Ijesztő dolgot rögzített a titkos kamera, egy férfi csöngetett, majd...

Ijesztő dolgot rögzített a titkos kamera, egy férfi csöngetett, majd...

Azon­nal be­in­dul­tak a ta­lál­ga­tá­sok, mivel a meg­döb­bentő fel­vé­tel a kö­zös­ségi ol­da­lakra is fel­ke­rült.

Hihetetlen dolgot vett fel egy lezuhant drón Izlandon

Hihetetlen dolgot vett fel egy lezuhant drón Izlandon

El­ké­pesztő fel­vé­te­lek ké­szül­tek...

Iz­land az egyik leg­ti­tok­za­to­sabb és leg­bá­mu­la­to­sabb hely a boly­gón­kon. Rá­adá­sul el­ké­pesztő fel­vé­te­lek ké­szül­tek pár hete...

Furcsa pénisztrend, ezt művelik a férfiak szex előtt

Furcsa pénisztrend, ezt művelik a férfiak szex előtt

De vajon mit szól­nak a nők az új, és egyre nép­sze­rűbb szo­kás­hoz? Még fel­mé­rés is ké­szült!

De vajon mit szól­nak a nők az új, és egyre nép­sze­rűbb szo­kás­hoz? Még fel­mé­rés is ké­szült!

Nudizás közben kapták le a gyönyörű fiatal lányt

Nudizás közben kapták le a gyönyörű fiatal lányt

Tel­je­sen mez­te­le­nül vett nap­für­dőt...

Tel­je­sen mez­te­le­nül vett nap­für­dőt a cso­dás lány, teste egy picit ho­mo­kos lett a fet­ren­gés­től. Egy­ből be­in­dult az in­ter­net né­pé­nek fan­tá­zi­ája...

Kilőtt egy kenyeret a férfi az űrbe, hogy a földet érés után megehesse! - videó

Kilőtt egy kenyeret a férfi az űrbe, hogy a földet érés után megehesse! - videó

Egyre na­gyobb divat kü­lön­böző dol­go­kat az űrbe fel­kül­deni, ez a pék­sü­te­mény se ma­rad­ha­tott ki!

Elképesztő videó: A Földről is látszik a rejtélyes holdbéli torony...

Elképesztő videó: A Földről is látszik a rejtélyes holdbéli torony...

Akár egy jobb te­le­szkóp­pal ki lehet venni a Hold fura ano­má­li­áit...

Akár egy jobb te­le­szkóp­pal ki lehet venni a Hold fura ano­má­li­áit...

Sokkoló dolgot videóztak az erkélyről a villámok fényénél

Sokkoló dolgot videóztak az erkélyről a villámok fényénél

Azt már tud­juk né­hány ko­rábbi össze­es­kü­vés-el­mé­let­ből, hogy az ég­bolt, amit lá­tunk, va­ló­já­ban ho­log­ram...

Már tud­juk né­hány ko­rábbi össze­es­kü­vés-el­mé­let­ből, hogy az ég­bolt, amit lá­tunk, va­ló­já­ban ho­log­ram...

Megáll az ész: hihetetlen, miért árad orrfacsaró bűz a világűrből

Megáll az ész: hihetetlen, miért árad orrfacsaró bűz a világűrből

Ezt eddig még sosem si­ke­rült bi­zo­nyí­tani. A bűzös gázt ma­ga­san az óri­ás­bolygó fel­hő­i­nek te­te­jén ész­lel­ték.

Rémisztő, ami ennek a pasinak a férfiasságával történt

Rémisztő, ami ennek a pasinak a férfiasságával történt, de barátnője nem bánja

A bosszúéhes nő nem saj­nálja.

A bosszúéhes nő nem saj­nálja a tör­tén­te­ket. Pedig a férfi élete most ro­mok­ban hever.

A kutatók sem értik, baljós "lyukakra" bukkantak az Arktiszon

A kutatók sem értik, baljós "lyukakra" bukkantak az Arktiszon

Senki sem biz­tos benne, hogy mi­lyen fo­lya­mat ala­kít­hatta ki a for­má­ci­ó­kat.

