Brutálisan finom fogás szénhidrátok nélkül: az olasz csirke mindent visz

Brutálisan finom fogás szénhidrátok nélkül: az olasz csirke mindent visz

Ez az íny­csik­landó csir­ke­sült mennyei olasz íz­ka­val­ká­dot va­rá­zsol az asz­talra! Ga­ran­tál­tan si­kert aratsz vele!

Zéró koleszterin: Tarol a neten a fehér rántotta

Zéró koleszterin: Tarol a neten a fehér rántotta

A fe­hér­je­dús reg­geli már reg­gel gon­dos­ko­dik róla, hogy be­in­dul­jon a zsír­ége­tés. A sok zöld­ség, a to­jás­fe­hérje és a fe­ta­sajt pedig a me­di­ter­rán íze­kért fe­le­lős.

A fe­hér­je­dús reg­geli már korán reg­gel gon­dos­ko­dik róla, hogy be­in­dul­jon a zsír­ége­tés. A sok zöld­ség, a to­jás­fe­hérje és a fe­ta­sajt pedig me­di­ter­rán íz­or­giát va­rá­zsol a tá­nyé­rodra. Ezt a reg­ge­lit akkor is fo­gyaszt­ha­tod, ha ko­lesz­te­rin­ben sze­gény di­é­tát kö­vetsz, hi­szen a nagy mennyi­ségű ko­lesz­te­rint tar­tal­mazó to­jás­sár­gá­ját ki­vet­tük be­lőle.

Tarol a neten a legújabb egészséges finomság, az aranycsokoládé

Tarol a neten a legújabb egészséges finomság, az aranycsokoládé

A kur­ku­má­ról már rég­óta tud­juk, mi­lyen jót tesz az egész­ség­nek: szinte min­den gyul­la­dá­sos tü­ne­tet képes eny­hí­teni, sejtfi­a­ta­lító ha­tása fe­lül­múl­ha­tat­lan!

A kur­ku­má­ról már rég­óta tud­juk, mi­lyen jót tesz az egész­ség­nek: szinte min­den gyul­la­dá­sos tü­ne­tet képes eny­hí­teni, sejtfi­a­ta­lító ha­tása pedig fe­lül­múl­ha­tat­lan! Nem is csoda, hogy ha­tal­mas siker a leg­újabb fi­nom­ság, a kur­ku­más cso­ko­ládé! Ké­szítsd el te is!

Ez a ruhadarab nem hiányozhat nyáron a szekrényedből!

Ez a ruhadarab nem hiányozhat nyáron a szekrényedből!

Ha sze­ret­nénk fel­újí­tani a ru­ha­tá­run­kat, ér­de­mes par­ko­ló­pá­lyára tenni az egy­színű ru­ha­da­ra­bo­kat, és vidám, szí­nes, min­tás ru­hák­kal be­sze­rezni.

Ezeket kell tudnod a szempillaspirálról

Ezeket kell tudnod a szempillaspirálról

A szem­pil­la­spi­rál nem vé­let­le­nül bújik meg min­den nő smink­tás­ká­já­ban: szé­pen ki­emeli a te­kin­te­tet, ke­re­tezi a sze­met. De vajon mire jók a kü­lön­féle ke­fe­for­mák?

A szem­pil­la­spi­rál nem vé­let­le­nül bújik meg min­den nő smink­tás­ká­já­ban: szé­pen ki­emeli a te­kin­te­tet, ke­re­tezi a sze­met. De vajon mire jók a kü­lön­féle ke­fe­for­mák?

Van otthon muffinsütőd? Mutatunk rá 7 szuper diétás ötletet

Van otthon muffinsütőd? Mutatunk rá 7 szuper diétás ötletet

Imád­juk a muffint, mert nem lehet el­ron­tani és is­teni finom! Mu­tat­juk a leg­jobb di­é­tás re­cep­te­ket, éljen a muffin!

Megérkeztek a meztelen cipők! Most tényleg mindent megmutatnak a nők

Megérkeztek a meztelen cipők! Most tényleg mindent megmutatnak a nők

A né­hány pánt­ból álló nyári szan­dá­lok és a test­színű, nude cipők után az idei sze­zon sztárja a mez­te­len cipő.

Többé nincs korhatár! 50 fölött is tarol a bikini

Többé nincs korhatár! 50 fölött is tarol a bikini

Többé nem kell tit­kol­nod az élet­ko­rod a stran­don, jöhet a bi­kini! Ta­láld meg a szá­modra meg­fe­lelő fa­zont.

Többé nem kell tit­kol­nod az élet­ko­rod a stran­don, jöhet a bi­kini! Ta­láld meg a szá­modra meg­fe­lelő fa­zont, így bát­ran meg­mu­tat­ha­tod, hogy nem­csak a 20 éve­seké a világ!

