Megrázó diagnózis: Összezsugorodott Nyertes Zsuzsa anyjának gerince

Megrázó diagnózis: Összezsugorodott Nyertes Zsuzsa anyjának gerince

A nép­szerű szí­nésznő édes­anyja áp­ri­lis­ban újra kés alá fek­szik.

A nép­szerű szí­nésznő édes­anyja áp­ri­lis­ban újra kés alá fek­szik.

Orvtámadás a magyar fociklub ellen

Orvtámadást intéztek a magyar fociklub ellen

Csá­bító sze­rető rek­lá­mozza magát a szur­ko­lók­nak.

Re­me­kel­nek a pá­lyán, mégis bosszan­kod­hat­nak. Csá­bító sze­rető rek­lá­mozza magát a meg­hök­kent szur­ko­lók­nak.

Közel négyszázezer ember nézte az Oscar-díjas magyar filmet!

Közel négyszázezer ember nézte az Oscar-díjas magyar filmet!

A Min­denki című rö­vidfilm ha­tal­mas si­kert ara­tott a köz­tévé nézői kö­zött.

Hirtelen fordulatot vesz az időjárás, szokatlan idő tör be az országba

Hirtelen fordulatot vesz az időjárás, szokatlan idő tör be az országba

Hét­főn és ked­den ta­va­szias idő lesz, de aztán hi­deg­front hűti le a le­ve­gőt.

Hét­főn és ked­den még ta­va­szias idő lesz, de aztán vá­rat­lan hi­deg­front hűti le a le­ve­gőt.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Így ünnepelt Dárdai: olyat tett és mondott, mint még soha

Így ünnepelt Dárdai: olyat mondott, mint még soha

Nagy kő esett le a szí­vé­ről. Mos­tan­tól min­den szép és jó, nincs meg­ál­lás a Her­tha szá­mára?

Nagy kő esett le a ma­gyar edző szí­vé­ről. Mos­tan­tól min­den szép és jó, nincs meg­ál­lás a Her­tha szá­mára a német baj­nok­ság­ban?

Ukrán modellel kavar a magyar sztárfocista?

Ukrán modellel kavar a magyar sztárfocista?

A közös kép alap­ján az biz­tos, hogy él­vez­ték egy­más tár­sa­sá­gát.

Pár hete iga­zolt Uk­raj­nába Kádár Tamás, de úgy tűnik, hogy máris be­cser­készte az or­szág egyik leg­szebb mo­dell­jét.

10 dolog, aminek a létezése is értelmetlen

10 dolog, aminek a létezése is értelmetlen

El­ké­pesztő sok kacat kap­ható a bol­tok­ban a di­é­tás víz­től el­kezdve.

El­ké­pesztő sok kacat kap­ható a bol­tok­ban a di­é­tás víz­től el­kezdve a zacs­kó­zott kon­cert­le­ve­gőig.

Ezt edd és tuti dagadni kezd a férfiizom

Ezt edd és tuti dagadni kezd a férfiizom

Aki izom­tö­me­get akar nö­velni, pusz­tán spor­to­lás­sal nem jut messzire. Mu­tat­juk, mire fi­gyelj, ha duz­zadó vád­lit, izmos bi­cep­szet akarsz.

Aki izom­tö­me­get akar nö­velni, pusz­tán spor­to­lás­sal nem jut messzire. Mu­tat­juk, mire fi­gyelj, ha duz­zadó vád­lit, izmos bi­cep­szet akarsz.

NE HAGYD KI!

Irány a 14 sziget és 54 híd városa!

Irány a 14 sziget és 54 híd városa!

Ha már rég­óta töröd a fejed egy stock­holmi hosszú hét­vé­gén, meg­mu­tat­juk, miért ér­de­mes el­lá­to­gatni Észak Ve­len­cé­jébe, és azt is, hogy mikor!

Ha már rég­óta töröd a fejed egy stock­holmi hosszú hét­vé­gén, meg­mu­tat­juk, miért ér­de­mes el­lá­to­gatni Észak Ve­len­cé­jébe, és azt is, hogy mikor!

