Ez a nadrágfazon lesz idén nyáron a nők legnagyobb divatja

Ez a nadrágfazon lesz idén nyáron a nők legnagyobb divatja

Lenge, ké­nyel­mes és rend­kí­vül nőies az idei nyár nad­rág­trendje. Mu­tat­juk a sze­zon leg­di­va­to­sabb da­rab­jait!

Jobb, ha már most edzeni kezdünk, mert ez a szexi nadrág lesz a divat

Jobb, ha már most edzeni kezdünk, mert ez a szexi nadrág lesz a divat

A nagy meleg ki­hagy­ha­tat­lan slá­gere a rö­vid­nad­rág. Szinte bár­hová vi­sel­he­ted, le­hetsz benne ele­gáns és spor­tos.

A nagy meleg ki­hagy­ha­tat­lan slá­gere a rö­vid­nad­rág. Szinte bár­hová vi­sel­he­ted, le­hetsz benne ele­gáns és spor­tos. Az azon­ban egy­ál­ta­lán nem mind­egy, hogy mivel ve­szed fel. Szé­les a vá­lasz­ték, nem csak a divat pa­let­tá­ján, de az üz­le­tek pol­cain is. Adunk né­hány öt­le­tet, ta­láld meg a neked tet­sző fa­zont.

Viszlát, hosszú haj, idén ez a frizura lesz a menő

Viszlát, hosszú haj, idén ez a frizura lesz a menő

A bu­bi­fri­zura idő­ről időre vissza­tér a di­vatba: lehet hosszabb és rö­vi­debb, vissza­fo­gott, vagy me­rész színű, min­den vál­to­zat­ban na­gyon menő!

A bu­bi­fri­zura idő­ről időre vissza­tér a di­vatba: lehet hosszabb és rö­vi­debb, vissza­fo­gott, vagy me­rész színű, min­den vál­to­zat­ban na­gyon menő! Idén is az egyik leg­na­gyobb trend lesz, vagyis ideje idő­pon­tot fog­lalni a fod­rász­nál. meg­mu­tat­juk a leg­tren­dibb va­ri­á­ci­ó­kat, hogy a képet is meg tudd mu­tatni neki.

Ez a típusú edzés garantáltan lerobbantja rólad a hashájat

Ez a típusú edzés garantáltan lerobbantja rólad a hashájat: adj magadnak 21 napot

Ab­szo­lút kez­dők­nek iga­zán ide­á­lis ez a ki­hí­vás, ami az egész tes­tet veszi célba.

Ez a hajszín illik hozzád leginkább a csillagjegyed szerint

Ez a hajszín illik hozzád leginkább a csillagjegyed szerint

Hi­he­tet­le­nül sokat szá­mít, mi­lyen fri­zu­rát vi­selsz. Le­gyél bátor, vál­toz­tass és hó­díts!

Hi­he­tet­le­nül sokat szá­mít, mi­lyen fri­zu­rát vi­selsz. Ha nem ta­lál­tad meg a meg­fe­le­lőt, csil­lag­je­gyed se­gít­sé­gé­vel most meg­tud­ha­tod.

Itt a legszexibb tavaszi melltartódivat, ettől megvadulnak a férfiak

Itt a legszexibb tavaszi melltartódivat, ettől megvadulnak a férfiak

Iga­zán be­vál­la­lós és szexi da­ra­bok.

Az új fe­hér­ne­mű­di­vat a dögös és vad stí­lust ré­sze­síti előny­ben, iga­zán be­vál­la­lós, szexi da­ra­bok.

Igazi bombázó leszel ebben a szuperdögös kánikularuhában

Igazi bombázó leszel ebben a szuperdögös kánikularuhában

Nem rövid, mégis esz­mé­let­le­nül szexi!

Nem rövid túl me­ré­szen, mégis esz­mé­let­le­nül szexi! Éppen az ilyen sej­tel­mes meg­ol­dá­sok­kal csá­bít­ják el az okos nők a férfi­a­kat.

Eszméletlen dögös és csinos a tavaszi divat legnagyobb dobása

Eszméletlen dögös és csinos a tavaszi divat legnagyobb dobása

Ez az a darab, amit fel­tét­le­nül be kell sze­rez­ned - több okunk is van rá, hogy miért.

Ez az a darab, amit fel­tét­le­nül be kell sze­rez­ned - több okunk is van rá, hogy miért.

Ettől betonkemény a világhírű ducimodell feneke: Elképesztő edzésterv

Ettől betonkemény a világhírű ducimodell feneke: Elképesztő edzésterv

Té­ve­dés azt hinni, hogy a telt nők lus­ták a spor­to­lás­hoz! Ash­ley Gra­ham ke­mény edzés­ter­vét sokan meg­pró­bál­ták már vé­gig­csi­nálni, de ke­ve­sek­nek si­ke­rült.

Té­ve­dés azt hinni, hogy a telt nők lus­ták a spor­to­lás­hoz! Ash­ley Gra­ham kő­ke­mény edzés­ter­vét sokan meg­pró­bál­ták már vé­gig­csi­nálni, de ke­ve­sek­nek si­ke­rült. De néz­zük csak meg kö­ze­lebb­ről, miről is van szó!

