Nagy Feró megúszta! Beszüntették a nyomozást

Nagy Feró megúszta! Beszüntették a nyomozást

A román rend­őr­ség nem foly­tatja to­vább a vizs­gá­la­tot a ze­nész ellen. Vége a fé­le­lem­nek.

A román rend­őr­ség nem foly­tatja to­vább a vizs­gá­la­tot a ze­nész ellen, mert nem tör­tént tör­vény­sér­tés.

Kamerafelvétel bizonyíthatja Brad Pitt igazát!

Kamerafelvétel bizonyíthatja Brad Pitt igazát!

Egyes hírek sze­rint ha­ma­ro­san ki­de­rül­het, hogy iga­zak-e An­gel­ina Jolie vád­jai.

Egyes hírek sze­rint ha­ma­ro­san ki­de­rül­het, hogy iga­zak-e An­gel­ina Jolie vád­jai, me­lyek sze­rint Brad ré­sze­gen bán­tal­mazta volna ne­velt gyer­me­kü­ket.

Ezt az időjárást nem köszönöd meg...

Ezt az időjárást nem köszönöd meg...

A keddi idő­já­rás még csak-csak jó lesz, de ami nap­nyug­ta­kor vár rád....

A keddi idő­já­rás nap­köz­ben még csak-csak jó lesz, de ami nap­nyug­ta­kor vár rád, azt meg­em­le­ge­ted....

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

A rendőrség arca volt a körúti robbantás egyik áldozata

A rendőrség arca volt a körúti robbantás egyik áldozata

A fi­a­tal rend­őrnő éle­té­ért még most is küz­de­nek az or­vo­sok.

A fi­a­tal rend­őrnő éle­té­ért még most is küz­de­nek az or­vo­sok. A. Sza­bina csak nem­rég köl­tö­zött a fő­vá­rosba.

Előkerült a körúti robbantás harmadik áldozata is!

Előkerült a körúti robbantás harmadik áldozata is!

Egy taxis is meg­sé­rült a rob­ban­tás­ban

A két sé­rült rendőr mel­lett, egy a de­to­ná­ció pil­la­na­tá­ban arra ha­ladó taxis is fej­sé­rü­lést szen­ve­dett, és au­tója is meg­ron­gá­ló­dott.

Hatott az évszázados ősi átok: emiatt ért véget Sarka Kata házassága!

Hatott az évszázados ősi átok: emiatt ért véget Sarka Kata házassága!

Igazi álom­pár vol­tak, de egy el­fe­le­dett rész­let a múlt­ból min­dent meg­ma­gya­ráz.

Amit még nem láttál: így alakulnak világsztárokká a Sztárban Sztár énekesei!

Amit még nem láttál: így alakulnak világsztárokká a Sztárban Sztár énekesei!

Órá­kig masz­kí­roz­zák őket a profik.

A fel­lé­pő­ket a ku­lisszák mö­gött órá­kig masz­kí­roz­zák a profik, most te is be­les­hetsz a ku­lisszák mögé!

NE HAGYD KI!

Újabb durva pletyka: Régi szeretőjével is félrelépett Brad Pitt?

Újabb durva pletyka: Régi szeretőjével is félrelépett Brad Pitt?

Bra­det annyira meg­igézte egy ko­rábbi ka­landja, hogy vissza­járó ven­dég lett a dögös mo­dell ágyá­ban!

Vissza­járó ven­dég lett a dögös mo­dell ágyá­ban!

Daru kellett az óriási, emberevő anakondához

Daru kellett az óriási, emberevő anakondához

Ha­lálra ré­mül­tek a mun­ká­sok.

Ha­lálra ré­mül­tek a mun­ká­sok, mikor meg­lát­ták te­ker­gőzni a ha­tal­mas hül­lőt. Csöp­pet sem volt ve­szély­te­len a vá­rat­lan ta­lál­ko­zás...

Vadító pornós szépség rajong a futballsztárért

Vadító pornós szépség rajong a futballsztárért

Pog­bát fi­gyeli Sa­mantha Saint.

