FRISS HÍREK

Shane Tusup is kap a fejére: beolvastak a marakodó úszóedzőknek

Shane Tusup is kap a fejére: beolvastak a marakodó úszóedzőknek

Szé­les Sán­dor meg­mondta a tutit. Gyurta ko­rábbi mes­tere sze­rint a sportág lát­hatja kárát a nagy acsar­ko­dás­nak.

Zázrivecz Gábor az igazi neve. Miért lett belőle Vona Gábor?

Zázrivecz Gábor az igazi neve. Miért lett belőle Vona Gábor?

Évek óta fe­sze­ge­tik a kér­dést a Job­bik háza táján, va­ló­sá­gos "me­se­könyv" szü­le­tett már.

Évek óta fe­sze­ge­tik a kér­dést a Job­bik háza táján, va­ló­sá­gos "me­se­könyv" szü­le­tett már.

Képtelen feleszmélni a gyászból D. Nagy Lajos!

Képtelen feleszmélni a gyászból D. Nagy Lajos!

Ha­tal­mas vesz­te­ség.

Az éne­kes­le­genda kép­te­len fel­fogni a ha­tal­mas vesz­te­sé­get, bor­zasz­tóan meg­vi­seli a ha­lál­eset. A Ri­post­nak meg­tör­ten nyi­lat­ko­zott.

Friss: ma már nem fog járni a metró, súlyos sérültjei is vannak a balesetnek!

Friss: ma már nem fog járni a metró, súlyos sérültjei is vannak a balesetnek!

A Pil­langó utcai bal­eset­ben sokan meg­sé­rül­tek, de az üt­kö­zés a vá­rost is meg­bé­ní­totta...

Csók helyett öklös, botrányba fulladt a találkozó

Csók helyett öklös, botrányba fulladt a találkozó

Bal­héba tor­kollt két ököl­vívó saj­tó­tá­jé­koz­ta­tója. David Haye és Tony Bel­lew egy­más­nak esett az asz­ta­lok mö­gött.

Bal­héba tor­kollt két ököl­vívó saj­tó­tá­jé­koz­ta­tója. David Haye és Tony Bel­lew egy­más­nak esett az asz­ta­lok mö­gött.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Eltitkolt tudomány: Ezért tegyél vattát a ruhásszekrényedbe!

Eltitkolt tudomány: Ezért tegyél vattát a ruhásszekrényedbe!

Eddig nem is­mer­ted ezt a trük­köt. Pedig mos­tan­tól biz­tos, hogy te is rá fogsz szokni!

Eddig nem is­mer­ted ezt a trük­köt. Pedig mos­tan­tól biz­tos, hogy te is rá fogsz szokni!

Összeomlott a rendszer: Túl sokan akarták Balázsékat

Összeomlott a rendszer: Túl sokan akarták Balázsékat

Csak web­ka­me­rán kö­vet­het­tük őket.

Hiába sze­ret­tük volna vé­gig­kö­vetni vissza­té­ré­sü­ket, ki­sebb-na­gyobb aka­dá­lyokba üt­köz­tünk!

Ne rohanj: még egy évig használhatod a régi húszezresed

Ne rohanj: még egy évig használhatod a régi húszezresed

1 évig ér­vé­nyes még...

A Ma­gyar Nem­zeti Bank egy évvel meg­hosszab­bí­totta a régi húsz­ez­re­sek for­ga­lom­ban tör­ténő be­vál­tá­sá­nak ha­tár­ide­jét.

Világsztárok állnak az elhunyt focisták helyére

Világsztárok állnak az elhunyt focisták helyére

Ro­nal­dinho és Juan Roman Ri­qu­elme is azt fon­tol­gatja, hogy ma­gára ölti a Cha­pe­co­ense mezét.

Meg­ható gesz­tus: Ro­nal­dinho, Zé Ro­berto és Juan Roman Ri­qu­elme is azt fon­tol­gatja, hogy ma­gára ölti a Cha­pe­co­ense mezét.