Senki sem biz­tos benne, hogy mi­lyen fo­lya­mat ala­kít­hatta ki a fél­kör alakú for­má­ci­ó­kat. Csak ta­lál­gat­nak.

Most jelentették be a kutatók: hihetetlen felfedezést tettek

Most jelentették be a kutatók: hihetetlen felfedezést tettek

A Nap test­vé­reit ke­resi egy nem­zet­közi ku­ta­tó­cso­port.

A Nap test­vé­reit ke­resi egy nem­zet­közi ku­ta­tó­cso­port.

Meztelenül randalírozott a fiatal lány a bevásárlóközpontban!

Meztelenül randalírozott a fiatal lány a bevásárlóközpontban! - videó

A fel­vé­te­lek ta­nú­sága sze­rint ren­de­sen be volt dro­gozva a nő, akin egy szál ruha sem volt.

Az ágyában készített meztelen szelfit a rajongóinak a gyönyörű modell!

Az ágyában készített meztelen szelfit a rajongóinak a gyönyörű modell!

A kép alá­írá­sá­val még job­ban fel­kor­bá­csolta az amúgy is forró han­gu­la­tot a fi­a­tal celeb.

Nudista partit tartott a fiatal lány a barátnőivel! Lefotózták

Nudista partit tartott a fiatal lány a barátnőivel! Lefotózták

Egy jach­ton áll­tak neki a mez­te­len­ke­dés­nek...

Egy jach­ton áll­tak neki a mez­te­len­ke­dés­nek, mi­köz­ben va­laki fotót is ké­szí­tett róluk. A han­gu­lat jó, a tes­tek szé­pek...

Olyat videóztak az égen, amit soha nem lett volna szabad

Olyat videóztak az égen, amit soha nem lett volna szabad

Azon­nal össze­súg­tak az össze­es­kü­vés-el­mé­le­tek ked­ve­lői! De vajon mi a ma­gya­rá­zat?

Azon­nal össze­súg­tak az össze­es­kü­vés-el­mé­le­tek ked­ve­lői! De vajon mi a ma­gya­rá­zat?

Exkluzív pornóélmény, ettől minden férfi garantáltan elájul

Exkluzív pornóélmény, ettől minden férfi garantáltan elájul

Vér­for­raló új­don­ság­gal ruk­kol elő egy német cég. Vajon mit szól­nak hozzá a te­rem­tés ko­ro­nái.

Vér­for­raló új­don­ság­gal ruk­kol elő egy német cég. Vajon mit szól­nak hozzá a te­rem­tés ko­ro­nái.

Zenei fesztiválon villantott tangás popsit a topmodell

Zenei fesztiválon villantott tangás popsit a topmodell

Át­tet­sző, szexi sze­re­lés­ben in­dult el...

Át­tet­sző, szexi sze­re­lés­ben in­dult neki a vi­lág­hírű ame­ri­kai fesz­ti­vál­nak a cso­dás mo­dell. Iz­gató tes­té­ből nem sok min­den ma­radt rejtve...

Meztelenül élvezkedett a belvárosi szökőkútban egy nő! - videó

Meztelenül élvezkedett a belvárosi szökőkútban egy nő! - videó

Tök pu­cé­ran für­dő­zött a za­vart asszony, végül az őt ki­rán­gató rend­őrök is vi­ze­sek let­tek.

Ez a fiú visszatért a halálból és elmondta, mit érzett

Megrendítő beszámoló: ez a fiú visszatért a halálból és elmondta, mit érzett

Már szü­lei is le­mond­tak a fi­a­tal­ról.

Már szü­lei is le­mond­tak a fi­a­tal­ról, aki be­teg­sége miatt nem tu­dott kom­mu­ni­kálni a kül­vi­lág­gal.

Olyat videóztak egy középkori kastélyban, amit sose lett volna szabad

Olyat videóztak egy középkori kastélyban, amit sose lett volna szabad

Ha­lálra ré­mült a férfi, ami­kor ott­hon vissza­nézte a drón­nal ké­szült fel­vé­telt.