Nem akár­ki­vel bő­vült Paul Pogba ra­jon­gó­tá­bora. A fran­cia sztárt Sa­mantha Saint fi­gyeli árgus sze­mek­kel.

Megszólalt Rékasi: így menekül az anyagi csőd elől

Megszólalt Rékasi: így menekül az anyagi csőd elől

Egyál­ta­lán nincs könnyű hely­zet­ben a nép­szerű szí­nész. A ti­zenöt hónap alatt ren­ge­teg tar­to­zást hal­mo­zott fel.

Egyál­ta­lán nincs könnyű hely­zet­ben a nép­szerű szí­nész. A ti­zenöt hónap alatt ren­ge­teg tar­to­zást hal­mo­zott fel.

Ezt a háromgyerekes muszlim anyukát csodálja egész Amerika

Ezt a háromgyerekes muszlim anyukát csodálja egész Amerika

El­ké­pesztő nép­sze­rű­ségre tett szert a sport­ma­ga­zin cím­lap­ján hidzs­áb­ban, ha­gyo­má­nyos musz­lim ken­dő­ben pó­zoló ma­ra­toni fu­tónő.

El­ké­pesztő nép­sze­rű­ségre tett szert a sport­ma­ga­zin cím­lap­ján hidzs­áb­ban, ha­gyo­má­nyos musz­lim ken­dő­ben pó­zoló ma­ra­toni fu­tónő.

Így készíts mikróban almachipset

Így készíts mikróban almachipset

Szu­pe­r­egész­sé­ges snack, Mu­tat­juk, ho­gyan ké­szít­he­ted el. Csak pár perc

Sze­ret­nél gye­rek­ko­rod al­ma­il­la­tát be­szip­pantva, szu­pe­r­egész­sé­ges snac­ket ro­pog­tatni? Mind­ezt pár perc rá­for­dí­tás­sal? Máris mu­tat­juk, ho­gyan!

A legújabb diétás süticsoda, amit 2 perc alatt elkészíthetsz

Diétás süticsoda, amit 2 perc alatt elkészíthetsz

Szu­per könnyű bög­rés süti

Szu­per bög­rés süti, ami nem csak finom, de egész­sé­ges is. Nincs benne se liszt, se tej, se cukor, és mind­ezt egy szem­pil­lan­tás alatt össze­dob­ha­tod.

Folyékony narancsbőrradír: Ennél hatékonyabb feszesítő nincs!

Folyékony narancsbőrradír: Ennél hatékonyabb feszesítő nincs!

A na­rancs­bőr nem­csak nyári ügy, egész évben fog­lal­kozni kell vele, hogy sose tör­hes­sen rád mi­atta pánik.

70 kilót fogyott és brutálisan jó nő lett: eszméletlen átalakulás!

70 kilót fogyott és brutálisan jó nő lett: eszméletlen átalakulás!

A 22 éves angol lány so­káig csak gyors­ét­termi éte­le­ket fo­gyasz­tott. A más­fél má­zsás lány azóta bá­mu­la­to­san át­ala­kult.

Kínos: élő adásban csúszott le a ruha a hatalmas mellű időjósról!

Kínos: élő adásban csúszott le a ruha a hatalmas mellű időjósról!

A bom­bázó tévés egy­ál­ta­lán nem jött za­varba a vil­lan­tás­tól.

A bom­bázó tévés egy­ál­ta­lán nem jött za­varba a vil­lan­tás­tól, vér­beli profi­ként he­lyezte vissza mé­re­tes keb­leit a szűk ru­hába...

Gyertyagyújtás a körúti robbantásban megsérült rendőrökért - fotók

Gyertyagyújtás a körúti robbantásban megsérült rendőrökért - fotók

Több új­ság­író volt ott a Hon­véd­kór­ház­nál, mint részt­vevő.

Több új­ság­író volt ott a Hon­véd­kór­ház­nál, mint részt­vevő.

Trükk: így lehet neked is jack-bemeneted az IPhone 7-en

Trükk: így lehet neked is jack-bemeneted az IPhone 7-en

El­ké­pesztő videó ke­rült fel a netre.

