CÍMKE: 'verekedés'

Rendőrök lepték el a Corvin mozit, nagy balhé volt Budapesten

Rendőrök lepték el a Corvin mozit, nagy balhé volt Budapesten

Egy em­bert sú­lyos sé­rü­lé­sek­kel vit­tek kór­házba, a tet­test vissza­tar­tot­ták.

FRISS HÍREK

Aljas dolgot művelt a szegedi szórakozóhelyen, most keresik a rendőrök

Aljas dolgot művelt a szegedi szórakozóhelyen, most keresik a rendőrök

Az éj­sza­kai ag­resszor rá­adá­sul a kul­csát is maga után hagyta.

Az éj­sza­kai ag­resszor rá­adá­sul a kul­csát is maga után hagyta.

Cellájában verte meg a börtönőrt egy rab: az indok hajmeresztő

Cellájában verte meg a börtönőrt egy rab: az indok hajmeresztő

A több­szö­rö­sen el­ítélt 30 éves lí­biai mig­ráns­nak most ismét a bí­ró­ság elé kell áll­nia.

A több­szö­rö­sen el­ítélt 30 éves lí­biai mig­ráns­nak most ismét a bí­ró­ság elé kell áll­nia.

Durva dolgot művelt egy nővel a 48 éves Attila a budapesti villamoson

Durva dolgot művelt egy nővel a 48 éves Attila a budapesti villamoson

Elő­ter­jesz­tést tet­tek le­tar­tóz­ta­tá­sá­nak in­dít­vá­nyo­zá­sára.

A férfit őri­zetbe vet­ték és elő­ter­jesz­tést tet­tek le­tar­tóz­ta­tá­sá­nak in­dít­vá­nyo­zá­sára.

Durva jelenet a Tesco parkolójában

Durva jelenet a Tesco parkolójában: a vásárlók próbálták megállítani a tolvajokat

Egy nő sú­lyo­san meg­sé­rült, ami­kor a tol­va­jok me­ne­külni pró­bál­tak.

Egy nő sú­lyo­san meg­sé­rült, ami­kor a tol­va­jok me­ne­külni pró­bál­tak.

Elképesztő, mit tett a budapesti nyomozó a 133E éjszakai buszon

Elképesztő, mit tett a budapesti nyomozó a 133E éjszakai buszon

Szol­gá­latba he­lyezte magát.

A bu­da­pesti nyo­mozó szol­gá­latba he­lyezte magát a bu­szon, meg is volt rá az oka.

Válogatás nélkül verték az embereket az utcán

Válogatás nélkül verték az embereket az utcán, 13 éves gyerekkel kezdték

Négy mig­ránst gya­nú­sít azzal a rend­őr­ség, hogy össze­sen 12 em­bert ver­tek meg a nyílt utcán.

Négy mig­ránst gya­nú­sít azzal az am­bergi rend­őr­ség, hogy több órán át jár­ták a német város ut­cá­ját, és vá­lo­ga­tás nél­kül ver­tek meg em­be­re­ket. A 17 és 19 év kö­zötti fi­a­ta­lo­kat elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tásba he­lyez­ték.

Kisiskolások karácsonyi előadásán verekedtek a szülők - videó

Kisiskolások karácsonyi előadásán verekedtek a szülők - videó

A szü­lők a jobb ka­mera he­lyért vesz­tek össze, ha­tal­mas ve­re­ke­dés lett be­lőle.

A szü­lők a jobb ka­mera he­lyért vesz­tek össze, ha­tal­mas ve­re­ke­dés lett be­lőle.

Hihetetlen, mi történt a boltban:egyik vásárló fejbe rúgta a másikat

Hihetetlen, mi történt a boltban:egyik vásárló fejbe rúgta a másikat

A rend­őrök ke­re­sik az el­kö­ve­tőt. A biz­ton­sági ka­mera fel­vé­telt ké­szí­tett az eset­ről. Te fel­is­me­red a tet­test?

Kíméletlen boksz a lelátón, kirúgta munkatársait az Újpest

Kíméletlen boksz a lelátón, kirúgta munkatársait az Újpest

A hét­végi ese­mé­nyek után ko­moly dön­tést ho­zott a lila-fe­hé­rek együt­tese.