Most tényleg megfejtették a hosszú élet titkát

Most tényleg megfejtették a hosszú élet titkát

Két­mil­lió em­bert vizs­gál­tak meg a ku­ta­tók, és ki­je­len­tet­ték: meg­van a le­he­tő­sé­günk a hosszú életre.

Két­mil­lió em­bert vizs­gál­tak meg a ku­ta­tók, és ki­je­len­tet­ték: meg­van a le­he­tő­sé­günk a hosszú és egész­sé­ges életre. Kí­ván­csi vagy, mi az?

Budáról deportálták a legtöbb családot!

Budáról deportálták a legtöbb családot!

Sok egy­kori párt­ve­zető, ál­lam­vé­delmi funk­ci­o­ná­rius a csa­lád­já­val még min­dig azok­ban a la­ká­sok­ban él, ame­lye­ket ki­te­le­pí­tett budai pol­gá­rok­tól vet­tek el annak ide­jén.

Sok egy­kori párt­ve­zető, ál­lam­vé­delmi funk­ci­o­ná­rius a csa­lád­já­val még min­dig azok­ban a la­ká­sok­ban él, ame­lye­ket ki­te­le­pí­tett budai pol­gá­rok­tól vet­tek el annak ide­jén. A fő­vá­ros­ból csak­nem 14 ezer em­bert vit­tek el, a II. ke­rü­let­ből mint­egy 1700-at.Mondta a meg­em­lé­ke­zé­sen Láng Zsolt a II.ke­rü­let pol­gár­mes­tere.

Figyelj, ezért nem működik a diétád!

Figyelj, ezért nem működik a diétád!

Lehet, hogy az a baj, hogy el­hi­szed eze­ket a mí­to­szo­kat.

Jön az érett­ségi ta­lál­ko­zód, vagy már a nyári strand­sze­zonra ké­szülsz, de a di­é­tád va­la­mi­ért nem akar mű­ködni? Lehet, hogy az a baj, hogy el­hi­szed eze­ket a mí­to­szo­kat.

Rafináltan újult meg a leggings: Ezt biztosan imádni fogod

Rafináltan újult meg a leggings: Ezt biztosan imádni fogod

Egé­szen új és iz­gal­mas for­má­ban tér vissza ez a ké­nyel­mes darab. Ele­gáns, szexi és di­va­tos szet­te­ket mu­ta­tunk.

Egé­szen új és iz­gal­mas for­má­ban tér vissza ez a ké­nyel­mes darab. Ele­gáns, szexi és di­va­tos szet­te­ket mu­ta­tunk.

Őrülten szexi a tavaszi melltartódivat, a hátukat villantják a nők

Őrülten szexi a tavaszi melltartódivat, a hátukat villantják a nők

Gyö­nyörű csip­kék jel­lem­zik a ta­va­szi fe­hér­ne­mű­di­va­tot, ez­út­tal a cso­dás női há­ta­kat dí­szí­tik.

A tavasz slágere lesz ez a frizura: mindenkit megfiatalít

A tavasz slágere lesz ez a frizura: mindenkit megfiatalít

A ta­vasz és nyár leg­szu­pe­rebb trükk­jét mu­tat­juk. Álom­szép fri­zu­rát ké­szít­hetsz ma­gad­nak ezzel az öt­let­tel!

Ezért egyél meg naponta legalább két egész tojást

Ezért egyél meg naponta legalább két egész tojást

Sokat hasz­nál az egész­sé­ged­nek.

A to­jás­ról so­káig azt gon­dol­ták, hogy árt az egész­ség­nek, ám ez a tév­hit mára meg­dőlt. Meg­mu­tat­juk, miért fon­tos meg­en­ned na­ponta két-három da­ra­bot.

Havas Henrik porig alázta Stohl Andrást és Sváby Andrást

Havas Henrik porig alázta Stohl Andrást és Sváby Andrást

Havas Hen­rik min­den­kibe be­le­köt, aki él és mozog. Most Sváby And­rást és Stohl And­rást sér­te­gette a Fa­ce­book-ol­da­lán.

