CÍMKE: 'verekedés'

Durván megverte zárkatársát a Teréz körúti robbantó

Durván megverte zárkatársát a Teréz körúti robbantó

Úgy tűnik, P. László Ger­gely nem bírja el­vi­selni, hogy 30 évig a rá­csok mö­gött marad...

Óriási balhé volt Budapesten, a nyílt utcán estek egymásnak az emberek

Óriási balhé volt Budapesten, a nyílt utcán estek egymásnak az emberek

Na­gyon el­dur­vult a ve­re­ke­dés, még egy sod­rófa is elő­ke­rült. A rend­őr­ség azon­nal ki­vo­nult!

Tömegverekedés a családi napon, rengeteg mentő és rendőr ment ki! - videó

Tömegverekedés a családi napon, rengeteg mentő és rendőr ment ki! - videó

Sokan ke­rül­tek kór­házba és a fog­dába is.

Sokan ke­rül­tek kór­házba, leg­alább het­ven em­bert elő­ál­lí­tot­tak.

Sírtak a gyerekek, tömegverekedés volt a világsztár partiján

Sírtak a gyerekek, tömegverekedés volt a világsztár partiján

A Man­ches­ter City ko­rábbi lab­da­rú­gója ismét egy balhé miatt ke­rült a kö­zép­pontba.

A Man­ches­ter City ko­rábbi lab­da­rú­gója ismét egy balhé miatt ke­rült a kö­zép­pontba.

Utcai verekedésbe keveredett Pumped Gabó: az orvosnál kötött ki

Utcai verekedésbe keveredett Pumped Gabó: az orvosnál kötött ki

A ma­gyar celeb csú­nyán meg­sé­rült. Mi­u­tán el­lát­ták, fotót is ké­szí­tett.

A ma­gyar celeb csú­nyán meg­sé­rült. Mi­u­tán el­lát­ták, fotót is ké­szí­tett.

Összeverték az utcán Gera Zoltán korábbi csapattársát

Összeverték az utcán Gera Zoltán korábbi csapattársát

Egy bár előtt tá­mad­ták meg.

Egy bár­ból tá­vo­zott a lab­da­rúgó, ami­kor tá­ma­dás érte. Or­vost kel­lett hívni hozzá.

Afrikai migránsbandák verekedtek, késeltek a portugál tengerparton

Afrikai migránsbandák verekedtek, késeltek a portugál tengerparton

A kor­mány 15 évvel ez­előtt dön­tött úgy, hogy be­en­gedi az or­szágba az egy­kori gyar­mat­la­kó­kat.

A kor­mány 15 évvel ez­előtt en­gedte be az or­szágba az egy­kori gyar­mat­la­kó­kat.

Tömegbunyó a pesti utcán, így balhéztak a Fradi és Újpest huligánjai

Tömegbunyó a pesti utcán, így balhéztak a Fradi és Újpest huligánjai

Elő­ke­rült egy vi­deo­fel­vé­tel! Hát ezért volt a több tu­cat­nyi elő­ál­lí­tás. Ez a Mes­ter utcai ve­re­ke­dés ve­zette föl a rang­adót.

Tömegverekedésbe keveredett Meghan Markle rokona, nyomoz a rendőrség

Tömegverekedésbe keveredett Meghan Markle rokona, nyomoz a rendőrség

A bunyó né­hány órá­val az­előtt tört ki, hogy a sus­sexi her­ceg­né­nél meg­in­dult a szü­lés.

Örült világ: Megvadult tinik támadtak rendőrökre

Örült világ: Megvadult tinik támadtak rendőrökre

Nem min­den­napi je­le­ne­tet rög­zí­tet­tek egy fesz­ti­vá­lon, ahol fi­a­ta­lok estek neki a ren­dez­vényt biz­to­sító ha­tó­ság tag­ja­i­nak.

Nem min­den­napi je­le­ne­tet rög­zí­tet­tek egy fesz­ti­vá­lon, ahol fi­a­ta­lok estek neki a ren­dez­vényt biz­to­sító ha­tó­ság tag­ja­i­nak.

Tömegverekedésbe torkollott a lakodalom, le is videózták a történteket

Tömegverekedésbe torkollott a lakodalom, le is videózták a történteket

Min­denki ütött min­den­kit.