NE HAGYD KI!

Fáj a gyomrod? Ezt edd, hogy gyorsan elmúljon

Fáj a gyomrod? Ezt edd, hogy gyorsan elmúljon

El­ron­tot­tad a gyom­rod, vagy el­kap­tál va­lami gyo­mor­ví­rust, és most gyo­mor­fá­jás­sal, hány­in­ger­rel küz­desz?

El­ron­tot­tad a gyom­rod, vagy el­kap­tál va­lami gyo­mor­ví­rust, és most gyo­mor­fá­jás­sal, hány­in­ger­rel küz­desz? Nem csak annyit te­hetsz, hogy ki­vá­rod, amíg el­mú­lik: egyes éte­lek­től hamar job­ban érzed magad. Pró­báld ki va­la­me­lyi­ket, hogy ne kell­jen so­káig szen­ved­ned a tü­ne­tek­től.

Hoppá! Ezzel a trükkel csajozik Gesztesi Károly

Hoppá! Ezzel a trükkel csajozik Gesztesi Károly

Gesz­tesi Ká­rolyt ugyan idő­ről időre hírbe hoz­zák kü­lön­féle höl­gyek­kel, de a szí­nész je­len­leg szingli.

Gesz­tesi Ká­rolyt ugyan idő­ről időre hírbe hoz­zák kü­lön­féle höl­gyek­kel, de a szí­nész je­len­leg szingli.

Sztárok, akik kiteregették a szennyest

Sztárok, akik kiteregették a szennyest

Min­den csa­lád­ban elő­for­dul­nak ki­sebb-na­gyobb konflik­tu­sok, ez az is­mert em­be­rek­nél sincs más­ként.

Min­den csa­lád­ban elő­for­dul­nak ki­sebb-na­gyobb konflik­tu­sok, ez az is­mert em­be­rek­nél sincs más­ként. Az utóbbi évek­ben három hí­res­ség­nél is ki­esett a csont­váz a szek­rény­ből.

Néhány szexi csík, és őrülten vonzó lesz 2017-ben minden nő

Néhány szexi csík, és őrülten vonzó lesz 2017-ben minden nő

Úgy tűnik, a kacér roj­tok 2017-ben is hó­dí­ta­nak majd. Min­den ed­di­gi­nél több ru­ha­da­ra­bon és ki­egé­szí­tőn meg­je­len­nek, esze­lő­sen dö­gössé va­rá­zsolva a nőket.

Úgy tűnik, a kacér roj­tok 2017-ben is hó­dí­ta­nak majd. Min­den ed­di­gi­nél több ru­ha­da­ra­bon és ki­egé­szí­tőn meg­je­len­nek, esze­lő­sen dö­gössé va­rá­zsolva a nőket.

Tarol a neten a legújabb diéta: eszméletlen hatékony és gyors fogyás

Tarol a neten a legújabb diéta: eszméletlen hatékony és gyors fogyás

Az egész világ oda­van ezért a di­é­táért, mely na­gyon gyors ered­mé­nye­ket hoz és könnyen be­tart­ható.

Ez lesz 2017 legütősebb hajtrendje

Ez lesz 2017 legütősebb hajtrendje

Ettől dö­gö­sebb le­szel, mint va­laha!

Ha eddig is ka­csin­gat­tál a rö­vi­debb fri­zura felé, de nem mer­ted ki­pró­bálni, akkor itt az ideje, hogy 2017-ben le­vá­gasd a hajad! Nyugi, nem kell egy­ből a fiús fa­zonra gon­dolni, ettől ugyanis dö­gö­sebb le­szel, mint va­laha!

Ránctalanítás felsőfokon! Ismerd meg az afrikai nők titkát!

Ránctalanítás felsőfokon! Ismerd meg az afrikai nők titkát!

A ber­ber nők év­szá­za­dok óta hasz­nál­ják bőrük és hajuk szép­sé­gé­nek meg­őr­zé­sére az ar­gánfa ter­mé­sé­ből ké­szült ola­jat.