Túróból kakaós csiga? Igen! Ilyen finomat még nem ettél!

Túróból kakaós csiga? Igen! Ilyen finomat még nem ettél!

Finom és egész­sé­ges? Le­het­sé­ges! Ked­venc re­cep­tedbe ka­ló­ria­sze­gény alap­anya­got te­gyél.

Finom és egész­sé­ges? Le­het­sé­ges! Ked­venc re­cep­tedbe ka­ló­ria­sze­gény alap­anya­got te­gyél. Pro­te­in­ben gaz­dag, ener­gia­dús, di­é­tás, mennyei reg­ge­li­det ke­ve­sebb mint fél óra múlva már maj­szol­ha­tod is.

Egyetlen apró trükk, és máris teljesen megújul a bikini

Egyetlen apró trükk, és máris teljesen megújul a bikini

Ez az új divat teszi iga­zán sze­xivé idén a bi­ki­nit. Mu­tat­juk, mi lesz idén na­gyon menő.

Ez az új divat teszi iga­zán sze­xivé idén a bi­ki­nit. Mu­tat­juk, mi lesz idén na­gyon menő.

Ennyit kell sportolni ahhoz, hogy tényleg egészséges maradj

Ennyit kell sportolni ahhoz, hogy tényleg egészséges maradj

A rend­sze­res moz­gás szó sze­rint meg­fi­a­ta­lít. Eggyel több ok, miért ér­de­mes be­le­fogni az edzésbe!

A rend­sze­res moz­gás szó sze­rint meg­fi­a­ta­lít. Eggyel több ok, miért ér­de­mes be­le­fogni az edzésbe! Amel­lett, hogy fel­pör­geti az anyag­cse­ré­det, és kar­ban tartja a ke­rin­gési rend­sze­red is, szó sze­rint le­las­sít­ha­tod az öre­ge­dést. Bio­ló­giai bi­zo­nyí­té­ko­kat ta­lál­tak ugyanis fi­a­ta­lító ha­tá­sára.

Életed csúcslekvárja lesz: Idén így tedd el az epret!

Életed csúcslekvárja lesz: Idén így tedd el az epret!

Nincs párja a házi eper­lek­vár­nak! Egy tit­kos hoz­zá­va­ló­tól rá­adá­sul olyan finom lesz, mint még soha!

Nincs párja a házi eper­lek­vár­nak! Egy tit­kos hoz­zá­va­ló­tól rá­adá­sul olyan finom lesz, mint még soha!

Eszelős férfidivat a láthatáron, meneküljünk!

Eszelős férfidivat a láthatáron, meneküljünk!

Meg­le­he­tő­sen me­rész ötlet alap­ján szü­let­he­tett meg a ter­ve­ző­asz­ta­lon ez a nyári holmi. Gya­nít­juk, hogy pol­gár­puk­kasztó jel­leg­gel.

Meg­le­he­tő­sen me­rész ötlet alap­ján szü­let­he­tett meg a ter­ve­ző­asz­ta­lon ez a nyári holmi. Gya­nít­juk, hogy pol­gár­puk­kasztó jel­leg­gel. Min­den esetre ha­tal­mas kér­dő­je­le­ket hagy maga után.

Három természetes módszer, amivel sokkal hosszabb lesz a szempillád

Három természetes módszer, amivel sokkal hosszabb lesz a szempillád

El­ké­pesz­tően egy­szerű módon ér­he­ted el, hogy szem­pil­lád ter­mé­sze­te­sen le­gyen hosszabb és sű­rűbb, mint szo­kott.

Őrület! Egérsarkú cipő lett az új divat

Őrület! Egérsarkú cipő lett az új divat

Ez a leg­cu­kibb szan­dál, amit va­laha lát­tál! És ebben biz­to­san hó­dít­hatsz!

Ez a leg­cu­kibb szan­dál, amit va­laha lát­tál! És ebben biz­to­san hó­dít­hatsz! Ha ezt meg­lá­tod, nem hi­szel majd a sze­med­nek: az ele­gáns ma­gas­sar­kúk egér­fü­le­ket kap­tak!

Tarol az epres kókuszkeksz: Garantáltan fogyni fogsz

Tarol az epres kókuszkeksz: Garantáltan fogyni fogsz

Ez az is­teni finom ro­pog­tatni való fan­tasz­ti­kus se­gít­sé­ged lehet a fo­gyó­kú­rá­ban! Alig tar­tal­maz szén­hid­rá­tot, így bát­ran maj­szol­ha­tod, ha rád tör az éhség!