Egy­szer csak tö­meg­ve­re­ke­désbe tor­kol­lott egy la­ko­da­lom a szom­szé­dos Szer­bi­á­ban, min­denki ütött min­den­kit.

Szórakozóhelyen gyilkolt Gábor, tette után egy sörözőbe menekült

Szórakozóhelyen gyilkolt Gábor, tette után egy sörözőbe menekült

Veszp­rémi szó­ra­ko­zó­he­lyen ve­re­ke­dett össze egy másik em­ber­rel.

Le­tar­tóz­tat­ták azt a férfit, aki össze­ve­re­ke­dett egy másik em­ber­rel egy veszp­rémi szó­ra­ko­zó­he­lyen. A ve­re­ke­dés­ben el­len­fele olyan sú­lyo­san meg­sé­rült, hogy a hely­szí­nen éle­tét vesz­tette. Az el­kö­vető tette után egy sö­rö­zőbe me­ne­kült.

Brutál nagy balhé, a nézők között verték egymást az NBA-sztárok

Brutál nagy balhé, a nézők között verték egymást az NBA-sztárok

Egy csú­nya sza­bály­ta­lan­ság után pat­tant el a húr egy ko­sa­ras­nál.

Egy csú­nya sza­bály­ta­lan­ság után pat­tant el a húr egy ko­sa­ras­nál. Aztán a töb­biek is be­száll­tak.

Azt hitte, másnapos, pedig szörnyű dolog történt vele az éjjel

Azt hitte, másnapos, pedig szörnyű dolog történt vele az éjjel

A fi­a­tal sem­mire sem em­lé­ke­zett.

A fi­a­tal sem­mire sem em­lé­ke­zett, ezért azt hitte, csú­nyán be­rú­gott előző nap.

Helyszíni fotókat kaptunk: meggyilkoltak egy férfit Pesterzsébeten

Helyszíni fotókat kaptunk: meggyilkoltak egy férfit Pesterzsébeten

Egy ve­re­ke­dés fa­jult gyil­kos­sá­gig. A tet­test a hely­szí­nen el­fog­ták a rend­őrök.

Röpke fűnyírást tervezett a somogydöröcskei férfi, verés lett a vége

Röpke fűnyírást tervezett a somogydöröcskei férfi, verés lett a vége

Nem tet­szett a szom­széd­nak a fű­nyíró zaja, ve­rés­sel in­tézte el a dol­got.

Nem tet­szett a szom­széd­nak a fű­nyíró zaja, ve­rés­sel in­tézte el a dol­got.

Brutális verekedés Veszprémben, szörnyethalt egy ember

Brutális verekedés Veszprémben, szörnyethalt egy ember

A rend­őrök egy 31 éves férfit ál­lí­tot­tak elő a bűn­cse­lek­mény el­kö­ve­té­sé­vel össze­füg­gés­ben.

Bepipult a sztárcsatár, ököllel ütötte az ellenfél játékosát

Bepipult a sztárcsatár, ököllel ütötte az ellenfél játékosát

Lát­vá­nyos ve­re­ke­désre ke­rült sor az észak-ame­ri­kai profi ho­ki­liga rá­ját­szá­sá­ban.

Lát­vá­nyos ve­re­ke­désre ke­rült sor az észak-ame­ri­kai profi ho­ki­liga rá­ját­szá­sá­ban.

Tinihorror Nádudvaron: általános iskolások fojtogatták diáktársukat

Tinihorror Nádudvaron: általános iskolások fojtogatták diáktársukat

Olyan erő­vel szo­rí­tot­ták, hogy még min­dig fol­tok ék­te­len­ked­tek a tor­kán.

Olyan erő­vel szo­rí­tot­ták, hogy még min­dig fol­tok ék­te­len­ked­tek a tor­kán.

Kiütötte a kidobót a válogatott kapus, aztán üzent is neki

Kiütötte a kidobót a válogatott kapus, aztán üzent is neki

Jor­dan Pick­ford bal­héba ke­ve­re­dett.

Jor­dan Pick­ford, az angol lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott ka­pusa ve­re­ke­désbe ke­ve­re­dett egy kocsma előtt.

Kocsmai bunyó, a válogatott kapus osztotta a pofonokat

Kocsmai bunyó, a válogatott kapus osztotta a pofonokat

Videó ké­szült a bal­hé­ról.