El­ké­pesztő videó ke­rült fel a netre. Le­het­sé­ges, hogy bárki tud ott­hon jack-csat­la­ko­zót ké­szí­teni az új IP­hone-hoz?

Arcpirító ajánlatot kapott Vastag Csaba!

Arcpirító ajánlatot kapott Vastag Csaba!

A va­sár­nap élő­show után Csaba be­ug­rott egy kis bu­lira az Aka­dé­mi­ára...

A va­sár­nap élő­show után Csaba be­ug­rott egy kis bu­lira az Aka­dé­mi­ára, ahol ér­de­kes for­du­la­tot vett a műsor alatt Alex­á­tól ka­pott csók tör­té­nete is...

TÖBB SPORT... BEZSÁKOLOD?

Ez most tényleg szembeköpi a magyar fociedzőket!

Ez most tényleg szembeköpi a magyar fociedzőket!

Szo­morú sta­tisz­tika.

A hazai edző­kép­zés ered­mény­te­len­sé­gét jól mu­tatja, hogy az NB I-es lab­da­rúgó-baj­nok­ság első hét he­lye­zett­jé­ből csu­pán az egyik­nek a kis­pad­ján ül ma­gyar szak­em­ber.

Vetkőztek a kislányok, mégis marad a csapat edzője

Vetkőztek a kislányok, mégis marad a csapat edzője

Egyre na­gyobb a balhé Mis­kol­con.

Egyre na­gyobb a balhé Mis­kol­con, a ve­ze­tés vi­szont nem akar vál­toz­tatni. Kér­dés, hogy med­dig tart a tü­re­lem az utolsó he­lyen álló együt­tes­sel szem­ben.

Gólyahír, újra apa lett az Eb-csapat hőse

Gólyahír, újra apa lett az Eb-csapat hőse

A leg­na­gyobb sztá­runk­nak kis­lá­nya szü­le­tett.

A ma­gyar csa­pat 1999 után ju­tott ki a kon­ti­nens­tor­nára, a leg­na­gyobb sztá­runk­nak kis­lá­nya szü­le­tett. Ő lehet a má­so­dik ma­gyar ko­sa­ras, aki pá­lyára lép az NBA-ben.

Fogadjunk, hogy nem tudsz Voksán Virág szemébe nézni

Fogadjunk, hogy nem tudsz Voksán Virág szemébe nézni

Mi­csoda ido­mok...

Köz­tu­dott, hogy a szexi dj ki­tűnő adott­sá­gok­kal ren­del­ke­zik, de még min­dig tud va­lami újat mu­tatni. Ezt néz­zé­tek!

Önbizalomhiány miatt kezelte tárgyként a nőket Fenyő Iván

Önbizalomhiány miatt kezelte tárgyként a nőket Fenyő Iván

Nagy ka­nál­lal falta az éle­tet.

A hí­res­ség nagy ka­nál­lal falta az éle­tet, bi­zo­nyí­tási vágya miatt sok em­be­ren át­gá­zolt.

Megszűnik a Star Academy összefoglalója!

Megszűnik a Star Academy összefoglalója!

A Star Academy össze­fog­la­lói le­ke­rül­nek a kép­er­nyő­ről, de a ver­seny foly­ta­tó­dik to­vább.

A Star Academy össze­fog­la­lói le­ke­rül­nek a kép­er­nyő­ről, de a ver­seny foly­ta­tó­dik to­vább min­den idők leg­na­gyobb nye­re­mé­nyéért.

Elüttette magát a nő, hogy visszaszerezze táskáját

Elüttette magát a nő, hogy visszaszerezze táskáját

Addig ül­dözte a férfit, míg le nem esett au­tója mo­tor­ház­te­tő­jé­ről.

Kiderült, merre menekült a Teréz körúti robbantó!

Kiderült, merre menekült a Teréz körúti robbantó!

Haj­tó­va­dá­sza­tot in­dí­tot­tak!

Döb­be­ne­tes fel­vé­telt adott közre a rend­őr­ség: ti­zen­nyolc per­cet várt a szom­ba­ton rob­bantó férfi, hogy meg­ölje a rend­őrö­ket.