Havas Hen­rik min­den­kibe be­le­köt, aki él és mozog. Most Sváby And­rást és Stohl And­rást sér­te­gette a Fa­ce­book-ol­da­lán.

Gianninak nem volt szimpatikus Debreczeni Zita

Gianninak nem volt szimpatikus Debreczeni Zita

A sztár­sza­kács évek óta is­meri a meny­asszo­nyát, ele­inte azon­ban nem volt jó vé­le­ménnyel róla.

A sztár­sza­kács évek óta is­meri a meny­asszo­nyát, ele­inte azon­ban nem volt jó vé­le­ménnyel róla.

Itt valami bűzlik, valaki hazudik az Oscar-bakiról

Itt valami bűzlik, valaki hazudik az Oscar-bakiról

Té­ve­dés tör­tént.

A Ka­li­for­niai álom ké­szí­tői már a ke­zük­ben fog­ták az Oscar-szob­rocs­kát, ami­kor ki­de­rült: té­ve­dés tör­tént. Emma Stone, az egyik fő­sze­replő is meg­szó­lalt az ügy­ben.

TÖBB SPORT... BEZSÁKOLOD?

Belháború a Fradiban, Doll kiakadt

Belháború a Fradiban, Doll kiakadt

Az edző­nek kel­lett szét­szedni a já­té­ko­so­kat.

Az edző­nek kel­lett szét­szedni a já­té­ko­so­kat.

Pucérra vetkőzött a nagy mellű szurkolólány

Se bugyi, se más: pucérra vetkőzött a nagy mellű szurkolólány

Ki­akadt a sztár­edző el­kül­dé­sén.

Ré­geb­ben tán­cos­ként dol­go­zott, de egy sé­rü­lés miatt azt abba kel­lett hagy­nia. Most na­gyon ki­akadt Cla­u­dio Ra­ni­eri ki­rú­gá­sán.

Ez igen! Bernd Storck erre büszke lehet

Ez igen! Bernd Storck erre büszke lehet

Ko­moly el­is­me­rés­ben ré­sze­sült a ma­gyar vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya.

Ko­moly el­is­me­rés­ben ré­sze­sült a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya.

Így ünnepel a stáb: megszólalt az Oscar-díjas magyar film készítője

Így ünnepel a stáb: megszólalt az Oscar-díjas magyar film készítője

A 2017-es Oscar-díj-átadó újra em­lé­ke­ze­tes lehet a ma­gya­rok szá­mára, a Min­denki ugyanis be­sö­pörte a díjat.

Könyörtelenül kínoz az időjárás: brutális borulás és szélvihar jön

Könyörtelenül kínoz az időjárás: brutális borulás és szélvihar jön

A hét­végi szik­rázó nap­sü­tést el­szo­mo­rító sö­tét­ség váltja fel, és saj­nos egy­ha­mar nem bújik elő a nap...

Hosszú évek után békét kötött Zámbó Jimmy anyja és Edit asszony!

Hosszú évek után békét kötött Zámbó Jimmy anyja és Edit asszony!

A Ki­rály édes­anyja sze­rint az élet túl rövid a ha­rag­tar­tás­hoz.

A Ki­rály édes­anyja sze­rint az élet túl rövid a ha­rag­tar­tás­hoz, ezért úgy dön­tött, ki­bé­kül egy­kori me­nyé­vel.

Váratlan fordulat a Tiszába esett lány ügyében

Váratlan fordulat a Tiszába esett lány ügyében

Ti­tok­za­tos kö­rül­mé­nyek közt tűnt el.

A 15 éves lány ti­tok­za­tos kö­rül­mé­nyek kö­zött, három hó­nap­pal ez­előtt tűnt el. Azóta az ügy egyre szö­ve­vé­nye­sebb és gya­nú­sabb...

Schobert Norbi: Hazudott az édességipar!

Schobert Norbi: Hazudott az édességipar!

Kép­te­len­sé­gek je­len­tek meg.