Kocs­mai ve­re­ke­désbe ke­ve­re­dett az angol lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott ka­pusa. Videó ké­szült a bal­hé­ról.

Tömegverekedésbe keveredett két híres sportoló! - videó

Tömegverekedésbe keveredett két híres sportoló! - videó

Egy éjjel-nap­pali előtt tör­tént a balhé. A két bok­szo­lót le is tar­tóz­tat­ták még aznap.

Egy éjjel-nap­pali előtt tör­tént a balhé. A két bok­szo­lót le is tar­tóz­tat­ták.

Felháborító részletek: 5 felnőtt is csak bámulta a véresre vert lányt Nádudvaron

Felháborító részletek: 5 felnőtt is csak bámulta a véresre vert lányt Nádudvaron

El­sé­tál­tak a sze­ren­csét­len mel­lett.

El­sé­tál­tak a fel­nőt­tek, mi­köz­ben két lány agyba-főbe vert egy sze­ren­csét­lent Ná­d­ud­va­ron. Végül egy nő ér­te­sí­tette a rend­őr­sé­get a tör­tén­tek­ről, nyo­mo­zás in­dult az ügy­ben.

Hihetetlen, ezért verte meg egy apuka a lánya tesitanárát

Hihetetlen, ezért verte meg egy apuka a lánya tesitanárát

Fel­tépte az is­kola aj­ta­ját, majd be­ro­bo­gott és hár­mat be­hú­zott egy test­ne­ve­lés­ta­nár­nak a dühös apuka.

A diák nem akart részt venni a kö­vet­kező úszás­órán és rá­gó­gu­mi­zott is. Ott­hon el­me­sélte ap­já­nak, hogy az igaz­ga­tó­iba akar­ták ci­pelő, ő pedig ren­det tett. Fel­tépte az is­kola aj­ta­ját, majd be­ro­bo­gott és hár­mat be­hú­zott egy test­ne­ve­lés­ta­nár­nak a dühös apuka.

Botrány Barcelonában, nem csak Messiék verték a franciákat

Botrány Barcelonában, nem csak Messiék verték a franciákat

A Lyon szur­ko­lói ket­tős csa­pást szen­ved­tek el a Baj­no­kok Li­gá­já­ban.

A Lyon szur­ko­lói ket­tős csa­pást szen­ved­tek el a Baj­no­kok Li­gá­já­ban.

Óriási balhé, a pályán ugrott egymásnak a két szupersztár

Óriási balhé, a pályán ugrott egymásnak a két szupersztár

Nem bír­tak egy­más­sal.

Serge Ibaka és Mar­quese Ch­riss nem bír­ták ide­gek­kel a To­ronto-Cleve­land mér­kő­zé­sét az NBA-ben.

Most vallott először szörnyű gyerekkoráról a gyönyörű magyar sztármami

Most vallott először szörnyű gyerekkoráról a gyönyörű magyar sztármami

A bol­dog anyuka, Föl­des Esz­ter ko­ráb­ban ren­ge­teg ke­serű él­ményt szer­zett az is­ko­lá­ban.

Rendőrök lepték el a Corvin mozit, nagy balhé volt Budapesten

Rendőrök lepték el a Corvin mozit, nagy balhé volt Budapesten

Egy em­bert sú­lyo­san meg­sé­rült.

Egy em­bert sú­lyos sé­rü­lé­sek­kel vit­tek kór­házba, a tet­test vissza­tar­tot­ták.

Durva videó, így verekedne Meghan és Katalin?

Durva videó, így verekedne Meghan és Katalin?

A her­ceg­nék ha­son­má­sai el­ját­szot­ták, hogy mi­ként tép­he­tik egy­mást, ami­kor senki nem látja.

A her­ceg­nék ha­son­má­sai el­ját­szot­ták, hogy mi­ként tép­he­tik egy­mást, ami­kor senki nem látja.

Döbbenet, így támadt a részeg munkás a kollégájára

Döbbenet, így támadt a részeg munkás a kollégájára

Az eset nem a kocs­má­ban tör­tént.

A báni eset nem a munka után kocs­má­zás során tör­tént, hanem dél­előtt egy cég­nél. Ri­asztó kép fo­gadta a ki­ér­kező rend­őrö­ket és men­tő­ket.