Hazugságok és trükkök amelyekkel a migránsok megússzák a kitoloncolást

Hazugságok és trükkök amelyekkel a migránsok megússzák a kitoloncolást

Né­met­or­szág­ban ki­vá­lóan mű­kö­dik a ka­mu­zás.

Né­met­or­szág­ban ki­vá­lóan mű­kö­dik a ka­mu­zás.

TÖBB ÉLETMÓDI... KÓSTOLJ BELE!

Tragédia: ikreket
várt a kismama, halálra gázolták Győrszemerén

Tragédia: ikreket
várt a kismama, halálra gázolták Győrszemerén

Egy hét múlva szült volna az az ik­re­ket váró kis­mama, akit egy ka­tona gá­zolt ha­lálra Gy­őr­szem­erén.

Eltitkolt tudomány: így úszd meg könny nélkül a hagymaszeletelést

Eltitkolt tudomány: így úszd meg könny nélkül a hagymaszeletelést

Ez a trükk segít, hogy sírás he­lyett mo­so­lyogva ké­szítsd elő az ebé­det vagy va­cso­rát.

Retteghet Brad Pitt és George Clooney, kiderülhetnek a titkaik

Retteghet Brad Pitt és George Clooney, kiderülhetnek a titkaik

Clo­o­ney egy­kori ba­rát­nője alá­írt az egyik re­a­lity-be, ahol könnye­dén ki­fe­cseg­heti a sztá­rok féltve őr­zött tit­kait.

...MEGVOLT MÁR?

Ez nem a lusták mentegetőzése: a sport igenis veszélyes lehet!

Ez nem a lusták mentegetőzése: a sport igenis veszélyes lehet!

Fon­tos, hogy ne sé­rülj meg edzés köz­ben. Mu­tat­juk, kinek mi való!

Fel­szed­tél pár fölös kilót? Semmi gond, gyor­san le­ad­ha­tod - de csak akkor, ha a meg­fe­lelő moz­gás­for­mát vá­lasz­tod. Mu­tat­juk, kinek mi való!

Ezt jósolta a körúti robbantásban megsérült rendőrnő horoszkópja!

Ezt jósolta a körúti robbantásban megsérült rendőrnő horoszkópja!

A nőt a ho­rosz­kópja is óva in­tette a sok mun­ká­tól.

Még élet­ve­szé­lyes ál­la­pot­ban van az a fi­a­tal rendőr, aki tár­sá­val együtt sé­rült meg a rob­ban­tás­ban.

Tömegnyomor: ezért nem férsz fel az 1-es villamosra!

Tömegnyomor: ezért nem férsz fel az 1-es villamosra!

A régi Tat­rák ki­seb­bek a kel­le­té­nél...

A vil­la­mos immár Óbu­dá­tól Új­bu­dáig köz­le­ke­dik. A ré­gebbi jár­mű­vek ki­seb­bek, mint a fris­sen vá­sá­rolt CAF-ok, s rá­adás­ként még las­sab­bak is...

Beterpesztve, kitett mellekkel gyúr Kiss Ramóna

Beterpesztve, kitett mellekkel gyúr Kiss Ramóna

Iz­zad­tan is va­dító lát­ványt nyújt.

A dögös szí­nésznő szexi ké­pé­től fel­forr a kép­er­nyőd! Rami még iz­zad­tan is va­dító lát­ványt nyújt.

Ő akart rendőröket ölni a Teréz körúton!

Ő akart rendőröket ölni a Teréz körúton!

Köz­zé­tette a rend­őr­ség a Teréz kör­úti rob­bantó fény­ké­pét. Haj­tó­va­dá­szat in­dult utána. Tíz mil­lió fo­rin­tot kap­hatsz, ha fel­is­me­red.

Köz­zé­tette a rend­őr­ség a Teréz kör­úti rob­bantó fény­ké­pét. Haj­tó­va­dá­szat in­dult utána. Tíz mil­lió fo­rin­tot kap­hatsz, ha fel­is­me­red.