Ez a szín lesz a nyár legnagyobb slágere - szexi, fiatalos és üde szépség

Ez a szín lesz a nyár legnagyobb slágere - szexi, fiatalos és üde szépség

Be­ra­gyogja meg­je­le­né­sed és han­gu­la­tod is a nyár leg­szu­pe­rebb trendje.

Be­ra­gyogja meg­je­le­né­sed és han­gu­la­tod is a nyár leg­szu­pe­rebb trendje.

8 hét és megfiatalodik az arcod, ezt kell csak megtenned hozzá

8 hét és megfiatalodik az arcod, ezt kell csak megtenned hozzá

A cukor nem­csak az ala­ko­dat ká­ro­sítja, hanem az ar­co­dat is öre­gíti. Ám mind­össze 8 hét di­é­tá­val sokat te­hetsz azért, hogy újra meg­fi­a­ta­lodj!

A cukor nem­csak az ala­ko­dat ká­ro­sítja, hanem az ar­co­dat is öre­gíti. Ám mind­össze 8 hét di­é­tá­val sokat te­hetsz azért, hogy újra meg­fi­a­ta­lodj! Meg­mu­tat­juk, mit cél­szerű enned és innod, hogy a cukor ha­tá­sát el­len­sú­lyozd.

Ha csak egy ruhát veszel tavasszal, ez legyen az

Ha csak egy ruhát veszel tavasszal, ez legyen az

A ma­xi­ruha örök divat! A cso­dás, lenge anyagú ru­hák­ban a pi­a­con is úgy vo­nul­hatsz, mintha a vörös sző­nyeg sztárja len­nél!

A ma­xi­ruha örök divat! A cso­dás, lenge anyagú ru­hák­ban a pi­a­con is úgy vo­nul­hatsz, mintha a vörös sző­nyeg sztárja len­nél! Meg­mu­tat­juk az idei ta­vasz leg­tren­dibb da­rab­jait, a ta­vasz ab­szo­lút di­vat­szí­né­ben, a nap­sár­gá­ban. Olyan, mintha ma­gadra ven­néd a nap­sü­tést!

Már nem fehérben esküsznek a nők

Már nem fehérben esküsznek a nők

Az utóbbi né­hány évben ko­moly vál­to­zá­so­kon ment ke­resz­tül az es­küvő ru­ha­di­vat. Egyre ke­vésbé akar­nak hó­fe­hér ru­há­ban oltár elé állni a höl­gyek.

Az utóbbi né­hány évben ko­moly vál­to­zá­so­kon ment ke­resz­tül az es­küvő ru­ha­di­vat. Egyre ke­vésbé akar­nak hó­fe­hér ru­há­ban oltár elé állni a höl­gyek.

Elképesztő, hol tetováltatják újabban magukat a nők!

Elképesztő, hol tetováltatják újabban magukat a nők!

Nagy nép­sze­rű­ség­nek ör­vend a te­to­vá­lás. Nem is na­gyon tu­dunk már olyan he­lyet az em­beri tes­ten, ahová még va­laki ne var­ra­tott volna.

Nagy nép­sze­rű­ség­nek ör­vend a te­to­vá­lás. Nem is na­gyon tu­dunk már olyan he­lyet az em­beri tes­ten, ahová még va­laki ne var­ra­tott volna. Gon­dol­tad volna, hogy nem csak a bőrre ke­rül­het cso­dá­la­tos minta? Mu­tat­juk az új öt­le­tet. Ha tet­szik, akár meg is va­ló­sít­ha­tod va­la­me­lyi­ket!

Óriási divat lesz idén ez a szexi és vagány nadrág!

Óriási divat lesz idén ez a szexi és vagány nadrág!

Ez a nad­rág lesz 2018 sztárja.

Menő, dögös, for­ma­bontó - ez a nad­rág lesz 2018 nya­rá­nak sztárja.

Új őrület, krepp papírt tekernek a hajukra a nők

Új őrület, krepp papírt tekernek a hajukra a nők

Pró­bálj ki egy vad fri­zu­rát!

Mu­ta­tunk egy trük­köt, ami­vel el­ké­pesztő színű al­kalmi fri­zu­rát va­rá­zsol­hatsz ma­gad­nak.

Eszméletlen szexi és izgalmas a nyár legdivatosabb slágere!

Eszméletlen szexi és izgalmas a nyár legdivatosabb slágere!

Na­gyon kü­lön­le­ges és na­gyon nőies az anyag, mely ta­rolni fog a nyá­ron.

Na­gyon kü­lön­le­ges és na­gyon nőies az anyag, mely ta­rolni fog a nyá­ron.

Vidám színekkel robban be a tavaszi körömdivat

Vidám színekkel robban be a tavaszi körömdivat

Fi­a­tal­ság bo­lond­ság - nem úgy az új trend­ben! Most ugyanis leg­vi­dá­mabb szí­nek­ben tom­bol­nak a min­ták, 2018 di­vatja csupa derűt hoz!

Ettől az 5 gyakorlattól lesz nyárig szép formás a feneked

Ettől az 5 gyakorlattól lesz nyárig szép formás a feneked

Szu­per­ha­té­kony moz­du­la­tok!