Tömegverekedés egy kőbányai kocsmában, négy fiatal a támadó

Tömegverekedés egy kőbányai kocsmában, négy fiatal a támadó

Hívd a rend­őr­sé­get, ha is­me­red őket!

A kő­bá­nyai rend­őrök most az ál­lam­pol­gá­rok se­gít­sé­gét kérik az is­me­ret­len férfiak azo­no­sí­tá­sá­hoz.

Előkerült a szamurájkard, miután összekaptak egy miskolci játszótéren

Előkerült a szamurájkard, miután összekaptak egy miskolci játszótéren

Sza­mu­rájk­ard­dal és vas­cső­vel akar­tak egy­más­nak ug­rani a vita után.

Sza­mu­rájk­ard­dal és vas­cső­vel akar­tak egy­más­nak ug­rani a vita után.

Aljas dolgot művelt a szegedi szórakozóhelyen, most keresik a rendőrök

Aljas dolgot művelt a szegedi szórakozóhelyen, most keresik a rendőrök

Az éj­sza­kai ag­resszor rá­adá­sul a kul­csát is maga után hagyta.

Az éj­sza­kai ag­resszor rá­adá­sul a kul­csát is maga után hagyta.

Cellájában verte meg a börtönőrt egy rab: az indok hajmeresztő

Cellájában verte meg a börtönőrt egy rab: az indok hajmeresztő

A több­szö­rö­sen el­ítélt 30 éves lí­biai mig­ráns­nak most ismét a bí­ró­ság elé kell áll­nia.

A több­szö­rö­sen el­ítélt 30 éves lí­biai mig­ráns­nak most ismét a bí­ró­ság elé kell áll­nia. Ez­út­tal azért, mert meg­verte a bör­tön egyik dol­go­zó­ját. Az il­le­gá­lis be­ván­dorló ma­gya­rá­zata meg­hök­kentő.

Durva dolgot művelt egy nővel a 48 éves Attila a budapesti villamoson

Durva dolgot művelt egy nővel a 48 éves Attila a budapesti villamoson

Elő­ter­jesz­tést tet­tek le­tar­tóz­ta­tá­sá­nak in­dít­vá­nyo­zá­sára.

A férfit őri­zetbe vet­ték és elő­ter­jesz­tést tet­tek le­tar­tóz­ta­tá­sá­nak in­dít­vá­nyo­zá­sára.

Durva jelenet a Tesco parkolójában

Durva jelenet a Tesco parkolójában: a vásárlók próbálták megállítani a tolvajokat

Egy nő sú­lyo­san meg­sé­rült, ami­kor a tol­va­jok me­ne­külni pró­bál­tak.

Egy nő sú­lyo­san meg­sé­rült, ami­kor a tol­va­jok me­ne­külni pró­bál­tak.

Elképesztő, mit tett a budapesti nyomozó a 133E éjszakai buszon

Elképesztő, mit tett a budapesti nyomozó a 133E éjszakai buszon

Szol­gá­latba he­lyezte magát.

A bu­da­pesti nyo­mozó szol­gá­latba he­lyezte magát a bu­szon, meg is volt rá az oka.

Válogatás nélkül verték az embereket az utcán

Válogatás nélkül verték az embereket az utcán, 13 éves gyerekkel kezdték

Négy mig­ránst gya­nú­sít azzal a rend­őr­ség, hogy össze­sen 12 em­bert ver­tek meg a nyílt utcán.

Négy mig­ránst gya­nú­sít azzal az am­bergi rend­őr­ség, hogy több órán át jár­ták a német város ut­cá­ját, és vá­lo­ga­tás nél­kül ver­tek meg em­be­re­ket. A 17 és 19 év kö­zötti fi­a­ta­lo­kat elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tásba he­lyez­ték.

Kisiskolások karácsonyi előadásán verekedtek a szülők - videó

Kisiskolások karácsonyi előadásán verekedtek a szülők - videó

A szü­lők a jobb ka­mera he­lyért vesz­tek össze...