Foly­ta­tó­dik az "édes­ipari ku­tya­ko­mé­dia"! Le­bu­kott a szer­ve­zet! Mu­tat­juk a bi­zo­nyí­té­ko­kat!

Újabb nagy név igazolt a TV2-höz!

Újabb nagy név igazolt a TV2-höz!

A szí­nész­nőt éve­kig a kon­ku­rens csa­torna napi so­ro­za­tá­ban lát­hat­ták a nézők, most azon­ban másik csa­tor­nán, új sze­rep­ben tűnik fel.

A szí­nész­nőt éve­kig a kon­ku­rens csa­torna napi so­ro­za­tá­ban lát­hat­ták a nézők, most azon­ban másik csa­tor­nán, új sze­rep­ben tűnik fel.

TÖBB ÉLETMÓDI... KÓSTOLJ BELE!

Dögös nővérjelmezben mutatta meg kebleit Szögeczki Ági!

Dögös nővérjelmezben mutatta meg kebleit Szögeczki Ági!

Sok sze­rep­ben ki­pró­bálta magát.

Az egy­kori vil­la­lakó a kisfia szü­le­tése előtt ren­ge­teg sze­rep­ben ki­pró­bálta magát.

Igazi siker: Oscar-díjat nyert a magyar film!

Igazi siker: Oscar-díjat nyert a magyar film!

A Saul fia ta­va­lyi si­kere után idén ismét büszke lehet Ma­gyar­or­szág.

A Saul fia ta­va­lyi si­kere után idén ismét büszke lehet Ma­gyar­or­szág.

Bűn rosszak Sági Szilárd ikrei

Bűn rosszak Sági Szilárd ikrei

A gaszt­ro­ki­bic őszin­tén me­sélt az apa­ság vidám ol­da­la­i­ról.

A gaszt­ro­ki­bic őszin­tén me­sélt az apa­ság vidám ol­da­la­i­ról, il­letve a meg­lepő hely­ze­tek­ről, ame­lyek­ből bőven ki­ju­tott már neki.

...MEGVOLT MÁR?

Nagy László keményen beszólt a veszprémi drukkereknek

Nagy László keményen beszólt a veszprémi drukkereknek

A ma­gyar klasszis sze­rint min­den­ki­nek a saját dol­gá­val kell fog­lal­koz­nia.

A ma­gyar klasszis sze­rint min­den­ki­nek a saját dol­gá­val kell fog­lal­koz­nia, ami a szur­ko­lók ese­té­ben azt je­lenti, hogy szur­kol­niuk kel­lene.

Szalai Ádám után Pápai Jocival bulizhat a BL-győztes sztár

Szalai Ádám után Pápai Jocival bulizhat a BL-győztes sztár

A Bar­ce­lona egy­kori, a Ju­ven­tus je­len­legi fo­cis­tája va­la­hogy min­dig a honfi­tár­sa­ink kö­ze­lébe kerül.

A Bar­ce­lona egy­kori, a Ju­ven­tus je­len­legi fo­cis­tája va­la­hogy min­dig a honfi­tár­sa­ink kö­ze­lébe kerül.

Itt a kép, ami után minden nő a magyar énekesbe lesz szerelmes

Itt a kép, ami után minden nő a magyar énekesbe lesz szerelmes

Ki­rály Vik­tor egy­előre nem akar meg­ál­la­podni, de talán most, hogy iker­test­vére kisfiát tart­hatja a ke­zé­ben...

Olyat terpeszt a magyar szépség, hogy a fal adja a másikat

Olyat terpeszt a magyar szépség, hogy a fal adja a másikat

Ale­ska ke­mé­nyen edz, de tény­leg...

Ale­ska ke­mé­nyen edz újon­nan vá­lasz­tott sport­sze­rén, és sze­ren­csére erről napi szin­ten oszt meg vi­de­ó­kat. Igen, tény­leg szexi, de ez akkor is egy sportág!

Elképesztő szexi pózt villantott Britney Spears

Elképesztő szexi pózt villantott Britney Spears

A dögös díva meg­mu­tatta, hogy kell fej­jel le­felé úgy szét­tárni a lá­ba­kat, hogy min­den férfi iz­zad­jon.

