BOZÓT

100 mil­liós vil­lák­ban lakik a Job­bik ve­zér­kara, trük­kö­sen tit­kol­ják I. rész.

"Hely­re­iga­zí­tás A 2018. áp­ri­lis 5. nap­ján meg­je­lent "100 mil­liós vil­lák­ban lakik a Job­bik ve­zér­kara - Trük­kö­sen tit­kol­ják I. rész" című cik­künk­ben va­lót­la­nul ál­lí­tot­tuk, hogy Gyön­gyösi Már­ton és Zsiga Kár­pát Dá­niel a cikk­ben sze­replő ké­pe­ken lát­ható in­gat­la­nok­ban lak­nak, ame­lyek ér­téke a 200.000.000 Ftot, il­letve a 800.000.000 Ft-ot meg­ha­ladja. Va­lót­la­nul ál­lí­tot­tuk to­vábbá, hogy az in­gat­la­nok azért ke­rül­tek Gyön­gyösi Már­ton és Zsiga Kár­pát Dá­niel szü­lei ne­vére, hogy azo­kat ne kell­jen a va­gyon­nyi­lat­ko­za­tuk­ban fel­tün­tet­niük. Ezzel szem­ben a va­ló­ság az, hogy a be­mu­ta­tott in­gat­la­nok tu­laj­don­jo­gát Gyön­gyösi Már­ton és Zsiga Kár­pát Dá­niel szü­lei az 1980-as, il­letve az 1990-es évek­ben sze­rez­ték meg. Va­lót­la­nul ál­lí­tot­tuk to­vább, hogy Gyön­gyösi Már­ton 6.000.000 Ft-ért pi­rosra fes­tette a cikk­ben be­mu­ta­tott ház spa­let­táit."
  • Szerző: Ripost

A sorozatot indít 100 milliós Jobbik-villák címmel. Napról napra bemutatjuk, hogy a Vona-Simicska párt vezérkara olyan drága ingatlanokban lakik, amire az általuk lenézett hétköznapi embereknek  (lásd Vona Gábor mindeddig gondosan titkolt cikkét, melyben disznóknak titulálja őket),          soha nem juthat pénzük.

Közös ezekben a minimum 100 milliót érő ingatlanokban, hogy gondosan kifelejtették, eltüntették őket a parlamenti vagyonnyilatkozatból, strómanok, távolabbi rokonok, netán idős szülők nevére íratták a méregdrága házakat.Ettől persze még ezekben a villákban élnek a Jobbik-vezérkar emberei, ez az állandó lakóhelyük.

A mostanában már muszlim migránsokat beengedni akaró, korábban még zsidókat listázni akaró Gyöngyösi Márton például Budán, a XI. kerület gyönyörű villanegyedében "húzza meg magát" egy hatalmas luxusingatlanban. A palotácska  kevésbé sikeres párttársai szemét is nagyon szúrja, ők vezettek nyomra...

Gyöngyösi is kitrükközte, hogy a vagyonbevallásban még véletlenül se bukkanjon fel az akár 200 milliót is megérő "házacska". (Ide kattintva megnézheti a  ravasz parlamenti nyilatkozatot)

Papíron Gyöngyösi úr csak egy nagykovácsi, 85 négyzetméteres vityilló boldogtalan tulajdonosa. Ja, hogy minden este ide, a budai luxusvillába megy haza? Hát ezt nem kell tudnia az átlagembereknek...

Amúgy az újabban migránslobbistává előlépett

Gyöngyösi az ősszel alig 6 millióért(!) pirosra(!) festette a villában az összes spalettát, mind a 31 darabot. Így jobban tetszik neki, mint barnán...

Z.Kárpát háza megérhet vagy 800 milliót!

Sorozatunk I. részének másik villalakója a "templom egere", Z. Kárpát Dániel, aki valamiért szégyelli, hogy  valójában Zsigának hívják...

Az ő vagyonbevallása tényleg olyan, mint a templom egeréé, nincs benne egyetlen egy árva ingatlan, semmi!  (Tessék csak ide kattintva tanulmányozni!)

Ja, hogy ő is minden áldott este egy budai luxusvillában hajtja álomra a fejét? Nem kell mindent tudnia a Vona Gábor által mosléknak és papucsállatkának becézett hétköznapi halandóknak!

Eközben a címlapon
Z. Kárpát, azaz Zsiga Kárpát Dániel nem aprózza el, Buda egyik legdrágább utcájában, Csillaghegyen birtokol egy akkora házat, hogy abban 100 millióért legfeljebb egy fürdőszobát kapni... Egy felkért ingatlanszakértő alsó hangon úgy 800 millióra taksálta, de hozzátette, hogy ha a ház mögötti kert is ennyire gyönyörű, akkor már 1 milliárd fölött vagyunk...

Nem álljuk meg, hogy a végére ide ne másoljuk a nincstelen Z. Kárpát úr káprázatosan üres vagyonnyilatkozatát. Nincs néki semmije, meg kell a szívnek szakadnia, még egy kerti budi sincs a nevén...

Folytatása következik, az itt kattintható következő cikkben még négy, újabb százmilliós Jobbik-villát mutatunk be. Jól élnek a fiúk...