Orális szexszel akart fizetni a vízszerelőnek

Orális szexszel akart fizetni a vízszerelőnek

A len­gén öl­tö­zött nő végig arra pa­nasz­ko­dott, hogy mennyire ma­gá­nyos, mi­köz­ben si­mo­gatta magát. A férfi nem sej­tette, hogy ba­rát­nője rej­tett ka­me­rán ke­resz­tül fi­gyeli az ese­mé­nye­ket.

A nő végig arra pa­nasz­ko­dott, hogy mennyire ma­gá­nyos. A férfi nem sej­tette, hogy ba­rát­nője rej­tett ka­me­rán ke­resz­tül fi­gyeli az ese­mé­nye­ket.

8 éves kisfiúra zuhant a sírkő

8 éves kisfiúra zuhant a sírkő

Azon­nal meg­halt, két társa is meg­sé­rült.

Azon­nal meg­halt, ami­kor a te­me­tő­ben játék köz­ben rá­zu­hant egy sírkő. Két társa is meg­sé­rült.

Sosem volt még ilyen szexi a magyar sztár

Sosem volt még ilyen szexi a magyar sztár

Ábel Anita ko­ráb­ban hosszú éve­ken át küz­dött a ki­lók­kal.

Ábel Anita ko­ráb­ban hosszú éve­ken át küz­dött a ki­lók­kal, de ami­óta élet­mó­dot vál­tott, si­ke­rült le­fogy­nia. Vál­toz­ta­tott ét­ke­zési szo­ká­sain, a fu­tást edzésre cse­rélte.

Mindennél jobban felizgatja a férfiakat a japánok ősi szexmódszere

Mindennél jobban felizgatja a férfiakat a japánok ősi szexmódszere

Mu­tat­juk a ta­bu­men­tes fo­tó­kat!

No­buyo­shi Araki Japán is­mert akt­fo­tósa fo­tóin ke­resz­tül mu­tatja meg azt, ami a ja­pá­no­kat be­in­dítja.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Élő adásban forrongott Hódi Pamela!

Élő adásban forrongott Hódi Pamela!

Vő­le­gé­nye vé­del­mére kelt a csi­nos édes­anya, akit nyílt le­vél­ben szó­lí­tot­tak fel rá, hagyja el a hűt­len Ber­kit. Pam­e­lá­nak több se kel­lett... Ki­te­re­gette a szennyest, vissza­vá­gott.

Vő­le­gé­nye vé­del­mére kelt a csi­nos édes­anya, akit nyílt le­vél­ben szó­lí­tot­tak fel rá, hagyja el a hűt­len Ber­kit. Pam­e­lá­nak több se kel­lett. Ki­te­re­gette a szennyest.

Gyászolnak a magyar színészek

Gyászolnak a magyar színészek

Baj László szín­mű­vész meg­ható mon­da­tok­kal bú­csú­zott.

Baj László szín­mű­vész meg­ható mon­da­tok­kal bú­csú­zott sze­re­tett kol­lé­ga­nő­jük­től, akit ki­csit csa­lád­tag­nak is érez­tek.

Bevállalja a veszélyes gyomorszűkítő műtétet Emilio is

Bevállalja a veszélyes gyomorszűkítő műtétet Emilio is

Elege lett a súly­fe­les­le­gé­ből!

Elege lett a súly­fe­les­le­gé­ből Emi­li­ó­nak! Az éne­kes, látva fe­le­sége si­ke­res fo­gyá­sát, el­dön­tötte: ő is vál­lal­ko­zik a gyo­mor-by­pass mű­tétre, hogy le­adja a fölös ki­ló­kat.

Ezen a szinten nincs tévedés! Bombabiztosan olvasztja le a kilókat a sirtuin-diéta

Ezen a szinten nincs tévedés! Bombabiztosan olvasztja le a kilókat a sirtuin-diéta

Ak­ti­váld a sir­tuin-fe­hér­jét!

Van egy fe­hérje, amely arra kész­teti a szer­ve­ze­tet, hogy gyor­san el­égesse a fe­les­le­ges zsírt, sőt, még az öre­ge­dés fo­lya­ma­tát is képes le­las­sí­tani. Ezzel a di­é­tá­val, ezt a fe­hér­jét ak­ti­vál­ha­tod a szer­ve­zet­ben.