Súlyos büntetés, elítélték a verekedő magyar szurkolót

Súlyos büntetés, elítélték a verekedő magyar szurkolót

A meccs meg­kez­dése előtt a vád­lott a sor­ban előtte álló szur­ko­ló­tár­sát meg­ütötte.

A meccs meg­kez­dése előtt a vád­lott a sor­ban előtte álló szur­ko­ló­tár­sát meg­ütötte.

Verekedés a sztárcsapatnál, ököllel estek egymásnak az edzésen

Verekedés a sztárcsapatnál, ököllel estek egymásnak az edzésen

Óri­ási a fe­szült­ség a sztár­csa­pat­nál a gyenge ered­mé­nyek miatt.

Óri­ási a fe­szült­ség a sztár­csa­pat­nál a gyenge ered­mé­nyek miatt, ve­re­ke­désbe tor­kolt az edzés.

Megrázó: vascsővel vertek agyon egy férfit a nyílt utcán

Megrázó videó: vascsővel vertek agyon egy férfit a nyílt utcán

Egy hétig har­col­tak az éle­té­ért.

Meh­met Tu­tul­kan éle­té­ért egy hétig har­col­tak a kór­ház­ban. A Be­sik­tas szur­ko­ló­jára egy ét­te­rem előtt tá­mad­tak rá.

Botrány a szállodában: hivatalos személlyel verekedett Eb-győztes birkózónk

Botrány a szállodában: hivatalos személlyel verekedett Eb-győztes birkózónk

Egy be­rek­für­dői ho­tel­ben össze­szó­lal­ko­zott egy szol­gá­la­ton kí­vüli hi­va­ta­los sze­méllyel az Eb-győz­tes, hat­szo­ros vb-ezüst­ér­mes Deák Bár­dos Mi­hály.

Brutálisan elbánt a besurranó tolvajokkal a bátor nő! - videó

Brutálisan elbánt a besurranó tolvajokkal a bátor nő! - videó

A két férfi el­me­ne­kült a hely­szín­ről.

A két férfi zsák­mány nél­kül, meg­szé­gye­nülve me­ne­kült el a hely­szín­ről!

Lefejelte a Wizz Air gépén a rendőrt, elítélték a lett férfit

Lefejelte a Wizz Air gépén a rendőrt, már el is ítélték

A rendőr az áll­kap­csán sé­rült.

Össze­szó­lal­ko­zott két lett ál­lam­pol­gár a Wizz Air egyik bu­da­pesti já­ra­tán. Fe­ri­he­gyen már a ha­tó­ság várta a gépet.

Lerohanta a rendőrség a budapesti társasházat, ezt a férfit keresték

Lerohanta a rendőrség a budapesti társasházat, ezt a férfit keresték

A 29 éves férfi össze­vert egy utast a vil­la­mos­nál.

A 29 éves férfi össze­vert egy utast a vil­la­mos­nál.

Botrány a 60 éves sztárapuka életében, saját magát buktatta le ezzel

Botrány a 60 éves sztárapuka életében, saját magát buktatta le ezzel

A szí­nész egy par­ko­ló­hely miatt ve­szett össze egy másik au­tós­sal, az ügy pedig bí­ró­ság elé ke­rült.

Durva videó: véresre verte egymást két mezőlaborci diák a kiránduláson

Durva videó: véresre verte egymást két mezőlaborci diák a kiránduláson

A di­á­kok ve­re­ke­dé­sé­ből rend­őr­ségi ügy lett, az is­ko­la­igaz­gató pedig meg­várja a nyo­mo­zás végét.

Botrányba keveredett a 60 éves sztárapuka, nem bírta türtőztetni magát

Botrányba keveredett a 60 éves sztárapuka, nem bírta türtőztetni magát

A szí­nész­nél egy par­ko­ló­hely miatt sza­kadt el a húr.

A szí­nész­nél egy par­ko­ló­hely miatt sza­kadt el a húr.