A strand­sze­zonra még várni kell, de ezek­kel a gya­kor­la­tok­kal for­mássá va­rá­zsol­ha­tod a pop­si­dat! Vesd be eze­ket a szu­per­ha­té­kony moz­du­la­to­kat!

Ledobták a melltartót a nők, áttetsző csipke fedi a kebleket

Ledobták a melltartót a nők, áttetsző csipke fedi a kebleket

Ha iga­zán dögös sze­ret­nél lenni, és többre vágysz egy jó éjt pu­szi­nál, akkor vi­seld ezt a szexi fe­hér­ne­műt!

Ha iga­zán dögös sze­ret­nél lenni, és többre vágysz egy jó éjt pu­szi­nál, akkor vi­seld ezt a szexi fe­hér­ne­műt!

Ez a manikűr tarol idén tavasszal, végre minden nő boldog lesz

Ez a manikűr tarol idén tavasszal, végre minden nő boldog lesz

Nincs, ami a mez­te­len ma­ni­kűr­nél szeb­ben emelné ki a ke­cses női kéz­fej natúr szép­sé­gét.

Nincs, ami a mez­te­len ma­ni­kűr­nél szeb­ben emelné ki a ke­cses női kéz­fej natúr szép­sé­gét.

Ezért nem szabadna soha eldobnod a petrezselyem szárát

Ezért nem szabadna soha eldobnod a petrezselyem szárát

Ké­szíts be­lőle eg­zo­ti­kus sa­lá­ta­ön­te­tet

Vag­dosd a leves vagy a fő­ze­lék te­te­jére, dinsz­teld a fok­hagy­má­val és a hagy­má­val együtt, ké­szíts be­lőle eg­zo­ti­kus sa­lá­ta­ön­te­tet, ke­verd egy ütős to­nikba

Virágos legyen és nagyon hosszú: bombanő leszel ebben a ruhában

Virágos legyen és nagyon hosszú: bombanő leszel ebben a ruhában

Dü­bö­rög a hosszú fazon és a na­gyon szí­nes lát­vá­nyos vi­rág­minta - az új sze­zon­ban egy­ér­tel­műen ez a trend az ab­szo­lút be­futó!

Ha így hordod a farmert, sokkal menőbb lehetsz benne

Ha így hordod a farmert, sokkal menőbb lehetsz benne

Ha­ma­ro­san itt a nyár, a la­zu­lás, a va­ká­ció. Ne hagyd ki a leg­me­nőbb far­mert, sze­rezz be egyet.

Ha­ma­ro­san itt a nyár, a la­zu­lás, a va­ká­ció. Ne hagyd ki a leg­me­nőbb far­mert, sze­rezz be egyet. Kon­cer­tek, sza­bad­téri prog­ra­mok leg­ké­nyel­me­sebb és leg­csi­no­sabb da­rabja, mu­tat­juk, hogy vi­sel­he­ted!

Ez a szín lesz 2018 nyarának mindent elsöprő divatja

Ez a szín lesz 2018 nyarának mindent elsöprő divatja

Káp­rá­za­to­san fogsz ki­nézni, az idei nyár ked­venc szí­né­ben. Ér­de­mes hozzá ki­csit le­bar­nulni, így le­hetsz iga­zán szexi benne.

Káp­rá­za­to­san fogsz ki­nézni, az idei nyár ked­venc szí­né­ben. Ér­de­mes hozzá ki­csit le­bar­nulni, így le­hetsz iga­zán szexi benne. Jöhet a szan­dál, a lenge ruha, és a felső, csupa iz­ga­lom az élet! Ha­ma­ro­san meg­ér­ke­zik a nyári nap­sü­tés is! Tom­bol a sárga az idei nyár di­vat­szí­nei kö­zött.

Hatékonyan fogyaszt és meghosszabbítja az életed ez a profi diéta

Hatékonyan fogyaszt és meghosszabbítja az életed ez a profi diéta

Egy új ku­ta­tás meg­mu­tatta a fi­a­tal­ság for­rá­sát: ez pedig egy diéta, ame­lyik nem­csak a fe­les­le­get ol­vasztja le.

Egy új ku­ta­tás meg­mu­tatta a fi­a­tal­ság for­rá­sát: ez pedig egy diéta.

Dögös és vagány a szezon izgalmas divatja - próbáld ki te is!

Dögös és vagány a szezon izgalmas divattrükkje - próbáld ki te is!

Egyet­len ap­ró­ság, mégis min­dent egé­szen új for­mába önt.

Egyet­len ap­ró­ság, mégis min­dent egé­szen új for­mába önt. A rojt lesz a sze­zon egyik nyerő hú­zása.

Olcsó házi szerrel mondj búcsút az ősz hajszálaknak

Olcsó házi szerrel mondj búcsút az ősz hajszálaknak

Nehéz el­fo­gadni ha­junk szí­né­nek el­vesz­té­sét. Lehet, hogy nem is kell? Két rend­kí­vül ha­tá­sos mód­szert mu­ta­tunk.

Nehéz el­fo­gadni ha­junk szí­né­nek el­vesz­té­sét. Lehet, hogy nem is kell? Két rend­kí­vül ha­tá­sos mód­szert mu­ta­tunk, me­lyek­kel vissza­sze­rez­he­ted régi, gyö­nyörű haj­szí­ne­det Ne hagyd, hogy az őszülő haj el­ve­gye az egész­sé­ges ön­bi­zal­ma­dat.