Bizarr összetevővel kísérletezik az Ikea, ettől kiakadnak az ínyencek

Bizarr összetevővel kísérletezik az Ikea, ettől kiakadnak az ínyencek

A fenn­tart­ha­tó­ság je­gyé­ben sok fur­csa dolog di­vatba jön.

A fenn­tart­ha­tó­ság je­gyé­ben sok fur­csa dolog di­vatba jön, nincs ez más­hogy a ro­var­fo­gyasz­tás­sal sem.

Döbbenetes fotókra bukkantak egy 70 éves fényképalbumban

Döbbenetes fotókra bukkantak egy 70 éves fényképalbumban

Úgy tűnik nem csak nap­ja­ink­ban lőnek fura légi jár­mű­vek­ről fo­tó­kat a fény­ké­pe­zés sze­rel­me­sei.

Eszelősen perverz ötlettől lett kapós az eladásra szánt luxusautó

Eszelősen perverz ötlettől lett kapós az eladásra szánt luxusautó

Tör­té­ne­tünk fő­hőse kö­nyör­te­le­nül ki­hasz­nálta azt a mar­ke­tin­ges alap­té­telt, mi­sze­rint szex­szel min­dent el lehet adni.

Sokkoló dolgot rögzített éjszaka a rendőrség biztonsági kamerája

Sokkoló dolgot rögzített éjszaka a rendőrség biztonsági kamerája

Egye­lőre sem­mi­lyen ma­gya­rá­za­tot nem ta­lál­tak a tör­tén­tekre.

Egye­lőre sem­mi­lyen ma­gya­rá­za­tot nem ta­lál­tak arra, ami a par­ko­ló­ban tör­tént...

A szülők sem hittek a szemüknek, ezt rögzítette a biztonsági kamera

A szülők sem hittek a szemüknek, ezt rögzítette a biztonsági kamera

A saját há­zába sze­relt ka­me­rát egy csa­lád.

A saját há­zába sze­relt ka­me­rát egy csa­lád, de arra nem szá­mí­tot­tak, hogy mit fog­nak látni.

Elképesztő aktfotó, így még meztelen női testet biztosan nem láttál!

Elképesztő aktfotó, így még meztelen női testet biztosan nem láttál!

Egy nép­szerű mű­vész gon­dolt egyet, és tel­je­sen egyedi pers­pek­tí­vá­ból fo­tózta a lá­nyo­kat.

Kiszivárgott videó: Idegen technológiát teszteltek a 90-es években

Kiszivárgott videó: Idegen technológiát teszteltek a 90-es években

Az ame­ri­kai il­letve az orosz had­se­reg bir­to­ká­ban van kü­lön­féle föl­dön­kí­vüli tech­no­ló­gi­ák­nak, de eddig nem volt bi­zo­nyí­ték rá.

Most közölték a tudósok: hátborzongató, amit a jég mélyén találtak

Most közölték a tudósok: hátborzongató, amit a jég mélyén találtak

Még a ku­ta­tók is meg­le­pőd­tek azon, mit ta­lál­tak.

Még a ku­ta­tók is meg­le­pőd­tek azon, mit ta­lál­tak.

Mindenki a plus size modell aktfotóiról beszél!

Mindenki a plus size modell aktfotóiról beszél!

A lon­doni lány most már büszke az ido­ma­ira, de ré­geb­ben utálta a tes­tét a túl­sú­lya miatt.

A lon­doni lány most már büszke az ido­ma­ira, de ré­geb­ben utálta a tes­tét a túl­sú­lya miatt. el­ké­pesztő fel­ka­pott lett az Ins­tag­ra­mon.

Durva hamburgert dobtak piacra, a világon csak négyen merték kipróbálni

Durva hamburgert dobtak piacra, a világon csak négyen merték kipróbálni

A ham­bur­ger tar­tal­maz egy olyan kü­lön­le­ges össze­te­vőt, ame­lyet csak a leg­erő­sebb gyomrú em­be­rek ké­pe­sek meg­enni.