Megdöbbentő videó került elő a Széll Kálmán téri verekedésről

Megdöbbentő videó került elő a Széll Kálmán téri verekedésről

Ti­né­dzse­rek­ből álló ban­dák estek egy­más­nak.

Ti­né­dzse­rek­ből álló ban­dák estek egy­más­nak.

Félholtra verte az apa a tanárt, aki molesztálta lányát - sokkoló videó

Félholtra verte az apa a tanárt, aki molesztálta lányát - sokkoló videó

Mind­össze né­hány má­sod­perc alatt olyan erő­vel tá­madt a ta­nárra a férfi, mint egy tor­nádó.

Élőben verekedett össze Bárdosi Sándor és Növényi Norbert

Élőben verekedett össze Bárdosi Sándor és Növényi Norbert

A fo­lyo­són ugat­tak egy­más­nak.

A két spor­toló a ha­zánk­ban je­len­leg zajló bir­kózó vi­lág­baj­nok­ság kap­csán mu­tatta meg a fo­gá­so­kat a stú­dió fo­lyo­só­ján.

Vérfürdő Tunéziában, elszabadult a pokol a BL-meccsen

Vérfürdő Tunéziában, elszabadult a pokol a BL-meccsen

Óri­ási balhé tört ki a rang­adón. Ki­vet­kőz­tek ma­guk­ból a szur­ko­lók. Sé­rü­lé­sek és le­tar­tóz­ta­tá­sok tu­cat­jai a le­lá­tón.

Óri­ási balhé tört ki a rang­adón. Ki­vet­kőz­tek ma­guk­ból a szur­ko­lók. Sé­rü­lé­sek és le­tar­tóz­ta­tá­sok tu­cat­jai a le­lá­tón.

Letöltendő! Lecsukták Dzsudzsák Balázs haverját

Letöltendő! Lecsukták Dzsudzsák Balázs haverját

Alek­szan­der Ko­ko­rin nem úszta meg az ét­termi bot­rányt, ko­moly bün­te­tést ka­pott.

Alek­szan­der Ko­ko­rin nem úszta meg az ét­termi bot­rányt, ko­moly bün­te­tést ka­pott.

Fegyverrel balhéztak össze a szomszédok a kertvárosban

Összebalhéztak a szomszédok a kertvárosban, még egy fegyver is előkerült! - videó

Az egyik szom­széd vi­rág­cse­re­pek­kel ütötte a má­si­kat, aki erre elő­ka­pott egy pisz­tolyt.

Az egyik szom­széd vi­rág­cse­re­pek­kel ütötte a má­si­kat, aki erre elő­ka­pott egy pisz­tolyt.

A kapitánynak kellett közbelépnie, verekedés tört ki a Wizz Air gépén

A kapitánynak kellett közbelépnie, verekedés tört ki a Wizz Air gépén

Na­gyon meg­ré­mül­tek az uta­sok a hétfő esti Bázel-Bu­da­pest já­ra­ton.

Meg­ré­mül­tek az uta­sok a hétfő esti Bázel-Bu­da­pest já­ra­ton. Az uta­zást egy ag­resszív fi­a­tal tette tönkre.

Döbbenet Bécsben: brutálisan összevert 3 idős nőt egy migráns

Döbbenet Bécsben: brutálisan összevert 3 idős nőt egy migráns

Egy vil­la­mos­meg­ál­ló­ban tá­madt.

A szír mig­ráns egy vil­la­mos­meg­ál­ló­ban tá­madt rá az asszo­nyokra.

Sokkoló videó, ököllel ütötték arcon az ártatlan lányt

Sokkoló videó, ököllel ütötték arcon az ártatlan lányt

Rossz­kor volt rossz he­lyen.

Rossz­kor volt rossz he­lyen egy fi­a­tal nő, akit ököl­lel ütöt­tek meg, és el­te­rült az utcán. Videó ké­szült az eset­ről.

Mindenkit ütöttek, sikítozva menekültek az emberek

Mindenkit ütöttek, sikítozva menekültek az emberek

Sen­kit sem kí­mél­tek.

Egy biz­ton­sági őr el­árulta, sen­kit sem kí­mél­tek a szlo­vák hu­li­gá­nok a hoki meccsen.