A dögös díva meg­mu­tatta, hogy kell fej­jel le­felé úgy szét­tárni a lá­ba­kat, hogy min­den férfi iz­zad­jon.

Nézd meg nálunk az Oscar-esélyes magyar filmet!

Nézd meg nálunk az Oscar-esélyes magyar filmet!

Már csak pár óra és ki­de­rül...

Már csak pár óra és ki­de­rül, hogy lesz-e újabb ma­gyar siker az idei Oscar-gálán. Addig is itt van Deák Kris­tóf rö­vidfilmje!

Megható győzelem, elsírta magát a magyar teniszsztár

Megható győzelem, elsírta magát a magyar teniszsztár

Nehéz idő­sza­kot zárt le Babos Tímea.

Nehéz idő­sza­kot zárt le Babos Tímea, aki hazai pá­lyán tu­dott tor­nát nyerni. Ki­éle­zett meccset ho­zott a fi­nálé.

Megtörte a csendet az áldoktornő élettársa: nem tudtam, hogy férfi

Megtörte a csendet az áldoktornő élettársa: nem tudtam, hogy férfi

Szé­gyelli a tör­tén­te­ket, ugyan­ak­kor sze­ren­csés­nek gon­dolja magát.

Szé­gyelli a tör­tén­te­ket, ugyan­ak­kor sze­ren­csés­nek gon­dolja magát, hogy élve meg­úszta a zúzós ka­lan­dot. A szi­ráki férfi most attól ret­teg, hogy a bi­zarr bűn­ügy kap­csán ma­gá­val rántja őt is a már vád alá he­lye­zett her­maf­ro­dita ál­or­vos.

Hoppá: Gyűrűt kapott szerelmétől a legszebb magyar lány

Hoppá: Gyűrűt kapott szerelmétől a legszebb magyar lány

Kul­csár Edina úszik a bol­dog­ság­ban.

Kul­csár Edina nagy öröm­mel mu­tatta meg kö­ve­tő­i­nek, mit is ka­pott név­nap­jára sze­rel­mé­től. Min­den nő erre vá­gyik!

Kegyetlen hidegfront tart Magyarország felé: Csak pár óra a haladék

Kegyetlen hidegfront tart Magyarország felé: Csak pár óra a haladék

Több­ször erős, vi­ha­ros lesz a szél a jövő héten. A hét kö­ze­pén egy hi­deg­front miatt le­hű­lésre kell ké­szülni.

Egészséges babának adott életet a férfivá operált nő

Egészséges babának adott életet a férfivá operált nő

Meg­szült egy transz­nemű!

Gyer­me­ket ho­zott vi­lágra egy transz­nemű férfi az auszt­riai Graz mel­lett.

Ez durva! Nyomorog a legendás magyar színész

Ez durva! Nyomorog a legendás magyar színész

Ki ne em­lé­kezne Ló­pici Gás­párra, vagyis az őt ala­kító szí­nészre, Szil­ágyi Ist­vánra? A le­genda meg­rázó val­lo­mást tett.

Ki ne em­lé­kezne Ló­pici Gás­párra, vagyis az őt ala­kító szí­nészre, Szil­ágyi Ist­vánra? A le­genda meg­rázó val­lo­mást tett mél­tat­lan élet­kö­rül­mé­nye­i­ről.

Gyászol Hollywood, meghalt a Titanic sztárja

Gyászol Hollywood, meghalt a Titanic sztárja

Szá­mos kassza­si­ker­ben fel­tűnt, pá­lyája három év­ti­zedre nyú­lik vissza, és talán ma is köz­tünk le­hetne még, ha...

Szá­mos hol­ly­wood-i kassza­si­ker­ben fel­tűnt, pá­lyája bő három év­ti­zedre nyú­lik vissza, és talán ma is köz­tünk le­hetne még, ha...

Szenzációs siker, hibátlan maradt Nikolics csapata

Szenzációs siker, hibátlan maradt a magyar sztárjátékos csapata

Újra meg­vil­lant a ma­gyar tá­madó.