Sokkot kapott Laura, amikor meglátta a terhességi ultrahangot

Sokkot kapott Laura, amikor meglátta a terhességi ultrahangot

Nem hitt a sze­mé­nek, ami­kor meg­látta, mire fog ha­son­lí­tani szü­le­tendő kisfia!

Durva jelenet a lóversenyen, ennyire lealjasodtak a részeg nők

Durva jelenet a lóversenyen, ennyire lealjasodtak a részeg nők

Mégis hány pohár bort kell ehhez le­gu­rí­tani?

Mégis hány pohár bort kell ehhez le­gu­rí­tani?

Aggasztó bejelentést tettek az űrkutatók, óriási a tanácstalanság...

Aggasztó bejelentést tettek az űrkutatók, óriási a tanácstalanság...

A NASA rég­óta pró­bálja meg­ta­lálni a meg­ol­dást.

A NASA rég­óta pró­bálja meg­ta­lálni a meg­ol­dást a Föl­det ve­szé­lyez­tető prob­lé­mára, ám egy­előre úgy tűnik, hogy hiába.

Titkos kamerát szerelt fel a nappalijában, szörnyű, ami ezután történt

Titkos kamerát szerelt fel a nappalijában, szörnyű, ami ezután történt

Meg­ma­gya­ráz­ha­tat­lan je­len­sé­get rög­zí­tett a szer­ke­zet az éj­szaka kö­ze­pén!

Meg­ma­gya­ráz­ha­tat­lan je­len­sé­get rög­zí­tett a szer­ke­zet az éj­szaka kö­ze­pén!

Különös dolog derült ki az idegen lénynek hitt chilei múmiáról

Különös dolog derült ki az idegen lénynek hitt chilei múmiáról

El­vé­gez­ték a DNS-tesz­tet!

A fur­csa, apró mu­mufi­kált tes­tet még 2003-ban ta­lál­ták a chi­lei Ata­maca si­va­tag­ban egy bőr­zacs­kóba cso­ma­golva.

Rettenet a tengerfenéken, erre a kutatók sem számítottak

Rettenet a tengerfenéken, erre a kutatók sem számítottak

Si­ke­rült ki­de­rí­teni, hogy pon­to­san mi is ez a gi­gan­ti­kus lelet. Nem min­den­napi fel­fe­de­zésre ju­tot­tak!

Elképesztő dolog derült ki az Rh negatív vércsoportról

Elképesztő dolog derült ki az Rh negatív vércsoportról

Vajon igaz lehet?

Egy ku­ta­tás sze­rint össze­füg­gés lehet az Rh ne­ga­tív vér­cso­port és az ősi ide­ge­nek kö­zött. A nyo­mok egé­szen 35 ezer évvel ez­előttre nyúl­nak vissza...

Zuhanyzás közben készültek pikáns lesifotók a topmodellről

Zuhanyzás közben készültek pikáns lesifotók a topmodellről

Fen­sé­ge­sen ra­gyog a fi­a­tal le­ányzó ned­ves teste. A ké­pe­ket óri­ási ér­dek­lő­dés övezi...

Pucéran kapták rajta a fiatal modelleket, nem jöttek zavarba!

Pucéran kapták rajta a fiatal modelleket, nem jöttek zavarba!

A barna hajú szép­sé­gek a per­zselő ta­va­szi nap­sü­tést él­vez­ték egy szál sem­mi­ben!

A barna hajú szép­sé­gek a per­zselő ta­va­szi nap­sü­tést él­vez­ték egy szál sem­mi­ben!

Így sokkal izgalma- sabb a házi pornó: Íme, egy műfajte- remtő kezdeményezés

Így sokkal izgalmasabb a házi pornó: Íme, egy műfajteremtő kezdeményezés

Két, egy­más­tól na­gyon távol álló mű­fajt gyúrt egybe né­hány vál­lal­kozó szel­lemű egye­te­mista.

Anyaszült meztelenül, egy lóval pózolt a fiatal manöken a parton!

Anyaszült meztelenül, egy lóval pózolt a fiatal manöken a parton!

A stran­don lévő em­be­rek va­ló­szí­nű­leg nem hit­tek a sze­mük­nek, ami­kor ez a lát­vány tá­rult elé­jük.

