CÍMKE: 'verekedés'

Durva ami a börtönben történt Zsolttal: jelenleg kómában tartják

Durva ami a börtönben történt Zsolttal: jelenleg kómában tartják

Egyik rab­társa úgy meg­verte a pál­hal­mai bör­tön­ben, hogy a férfit je­len­leg is mes­ter­sé­ges kó­má­ban tart­ják az or­vo­sok.

FRISS HÍREK

Berki megverésére készül Pintér Tibor

Berki megverésére készül Pintér Tibor

A szí­nész sze­re­pet adott a TV2 mű­sor­ve­ze­tő­jé­nek az egyik da­rab­já­ban, ahol igazi harci pil­la­na­to­kat lát­hat­nak majd a nézők.

A szí­nész sze­re­pet adott a TV2 mű­sor­ve­ze­tő­jé­nek az egyik da­rab­já­ban, ahol igazi harci pil­la­na­to­kat lát­hat­nak majd a nézők.

Életveszélyesen megszúrta a vitapartnerét

Életveszélyesen megszúrta a vitapartnerét

Két férfi szó­vál­tásba ke­ve­re­dett. Egyik férfi meg­ütötte a má­si­kat, mire az kés­szú­rás­sal re­a­gált.

Két férfi szó­vál­tásba ke­ve­re­dett. Egyik férfi meg­ütötte a má­si­kat, mire az kés­szú­rás­sal re­a­gált.

Kitudódott, nőket vert a Viszkis

Kitudódott, nőket vert a Viszkis

A ha­ma­ro­san apai örö­mök elé néző Amb­rus At­ti­lá­val évek­kel ez­előtt meg­esett, hogy el­járt a keze. A Visz­kis rabló meg­szó­lalt a tör­tén­tek­kel kap­cso­lat­ban.

A ha­ma­ro­san apai örö­mök elé néző Amb­rus At­ti­lá­val évek­kel ez­előtt meg­esett, hogy el­járt a keze. A Visz­kis rabló meg­szó­lalt a tör­tén­tek­kel kap­cso­lat­ban.

Durva iskolai botrány után lett öngyilkos a miskolci tinilány

Durva iskolai botrány után lett öngyilkos a miskolci tinilány

Zsófi mind­össze 16 éves volt...

Zsófi mind­össze 16 éves volt. Három évvel ez­előtt ba­rát­női mellé állt, és meg­ver­tek egy kis­lányt az is­ko­lá­ban, az ügy miatt bí­ró­ságra kel­lett jár­niuk, nem­rég szü­le­tett íté­let...

Iszonyatos tömegbunyó a pályán, bevadultak a játékosok

Iszonyatos tömegbunyó a pályán, bevadultak a játékosok

Egy­más­nak estek a ko­sa­ra­sok. Re­pül­tek a po­fo­nok és a szé­kek.

Egy­más­nak estek a ko­sa­ra­sok a vi­lág­baj­noki se­lej­te­zőn. Re­pül­tek az üté­sek és a szé­kek.

Döbbenetes, mit állít erőszakos fiáról a bántalmazott Lópici Gáspár

Döbbenetes, mit állít erőszakos fiáról a bántalmazott Lópici Gáspár

Az idős szí­nész úgy érezte, nem éli túl az el­múlt egy évet, ám most már job­ban van, és meg is van a vé­le­mé­nye a múlt­béli ese­mé­nyek­ről.

Megdöbbentő fotók a fiatal színésznőről: aggódnak a rajongók

Megdöbbentő fotók a fiatal színésznőről: aggódnak a rajongók

Mintha va­laki foj­to­gatta volna...

A szí­nésznő nya­kán és arcán vér­alá­fu­tá­sok lát­sza­nak, mintha va­laki foj­to­gatta volna.

Ijesztő látvány, kegyetlen verekedésbe torkollott a brazilok meccse

Ijesztő látvány, kegyetlen verekedésbe torkollott a brazilok meccse

Nem kí­mél­ték egy­mást a szur­ko­lók.

Nem kí­mél­ték egy­mást a szur­ko­lók, röp­köd­tek a kő­ke­mény üté­sek. Ha nin­cse­nek ott a biz­ton­sá­giak, na­gyobb baj is le­he­tett volna.