Hihetetlen, de ezt műveli szabadidejében a 16 gyermekes anyuka

Hihetetlen, de ezt műveli szabadidejében a 16 gyermekes anyuka

A csi­nos és mo­soly­gós Lyette most el­árulta el­ké­pesztő tit­kát.

Ami­kor meg­lát­ják a gye­re­ke­i­vel, meg­kér­de­zik, hogy bírja, hi­szen sok anyát három gye­rek is le­stra­pál.

Íme, a szezon legdögösebb hajszíne: vörösarany! Gyönyörű árnyalatokat mutatunk

Íme, a szezon legdögösebb hajszíne: vörösarany! Gyönyörű árnyalatokat mutatunk

Me­se­szép, iz­gal­mas és nőies - kell ennél több az igazi, ta­va­szi meg­úju­lás­hoz?

Me­se­szép, iz­gal­mas és nőies - kell ennél több az igazi, ta­va­szi meg­úju­lás­hoz?

Most érkezett: Ez lesz 2018 nyarának legnagyobb divatdobása

Ragyogóan szexi a nyár legnagyobb divathulláma! Ezt látnod kell!

Csil­logó, va­rázs­la­tos, akár­csak te - a flit­ter lesz a sze­zon slá­gere. Szám­ta­lan módon be­épít­he­ted az öl­tö­zé­kedbe!

Viszlát úszógumi! - Napi 7 perc, és karcsúbb leszel, mint valaha

Viszlát úszógumi! - Napi 7 perc, és karcsúbb leszel, mint valaha

Egy­szerű, ha­tá­sos és ott­hon vé­gez­hető gya­kor­la­tok, me­lyek cso­dá­san for­mál­nak.

Visszaköszön a múlt, ez a bohókás szoknya lesz megint a divat

Visszaköszön a múlt, ez a bohókás szoknya lesz megint a divat

Nem csak a szűk a menő idén, újra pö­rög­nek a szok­nyák! Sok­szor nagy ked­venc volt már a tör­té­ne­lem során.

Nem csak a szűk a menő idén, újra pö­rög­nek a szok­nyák! Sok­szor volt már nagy ked­venc.

Ez a zöldség a legjobb segítség, ha tavaszi zsírégetést és gyors fogyást szeretnél!

Ez a zöldség a legjobb segítség, ha tavaszi zsírégetést és gyors fogyást szeretnél!

Ha be­épí­ted a ta­va­szi di­é­tádba ezt, akkor sok­kal lát­vá­nyo­sabb lesz az ered­mény, mint hin­néd.

Ha be­épí­ted a ta­va­szi di­é­tádba ezt, akkor sok­kal lát­vá­nyo­sabb lesz az ered­mény, mint hin­néd.

Túl sokat telefonozik a gyerek? Így pattintsd le róla

Túl sokat telefonozik a gyerek? Így pattintsd le róla

A kor­lát­lan kü­ty­üzés több ku­ta­tás sze­rint sem tesz jót nekik. De vajon ho­gyan lehet őket le­szedni a gép­ről?

A kor­lát­lan kü­ty­üzés több ku­ta­tás sze­rint sem tesz jót nekik. Ho­gyan lehet őket le­szedni a gép­ről?

Ez most komoly, tényleg a műanyag ruha lesz a divat?

Ez most komoly, tényleg a műanyag ruha lesz a divat?

A di­vat­ban min­den évben van va­lami őrült ötlet. A ter­ve­zők ilyen­kor elő­ve­he­tik a fan­tá­zi­á­ju­kat.

A di­vat­ban min­den évben van va­lami őrült ötlet. A ter­ve­zők ilyen­kor elő­ve­he­tik a fan­tá­zi­á­ju­kat, fe­sze­get­he­tik a ha­tá­ro­kat! Sőt!

2018 legszexibb fürdőruhái bombázóvá teszik a duci nőket

2018 legszexibb fürdőruhái bombázóvá teszik a duci nőket

Iz­gal­mas szí­nek, dögös fa­zo­nok - az idei nyár nagy siker lesz a telt nők­nek.

Visszatér az '50-es évek nagy divatja, jönnek a cicasarkú cipők

Visszatér az '50-es évek nagy divatja, jönnek a cicasarkú cipők

Nőies és mégis ké­nyel­mes fa­zo­nok a ta­va­szi trend­ben, mu­tat­juk a leg­újabb da­ra­bo­kat!

Hódít az új fehérnemű, idén nyáron nem melltartót hordanak a nők

Hódít az új fehérnemű, idén nyáron nem melltartót hordanak a nők

Mu­tat­juk a tren­de­ket.

A nagy me­leg­ben ez lesz a leg­jobb ru­ha­da­rab. St­randra, sport­ese­mé­nyekre, és az esti bu­liba is bát­ran fel­ve­he­ted! Mu­tat­juk a tren­de­ket.

Mondj búcsút a lógó melleknek! Így feszül majd újra!

Mondj búcsút a lógó melleknek! Így feszül majd újra!

Elé­ge­det­len vagy a mel­led­del? Csu­pán két do­logra lesz szük­sé­ged, hogy a mel­led újra gyö­nyörű és fe­szes le­gyen.