Szörnyű dolog történt a futó nővel, ezt tette a bokorból előmászó alak

Szörnyű dolog történt a futó nővel, ezt tette a bokorból előmászó alak

Egye­ne­sen felé sé­tált, sze­gény nő le se tudta venni a sze­mét a ke­zé­ről...

Egye­ne­sen felé sé­tált, sze­gény nő le se tudta venni a sze­mét a ke­zé­ről...

A teraszukon fotózták le a pucérkodó modelleket!

A teraszukon fotózták le a pucérkodó modelleket!

A fi­a­tal szép­sé­gek épp a ha­ju­kat szá­rí­tot­ták kint, ami­kor a pi­káns kép ké­szült róluk.

A fi­a­tal szép­sé­gek épp a ha­ju­kat szá­rí­tot­ták kint, ami­kor a pi­káns kép ké­szült róluk.

Felfoghatatlan hiba, végzetes injekciót kapott egy fiatal nő egy kórházban

Felfoghatatlan hiba, végzetes injekciót kapott egy fiatal nő egy kórházban

A be­te­get vé­let­le­nül élve be­bal­zsa­moz­ták. Ször­nyű kínok közt vesz­tette éle­tét.

Elképesztő, mit találtak a sivatagban - ezt a leletet még az FBI is megvizsgálta

Elképesztő, mit találtak a sivatagban - ezt a leletet még az FBI is megvizsgálta

A kü­lön­le­ges lelet egy ki­ra­bolt sír egyik sar­ká­ból ke­rült elő, de más hát­bor­zon­gató rész­le­tekre is fény de­rült.

Bejelentették a kutatók: nincs menekvés, kettészakad a kontinens

Bejelentették a kutatók: nincs menekvés, kettészakad a kontinens

A bal­jós re­pe­dés húsz méter szé­les.

A bal­jós re­pe­dés húsz méter szé­les és ti­zenöt méter mély, és egyre csak nö­vek­szik.

A rendőrök is elsápadtak: iszonyat, mit találtak a fagyasztóban

A rendőrök is elsápadtak: iszonyat, mit találtak a fagyasztóban

Aztán ahogy to­vább ku­tat­tak, gyo­mor­for­gató dol­gok ke­rül­tek elő.

Aztán ahogy to­vább ku­tat­tak, gyo­mor­for­gató dol­gok ke­rül­tek elő.

Titokban próbált nudizni a turistalány!

Titokban próbált nudizni a turistalány!

Egy han­gu­la­tos víz­esés kö­ze­lé­ben dobta le a tex­tilt...

Egy han­gu­la­tos víz­esés kö­ze­lé­ben dobta le a tex­tilt a szexi, fi­a­tal vi­lág­utazó. Kép is ké­szült róla...

Hihetetlen csillagot fedeztek fel a Tejútrendszeren kívül

Hihetetlen csillagot fedeztek fel a Tejútrendszeren kívül

Elő­ször si­ke­rült ha­lott ne­ut­ron­csil­la­got fel­fe­dezni a Te­j­út­rend­sze­ren kívül.

Elő­ször si­ke­rült ha­lott ne­ut­ron­csil­la­got fel­fe­dezni a Te­j­út­rend­sze­ren kívül.

Nem mindennapi jármű haladt el a vasúti kereszteződésben!

Majd leesett az álla a vasúti kereszteződésben várakozóknak attól, ami a síneken érkezett!

Erre va­ló­szí­nű­leg senki nem szá­mí­tott, több mint egy mil­li­óan lát­ták a vi­deót.

Erre va­ló­szí­nű­leg senki nem szá­mí­tott.

Ez a férfi minden napját pucér lányok között tölti a munkája miatt!

Ez a férfi minden napját pucér lányok között tölti a munkája miatt!

A po­fát­lan­ság­ban az egész­ben az, hogy jó pénzt is ke­ress a fog­lal­ko­zá­sá­val a sze­ren­csés dán férfi.

