FRISS HÍREK

Hamilton kiborította a bilit: belsős titkot árult el Schumacherről

Hamilton kiborította a bilit: belsős titkot árult el Schumacherről

Pi­káns szto­rit kür­tölt vi­lággá a Forma-1 vi­lág­baj­noka. Bár ne tette volna!

Vona Gábor egy hírhedt török terrorszervezet tiszteletbeli tagja

Vona Gábor egy hírhedt török terrorszervezet tiszteletbeli tagja

Ő maga di­cse­ke­dett el a Szürke Far­ka­sok ba­rát­sá­gá­val.

Ko­ráb­ban, még a cu­ki­ság­kam­pány előtt ő maga di­cse­ke­dett el a Szürke Far­ka­sok ba­rát­sá­gá­val.

Kitálalt a szerető Hillary Clinton leszbikus szexkalandjairól!

Kitálalt a szerető Hillary Clinton leszbikus szexkalandjairól!

Döb­be­ne­tes tit­kok de­rül­tek ki az el­nöki posz­tért csa­tázó de­mok­rata po­li­ti­kusnő múlt­já­ból.

Nem csitulnak a kedélyek: megállás nélkül ócsárolják Szabó Zsófit

Nem csitulnak a kedélyek: megállás nélkül ócsárolják Szabó Zsófit

A nép­szerű mű­sor­ve­ze­tőbe szün­te­le­nül be­le­köt­nek. Vajon med­dig bírja még ezt lel­ki­leg?

Nótár Mary megtörte a csendet: meglepő választ adott L.L Juniornak

Nótár Mary megtörte a csendet: meglepő választ adott L.L Juniornak

Az éne­kesnő lát­szó­lag be­le­fá­radt az el­múlt hetek sár­do­bá­lá­sába.

Az éne­kesnő lát­szó­lag be­le­fá­radt az el­múlt hetek sár­do­bá­lá­sába, talán most új fe­je­ze­tet nyit­hat az éle­té­ben.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Bejutottunk az új stadionba, furcsa dolgokat láttunk

Bejutottunk az új stadionba, furcsa dolgokat láttunk

Múlt héten avatta új ott­ho­nát az MTK, most be­jár­hat­tuk mi is min­den zegét-zugát. Mu­tat­juk!

Múlt héten avatta új ott­ho­nát az MTK, most be­jár­hat­tuk mi is min­den zegét-zugát. Mu­tat­juk!

Exeivel kénytelen együtt dolgozni Janza Kata

Exeivel kénytelen együtt dolgozni Janza Kata

Mindez egy ki­csit sem fe­szé­lyezi.

A ki­ala­kult hely­zet azon­ban egy ki­csit sem fe­szé­lyezi. Neki ez ter­mé­sze­tes, mivel nem ma­rad­tak el­var­rat­lan szá­lak.

Hamilton letagadta Palvin Barbit

Hamilton letagadta Palvin Barbit

Ki­je­len­tette, hogy nincs ro­man­ti­kus kap­cso­lat­ban sen­ki­vel.

A For­ma1 vi­lág­baj­noka egy ame­ri­kai show-mű­sor­ban je­len­tette ki ha­tá­ro­zot­tan, hogy nincs ro­man­ti­kus kap­cso­lat­ban sen­ki­vel.

Kóbor János tragikus körülmények között vesztette el a szerelmét

Kóbor János tragikus körülmények között vesztette el a szerelmét

Az éne­kes 1956-ról szóló dalát szív­fa­csaró tör­té­net ih­lette.

Az éne­kes 1956-ról szóló dalát szív­fa­csaró tör­té­net ih­lette.

NE HAGYD KI!

Cindy Crawford vagy a lánya gyönyörűbb?

Cindy Crawford vagy a lánya gyönyörűbb?

Kaia sorra hal­mozza a si­ke­re­ket, jobb­nál jobb aján­la­tok­kal ke­re­sik. Szü­le­tett top­mo­dell, pedig még csak ti­zenöt éves...

Kaia sorra hal­mozza a si­ke­re­ket, jobb­nál jobb aján­la­tok­kal ke­re­sik. Szü­le­tett top­mo­dell, pedig még csak ti­zenöt éves...