NE HAGYD KI!

Visszalépünk az olimpiai pályázattól

Visszalépünk az olimpiai pályázattól

Orbán Vik­tor, Tar­lós Ist­ván és Bor­kai Zsolt egyez­te­tés után úgy dön­tött: a fő­vá­ros és a MOB vissza­lép az olim­piai pá­lyá­zat­tól.

Orbán Vik­tor, Tar­lós Ist­ván és Bor­kai Zsolt egyez­te­tés után úgy dön­tött: a fő­vá­ros és a MOB vissza­lép az olim­piai pá­lyá­zat­tól.

Itt a NASA nagy bejelentése!

Itt a NASA nagy bejelentése!

Év­ti­ze­dek óta erre várt a világ! Meg­ta­lál­ták a Föld test­vé­reit.

Év­ti­ze­dek óta erre várt a világ! Meg­ta­lál­ták a Föld test­vé­reit.

Megőrült a net ezektől a posztoktól, ilyen pasi nincs is!

Megőrült a net ezektől a posztoktól, ilyen pasi nincs is!

Ennek a férfi­nak négy 10 év alatti lánya van. Na­ponta posz­tol vic­ces fo­tó­kat éle­tük­ről. Nézd, így pró­bál szu­per apu­ka­ként több-ke­ve­sebb si­ker­rel helyt állni!

Súlyos titok derült ki Katalin hercegnőről! Ezt senki sem gondolta volna

Súlyos titok derült ki Katalin hercegnőről! Ezt senki sem gondolta volna

Ka­ta­lin her­cegnő és Vil­mos her­ceg éle­té­ben volt egy titok.

Az egész világ árgus sze­mek­kel fi­gyeli Ka­ta­lin her­ceg­nőt és Vil­mos her­ce­get, ám volt egy titok, amire senki sem tu­dott rá­jönni.

Itt a legújabb diétás álomsüti: 2 perc alatt kész ez a fahéjas csoda

Itt a legújabb diétás álomsüti: 2 perc alatt kész ez a fahéjas csoda

Cukor nél­küli csoda! Egy­sze­rűen kép­te­len­ség el­len­állni ennek a fi­nom­ság­nak! Bár­mi­kor bün­tet­le­nül ehe­ted, nem ra­kód­nak rád plusz­ki­lók!

Cukor nél­küli csoda! Egy­sze­rűen kép­te­len­ség el­len­állni ennek a fi­nom­ság­nak! Az ala­csony szén­hid­rát­tar­talmú hoz­zá­va­lói ga­ran­tál­ják, hogy bár­mi­kor bün­tet­le­nül ehe­ted, nem ra­kód­nak rád plusz­ki­lók!

Felejtsd el a reggeli kávét, ezt hajtsd fel helyette, és fogyni fogsz

Felejtsd el a reggeli kávét, ezt hajtsd fel helyette, és fogyni fogsz

Nem­csak egész­sé­ge­sen in­dí­tod a napod ezzel a szu­per kok­tél­lal, de a ki­ló­kat is őrült gyor­sa­ság­gal ol­vasztja le rólad!

Itt a tavasz első diétás csúcsreceptje: Epergombóc cukor nélkül

Itt a tavasz első diétás csúcsreceptje: Epergombóc cukor nélkül

A fo­gyó­kúra nem szól­hat a le­mon­dá­sok­ról. Súly­csök­kentő he­tek­ben is sza­bad finom sü­ti­ket enni. Per­sze cukor nél­kül!

Meg fogsz döbbenni: ez a szokás teszi tönkre a hajadat!

Meg fogsz döbbenni: ez a szokás teszi tönkre a hajadat!

Vi­gyázz, ho­gyan hor­dod a tás­ká­dat!

Sze­ret­néd, hogy a hajad min­dig sűrű és fé­nyes le­gyen? Akkor vi­gyázz, ho­gyan hor­dod a tás­ká­dat!