Ez az is­teni finom ro­pog­tatni való fan­tasz­ti­kus se­gít­sé­ged lehet a fo­gyó­kú­rá­ban! Alig tar­tal­maz szén­hid­rá­tot, így bát­ran maj­szol­ha­tod, ha rád tör az éhség, ettől nem fogsz meg­hízni! Itt az eper­sze­zon, ne hagyd ki ezt az is­teni finom di­é­tás édes­sé­get. Könnyen el­ké­szít­he­ted, és bár­mi­kor ehe­ted a nap fo­lya­mán.

Új formákkal robban be idén a bikinidivat!

Új formákkal robban be idén a bikinidivat!

A di­vat­ter­ve­zők 2017-ben is gon­dos­kod­tak arról, hogy szí­nes, vál­to­za­tos, stí­lu­sos és szexi le­gyen a víz­parti divat. Biz­to­san min­denki meg­ta­lálja a ked­ven­cét!

A di­vat­ter­ve­zők 2017-ben is gon­dos­kod­tak arról, hogy szí­nes, vál­to­za­tos, stí­lu­sos és szexi le­gyen a víz­parti divat.

Így leszel bombanő! Laza hétköznapok elegánsan!

Így leszel bombanő! Laza hétköznapok elegánsan!

Ha iga­zán nő­i­e­sek és ke­cse­sek sze­ret­nénk lenni, akkor néha kö­te­lező be­le­bújni egy szexi ru­hába.

Ha iga­zán nő­i­e­sek és ke­cse­sek sze­ret­nénk lenni, akkor néha kö­te­lező be­le­bújni egy szexi ru­hába.

Megtalálod az igazit, ha ilyen színűre fested a hajad

Megtalálod az igazit, ha ilyen színűre fested a hajad

A szi­vár­vány­haj sok­szí­nű­sé­gé­vel nem lehet be­telni! Ke­resd meg a szem­káp­ráz­tató és iz­gal­mas ár­nya­la­tok közül az egyé­ni­sé­ged­hez leg­in­kább illőt!

Meglepetés a zsömlében, full extrás reggeli rántottából

Meglepetés a zsömlében, full extrás reggeli rántottából

Reg­ge­lizz úgy, mint egy ki­rály!

Reg­ge­lizz úgy, mint egy ki­rály! Kezdd a napot egy igazi ener­gia­bom­bá­val! Ne hidd, hogy órá­kat kell a kony­há­ban töl­te­ned fel­ke­lés után.

Íme, a szuper egyszerű edzés, amivel megszüntetheted a hátfájást

Íme, a szuper egyszerű edzés, amivel megszüntetheted a hátfájást

A hab­szi­vacs hen­ger az utóbbi évek nagy fit­ne­sz­őrü­lete.

A hab­szi­vacs hen­ger, más néven a foam rol­ler az utóbbi évek nagy fit­ne­sz­őrü­lete. Nem is alap­ta­la­nul, hi­szen a hen­ger se­gít­sé­gé­vel nem csak a meg­szo­kott gya­kor­la­ta­i­dat te­he­ted ha­té­ko­nyabbá.

Brutálisan szexi ez a nő, és biztosan nem mondod meg, hány éves!

Brutálisan szexi ez a nő, és biztosan nem mondod meg, hány éves!

Egé­szen el­ké­pesztő adott­sá­gok­kal ren­del­ke­zik! Ta­gad­ha­tat­lan, hogy oda­fi­gyel ma­gára, egész­sé­ge­sen él és spor­tol, ami­kor csak te­heti. De akkor is...

Egé­szen el­ké­pesztő adott­sá­gok­kal ren­del­ke­zik! Ta­gad­ha­tat­lan, hogy oda­fi­gyel ma­gára, egész­sé­ge­sen él és spor­tol, ami­kor csak te­heti. De akkor is...

Cukor nélküli diétacsoda: Csokoládés roppanós kókuszszelet

Cukor nélküli diétacsoda: Csokoládés roppanós kókuszszelet

Ha va­­lami iga­­zán kí­­mélő fi­­nom­­ságra vágysz, akkor ez a te re­cep­ted.

Ha va­­lami iga­­zán kí­­mélő fi­­nom­­ságra vágysz, akkor ez a te re­cep­ted.

Jön az új nyári divat: merészen szexi lesz a manikűr

Jön az új nyári divat: merészen szexi lesz a manikűr

Tel­je­sen mind­egy, mi­lyen kö­röm­for­mát vá­lasz­tunk idén, a lé­nyeg, hogy le­gyen szik­rá­zóan szí­nes.

Tel­je­sen mind­egy, mi­lyen kö­röm­for­mát vá­lasz­tunk idén, a lé­nyeg, hogy le­gyen szik­rá­zóan szí­nes. Ját­sza­doz­zunk a szi­vár­vány összes ár­nya­la­tá­val és bú­csúz­zunk el a nude stí­lus­tól!