Először mutatta meg szörnyű szexbörtönét Natascha Kampusch!

Először mutatta meg szörnyű szexbörtönét Natascha Kampusch!

8 évig tar­tot­ták fogva a ház­ban...

A 10 éves ko­rá­ban el­ra­bolt szex­rab­szolga to­vábbra is ott él, ahol fogva tar­tot­ták. A ször­nyű em­lé­ke­ket idéző házba eddig egy­szer sem en­ge­dett be­te­kin­tést.

Bejelentették: Franciaország sem tűr több migránst

Bejelentették: Franciaország sem tűr több migránst

Vége a ca­lais-i dzsun­gel­nek.

Vége a ca­lais-i dzsun­gel­nek, fel kell szá­molni a mig­ráns­tá­bort, ahol 7-10 ezer ember él.

Felére fogyott az Oscar-jelölt színésznő

Felére fogyott az Oscar-jelölt színésznő

Az el­múlt hó­na­pok­ban el­ké­pesztő át­ala­ku­lá­son ment ke­resz­tül a fi­a­tal hol­ly­woodi sztár. Si­ke­rült el­ér­nie, ami­ről egész éle­té­ben csak ál­mo­dott.

Az el­múlt hó­na­pok­ban el­ké­pesztő át­ala­ku­lá­son ment ke­resz­tül a fi­a­tal hol­ly­woodi sztár. Si­ke­rült el­ér­nie, ami­ről egész éle­té­ben csak ál­mo­dott.

Gyerekekkel játszik az eltévedt delfin: videók

Gyerekekkel játszik az eltévedt delfin - videók!

A sze­ren­csé­sek fo­tóz­hat­ják vagy vi­de­óz­hat­ják is a víz­ben

A sze­ren­csé­sek fo­tóz­hat­ják vagy vi­de­óz­hat­ják is a víz­ben, na­gyon ba­rát­sá­gos. A né­met­or­szági Ki­el­ben tör­tént az eset

Tóth Gabi mindenkit megfenyegetett ByeAlex miatt

Tóth Gabi mindenkit megfenyegetett ByeAlex miatt

Ga­bi­nak elege lett a gya­láz­ko­dás­ból.

Ga­bi­nak elege lett a gya­láz­ko­dás­ból, és min­den is­me­rő­sé­vel tu­datta, men­nek a le­vesbe, ha csak egy­szer is ne­ga­tí­van nyi­lat­koz­nak ByeA­lex­ről.

Mikor ehetünk már végre balatoni halat?

Mikor ehetünk már végre balatoni halat a Balatonon?

A ba­la­toni ven­dég­lők­ben to­vábbra sem lehet ba­la­toni halat enni.

A ba­la­toni ven­dég­lők­ben to­vábbra sem lehet ba­la­toni halat enni. Egy friss ja­vas­lat ja­ví­tana a hely­ze­ten, de van­nak szak­mai el­len­ér­vek is...

Vérfolt és üvegszilánkok a Teréz körúti robbantás helyszínén

Vérfolt és üvegszilánkok a Teréz körúti robbantás helyszínén

Va­sár­nap este 11 óra­kor ol­dotta fel a rend­őr­ség a ha­tó­sági zárat.

Va­sár­nap este 11 óra­kor ol­dotta fel a rend­őr­ség a ha­tó­sági zárat a Teréz kör­úton, mi­u­tán szom­bat éj­szaka fel­rob­bant egy bomba az egyik la­kó­ház­nál. Hétfő reg­gel még min­dig lát­szot­tak a tá­ma­dás nyo­mai.

Storck kijelölte a célt, ezt várja a fiataloktól

Storck kijelölte a célt, ezt várja a fiataloktól

Va­sár­nap kora dél­után meg­ér­kez­tek Tel­kibe a hazai baj­nok­ság­ban fut­bal­lozó vá­lo­ga­tott ke­ret­ta­gok. Bernd Storck és stábja mun­ká­hoz lá­tott.

Va­sár­nap kora dél­után meg­ér­kez­tek Tel­kibe a hazai baj­nok­ság­ban fut­bal­lozó vá­lo­ga­tott ke­ret­ta­gok. Bernd Storck és stábja mun­ká­hoz lá­tott.