Elé­ge­det­len vagy a mel­led­del? Csu­pán két do­logra lesz szük­sé­ged, hogy a mel­led újra gyö­nyörű és fe­szes le­gyen.

Krémes eperfagyi, cukor nélkül, 3 perc alatt? Ennél finomabb nincs!

Krémes eperfagyi, cukor nélkül, 3 perc alatt? Ennél finomabb nincs!

Már meg­je­lent a pi­a­co­kon és a bol­tok­ban a lédús, friss eper, az igazi eper­fa­gyi leg­fon­to­sabb hoz­zá­va­lója.

Íme, 2018 legrafináltabb női divattrükkje, nehogy kihagyd idén nyáron!

Íme, 2018 legrafináltabb női divattrükkje, nehogy kihagyd idén nyáron!

Hi­he­tet­le­nül egy­szerű, de hun­cut öt­let­től lesz szu­per a de­kol­tá­zsod! Ké­ny­ele­mes és szexi fa­zonú ez a felső.

Van egy jó farmered? Mutatunk 7 ötletet, hogy vedd fel!

Van egy jó farmered? Mutatunk 7 ötletet, hogy vedd fel!

A far­mer az a ru­ha­da­rab, ami­ben le­hetsz spor­tos, de ugyan­ak­kor na­gyon csi­nos is. Rend­kí­vül sok­ol­dalú vi­se­let. Most meg­mu­tat­juk a leg­jobb tip­pe­ket!

A far­mer­nad­rág az a ru­ha­da­rab, ami­ben le­hetsz spor­tos, ugyan­ak­kor rend­kí­vül csi­nos is. Rend­kí­vül sok­ol­dalú vi­se­let. Most meg­mu­tat­juk a leg­jobb tip­pe­ket, mit ve­gyél fel a ked­venc fa­zo­nod­hoz annak ér­de­ké­ben, hogy min­dig na­gyon iz­gal­mas le­gyen a meg­je­le­né­sed!

Elképesztő, mi történik az edzőcipőkkel, mostantól minden könnyebb lesz

Elképesztő, mi történik az edzőcipőkkel, mostantól minden könnyebb lesz

Csúcs­ka­te­gó­riás edző­ci­pő­ről kop­pint­ják a leg­ké­nyel­me­sebb fa­zo­no­kat, idő­sek és fi­a­ta­lok ked­vence az új trend! Íme, a sneake­rek ki­rá­lya, a ta­vas­szal min­den­képp ér­de­mes be­sze­rezni egyet!

Eszméletlen, mit művel a gyerekeivel ez a jó fej apuka

Eszméletlen, mit művel a gyerekeivel ez a jó fej apuka

Na­gyon cuki fel­vé­te­le­ket ké­szít róluk, ve­szé­lyes vagy me­se­beli hely­ze­tekbe teszi őket, és az in­ter­net imádja.

Na­gyon cuki fel­vé­te­le­ket ké­szít a gye­re­ke­i­ről a fotós apa. Ve­szé­lyes vagy me­se­beli hely­ze­tekbe teszi őket, és az in­ter­net imádja.

A francia manikűrnek vége, a csillogó gyémántköröm mindent letarolt

A francia manikűrnek vége, a csillogó gyémántköröm mindent letarolt

Fe­lejtsd el a meg­szo­kott fran­cia ma­ni­kűrt, in­kább vá­lassz ta­va­szi szí­ne­ket! Gyé­mánt­ként ra­gyog­hat a kezed.

Fe­lejtsd el a meg­szo­kott fran­cia ma­ni­kűrt, in­kább vá­lassz ta­va­szi szí­ne­ket! Gyé­mánt­ként ra­gyog­hat a kezed, egyedi árny­la­tok­kal iz­gal­massá te­he­ted a meg­je­le­né­se­det.

Ez a titka, így szabadulhatsz meg nyárig a hashájtól

Ez a titka, így szabadulhatsz meg nyárig a hashájtól

A fel­ülé­sek nem se­gí­te­nek!

Sok fo­gyó­kú­rázó el­sőd­le­ges célja a lapos has. Nem cso­dál­juk, hi­szen el­ké­pesztő érzés be­le­férni abba a far­merba, ame­lyik évek óta nem jött rád.

Ez a dögös felső lesz az idei tavasz és nyár sztárja

Ez a dögös felső lesz az idei tavasz és nyár sztárja

Szexi le­szel benne, igazi csá­bító.

Új for­má­ban hódít idén egy régi ked­venc. Szexi le­szel benne, igazi csá­bító.

Így lesz nyáron sejtelmesen szexi a nadrág

Így lesz nyáron sejtelmesen szexi a nadrág

Hó­díts át­lát­szó nad­rág­ban, nem kell el­rej­te­ned a lá­ba­i­dat. Dögös és mégis ele­gáns az idei divat.

Hó­díts át­lát­szó nad­rág­ban, nem kell el­rej­te­ned a lá­ba­i­dat. Dögös és mégis ele­gáns az idei divat. Minen szem rád sze­ge­ző­dik majd.