Titkos receptúra: Nem történhet ennél jobb a fokhagymával

Titkos receptúra: Nem történhet ennél jobb a fokhagymával

Olyan, mintha egy ős­em­ber és a leg­kifi­no­mul­tabb íz­lésű gour­met ülne egy asz­tal­hoz, és mind a kettő na­gyon elé­ge­dett lenne!

Fok­hagy­ma­ra­jon­gók! Itt a re­cept, amit mu­száj ki­pró­bál­no­tok. Ez olyan, mintha egy ős­em­ber és a leg­kifi­no­mul­tabb íz­lésű gour­met ülne egy asz­tal­hoz, és mind a kettő na­gyon elé­ge­dett lenne!

Szuperdögös lesz a cipő nyáron! Egy ilyen minden nőnek kell

Szuperdögös lesz a cipő nyáron! Egy ilyen minden nőnek kell

Ha a ci­pő­di­va­tot néz­zük, idén nyá­ron az ele­gan­ciáé és nő­i­es­ségé lesz a fő­sze­rep.

Ha a ci­pő­di­va­tot néz­zük, idén nyá­ron az ele­gan­ciáé és nő­i­es­ségé lesz a fő­sze­rep.

10 öltözködési hiba, ami pokolian öregít

10 öltözködési hiba, ami pokolian öregít

Neked is gon­dot okoz, hogy olyan ruhát vá­lassz, ami illik az egyé­ni­sé­ged­hez, ko­rod­hoz, stí­lu­sod­hoz? Van, aki több di­vat­ba­kit is el­kö­vet a vá­lasz­tás során! Te ne tedd!

Neked is gon­dot okoz, hogy olyan ruhát vá­lassz, ami illik az egyé­ni­sé­ged­hez, ko­rod­hoz, stí­lu­sod­hoz? Van, aki több di­vat­ba­kit is el­kö­vet a vá­lasz­tás során! Te ne tedd!

-3 kg 1 hét alatt: Lerobbantja rólad zsírt a kefír-diéta

-3 kg 1 hét alatt: Lerobbantja rólad zsírt a kefír-diéta

Mind­járt itt a strand­sze­zon!

Ha már na­gyon szo­rít az idő a strand­sze­zo­nig, kefir­di­é­tá­val tudsz leg­gyor­sab­ban le­fogyni. Lát­vá­nyos ered­mény né­hány nap alatt!

A minitől a maxiig! Így lesz idén igazán elegáns a nő

A minitől a maxiig! Így lesz idén igazán elegáns a nő

Nem könnyű az ala­kunk­hoz illő, tö­ké­le­tes szok­nyát és ruhát vá­lasz­tani. 2017 nya­rán ren­ge­teg stí­lus közül vá­lo­gat­ha­tunk.

Nem könnyű az ala­kunk­hoz illő, tö­ké­le­tes szok­nyát és ruhát vá­lasz­tani. 2017 nya­rán ren­ge­teg stí­lus közül vá­lo­gat­ha­tunk.

Végre kiderült, hány tojást szabad megenni

Végre kiderült, hány tojást szabad megenni

He­tente több­ször meg­kí­vá­nod a to­jást? Ha nem sült sonka és grill­kol­bász mellé eszed, akkor nincs baj.

He­tente több­ször meg­kí­vá­nod a to­jást? Ha nem sült sonka és grill­kol­bász mellé eszed, akkor nincs baj.

Cukor nélkül mennyei ez a csokoládés-epres álomdesszert

Cukor nélkül mennyei ez a csokoládés-epres álomdesszert

Egy­sze­rűen nem lé­te­zik fi­no­mabb!

Itt a leg­egy­sze­rűbb és leg­egész­sé­ge­sebb ta­va­szi ínyenc­ség, amit szi­gorú di­é­tá­ban is ehetsz. Az eper-csoki pá­ros­nál egy­sze­rűen nem lé­te­zik fi­no­mabb!

Többé nem húzza le a nők vállát a táska, ez lett most a divat

Többé nem húzza le a nők vállát a táska, ez lett most a divat

Iga­zán szexi vi­se­let.

Iga­zán szexi vi­se­let ez a pici, szí­nes ki­egé­szítő, ami na­gyon jól illik min­den al­ka­lom­hoz.Nem kell töb­bet le­sza­kad­nia egyet­len női váll­nak sem.

Gyilkos tempóban égeti a hasi zsírt ez az uborkás zöldkoktél

Gyilkos tempóban égeti a hasi zsírt ez az uborkás zöldkoktél

Fel­pör­geti a fo­gyást!

