

Esz­mé­let­len gyor­san in­dítja be a fo­gyást ez a 2 szu­per­ha­té­kony zöld­ség! Fo­gyassz minél töb­bet be­lő­lük!

Itt a nyár divatja, idén könnyű lesz kicsomagolni a nőket

Itt a nyár divatja, idén könnyű lesz kicsomagolni a nőket

Szexi, ké­nyel­mes vi­se­let és min­den nő na­gyon dögös lesz benne. Vá­laszd ezt a fan­tá­ziát meg­moz­gató fa­zont, ha meg­ér­ke­zik a meleg.

Szexi, ké­nyel­mes vi­se­let és min­den nő na­gyon dögös lesz benne. Vá­laszd ezt a fan­tá­ziát meg­moz­gató fa­zont, ha meg­ér­ke­zik a meleg. Ta­vasz vagy nyár szinte mind­egy meg­ta­lá­lod az év­szak­nak meg­fe­lelő ruhát. Ér­de­mes be­sze­rez­ned mi­előbb egyet, tuti imádni fogod! Nyá­ron, annyi lesz a a férfi­ak­nak!

Tavasszal mindenki ebben jár majd! Íme, az új sztár!

Tavasszal mindenki ebben jár majd! Íme, az új sztár!

Ne le­pődj meg, ha sokat látsz be­lőle!

A ta­va­szi divat új sztárja lesz ez a ru­ha­da­rab. Ké­nyel­mes, di­va­tos, és reg­gel mind­össze egy perc alatt ma­gadra kap­ha­tod a ro­ha­nás­ban.

Felejtsd el a múltat: Így lehetsz boldog 2019-ben, csodás lesz ez a nyár!

Felejtsd el a múltat: Így lehetsz boldog 2019-ben, csodás lesz ez a nyár!

Apró kis vál­toz­ta­tá­sok se­gí­te­nek, hogy végre a leg­jobb for­má­dat hoz­hasd!

Mu­tat­juk, mi az a né­hány ap­ró­ság, amire oda kell fi­gyel­ned ahhoz, hogy bol­do­gabb és si­ke­re­sebb le­hess!

Ez az új kultuszhajszín: rózsaszín csokoládéban mártóznak a tincsek

Ez az új kultuszhajszín: rózsaszín csokoládéban mártóznak a női tincsek

Ezt az ár­nya­la­tot végre nem­csak a vi­lá­gos ha­júak él­vez­he­tik, bom­basz­ti­ku­san mutat a bar­ná­kon is! Mu­tat­juk, mi lesz idén nyá­ron a leg­tren­dibb haj­szín!

Ezt az ár­nya­la­tot végre nem­csak a vi­lá­gos ha­júak él­vez­he­tik, bom­basz­ti­ku­san mutat a bar­ná­kon is! Kat­tints, hogy meg­tudd, mi lesz idén nyá­ron a leg­tren­dibb haj­szín!

Elképesztő, mi történt a hasi tasival, ez lesz nyáron a nők megmentője

Elképesztő, mi történt a hasi tasival, ez lesz nyáron a nők megmentője

Nyárra ismét vissza­tér a di­vatba ez a szu­per táska!

Nyárra ismét vissza­tér a di­vatba ez a szu­per táska!

7 ostoba hiba, amit otthoni hajfestés közben elkövethetsz

7 ostoba hiba, amit otthoni hajfestés közben elkövethetsz

Tud­juk, mi­lyen csá­bító a sok, olcsó és tö­ké­le­tes ha­tást ígérő haj­fes­ték. Csak­hogy a haj­fes­ték­ve­szé­lyes lehet.

Tud­juk, mi­lyen csá­bító a sok, olcsó és tö­ké­le­tes ha­tást ígérő haj­fes­ték. Csak­hogy a haj­fes­ték ve­szé­lyes is lehet.

A francia nők 12 titka: Így lehetsz szexin karcsú a fürdőruhádban

A francia nők 12 titka: Így lehetsz szexin karcsú a fürdőruhádban

Nem­so­kára itt a nyár, és a für­dő­ruha-sze­zon. Nézz ki re­me­kül a par­ton, vesd be a fran­cia nők trükk­jeit.

