BOZÓT

Si­micska 20 mil­liós Au­di­val vette meg Vonát: a rend­szám VEZÉR 001

"Hely­re­iga­zí­tás: a 2018. áp­ri­lis 4-én meg­je­lent "Si­micska 20 mil­liós Au­di­val vette meg Vonát: a rend­szám VEZÉR-001" című cik­künk­ben va­lót­la­nul ál­lí­tot­tuk, hogy Vona Gábor 20 mil­lió fo­rint ér­tékű Audi A6-os autót ka­pott volna Si­micska La­jos­tól. Va­lót­la­nul ál­lí­tot­tuk, hogy Vona Gábor azt kérte, hogy ne íras­sák az autót a ne­vére, ezért ke­rült az pa­pí­ron Fa­ragó Tamás, a Job­bik Ma­gyar­or­szá­gért Moz­ga­lom gyön­gyösi kam­pány­fő­nöke tu­laj­do­nába. Azt a valós tényt, hogy a VEZ-001 for­galmi rend­számú Audit Vona Gábor nem tün­tette fel a kép­vi­se­lői va­gyon­nyi­lat­ko­za­tá­ban, abban a hamis szín­ben tün­tet­tük fel, hogy ezt neki meg kel­lett volna tenni, és szán­dé­ko­san el­mu­lasz­totta. Ezzel szem­ben a va­ló­ság az, hogy a VEZ-001 for­galmi rend­számú, 2013-as év­já­rató Audi sze­mély­gép­ko­csit Fa­ragó Tamás vá­sá­rolta Né­met­or­szág­ban 2017 már­ci­u­sá­ban 16.690 eu­ró­ért (azaz hoz­zá­ve­tő­leg 5.000.000 fo­rin­tért), a re­giszt­rá­ciós adót Fa­ragó Tamás fi­zette meg, és ezen gép­jár­mű­vet Fa­ragó Tamás je­len­leg 5.000.000 fo­rin­tért hir­deti el­adásra az in­ter­ne­ten."
  • Szerző: Ripost

Csak a hifiberendezés került 2 millióba Vona Gábor gondosan eltitkolt luxusautójában. Összességében 20 millió forint felett van a bőrüléses Audi A6-ára, de ez nem számított, hiszen ajándékba kapta szolgálataiért cserébe,  mentorától Simicska Lajostól, aki lényegében megvesztegette a gyönyörű és méregdrága autóval.

Csak a csodahifi 2 millió...
Csak a csodahifi 2 millió...
A milliárdos első lépcsőben így korrumpálta Vonát, így fizette ki a Jobbik elnök politikai "átvedlését" és engedelmességét, azt hogy látványosan megtagadott mindent a  párt korábbi nemzeti radikális múltjából.

Simicska a reá jellemző színpadias gesztussal különleges, egyedi rendszámot is készíttetett a Jobbik elnökének, a győzelemre szánt  Vezérnek.

A VEZÉR luxus Audija, ezúttal a híres-hírhedt jó barát gyöngyösi házának udvarán.
A VEZÉR luxus Audija, ezúttal a híres-hírhedt jó barát gyöngyösi házának udvarán.
A beszédes VEZ 001-es rendszámot kapta a luxusautó, alig 180 000 forintért.

"Legyen inkább a Tomi nevén!"

Vona csak azt kérte, hogy ne írassák a nevére a kocsit, inkább papíron kerüljön jó barátja, Faragó Tamás tulajdonába, majd ha nyugodtabb idők lesznek átíratják.

Faragó Vona állandó gyöngyösi kampányfőnöke és barátja, régi kétes hírű fickó, az éjszakai élet császára, aki néhány éve még játékautomatáival uralta a környék szerencsejáték piacát. Amikor Vona bevitte a Jobbikba a párt régi aktivistái közül többen azonnal kiléptek, mondván, hogy maffiózókkal nem közösködnek.
Faragó úr az éjszakai élet császára... Ő rejtegeti Vona luxiskocsiját. VEZ 001
Faragó úr az éjszakai élet császára... Ő rejtegeti Vona luxiskocsiját. VEZ 001

Ezt annak idején a még nem Simicska kézben lévő Index leplezte le, az éjszakai élet hírhedt alakjának nevezve Vona barátját. Cikkük címe ez volt: A MAFFIÓZÓKKAL IS JÓBAN KELL LENNI!

Ha a "Vezér" úgy óhajtja akkor a "maffiózó" Faragó a kocsit azonnal felküldi a Jobbik Bécsi úti luxusgarázsába, hogy a pártelnök használhassa a VEZ 001-es csodajárgányt. Máskülönben  Gyöngyösön a saját házában rejtegeti a nem mindennapi "ajándékot", amit Vona természetesen a vagyonbevallásában sem tüntetett fel.

Eközben a címlapon
Ha a falak beszélni tudnának... Budapesten a Jobbik Bécsi úti luxusirodájának garázsában rejtegetik a VEZÉR 001-es 20 milliós Audiját.
Ide hozzák fel Gyöngyösről, ha Vona úgy kívánja.
Ha a falak beszélni tudnának... Budapesten a Jobbik Bécsi úti luxusirodájának garázsában rejtegetik a VEZÉR 001-es 20 milliós Audiját. Ide hozzák fel Gyöngyösről, ha Vona úgy kívánja.