Lebuktak: egymást vigasztalta Lajcsi és Görög Zita az éjszakában!

Lebuktak: így romantikázott az éjszakában Lajcsi és Görög Zita!

A Ri­post szem­fü­les ol­va­sója ér­de­kes ké­pe­ket ké­szí­tett...

A Ri­post szem­fü­les ol­va­sója ér­de­kes ké­pe­ket ké­szí­tett...

Strand és rock: így lazít az olimpiai bajnok

Strand és rock: így lazít az olimpiai bajnok

Szil­ágyi Áron végre be­le­vet­heti magát a za­var­ta­lan pi­he­nésbe. Lon­don és Rio arany­ér­mese To­ki­óra még gon­dolni sem akar.

Szil­ágyi Áron végre be­le­vet­heti magát a za­var­ta­lan pi­he­nésbe. Lon­don és Rio arany­ér­mese To­ki­óra még gon­dolni sem akar.

Ez a szalonnás finomság taszítja le a trónról a pizzát!

Ez a szalonnás finomság taszítja le a trónról a pizzát!

Ké­szíts sza­lon­nás ko­szo­rút!

Imá­dod a piz­zát, mégis unal­mas­nak ta­lá­lod, hogy újra ugyan­azt a kerek for­mát és íz­vi­lá­got rakod az asz­talra? Bo­lon­dítsd meg ki­csit és senki sem fog rá­is­merni!

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Egyre több migráns hazudja magát fiatalkorúnak!

Egyre több migráns hazudja magát fiatalkorúnak!

A ma­gyar or­vo­sok­nak azt kell ki­de­rí­te­niük, hogy va­ló­ban hány éve­sek. Min­derre 24 órá­juk van.

A ma­gyar or­vo­sok­nak azt kell ki­de­rí­te­niük, hogy va­ló­ban hány éve­sek. Min­derre 24 órá­juk és egy jól ki­dol­go­zott mód­sze­rük van.

Mindenét elbukja, de szexi szerelme kitart a hazudozó úszó mellett

Mindenét elbukja, de szexi szerelme kitart a hazudozó úszó mellett

A leg­drá­gább kin­cse meg­ma­rad.

Száz­mil­li­ókba ke­rült a hat­szo­ros olim­piai baj­nok­nak a riói bot­rány. A leg­drá­gább kin­cse azon­ban meg­ma­rad.

Bárki megkóstolhatja Schmuck Andor különleges desszertjét

Bárki megkóstolhatja Schmuck Andor különleges desszertjét

Esélyt a bi­zarr nevű édes­ség­nek.

Két hó­napja szá­gul­dott végig az in­ter­ne­ten a hír, hogy Sch­muck An­dor­ról pa­la­csin­tát ne­vez­tek el egy bu­da­pesti ét­te­rem­ben.

Újabb nagy dobásra készül a várandós Liptai Claudia!

Újabb nagy dobásra készül a várandós Liptai Claudia!

A mű­sor­ve­zető Ádám mel­lett végre meg­ta­lálta a bol­dog­sá­got, szak­ma­i­lag pedig újabb mű­faj­ban fog ki­tel­je­sedni.

A mű­sor­ve­zető Ádám mel­lett végre meg­ta­lálta a bol­dog­sá­got, szak­ma­i­lag pedig újabb mű­faj­ban fog ki­tel­je­sedni.

NE HAGYD KI!

Csúfos csalódás a pótfelvételi: megéri egyáltalán?

Csúfos csalódás a pótfelvételi: megéri egyáltalán?

Nem biz­tos, hogy min­den­ki­nek meg­éri, ha pót­fel­vé­te­lin kerül be egye­temre...

Nem biz­tos, hogy min­den­ki­nek meg­éri, ha pót­fel­vé­te­lin kerül be egye­temre. Drága, és jöhet a csa­ló­dás...

Norbi lett az első Facebook milliomos! Keressük azt az egyet!

Norbi lett az első Facebook milliomos! Keressük azt az egyet!

Át­lépte az álom­ha­tárt.

Norbi már na­pok­kal ez­előtt el­köny­vel­hette ol­da­lá­nak egy­mil­li­o­mo­dik ked­ve­lő­jét. A fit­nesz­guru most égre földre ke­resi azt a bi­zo­nyos kö­ve­tőt.

Maratoni parti, Usain Bolt négy napja csajozik

Maratoni parti, Usain Bolt négy napja csajozik

Va­sár­nap óta fo­lya­ma­to­san bu­li­zik...