Ha ezeket a szabályokat tudod, bátran mehetsz edzőterembe

Ha ezeket a szabályokat tudod, bátran mehetsz edzőterembe

Van­nak olyan írat­lan sza­bá­lyok, me­lye­ket illik be­tar­ta­nod! Most fi­gyelj!

Nyílt levélben buzdítják szakításra Hódi Pamelát!

Nyílt levélben buzdítják szakításra Hódi Pamelát!

A csi­nos anyu­ká­ról töb­ben úgy gon­dol­ják, rossz pél­dát mutat a többi nőnek.

A csi­nos anyu­ká­ról töb­ben úgy gon­dol­ják, rossz pél­dát mutat a többi nőnek.

Takarítással vezeti le a feszültséget a híres magyar színésznő

Takarítással vezeti le a feszültséget a híres magyar színésznő

Igen fur­csa szo­kás­ról szá­molt be Cseke Ka­tinka egy té­vé­mű­sor­ban. El­árulta, van egy kü­lön­le­ges...

Igen fur­csa szo­kás­ról szá­molt be Cseke Ka­tinka egy té­vé­mű­sor­ban.

Durván kiosztotta Aurelio Baukó Évát

Durván kiosztotta Aurelio Baukó Évát

Nem fogta vissza magát Au­re­lio, ami­kor egy több mint három ...

Nem fogta vissza magát Au­re­lio, ami­kor egy több mint három per­ces vi­de­óüze­net­ben porig alázta egy­kori mű­sor­ve­zető tár­sát - va­ló­szí­nű­leg fél­re­ér­tés­ből...

Nyáron kezdődik a 3-as metró felújítása

Nyáron kezdődik a 3-as metró felújítása

A munka és a met­rók pót­lása fél­mil­lió ember éle­tét ne­he­zí­tik meg.

A mun­kák és a met­rók pót­lása fél­mil­lió ember éle­tét ne­he­zí­tik meg: ennyien utaz­nak ugyanis na­ponta a kék vo­na­lon.

TÖBB SPORT... BEZSÁKOLOD?

Szereted a szexi röpis csajokat? Tiffanytól leesik az állad

Szereted a szexi röpis csajokat? Tiffanytól leesik az állad

Nem csak csa­pa­tot, nemet is vál­tott.

Nem csak csa­pa­tot és or­szá­got, de nemet is vál­tott a bra­zil bom­bázó. Csak egy­va­lami nem vál­to­zott, és ennek a pá­lyán hasz­nát veszi.

Őrület a Bajnokok Ligájában! Rekordokat döntöttek

Őrület a Bajnokok Ligájában! Rekordokat döntöttek

Csú­cso­kat re­giszt­rál­tak.

Man­ches­ter­ben és Le­ver­kus­en­ben is csú­csot re­giszt­rál­tak ked­den a BL-ben.

Heti 350 milliós fizetés, a pénzt választja a csatár

Heti 350 milliós fizetés, a pénzt választja a csatár

Fo­lya­ma­to­san csá­bít­ják a sztá­ro­kat.

Fo­lya­ma­to­san csá­bít­ják a vi­lág­sztár fut­bal­lis­tá­kat a kínai csa­pa­tok. A Man­ches­ter Uni­ted sztárja is lelép.

Betegesen vékony legújabb fotóján Dukai Regina

Betegesen vékony legújabb fotóján Dukai Regina

A mo­dell soha nem volt túl­sú­lyos.

A mo­dell, mű­sor­ve­zető soha nem volt túl­sú­lyos, de a leg­újabb fo­tó­ját el­nézve va­ló­ban sokat fogy­ha­tott.

Egész Európa várta, elkészült a magyar dal fordítása

Egész Európa várta, elkészült a magyar dal fordítása

Ren­ge­teg kül­földi ember várta már.

Pápai Joci dala ren­ge­teg kül­földi em­bert is meg­érin­tett, azon­ban nem vol­tak tisz­tá­ban a ma­gyar dal­szö­veg je­len­té­sé­vel.

A legjobb trükk, hogy minden csepp ketchup kijöjjön a flakonból

A legjobb trükk, hogy minden csepp ketchup kijöjjön a flakonból

Min­d­annyian bosszan­kod­tunk már azon, hogy a ke­tchup a ru­hán­kon vagy az asz­tal­te­rí­tőn lan­dolt.