Ez a cipő lett a sportos, szexi nők nagy kedvence

Ez a cipő lett a sportos, szexi nők nagy kedvence

Min­den­hez tö­ké­le­te­sen illik.

Sze­retsz egy­szerre spor­to­san és nő­i­e­sen öl­tözni? Az idei tél sport­cipő trendje tö­ké­le­tes vá­lasz­tás. Min­den­hez illik.

Raktár mélyéről került elő Jimmy ereklyéje

Raktár mélyéről került elő Jimmy ereklyéje

Zámbó Jimmy első zon­go­rája után most a csa­ládi dob­fel­sze­re­lés is a jó ügy szol­gá­la­tába állt. Elő­ke­rült az el­fe­le­dett hang­szer, amit a fi­á­nak vett a ki­rály.

Zámbó Jimmy első zon­go­rája után most a csa­ládi dob­fel­sze­re­lés is a jó ügy szol­gá­la­tába állt. Elő­ke­rült az el­fe­le­dett hang­szer, amit a fi­á­nak vett a ki­rály.

Titkolt betegségéről vallott Törőcsik Mari

Titkolt betegségéről vallott Törőcsik Mari

Azért nem be­szélt eddig a prob­lé­má­ról, mert nem akarta, hogy szó­be­széd tár­gya le­gyen. Most mégis rész­le­te­sen me­sélt....

Azért nem be­szélt eddig a prob­lé­má­ról, mert nem akarta, hogy szó­be­széd tár­gya le­gyen. Most mégis rész­le­te­sen me­sélt....

Vincze Ottó magára maradt kisfiával

Vincze Ottó magára maradt kisfiával

A té­vé­ben kö­veti a női ké­zi­labda-Eb-t Vin­cze Ottó.

A té­vé­ben kö­veti a női ké­zi­labda-Eb-t Vin­cze Ottó. A Fradi ko­rábbi fo­cis­tája kisfi­á­val itt­hon­ról szur­kol a világ egyik leg­jobb irá­nyí­tó­já­nak.

Súlyos döntés: Ide költözik Szőcs Reni

Súlyos döntés: Ide költözik Szőcs Reni

A jobb élet re­mé­nyé­ben maga mö­gött hagyja régi éle­tét.

A jobb élet re­mé­nyé­ben maga mö­gött hagyja régi éle­tét, és a ma­gyar fő­vá­rosba köl­tö­zik a Star Academy dögös győz­tese.

TÖBB SPORT... BEZSÁKOLOD?

Simogatja a képernyőd a tetovált bombázó hatalmas melle

Simogatja a képernyőd a tetovált bombázó hatalmas melle

A rend­sze­res edzés cso­dákra képes. Na­tasha Thom­sen a bi­zo­nyí­ték arra, hogy nem csak az egész­sé­günk miatt fon­tos.

A szexi modell nem tudja, mivel takarja el a mellét

A szexi modell nem tudja, mivel takarja el a mellét

Rose szinte min­den­hol dom­bo­ro­dik.

Demi Rose szinte min­den­hol dom­bo­ro­dik, a férfiak leg­na­gyobb örö­mére.

Brutális kegyetlenséggel lőtték le a korábbi focistát

Brutális kegyetlenséggel lőtték le a korábbi focistát

Bo­csá­na­tot akart kérni a gyil­ko­sá­tól.

New Or­leans kül­vá­ro­sá­ban ke­ve­re­dett vi­tába egy férfi­val, aki­től bo­csá­na­tot pró­bált kérni, mi­előtt ha­lá­lo­san meg­se­be­sí­tet­ték.

Íme, a legjobb szexajándékok és garantáltan boldog lesz az ünnep

Íme, a legjobb szexajándékok, és garantáltan boldog lesz az ünnep

Sze­ret­néd az intim együtt­lé­tet még él­ve­ze­te­sebbé tenni az ün­ne­pe­ken? Meg­mu­tat­juk a leg­újabb, top­lis­tás szex­kel­lé­ke­ket, amik­kel iga­zán be­iz­zít­ha­tod a szen­ve­délyt! Ké­szülj ma­ra­toni szexre!