Megfogom a melled, megmondom a jövőd!

Megfogom a melled, megmondom a jövőd!

Egy kínai férfi az ál­lítja: mell­ta­pi­zás­ból tud jó­solni nők­nek.

Egy kínai férfi az ál­lítja: mell­ta­pi­zás­ból tud jó­solni nők­nek. És van­nak, akik ezt el­hi­szik...

Megtörte a csendet Polyák Lilla: így jönnek ki exférjével válásuk óta!

Megtörte a csendet Polyák Lilla: így jönnek ki exférjével válásuk óta!

Arról val­lott a Ri­post­nak, hogy si­ke­rült ren­dez­niük a kap­cso­la­tu­kat ex­fér­jé­vel.

Kegyetlen módon megkínoztak egy védett állatot Békásmegyeren!

Kegyetlen módon megkínoztak egy védett állatot Békásmegyeren!

La­punk ri­pos­tere buk­kant ha­lott de­ne­vérre, amit egy hu­rok­kal akasz­tot­tak fel. Az ál­lat­kínzó ki­léte is­me­ret­len.

Az év villantását hozta össze a negyvenes Faith Evans

Az év villantását hozta össze a negyvenes Faith Evans

Most nem a hangja miatt tom­bol­tak.

Ez­út­tal nem a hangja miatt, hanem a leg­in­ti­mebb test­tája okán vál­tott ki őrü­le­tet.

Így markolászta magát Robbie Williams a színpadon

Így markolászta magát Robbie Williams a színpadon

Ra­jon­gói rég­óta vár­ták a pop­sztár vissza­té­ré­sét. Nem várt meg­le­pe­tés­sel szol­gált nekik.

Ra­jon­gói rég­óta vár­ták a pop­sztár vissza­té­ré­sét. Nem várt meg­le­pe­tés­sel szol­gált nekik.

Borzalmas tragédia: a szív megszakad ezért a sportolóért

Borzalmas tragédia: a szív megszakad ezért a sportolóért

Élete vi­rá­gá­ban érte a halál.

Élete vi­rá­gá­ban érte a halál. Éppen csak meg­tudta, hogy a le­hető leg­na­gyobb bol­dog­ság előtt áll, aztán...

Lebőgött az önkéntes rendőr - videó

Leszámolás a sztrádán: lebőgött az önkéntes rendőr - videó

Ezért fe­les­le­ges em­ber­kedni a volán mö­gött...

Azt nem tudni, miért akarta "meg­ne­velni" egyik au­tós­tár­sát. Ezért fe­les­le­ges em­ber­kedni a volán mö­gött...

Mi lesz ebből? Majka durván támad Norbira!

Mi lesz ebből? Majka durván támad Norbira!

Csak egy rosszul meg­vá­lasz­tott mon­dat­ként in­dult, de igazi netes adok-ka­pokká fa­jult az Ózdot orosz­lán­ként vé­del­mező Majka és a fit­nesz­guru konflik­tusa.

Csak egy rosszul meg­vá­lasz­tott mon­dat­ként in­dult, de igazi netes adok-ka­pokká fa­jult...

Meglepő divat: ez a bugyi lesz idén ősszel mindennél menőbb

Meglepő divat: ez a bugyi lesz idén ősszel mindennél menőbb

Olyan for­mát öt­löt­tek ki a ter­ve­zők, amely egé­szen új­don­ság­nak szá­mít. És na­gyon iz­gal­mas!

Olyan for­mát öt­löt­tek ki a ter­ve­zők, amely egé­szen új­don­ság­nak szá­mít. És na­gyon iz­gal­mas!

Miért titkolja a rendőrség a Teréz körúti elkövető fotóját?

Miért titkolja a rendőrség a Teréz körúti elkövető fotóját?

145 ka­mera fel­vé­te­lét ele­mez­ték, még­sem adták közre még az el­kö­vető fo­tó­ját.