Ököllel megütött, majd kifosztott két nőt egy budapesti férfi - Videó

Ököllel megütött, majd kifosztott két nőt egy budapesti férfi - Videó

Az idős höl­gyek­nek több csontja is el­tört.

Egy nap le­for­gása alatt két idős nőt is meg­tá­ma­dott egy 34 éves férfi. Min­den­kit sok­kolt az eset.

A csecsen migráns egy tűzoltó készülékkel verte egy afgán migráns fejét

A csecsen migráns egy tűzoltó készülékkel verte egy afgán migráns fejét

Végül a cott­busi rend­őr­ség 26 cse­csent őri­zetbe vett, a ki­hall­ga­tá­suk fo­lya­mat­ban van.

Durva történet: Ezért ütötték meg a siket kismamát és kutyáját a repülőn

Durva történet: Ezért ütötték meg a siket kismamát és kutyáját a repülőn

A fel­bő­szült utas­társ ököl­lel csa­pott le. Az üt­le­gek­ből ka­pott a testi fo­gya­té­kos­ság­gal élő ter­hes kis­mama és se­gítő ku­tyusa is.

Rémálommá vált az osztálykirándulás a veszprémi diákoknak

Rémálommá vált az osztálykirándulás a veszprémi diákoknak

A kí­sé­rő­ta­nár ré­sze­gen tá­madt rá a di­á­kokra, töb­bet meg is vert.

A kí­sé­rő­ta­nár ré­sze­gen tá­madt rá a di­á­kokra, töb­bet meg is vert.

Ez igen! Gereblyével esett egymásnak két nyugdíjas

Ez igen! Gereblyével esett egymásnak két nyugdíjas

Meg­pró­bál­ták őket ki­bé­kí­teni, de ez nem si­ke­rült. To­vább üt­le­gelte egy­mást a két szom­széd­asszony.

Meg­pró­bál­ták őket ki­bé­kí­teni, de ez nem si­ke­rült. Az egyik 72 éves néni tá­madt rá a 83 éves szom­széd­jára, aki­vel ko­ráb­ban vi­tába ke­ve­re­dett. A ve­sze­ke­dő­ket az egyik asszony fia pró­bálta ki­bé­kí­teni, ám ez si­ker­te­len volt. Az egyi­kü­ket őri­zetbe vette a rend­őr­ség.

Döbbenet: sokkos állapotban nyilatkozott az összevert focisztár

Döbbenet: sokkos állapotban nyilatkozott az összevert focisztár

Drá­mai hely­zet, Bas Dost nem ta­lálta a sza­va­kat.

Hu­li­gá­nok tá­mad­tak a Sport­ing já­té­ko­sa­ira, sen­kit nem kí­mél­tek. Bas Dost nem ta­lálta a sza­va­kat.

Eltörték az idős ember lábát mert alkoholt ivott a kebabos előtt. Videó!

Eltörték az idős ember lábát mert alkoholt ivott a kebabos előtt. Videó!

Már sem­min sem cso­dál­koz­ha­tunk. Az Eu­ró­pát el­fog­laló mu­zul­má­nok ke­mé­nyen le­súj­ta­nak, ha va­lami nem tet­szik nekik.

15 svéd antifa tüntető vert össze brutálisan egy férfit! - videó

15 svéd antifa tüntető vert össze brutálisan egy férfit! - videó

Zász­ló­rúd­dal is ütöt­ték az em­bert.

Zász­ló­rúd­dal is ütöt­ték a sze­ren­csét­len em­bert a de­monst­rá­lók, aki még a föl­dön is ka­pott né­hány rú­gást.

Nagy a pánik: brutális kegyetlenség áldozata lett a fociszurkoló

Nagy a pánik: brutális kegyetlenség áldozata lett a fociszurkoló

Nad­rág­szíj­jal ver­het­ték fejbe.

Kri­ti­kus ál­la­pot­ban fek­szik a kór­ház­ban egy Li­ver­pool-druk­ker. A rend­őr­ség két fi­a­talt is em­ber­ölési kí­sér­let­tel gya­nú­sít.

Meglepő vallomás, nagy bajba került Oláh Ibolya

Meglepő vallomás, nagy bajba került Oláh Ibolya

Az éne­kesnő gye­rek­ként sem fogta vissza magát, több­ször ko­moly fej­tö­rést oko­zott any­já­nak.