Felejtsd el a reggeli erős kávét, mutatunk valami sokkal jobbat!

Felejtsd el a reggeli erős kávét, mutatunk valami sokkal jobbat!

Ne­he­zen térsz ma­gad­hoz kora reg­gel?

Ne­he­zen térsz ma­gad­hoz kora reg­gel? Ezek a teák nagy adag koffein nél­kül is ga­ran­tál­tan fel­ráz­nak, sőt, még a tes­ted mé­reg­te­le­ní­té­sét is se­gí­tik!

Szexi bőrruciban partizott Sarka Kata, a szemünk kiesett

Szexi bőrruciban partizott Sarka Kata, a szemünk kiesett

Nehéz nem hosszú per­ce­kig bá­mulni.

A ma­gán­életi vál­sága el­le­nére sem ko­pott meg Sarka Kata szép­sége és dö­gös­sége. Nehéz nem hosszú per­ce­kig bá­mulni.

Storck nem kegyelmez, kirúgja a kollégáit

Storck nem kegyelmez, kirúgja a kollégáit

Storc­kot sport­igaz­ga­tó­nak, majd szö­vet­ségi ka­pi­tány­nak ne­vezte ki az MLSZ, amely lát­szó­lag sza­bad kezet adott neki.

Storc­kot sport­igaz­ga­tó­nak, majd szö­vet­ségi ka­pi­tány­nak ne­vezte ki az MLSZ, amely lát­szó­lag sza­bad kezet adott neki.

Meglepő formát öltött a tojás: Mindent visz a Denver-omlett

Meglepő formát öltött a tojás: Mindent visz a Denver-omlett

Eze­ken a szürke reg­ge­le­ken iga­zán fel­dobja a napod egy vidám, egész­sé­ges reg­geli.

Eze­ken a szürke reg­ge­le­ken iga­zán fel­dobja a napod egy vidám, egész­sé­ges reg­geli.

A legjobb gyakorlat, hogy hetek alatt eltűnjön a tokád

A legjobb gyakorlat, hogy hetek alatt eltűnjön a tokád

Te sem sze­re­ted, ha nagy a tokád?

Te sem sze­re­ted, ha nagy a tokád? Sze­ren­csére 2-4 héten belül lát­ható ered­ményt ér­hetsz el. Né­hány gya­kor­la­tot mu­ta­tunk, ami az állat, nya­kat és az áll­kap­csot is erő­síti.

Hihetetlen! Ez a szappan eltünteti a ráncokat és pattanásokat

Hihetetlen! Ez a szappan valóban eltünteti a ráncokat és pattanásokat

Meg­mu­tat­juk, ho­gyan ve­he­ted fel a har­cot a szar­ka­lá­bok és a mi­tessze­rek ellen. Ez az 5 cso­da­szer tuti hasz­nál.

Beindítja a fogyást ez a szuper reggeli

Beindítja a fogyást ez a csokis-chiás szuper reggeli

Sok cso­ki­val és ren­ge­teg gyü­mölccsel in­dít­ha­tod a napod!

A ha­té­kony fo­gyó­kúra talán leg­fi­no­mabb reg­ge­li­jét mu­tat­juk! Sok-sok cso­ki­val és gyü­mölccsel in­dít­ha­tod een­túl a na­po­dat!

Téli divatőrület: vigyázz, ezt tudni kell viselni!

Téli divatőrület: vigyázz, ezt tudni kell viselni!

A pu­ló­ver idén más arcát mu­tatja.

Ele­gáns, vissza­fo­gott, mégis na­gyon dögös. A kö­tött pu­ló­ver idén egé­szen más arcát mu­tatja.

Nincs túl jó bőrben a legendás magyar színész, Bács Ferenc

Nincs túl jó bőrben a legendás magyar színész, Bács Ferenc

Mi tör­tén­he­tett a Kos­suth- és Já­szai Mari-díjas ma­gyar szín­mű­vés­szel? Meg­rom­lott az egész­sége a hírek sze­rint.

Mi tör­tén­he­tett a Kos­suth- és Já­szai Mari-díjas ma­gyar szín­mű­vés­szel? Meg­rom­lott az egész­sége a hírek sze­rint.

Megtörtént, amitől Bill Clinton mindig is rettegett!