Nincs magyarázat: újra a rejtélyes túlvilági hangoktól zengett az ég

Nincs magyarázat: újra a rejtélyes túlvilági hangoktól zengett az ég

Nem ez az első al­ka­lom, hogy fel­hang­zot­tak a se­hon­nan sem jövő, hát­bor­zon­gató túl­vi­lági han­gok.

A hullámok nyaldosták a lány csupasz testét

A hullámok nyaldosták a lány csupasz testét, azt gondolta, senki sem figyeli...

Mez­te­le­nül für­dő­zött a víz­ben...

Mez­te­le­nül für­dő­zött a víz­ben a ga­zella testű szép­ség, ami­kor le­fo­tóz­ták...

Elfelejtett ruhát vinni a standra a tetovált bombázó!

Elfelejtett ruhát vinni a standra a tetovált bombázó!

Mez­te­le­nül ül­dö­gélt az ug­ró­desz­kán.

Mez­te­le­nül ül­dö­gélt a mo­dell az ug­ró­desz­kán, ami­kor le­fo­tóz­ták. Min­denki meg­cso­dál­hatta az eddig el­ta­kart tet­kóit.

Vajon mi a lehett az éjszaka az utca felett lebegő zöld korong?

Vajon mi a lehett az éjszaka az utca felett lebegő zöld korong?

Egyre gyak­rab­ban látni a zsú­folt te­le­pü­lé­sek fe­lett gya­nús fé­nye­ket rep­kedni...

Egyre gyak­rab­ban látni a zsú­folt te­le­pü­lé­sek fe­lett gya­nús fé­nye­ket rep­kedni...

Sokkot kaptak a turisták, amikor egy fura lény sétált bele az erdei videójukba

Sokkot kaptak a turisták, amikor egy fura lény sétált bele az erdei videójukba

A kü­lö­nös fel­vé­tel nagy vi­hart ka­vart az ufo­ló­gu­sok közt... Vajon va­lódi?

A kü­lö­nös fel­vé­tel nagy vi­hart ka­vart az ufo­ló­gu­sok közt... Vajon va­lódi?

Döbbenetes bizonyíték az időutazásra, elsápadtak a régészek

Döbbenetes bizonyíték az időutazásra, elsápadtak a régészek

Azon­nal lázba jöt­tek az össze­es­kü­vés el­mé­le­tek ked­ve­lői! De vajon mi az igaz­ság?

Azon­nal lázba jöt­tek az össze­es­kü­vés el­mé­le­tek ked­ve­lői!

Mekkora mázlisták, akik Pornóapátiban élnek, valaki szóljon már nekik!

Mekkora mázlisták, akik Pornóapátiban élnek, valaki szóljon már nekik!

Ilyen le­he­tő­ség rit­kán adó­dik az élet­ben! Már csak élni kell vele, rá­adá­sul mi­előbb, mert mások is esé­lye­sek a li­mi­tált helyre.

Félmeztelenül élvezték a tavaszi napsütést a fiatal modellek!

Félmeztelenül élvezték a tavaszi napsütést a fiatal modellek!

Egy szem­fü­les fotós örö­kí­tette meg az egy­más mel­lett nu­dizó lá­nyo­kat, akik egy per­cig sem tűn­tek szé­gyen­lős­nek.

Rémisztő dolgot fedezett fel a buszbalesetről készült képén egy fotós

Rémisztő dolgot fedezett fel a buszbalesetről készült képén egy fotós

A bi­zarr fotó még most is pörög az in­ter­net kö­zös­ségi ol­da­lain...

Kü­lö­nös dol­got fe­de­zett fel egy ma­laj­ziai busz­bal­eset­ről ké­szült fo­tó­ján a fény­ké­pész. A bi­zarr kép még most is pörög az in­ter­net kö­zös­ségi ol­da­lain, szá­mos fur­csa el­mé­let­nek adva ala­pot...

Íme a bizonyíték: hátborzongató, mi jelent meg a sírok között

Íme a bizonyíték: hátborzongató, mi jelent meg a sírok között

Senki sem tud ma­gya­rá­za­tot adni a lá­tot­takra.

Még akik nem hisz­nek a szel­le­mek­ben, azok sem tud­nak ma­gya­rá­za­tot adni a lá­tot­takra.