Varga Miklós nem ismerte meg a lányát

Varga Miklós nem ismerte meg a lányát

Olyan jól si­ke­rült Varga Vi­vien át­ala­kí­tása a Sz­tár­ban sztár­ban.

Olyan jól si­ke­rült Varga Vi­vien át­ala­kí­tása a Sz­tár­ban sztár adá­sá­ban.

Kétségbeesett a szülni vágyó Aleska

Kétségbeesett a szülni vágyó Aleska

Hiába vá­gyik az anya­ságra, nincs az éle­té­ben olyan férfi, aki ide­á­lis lenne az apa­sze­repre. Fél, hogy kifut az idő­ből.

Hiába vá­gyik az anya­ságra, nincs az éle­té­ben olyan férfi, aki ide­á­lis lenne az apa­sze­repre. Fél, hogy kifut az idő­ből.

Műtött csípővel újra hokizik a Viszkis

Műtött csípővel újra hokizik a Viszkis

Amb­rus At­tila ta­valy még ví­vó­dott és félt a be­avat­ko­zás­tól.

Amb­rus At­tila ta­valy még ví­vó­dott és félt a be­avat­ko­zás­tól, mára azon­ban túl van csí­pő­mű­tét­jén, és vissza­tért a kap­ta­fá­hoz...

Terrorveszélytől féltik a szépségkirálynőt

Terrorveszélytől féltik a szépségkirálynőt

Sarka Kata szép­ség­ki­rály­nője már Washing­ton­ban van...

Sarka Kata szép­ség­ki­rály­nője már Washing­ton­ban, a vi­lág­döntő hely­szí­nén ké­szül, hogy el­hó­dít­hassa a ko­ro­nát, de sem ő, sem a többi szép­ség nincs könnyű hely­zet­ben...

Vigyázz, lehet, hogy a Facebook elrejti előled a legjobb posztokat! Így cselezd ki!

Vigyázz, lehet, hogy a Facebook elrejti előled a legjobb posztokat! Így cselezd ki!

Ezt tedd, ha nem akarsz le­ma­radni egyet­len fon­tos be­jegy­zés­ről sem!

Ezt tedd, ha nem akarsz le­ma­radni egyet­len fon­tos be­jegy­zés­ről sem!

TÖBB ÉLETMÓDI... KÓSTOLJ BELE!

Szörnyű támadás! Akár meg is süketülhet a kapus

Szörnyű támadás! Akár meg is süketülhet a kapus

Töb­ben is meg­sé­rül­tek.

Pe­tá­rá­dá­kat rob­ban­tot­tak a szur­ko­lók, töb­ben is meg­sé­rül­tek.

A feneke is kivillant: megmutatta szexi testét Dér Heni

A feneke is kivillant: megmutatta szexi testét Dér Heni

Dér Heni fel­for­ró­sí­totta a han­gu­la­tot.

Dér Heni fel­for­ró­sí­totta a han­gu­la­tot a Su­perTV2 stú­di­ó­já­ban.

Nincs Rádió 1-ed? Így hallgathatod reggel Balázsékat!

Nincs Rádió 1-ed? Így hallgathatod reggel Balázsékat!

Nem ma­radsz le a vissza­té­rés­ről!

Nem ma­radsz le a vissza­té­rés­ről! Akkor sem, ha a kör­ze­te­tek­ben nem fog­ható a Rádió 1. Most meg­mu­tat­juk, ho­gyan hall­gat­ha­tod a ked­ven­ce­i­det. Sőt...

...MEGVOLT MÁR?

Se bugyi, se melltartó: meztelenül kapták le a 3 gyerekes énekesnőt

Se bugyi, se melltartó: meztelenül kapták le a 3 gyerekes énekesnőt

Mez­te­len képet osz­tott meg ma­gá­ról a 41 éves éne­kesnő.