Megtörtént, amitől Bill Clinton mindig is rettegett!

Ismét fel­buk­kant az a férfi, aki szen­tül ál­lítja, hogy a hűt­len­kedő ex­el­nök az apja.

Alig né­hány hónap hall­ga­tás után ismét fel­buk­kant az a férfi, aki szen­tül ál­lítja, hogy a hűt­len­kedő ex­el­nök az apja.

Riasztás: a fél országot elmossa az özönvízszerű eső

Riasztás: a fél országot elmossa az özönvízszerű eső

Hi­deg­front tört be az or­szágba!

Vá­rat­lan hi­deg­front tört be az or­szágba. És nem a le­hű­lés­sel já­runk a leg­rosszab­bul... A me­te­o­ro­ló­gu­sok is fi­gyel­mez­tet­nek, ebben nem lesz kö­szö­net!

Drámai vallomást tett a Kossuth-díjas Máthé Erzsi

Drámai vallomást tett a Kossuth-díjas Máthé Erzsi

El­árulta, med­dig sze­retne élni.

A 89 esz­ten­dős le­gen­dás mű­vésznő el­árulta, hogy med­dig sze­retne már csak élni, és élete leg­fá­jóbb tra­gé­di­á­ját is fel­idézte.

TÖBB SPORT... BEZSÁKOLOD?

Észbontó mellekkel sokkol a vizes pólós bombázó

Észbontó mellekkel sokkol a vizes pólós bombázó

Holly Peers szexi je­len­ség.

Holly Peers el­ké­pesz­tően szexi je­len­ség. Az angol hölgy kü­lö­nö­sen vizes pó­ló­ban ész­bontó...

Nagy a baj, Nikolicsot mélyütés érheti

Nagy a baj, Nikolicsot mélyütés érheti

Sze­gé­nyebb lehet egy álom­mal vá­lo­ga­tott csa­tá­runk.

Sze­gé­nyebb lehet egy álom­mal. Ezért küz­dött, ezért ma­radt Var­só­ban, most mégis el­ve­he­tik tőle pá­lya­fu­tása leg­na­gyobb él­mé­nyét.

Brutálisan összeverte barátnőjét a futballsztár

Brutálisan összeverte barátnőjét a futballsztár

Bor­zal­mas és sok­koló fel­vé­te­lek...

Bor­zal­mas és sok­koló fel­vé­te­lek ke­rül­tek elő. Egy fut­ball­sztár a lift­ben tá­madt rá ba­rát­nő­jére.

Nemrég még köztársasági elnök akart lenni Dopeman, most meg...

Nemrég még köztársasági elnök akart lenni Dopeman, most meg...

A lob­ba­né­kony ter­mé­szet már a múlté, ha min­den jól megy, alig né­hány év alatt si­ke­rül­het a terve.

Új műsorvezető a TV2-nél: Nem hiszed el, ki az

Új műsorvezető a TV2-nél: Nem hiszed el, ki az

Exk­lu­zív in­for­má­ci­ók­hoz ju­tot­tunk.

Exk­lu­zív in­for­má­ciók ju­tot­tak a Ri­post bir­to­kába. El­árul­juk, kivel bővül a TV2 Cso­port.

Kamerák előtt kapott kemény leckét Hajdú Péter

Kamerák előtt kapott kemény leckét Hajdú Péter

A lec­kéz­tető pedig Havas Hen­rik volt, aki­től még a leg­ta­pasz­tal­tabb ri­por­te­rek­nek is inukba száll a bá­tor­sá­guk...

A lec­kéz­tető pedig az a Havas Hen­rik volt, aki­től még a leg­ta­pasz­tal­tabb ri­por­te­rek­nek is inukba száll a bá­tor­sá­guk...

Így ingerli a férfiakat a hiányos öltözetű bombázó

Így ingerli a férfiakat a hiányos öltözetű bombázó

A leg­több férfi ilyen éb­resz­tést akar...

A leg­több férfi ilyen éb­resz­tésre vá­gyik... Ismét pro­vo­ka­tív fo­tó­kat tett közzé a fit­nesz­mo­dell, az Ins­tag­ram sztárja.