Összeverekedett Majka és Tilla!

Összeverekedett Majka és Tilla!

A két mű­sor­ve­zető imádja ug­ratni egy­mást.

A két mű­sor­ve­zető imádja ug­ratni egy­mást: ez­út­tal Till At­tila húzta a rö­vi­deb­bet, Majka úgy rá­ijesz­tett, hogy ba­rátja szinte szó­hoz sem ju­tott.

Német rendőrnőt vert össze egy libanoni tinédzser

Német rendőrnőt vert össze egy libanoni tinédzser

Egy es­seni ví­zi­pipa bár­ban tar­tott raz­ziát a német rend­őr­ség. A hely­szí­nen több fi­a­tal­ko­rút is ta­lál­tak...

Egy es­seni ví­zi­pipa bár­ban tar­tott raz­ziát a német rend­őr­ség. A hely­szí­nen több fi­a­tal­ko­rút is ta­lál­tak...

Brutális, két nő esett egymásnak az úton, a gyerek előtt - videó

Brutális, két nő esett egymásnak az úton, a gyerek előtt - videó

Két anya esett őrül­ten egy­más­nak Ang­li­á­ban egy for­gal­mas út kel­lős kö­ze­pén.

Két anya esett őrül­ten egy­más­nak Ang­li­á­ban egy for­gal­mas út kel­lős kö­ze­pén

Így esett egymásnak Pintér Tibor és Berki Krisztián

Így esett egymásnak Pintér Tibor és Berki Krisztián

Az izom­ce­leb ön­bi­zalma szinte ha­tár­ta­lan, ha pedig ro­kon­lel­kek ta­lál­koz­nak, kisül va­lami egé­szen ér­de­kes...

Az izom­ce­leb ön­bi­zalma szinte ha­tár­ta­lan, ha pedig ro­kon­lel­kek ta­lál­koz­nak, kisül va­lami egé­szen ér­de­kes pro­duk­tum.

Durva ami a börtönben történt Zsolttal: jelenleg kómában tartják

Durva ami a börtönben történt Zsolttal: jelenleg kómában tartják

Egyik rab­társa úgy meg­verte a pál­hal­mai bör­tön­ben, hogy a férfit je­len­leg is mes­ter­sé­ges kó­má­ban tart­ják az or­vo­sok.

Szörnyű, amit ezek a migránsikrek egy német kisfiúval műveltek

Szörnyű, amit ezek a migránsikrek egy német kisfiúval műveltek

Egy hét­éves kisfiút sú­lyo­san össze­vert egy 9 éves iker­pár...

Ko­moly vi­ta­té­mát ge­ne­rált az a lon­dorfi eset, minek során egy hét­éves kisfiút olyan sú­lyo­san össze­vert egy 9 éves iker­pár, hogy az ál­do­za­tot két napra bent tar­tot­ták a kór­ház­ban meg­fi­gye­lésre.

Berki megverésére készül Pintér Tibor

Berki megverésére készül Pintér Tibor

A szí­nész sze­re­pet adott a TV2 mű­sor­ve­ze­tő­jé­nek az egyik da­rab­já­ban, ahol igazi harci pil­la­na­to­kat lát­hat­nak majd a nézők.

A szí­nész sze­re­pet adott a TV2 mű­sor­ve­ze­tő­jé­nek az egyik da­rab­já­ban, ahol igazi harci pil­la­na­to­kat lát­hat­nak majd a nézők.

Kitudódott, nőket vert a Viszkis

Kitudódott, nőket vert a Viszkis

Amb­rus At­ti­lá­val évek­kel ez­előtt meg­esett, hogy el­járt a keze.

A ha­ma­ro­san apai örö­mök elé néző Amb­rus At­ti­lá­val évek­kel ez­előtt meg­esett, hogy el­járt a keze.

Durva iskolai botrány után lett öngyilkos a miskolci tinilány

Durva iskolai botrány után lett öngyilkos a miskolci tinilány

Zsófi mind­össze 16 éves volt...