Va­sár­nap óta fo­lya­ma­to­san bu­li­zik a világ leg­gyor­sabb em­bere. Usain Bolt na­ponta új nők­kel kerül kap­cso­latba...

Megtörte a csendet: megszólalt az X-Faktor-botrányt kirobbantó apuka!

Megtörte a csendet: megszólalt az X-Faktor-botrányt kirobbantó apuka!

Tóth Gabi után egy másik men­tor is re­a­gált az el­ter­jedt rá­gal­makra

Tóth Gabi után egy másik men­tor is re­a­gált a na­pok­ban el­ter­jedt rá­gal­makra, la­punk­nak meg­szó­lalt az édes­apa is, aki eddig hall­ga­tott.

Őrülten egyszerű és finom csokipuding, ami nem hizlal

Őrülten egyszerű és finom csokipuding, ami nem hizlal

Szu­per­gyor­san el­ké­szít­hető fe­kete cso­kis pu­ding kó­kus­szal és chia­mag­gal.

Szu­per­gyor­san el­ké­szít­hető fe­kete cso­kis pu­ding kó­kus­szal és chia­mag­gal.

Több millió embert háborított fel ez a szülés, te mit gondolsz róla?

Több millió embert háborított fel ez a szülés, te mit gondolsz róla?

Ez az auszt­rál nő or­vosi se­gít­ség nél­kül hozta vi­lágra gyer­me­két. Majd az él­ményt egész vi­lág­gal meg­osz­totta.

A halál torkából tépte ki magát a kétgyerekes magyar anyuka

A halál torkából tépte ki magát a kétgyerekes magyar anyuka

És ezt szó sze­rint kell ér­teni! Zsu­zsa egyik pil­la­nat­ról a má­sikra tudta meg, hogy nyi­rok­mi­rigy rákja van, csont­velő át­té­tek­kel.

Megint kiveri a biztosítékot az őszi divat! Neked hogy tetszik?

Megint kiveri a biztosítékot az őszi divat! Neked hogy tetszik?

Va­laki imádja, még más­nál tel­je­sen ki­veri a biz­to­sí­té­kot az őszi ki­egé­szítő. Ha ügye­sen kom­bi­ná­lod, iga­zán dögös is lehet.

Pénteken hazamehet Törőcsik Mari

Pénteken hazamehet Törőcsik Mari

Talán fur­csa, de a Ne­mezt Szí­né­sze jól érzi magát a kór­ház­ban, ahová ki­sebb bal­esete miatt szál­lí­tot­ták be, még hét­főn. Tö­rő­csik Mari fel­erő­södve hagyja el az in­téz­ményt pén­te­ken.

Talán fur­csa, de a Ne­mezt Szí­né­sze jól érzi magát a kór­ház­ban, ahová ki­sebb bal­esete miatt szál­lí­tot­ták be, még hét­főn. Tö­rő­csik Mari fel­erő­södve hagyja el az in­téz­ményt pén­te­ken.

Iszonyú büdös van egész Gyöngyösön!

Iszonyú büdös van egész Gyöngyösön!

A gáz­szol­gál­tató túl­tolta a gáz sza­go­sí­tá­sát, emi­att van gáz­szag. A cég már el­né­zést kért és el­mond­ták: nincs baj, csak büdös. Bár ettől még bár­hol lehet gáz­szi­vár­gás.

A gáz­szol­gál­tató túl­tolta a gáz sza­go­sí­tá­sát, emi­att van gáz­szag. A cég már el­né­zést kért és el­mond­ták: nincs baj, csak büdös. Bár ettől még bár­hol lehet gáz­szi­vár­gás.

Csak a műsor miatt jött Magyarországra a TV2 felfedezettje

Csak a műsor miatt jött Magyarországra a TV2 felfedezettje

Ko­moly dön­tésre szánta el magát.

Ko­moly dön­tésre szánta el magát az a ma­gyar szár­ma­zású svéd lány, aki szom­bat este a Star Academy-ben pró­bál sze­ren­csét.

Ezt nem hisszük el, Király Gábor a legjobb Európában

Ezt nem hisszük el, Király Gábor a legjobb Európában

Újabb kö­zön­ség­sza­va­zás...

Újabb kö­zön­ség­sza­va­zás, ter­mé­sze­te­sen ma­gyar si­ker­rel. Ebbe még Ki­rály Gábor ujja is kifi­ca­mo­dott.

TÖBB SPORT... BEZSÁKOLOD?