Mez­te­len képet osz­tott meg ma­gá­ról a 41 éves éne­kesnő.

Igazi zsírgyilkos ez a forró, isteni leves! Imádni fogod, ha megkóstolod

Igazi zsírgyilkos ez a forró, isteni leves! Imádni fogod, ha megkóstolod

Ki ne hagyd a sze­zon leg­fi­no­mabb krém­le­ve­sét!

Ki ne hagyd a sze­zon leg­fi­no­mabb krém­le­ve­sét! Át­me­le­gít, fo­gyaszt és fen­sé­ge­sen finom!

Ezzel a pasival kapták le Ábel Anitát

Ezzel a pasival kapták le Ábel Anitát

Ábel Anita ismét együtt dol­goz­hat jó ba­rát­já­val.

Ábel Anita ismét együtt dol­goz­hat jó ba­rát­já­val, aki­vel közös fo­tó­kat is ké­szí­tet­tek.

"Ujjazós" szelfi: itt az első magyar meztelen lány!

"Ujjazós" szelfi: itt az első magyar meztelen lány!

Ba­rát­nő­jét kérte meg, se­gít­sen.

Új ki­hí­vás hódít a neten, az ujj­azós szelfi most Ma­gyar­or­szágra is el­ju­tott. Azaz meg­van az első ma­gyar mez­te­len ti­ni­lány. Kép a cikk­ben.

Megerőszakolt és megölt egy 19 éves lányt egy migráns

Megerőszakolt és megölt egy 19 éves lányt egy migráns

Magas rangú eu­ró­pai uniós hi­va­tal­nok lá­nyát erő­sza­kolta és gyil­kolta meg egy mig­ráns Né­met­or­szág­ban.

Magas rangú eu­ró­pai uniós hi­va­tal­nok lá­nyát erő­sza­kolta és gyil­kolta meg egy mig­ráns Né­met­or­szág­ban.

Nem hiszed el, mit vett magára Majka

Nem hiszed el, mit vett magára Majka

Meg­hök­ken­tek a Fa­ce­boo­ko­zók a rap­per egyik leg­utóbbi fo­tó­ján.

Meg­hök­ken­tek a Fa­ce­boo­ko­zók a rap­per egyik leg­utóbbi fo­tó­ján.

Így nézett ki az István, a király sztárja: felismered Varga Miklóst?

Így nézett ki az István, a király sztárja: felismered Varga Miklóst?

Ma ün­nepli 60. szü­le­tés­nap­ját Varga Mik­lós, aki az iko­ni­kus rock­opera, az Ist­ván, a ki­rály fő­sze­re­pét is ját­szotta.

Mit szól ehhez az apja? Ledobta a melltartót a színész lánya

Mit szól ehhez az apja? Ledobta a melltartót a színész lánya

Le­tépte ma­gá­ról a mell­tar­tót Kim Ba­sin­ger és Alec Bald­win közös lánya. Paj­kos fel­vé­te­lek ké­szül­tek...

Le­tépte ma­gá­ról a mell­tar­tót Kim Ba­sin­ger és Alec Bald­win közös lánya. Paj­kos fel­vé­te­lek ké­szül­tek...

Elvitted az 560 milliót? Íme a hatoslottó nyerőszámai

Elvitted az 560 milliót? Íme a hatoslottó nyerőszámai

Mil­li­o­mos, aki jól tip­pelt.

A 48. já­­­ték­­­hé­­­ten gran­­­di­ó­­­zus össze­­­get ka­­­pa­­­rint­­­ha­­­tott meg, aki jól tip­­­pelt.

Őszintén vallott az első szexről Gáspár Evelin

Őszintén vallott az első szexről Gáspár Evelin

A há­ló­szo­ba­tit­ko­kat sem hall­gatta el...

Gás­pár Eve­lin őszin­tén me­sélt kap­cso­la­tá­ról, és a há­ló­szo­ba­tit­ko­kat sem hall­gatta el...