Az éne­kesnő gye­rek­ként sem fogta vissza magát, több­ször ko­moly fej­tö­rést oko­zott any­já­nak.

Összeverte a lányát gúnyoló fiút: Videóra vették

Összeverte a lányát gúnyoló fiút: Videóra vették

Döb­be­ne­tes fel­vé­tel...

Döb­be­ne­tes fel­vé­tel ké­szült Auszt­rá­li­á­ban, me­lyen egy férfi el­ké­pesztő bru­ta­li­tás­sal támad egy ka­maszfi­úra. Meg­rázó kép­so­rok!

Afrikai suhancok provokáltak, a svéd nyugdíjasok visszavágtak. Videó!

Afrikai suhancok provokáltak, a svéd nyugdíjasok visszavágtak. Videó!

Pedig az eset nem is Stock­holm­ban, Gö­te­borg­ban vagy Mal­mő­ben, hanem egy apró vá­ros­ká­ban tör­tént.

Osztrák rendőr az intenzíven! Félholtra verte egy randalírozó dominikai férfi

Osztrák rendőr az intenzíven! Félholtra verte egy randalírozó dominikai férfi

Rajta kívűl még to­vábbi négy rendőr is meg­sé­rült az össze­csa­pás­ban.

Rajta kívűl még to­vábbi négy rendőr is meg­sé­rült az össze­csa­pás­ban.

Utolsó pillanatban mentették meg: félelmében hipót ivott Petra

Utolsó pillanatban mentették meg: félelmében hipót ivott Petra

Petra és ba­rát­nője 14 éves volt, ami­kor fél­té­keny­ség­ből meg­ver­tek egy lányt.

Petra és ba­rát­nője 14 éves volt, ami­kor fél­té­keny­ség­ből meg­ver­tek egy lányt.

Ájultra vert 2 csendőrt tízegynéhány bevándorló Korzikán

Ájultra vert 2 csendőrt tízegynéhány bevándorló Korzikán

Pedig nem vol­tak puha fiúk...

Pedig nem vol­tak puha fiúk, a fran­cia kü­lön­le­ges erők kö­te­lé­kébe tar­toz­tak.

Megvadult a biztonsági őr: összeverte kollégáját

Megvadult a biztonsági őr: összeverte magatehetetlen kollégáját

A biz­ton­sági ka­mera min­dent fel­vett.

A biz­ton­sági ka­mera min­dent fel­vett. Sok­ko­lóak a kép­so­rok.

Döbbenet: a nyílt utcán verték véresre a népszerű sportolót

Döbbenet: a nyílt utcán verték véresre a népszerű sportolót

Dar­ren Webs­ter bé­ké­sen sé­tált a szál­lása felé, ami­kor be­le­kö­töt­tek. Az orrát is el­tör­ték.

Dar­ren Webs­ter bé­ké­sen sé­tált a szál­lása felé, ami­kor be­le­kö­töt­tek. Az orrát is el­tör­ték.

Botrány a hatvani iskolában: minden diák végignézte a lány megalázását

Botrány a hatvani iskolában: minden diák végignézte a lány megalázását

A saját is­ko­la­tár­sai ver­tek meg egy ti­zen­éves lányt az in­téz­mény előtt.

A saját is­ko­la­tár­sai ver­tek meg egy ti­zen­éves lányt az in­téz­mény előtt.

Botrányos jelenet a Mekiben: földre tepertek egy vendéget a dolgozók

Botrányos jelenet a Mekiben: földre tepertek egy vendéget a dolgozók

Ve­re­ke­dés tört ki Lon­don egyik gyors­ét­ter­mé­ben, ezért az al­kal­ma­zot­tak­nak kel­lett köz­be­lép­niük.

Vallomás, Gera Zoltánt a parkolóban akarták megverni

Vallomás, Gera Zoltánt a parkolóban akarták megverni

Erről még nem be­szélt.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott és a Fe­renc­vá­ros lab­da­rú­gója olyan szto­rit osz­tott meg, amely­ről ko­ráb­ban sosem be­szélt. Iga­zán ta­nul­sá­gos a tör­té­net vége.

Maszkos focihuligánok verték össze a saját játékosaikat

Maszkos focihuligánok verték össze a saját játékosaikat

Az ál­do­za­tok még csak nem is ját­szot­tak a ne­hez­mé­nye­zett meccsen. A klub­juk fel­je­len­tést tett.