El­ke­rül­he­tet­len volt a balhé. Az egyik anyuka nem tudta a meg­fe­lelő hely­ről rög­zí­teni gyer­meke elő­adá­sát, ezért neki esett né­hány szü­lő­tár­sá­nak. A végén ér­te­sí­teni kel­lett a rend­őr­sé­get is, ami meg­fé­kezte őket. Rész­le­tek a cikk­ben.

Súlyos büntetés, elítélték a verekedő magyar szurkolót

Súlyos büntetés, elítélték a verekedő magyar szurkolót

A meccs meg­kez­dése előtt a vád­lott a sor­ban előtte álló szur­ko­ló­tár­sát meg­ütötte.

A meccs meg­kez­dése előtt a vád­lott a sor­ban előtte álló szur­ko­ló­tár­sát meg­ütötte.

Hihetetlen, mi történt a boltban:egyik vásárló fejbe rúgta a másikat

Hihetetlen, mi történt a boltban:egyik vásárló fejbe rúgta a másikat

A rend­őrök ke­re­sik az el­kö­ve­tőt. A biz­ton­sági ka­mera fel­vé­telt ké­szí­tett az eset­ről. Te fel­is­me­red a tet­test?

Kíméletlen boksz a lelátón, kirúgta munkatársait az Újpest

Kíméletlen boksz a lelátón, kirúgta munkatársait az Újpest

A hét­végi ese­mé­nyek után ko­moly dön­tést ho­zott a lila-fe­hé­rek együt­tese.

Verekedés a sztárcsapatnál, ököllel estek egymásnak az edzésen

Verekedés a sztárcsapatnál, ököllel estek egymásnak az edzésen

Óri­ási a fe­szült­ség a sztár­csa­pat­nál a gyenge ered­mé­nyek miatt, ve­re­ke­désbe tor­kolt az edzés.

Brutálisan elbánt a besurranó tolvajokkal a bátor nő! - videó

Brutálisan elbánt a besurranó tolvajokkal a bátor nő! - videó

A két férfi el­me­ne­kült a hely­szín­ről.

A két férfi zsák­mány nél­kül, meg­szé­gye­nülve me­ne­kült el a hely­szín­ről!

Megrázó: vascsővel vertek agyon egy férfit a nyílt utcán

Megrázó videó: vascsővel vertek agyon egy férfit a nyílt utcán

Egy hétig har­col­tak az éle­té­ért.

Meh­met Tu­tul­kan éle­té­ért egy hétig har­col­tak a kór­ház­ban. A Be­sik­tas szur­ko­ló­jára egy ét­te­rem előtt tá­mad­tak rá.

Botrány a szállodában: hivatalos személlyel verekedett Eb-győztes birkózónk

Botrány a szállodában: hivatalos személlyel verekedett Eb-győztes birkózónk

Egy be­rek­für­dői ho­tel­ben össze­szó­lal­ko­zott egy szol­gá­la­ton kí­vüli hi­va­ta­los sze­méllyel az Eb-győz­tes, hat­szo­ros vb-ezüst­ér­mes Deák Bár­dos Mi­hály.

Lerohanta a rendőrség a budapesti társasházat, ezt a férfit keresték

Lerohanta a rendőrség a budapesti társasházat, ezt a férfit keresték

A 29 éves férfi össze­vert egy utast a vil­la­mos­nál.

A 29 éves férfi össze­vert egy utast a vil­la­mos­nál.

Botrány a 60 éves sztárapuka életében, saját magát buktatta le ezzel

Botrány a 60 éves sztárapuka életében, saját magát buktatta le ezzel

A szí­nész egy par­ko­ló­hely miatt ve­szett össze egy másik au­tós­sal.

A szí­nész egy par­ko­ló­hely miatt ve­szett össze egy másik au­tós­sal.

Lefejelte a Wizz Air gépén a rendőrt, elítélték a lett férfit

Lefejelte a Wizz Air gépén a rendőrt, már el is ítélték

A rendőr az áll­kap­csán sé­rült.

Össze­szó­lal­ko­zott két lett ál­lam­pol­gár a Wizz Air egyik bu­da­pesti já­ra­tán. Fe­ri­he­gyen már a ha­tó­ság várta a gépet.

Botrányba keveredett a 60 éves sztárapuka, nem bírta türtőztetni magát

Botrányba keveredett a 60 éves sztárapuka, nem bírta türtőztetni magát

A szí­nész­nél egy par­ko­ló­hely miatt sza­kadt el a húr és nem so­káig várt a cse­lek­vés­sel.

