CÍMKE: 'verekedés'

Döbbenet: sokkos állapotban nyilatkozott az összevert focisztár

Döbbenet: sokkos állapotban nyilatkozott az összevert focisztár

Hu­li­gá­nok tá­mad­tak a Sport­ing já­té­ko­sa­ira, sen­kit nem kí­mél­tek. Bas Dost nem ta­lálta a sza­va­kat.

Eltörték az idős ember lábát mert alkoholt ivott a kebabos előtt. Videó!

Eltörték az idős ember lábát mert alkoholt ivott a kebabos előtt Videó

Az Eu­ró­pát el­fog­laló mu­zul­má­nok ke­mé­nyen le­súj­ta­nak, ha va­lami nem tet­szik nekik.

FRISS HÍREK

15 svéd antifa tüntető vert össze brutálisan egy férfit! - videó

15 svéd antifa tüntető vert össze brutálisan egy férfit! - videó

Zász­ló­rúd­dal is ütöt­ték a sze­ren­csét­len em­bert a de­monst­rá­lók, aki még a föl­dön is ka­pott né­hány rú­gást.

Zász­ló­rúd­dal is ütöt­ték a sze­ren­csét­len em­bert a de­monst­rá­lók, aki még a föl­dön is ka­pott né­há­nyat.

Durva jelenet a Mekiben, megvert egy vásárlót a kiszolgáló személyzet

Durva jelenet a Mekiben, megvert egy vásárlót a kiszolgáló személyzet

A vá­sárló sem volt tel­je­sen vét­len a do­log­ban.

A vá­sárló sem volt tel­je­sen vét­len a do­log­ban.

Meglepő vallomás, nagy bajba került Oláh Ibolya

Meglepő vallomás, nagy bajba került Oláh Ibolya

Az éne­kesnő gye­rek­ként sem fogta vissza magát, több­ször ko­moly fej­tö­rést oko­zott any­já­nak.

Az éne­kesnő gye­rek­ként sem fogta vissza magát, több­ször ko­moly fej­tö­rést oko­zott any­já­nak.

Összeverte a lányát gúnyoló fiút: Videóra vették

Összeverte a lányát gúnyoló fiút: Videóra vették

Döb­be­ne­tes fel­vé­tel...

Döb­be­ne­tes fel­vé­tel ké­szült Auszt­rá­li­á­ban, me­lyen egy férfi el­ké­pesztő bru­ta­li­tás­sal támad egy ka­maszfi­úra. Meg­rázó kép­so­rok!

Afrikai suhancok provokáltak, a svéd nyugdíjasok visszavágtak. Videó!

Afrikai suhancok provokáltak, a svéd nyugdíjasok visszavágtak. Videó!

Pedig az eset nem is Stock­holm­ban, hanem egy apró vá­ros­ká­ban tör­tént.

Pedig az eset nem is Stock­holm­ban, hanem egy apró vá­ros­ká­ban tör­tént.

Osztrák rendőr az intenzíven! Félholtra verte egy randalírozó dominikai férfi

Osztrák rendőr az intenzíven! Félholtra verte egy randalírozó dominikai férfi

Rajta kívűl még to­vábbi négy rendőr is meg­sé­rült az össze­csa­pás­ban, amely Linz bel­vá­ro­sá­ban tör­tént.

Utolsó pillanatban mentették meg: félelmében hipót ivott Petra

Utolsó pillanatban mentették meg: félelmében hipót ivott Petra

Petra és ba­rát­nője 14 éves volt, ami­kor fél­té­keny­ség­ből meg­ver­tek egy lányt. A bí­ró­ság ja­ví­tó­in­té­zetbe küldte őket.

Nagy a pánik: brutális kegyetlenség áldozata lett a fociszurkoló

Nagy a pánik: brutális kegyetlenség áldozata lett a fociszurkoló

Kri­ti­kus ál­la­pot­ban fek­szik a kór­ház­ban egy Li­ver­pool-druk­ker. A rend­őr­ség két fi­a­talt is em­ber­ölési kí­sér­let­tel gya­nú­sít.

Kri­ti­kus ál­la­pot­ban fek­szik a kór­ház­ban egy Li­ver­pool-druk­ker. A rend­őr­ség két fi­a­talt is em­ber­ölési kí­sér­let­tel gya­nú­sít.

Döbbenet: a nyílt utcán verték véresre a népszerű sportolót

Döbbenet: a nyílt utcán verték véresre a népszerű sportolót

Dar­ren Webs­ter bé­ké­sen sé­tált a szál­lása felé, ami­kor be­le­kö­töt­tek. Az orrát is el­tör­ték.