Bugyiban vitte ki a kukát a magamutogató celeb

Bugyiban vitte ki a kukát a magamutogató celeb

Bár alu­l­öl­tö­zött volt, a rúzs és a smink nem hi­ány­zott azért róla. Az ágy­ból pat­tan­ha­tott ki...

Bár alu­l­öl­tö­zött volt, a rúzs és a smink nem hi­ány­zott azért róla. Az ágy­ból pat­tan­ha­tott ki...

TÖBB ÉLETMÓDI... KÓSTOLJ BELE!

A színpadon roncsolódtak szét a népszerű énekes lábai!

Szörnyű baleset: A színpadon roncsolódtak szét a népszerű énekes lábai!

A sze­ren­csét­le­nül járt sztár mind­két bo­ká­ját és sa­rok­csont­ját is el­törte.

Nagy bajban a szexoldal látogatói!

Nagy bajban a szexoldal látogatói, kínos helyzetbe kerülhetnek!

Hac­ke­rek fel­tör­ték a por­tált, és áruba bo­csá­tot­ták a fel­hasz­ná­lók ada­tait.

Hac­ke­rek fel­tör­ték a por­tált, és áruba bo­csá­tot­ták a fel­hasz­ná­lók ada­tait.

Tarolnak a gigantikus mellek: Itt az új kihívás!

Tarolnak a gigantikus mellek: Itt az új kihívás!

Tarolnak a gigantikus mellek: Itt az új kihívás!

Naná, hogy a Távol-Ke­le­ten szü­le­tett meg a leg­újabb netes őrü­let, a te­le­fo­nos mell­ki­hí­vás.

...MEGVOLT MÁR?

Sokkoló: Kiderült, miért halt meg a gyönyörű sztáranyuka!

Sokkoló: Kiderült, miért halt meg a gyönyörű sztáranyuka!

Bi­za­kodva ke­reste fel azt a férfit, aki végül a ha­lá­lát okozta...

A nép­szerű mo­dell egy hét­tel a tra­gé­dia előtt még ra­jon­gó­i­tól kért ta­ná­csot, majd bi­za­kodva fel­ke­reste azt a férfit, aki végül a ha­lá­lát okozta...

Le akarták lőni Kordáék vendégét!

Le akarták lőni Kordáék vendégét!

A sztár­há­zas­pár kert­jé­ben évek óta vissza­térő ven­dég Béla, aki gyer­me­ke­i­vel ér­ke­zik min­den ős­szel. idén azon­ban majd­nem csú­nya véget ért a lá­to­ga­tás.

A sztár­há­zas­pár kert­jé­ben évek óta vissza­térő ven­dég Béla, aki gyer­me­ke­i­vel ér­ke­zik min­den ős­szel. idén azon­ban majd­nem csú­nya véget ért a lá­to­ga­tás.

Nem nyugodhat békében Zámbó Jimmy!

Nem nyugodhat békében Zámbó Jimmy!

Nincs elég baja a csa­lád­nak...

Nincs elég baja a csa­lád­nak, még a Ki­rály sír­já­val is baj tör­tént! Zámbó Ad­rián tel­je­sen ki­akadt, jog­gal...

Ezt tedd az ajtódra és mindenkinek jó kedve lesz, ha belép

Ezt tedd az ajtódra és mindenkinek jó kedve lesz, ha belép

Ké­szíts őszies aj­tó­dí­sze­ket!

Te is sze­re­ted, ha az év­sza­kok vál­to­zá­sát a lakás is tük­rözi? Ké­szíts az ősz szí­ne­i­ben pom­pázó aj­tó­dí­sze­ket!

Orvosai tiltása ellenére is színpadra állt Rékasi Károly

Orvosai tiltása ellenére is színpadra állt Rékasi Károly

Noha a dok­to­rai sze­rint még nem jött el az ideje, hogy pó­di­umra áll­jon. A sztár­szí­nész más­ho­gyan dön­tött.

Noha a dok­to­rai sze­rint még nem jött el az ideje, hogy pó­di­umra áll­jon. A sztár­szí­nész más­ho­gyan dön­tött.

Embertelen: Migráns vágta le a társa fülét, majd beleszúrt a szemébe

Embertelen: Migráns vágta le a társa fülét, majd beleszúrt a szemébe

Egy né­met­or­szági mig­rán­szál­lá­son olyan bru­tá­lis eset tör­tént, ami még sokat lá­tott zsa­ru­kat is meg­döb­ben­tette.

