CÍMKE: 'vizsga'

Így él a börtönben a móri mészáros, ezért fáj legjobban a szíve

Így él a börtönben a móri mészáros, ezért fáj legjobban a szíve

A 45 éves férfi­nak még több mint ne­gyed­szá­za­dot kell a rá­csok mö­gött el­töl­te­nie...

Kiszivárgott a magyarérettségi első része, erről szól a szövegértés

Kiszivárgott a magyarérettségi első része, erről szól a szövegértés

Reg­gel 8-kor el­kez­dő­dött a ma­gyar­érett­ségi a hazai is­ko­lák­ban. Szö­veg­ér­tés­sel kezd­tek a di­á­kok.

FRISS HÍREK

Önkezével vetett véget életének egy diák, mert nem sikerült a vizsgája

Önkezével vetett véget életének egy diák, mert nem sikerült a vizsgája

A 18 éves fiú ön­gyil­kos lett, mi­u­tán ki­de­rül­tek a vizs­ga­ered­mé­nyek.

A 18 éves fiú ön­gyil­kos lett, mi­u­tán ki­de­rül­tek a vizs­ga­ered­mé­nyek.

A migránsok fele az alap nyelvteszten is elhasal

A migránsok fele az alap nyelvteszten is elhasal

A leg­fris­sebb sta­tisz­ti­kák sze­rint évről-évre egyre töb­ben buk­nak el a kez­dők­nek szánt vizs­gán.

A leg­fris­sebb sta­tisz­ti­kák sze­rint évről-évre egyre töb­ben buk­nak el a kez­dők­nek szánt vizs­gán.

Kiderült, a hatóságnál van jelenése a Viszkisnek

Kiderült, a hatóságnál van jelenése a Viszkisnek

El­jött a nap, ma vizs­gá­zik KRESZ-ből a Visz­kis. Az utóbbi idő­ben na­gyon szor­gal­ma­san gya­ko­rolt.

El­jött a nap, ma vizs­gá­zik KRESZ-ből a Visz­kis. Az utóbbi idő­ben na­gyon szor­gal­ma­san gya­ko­rolt.

Nagy a boldogság: fantasztikus hírt közölt Molnár Andi

Nagy a boldogság: fantasztikus hírt közölt Molnár Andi

A gya­kor­lás meg­hozta a gyü­möl­csét.

A ren­ge­teg ta­nu­lás és gya­kor­lás meg­hozta a gyü­möl­csét.

Jó hírt kaptunk: mostantól sokkal olcsóbban juthatunk jogosítványhoz

Jó hírt kaptunk: mostantól sokkal olcsóbban juthatunk jogosítványhoz

Az állam vissza­té­ríti a fi­a­ta­lok­nak a KRESZ-tan­fo­lyam és -vizsga árát.

Az állam vissza­té­ríti a fi­a­ta­lok­nak a KRESZ-tan­fo­lyam és -vizsga árát.

Hosszú Katinka kipakolt, hihetetlen titkáról vallott

Hosszú Katinka kipakolt, hihetetlen titkáról vallott

Min­den kez­det nehéz, de ennyire?

Min­den kez­det nehéz, na de ennyire? Ki­de­rült, hogy úszó vi­lág­sztá­runk hogy ment át a vizs­gán. A tör­té­net ta­nul­sága sem min­den­napi.

Nagy változás jön a jogosítványnál, ők járnak jól vele

Nagy változás jön a jogosítványnál, ők járnak jól vele

Ki­de­rült, kik kap­nak ked­vez­ményt.

In­gye­nes lesz a KRESZ vizsga a fi­a­ta­lok­nak jövő nyár­tól. Az is ki­de­rült, pon­to­san kik kap­nak ked­vez­ményt.

Botrány a suliban, ezért vetették le a diáklány melltartóját

Botrány a suliban, ezért vetették le a diáklány melltartóját

A 17 éves tini hisz­té­riás ro­ha­mot ka­pott az eset miatt. Mond­juk nem is csoda!

A 17 éves tini hisz­té­riás ro­ha­mot ka­pott az eset miatt. Mond­juk nem is csoda!

Nagy bejelentést tett Cooky

Nagy bejelentést tett Cooky

Az is­mert rá­diós az Ins­tag­ram-ol­da­lán szá­molt be a jó hír­ről! A jö­vő­ben már semmi sem ál­lít­hatja meg, hogy hasz­nálja tu­dá­sát.

Az is­mert rá­diós az Ins­tag­ram-ol­da­lán szá­molt be a jó hír­ről! A jö­vő­ben már semmi sem ál­lít­hatja meg, hogy hasz­nálja tu­dá­sát.