Durva videó: véresre verte egymást két mezőlaborci diák a kiránduláson

Durva videó: véresre verte egymást két mezőlaborci diák a kiránduláson

A di­á­kok ve­re­ke­dé­sé­ből rend­őr­ségi ügy lett.

A di­á­kok ve­re­ke­dé­sé­ből rend­őr­ségi ügy lett, az is­ko­la­igaz­gató pedig meg­várja a nyo­mo­zás végét.

Megdöbbentő videó került elő a Széll Kálmán téri verekedésről

Megdöbbentő videó került elő a Széll Kálmán téri verekedésről

Ti­né­dzse­rek­ből álló ban­dák estek egy­más­nak.

Ti­né­dzse­rek­ből álló ban­dák estek egy­más­nak.

Félholtra verte az apa a tanárt, aki molesztálta lányát - sokkoló videó

Félholtra verte az apa a tanárt, aki molesztálta lányát - sokkoló videó

Mind­össze né­hány má­sod­perc alatt olyan erő­vel tá­madt a ta­nárra a férfi, mint egy tor­nádó.

Élőben verekedett össze Bárdosi Sándor és Növényi Norbert

Élőben verekedett össze Bárdosi Sándor és Növényi Norbert

A fo­lyo­són ugat­tak egy­más­nak.

A két spor­toló a ha­zánk­ban je­len­leg zajló bir­kózó vi­lág­baj­nok­ság kap­csán mu­tatta meg a fo­gá­so­kat a stú­dió fo­lyo­só­ján.

Vérfürdő Tunéziában, elszabadult a pokol a BL-meccsen

Vérfürdő Tunéziában, elszabadult a pokol a BL-meccsen

Óri­ási balhé tört ki a rang­adón. Ki­vet­kőz­tek ma­guk­ból a szur­ko­lók. Sé­rü­lé­sek és le­tar­tóz­ta­tá­sok tu­cat­jai a le­lá­tón.

Óri­ási balhé tört ki a rang­adón. Ki­vet­kőz­tek ma­guk­ból a szur­ko­lók. Sé­rü­lé­sek és le­tar­tóz­ta­tá­sok tu­cat­jai a le­lá­tón.

Letöltendő! Lecsukták Dzsudzsák Balázs haverját

Letöltendő! Lecsukták Dzsudzsák Balázs haverját

Alek­szan­der Ko­ko­rin nem úszta meg az ét­termi bot­rányt, ko­moly bün­te­tést ka­pott.

Alek­szan­der Ko­ko­rin nem úszta meg az ét­termi bot­rányt, ko­moly bün­te­tést ka­pott.

Megverték a vészfékezni kényszerülő buszsofőrt

Megtépték, majd megütötték a vészfékezni kényszerülő buszsofőrt

Egy in­gols­tadti busz­já­ra­ton uta­zott a ni­gé­riai nő kis­gyer­me­ké­vel.

Hihetetlen balhé a meccsen, focista verte rommá az edzőjét

Hihetetlen balhé a meccsen, focista verte rommá az edzőjét

A többi já­té­kos men­tette ki.

A többi já­té­kos men­tette ki az ál­do­za­tot. Egy hétig dol­gozni sem tu­dott a német csa­pat szak­ve­ze­tője.

Fegyverrel balhéztak össze a szomszédok a kertvárosban

Összebalhéztak a szomszédok a kertvárosban, még egy fegyver is előkerült! - videó

Nem sokon mú­lott a tra­gé­dia.

Az egyik szom­széd vi­rág­cse­re­pek­kel ütötte a má­si­kat, aki erre elő­ka­pott egy pisz­tolyt.

Mindenkit ütöttek, sikítozva menekültek az emberek

Mindenkit ütöttek, sikítozva menekültek az emberek

Sen­kit sem kí­mél­tek.

Egy biz­ton­sági őr el­árulta, sen­kit sem kí­mél­tek a szlo­vák hu­li­gá­nok a hoki meccsen.

A kapitánynak kellett közbelépnie, verekedés tört ki a Wizz Air gépén

A kapitánynak kellett közbelépnie, verekedés tört ki a Wizz Air gépén

Na­gyon meg­ré­mül­tek az uta­sok a hétfő esti Bázel-Bu­da­pest já­ra­ton.