Tudd meg, milyen cégek üldöznek a Facebookon!

Tudd meg, milyen cégek üldöznek a Facebookon!

Mi alap­ján kapod a hir­de­té­se­ket?

Sze­ret­néd tudni, mi alap­ján kapod a hir­de­té­se­ket a Fa­ce­boo­kon?

Kiderült: ilyen telünk lesz!

Most kiderült: ilyen kemény telünk lesz!

A ha­gyo­mány sze­rint Or­so­lya nap­ján le­hull a lepel... Ez a nap meg­mu­tatja, mi­lyen lesz a tél hát­ra­lévő része. Erre szá­mít­hatsz!

A ha­gyo­mány sze­rint Or­so­lya nap­ján le­hull a lepel... Ez a nap meg­mu­tatja, mi­lyen lesz a tél hát­ra­lévő része. Erre szá­mít­hatsz! Te hi­szel a népi jós­la­tok­nak?

Nagymamája választott feleséget Havas Henriknek

Nagymamája választott feleséget Havas Henriknek

Ott­hon olyan, mint bár­me­lyik férfi.

Az új­ság­író mo­ró­zus ember be­nyo­má­sát kelti, de a csa­lád­já­ban olyan, mint bár­me­lyik más férfi.

Álomutazás Nápolyba: Kihagyhatatlanul olcsó ajánlat szállással

Álomutazás Nápolyba: Kihagyhatatlanul olcsó ajánlat szállással

Ilyen le­he­tő­ség nem lesz több!

6 nap ná­po­lyi vá­ros­lá­to­ga­tás szál­lás­sal 28.680 Ft-ért! Ilyen le­he­tő­ség nem lesz több!

Húha! Anyaszült meztelen az ÉNB csinos sztárja!

Húha! Anyaszült meztelen az ÉNB csinos sztárja!

Min­den por­ci­ká­ját meg­mu­tatta.

Min­den por­ci­ká­ját meg­mu­tatta.

Kínos: Kiszivárgott a népszerű tévésztár házi szexvideója!

Kínos: Kiszivárgott a népszerű tévésztár házi szexvideója!

Óri­ási bot­rányba ke­ve­re­dett a sár­mos szí­nész! Vajon első közös gyer­me­kü­ket váró ba­rát­nője mit szólt, ami­kor meg­látta a per­verz fel­vé­telt?

Óri­ási bot­rányba ke­ve­re­dett a sár­mos szí­nész! Vajon első közös gyer­me­kü­ket váró ba­rát­nője mit szólt, ami­kor meg­látta a per­verz fel­vé­telt?

Sokkolta a szülőket kislányuk: lerajzolta, hogyan erőszakolta meg a pap!

Sokkolta a szülőket lányuk: lerajzolta, hogyan erőszakolta meg a pap!

A szü­lők azt vet­ték észre, hogy élet­vi­dám kis­lá­nyuk ma­gába for­dult.

A szü­lők azt vet­ték észre, hogy élet­vi­dám kis­lá­nyuk ma­gába for­dult. Aztán át­ku­tat­ták a cuc­cait...

Nyomozók szállták meg Angelina Jolie luxusvilláját...

Nyomozók szállták meg Angelina Jolie luxusvilláját...

Több mint három órán át fag­gat­ták!

Több mint három órán át fag­gat­ták a vá­ló­fél­ben lévő szí­nész­nőt, hogy végre pon­tot te­gye­nek a ta­lál­ga­tá­sok vé­gére. Még a gye­re­ke­ket is ki­hall­gat­ták!

Ennyi volt! Szalai kitálalt Iszak Esztiről

Ennyi volt! Szalai Ádám kitálalt Iszak Esztiről

Nem tar­tott va­lami so­káig a ro­mán­cuk. A tá­vol­ság szólt közbe?

Nem tar­tott va­lami so­káig a ro­mán­cuk. A tá­vol­ság miatt nem mű­kö­dött a kül­föl­dön lé­gi­ós­kodó fo­cista és a tévés kap­cso­lata?

Eltűnt a nyilvánosság elől a 63 éves Katona Klári!