Hihetetlen helyről posztolt videót Rippel Feri

Hihetetlen helyről posztolt videót Rippel Feri

Idén is rajt­hoz állt Rip­pel Feri.

Idén is rajt­hoz állt Rip­pel Feri a mi­ku­lás­fu­tá­son, nya­ká­ban pedig kisfiát vitte.

Durván megalázták súlya miatt a kerekded színésznőt

Durván megalázták súlya miatt a kerekded színésznőt

Gyű­lö­let­cu­na­mit in­dí­tott el a szí­nésznő be­je­len­tése, min­denki rajta kö­szö­rüli a nyel­vét.

Gyű­lö­let­cu­na­mit in­dí­tott el a szí­nésznő be­je­len­tése, min­denki rajta kö­szö­rüli a nyel­vét.

Íme az elcseszett szájplasztikaverseny döntősei!

Íme az elcseszett szájplasztikaverseny döntősei!

Miért? Miért, miért, miért? Ezek azok a kér­dé­sek, ame­lyekre nem is fel­tét­le­nül vár­nánk vá­la­szo­kat.

Miért? Miért, miért, miért? Ezek azok a kér­dé­sek, ame­lyekre nem is fel­tét­le­nül vár­nánk vá­la­szo­kat. Mert talán nin­cse­nek is vá­la­szok.

5 nap Párizs Debrecenből, szállással 22.200 forintért!

5 nap Párizs Debrecenből, szállással

A fran­cia fő­vá­ros a világ leg­lá­to­ga­tot­tabb tu­risz­ti­kai cél­pontja, nem hiába, hi­szen nincs olyan ember, akit az ele­gan­ci­á­já­val és a bá­já­val ne venne le a lá­bá­ról.

Minden idők legszexibb domborulatai láttán harcra kész a férfi

Minden idők legszexibb domborulatai láttán azonnal harcra kész a férfi

Hódít a ter­mé­sze­tes: göm­böly­ded mel­lek, húsos pop­sik és com­bok, a pasik nagy ked­ven­cei!

Szörnyű szerelmi gyilkosság: Barátja döfte halálra a 25 éves nőt

Szörnyű szerelmi gyilkosság: Barátja döfte halálra a 25 éves nőt

A ke­gyet­len férfi egy hóval bo­rí­tott er­dő­ben pró­bált meg el­rej­tőzni a rend­őrök elől.

Eldurvult a korrepetálás, a padon szexelt diákjával a tanárnő

Eldurvult a korrepetálás, a padon szexelt diákjával a tanárnő

Az an­gyal­arcú pe­da­gó­gus nem sokat he­zi­tált, elő­ször egy park­ban, majd vő­le­gé­nye ágyá­ban jut­tatta a csúcsra a ta­nu­lót.

Hosszú Katinka férje nem térdel le kapitány előtt

Hosszú Katinka férje nem alázkodik meg a kapitány előtt

To­vább megy az üzen­ge­tés.

To­vább megy az üzen­ge­tés a ka­pi­tány és az olim­piai baj­nok páros kö­zött.

Megtörte a csendet: szakításáról vallott a magyar énekesnő

Megtörte a csendet: szakításáról vallott a magyar énekesnő

Mo­ha­med Fa­tima sza­kí­tott.

Mo­ha­med Fa­tima a kö­zel­múlt­ban sza­kí­tott sze­rel­mé­vel, és azt is el­árulta, mit akar most csi­nálni.

A kamerák előtt dobta le magáról a ruhát a dögös énekesnő

A kamerák előtt dobta le magáról a ruhát a dögös énekesnő

Tü­zesre vette az ad­venti ka­len­dá­rium for­ga­tá­sát a 26 éves éne­kesnő. Egyál­ta­lán nem volt szé­gyen­lős.

Tü­zesre vette az ad­venti ka­len­dá­rium for­ga­tá­sát a 26 éves éne­kesnő. Egyál­ta­lán nem volt szé­gyen­lős.