Min­d­annyian bosszan­kod­tunk már azon, hogy a ke­tchup a ru­hán­kon vagy az asz­tal­te­rí­tőn lan­dolt.

Vigyázz, a csalók is kihasználják a madárinfluenzát

Vigyázz, a csalók is kihasználják a madárinfluenzát

A jár­vánnyal vissza­élve újabb mód­szert ta­lál­tak ki a csa­lók, ho­gyan lop­hat­ják meg az idő­sebb em­be­re­ket.

A jár­vánnyal vissza­élve újabb mód­szert ta­lál­tak ki a csa­lók, ho­gyan lop­hat­ják meg az idő­sebb em­be­re­ket.

TÖBB ÉLETMÓDI... KÓSTOLJ BELE!

Kiderült, mit tervez a magyar énekesnő

Kiderült, mit tervez a magyar énekesnő

Péter Szabó Szil­via nem sze­retne ott­hon ülő anyuka lenni.

Péter Szabó Szil­via nem sze­retne ott­hon ülő anyuka lenni. Ezért azt mondja, ha jobb idő lesz, min­den­hová viszi ma­gá­val kis­lá­nyát.

Zseniális újítással jön az IPhone 8!

Zseniális újítással jön az IPhone 8!

Hosszú évekre megint maguk mögé uta­sít­hat­ják a tel­jes mo­bil­pi­a­cot.

Ezzel újra ta­rol­hat­nak, sőt, hosszú évekre megint maguk mögé uta­sít­hat­ják a tel­jes mo­bil­pi­a­cot. Már­pe­dig a for­rá­sok meg­bíz­ha­tó­nak tűn­nek. Az már most biz­tos, hogy nagy dur­ra­násra ké­szül a vál­la­lat.

Hihetetlen, de tényleg hatvanhoz közelít a legendás magyar tévés

Hihetetlen, de tényleg hatvanhoz közelít a legendás magyar tévés

A Sze­ren­cse­ke­rék egy­kori mű­sor­ve­ze­tő­i­nél va­la­hogy meg­állt az idő.

...MEGVOLT MÁR?

Magyar sztárpárok koldusként Ázsiában!

Magyar sztárpárok koldusként Ázsiában!

Már maga az ötlet is hi­he­tet­len: napi egy dol­lár­ból kell bol­do­gul­nia a ma­gyar sztár­pá­rok­nak, és tel­je­sí­teni az elé­jük ki­tű­zött fel­ada­to­kat. Mind­ezt rá­adá­sul a Távol-Ke­le­ten.

Új re­a­li­ty­vel támad a TV2. Már maga az ötlet is hi­he­tet­len: napi egy dol­lár­ból kell bol­do­gul­nia a ma­gyar sztár­pá­rok­nak, és tel­je­sí­teni az elé­jük ki­tű­zött fel­ada­to­kat. Mind­ezt rá­adá­sul a Távol-Ke­le­ten, Vi­et­nam­ból in­dulva egé­szen Thai­föl­dig. Gya­log, au­tó­val, ló­há­ton? - ki hogy tud. Nem len­nénk meg­lepve, ha né­hány kap­cso­lat is ve­szélybe ke­rülne.

Ezt a rejtvényt csak a zsenik tudják megoldani: neked sikerül?

Ezt a rejtvényt csak a zsenik tudják megoldani: neked sikerül?

Nyolc kér­désre kell he­lye­sen vá­la­szolni. De vajon neked si­ke­rül?

Nyolc kér­désre kell he­lye­sen vá­la­szolni. De vajon neked si­ke­rül?

Fedezd fel az olasz csizma sarkát!

Fedezd fel az olasz csizma sarkát!

Ki­kap­csol­nál ki­csit? Akkor irány a Dolce Vita!

Ki­kap­csol­nál ki­csit? Akkor irány a Dolce Vita! Egy hosszú hét­vége és szám­ta­lan él­mény vár rád a Mor­ton's Tra­vel­lel.