Dar­ren Webs­ter bé­ké­sen sé­tált a szál­lása felé, ami­kor be­le­kö­töt­tek. Az orrát is el­tör­ték.

Megvadult a biztonsági őr: összeverte kollégáját

Megvadult a biztonsági őr: összeverte magatehetetlen kollégáját

A biz­ton­sági ka­mera min­dent fel­vett.

A biz­ton­sági ka­mera min­dent fel­vett. Sok­ko­lóak a kép­so­rok.

Ájultra vert 2 csendőrt tízegynéhány bevándorló Korzikán

Ájultra vert 2 csendőrt tízegynéhány bevándorló Korzikán

Pedig nem vol­tak puha fiúk, a fran­cia kü­lön­le­ges erők kö­te­lé­kébe tar­toz­tak. De a túl­erő le­győzte őket.

Pedig nem vol­tak puha fiúk, a fran­cia kü­lön­le­ges erők kö­te­lé­kébe tar­toz­tak. A kon­ti­nens­fog­la­lók egy diszkó-bár­ban mú­lat­ták az időt és min­den­kibe be­le­kö­töt­tek - ezért hív­ták rájuk a csend­őrö­ket.

Maszkos focihuligánok verték össze a saját játékosaikat

Maszkos focihuligánok verték össze a saját játékosaikat

Az ál­do­za­tok még csak nem is ját­szot­tak a ne­hez­mé­nye­zett meccsen. A klub­juk fel­je­len­tést tett.

Tízen ro­han­ták le a két spor­to­lót. Az ar­cu­kat sport­sál­lal el­ta­karó tá­ma­dók nem kí­mél­ték a lab­da­rú­gó­kat. Pedig az ál­do­za­tok még csak nem is ját­szot­tak a ne­hez­mé­nye­zett meccsen. A sér­tet­tek klubja a tör­tén­tek miatt fel­je­len­tést tett a rend­őr­sé­gen.

Botrányos jelenet a Mekiben: földre tepertek egy vendéget a dolgozók

Botrányos jelenet a Mekiben: földre tepertek egy vendéget a dolgozók

Ve­re­ke­dés tört ki Lon­don egyik gyors­ét­ter­mé­ben.

Ve­re­ke­dés tört ki Lon­don egyik gyors­ét­ter­mé­ben, ezért az al­kal­ma­zot­tak­nak kel­lett köz­be­lép­niük.

Vallomás, Gera Zoltánt a parkolóban akarták megverni

Vallomás, Gera Zoltánt a parkolóban akarták megverni

Erről még nem be­szélt.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott és a Fe­renc­vá­ros lab­da­rú­gója olyan szto­rit osz­tott meg, amely­ről ko­ráb­ban sosem be­szélt. Iga­zán ta­nul­sá­gos a tör­té­net vége.

Verekedéssel zárt le egy vitát Szulák Andrea!

Verekedéssel zárt le egy vitát Szulák Andrea!

Ke­mé­nyen meg­védi az iga­zát, ha kell.

A szí­nésznő őszin­tén be­szélt arról, hogy ke­mé­nyen meg­védi az iga­zát, ha erre szük­ség van.

Körözés, zsaruk szedték le a külföldre tartó vonatról a magyar celebet!

Körözés, zsaruk szedték le a külföldre tartó vonatról a magyar celebet!

A hí­res­ség Sze­csődi Ka­ri­val ke­rült bajba, egy évek­kel ez­előtti ve­re­ke­dés miatt.

Véresre verte a kamionos a taxisofőrt, miután koccantak! - videó

Véresre verte a kamionos a taxisofőrt, miután koccantak! - videó

Bár a taxis volt a vét­kes az el­mon­dá­sok sze­rint, de ilyen ve­rést akkor sem ér­de­melt volna...

Durva jelenet Szegeden: kamera előtt verték össze a diáklányt

Durva jelenet Szegeden: kamera előtt verték össze a diáklányt

A tör­tén­te­ket a többi diák vette vi­de­óra.

A tör­tén­te­ket a többi diák vette vi­de­óra, a bán­tal­ma­zott lány­nak vi­szont senki sem se­gí­tett.

Pillanatok alatt alakult ki tömegverekedés

Pillanatok alatt alakult ki tömegverekedés a reptéren

Az ok el­ké­pesztő.

Két gép uta­sai estek egy­más­nak: az ok el­ké­pesztő. A ki­ér­kező rend­őrök se tud­tak cse­le­kedni.

Brutálisan megverték a Viszkist, minden csupa vér lett

Brutálisan megverték a Viszkist, minden csupa vér lett

Kis híján tra­gé­di­ába tor­kollt az útja.