A dögös énekesnő erotikától túlfűtött fotójától a monitorod is elolvad

A dögös énekesnő erotikától túlfűtött fotójától a monitorod is elolvad

Elő­ször el­tá­tod a szád, aztán jön a mo­soly! Emel­lett a kép mel­lett nem lehet csak­úgy el­menni.

Hihetetlen, mi történt ezzel a szexi nővel műmellei miatt

Hihetetlen, mi történt ezzel a szexi nővel műmellei miatt

A fi­a­tal szép­ség nem ismer ha­tá­ro­kat.

A fi­a­tal szép­ség nem ismer ha­tá­ro­kat, mi­atta végül még a rend­őr­ség is át­írta a sza­bá­lyait.

Ufókat videózott egy pilóta a gépe ablakából

Ufókat videózott egy pilóta a gépe ablakából

Egy ar­gen­tin pi­lóta igen­csak meg­le­pő­dött, ami­kor két is­me­ret­len re­pülő tárgy is ve­szé­lyes közel szá­gul­dott el a gépe előtt, de nem esett pá­nikba.

Egy ar­gen­tin pi­lóta igen­csak meg­le­pő­dött, ami­kor két is­me­ret­len re­pülő tárgy is ve­szé­lyes közel szá­gul­dott el a gépe előtt, de nem esett pá­nikba. In­kább elő­vette a ka­me­rás mo­bil­ját...

Szörnyszülötté operáltatta magát a szép nő, ez lett belőle

Szörnyszülötté operáltatta magát a szép nő, ez lett belőle

Bár a leg­töb­ben in­kább va­la­me­lyik sztárra sze­ret­né­nek ha­son­lí­tani, van, aki mást vá­laszt.

Bár a leg­töb­ben in­kább va­la­me­lyik sztárra sze­ret­né­nek ha­son­lí­tani, van, aki in­kább ször­nye­teggé sza­batja magát.

Nagy bejelentést tettek a tudósok: meglepő dolgot fedeztek fel

Nagy bejelentést tettek a tudósok: meglepő dolgot fedeztek fel

A NASA tu­dó­sai fol­to­kat fe­dez­tek fel a Vé­nusz fel­hő­rend­sze­ré­ben.

A NASA tu­dó­sai fol­to­kat fe­dez­tek fel a Vé­nusz fel­hő­rend­sze­ré­ben.

Tengerparton nudizó fiatal lányról készített lesifotókat a művész

Tengerparton nudizó fiatal lányról készített lesifotókat a művész

Négy kép is ké­szült...

Négy képen ke­resz­tül mu­tatja meg a ken­dő­zet­len, mez­te­len va­ló­sá­got az ügyes szemű fo­to­grá­fus...

Meztelen videót töltött fel magáról a világhírű modell!

Meztelen videót töltött fel magáról egyik közösségi oldalára a világhírű modell!

A fran­cia lány a si­va­tag­ban pó­zolt.

A fran­cia szép­ség a si­va­tag­ban pó­zolt a ka­me­rá­nak, a kom­men­te­lők is be­in­dul­tak egy­ből.

Meztelenül jógázott a lány a sivatagban! Azt hitte, senki sem látja

Meztelenül jógázott a lány a sivatagban! Azt hitte, senki sem látja

A fekvő hős­pózt vé­gezte éppen...

A fekvő hős­pózt csi­nálta nagy lel­ke­sen, ami­kor a le­le­mé­nyes fotós meg­örö­kí­tette a pil­la­na­tot...

Rejtélyes, ragyogó vörös köd gomolygott az űrállomás körül

Rejtélyes, ragyogó vörös köd gomolygott az űrállomás körül

Egy iga­zán fur­csa ese­mény tör­tént pár napja, ami­kor vö­rö­sen ra­gyogó köd je­lent meg az űrben, ami tel­je­sen kö­rül­vette a Nem­zet­közi Űr­ál­lo­mást...

Lazíts: 10 hajmeresztő balesetvideó, amelyben mégsem halt meg senki!

Lazíts: 10 hajmeresztő balesetvideó, amelyben mégsem halt meg senki!