Ettől a fo­gyást fel­pör­gető tur­mix­tól nem­csak a ki­lók­tól sza­ba­dulsz meg szu­per­gyor­san, de a szer­ve­ze­tet is ki­vá­lóan mé­reg­te­le­nít­he­ted vele! Még ma vágj bele és nyárra már az utolsó kis zsír­pár­nák­tól is meg­sza­ba­dulsz!

Felejtsd el a bolti chipset, itt az egészséges cukkini- és répachips!

Felejtsd el a bolti chipset, itt az egészséges cukkini- és répachips!

Szí­ve­sen rág­csál­nál va­la­mit, de tar­tasz az egész­ség­te­len bolti ch­ip­sek­től?

Szí­ve­sen rág­csál­nál va­la­mit té­vé­zés köz­ben, de tar­tasz az egész­ség­te­len bolti ch­ip­sek­től? Ké­szíts leg­alább olyan finom, de sok­kal egész­sé­ge­sebb ch­ip­set zöld­ség­ből!

Imádod a rakott krumplit? Ezt edd helyette és fogyni fogsz!

Imádod a rakott krumplit? Ezt edd helyette és fogyni fogsz!

A leg­na­gyobb di­é­tás tá­bor­ból jött az ötlet! Cse­réld a hiz­laló krump­lit brok­ko­lira, máris egész­sé­ges lesz ez a finom étel.

A leg­na­gyobb di­é­tás tá­bor­ból jött az ötlet! Cse­réld a hiz­laló krump­lit brok­ko­lira, máris egész­sé­ges lesz ez a finom étel. Így bát­ran lak­hatsz jól vele akár va­cso­rára is.

2017 nyarán vadító a trend: Fűzd magad szexire!

2017 nyarán vadító a trend: Fűzd magad szexire!

Ér­zéki fűzők és pán­tok jel­lem­zik a nyári tren­det: légy me­rész és szé­dí­tően szexi!

Ér­zéki fűzők és pán­tok jel­lem­zik a nyári tren­det, szinte min­den­hol be­le­akad­hatsz: ru­há­kon, szok­nyá­kon, nad­rá­go­kon, für­dő­ru­há­kon de még a szan­dá­lo­kon is ez kö­szön vissza! Légy me­rész és szé­dí­tően szexi!

Ledobja rólad a kilókat a málnás-chiamagos szuperkeksz

Ledobja rólad a kilókat a málnás-chiamagos szuperkeksz

Egyál­ta­lán nem tar­tal­maz cuk­rot, sőt, ha­gyo­má­nyos lisz­tet sem!

Ez a mennyei ro­pog­tatni való egy­ál­ta­lán nem tar­tal­maz cuk­rot, sőt, ha­gyo­má­nyos lisz­tet sem! Min­den al­ko­tója a fo­gyá­so­dat se­gíti, így több­fron­tos tá­ma­dás­sal rob­bantja le rólad a fe­les­le­get.

Őrülten szexi lesz a divat nyáron! A nők többsége bajban lesz

Őrülten szexi lesz a divat nyáron! A nők többsége bajban lesz

Nem fog­nak örülni azok a nők, akik egy kis súly­fe­les­leg­gel ren­del­kez­nek a ha­su­kon és a de­re­ku­kon.

Nem fog­nak örülni azok a nők, akik egy kis súly­fe­les­leg­gel ren­del­kez­nek a ha­su­kon és a de­re­ku­kon.

Elképesztő fogyás: 262 kilótól szabadult meg a szerelmes fogyókúrázó pár

Elképesztő fogyás: 262 kilótól szabadult meg a szerelmes fogyókúrázó pár

Egy­más­ból me­rí­tet­tek erőt éle­tük leg­ne­he­zebb idő­sza­ká­ban. De meg­érte a küz­de­lem, mert az élet­mód­vál­tás csi­nos ala­kot, egész­sé­get, sze­rel­met ho­zott!

Egy­más­ból me­rí­tet­tek erőt éle­tük leg­ne­he­zebb idő­sza­ká­ban. De meg­érte a küz­de­lem, mert az élet­mód­vál­tás nem­csak csi­nos ala­kot és egész­sé­get, de sze­rel­met is ho­zott!

Szuper egészséges lett a tojásrántotta, ilyen finom reggelit még nem ettél!

Szuper egészséges lett a tojásrántotta, ilyen finom reggelit még nem ettél!

Azt hit­ted a rán­tot­tá­nak már min­den vál­to­za­tát el­ké­szí­tet­ted? Íme a leg­újabb ver­zió, a cuk­ki­nis rán­totta-tor­tácska!

Húsimádók figyelem! Íme, a tökéletes marhasteak titka

Húsimádók figyelem! Íme, a tökéletes marhasteak titka

El­ké­szí­teni nem is olyan nehéz!