Kis híján tra­gé­di­ába tor­kollt Amb­rus fel­vi­déki útja.

Fiatal bűnbandák tartják rettegésben a várost

Fiatal bűnbandák tartják rettegésben a várost

Az em­be­rek sö­té­te­dés után nem mer­nek ut­cára lépni, a bol­to­sok ret­teg­nek, ha a fi­a­ta­lok be­lép­nek az üz­le­tükbe.

Az em­be­rek sö­té­te­dés után már nem mer­nek ut­cára lépni, a bol­to­sok pedig ret­teg­nek, mikor a fi­a­ta­lok be­lép­nek az üz­le­tükbe - az ang­liai Hyde maga a pokol.

Botrány az étteremben, ököllel estek egymásnak a vendégek

Botrány az étteremben, ököllel estek egymásnak a vendégek

Hi­he­tet­len, mi miatt lett ek­kora balhé. A sze­mély­zet is te­he­tet­len volt.

Hi­he­tet­len, mi miatt lett ek­kora balhé. A sze­mély­zet is te­he­tet­len volt, ri­asz­tot­ták a rend­őr­sé­get.

Brutálisan megverték a világsztárt, mert megsértett egy nőt

Brutálisan megverték a világsztárt, mert megsértett egy nőt

Az üté­sek miatt a földre ke­rült.

A ze­nész mi­nő­sít­he­tet­len stí­lus­ban in­zul­tálta az idős nőt, per­cek múlva már a ka­szinó pad­ló­ján he­vert. Egy férfi si­e­tett a se­gít­sé­gére.

Elszabadult a pokol a boltban: megvadulva verték egymást az emberek

Elszabadult a pokol a boltban: megvadulva verték egymást az emberek

Ak­ciós áron kí­nálta egy üzlet a Nu­tel­lát, de ezt már rég meg­bánta.

Ak­ciós áron kí­nálta egy üzlet a Nu­tel­lát, de ezt már rég meg­bánta: a vá­sár­lók tel­je­sen meg­őrül­tek, fog­gal, kö­röm­mel és ököl­lel is küz­döt­tek a nép­szerű ter­mé­kért.

Váróteremben estek egymásnak a férfiak

Váróteremben estek egymásnak a férfiak

Mo­son­ma­gyar­óvá­ron tört ki a balhé. A rend­őr­ség nyo­mo­zást in­dí­tott el­le­nük.

Mo­son­ma­gyar­óvá­ron tört ki a balhé. A rend­őr­ség nyo­mo­zást in­dí­tott el­le­nük. A négy férfi közül kettő meg is sé­rült. A hely­színre ér­kező rend­őrök meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy a du­la­ko­dás egy szó­vál­tás­ból fa­jult el.

Így durvult el a karácsonyi vásárlás: tömegverekedés a plázában

Így durvult el a karácsonyi vásárlás: tömegverekedés a plázában

Hat nő esett egy­más­nak a be­vá­sár­ló­köz­pont­ban. Egyi­kő­jük kis­gye­rek­kel együtt ütött-vá­gott.

Rács mögé kerültek Majkáék. Mi történhetett?

Rács mögé kerültek Majkáék. Mi történhetett?

Egy cel­lá­ban ült és ve­re­ke­dett össze az ózdi hős és Cur­tis. A Va­lami Ame­rika 3 egyik be­tét­da­lá­nak klip­for­ga­tá­sán tör­tént az eset.

Egy cel­lá­ban ült és ve­re­ke­dett össze az ózdi hős és Cur­tis. A feb­ru­ár­ban mo­ziba ke­rülő Va­lami Ame­rika 3 egyik be­tét­da­lá­nak klip­for­ga­tá­sán tör­tént az eset. A cel­lába még be­ke­rült a va­gány éne­kesnő, Pász­tor Anna is. Ke­mény­ke­dés­ben nem volt hiány, nem csak sza­vak­kal pü­föl­ték egy­mást.

Verekedés, berágtak Pistoriusra a börtönben

Verekedés, berágtak Pistoriusra a börtönben

Ve­re­ke­désbe ke­ve­re­dett a bör­tön­ben a pa­ra­lim­pi­kon futó, aki zú­zó­dá­sok­kal meg­úszta a bal­hét.

Ve­re­ke­désbe ke­ve­re­dett a bör­tön­ben a pa­ra­lim­pi­kon futó, aki zú­zó­dá­sok­kal meg­úszta a bal­hét.

Áll a bál, megütötték a magyar válogatott focistát

Áll a bál, megütötték a magyar válogatott focistát

Sors­döntő íté­let a szü­net­ben, sze­rin­ted jogos volt a piros lap? Nézd meg a vi­deót, s döntsd el!