Nem adja fel a foci bukott vezére

Nem adja fel a foci bukott vezére

A volt FIFA-el­nök­nek ez sem elég, ma újra bí­ró­ságra megy.

Sepp Blat­tert előbb nyolc évre til­tot­ták el, de ké­sőbb bün­te­té­sét csök­ken­tet­ték. A volt FIFA-el­nök­nek ez sem elég, ma újra bí­ró­ságra megy. Azt ál­lítja, hogy nem kor­rupt.

Bedobjuk a törölközőt: megtaláltuk Messi strandlepedőjét!

Bedobjuk a törölközőt: megtaláltuk Messi strandlepedőjét!

Ezen na­poz­ha­tott két Eb-meccs közt.

Ezen na­poz­ha­tott a Barca klasszisa két Eb-meccse kö­zött. De nem csak az ar­gen­tin zászló hi­ány­zik róla.

Őrületesen szexi bombázó lett a szépségkirálynőből

Őrületesen szexi bombázó lett a szépségkirálynőből

Mar­ina a Ba­leár-szi­ge­te­ken ta­rolt...

Mar­ina Mun­tanert 2014-ben a Ba­leár-szi­ge­tek leg­szebb női közé so­rol­ták, és sze­rin­tünk ma is simán do­bo­gós lenne a ver­se­nyen...

Csalódottak a németek: nem ezt várták a migránsoktól

Csalódottak a németek: nem ezt várták a migránsoktól

Nö­vek­szik a tár­sa­dalmi fe­szült­ség.

A tár­sa­da­lom azt hitte, hogy te­het­sé­ges, nyel­ve­ket be­szélő fi­a­ta­lok ér­kez­nek majd az or­szágba.

Megölte nagyanyját a tini, mert nem akart suliba menni

Megölte nagyanyját a tini, mert nem akart suliba menni

Elő­ször ta­gadta, hogy ő kö­vette el.

Elő­ször ta­gadta, hogy ő kö­vette el a ször­nyű­sé­get, de ké­sőbb be­val­lotta, hogy meg akarta úszni az is­ko­lát.

Permetezésből dráma: a fia előtt égett meg, a lábát is elvesztette

Permetezésből dráma: a fia előtt égett meg, a lábát is elvesztette

Több élet­mentő mű­té­tet kel­let vég­re­haj­tani azon a férfin, akit meg­rá­zott egy trak­tor.

Több élet­mentő mű­té­tet kel­let vég­re­haj­tani azon a férfin, akit meg­rá­zott egy trak­tor.

Csoda: csókolózó párt találtak élve az olaszországi romok alatt

Csoda: csókolózó párt találtak élve az olaszországi romok alatt

Több száz em­bert még min­dig el­tűnt­ként tar­ta­nak szá­mon, így nagy va­ló­szí­nű­ség­gel to­vább fog emel­kedni a ha­lot­tak száma.

Privát aktfotók! Bódi Sylvit titokzatos férfi buktatta le!

Privát aktfotók! Bódi Sylvit titokzatos férfi buktatta le!

A mo­dell csak bu­gyi­ban lát­ható.

Több­éves da­ra­bok is van­nak a ti­tok­za­tos al­bum­ban. De hogy ki lehet a ké­pe­ket nyil­vá­nos­ságra hozó férfi? Egye­lőre rej­tély. Fi­gye­lem, fel­nőtt tar­ta­lom!

30 év után végre megfürdött a vízfóbiás nő

30 év után végre megfürdött a vízfóbiás nő

Donna McMa­hont kis­ko­rá­ban bal­eset érte a vízi csúsz­dán, azóta be­te­ge­sen ret­te­gett a víz­től.

Donna McMa­hont kis­ko­rá­ban bal­eset érte a vízi csúsz­dán, azóta be­te­ge­sen ret­te­gett a víz­től.

TÖBB ÉLETMÓDI... KÓSTOLJ BELE!

Így vágj fel egy egész csirkét gyorsan, olcsóbban kijössz!

Így vágj fel egy egész csirkét gyorsan, olcsóbban kijössz!

Fi­no­mabb lesz az étel is!

Mű­anyag tál­cán kí­nált, előre da­ra­bolt csir­két szok­tál vá­sá­rolni? Nem éri meg! Csak 5 per­cet nyersz, vi­szont 500 fo­rin­tot el­buksz!

Nagyon figyelj: új jelölések lesznek a gluténmentes élelmiszereken!

Nagyon figyelj: új jelölések lesznek a gluténmentes élelmiszereken!