Zsófi mind­össze 16 éves volt. Három évvel ez­előtt ba­rát­női mellé állt, és meg­ver­tek egy kis­lányt az is­ko­lá­ban, az ügy miatt bí­ró­ságra kel­lett jár­niuk, nem­rég szü­le­tett íté­let...

Életveszélyesen megszúrta a vitapartnerét

Életveszélyesen megszúrta a vitapartnerét

Két férfi szó­vál­tásba ke­ve­re­dett. Egyik férfi meg­ütötte a má­si­kat, mire az kés­szú­rás­sal re­a­gált.

Két férfi szó­vál­tásba ke­ve­re­dett. Egyik férfi meg­ütötte a má­si­kat, mire az kés­szú­rás­sal re­a­gált.

Iszonyatos tömegbunyó a pályán, bevadultak a játékosok

Iszonyatos tömegbunyó a pályán, bevadultak a játékosok

Egy­más­nak estek a ko­sa­ra­sok. Re­pül­tek a po­fo­nok és a szé­kek.

Ren­de­sen egy­más­nak estek a ko­sa­ra­sok a vi­lág­baj­noki se­lej­te­zőn. Re­pül­tek a po­fo­nok és a szé­kek.

Ijesztő látvány, kegyetlen verekedésbe torkollott a brazilok meccse

Ijesztő látvány, kegyetlen verekedésbe torkollott a brazilok meccse

Nem kí­mél­ték egy­mást a szur­ko­lók, röp­köd­tek a kő­ke­mény üté­sek.

Nem kí­mél­ték egy­mást a szur­ko­lók, röp­köd­tek a kő­ke­mény üté­sek.

Döbbenetes, mit állít erőszakos fiáról a bántalmazott Lópici Gáspár

Döbbenetes, mit állít erőszakos fiáról a bántalmazott Lópici Gáspár

Az idős szí­nész úgy érezte, nem éli túl az el­múlt egy évet, ám most már job­ban van, és meg is van a vé­le­mé­nye a múlt­béli ese­mé­nyek­ről.

Megdöbbentő fotók a fiatal színésznőről: aggódnak a rajongók

Megdöbbentő fotók a fiatal színésznőről: aggódnak a rajongók

Mintha va­laki foj­to­gatta volna...

A szí­nésznő nya­kán és arcán vér­alá­fu­tá­sok lát­sza­nak, mintha va­laki foj­to­gatta volna.

Ököllel megütött, majd kifosztott két nőt egy budapesti férfi

Ököllel megütött, majd kifosztott két nőt egy budapesti férfi - Videó

Le­tar­tóz­tat­ták.

Egy nap le­for­gása alatt két idős nőt is meg­tá­ma­dott egy 34 éves férfi.

Ez igen! Gereblyével esett egymásnak két nyugdíjas

Ez igen! Gereblyével esett egymásnak két nyugdíjas

Egyi­kü­ket őri­zetbe vet­ték...

Az egyik 72 éves néni tá­madt rá a 83 éves szom­széd­jára, aki­vel ko­ráb­ban vi­tába ke­ve­re­dett. A ve­sze­ke­dő­ket az egyik asszony fia pró­bálta ki­bé­kí­teni.

Rémálommá vált az osztálykirándulás a veszprémi diákoknak

Rémálommá vált az osztálykirándulás a veszprémi diákoknak

A kí­sé­rő­ta­nár ré­sze­gen tá­madt rá a di­á­kokra, töb­bet meg is vert.

A kí­sé­rő­ta­nár ré­sze­gen tá­madt rá a di­á­kokra, töb­bet meg is vert.

A csecsen migráns egy tűzoltó készülékkel verte egy afgán migráns fejét

A csecsen migráns egy tűzoltó készülékkel verte egy afgán migráns fejét

Végül a cott­busi rend­őr­ség 26 cse­csent őri­zetbe vett, a ki­hall­ga­tá­suk fo­lya­mat­ban van.

Durva történet: Ezért ütötték meg a siket kismamát és kutyáját a repülőn

Durva történet: Ezért ütötték meg a siket kismamát és kutyáját a repülőn

A fel­bő­szült utas­társ ököl­lel csa­pott le. Az üt­le­gek­ből ka­pott a testi fo­gya­té­kos­ság­gal élő ter­hes kis­mama és se­gítő ku­tyusa is.