Szinte min­den haj­me­resztő dol­got fel­vesz­nek az em­be­rek.

Szinte min­den haj­me­resztő dol­got fel­vesz­nek az em­be­rek.

Meztelen zuhanyzásáról osztott meg videót a Playmate

Meztelen zuhanyzásáról osztott meg videót a Playmate

Cso­dás tes­tét most egy zu­hany­zós vi­de­ó­ban mu­tatta meg a gyö­nyörő Play­mate...

Bizarr videó: egy hete él fej nélkül a thaiföldi zombi csirke... +18

Bizarr videó: egy hete él fej nélkül a thaiföldi zombi csirke... +18

Egy hete el kel­lett volna pusz­tul­nia.

Né­há­nyunk­nak talán a leg­rosszabb rém­álma, má­sok­nak vi­szont tu­do­má­nyos szen­zá­ciót je­lent...

Sokkoló videó készült a temetőben, ettől biztos elsápadsz

Sokkoló videó készült a temetőben, ettől biztos elsápadsz

Egy bátor ba­ráti tár­sa­ság arra vál­lal­ko­zott, hogy be­jár­ják az el­ha­gya­tott helyi te­me­tőt.

Egy bátor ba­ráti tár­sa­ság arra vál­lal­ko­zott, hogy be­jár­ják az el­ha­gya­tott helyi te­me­tőt.

Őrjítően szexi testet villantott a háromgyerekes celebanyuka

Őrjítően szexi testet villantott a háromgyerekes celebanyuka

3 gyer­mek mel­lett is lehet úgy ki­nézni, mint egy hu­szon­éves fit­nesz­mo­dell...

Itt a bi­zo­nyí­ték arra, hogy 3 gyer­mek mel­lett is lehet úgy ki­nézni, mint egy hu­szon­éves fit­nesz­mo­dell...

Tangás popsit villantott a szörfös lány

Tangás popsit villantott a szörfös lány

Így kell igaz­gatni a für­dő­ru­hát...

Ször­fö­zés után iga­zí­totta meg, csa­varta ki a für­dő­ru­há­ját a bom­bázó. A fotós megint jókor volt jó he­lyen, és le­kapta az intim pil­la­na­tot....

Bejelentették a tudósok: ekkor csapódik a Földbe a veszélyes űrállomás

Bejelentették a tudósok: ekkor csapódik a Földbe a veszélyes űrállomás

A kínai űr­ál­lo­más már rég­óta irá­nyít­ha­tat­lan.

A kínai űr­ál­lo­más már rég­óta irá­nyít­ha­tat­lan, így csak ta­lál­gatni lehet, hogy a bolygó me­lyik pont­ján ér föl­det.

Lefotózták a titokban nudizó fiatal lányt

Lefotózták a titokban nudizó fiatal lányt

Egy szikla mögé bújt el az óvat­lan te­kin­te­tek elől, de egy kép még így is ké­szült róla. Teste tel­je­sen csu­pasz, arcát egy nap­szem­üveg fedi...

Egy szikla mögé bújt el az óvat­lan te­kin­te­tek elől, de egy kép még így is ké­szült róla. Teste tel­je­sen csu­pasz, arcát egy nap­szem­üveg fedi...

Durva videót szivárogtattak ki a hackerek az idegenekről...

Durva videót szivárogtattak ki a hackerek az idegenekről...

Ál­lí­tó­lag kínai ha­cke­rek­nek si­ke­rült fel­tör­niük a nem­zet­közi űr­hi­va­tal egyik al­kal­ma­zott­já­nak gépét...

A fürdőszobájában készített meztelen szelfit a gyönyörű francia modell!

A fürdőszobájában készített meztelen szelfit a gyönyörű francia modell!

A ma­nö­ken kép­zett fotós is, aki elő­sze­re­tet­tel pu­cér­ko­dik a saját ké­pein.

A ma­nö­ken kép­zett fotós is, aki elő­sze­re­tet­tel pu­cér­ko­dik a saját ké­pein a leg­kü­lön­bö­zőbb hely­szí­ne­ken.