A push-upnak befellegzett! Az új fehérneműben őrülten szexi minden nő

A push-upnak befellegzett! Az új fehérneműben őrülten szexi minden nő

Nincs több me­re­vítő és szi­vacs, he­lyette jön a sze­zon leg­csá­bo­sabb trendje! Ettől ga­ran­tál­tan tátva marad a száj, ne ma­radj le te sem!

Nincs több me­re­vítő és szi­vacs, he­lyette jön a sze­zon leg­csá­bo­sabb trendje! Ettől ga­ran­tál­tan tátva marad a száj, ne ma­radj le te sem!

Kiderült, mit egyen az, aki szeretne gyorsan teherbe esni

Kiderült, mit egyen az, aki szeretne gyorsan teherbe esni

Be­le­vág­ta­tok a ba­ba­pro­jektbe? Akkor a di­é­tá­dat is ér­de­mes át­ál­lí­tani: ezzel is te­hetsz a baba egész­sé­géért.

Be­le­vág­ta­tok a ba­ba­pro­jektbe? Akkor a di­é­tá­dat is ter­vezd újra ezzel is te­hetsz a baba egész­sé­géért.

Ez a szín lesz a tavasz nagy kedvence! Feltűnőek lesznek benne a nők

Ez a szín lesz a tavasz nagy kedvence! Feltűnőek lesznek benne a nők

Mire zöldbe borul a ter­mé­szet, te is sze­rezz be egy zöld szet­tet.

Mire zöldbe borul a ter­mé­szet, te is sze­rezz be egy zöld szet­tet.

Jön a jó idő, de ezt a vadító csizmát tavasszal is hordhatod

Jön a jó idő, de ezt a vadító csizmát tavasszal is hordhatod

Még nem késő a bol­tok­ban ke­resni!

Még nem késő a bol­tok­ban ke­resni, itt a ta­vasz ked­vence! Nincs olyan egy­szerű ruha, me­lyet ne dobna fel.

Ki mondta, hogy az apa nem kaphatja meg válás után a gyereket?

Ki mondta, hogy az apa nem kaphatja meg válás után a gyereket?

Most né­hány apa ebből a fel­ál­lás­ból ad egy kis íze­lí­tőt...

Elő­for­dul, hogy válás után nem az édes­anyá­hoz, hanem az apá­hoz kerül a gye­rek. A férfiak egye­dül­álló szü­lő­ként pon­to­san úgy küz­de­nek a gye­rek­ne­ve­lés­sel, mint a nők, de róluk ke­ve­sebb szó esik. Né­hány apa ebből a fel­ál­lás­ból ad egy kis íze­lí­tőt...

Ezt süsd húsvétkor pogácsa helyett, biztos lesz a siker

Ezt süsd húsvétkor pogácsa helyett, biztos lesz a siker

Ké­szíts meg­le­pe­tést az ita­lok­hoz, ez a fi­nom­ság egy­sze­rűbb, mint a po­gá­csa. A hús­véti lo­cso­lók is imádni fog­ják.

Ké­szíts meg­le­pe­tést az ita­lok­hoz, ez a fi­nom­ság egy­sze­rűbb, mint a po­gá­csa. A hús­véti lo­cso­lók is imádni fog­ják.

Erre a cipőre minden nőnek szüksége van

Erre a cipőre minden nőnek szüksége van

Nem csak a me­sé­ben, a di­vat­ban is min­dig meg­je­le­nik ez a to­pánka.

Nem csak a me­sé­ben, a di­vat­ban is min­dig meg­je­le­nik ez a to­pánka. Nem hi­á­nyoz­hat a te kol­lek­ci­ód­ból sem. Ren­ge­teg új fazon ér­ke­zik ha­ma­ro­san. Mu­tat­juk a vá­lasz­té­kot.

10 perc alatt elkészül a húsvét legfinomabb narancstortája

10 perc alatt elkészül a húsvét legfinomabb narancstortája

Ezzel lepd meg idén a csa­lá­do­dat.

Lepd meg idén egy kis il­la­tos torta-új­don­ság­gal a csa­lá­do­dat. A leg­jobb benne, hogy szinte el se kezd­ted, máris kész. A sütő el­végzi a többi mun­kát.

7 szuper hajszín, ami tavasszal mindent elsöpör

7 szuper hajszín, ami tavasszal mindent elsöpör

Ta­va­szi meg­úju­lás a fri­zu­ra­di­vat­ban. Ha nem jön be a ter­mé­sze­tes, vá­lassz va­lami dögös, fes­tett ár­nya­la­tot. Lé­nyeg, hogy vál­toz­tass!

Ta­va­szi meg­úju­lás a fri­zu­ra­di­vat­ban. Ha nem jön be a ter­mé­sze­tes, vá­lassz va­lami dögös, fes­tett ár­nya­la­tot. Lé­nyeg, hogy vál­toz­tass a kül­ső­dön, hogy belül is meg­vál­toz­hass! Mu­tat­juk a ta­vasz kü­lön­le­ges­sé­geit.

Jön a nyár őrült divatja, elképesztő, mi történik a nadrággal

Jön a nyár őrült divatja, elképesztő, mi történik a nadrággal

La­za­ság és kom­fort­ér­zet: e kettő öt­vözi az idei nad­rág­tren­det. Vajon te le­cse­rél­néd a leg­ging­set erre a szu­per ké­nyel­mes fa­zonra?