Végre itt a fürdőruha, ami a sovány és duci csajoknak is jól áll

Végre itt a fürdőruha, ami a sovány és duci csajoknak is jól áll

Nézd meg, mi­lyen gyö­nyö­rűek!

Mi a trükkje a bi­ki­ni­nek mely­ben a vé­kony és a mo­lett nők is csi­no­sak? Két csaj be­bi­zo­nyí­totta, hogy nem csak a für­dő­ruha szá­mít, hanem az ön­bi­za­lom is.

Itt a legújabb tetoválásdivat, Halle Berryt utánozza minden nő

Itt a legújabb tetoválásdivat, Halle Berryt utánozza minden nő

Ha­zug­ság, hogy 50 fö­lött már nem vál­lal­hat a nő va­gány te­to­vá­lást.

Ha­zug­ság, hogy 50 fö­lött már nem vál­lal­hat a nő va­gány te­to­vá­lást. A gyö­nyörű Halle Berry olyan iz­gal­mas min­tát vil­lan­tott, még­hozzá a hátán, hogy a férfiak azon­nal a szí­vük­höz kap­tak!

Napi 15 perc, és bombázóvá karcsúsodsz a tavaszi szezonra!

Napi 15 perc, és bombázóvá karcsúsodsz a tavaszi szezonra!

Leg­jobb for­má­dat hoz­ha­tod ki ma­gad­ból ezzel az egy­szerű gya­kor­lat­sor­ral.

Leg­jobb for­má­dat hoz­ha­tod ki ma­gad­ból ezzel az egy­szerű gya­kor­lat­sor­ral.

Bedobták a francia nők a titkos trükköt: Ettől lesz eszméletlen szexi a nyári ruha

Bedobták a francia nők a titkos trükköt: Ettől lesz eszméletlen szexi a nyári ruha

Vissza­tért a di­vatba ez a klasszi­kus és szu­per nőies fazon.

Vissza­tért a di­vatba ez a klasszi­kus és szu­per nőies fazon.

Eldobod az agyadat a legújabb cipődivattól, ez az igazi női bátorság

Eldobod az agyadat a legújabb cipődivattól, ez az igazi női bátorság

Az új ta­va­szi-nyári ci­pőt­ren­dek a be­vál­la­ló­sok­nak ked­vez­nek. Régi ked­ven­cek tér­nek vissza.

Az új ta­va­szi-nyári ci­pőt­ren­dek a be­vál­la­ló­sok­nak ked­vez­nek. Régi ked­ven­cek tér­nek vissza, per­sze nem akár­ho­gyan. De tel­je­sen új di­vat­tal is ta­lál­koz­ha­tunk az épp csak in­duló sze­zon­ban. Neked me­lyik tet­szik a leg­job­ban?

Káprázatos színekkel indít a nyári körömlakk szezon

Káprázatos színekkel indít a nyári körömlakk szezon

A klasszi­kus fran­ci­á­tól a szexi vál­to­za­to­kig min­den lesz a pa­let­tán, csak tud­jál vá­lasz­tani!

Iz­gal­mas szí­nek, le­tisz­tult for­mák és vi­dám­ság jel­lemzi a nyári tren­det. A klasszi­kus fran­ci­á­tól a szexi vál­to­za­to­kig min­den lesz a pa­let­tán, csak tud­jál vá­lasz­tani!

Őrület, mit tetováltatnak újabban arcukra a nők

Őrület, mit tetováltatnak újabban arcukra a nők

Iszo­nya­to­san sze­xivé teszi a nőt a szinte ész­re­ve­he­tet­len var­rott minta. A férfiak na­gyon oda van­nak érte.

Iszo­nya­to­san sze­xivé teszi a nőt a szinte ész­re­ve­he­tet­len var­rott minta. A férfiak na­gyon oda van­nak érte.