Eltűnt a nyilvánosság elől a 63 éves Katona Klári!

Csü­tör­tö­kön töl­tötte be 63. élet­évét!

Az éne­kesnő sosem sze­re­tett a ma­gán­éle­té­ről be­szélni, rá­adá­sul hosszú évek óta már egy­ál­ta­lán nem hal­lani róla. Csü­tör­tö­kön töl­tötte be 63. élet­évét!

Kiderült! Vele vigasztalódik Sarka Kata

Kiderült! Vele vigasztalódik Sarka Kata

Min­denki éle­té­ben akad va­laki...

Min­denki éle­té­ben akad va­laki, aki­ben érzi, min­den kö­rül­mény­ben szá­mít­hat rá. Kata is meg­ta­lálta tá­ma­szát há­zas­sági vál­sága kel­lős kö­ze­pén.

Zámbó Krisztián saját magát hazudtolta meg?

Zámbó Krisztián saját magát hazudtolta meg?

Jimmy fia évek­kel ez­előtt rész­le­te­sen be­szá­molt, mire ment el az örök­sége, most fel­há­bo­ro­dott ugyan­ezen.

Jimmy fia évek­kel ez­előtt rész­le­te­sen be­szá­molt, mire ment el az örök­sége, most fel­há­bo­ro­dott ugyan­ezen.

Jakabos combjaitól leesik az állad

Jakabos combjaitól leesik az állad

A ma­gyar úszó hosszú lábai el­ké­pesz­tően va­dí­tóak.

A ma­gyar úszó hosszú lábai el­ké­pesz­tően va­dí­tóak. A hosszú, fe­kete ki­egé­szítő csak még job­ban hang­sú­lyozza a spor­toló vo­na­lait. Hét­vé­gén Szin­ga­púr­ban lesz ver­se­nye.

Újra ledobták a textilt a dögös Playboy-modellek, eszelős fotók!

Újra ledobták a textilt a dögös Playboy-modellek, eszelős fotók!

Az év­ti­ze­dek­kel ez­előtt fel­fe­de­zett Play­boy-nyu­szik ma­nap­ság is meg­le­pően sze­xin néz­nek ki, mu­tat­juk a ké­pe­ket!

Kezd körvonalazódni: Valószínűleg több társa is volt a bombagyárosnak

Kezd körvonalazódni: Valószínűleg több társa is volt a bombagyárosnak

Két­szer is si­ke­rült meg­szök­nie a bom­ba­ké­szí­tő­nek a rend­őrök elől.

Két­szer is si­ke­rült meg­szök­nie a bom­ba­ké­szí­tő­nek a rend­őrök elől.

Pusztító ciklon tart felénk, havat is hoz magával

Pusztító ciklon tart felénk, havat is hoz magával

Vé­sze­sen kö­ze­lít tér­sé­günk­höz a kí­mé­let­len cik­lon. Durva vál­to­zá­sok jön­nek, nem csak a hótól kell tar­tani...

Vé­sze­sen kö­ze­lít tér­sé­günk­höz a kí­mé­let­len cik­lon. Durva vál­to­zá­sok jön­nek, nem csak a hótól kell tar­tani...

Hűha: Videóban mutatta meg mindenét Aleska

Hűha: Videóban mutatta meg mindenét Aleska

Mé­re­tes keb­le­i­től el­do­bod az agyad!

Va­dító fel­vé­tel ke­rült fel az in­ter­netre a dögös tán­cos­ról. Ki­vil­lanó mé­re­tes keb­le­i­től és ha­tal­mas ter­pe­szé­től el­do­bod az agyad!

Elgázolta feleségét a sztáredző

Elgázolta, majd maga után vonszolta vérben úszó feleségét a sztáredző

A nő a ka­bát­ját oda­csukta az aj­tó­hoz - férje azon­ban ezt nem vette észre.

A nő a ka­bát­ját oda­csukta az aj­tó­hoz - férje azon­ban ezt nem vette észre, és so­káig von­szolta maga után a nőt.