La­za­ság és kom­fort­ér­zet: e kettő öt­vözi az idei nad­rág­tren­det. Vajon te le­cse­rél­néd a leg­ging­set erre a szu­per ké­nyel­mes fa­zonra? Néz­zük meg kö­ze­lebb­ről!

Visszatért a lábgyilkos ronda cipő, durvább, mint valaha

Visszatért a lábgyilkos ronda cipő, durvább, mint valaha

Der­mesztő a lát­vány, és sze­rin­tünk in­kább ciki, mint menő...

Der­mesztő a lát­vány, és sze­rin­tünk in­kább ciki, mint menő...

Így készülj a melegre, jön a nyár legizgatóbb ruhája

Így készülj a melegre, jön a nyár legizgatóbb ruhája

Las­san be­kö­szönt a ta­vasz, de a nagy di­vat­há­zak már a nyárra ké­szül­nek. Egyre több nő gon­dol­ko­dik azon, mi­lyen bi­ki­nit vá­lasszon ma­gá­nak a nya­ra­lás­hoz.

Las­san be­kö­szönt a ta­vasz, de a nagy di­vat­há­zak már a nyárra ké­szül­nek. Egyre több nő gon­dol­ko­dik azon, mi­lyen bi­ki­nit vá­lasszon ma­gá­nak a nya­ra­lás­hoz, csak­hogy ez még nem elég, strand­ruha is kell. Fon­tos, hogy a bi­kini és a ruci passzol­jon egy­más­hoz. Íme a leg­sze­xibb da­ra­bok.

Feszes combokat szeretnél? Ez a 7 gyakorlat csodákra képes

Feszes combokat szeretnél? Ez a 7 gyakorlat csodákra képes

Jön a jó idő, ha­ma­ro­san le­ke­rül a nők­ről a nad­rág. Még nem vagy el­késve, hogy edzeni kezdj, és meg­for­máld a comb­ja­i­dat.

Vadító színek és virágok: A táskák is tavaszi pompába öltöztek!

Vadító színek és virágok: A táskák is tavaszi pompába öltöztek!

A hím­zett min­ták min­dig di­va­to­sak, de el tudod kép­zelni őket a tás­ká­don is? Ideje el­fe­lej­teni a komor, fe­kete re­ti­kü­lö­ket!

A hím­zett min­ták min­dig di­va­to­sak, de el tudod kép­zelni őket a tás­ká­don is? Ideje el­fe­lej­teni a komor, fe­kete re­ti­kü­lö­ket! Ezek a tás­kák min­den te­kin­te­tet ma­gukra von­za­nak, és fel­dob­ják a szet­te­det is! Rá­adá­sul a hím­zett, szí­nes min­ták nem csak fi­a­ta­los kül­sőt köl­csö­nöz­nek, de bár­mi­lyen al­ka­lomra fel­ve­he­ted őket.

Új találmány a nőknek, így lesz most már tökéletes a tusvonal

Új találmány a nőknek, így lesz most már tökéletes a tusvonal

A ci­ca­szem soha nem megy ki a di­vat­ból - de a nők több­sége sokat szen­ved azzal, hogy meg­húzza a tö­ké­le­tes tus­vo­na­lat. Most itt egy szu­per meg­ol­dás!

A ci­ca­szem soha nem megy ki a di­vat­ból - de a nők több­sége sokat szen­ved azzal, hogy meg­húzza a tö­ké­le­tes tus­vo­na­lat. Most itt egy szu­per meg­ol­dás! Egy rend­kí­vül egy­szerű esz­köz, amellyel csak oda kell pe­csé­tel­ned a tus­vo­na­lat a sze­med sar­kába, és máris kész a tö­ké­le­tes smink.

Hódít a sneakers: ez a cipődivat tarol 2018-ban

Hódít a sneakers: ez a cipődivat tarol 2018-ban

Mu­tat­juk a leg­újabb tren­det!

Végre itt a ta­vasz és elő­ke­rül­het­nek a kü­lön­böző fa­zonú edző­ci­pők! Egy stí­lu­sos da­rab­ban sok­kal job­ban fogod érezni magad a hét­köz­na­pok­ban is. Mu­tat­juk a leg­újabb tren­det!

Ez a gyakorlat az integetőháj gyilkosa: Tavaszra szuperforma

Ez a gyakorlat az integetőháj gyilkosa: Tavaszra szuperforma

Ha­ma­ro­san le­vált­juk a té­li­ka­bá­tot, jön­nek az uj­jat­lan blú­zok, így ideje meg­sza­ba­dulni az in­te­ge­tő­háj­tól!

Ha­ma­ro­san le­vált­juk a té­li­ka­bá­tot, jön­nek az uj­jat­lan blú­zok, így ideje meg­sza­ba­dulni az in­te­ge­tő­háj­tól!

Megújult a piskóta, megőrülnek érte a háziasszonyok

Megújult a piskóta, megőrülnek érte a háziasszonyok

Hi­he­tet­le­nül könnyű, kifi­no­mult süti.

Az ebéd­hez igazi mes­ter­mű­vet sze­ret­nél desszert­nek? A japán pis­kó­tát ajánl­juk. Hi­he­tet­le­nül könnyű, vég­te­le­nül kifi­no­mult és mennye­ien íz­le­tes édes­ség

Őrült új divat: csillogó ezüstbe csomagolják magukat a nők

Őrült új divat: csillogó ezüstbe csomagolják magukat a nők

Di­vatba jön az űr­ruha.