Szédítően karcsú és hosszú lábaid lesznek ebben a csábos cipőben

Bárki megirigyelhet: Szédítően karcsú és hosszú lábaid lesznek ebben a csábos cipőben

Ez a leg­szu­pe­rebb vá­lasz­tás, mely­nek vi­se­lése igazi álom­nővé tesz. Mond­juk és mu­tat­juk is a rész­le­te­ket!

Ez a le­hető leg­szu­pe­rebb vá­lasz­tás, mely­nek vi­se­lése igazi álom­nővé tesz. A titok egyet­len apró, ám csep­pet sem el­ha­nya­gol­ható trükk. Máris mond­juk és ter­mé­sze­te­sen mu­tat­juk is a rész­le­te­ket!

Te jó ég, idén már szinte semmit nem takar a menyasszonyi ruha!

Te jó ég, idén már szinte semmit nem takar a menyasszonyi ruha!

Nem semmi, mi­lyen ru­há­kat al­kot­tak idén a ter­ve­zők a meny­asszo­nyok­nak! Bát­raké a sze­ren­cse, ér­tel­mezd át az es­kü­vő­det!

Micsoda őrület: Itt a felhőhaj!

Micsoda őrület, itt az új frizuradivat: a felhőhaj!

Pasz­tell szí­nek ka­val­kádja, égi ár­nya­la­tok a tin­cse­ken. Ezzel kí­sér­le­tez­nek a ter­ve­zők. Mit gon­dolsz, ta­vaszra te is be­vál­lalsz egyet? Nem éppen vissza­fo­gott ez a fri­zura.

Pasz­tell szí­nek ka­val­kádja, égi ár­nya­la­tok a tin­cse­ken. Ezzel kí­sér­le­tez­nek a ter­ve­zők. Mit gon­dolsz, idén ta­vas­szal te is be­vál­lalsz egyet? Nem éppen vissza­fo­gott és egy­szerű ez a fri­zura. Ám a divat nem min­dig szól a ter­mé­sze­tes­ség­ről, még akkor sem, ha a a ter­mé­szet ih­leti a ter­ve­ző­ket.

Ultraszexi megoldások jönnek: Ilyen lesz a 2019-es bikinidivat

Ultraszexi megoldások jönnek: Ilyen lesz a 2019-es bikinidivat

Még csak a ta­vasz ko­pog­tat, de máris tudni lehet, mi­lyen öt­le­tek­kel csá­bít az idei bi­ki­nit­rend. Ha­tal­mas a kí­ná­lat, nehéz a vá­lasz­tás.

Még csak a ta­vasz ko­pog­tat, de máris tudni lehet, mi­lyen öt­le­tek­kel csá­bít az idei bi­ki­nit­rend. Ha­tal­mas a kí­ná­lat, nehéz a vá­lasz­tás. Ehhez adunk se­gít­sé­get, hogy már most vé­gig­gon­dol­hasd, me­lyik fa­zont vá­lasz­tod. Mu­tat­juk 2019 leg­me­nőbb szí­neit, min­táit és a fa­zo­no­kat.

Íme a tavasz legdivatosabb, csodás hajszíne: hamvas barack

Íme a tavasz legdivatosabb, csodás hajszíne: hamvas barack

Ez a haj­szín fog ta­rolni a mos­tani sze­zon­ban. Pró­báld ki te is, meg­éri!

Bombázó leszel a nyár legdivatosabb, szuperszexi bikinijében!

Bombázó leszel a nyár legdivatosabb, szuperszexi bikinijében!

Lát­vá­nyos, kü­lön­le­ges és na­gyon nőies, ami idén vár a strand­sze­zon­ban.

Lát­vá­nyos, kü­lön­le­ges és na­gyon nőies, ami idén vár a strand­sze­zon­ban.

Így akar szülni Meghan Markle: ő a legnagyobb különc a királyi udvarban

Így akar szülni Meghan Markle: ő a legnagyobb különc a királyi udvarban

A hírek sze­rint a Sus­sex-i her­cegné tel­je­sen ter­mé­sze­tes úton, az ott­ho­ná­ban sze­retné vi­lágra hozni kis­ba­bá­ját.

