NÍNÓ

So­rok­sári gyil­kos­ság: 34 be­je­len­tés ér­ke­zett

Hu­szon­hét hó­­napja meg­ol­dat­lan rej­tély, ki vég­zett esti ko­co­gá­sán Kar­dosné Gyu­rik Krisz­ti­ná­val. A rend­őr­ség Ki­e­melt Ügye­ket Fel­de­rítő Fő­osz­tá­lya foly­tatja a nyo­mo­zást, a presz­tízs­kér­dés­nek szá­mító ügy­ben a leg­jobb szak­em­be­re­ket von­ták be, a leg­fej­let­tebb tech­ni­kát hasz­nál­ják, és kül­földi ha­tó­sá­gok se­gít­sé­gét is igénybe ve­szik.
  • Szerző: B.L.

Kardosné Gyurik Krisztina 2013. szeptember 25-én kocogni indult, később holttestét lemeztelenítve találták meg. A tettesek a kezét és a lábát összekötözték. A bűnügyi technikusok két férfi DNS-mintáját rögzítették a helyszínen. A rendőrség öt­millió forintot ajánlott fel a nyomravezetőnek.

A gyilkosság helyszínén talált, a rendőrség szerint az elkövetőtől származó DNS-minták egy európai adatbázisba is bekerültek, ám eddig nem találtak egyezést más mintákkal. Az úgynevezett prümi konvenció értelmében a DNS-adatok, ujjlenyomatok hozzáférhetők az EU-tagállamok nyomozóhatóságai számára. Az adott ország hatósága csak akkor fedheti fel a keresett személy kilétét vagy egyéb, rá vonatkozó adatot, ha a DNS-profilok összehasonlítása eredményt hozott - írja a Bors.

Fotó: Facebook

Az ORFK Kommunikációs Osztályának közleménye szerint:

A nyomozás határideje 2016. január 26. Az esettel kapcsolatban 2015. december 10-ig 34 bejelentés érkezett. Bővebb tájékoztatást – a korábban közölteken túl – a nyomozás érdekeire tekintettel nem kívánunk adni.