Ezt is megcsinálta Bódi Sylvi: Papírja van róla

Ezt is megcsinálta Bódi Sylvi: Papírja van róla

Ször­fös­ként már bi­zo­nyí­tott...

A gyö­nyörű ma­gyar mo­dell mos­tan­tól nem csak a víz­fel­szín, de a mély­ség ki­rály­nője is lehet. Ször­fös­ként már bi­zo­nyí­tott, most pedig hi­va­ta­lo­san is búvár lett.

Kitűnő tanácsokat ad Rubint Rella: Tuti jól jársz, ha megfogadod!

Kitűnő tanácsokat ad Rubint Rella: Tuti jól jársz, ha megfogadod!

Né­hány jó tipp az érett­sé­gi­zők­nek!

A fi­a­tal fit­nesz­her­cegnő az egye­temi vizs­ga­idő­szakra ké­szülve fel­idézte az érett­ségi em­lé­keit. Így ad né­hány jó tip­pet a most vizs­gá­zók­nak.

Megható célért küzdötte végig a vizsgát a magyar mentőkutya

Megható célért küzdötte végig a vizsgát a magyar mentőkutya

Symba a nem­rég el­pusz­tult Aqua méltó utóda, neki nyert...

Symba a nem­rég el­pusz­tult Aqua méltó utóda, neki aján­lot­ták a győ­zel­met.

Kamerák előtt végzett magával a legendás színész fia

Kamerák előtt végzett magával a legendás színész fia

Bajor Marci ugyan nem szí­nész­nek ké­szül, ennek el­le­nére gyak­ran sze­re­pel kisfil­mek­ben. Most egy ba­rátja ked­véért vágta fel az ereit.

Bajor Marci ugyan nem szí­nész­nek ké­szül, ennek el­le­nére gyak­ran sze­re­pel kisfil­mek­ben. Most egy ba­rátja ked­véért vágta fel az ereit.

Nemzetközileg is elismert lett Liptai Claudia

Nemzetközileg is elismert lett Liptai Claudia

Je­lesre vizs­gá­zott!

A szexi mű­sor­ve­ze­tőnő élete egyik nagy pró­bá­ján esett át a hét­vé­gén, és je­lesre vizs­gá­zott!

Rettegett a KRESZ-vizsgától Aleska, ez történt vele!

Rettegett a KRESZ-vizsgától Aleska, ez történt vele!

A csi­nos lég­tán­cosnő nagy fába vágta a fej­szé­jét: be­irat­ko­zott au­tó­ve­zető tan­fo­lyamra.

A csi­nos lég­tán­cosnő nagy fába vágta a fej­szé­jét: be­irat­ko­zott au­tó­ve­zető tan­fo­lyamra. Na­gyon iz­gult a meg­mé­ret­te­tés előtt, ám vá­rat­lan ese­mény tör­tént!

10 gif arról, hogyan érzed magad vizsgázáskor

10 gif arról, hogyan érzed magad vizsgázáskor

Akár érett­sé­gi­ről, akár szi­gor­lat­ról van szó, ezen a 10 fá­zi­son biz­to­san át­esel. Jó hír, hogy biz­to­san túl is fogod őket élni.

Akár érett­sé­gi­ről, akár szi­gor­lat­ról van szó, ezen a 10 fá­zi­son biz­to­san át­esel. Jó hír, hogy biz­to­san túl is fogod őket élni.

Rengeteg pénzt bukott jogsija nélkül L.L. Junior!

Rengeteg pénzt bukott jogsija nélkül L.L. Junior!

Az éne­kes ala­po­san meg­fi­zette a más­fél évvel ez­előtti it­ta­san oko­zott bal­ese­té­nek árát, de most vége lehet a ve­zek­lés­nek.

Az éne­kes ala­po­san meg­fi­zette a más­fél évvel ez­előtti it­ta­san oko­zott bal­ese­té­nek árát, de most vége lehet a ve­zek­lés­nek, hi­szen na­po­kon belül újra a volán mögé ülhet.

10 puskázási módszer vakmerőknek

10 puskázási módszer vakmerőknek

Az érett­ségi és a vizs­gák so­kak­nak okoz­nak ál­mat­lan éj­sza­ká­kat. De van­nak, akik in­kább a pus­ká­zásra es­küsz­nek.

Az érett­ségi és a vizs­gák so­kak­nak okoz­nak ál­mat­lan éj­sza­ká­kat. De van­nak, akik in­kább a pus­ká­zásra es­küsz­nek.