Megremeg a föld és a férfiszív: jön a vadonatúj körömcipő-divat

Megremeg a föld és a férfiszív: jön a vadonatúj körömcipő-divat

Ta­vas­szal a divat az iga­zán nőies tren­dek­nek fog ked­vezni.

Szu­per hí­rünk van: ta­vas­szal a divat az iga­zán nőies tren­dek­nek fog ked­vezni. A jóból nem ma­rad­hat­nak ki a női ci­pel­lők sem, me­lyek idén fe­lül­múl­ha­tat­la­nul sze­xik lesz­nek! Mu­tat­juk is!

Itt a tökéletes diétás desszert: Salzburgi galuska

Itt a tökéletes diétás desszert: Salzburgi galuska

Hab­könnyű fi­nom­ság a Salz­burgi ga­luska. Egy­szerre habos és kré­mes, rá­adá­sul gyor­san el is ké­szít­he­ted.

Hab­könnyű fi­nom­ság a Salz­burgi ga­luska. Egy­szerre habos és kré­mes, rá­adá­sul gyor­san el is ké­szít­he­ted. Di­é­tás vál­to­za­tát te is meg­kós­tol­ha­tod.

Nagyanyáink divatja visszatér: álomkardigánban járnak a nők

Nagyanyáink divatja visszatér: álomkardigánban járnak a nők

Nagy­ma­mánk is meg­iri­gyel­he­tik eze­ket a kö­tött kar­di­gá­no­kat! Szu­per laza fazon, já­té­kos, csi­nos.

Eszméletlen fazonnal frissül a női divat 2019-ben, jön a tündérváll

Eszméletlen fazonnal frissül a női divat 2019-ben, jön a tündérváll

Me­se­beli stí­lus tör utat ma­gá­nak a ki­fu­tó­kon: egy­szerre nőies és elő­kelő az új divat.

A leopárd mintát ez az őrület lökte le a trónról

A leopárd mintát ez az őrület lökte le a trónról

2018 őszén egy­sze­rűen ta­rolt az ál­lat­minta, gya­kor­la­ti­lag min­dent be­bo­rí­tott a le­o­párd- és a kígyó minta. Most vi­szont ér­ke­zik va­lami tel­je­sen új.

2018 őszén egy­sze­rűen ta­rolt az ál­lat­minta, gya­kor­la­ti­lag min­dent be­bo­rí­tott a le­o­párd- és a kígyó minta. Most vi­szont ér­ke­zik va­lami tel­je­sen új.

Ezt idd meg lefekvés előtt, és 1 hónap alatt 4 kiló olvad le rólad!

Ezt idd meg lefekvés előtt, és 1 hónap alatt 4 kiló olvad le rólad!

Ez az ital rend­kí­vül jót tesz egész­sé­ged­nek és fo­gyá­sod­nak is!

Ez az ital rend­kí­vül jót tesz egész­sé­ged­nek és fo­gyá­sod­nak is!

Őrület, mit találtak ki a tervezők, rafinált lesz tavasszal a szoknya

Őrület, mit találtak ki a tervezők, rafinált lesz tavasszal a szoknya

Hó­bor­tos, mégis szexi fa­zonú szok­nyá­kat vi­sel­nek majd ta­vas­szal a höl­gyek.

Hó­bor­tos­nak mond­ható, mégis szexi fa­zonú szok­nyá­kat vi­sel­nek majd ta­vas­szal a höl­gyek.

Micsoda ötlet! Megújult a francia manikűr, őrülten szexi lett a köröm

Micsoda ötlet! Megújult a francia manikűr, őrülten szexi lett a köröm

Iz­gal­mas lett az idei fran­cia ma­ni­kűr, va­dabb és vál­to­za­to­sabb, mint a régi. Törj ki te is a meg­szo­kott­ból, így még sze­xibb lesz a kezed.

Iz­gal­mas lett az idei fran­cia ma­ni­kűr, va­dabb és vál­to­za­to­sabb, mint a régi. Törj ki te is a meg­szo­kott­ból, így még sze­xibb lesz a kezed. Per­sze kinek a pap, kinek a papné!