Megszólalt lánya szakításáról Gáspár Győzike

Megszólalt lánya szakításáról Gáspár Győzike

El­árulta a show­man, hogy mit tud...

El­árulta a show­man, hogy mit tud a ki­ala­kult hely­zet­ről...

Megrázó titkáról vallott A Dal győztese, Pápai Joci

Megrázó titkáról vallott A Dal győztese, Pápai Joci

Meg­rázó val­lo­más­sal árulta el Pápai Joci, ho­gyan szü­le­tett nyer­tes dala, és mi­lyen pok­lo­kat járt meg.

Meg­rázó val­lo­más­sal árulta el Pápai Joci, ho­gyan szü­le­tett nyer­tes dala, és mi­lyen pok­lo­kat járt meg az el­múlt évek­ben.

A nap, amikor Baukó Éva anyázott egy szépet

A nap, amikor Baukó Éva anyázott egy szépet

VV Éva eddig tűrte...

VV Éva eddig tűrte, hogy másod-, sőt har­mad­osz­tá­lyú ce­leb­ként em­le­ges­sék bi­zo­nyos fó­ru­mo­kon. Most el­gu­rult a gyógy­szere, és elő­vette régi stí­lu­sát...

Ha megnézed ezt a videót, megmondjuk, melyik italt fogod meginni

Ha megnézed ezt a videót, megmondjuk, melyik italt fogod meginni

A ma­gyar il­lu­zi­o­nista egy va­rázs­la­tos vi­de­ó­ban ta­lálja ki, hogy mi jár a fe­jed­ben. Egy­szerű, nagy­szerű, és a te szád is biz­to­san tátva marad a vég­ered­mény­től.

Műbalhét kreáltak a melegek: zeng a kórus!

Műbalhét
kreáltak
a melegek: zeng a kórus!

Már-már mu­lat­sá­gos, ahogy mond­va­csi­nált ürü­gyet kre­álva be­in­dul a nagy kórus. Min­den al­ka­lom jól jöhet, hogy kö­töz­köd­je­nek...

Már-már mu­lat­sá­gos, ahogy mond­va­csi­nált ürü­gyet kre­álva be­in­dul a nagy kórus. Min­den al­ka­lom jól jöhet, hogy kö­töz­köd­je­nek...

Elképesztő időjárás jön tavasszal!

Elképesztő időjárás jön tavasszal! Mutatjuk, mit mondanak a meteorológusok

Kü­lö­nö­sen az áp­ri­lis és a május tar­to­gat meg­le­pe­té­se­ket.

Kü­lö­nö­sen az áp­ri­lis és a május tar­to­gat meg­le­pe­té­se­ket.

Nem hiszed el, mivel hódít Csányi Sándor!

Nem hiszed el, mivel hódít Csányi Sándor!

A jó­képű szí­nész nem öreg­szik, ez so­ro­za­tá­nak pre­mi­er­jén is lát­szó­dott.

A jó­képű szí­nész nem öreg­szik, ez so­ro­za­tá­nak pre­mi­er­jén is jól lát­szó­dott.

Íme, a plus size műfaj új királynője: Ezektől az idomoktól tuti megizzadsz!

Íme, a plus size műfaj új királynője: Ezektől az idomoktól tuti megizzadsz!

A Sports Il­lustra­ted kü­lön­szá­má­nak Hun­ter McG­rady az új fel­fe­de­zettje.

A Sports Il­lustra­ted für­dő­ru­cis kü­lön­szá­má­nak Hun­ter McG­rady az új fel­fe­de­zettje. A férfiak nagy örö­mére ő is göm­böly­de­den csá­bít.

Olyat villantott Gáspár Evelin, hogy még mi is meglepődtünk!

Olyat villantott Gáspár Evelin, hogy még mi is meglepődtünk!

Gás­pár Eve­lin el­ké­pesztő vi­deót tett közzé kö­zös­ségi ol­da­lán. Meg­mu­tatta, ho­gyan for­mázza göm­bö­lyűre fe­ne­két.

Gás­pár Eve­lin el­ké­pesztő vi­deót tett közzé kö­zös­ségi ol­da­lán. Meg­mu­tatta, ho­gyan for­mázza göm­bö­lyűre fe­ne­két.