Egy íz­le­tes, szaf­tos steak­nél nem lé­te­zik férfi­a­sabb fogás. El­ké­szí­tése pedig igazi pa­sim­eló. Kér­dés, ho­gyan lehet ott­hon össze­hozni a tö­ké­le­te­set..

Így lehetsz hétköznap is királynő! Szuperszexi lesz a divat

Így lehetsz hétköznap is királynő! Szuperszexi lesz a divat

A táska egy olyan ki­egé­szítő, ami öl­töz­tet, szinte ék­szer­ként dí­szíti a tes­tet, és a vá­lasz­tott ru­hán­kat.

A táska egy olyan ki­egé­szítő, ami öl­töz­tet, szinte ék­szer­ként dí­szíti a tes­tet.

Ez a 7 nyári reggeli elképesztően felpörgeti a fogyást

Ez a 7 nyári reggeli elképesztően felpörgeti a fogyást

Nyá­ron min­dig sok­kal könnyebb di­é­tázni, mint hideg idő­ben. Ér­de­mes már a reg­ge­lin­ket is tu­da­to­san meg­vá­lasz­tani, hogy könnyebb le­gyen a fo­gyás.

Nyá­ron min­dig sok­kal könnyebb di­é­tázni, mint hideg idő­ben. Ér­de­mes már a reg­ge­lin­ket is tu­da­to­san meg­vá­lasz­tani, hogy könnyebb le­gyen a fo­gyás.

Íme a pizza, amiben egy kanál liszt sincsen

Íme a pizza, amiben egy kanál liszt sincsen

Ala­csony ka­ló­ria­tar­talmú, di­é­tás pizza, mely min­dent visz. Nem csak di­é­tá­zók­nak! Az el­ké­szí­tése nem is le­hetne egy­sze­rűbb.

Ala­csony ka­ló­ria­tar­talmú, di­é­tás pizza, mely min­dent visz. Nem csak di­é­tá­zók­nak! Az el­ké­szí­tése nem is le­hetne egy­sze­rűbb.

10 fantasztikus diétás édesség, amit még sütni sem kell

10 fantasztikus diétás édesség, amit még sütni sem kell

Itt biz­tos meg­ta­lá­lod a ked­ven­ce­det!

Meg­kí­ván­tál va­la­mi­lyen édes­sé­get, de di­é­tá­zol, és nincs ked­ved órá­kig bí­be­lődni a kony­há­ban? Akkor most fi­gyelj, itt biz­tos meg­ta­lá­lod a ked­ven­ce­det!

Íme a frizurák, amikkel tíz évet simán letagadhatsz

Íme a frizurák, amikkel tíz évet simán letagadhatsz

Sze­ret­néd, ha fi­a­ta­labb­nak néz­né­nek?

Sze­ret­néd, ha fi­a­ta­labb­nak néz­né­nek a ko­rod­nál? Va­gánnyá és sze­xivé va­rá­zsol a rövid haj.

2017-ben ezt hordják a divatos nők! Minél színesebb, annál jobb!

2017-ben ezt hordják a divatos nők! Minél színesebb, annál jobb!

Végre el­pa­kol­hat­juk a szek­rény mé­lyére a nagy csiz­má­kat és a téli ci­pő­ket.

Végre el­pa­kol­hat­juk a szek­rény mé­lyére a nagy csiz­má­kat és a téli ci­pő­ket. Újra szexi, nyi­tott szan­dá­lokba búj­tat­hat­juk a lá­bun­kat.

Mamafarmer lesz a divat, azt is eláruljuk, miért

Mamafarmer lesz a divat, azt is eláruljuk, miért

A magas de­rekú, vi­lá­gosra mo­sott far­mer­nad­rág, köz­ke­letű nevén a ma­ma­far­mer ott van 2017 első 10 leg­fon­to­sabb di­vat­trendje kö­zött.

A magas de­rekú, vi­lá­gosra mo­sott far­mer­nad­rág, köz­ke­letű nevén a ma­ma­far­mer ott van 2017 első 10 leg­fon­to­sabb di­vat­trendje kö­zött. Bár eddig vic­cek cél­táb­lája volt, most mégis ezt ke­resi min­denki. De vajon mi lehet ennek az oka?

Ilyen dögös még soha nem volt a farmerszoknya!

Ilyen dögös még soha nem volt a farmerszoknya!

Az utóbbi pár évben a far­mer­szok­nya nem iga­zán volt trendi, in­kább a ciki ka­te­gó­ri­ába tar­to­zott.

Az utóbbi pár évben a far­mer­szok­nya nem iga­zán volt trendi, in­kább a ciki ka­te­gó­ri­ába tar­to­zott.