A liszt­ér­zé­ke­nyek mos­tan­tól új cím­kék­kel ta­lál­koz­hat­nak. Per­sze a ré­giek is ma­rad­tak.

...MEGVOLT MÁR?

VV Dennis elhajtotta örömlányként dolgozó exbarátnőjét

VV Dennis elhajtotta örömlányként dolgozó exbarátnőjét

Az egy­kori vil­la­lakó be­rob­bant a zenei iparba, és vég­le­ge­sen maga mö­gött hagyta a múl­tat.

Az egy­kori vil­la­lakó be­rob­bant a zenei iparba, és vég­le­ge­sen maga mö­gött hagyta a múl­tat.

Tóth Gabi kifakadt az X-Faktor-botrány miatt

Tóth Gabi kifakadt az X-Faktor-botrány miatt

Az éne­kesnő fel­há­bo­ro­dott egy apuka ki­je­len­té­sén, aki sze­rint bunda az egész műsor, előre meg­írt for­ga­tó­könyv alap­ján dön­te­nek a ver­seny­zők­ről.

Az éne­kesnő fel­há­bo­ro­dott annak az apu­ká­nak a ki­je­len­té­sén, aki sze­rint bunda az egész X-Fak­tor.

Egyenesbe jött Bálint Antónia élete, családként nyaraltak szerelmével

Egyenesbe jött Bálint Antónia élete, családként nyaraltak szerelmével

Nem sokan let­tek volna az el­múlt évek­ben az egy­kori szép­ség­ki­rálynő he­lyé­ben, de most talán újra bol­dog.

Így még sosem láttad Budapestet

Így még sosem láttad Budapestet - a székedből

Le­nyű­göző 360 fokos videó ké­szült a fő­vá­ros leg­szebb ré­sze­i­ről.

Le­nyű­göző 360 fokos videó ké­szült a fő­vá­ros leg­szebb ré­sze­i­ről. A leg­mo­der­nebb tech­nika se­gít­sé­gé­vel tel­je­sen új szem­szög­ből lát­hat­juk Bu­da­pes­tet.

Bodrogi Gyulának eszébe sem jut a válás

Bodrogi Gyulának eszébe sem jut a válás

A szí­nész és Voith Ági is meg­ta­lálta a bol­dog­sá­got más ol­da­lán, még­sem sza­kí­ta­nak tel­je­sen, sőt, a válás gon­do­lata fel sem me­rült ben­nük.

A há­zas­pár mind­két tagja meg­ta­lálta a bol­dog­sá­got más ol­da­lán, még­sem sza­kí­ta­nak tel­je­sen.

Olasz földrengés: 17 órát töltött a romok alatt a 10 éves kislány

Olasz földrengés: 17 órát töltött a romok alatt a 10 éves kislány

Van­nak sze­ren­csés túl­élők is.

Az eddig 159 ál­do­zat­tal járó pusz­tító ter­mé­szeti ka­taszt­ró­fá­nak van­nak sze­ren­csés túl­élői is, akik a cso­dá­nak kö­szön­he­tik éle­tü­ket.

Három értágítót helyeztek Balázs Fecó szervezetébe!

Három értágítót helyeztek Balázs Fecó szervezetébe!

Szín­pad­ról egy­előre nem is ál­mod­hat.

A ze­nész je­len­leg szi­gorú ágy­nyu­ga­lomra van ítélve, szín­pad­ról egy­előre nem is ál­mod­hat.

Ezeket a tanszereket ne vedd meg, mert megbetegszik a gyerek!

Ezeket a tanszereket eszedbe se jusson megvenni, mert megbetegszik a gyerek!

La­bo­ra­tó­ri­umba ke­rül­tek a gye­re­kek tan­sze­rei. Vi­gyázz, ár­tal­ma­sak!

La­bo­ra­tó­ri­umba ke­rül­tek a gye­re­kek is­ko­la­sze­rei. Vi­gyázz, még ezek is ár­tal­ma­sak le­het­nek! Olyan is van, ami rák­keltő ha­tású...

Nem akar celebbé válni a műsorvezetőként debütáló Stohl Luca

Nem akar celebbé válni a műsorvezetőként debütáló Stohl Luca

Stohl And­rás lánya sze­retné, ha a mun­kája és a si­ke­rei alap­ján ítél­nék meg, és egy­ál­ta­lán nem akar köz­is­mertté válni.

Megölték az Amerikai Egyetemet megtámadó terroristákat!