Tö­ké­le­tes elő­sze­zon­nal me­le­gí­tett be a tét­mér­kő­zé­sekre Ni­ko­lics Ne­manja együt­tese. Az utolsó edző­meccsen a ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­tár is meg­vil­lant.

Itt egy fotó abból az időből, amikor polgármester akart lenni Győzike!

Itt egy fotó abból az időből, amikor polgármester akart lenni Győzike!

Ti­ze­n­egy évvel ez­előtt dü­bör­gött a Győ­zike-biz­nisz, a show­man­nek pedig nagy­ra­törő álmai vol­tak.

Ilyen durván korhatáros jelenetet még nem láttál élő adásban

Ilyen durván korhatáros jelenetet még nem láttál élő adásban

A mű­sor­ve­zető ki­csit sokat kép­zelt ma­gá­ról! Nem csoda, hogy most áll a bál a nép­szerű té­vé­csa­tor­ná­nál!

Váratlanul jött az orgazmus a diákjával szexelő 46 éves tanárnak

Váratlanul jött az orgazmus a diákjával szexelő 46 éves tanárnak

Az 50 felé kö­ze­ledő pe­da­gó­gus ál­lí­tása sze­rint már 6 éve nem volt sen­ki­vel, nem csoda, hogy min­dent meg­tett a gyö­nyö­rért.

A nagy mellű modell mellbimbójától hangos az internet!

A nagy mellű modell mellbimbójától hangos az internet!

A víz is be­se­gí­tett ebbe.

Bár vi­selt mell­tar­tót a bájos lány, de az tel­je­sen át­lát­szó lett mi­u­tán ki­jött a víz­ből.

Gyászol az opera világa, elment a játékmester

Gyászol az opera világa, elment a játékmester

So­káig küz­dött a be­teg­ség­gel...

Hosszan tartó sú­lyos be­teg­ség után el­hunyt az Ope­ra­ház egyik kulcsfi­gu­rá­ja­ként is­mert ifj. Pal­csó Sán­dor já­ték­mes­ter.

Csonka Andrásnál betelt a pohár, kiáll Gesztiék mellett

Csonka Andrásnál betelt a pohár, kiáll Gesztiék mellett

A szí­nész dör­ge­del­me­set posz­tolt...

A szí­nész dör­ge­del­mes poszt­ban fej­tette ki vé­le­mé­nyét a fa­nyal­gók­ról, akik­nek nem si­ke­rült meg­ér­te­niük a hét­végi dupla Rap­ülők kon­cert lé­nye­gét.

Mi történt Szabó Zsófi arcával?

Mi történt Szabó Zsófi arcával?

A gyö­nyörű mű­sor­ve­zető nem min­den­napi fotót osz­tott meg a kö­zös­ségi profil­ján. Va­la­ho­gyan más az arc­ki­fe­je­zése...

A gyö­nyörű mű­sor­ve­zető nem min­den­napi fotót osz­tott meg a kö­zös­ségi profil­ján. Va­la­ho­gyan más az arc­ki­fe­je­zése...

Óriási balhé tört ki Dárdaiék meccse miatt

Óriási balhé tört ki Dárdaiék meccse miatt

A Her­tha ve­ze­tői is te­he­tet­le­nek.

A Her­tha ve­ze­tői is te­he­tet­le­nek. Több száz ber­lini és frank­furti hu­li­gán csa­pott össze az ut­cá­kon a Bun­des­liga-mér­kő­zés előtt.

Rálőttek egy fiatalra Kolozsváron, mert magyarul beszélt

Rálőttek egy fiatalra Kolozsváron, mert magyarul beszélt

Meg­ver­tek három fi­a­talt.

Meg­ver­tek három fi­a­talt szom­bat haj­nal­ban Ko­lozs­vár bel­vá­ro­sá­ban, az utcán, mert ma­gya­rul be­szél­tek.