Doll kegyelmet kapott, fellélegezhet a Fradi-edző

Doll kegyelmet kapott, fellélegezhet a Fradi-edző

Tö­röl­ték a bün­te­tést.

Tö­röl­ték az ere­de­ti­leg 2 mil­lió fo­rin­tos bün­te­tést, a Fe­renc­vá­ros ve­ze­tő­edző­jét a nyi­lat­ko­za­tai so­dor­ták bajba.

Csodagyerekből lett Európa kedvence a magyar énekes

Csodagyerekből lett Európa kedvence a magyar énekes

Az angol lap sze­rint ő lehet a be­futó.

Pápai Joci egy este alatt Eu­rópa ked­vence lett! Mi­köz­ben ide­haza meg­in­dult a szo­ká­sos in­ter­ne­tes fa­nyal­gás, addig a The Sun angol bul­vár­na­pi­lap sze­rint ő lehet a be­futó.

Egy szál tangában táncolt a modell a fotózáson

Félmeztelenül, egy szál tangában táncolt a modell a fotózáson - Videó

Videó is ké­szült róla...

A lány tes­tét mind­össze egy tanga, némi cso­ki­ön­tet és egy tetkó ta­karja. A fény­kép mel­lett videó is ké­szült róla...

Szexi fehérneműben pózol a nagy mellű modell!

Szexi fehérneműben pózol a nagy mellű modell!

Gyö­nyö­rűen néz ki Eva Pad­lock!

Gyö­nyö­rűen néz ki Eva Pad­lock ezen a reg­ge­len. Csoda, hogy nem estek ki a keb­lei a mell­tar­tó­ból.

Ilyet még nem láttál! Egymás mogyoróin edzenek a kung-fu nagymesterek!

Ilyet még nem láttál! Egymás mogyoróin edzenek a kung-fu nagymesterek!

Sok le­gen­dát és tit­kot hal­lot­tunk már a kung-fu nagy­mes­te­rek em­ber­fe­letti ké­pes­sé­ge­i­ről, de erre senki sem szá­mí­tott...

Rendkívüli meleg ront be az országba, vihart hoz magával

Rendkívüli meleg ront be az országba, vihart hoz magával

Nem lesz fel­hőt­len a hely­zet...

A kö­vet­kező na­pok­ban egyre to­vább me­leg­szik a le­vegő, de azért nem lesz fel­hőt­len a hely­zet...

Kiderült: ezért hagyta el családját a magyar sztárszínész

Kiderült: ezért hagyta el családját a magyar sztárszínész

Az érin­tet­tek eddig nem be­szél­tek.

Az érin­tet­tek eddig nem be­szél­tek arról, mi zaj­lott a hát­tér­ben. Most azon­ban ki­de­rült, mik az igazi okok.

Folyamatos felügyelet alatt áll L.L. Junior beteg kisfia!

Folyamatos felügyelet alatt áll L.L. Junior beteg kisfia!

A rap­per nehéz idő­sza­kon megy ke­resz­tül, hi­szen kisfia be­teg­sége tel­je­sen ki­szá­mít­ha­tat­lan.

A rap­per nehéz idő­sza­kon megy ke­resz­tül, hi­szen kisfia be­teg­sége tel­je­sen ki­szá­mít­ha­tat­lan.

Hoppá! Kelemen Annával állt össze a magyar színészlegenda

Hoppá! Kelemen Annával állt össze a magyar színészlegenda

Ke­le­men An­ná­val ké­szült közös fo­tó­ról de­rült ki, hogy ket­te­jük­nek dolga van egy­más­sal.

Pokoli kínokat él át balesete miatt Hajdú Péter

Pokoli kínokat él át balesete miatt Hajdú Péter

Kór­ház­ban ke­ze­lik a mű­sor­ve­ze­tőt.

Kór­ház­ban ke­ze­lik a mű­sor­ve­ze­tőt, mert fo­ci­zás köz­ben ki­ment a térde. Rá­adá­sul most is a jobb lába sé­rült meg, ame­lyet két évvel ez­előtt már meg­mű­töt­tek.