Döbbenet: sokkos állapotban nyilatkozott az összevert focisztár

Döbbenet: sokkos állapotban nyilatkozott az összevert focisztár

Drá­mai hely­zet, Bas Dost nem ta­lálta a sza­va­kat.

Hu­li­gá­nok tá­mad­tak a Sport­ing já­té­ko­sa­ira, sen­kit nem kí­mél­tek. Bas Dost nem ta­lálta a sza­va­kat.

Eltörték az idős ember lábát mert alkoholt ivott a kebabos előtt. Videó!

Eltörték az idős ember lábát mert alkoholt ivott a kebabos előtt Videó

Már sem­min sem cso­dál­koz­ha­tunk. Azt csi­nál­nak, amit akar­nak.

Az Eu­ró­pát el­fog­laló mu­zul­má­nok ke­mé­nyen le­súj­ta­nak, ha va­lami nem tet­szik nekik.

Meglepő vallomás, nagy bajba került Oláh Ibolya

Meglepő vallomás, nagy bajba került Oláh Ibolya

Gye­rek­ként sem fogta vissza magát.

Az éne­kesnő gye­rek­ként sem fogta vissza magát, több­ször ko­moly fej­tö­rést oko­zott any­já­nak.

15 svéd antifa tüntető vert össze brutálisan egy férfit! - videó

15 svéd antifa tüntető vert össze brutálisan egy férfit! - videó

Zász­ló­rúd­dal is ütöt­ték a sze­ren­csét­len em­b­ret a de­monst­rá­lók, aki még a föl­dön is ka­pott né­hány rú­gást.

Zász­ló­rúd­dal is ütöt­ték a sze­ren­csét­len em­bert a de­monst­rá­lók, aki még a föl­dön is ka­pott né­hány rú­gást.

Összeverte a lányát gúnyoló fiút: Videóra vették

Összeverte a lányát gúnyoló fiút: Videóra vették

Döb­be­ne­tes fel­vé­tel, egy férfi el­ké­pesztő bru­ta­li­tás­sal támad egy ka­maszfi­úra. Meg­rázó kép­so­rok!

Döb­be­ne­tes fel­vé­tel ke­ring az in­ter­ne­ten, me­lyen egy férfi, el­ké­pesztő bru­ta­li­tás­sal támad egy ka­maszfi­úra. Meg­rázó kép­so­rok!

Nagy a pánik: brutális kegyetlenség áldozata lett a fociszurkoló

Nagy a pánik: brutális kegyetlenség áldozata lett a fociszurkoló

Nad­rág­szíj­jal ver­het­ték fejbe.

Kri­ti­kus ál­la­pot­ban fek­szik a kór­ház­ban egy Li­ver­pool-druk­ker. A rend­őr­ség két fi­a­talt is em­ber­ölési kí­sér­let­tel gya­nú­sít.

Osztrák rendőr az intenzíven! Félholtra verte egy randalírozó dominikai férfi

Osztrák rendőr az intenzíven! Félholtra verte egy randalírozó dominikai férfi

Rajta kívűl még to­vábbi négy rendőr is meg­sé­rült az össze­csa­pás­ban, amely Linz bel­vá­ro­sá­ban tör­tént.

Afrikai suhancok provokáltak, a svéd nyugdíjasok visszavágtak. Videó!

Afrikai suhancok provokáltak, a svéd nyugdíjasok visszavágtak- videó

Pedig az eset nem is Stock­holm­ban, hanem egy apró vá­ros­ká­ban tör­tént.

Pedig az eset nem is Stock­holm­ban, Gö­te­borg­ban vagy Mal­mő­ben, hanem egy apró vá­ros­ká­ban tör­tént. Ez az el­múlt napok leg­né­zet­tebb svéd vi­de­ója.

Utolsó pillanatban mentették meg: félelmében hipót ivott Petra

Utolsó pillanatban mentették meg: félelmében hipót ivott Petra

Petra és ba­rát­nője 14 éves volt, ami­kor meg­ver­tek egy lányt.