Botrány az Oscar-gálán: Így csalt az egyik jelölt

Botrány az Oscar-gálán: Így csalt az egyik jelölt

Meg­sér­tette a film­aka­dé­mia kam­pá­nyo­lási sza­bály­za­tát. Vissza­von­ták a je­lö­lést!

Meg­sér­tette a film­aka­dé­mia kam­pá­nyo­lási sza­bály­za­tát. Vissza­von­ták a je­lö­lést!

Mély dekoltázsából bukkant elő Tolvai Reni formás melle

Mély dekoltázsából bukkant elő Tolvai Reni formás melle

A dögös éne­kesnő va­dító fotót tett közzé az Ins­tag­ram-ol­da­lán. Ala­po­san szem­ügyre ve­het­jük ido­mait!

A dögös éne­kesnő va­dító fotót tett közzé az Ins­tag­ram-ol­da­lán.

Nagy erőkkel keresik: nyoma veszett egy 16 éves tininek

Nagy erőkkel keresik: nyoma veszett egy 16 éves tininek

Úgy tudni, rosszul lett.

Utol­jára a bu­da­pesti Ke­len­földi pá­lya­ud­va­ron lát­ták. Úgy tudni, rosszul lett.

Dráma a pályán, a Honvéd volt focistája mentett életet

Dráma a pályán, a Honvéd volt focistája mentett életet

Ko­ráb­ban is meg­tette már ezt.

Pá­lya­fu­tása során már ne­gye­dik al­ka­lom­mal si­ke­rült élet­ben tar­ta­nia va­la­kit az af­ri­kai fut­bal­lis­tá­nak. Ez­út­tal Cseh­or­szág­ban si­e­tett az el­len­fél se­gít­sé­gére.

Élő személy a Disney-mesék Jázmin hercegnője!

Élő személy a Disney-mesék Jázmin hercegnője!

Kis­lá­nyok száz­ez­rei gon­dol­ják úgy, ha na­gyok lesz­nek, Jáz­min her­ceg­nők sze­ret­né­nek lenni. Pedig be­lőle csak egy van - és él!

Kis­lá­nyok száz­ez­rei gon­dol­ják úgy a mai napig, hogy bi­zony, ők, ha na­gyok lesz­nek, Jáz­min her­ceg­nők sze­ret­né­nek lenni. Pedig be­lőle csak egy van - és él! A Guyana-ból szár­mazó, de Ame­ri­ká­ban mo­dell­kedő Olayinka Mia Noel gon­dolt egy me­ré­szet, és Jáz­min her­cegnő ru­há­jába bújt egy ün­ne­pen.

Káosz a magyar csapatnál, játékosai ellen fordult az edző

Káosz a magyar csapatnál, játékosai ellen fordult az edző

Meg­sem­mi­sítő ve­résbe sza­lad­tak bele szom­ba­ton, az új tré­ner a fut­bal­lis­tákra mu­to­ga­tott a meccs után.

Meg­sem­mi­sítő ve­résbe sza­lad­tak bele szom­ba­ton, a télen ér­kező tré­ner a fut­bal­lis­tákra mu­to­ga­tott a meccs után. Párat kö­zü­lük ki is rúg­hat­nak.

Bimbó tender: 18+-os, fülledt dal született Palvin Barbaráról

Bimbó tender: 18+-os, fülledt dal született Palvin Barbaráról

Ilyet még nem hal­lot­tál, nem is lát­tál!

Esz­mé­let­len dalt ih­le­tett a vi­lág­hírű ma­gyar mo­dell! Ilyet még nem hal­lot­tál, de nem is lát­tál!

Gyilkos járvány pusztít Romániában: Gyerekek az áldozatok

Gyilkos járvány pusztít Romániában: Gyerekek az áldozatok

Már ti­zen­ha­tan meg­hal­tak Ro­má­ni­á­ban a ka­nya­ró­jár­vány miatt. A cse­cse­mők van­nak leg­in­kább ve­szély­ben!

Már ti­zen­ha­tan meg­hal­tak Ro­má­ni­á­ban a ka­nya­ró­jár­vány miatt. A cse­cse­mők van­nak leg­in­kább ve­szély­ben!