Tízen ro­han­ták le a két spor­to­lót. Az ar­cu­kat sport­sál­lal el­ta­karó tá­ma­dók nem kí­mél­ték a lab­da­rú­gó­kat. Pedig az ál­do­za­tok még csak nem is ját­szot­tak a ne­hez­mé­nye­zett meccsen. A sér­tet­tek klubja a tör­tén­tek miatt fel­je­len­tést tett a rend­őr­sé­gen.

Verekedéssel zárt le egy vitát Szulák Andrea!

Verekedéssel zárt le egy vitát Szulák Andrea!

A szí­nésznő őszin­tén be­szélt arról, hogy ke­mé­nyen meg­védi az iga­zát, ha erre szük­ség van.

A szí­nésznő őszin­tén be­szélt arról, hogy ke­mé­nyen meg­védi az iga­zát, ha erre szük­ség van.

Körözés, zsaruk szedték le a külföldre tartó vonatról a magyar celebet!

Körözés, zsaruk szedték le a külföldre tartó vonatról a magyar celebet!

A hí­res­ség Sze­csődi Ka­ri­val ke­rült bajba.

A hí­res­ség Sze­csődi Ka­ri­val ke­rült bajba, egy évek­kel ez­előtti ve­re­ke­dés miatt.

Durva jelenet Szegeden: kamera előtt verték össze a diáklányt

Durva jelenet Szegeden: kamera előtt verték össze a diáklányt

A tör­tén­te­ket a többi diák vette vi­de­óra, a bán­tal­ma­zott lány­nak vi­szont senki sem se­gí­tett, pedig töb­ben is vé­gig­néz­ték az ese­tet.

Pillanatok alatt alakult ki tömegverekedés

Pillanatok alatt alakult ki tömegverekedés a reptéren

Az ok el­ké­pesztő.

Két gép uta­sai estek egy­más­nak: az ok el­ké­pesztő. A ki­ér­kező rend­őrök se tud­tak cse­le­kedni.

Brutálisan megverték a Viszkist, minden csupa vér lett

Brutálisan megverték a Viszkist, minden csupa vér lett

Kis híján tra­gé­di­ába tor­kollt az útja.

Kis híján tra­gé­di­ába tor­kollt Amb­rus fel­vi­déki útja.

Elszabadult a pokol a boltban: megvadulva verték egymást az emberek

Elszabadult a pokol a boltban: megvadulva verték egymást az emberek

Ak­ciós áron kí­nálta egy üzlet a Nu­tel­lát, de ezt már rég meg­bánta: a vá­sár­lók tel­je­sen meg­őrül­tek.

Véresre verte a kamionos a taxisofőrt, miután koccantak!

Véresre verte a kamionos a taxisofőrt, miután koccantak! - videó

Bár a taxis volt a vét­kes az el­mon­dá­sok sze­rint, de ilyen ve­rést akkor sem ér­de­melt volna...

Bár a taxis volt a vét­kes az el­mon­dá­sok sze­rint, de ilyen ve­rést akkor sem ér­de­melt volna...

Fiatal bűnbandák tartják rettegésben a várost

Fiatal bűnbandák tartják rettegésben a várost

Az ang­liai Hyde maga a pokol.

Az em­be­rek sö­té­te­dés után már nem mer­nek ut­cára lépni, a bol­to­sok pedig ret­teg­nek, mikor a fi­a­ta­lok be­lép­nek az üz­le­tükbe - az ang­liai Hyde maga a pokol.

Botrány az étteremben, ököllel estek egymásnak a vendégek

Botrány az étteremben, ököllel estek egymásnak a vendégek

Hi­he­tet­len, mi miatt lett ek­kora balhé. A sze­mély­zet is te­he­tet­len volt, ri­asz­tot­ták a rend­őr­sé­get.

Brutálisan megverték a világsztárt, mert megsértett egy nőt

Brutálisan megverték a világsztárt, mert megsértett egy nőt

A ze­nész mi­nő­sít­he­tet­len stí­lus­ban in­zul­tálta az idős nőt, per­cek múlva már a föl­dön he­vert.

A ze­nész mi­nő­sít­he­tet­len stí­lus­ban in­zul­tálta az idős nőt, per­cek múlva már a föl­dön he­vert.