Szédítően szexi frizura a szezon legnagyobb slágere

Szédítően szexi frizura a szezon legnagyobb slágere

A ta­vasz az ab­szo­lút nő­i­es­ség je­gyé­ben telik és a hatás nyá­ron csak to­vább fo­ko­zó­dik: mu­tat­juk ho­gyan!

A ta­vasz az ab­szo­lút nő­i­es­ség je­gyé­ben telik és a hatás nyá­ron csak to­vább fo­ko­zó­dik. Lágy hul­lá­mok és kócos ro­man­tika a trend­ben, így hó­dí­ta­nak most a nők!

Ezzel a titkos hozzávalóval életed tojásrántottáját készítheted el

Ezzel a titkos hozzávalóval életed tojásrántottáját készítheted el

Pró­báld ki ezzel a tit­kos össze­te­vő­vel, és meg fogsz le­pődni!

Lak­tó­zér­zé­keny vagy, vagy csak nem sze­re­ted a tejet? Netán sze­ret­néd még kü­lön­le­ge­sebbé tenni a reg­geli to­jás­rán­tot­tát? Pró­báld ki ezzel a tit­kos össze­te­vő­vel, és meg fogsz le­pődni, mi­lyen is­teni finom!

Túrópalacsinta a legújabb diétás kedvenc!

Túrópalacsinta a legújabb diétás kedvenc!

Ez­út­tal a túró nem a töl­te­lékbe, hanem egy ügyes hú­zás­sal a pa­la­csinta tész­tá­jába ke­rült.

Ez­út­tal a túró nem a töl­te­lékbe, hanem egy ügyes hú­zás­sal a pa­la­csinta tész­tá­jába ke­rült.

Ez a ruha lesz az idei nyár legbombázóbb szerelése!

Ez a ruha lesz az idei nyár legbombázóbb szerelése!

Fan­tasz­ti­ku­san fogsz mu­tatni ebben a szett­ben! Sőt, ké­szülj arra, hogy min­denki meg­for­dul majd utá­nad az utcán.

Fan­tasz­ti­ku­san fogsz mu­tatni ebben a szett­ben! Sőt, ké­szülj arra, hogy min­denki meg­for­dul majd utá­nad az utcán.

Fokozódik az átlátszó ruhák őrülete: Elképesztő divatötletek!

Fokozódik az átlátszó ruhák őrülete: Elképesztő divatötletek!

Mu­tass meg min­dent, de ma­radj jó­té­kony ta­ka­rás­ban! Mu­ta­tunk né­hány iz­gal­mas szet­tet!

5 hiba, amit súlymérés közben minden nő elkövet

5 hiba, amit súlymérés közben minden nő elkövet

Neked is ez a je­len­ték­te­len esz­köz dönt nem­csak táp­lál­ko­zási szo­ká­sa­id­ról és di­é­tád si­ke­ré­ről, hanem jó vagy rossz han­gu­la­tod­ról is?

Neked is ez a je­len­ték­te­len esz­köz dönt nem­csak táp­lál­ko­zási szo­ká­sa­id­ról és di­é­tád si­ke­ré­ről, hanem jó vagy rossz han­gu­la­tod­ról is? Akkor most fi­gyelj, mert néha na­gyon rosszul hasz­ná­lod!

Szuper reggeli eperimádóknak, ilyen finomat még nem ettél

Szuper reggeli eperimádóknak, ilyen finomat még nem ettél

Már rá­né­zésre is maga a csoda ez az epres ra­kot­tas, pedig va­ló­já­ban a világ leg­egy­sze­rűbb reg­ge­lije. Sok-sok finom eper­rel, fö­lös­le­ges szén­hid­rá­tok nél­kül!

Már rá­né­zésre is maga a csoda ez az epres ra­kot­tas, pedig va­ló­já­ban a világ leg­egy­sze­rűbb reg­ge­lije. Bun­dás ke­nyér ki­csit más­képp! Sok-sok finom eper­rel, fö­lös­le­ges szén­hid­rá­tok nél­kül!

Felejtsd el a sült krumplit, ezt edd helyette és fogyni fogsz!

Felejtsd el a sült krumplit, ezt edd helyette és fogyni fogsz!

Fan­tasz­ti­ku­san kö­re­te­ket mu­ta­tunk, ki­ütés­sel verik di­é­tá­ban a sült krump­lit! Sok­kal ke­ve­sebb ben­nük a szén­hid­rát.

Tarol az epres-kókuszos zabbomba: Isteni finomság cukor nélkül

Tarol az epres-kókuszos zabbomba: Isteni finomság cukor nélkül

Ez a gyü­möl­csös natúr-nasi a sze­zon leg­na­gyobb ked­vence! Te is imádni fogod, pró­báld ki!

Itt az új nyári smink, amitől csábítóan szexi lesz miden nő

Itt az új nyári smink, amitől csábítóan szexi lesz miden nő

Hódít a ter­mé­sze­tes­ség !