5 árulkodó jel: ezt figyeld, és kiderül, hogy a nő nemrég szexelt

5 árulkodó jel: ezt figyeld, és kiderül, hogy a nő nemrég szexelt

Ha fi­gye­led a je­le­ket, te is tudni fogod, me­lyik nő hun­cut.

Ha fi­gye­led a je­le­ket, te is tudni fogod, me­lyik nő hun­cut.

Ámulat! Pucérra vetkőzött a dús keblű golfozólány

Ámulat! Pucérra vetkőzött a dús keblű golfozólány

Senki nem mar­kolja úgy a rudat, mint Belen Mozo! De a dögös testű gol­fos pá­lyán kívül is si­kert si­kerre hal­moz.

Belén Mozo a golf­pá­lyán még nem annyira ered­mé­nyes, de a kül­se­jé­vel már szá­mos si­kert ara­tott.

Képtelen fordulatot hoz az időjárás, hetekig érezteti kínzó hatását

Képtelen fordulatot hoz az időjárás, hetekig érezteti kínzó hatását

Az ész meg­áll: to­vább me­leg­szik a le­vegő, de eköz­ben eső­vel és erős szél­lel támad.

Lesújtott az MLSZ, minden eddiginél durvább ítéleteket hozott

Lesújtott az MLSZ, minden eddiginél durvább ítéleteket hozott

Mil­liós és több­hó­na­pos bün­te­tés is szü­le­tett. És hol van a vége? Annyi a fe­gyelmi bi­zott­ság dolga, hogy a fele még hát­ra­van.

A rendőröket kiköltöztetik a lakásukból, mert az kell a migránsoknak!

A rendőröket kiköltöztetik a lakásukból, mert az kell a migránsoknak!

Olya­no­kat is ame­lyek­ben a rendőr apa hősi ha­lált halt...

Olyan csa­lá­do­kat is ki­la­kol­tat­tak már, ame­lyek­ben a rendőr apa szol­gá­lat köz­ben ve­szí­tette éle­tét... Szi­cí­li­á­ban min­denki fel van há­bo­rodva.

Két nőtől kapott arcpirító ajánlatot Majka

Két nőtől kapott arcpirító ajánlatot Majka

Ilyen is rit­kán tör­té­nik meg az ózdi fe­ne­gye­rek­kel, szó sze­rint ki­fe­küdt Az 50 mil­liós játszma mai adá­sá­ban.

Ilyen is rit­kán tör­té­nik meg az ózdi fe­ne­gye­rek­kel, szó sze­rint ki­fe­küdt Az 50 mil­liós játszma mai adá­sá­ban. Két nőtől dőlt ki.

Rémisztő tetemek: Kobra és skorpió bukkant fel a lakótelepen

Rémisztő tetemek: Kobra és skorpió bukkant fel a lakótelepen

Mér­gező ál­la­to­kat ta­lál­tak Bu­da­pes­ten, a vad­ál­lat­be­fogó sze­rint va­laki a kör­nyék­be­li­e­ket akarta ri­o­gatni.

Szerelmi háromszögbe keveredett a magyar színésznő

Szerelmi háromszögbe keveredett a magyar színésznő

Az Üveg­ci­pő­ben ke­ve­re­dik bajba.

Mol­nár Fe­renc igazi klasszi­ku­sát, az Üveg­ci­pőt ál­lítja szín­padra Huszti Péter a Jó­zsef At­tila Szín­ház­ban.

Hátborzongató az új őrület: vacsora után hullát boncolnak!

Hátborzongató az új őrület: vacsora után hullát boncolnak!

Jó va­cso­rá­hoz bon­colj hul­lát - akár ez is le­hetne az új őrü­let mot­tója. A ven­dé­gek egy ki­lógó lábat lát­nak.

Jó va­cso­rá­hoz bon­colj hul­lát - akár ez is le­hetne az új őrü­let mot­tója. A ven­dé­gek csak egy le­pedő alól ki­lógó lábat lát­nak, amely akár egy em­beré is le­hetne. Min­den­ki­ben meg­fagy a vér... Ezt az él­ményt sze­mé­lyen­ként közel 600.000 Ft-ért kap­ják a részt­ve­vők.