Megölték az Amerikai Egyetemet megtámadó terroristákat!

12 ember meg­halt, leg­alább hu­szon­egyen meg­se­be­sül­tek, ami­kor két fegy­ve­res ci­vi­le­ket ej­tett tú­szul.

Bár jó idő lesz, de komoly veszély leselkedik ránk csütörtökön

Bár jó idő lesz, de komoly veszély leselkedik ránk csütörtökön

Ez­út­tal nem a csa­pa­dék lesz a leg­na­gyobb el­len­sé­günk. Ér­de­mes lesz ki­menni a sza­badba, de azért nem árt vi­gyázni...

Új, kegyetlen módszerrel gyilkolna Európában az Iszlám Állam

Új, kegyetlen módszerrel gyilkolna Európában az Iszlám Állam

Az in­ter­net­ről le­tölt­hető ké­zi­könyv­ből bár­me­lyik ter­ro­rista tá­jé­ko­zód­hat.

Egy le­gá­li­san le­tölt­hető ké­zi­könyv­ből bár­me­lyik ter­ro­rista tel­jes út­mu­ta­tót kap­hat a ke­gyet­len tá­ma­dás­hoz. Ál­la­to­kon már ki­pró­bál­ták, ször­nyű kínok kö­zött pusz­tul­tak el...

A tévében harcol egymással a válófélben levő Polyák Lilla és Homonnay Zsolt

A tévében harcol egymással a válófélben levő Polyák Lilla és Homonnay Zsolt

Hó­na­pok­kal ez­előtt men­tek szét.

A há­zas­pár tag­jai hó­na­pok­kal ez­előtt dön­töt­tek a vá­lás­ról.

Adósa gatyáját is elviheti Gáspár Győző

Adósa gatyáját is elviheti Gáspár Győző

Sok víz folyt le a Dunán, mióta Gás­pár Győző adó­sait fi­ze­tésre kö­te­lez­ték.

Sok víz folyt le a Dunán, mióta Gás­pár Győző adó­sá­nak jog­erő­sen 15 napja ma­radt két­mil­liós tar­tó­zá­sá­nak ren­de­zé­sére. Most a be­haj­tó­kon a sor...

Megszületett DMX tizenötödik gyermeke

Megszületett DMX tizenötödik gyermeke

Va­ló­szí­nű­leg ő maga sem tudná azon­nal mind­egyik nevét meg­mon­dani.

Va­ló­szí­nű­leg ő maga sem tudná azon­nal mind­egyik nevét meg­mon­dani. Nem is be­szélve az anyu­ká­ké­ról...

A kék, színváltós chai teától a te agyad is tutira elborul!

A kék, színváltós chai teától a te agyad is tutira elborul!

Egy ren­des tea arany­barna vagy sárga il­letve sár­gás zöld, eset­leg piros vagy ró­zsa­szín. Pont a kék ár­nya­la­tot nehéz el­kép­zelni hozzá.

Kilógó golyóval kapták le a focistát az öltözőben

Kilógó golyóval kapták le a focistát az öltözőben

Ez biz­to­san nem volt vé­let­len.

Első pil­lan­tásra nincs semmi rend­kí­vüli a csa­pat­fo­tón. Aztán má­so­dikra saj­nos rá­jössz, hogy kilóg a lóláb.

Pánik: Porrá zúzza a Földet a novemberben becsapódó óriásbolygó!

Pánik: Porrá zúzza a Földet a novemberben becsapódó óriásbolygó!

A misz­ti­kus égi­test el­jö­ve­te­lére már az ókori jós­la­tok is fi­gyel­mez­tet­tek.

A misz­ti­kus égi­test el­jö­ve­te­lére már az ókori jós­la­tok is fi­gyel­mez­tet­tek.

Ilyen egy nő igazi arca orgazmus közben - íme a valódi gyönyör

Ilyen egy nő igazi arca orgazmus közben - íme a valódi gyönyör

Szen­ve­dé­lyes, ér­zéki, fel­ka­varó...

Szen­ve­dé­lyes, ér­zéki, fel­ka­varó - so­rol­hat­nánk a jel­ző­ket, de in­kább nézd meg a cso­dás fel­vé­te­le­ket.

Lehullt a lepel! Itt a KFC titkos panírreceptje!

Lehullt a lepel! Itt a KFC titkos panírreceptje!

Egy új­ság­író fedte fel a tit­kot.