Hódít a ter­mé­sze­tes­ség az idei nyár sminkt­rend­jé­ben, kü­lö­nö­sen a bron­zos ár­nya­la­tok lesz­nek nye­rők. Egy ilyen smink iga­zán egy­sze­rűen el­ké­szít­hető.

Csak egy hónapig nem evett cukrot - így néz ki!

Csak egy hónapig nem evett cukrot - így néz ki!

Ari­elle Cal­de­ron már fi­a­ta­lon is je­len­tős súly­prob­lé­mák­kal küz­dött, leg­utóbbi ak­ci­ója azon­ban meg­döb­ben­tette a vi­lá­got.

Ari­elle Cal­de­ron már fi­a­ta­lon is je­len­tős súly­prob­lé­mák­kal küz­dött, aztán az el­ha­tá­ro­zá­sát tet­tek is kö­vet­ték: a fi­a­tal lány min­dent meg­tett, hogy meg­sza­ba­dul­jon a fe­les­leg­től. Leg­utóbbi ak­ci­ója azon­ban meg­döb­ben­tette a vi­lá­got. Tíz­ez­rek csat­la­koz­tak hozzá.

Ettől dobsz egy hátast: Tavaszi sztárzöldségből vegaszalonna!

Ettől dobsz egy hátast: Tavaszi sztárzöldségből vegaszalonna!

Vega vagy, eset­leg di­é­tá­zol? Azért még nem kell le­mon­da­nod a sült sza­lonna él­ve­ze­té­ről! Van meg­ol­dás, mu­tat­juk!

Vega vagy, eset­leg di­é­tá­zol? Azért még nem kell le­mon­da­nod a sült sza­lonna él­ve­ze­té­ről! Van meg­ol­dás, mu­tat­juk!

Le a nagykabáttal! Mutatjuk, mit hordj helyette!

Le a nagykabáttal! Mutatjuk, mit hordj helyette!

Idén újra di­vatba jön­nek a 2000-es évek ele­jén oly nép­szerű kis­ka­bá­tok. Le­gin­kább a far­mer­dzseki lesz mini.

Idén újra di­vatba jön­nek a 2000-es évek ele­jén oly nép­szerű kis­ka­bá­tok. Le­gin­kább a far­mer­dzseki lesz mini.

Trendi tavasz és nyár: így lesz sikkesen szexi a nő!

Trendi tavasz és nyár: így lesz sikkesen szexi a nő!

Most már tény­leg itt a jó idő és meg­sza­ba­dul­ha­tunk a szürke téli ru­hák­tól. Végre öl­töz­he­tünk szí­ne­sen.

Most már tény­leg itt a jó idő és meg­sza­ba­dul­ha­tunk a szürke téli ru­hák­tól. Végre öl­töz­he­tünk szí­ne­sen és vi­dá­man. Ne fél­jünk kom­bi­nálni a da­ra­bo­kat, bát­ran vi­sel­jünk élénk, bo­hó­kás szet­tet.

Ez a tojásrántotta a tavasz legnagyobb dobása:
Lakj jól, fogyj le!

Ez a tojásrántotta a tavasz legnagyobb dobása: Lakj jól, fogyj le!

Egy­sze­rűen és gyor­san el­ké­szít­he­ted ezt a szén­hid­rát­men­tes fo­gást!

Ga­ran­tál­tan jól lakik vele a csa­lád és ez lesz a ked­venc reg­geli! Egy­sze­rűen és gyor­san el­ké­szít­he­ted ezt az íny­csik­lan­dozó és szén­hid­rát­men­tes fo­gást! Pró­báld ki még ma!

Futótűzként terjed az életveszélyes diéta, riadót fújtak az orvosok

Futótűzként terjed az életveszélyes diéta, riadót fújtak az orvosok

Az ame­ri­kai sztár­szí­nész, Ch­ris­tian Bale közel 30 kilót adott le így.

Az ame­ri­kai sztár­szí­nész, Ch­ris­tian Bale közel 30 kilót adott le így.

Visszatér a '80-as évek kedvenc darabja, szexibb, mint valaha!

Visszatér a '80-as évek kedvenc darabja, szexibb, mint valaha!

A '80-as évek ked­venc fe­hér­ne­műje, a sze­xis body vissza­tér a di­vatba: ez­út­tal azon­ban nem marad fel­tét­le­nül a ruha alatt!

A '80-as évek ked­venc fe­hér­ne­műje, a sze­xis body vissza­tér a di­vatba: ez­út­tal azon­ban nem marad fel­tét­le­nül a ruha alatt! Meg­mu­tat­juk a leg­szebb da­ra­bo­kat.