Meg­ré­mül­tek az uta­sok a hétfő esti Bázel-Bu­da­pest já­ra­ton. Az uta­zást egy ag­resszív fi­a­tal tette tönkre.

Döbbenet Bécsben: brutálisan összevert 3 idős nőt egy migráns

Döbbenet Bécsben: brutálisan összevert 3 idős nőt egy migráns

Egy vil­la­mos­meg­ál­ló­ban tá­madt.

A szír mig­ráns egy vil­la­mos­meg­ál­ló­ban tá­madt rá az asszo­nyokra.

Sokkoló videó, ököllel ütötték arcon az ártatlan lányt

Sokkoló videó, ököllel ütötték arcon az ártatlan lányt

Rossz­kor volt rossz he­lyen.

Rossz­kor volt rossz he­lyen egy fi­a­tal nő, akit ököl­lel ütöt­tek meg, és el­te­rült az utcán. Videó ké­szült az eset­ről.

Német rendőrnőt vert össze egy libanoni tinédzser

Német rendőrnőt vert össze egy libanoni tinédzser

Egy es­seni ví­zi­pipa bár­ban tar­tott raz­ziát a német rend­őr­ség. A hely­szí­nen több fi­a­tal­ko­rút is ta­lál­tak...

Egy es­seni ví­zi­pipa bár­ban tar­tott raz­ziát a német rend­őr­ség. A hely­szí­nen több fi­a­tal­ko­rút is ta­lál­tak...

Afgánokkal való verekedés közben állt le egy 22 éves fiatal szíve

Afgánokkal való verekedés közben állt le egy 22 éves fiatal szíve

Ha­lá­los ki­me­ne­telű ve­re­ke­dés tör­tént Köt­hen város egyik ját­szó­te­rén.

Ha­lá­los ki­me­ne­telű ve­re­ke­dés tör­tént a né­met­or­szági Köt­hen város egyik ját­szó­te­rén.

Összeverekedett Majka és Tilla!

Összeverekedett Majka és Tilla!

A két mű­sor­ve­zető imádja ug­ratni egy­mást.

A két mű­sor­ve­zető imádja ug­ratni egy­mást: ez­út­tal Till At­tila húzta a rö­vi­deb­bet, Majka úgy rá­ijesz­tett, hogy ba­rátja szinte szó­hoz sem ju­tott.

Vérben úszott a helyszín Badacsonyban, halálra vertek egy férfit

Vérben úszott a helyszín Badacsonyban, halálra vertek egy férfit

A rend­őrök két sze­mélyt ál­lí­tot­tak elő.

A rend­őrök két sze­mélyt ál­lí­tot­tak elő.

Így esett egymásnak Pintér Tibor és Berki Krisztián

Így esett egymásnak Pintér Tibor és Berki Krisztián

Az izom­ce­leb ön­bi­zalma szinte ha­tár­ta­lan, ha pedig ro­kon­lel­kek ta­lál­koz­nak, kisül va­lami egé­szen ér­de­kes...

Az izom­ce­leb ön­bi­zalma szinte ha­tár­ta­lan, ha pedig ro­kon­lel­kek ta­lál­koz­nak, kisül va­lami egé­szen ér­de­kes pro­duk­tum.

Durva ami a börtönben történt Zsolttal: jelenleg kómában tartják

Durva ami a börtönben történt Zsolttal: jelenleg kómában tartják

Egyik rab­társa úgy meg­verte a pál­hal­mai bör­tön­ben, hogy a férfit je­len­leg is mes­ter­sé­ges kó­má­ban tart­ják az or­vo­sok.

Szörnyű, amit ezek a migránsikrek egy német kisfiúval műveltek

Szörnyű, amit ezek a migránsikrek egy német kisfiúval műveltek

Egy hét­éves kisfiút sú­lyo­san össze­vert egy 9 éves iker­pár...

Ko­moly vi­ta­té­mát ge­ne­rált az a lon­dorfi eset, minek során egy hét­éves kisfiút olyan sú­lyo­san össze­vert egy 9 éves iker­pár, hogy az ál­do­za­tot két napra bent tar­tot­ták a kór­ház­ban meg­fi­gye­lésre.