Ennyire se utált még semmit György herceg

Ennyire se utált még semmit György herceg

Az angol her­cegi pár és gye­re­keik meg­ér­kez­tek Ka­na­dába.

Az angol her­cegi pár és gye­re­keik meg­ér­kez­tek Ka­na­dába, ám ennél rosszabb prog­ra­mot el sem tud kép­zelni György her­ceg.

Eltűnt két migránsgyermek: elbujdostak a kitoloncolás elől

Eltűnt két migránsgyermek: elbujdostak a kitoloncolás elől

Már he­li­kop­tert is be­ve­tett a ha­tó­ság...

Csü­tör­tök reg­gel óta ke­resi a rend­őr­ség a két gye­re­ket, már he­li­kop­tert is be­ve­tett a ha­tó­ság...

Hosszú Katinkát is meglepte, amit tett

Hosszú Katinkát is meglepte, amit tett

Vissza a gyö­ke­rek­hez. Több mint nyolc év után tért vissza a "tett­helyre" az Iron Lady. Itt esett át a tűz­ke­reszt­sé­gen.

Vissza a gyö­ke­rek­hez. Több mint nyolc év után tért vissza a "tett­helyre" az Iron Lady. Itt esett át a tűz­ke­reszt­sé­gen.

Gerinctelen csaló: beborítékoltatta a nagyszülőkkel az ékszereket!

Gerinctelen csaló: beborítékoltatta a nagyszülőkkel az ékszereket!

Szinte már min­denki hal­lott az uno­ká­zós csa­lók­ról, mégis van, akit még át tud­nak verni. Az idő­se­ket az éj­szaka kö­ze­pén hív­ják.

7 ötlet, hogy azonnal 10 évvel fiatalabbnak érezd magad

7 ötlet, hogy azonnal 10 évvel fiatalabbnak érezd magad

Ne légy el­ke­se­redve, bi­zo­nyí­tott tény, hogy az öre­ge­dés szá­mos po­zi­tí­vum­mal is jár.

Ne légy el­ke­se­redve, bi­zo­nyí­tott tény, hogy az öre­ge­dés szá­mos po­zi­tí­vum­mal is jár. Ta­pasz­talt vagy, anya­gi­lag füg­get­len, és tel­je­sen ki­for­rott a sze­mé­lyi­sé­ged. Bo­rítsd fel a ru­tint, és te­gyél olyan dol­go­kat, hogy örökké fi­a­tal ma­radj.

Hajmeresztő részletek Brangelináék mindennapjaiból

Hajmeresztő részletek Brangelináék mindennapjaiból

A gye­re­kek­nek min­dent meg­en­ged­tek. Brad Pitt pró­bált némi fe­gyel­met vinni az éle­tükbe, de most ő is ki­esik a kép­ből.

A gye­re­kek­nek min­dent meg­en­ged­tek, nem volt napi ru­tin­juk. Brad Pitt pró­bált némi fe­gyel­met vinni az éle­tükbe, de most ő is ki­esik a kép­ből.

Micsoda segítség lenne! Storck keze alá dolgozhat Van Gaal és Giggs

Micsoda segítség lenne! Storck keze alá dolgozhat Van Gaal és Giggs

Möl­ler után újabb vi­lág­sztá­rok se­gít­het­nek.

Möl­ler után újabb vi­lág­sztá­rok se­gít­het­nek köz­vetve a ma­gyar vá­lo­ga­tott­nak.

Családi dráma: megtörte a csendet Muri Enikő édesanyja!

Családi dráma: megtörte a csendet Muri Enikő édesanyja!

Ha­tal­mas ve­sze­ke­dé­sek rom­bol­ták a Sz­tár­ban sztár éne­kes­nő­jé­nek és édes­any­já­nak kap­cso­la­tát.

Nővé operáltatja magát a népszerű magyar sztár

Nővé operáltatja magát a népszerű magyar sztár

So­káig őr­lő­dött.

So­káig őr­lő­dött, ám végül meg­hozta dön­té­sét. Nem­át­ala­kító mű­tétre ké­szül a hazai mű­vész, hogy végre száz­szá­za­lé­ko­san nő le­hes­sen.