Egy új­ság­író csak in­ter­jút sze­re­tett volna ké­szí­teni az ala­pító egyik ro­ko­ná­val, ami­kor olyan pa­pír­da­rabra buk­kant, amire még ő sem szá­mí­tott.

Így lehet friss bazsalikomod egész télen

Így lehet friss bazsalikomod egész télen

Kép­zeld el, hogy egész télen a kezed ügyé­ben van a friss ba­zsa­li­ko­mod, sőt, a ba­zsa­li­kom­mal íze­sí­tett olí­va­olaj is.

Kép­zeld el, hogy egész télen a kezed ügyé­ben van a friss ba­zsa­li­ko­mod, sőt, a ba­zsa­li­kom­mal íze­sí­tett olí­va­olaj is.

Ezt látnod kell: Gigászi UFO-anyahajó roncsára bukkantak Skócia partjainál

Ezt látnod kell: Gigászi UFO-anyahajó roncsára bukkantak Skócia partjainál

Ek­kora re­pülő (le­zu­hant) csé­sze­al­jat még biz­to­san senki sem fe­de­zett fel...

Ek­kora re­pülő (le­zu­hant) csé­sze­al­jat még biz­to­san senki sem fe­de­zett fel...

Vaginakörkép: ezért a típusért őrülnek meg a férfiak

Vaginakörkép: ezért a típusért őrülnek meg a férfiak

A maga mód­ján mind­egyik kí­vá­na­tos.

Ahogy nincs két egy­forma hó­pe­hely, úgy kü­lön­böz­nek a va­gi­nák is. A maga mód­ján mind­egyik kí­vá­na­tos, mégis akad egy típus, ami­ért min­den pasi oda­van.

Mell, mell és még több mell! Itt a világranglista!

Mell, mell és még több mell! Itt a világranglista!

Itt a tér­kép az át­la­gos mell­mé­ret­ről!

A sta­tisz­ti­kák ál­ta­lá­ban az or­szá­gok gaz­dag­sá­gát ha­son­lít­ják össze. Ez a tér­kép azon­ban azt méri fel, hogy mek­kora az át­la­gos mell­mé­ret az or­szá­gok­ban.

Eltitkolt felvétel: Bochkor Gábor és Árpa Attila szoknyába bújtak!

Eltitkolt felvétel: Bochkor Gábor és Árpa Attila szoknyába bújtak!

Haj­me­resztő fel­vé­tel ke­ring a neten.

Haj­me­resztő fel­vé­tel ke­ring a neten. Árpa At­tila és Boch­kor Gábor szok­nyába búj­tak. Ott van a tár­sa­sá­guk­ban a híres di­vat­szak­értő Schiffer Mik­lós is!

Óriási dugót okozott a meztelenül fekvőtámaszozó férfi!

Óriási dugót okozott a meztelenül fekvőtámaszozó férfi!

Az izmos far­mer el­ké­pesztő lát­ványt nyúj­tott, amint sorra nyomta a fek­vő­tá­ma­szo­kat ba­rátja kis­te­her­au­tó­ján.

Az izmos far­mer el­ké­pesztő lát­ványt nyúj­tott, amint sorra nyomta a fek­vő­tá­ma­szo­kat...

Hihetetlen, hogy néz ki Charlie 70 éves angyala!

Hihetetlen, hogy néz ki Charlie 70 éves angyala!

Jac­lyn Smit­hen nem fog az idő.

Az ere­deti Char­lie an­gya­la­i­nak Kelly-je ugyan bar­ná­ról sző­kére vál­tott, de ez is jól áll neki.

Újszülött gyermeke mellett vállalt munkát Csobot Adél!

Újszülött gyermeke mellett vállalt munkát Csobot Adél!

Ős­szel va­do­natúj sze­rep vár rá.

Az éne­kesnő szá­mára ez az év a vál­to­zá­sok­ról szól, ős­szel va­do­natúj sze­rep­ben pró­bál­hatja ki magát.

Árpa miatt került veszélybe Tóth Gabi fellépése

Árpa miatt került veszélybe Tóth Gabi fellépése

Gabi iga­zán be­vál­la­lós csaj, aki akkor sem bújik el a nyil­vá­nos­ság elől, ami­kor más csak egy el­sö­té­tí­tett szo­bá­ban képes el­vi­selni ön­ma­gát.

Gabi iga­zán be­vál­la­lós csaj, aki akkor sem bújik el a nyil­vá­nos­ság elől, ami­kor más csak egy el­sö­té­tí­tett szo­bá­ban képes el­vi­selni ön­ma­gát.