Elképesztő luxus: Grófoék palotája a neten? - videó

Elképesztő luxus: Grófoék palotája a neten? - videó

A klip buk­kant fel.

Em­lé­ke­ink sze­rint még sosem lát­hat­tuk a Hal a tor­tán-ban, sőt, sze­ret­te­i­vel, ott­ho­ná­ban sem na­gyon szo­kott szelfizni Kis Grófo. Vajon miért?

Pintér Attila Fradi-indulót énekelt

Pintér Attila Fradi-indulót énekelt

A győz­tes mes­ter az el­len­fél szur­ko­ló­i­val éne­kelte együtt a ri­vá­lis dalát.

Ilyet rit­kán látni a világ fo­ci­pá­lyáin. A győz­tes mes­ter az el­len­fél szur­ko­ló­i­val éne­kelte együtt a ri­vá­lis dalát.

Forró! Itt az első kép a magyar topmodell Playboy-fotózásáról

Forró! Itt az első kép a magyar topmodell Playboy-fotózásáról

Bár töb­bet is meg­mu­tat­hatna!

Mi­halik Enikő az ame­ri­kai Play­boy de­cem­beri cím­lap­lá­nya­ként pózol a ka­me­rá­nak.

Ilyen izgató videót sosem láttál a teljes testes orgazmusról!

Ilyen izgató videót sosem láttál a teljes testes orgazmusról!

A nő min­den por­ci­kája meg­re­meg.

A nő min­den por­ci­kája meg­re­meg attól az él­mény­től, amit kap. El­ké­pesztő lát­vány.

Brutális lehűlés tör az országra, nincs menekvés

Brutális lehűlés tör az országra, nincs menekvés

Nem ke­gyel­mez az idő­já­rás: a szél­vi­har után most ke­gyet­len hi­deg­gel kell meg­küz­de­nünk.

Nem ke­gyel­mez az idő­já­rás: a szél­vi­har után most ke­gyet­len hi­deg­gel kell meg­küz­de­nünk.

Friss hírek Berki Krisztián esküvőjéről

Friss hírek Berki Krisztián esküvőjéről

Hódi Pa­mela lá­za­san ké­szül es­kü­vő­jére, amit azt is iga­zol, hogy nem­rég újra kés alá fe­küdt, hogy mel­lei tö­ké­le­te­sek le­gye­nek az ru­há­já­ban.

Berki Krisz­tián sze­relme lá­za­san ké­szül es­kü­vő­jükre, amit azt is iga­zol, hogy nem­rég újra kés alá fe­küdt.

Több ezer forintba is fájhat a késlekedés

Több ezer forintba is fájhat a késlekedés

Aki nem tartja a ha­tár­időt, nagy bün­te­tést fi­zet­het!

Fon­tos dátum jár le az au­tó­sok­nak: aki nem tartja a ha­tár­időt, nagy bün­te­tést fi­zet­het!

5 szextabu, ami minden férfit felizgat

5 szextabu, ami minden férfit felizgat

A til­tott gyü­mölcs min­dig éde­sebb - ez igaz a szex­ben is.

A til­tott gyü­mölcs min­dig éde­sebb - ez igaz a szex­ben is. Sok dolog van, amit nem me­rünk meg­csi­nálni, pedig tit­kon min­denki vá­gyik rá...

Szinte meztelenül nyomja az extrém sportokat a szőke szexbomba

Szinte meztelenül nyomja az extrém sportokat a szőke szexbomba

Ilyen kerek for­mák­kal, és ilyen bátor gon­dol­ko­dás­sal rit­kán ta­lál­kozni.

Ilyen kerek for­mák­kal, és ilyen bátor gon­dol­ko­dás­sal rit­kán ta­lál­kozni. Ész­bontó alak­ját több kü­lön­böző sport­ág­nak kö­szön­heti. Egy­sze­rűen tö­ké­le­tes.