Sors­döntő íté­let a szü­net­ben, sze­rin­ted jogos volt a piros lap? Nézd meg a vi­deót, s döntsd el!

Véres leszámolás jön? A maffia vadászik a világhírű sportolóra

Véres leszámolás jön? A maffia vadászik a világhírű sportolóra

Ve­szély­ben McG­re­gor élete?

Ve­szély­ben McG­re­gor élete? A ket­rec­har­cos ez­út­tal na­gyon rosszul vá­lasz­tott ma­gá­nak el­len­fe­let. A szak­író sze­rint óri­ási bajba ke­rült.

Késelés és lincselés, mindenkit kitiltott a Fradi

Késelés és lincselés, mindenkit kitiltott a Fradi

Eddig össze­sen ti­zen­egy szur­koló kár­tyá­ját füg­gesz­tet­ték fel. Fotók nem kö­zöl­he­tőek a gya­nú­sí­tot­tak­ról.

Szájba verte a focistát a magyar edző, nyomoz a rendőrség

Szájba verte a focistát a magyar edző, nyomoz a rendőrség

.

Ala­cso­nyabb osz­tá­lyú meccs után tett fel­je­len­tést a já­té­kos. A tet­test ga­ráz­da­ság­gal gya­nú­sít­ják.

Focipályán csapott le a bunkó apuka

Focipályán csapott le a bunkó apuka

A druk­kert csep­pet sem za­varta, hogy gye­reke vé­gig­nézte aljas tet­tét.

Ez volt a fo­ci­hét leg­na­gyobb bot­rá­nya. A li­ver­pooli fo­ci­druk­kert csep­pet sem za­varta, hogy gye­reke vé­gig­nézte aljas tet­tét.

Ez rémisztő: taxis is részese volt a brutális balhénak Budapesten

Ez rémisztő: taxis is részese volt a brutális balhénak Budapesten

A rend­őr­ség nyo­mo­zást in­dí­tott az ügy­ben. Mire a hely­színre értek, nyoma ve­szett a ve­re­ke­dők­nek.

A rend­őr­ség nyo­mo­zást in­dí­tott az ügy­ben. Mire a hely­színre értek, nyoma ve­szett a ve­re­ke­dők­nek.

Megrázó felvétel, így verték egymást a Fradi-meccsen

Megrázó felvétel, így verték egymást a Fradi-meccsen

Bal­hés volt az FTC-Deb­re­cen rang­adó.

Nem csu­pán a gö­rög­tűz és a han­gu­lat miatt marad em­lé­ke­ze­tes a szom­bati Fe­renc­vá­ros-Deb­re­cen rang­adó.

Összeverték a színészt Kolozsváron, mert magyarul beszélt

Összeverték a színészt Kolozsváron, mert magyarul beszélt

A ro­ko­na­i­val be­szélt ma­gya­rul.

A ro­ko­na­i­val be­szélt ma­gya­rul a szí­nész egy ko­lozs­vári ital­bolt­nál.

Reagált a KFC, azonnal kirúgták a verekedő őrt

Reagált a KFC, azonnal kirúgták a verekedő őrt

Az ét­te­rem­lánc tel­je­sen el­ítéli a va­sár­nap éj­szaka tör­tén­te­ket. A cég már fel­aján­lást is tett egy szer­ve­zet ré­szére.

Az ét­te­rem­lánc tel­je­sen el­ítéli a va­sár­nap éj­szaka tör­tén­te­ket. A cég már fel­aján­lást is tett egy szer­ve­zet ré­szére.

Ilyet is rég láttunk élő adásban: Összeverekedtek a politikusok!

Ilyet is rég láttunk élő adásban: Összeverekedtek a politikusok!

A sza­vak ereje nem volt elég, a vita he­vé­ben mind­két ko­szo­vói dön­tés­ho­zó­nál el­sza­kadt a cérna.

Rómában veszélyes csókolózni!

Rómában veszélyes csókolózni!

Leg­alábbis azt ta­ná­csol­juk, előtte néz­ze­nek jól körül.

Leg­alábbis azt ta­ná­csol­juk, előtte néz­ze­nek jól körül. A be­ván­dor­lók ugyanis már a saját tör­vé­nyeik sze­rint cse­le­ked­nek...

Hihetetlen botrány a pályán: adásban ütötte le a klubtulaj a fociedzőt

Hihetetlen botrány: a pályán ütötte le a klubtulaj a fociedzőt

Videó a svájci bal­hé­ról. Vanc­zák Vil­mos ko­rábbi fő­nöke min­den ed­digi gaz­tet­tét alul­múlta.