Di­vatba jön az űr­ruha - csil­logó, ezüst színű lesz a ta­va­szi divat. A fé­nyes nad­rág­kosz­tü­mök­höz, ka­bá­tok­hoz, dzse­kik­hez ék­szer sem kell.

A szülők nagy kérdése: játsszon vagy ne a gyerek kardokkal, fegyverekkel

A szülők nagy kérdése: játsszon vagy ne a gyerek kardokkal, fegyverekkel

Egyre több az élethű já­ték­fegy­ver, és a fiú­gye­re­kek imád­nak ját­szani velük.

Vajon káros a kisfiúk fej­lő­dé­sére, ha já­ték­pus­kák­kal, vagy kar­dok­kal ját­sza­nak? Sok anyuka ag­gó­dik, hogy a cse­me­téje ag­resszív lesz tőlük, míg mások sze­rint se­gí­tik az egész­sé­ges fej­lő­dést.

TOP 15 zsírgyilkos étel: Tüntesd el a pluszkilókat éhezés nélkül

TOP 15 zsírgyilkos étel: Tüntesd el a pluszkilókat éhezés nélkül

Sze­ret­nél tar­tó­san le­fogyni, úgy, hogy egy per­cig se éhezz? Meg­mu­tat­juk azt a 15 hét­köz­napi ételt, amely­nek se­gít­sé­gé­vel egé­szen biz­to­san si­ke­rülni fog.

Sze­ret­nél tar­tó­san le­fogyni, úgy, hogy egy per­cig se éhezz? Meg­mu­tat­juk azt a 15 hét­köz­napi ételt, amely­nek se­gít­sé­gé­vel egé­szen biz­to­san si­ke­rülni fog. Ha eze­ket rend­sze­re­sen be­épí­ted az ét­ren­dedbe, ha­ma­ro­san a mér­leg nyel­vén is látod majd a vál­to­zást. Lakj jól és él­vezd a ha­tást!

2018-ban ez a bikinifazon lesz a mindent elsöprő divat

2018-ban ez a bikinifazon lesz a mindent elsöprő divat

A ke­ve­sebb néha több - ez le­hetne a mot­tója az új trend­nek, a fa­lat­nyi bi­kini újra be­rob­bant a di­vatba.

A ke­ve­sebb néha több - ez le­hetne a mot­tója az új trend­nek, a fa­lat­nyi bi­kini újra be­rob­bant a di­vatba.

Ez történik a testeddel, ha tojásfehérjével indítod a napodat

Ez történik a testeddel, ha tojásfehérjével indítod a napodat

A to­jás­ról rég­óta tud­juk, hogy a leg­jobb nap­in­dító éte­lek egyike.

A to­jás­ról rég­óta tud­juk, hogy a leg­jobb nap­in­dító éte­lek egyike. De mi tör­té­nik, ha csak a zsír­ban és ko­lesz­te­rin­ben sze­gé­nyebb fe­hér­jét fo­gyasz­tod el reg­ge­lire? Vajon profi­tál be­lőle a tes­ted? Meg­mu­tat­juk.

Ez a felső lesz a tavasz legszexibb darabja

Ez a felső lesz a tavasz legszexibb darabja

Álom­szép csá­bí­tás, na­gyon nőies fazon, és a leg­jobb, hogy min­den­ki­nek jól áll! Sze­rezz be te is be­lőle mi­ha­ma­rabb!

Álom­szép csá­bí­tás, na­gyon nőies fazon, és a leg­jobb, hogy min­den­ki­nek jól áll!

Bombaként robban a tavasz divatjába ez a retró minta

Bombaként robban a tavasz divatjába ez a retró minta

Egy­szerre ro­man­ti­kus, szexi és szo­lid! Min­den­kép­pen sze­rezd be te is!

Egy­szerre ro­man­ti­kus, szexi és szo­lid! Min­den­kép­pen sze­rezd be te is!

Ez a legjobb farmer, ha rövid a lábad

Ez a legjobb farmer, ha rövid a lábad

Rö­vi­debb­nek látod a lábad a tü­kör­ben, mint az átlag? Ne ke­se­redj el! Van meg­ol­dás. Apró tip­pek, csi­nos fa­zo­nok, máris nyerő le­hetsz! Iga­zán ér­de­mes, kö­vetni a ta­ná­cso­kat, máris job­ban fogod érezni magad!

Rö­vi­debb­nek látod a lábad a tü­kör­ben, mint az átlag? Ne ke­se­redj el! Van meg­ol­dás. Apró tip­pek, csi­nos fa­zo­nok, máris nyerő le­hetsz! Iga­zán ér­de­mes kö­vetni a ta­ná­cso­kat, máris job­ban fogod érezni magad. Ál­lítsd vissza az ará­nyo­kat, játssz az op­tika se­gít­sé­gé­vel. Vi­seld úgy a far­mert, hogy két­ség se fér­jen ahhoz, hogy tö­ké­le­tes vagy benne! Mu­tat­juk az át­vál­to­zá­sod trükk­jeit!