Így fogták el a Teréz körúti robbantás gyanúsítottját

Rendkívüli: Így fogták el a Teréz körúti robbantás gyanúsítottját

Az ügyész­ség és az or­szá­gos rend­őr­fő­ka­pi­tány is meg­erő­sí­tette, hogy azt a férfit vet­ték őri­zetbe, aki meg­ala­po­zot­tan gya­nú­sít­ható a me­rény­let­tel.

Az ügyész­ség és az or­szá­gos rend­őr­fő­ka­pi­tány is meg­erő­sí­tette, hogy azt a férfit vet­ték őri­zetbe, aki meg­ala­po­zot­tan gya­nú­sít­ható a szep­tem­ber végi me­rény­let­tel.

Elindult hódító útjára Erős Pista, az egész világon imádják a magyar csípőst!

Elindult hódító útjára Erős Pista, az egész világon imádják a magyar csípőst!

Elindult hódító útjára Erős Pista, az egész világon imádják a magyar csípőst!

Ha­rissa nél­kül el­kép­zel­he­tet­len az élet Tu­né­zi­á­ban!

Ha­rissa nél­kül el­kép­zel­he­tet­len az élet Tu­né­zi­á­ban!

Brutál szexi bombázóval bújik ágyba a tinisztár

Brutál szexi bombázóval bújik ágyba a tinisztár

Dele Al­li­nak jó éve van...

Dele Al­li­nak jó éve van. Az ifjú sztár már nem csak a Tot­ten­ham­ben, hanem a vá­lo­ga­tott­ban is sze­re­pet kap, és nem akárki várja ott­hon.

Felkavaró videó! Harcra edz a dzsihadista család

Felkavaró videó! Harcra edz a dzsihadista család

A kis­lány pisz­tollyal ját­szik.

Egy hét­köz­napi pél­dát töl­tött fel a netre a Mem­riTV. A három év kö­rüli kis­lány pisz­tollyal ját­szik, a papa mel­let gép­fegy­vere fek­szik.

Újabb csapás érte az összeomlott Brad Pittet!

Újabb csapás érte az összeomlott Brad Pittet!

Nem elég, hogy mez­te­len ké­pek­kel zsa­rol­ják, még An­gel­ina ör­dögi terve is el­érte cél­ját!

Nem elég, hogy mez­te­len ké­pek­kel zsa­rol­ják, még An­gel­ina ör­dögi terve is el­érte cél­ját! Ezt vajon hogy fogja tudni fel­dol­gozni a nehéz idő­sza­kot átélő szí­nész?

Kiakadt társaira a TV2 tehetsége!

Kiakadt társaira a TV2 tehetsége!

Ar­nold nem tudta ma­gá­ban tar­tani el­len­ér­zé­seit tár­sa­i­val kap­cso­lat­ban, akik sze­rinte két­szí­nűen vi­sel­ked­tek a szom­bati show után. Sze­rin­ted igaza van?

Ar­nold nem tudta ma­gá­ban tar­tani el­len­ér­zé­seit tár­sa­i­val kap­cso­lat­ban, akik sze­rinte két­szí­nűen vi­sel­ked­tek a szom­bati show után. Sze­rin­ted igaza van?

Vigyázz! Ettől örökre eltorzul a tested!

Vigyázz! Ettől örökre eltorzul a tested!

Ha te sem tudsz el­sza­kadni az okos­te­le­fo­nod­tól, az ko­moly egész­ség­ügyi ve­szélyt je­lent. Fo­lya­ma­to­san gör­nyedsz, a ge­rin­ced meg hoz­zá­szo­kik...

Ha te sem tudsz el­sza­kadni az okos­te­le­fo­nod­tól, az ko­moly egész­ség­ügyi ve­szélyt je­lent. Fo­lya­ma­to­san gör­nyedsz, a ge­rin­ced meg hoz­zá­szo­kik...

Kisfia hozta el Liptai Claudia számára a megnyugvást

Kisfia hozta el Liptai Claudia számára a megnyugvást

Hosszabb pi­he­nőre ké­szül.

A mű­sor­ve­zető most hosszabb pi­he­nőre ké­szül, nem úgy, mint első szü­lése után.

Benedek mindenkit meglepett!

Benedek mindenkit meglepett!

Erre a be­je­len­tésre nem sokan szá­mí­tot­tak.

Erre a be­je­len­tésre nem sokan szá­mí­tot­tak.