Durva jelenet a Tescóban, egymásnak esett az eladó és a vevő

Durva jelenet a Tescóban, egymásnak esett az eladó és a vevő

A szem­ta­núk sze­rint a ve­re­ke­dés egy ins­tant leves miatt tört ki.

A szem­ta­núk sze­rint a ve­re­ke­dés egy ins­tant leves miatt tört ki.

Rács mögé kerültek Majkáék. Mi történhetett?

Rács mögé kerültek Majkáék. Mi történhetett?

Egy cel­lá­ban ült az ózdi hős és Cur­tis.

Egy cel­lá­ban ült és ve­re­ke­dett össze az ózdi hős és Cur­tis. Ez a feb­ru­ár­ban mo­ziba ke­rülő Va­lami Ame­rika 3 egyik be­tét­da­lá­nak klip­for­ga­tá­sán tör­tént.

Váróteremben estek egymásnak a férfiak

Váróteremben estek egymásnak a férfiak

Mo­son­ma­gyar­óvá­ron tört ki a balhé. A rend­őr­ség nyo­mo­zást in­dí­tott el­le­nük.

Mo­son­ma­gyar­óvá­ron tört ki a balhé. A rend­őr­ség nyo­mo­zást in­dí­tott el­le­nük. A négy férfi közül kettő meg is sé­rült. A hely­színre ér­kező rend­őrök meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy a du­la­ko­dás egy szó­vál­tás­ból fa­jult el.

Véres verekedés tört ki Hajdú Péter műsorában

Véres verekedés tört ki Hajdú Péter műsorában

A hét­sze­res világ- és olim­piai baj­nok spor­toló utolsó mér­kő­zé­sé­ről me­sélt volna, de a fel­vé­te­len meg­je­lent fi­a­tal pank­rá­tor ki­hí­vója is.

A hét­sze­res világ- és olim­piai baj­nok spor­toló utolsó mér­kő­zé­sé­ről me­sélt volna, de a fel­vé­te­len meg­je­lent fi­a­tal pank­rá­tor ki­hí­vója is.

Így durvult el a karácsonyi vásárlás: tömegverekedés a plázában

Így durvult el a karácsonyi vásárlás: tömegverekedés a plázában

Hat nő esett egy­más­nak a be­vá­sár­ló­köz­pont­ban.

Hat nő esett egy­más­nak a be­vá­sár­ló­köz­pont­ban. Egyi­kő­jük kis­gye­rek­kel együtt ütött-vá­gott.

Áll a bál, megütötték a magyar válogatott focistát

Áll a bál, megütötték a magyar válogatott focistát

Sors­döntő íté­let a szü­net­ben, sze­rin­ted jogos volt a piros lap? Nézd meg a vi­deót, s döntsd el!

Véres leszámolás jön? A maffia vadászik a világhírű sportolóra

Véres leszámolás jön? A maffia vadászik a világhírű sportolóra

Ve­szély­ben McG­re­gor élete?

Ve­szély­ben McG­re­gor élete? A ket­rec­har­cos ez­út­tal na­gyon rosszul vá­lasz­tott ma­gá­nak el­len­fe­let. A szak­író sze­rint óri­ási bajba ke­rült.

Verekedés, berágtak Pistoriusra a börtönben

Verekedés, berágtak Pistoriusra a börtönben

Ve­re­ke­désbe ke­ve­re­dett a bör­tön­ben a pa­ra­lim­pi­kon futó, aki zú­zó­dá­sok­kal meg­úszta a bal­hét.

Ve­re­ke­désbe ke­ve­re­dett a bör­tön­ben a pa­ra­lim­pi­kon futó, aki zú­zó­dá­sok­kal meg­úszta a bal­hét.

Késelés és lincselés, mindenkit kitiltott a Fradi

Késelés és lincselés, mindenkit kitiltott a Fradi

Eddig össze­sen ti­zen­egy szur­koló kár­tyá­ját füg­gesz­tet­ték fel. Fotók nem kö­zöl­he­tőek a gya­nú­sí­tot­tak­ról.

Eddig össze­sen ti­zen­egy szur­koló kár­tyá­ját füg­gesz­tet­ték fel. Fotók nem kö­zöl­he­tőek a gya­nú­sí­tot­tak­ról.

Szájba verte a focistát a magyar edző, nyomoz a rendőrség

Szájba verte a focistát a magyar edző, nyomoz a rendőrség

Ala­cso­nyabb osz­tá­lyú meccs után tett fel­je­len­tést a já­té­kos. A tet­test ga­ráz­da­ság­gal gya­nú­sít­ják.

Ala­cso­nyabb osz­tá­lyú meccs után tett fel­je­len­tést a já­té­kos. A tet­test ga­ráz­da­ság­gal gya­nú­sít­ják.

Ez rémisztő: taxis is részese volt a brutális balhénak Budapesten

Ez rémisztő: taxis is részese volt a brutális balhénak Budapesten

A rend­őr­ség nyo­mo­zást in­dí­tott.

A rend­őr­ség nyo­mo­zást in­dí­tott az ügy­ben. Mire a hely­színre értek, nyoma ve­szett a ve­re­ke­dők­nek.

Megrázó felvétel, így verték egymást a Fradi-meccsen

Megrázó felvétel, így verték egymást a Fradi-meccsen

Bal­hés volt az FTC-Deb­re­cen rang­adó.

Nem csu­pán a gö­rög­tűz és a han­gu­lat miatt marad em­lé­ke­ze­tes a szom­bati Fe­renc­vá­ros-Deb­re­cen rang­adó.

Összeverték a színészt Kolozsváron, mert magyarul beszélt

Összeverték a színészt Kolozsváron, mert magyarul beszélt

A ro­ko­na­i­val be­szélt ma­gya­rul.

A ro­ko­na­i­val be­szélt ma­gya­rul a szí­nész egy ko­lozs­vári ital­bolt­nál.

Ilyet is rég láttunk élő adásban: Összeverekedtek a politikusok!

Ilyet is rég láttunk élő adásban: Összeverekedtek a politikusok!

A sza­vak ereje nem volt elég, a vita he­vé­ben mind­két ko­szo­vói dön­tés­ho­zó­nál el­sza­kadt a cérna.

Focipályán csapott le a bunkó apuka

Focipályán csapott le a bunkó apuka

Ez volt a fo­ci­hét leg­na­gyobb bot­rá­nya. A li­ver­pooli fo­ci­druk­kert csep­pet sem za­varta, hogy gye­reke vé­gig­nézte aljas tet­tét.

Ez volt a fo­ci­hét leg­na­gyobb bot­rá­nya. A li­ver­pooli fo­ci­druk­kert csep­pet sem za­varta, hogy gye­reke vé­gig­nézte aljas tet­tét.

Reagált a KFC, azonnal kirúgták a verekedő őrt

Reagált a KFC, azonnal kirúgták a verekedő őrt

Az ét­te­rem­lánc tel­je­sen el­ítéli a va­sár­nap éj­szaka tör­tén­te­ket. A cég már fel­aján­lást is tett egy szer­ve­zet ré­szére.

Verekedés a Mekiben: kisgyerekét tartó anyának esett neki a kasszás

Verekedés a Mekiben: kisgyerekét tartó anyának esett neki a kasszás

Sér­te­ge­tés­sel és ki­a­bá­lás­sal in­dult, de po­foz­ko­dás­sal és haj­té­pés­sel ért véget egy ter­hes nő és az al­kal­ma­zott vi­tája.

Rómában veszélyes csókolózni!

Rómában veszélyes csókolózni!

Leg­alábbis azt ta­ná­csol­juk, előtte néz­ze­nek jól körül. A be­ván­dor­lók ugyanis már annyira ott­hon érzik ma­gu­kat, hogy a saját tör­vé­nyeik sze­rint cse­le­ked­nek...

Leg­alábbis azt ta­ná­csol­juk, előtte néz­ze­nek jól körül. A be­ván­dor­lók ugyanis már annyira ott­hon érzik ma­gu­kat, hogy a saját tör­vé­nyeik sze­rint cse­le­ked­nek...

Hihetetlen botrány a pályán: adásban ütötte le a klubtulaj a fociedzőt

Hihetetlen botrány: a pályán ütötte le a klubtulaj a fociedzőt

Videó a svájci bal­hé­ról. Vanc­zák Vil­mos ko­rábbi fő­nöke min­den ed­digi gaz­tet­tét alul­múlta.