Petra és ba­rát­nője 14 éves volt, ami­kor fél­té­keny­ség­ből meg­ver­tek egy lányt. A bí­ró­ság ja­ví­tó­in­té­zetbe küldte őket.

Döbbenet: a nyílt utcán verték véresre a népszerű sportolót

Döbbenet: a nyílt utcán verték véresre a népszerű sportolót

Dar­ren Webs­ter bé­ké­sen sé­tált a szál­lása felé, ami­kor be­le­kö­töt­tek. Az orrát is el­tör­ték.

Dar­ren Webs­ter bé­ké­sen sé­tált a szál­lása felé, ami­kor be­le­kö­töt­tek. Az orrát is el­tör­ték.

Ájultra vert 2 csendőrt tízegynéhány bevándorló Korzikán

Ájultra vert 2 csendőrt tízegynéhány bevándorló Korzikán

Pedig nem vol­tak puha fiúk...

Pedig nem vol­tak puha fiúk, a fran­cia kü­lön­le­ges erők kö­te­lé­kébe tar­toz­tak.

Megvadult a biztonsági őr: összeverte kollégáját

Megvadult a biztonsági őr: összeverte magatehetetlen kollégáját

A biz­ton­sági ka­mera min­dent fel­vett.

A biz­ton­sági ka­mera min­dent fel­vett. Sok­ko­lóak a kép­so­rok.

Verekedéssel zárt le egy vitát Szulák Andrea!

Verekedéssel zárt le egy vitát Szulák Andrea!

Ke­mé­nyen meg­védi az iga­zát, ha kell.

A szí­nésznő őszin­tén be­szélt arról, hogy ke­mé­nyen meg­védi az iga­zát, ha erre szük­ség van.

Maszkos focihuligánok verték össze a saját játékosaikat

Maszkos focihuligánok verték össze a saját játékosaikat

Az ál­do­za­tok még csak nem is ját­szot­tak a ne­hez­mé­nye­zett meccsen. A klub­juk fel­je­len­tést tett.

Pedig az ál­do­za­tok még csak nem is ját­szot­tak a ne­hez­mé­nye­zett meccsen. A klub­juk fel­je­len­tést tett.

Botrányos jelenet a Mekiben: földre tepertek egy vendéget a dolgozók

Botrányos jelenet a Mekiben: földre tepertek egy vendéget a dolgozók

Ve­re­ke­dés tört ki Lon­don egyik gyors­ét­ter­mé­ben, ezért az al­kal­ma­zot­tak­nak kel­lett köz­be­lép­niük.

Vallomás, Gera Zoltánt a parkolóban akarták megverni

Vallomás, Gera Zoltánt a parkolóban akarták megverni

Erről még nem be­szélt.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott és a Fe­renc­vá­ros lab­da­rú­gója olyan szto­rit osz­tott meg, amely­ről ko­ráb­ban sosem be­szélt. Iga­zán ta­nul­sá­gos a tör­té­net vége.

Körözés, zsaruk szedték le a külföldre tartó vonatról a magyar celebet!

Körözés, zsaruk szedték le a külföldre tartó vonatról a magyar celebet!

A hí­res­ség Sze­csődi Ka­ri­val ke­rült bajba.

A hí­res­ség Sze­csődi Ka­ri­val ke­rült bajba, egy évek­kel ez­előtti ve­re­ke­dés miatt.

Durva jelenet Szegeden: kamera előtt verték össze a diáklányt

Durva jelenet Szegeden: kamera előtt verték össze a diáklányt

A tör­tén­te­ket a többi diák vette vi­de­óra.

A tör­tén­te­ket a többi diák vette vi­de­óra, a bán­tal­ma­zott lány­nak vi­szont senki sem se­gí­tett.

Brutálisan megverték a Viszkist, minden csupa vér lett

Brutálisan megverték a Viszkist, minden csupa vér lett

Kis híján tra­gé­di­ába tor­kollt az útja.

Kis híján tra­gé­di­ába tor­kollt Amb­rus fel­vi­déki útja.

Véresre verte a kamionos a taxisofőrt, miután koccantak! - videó

Véresre verte a kamionos a taxisofőrt, miután koccantak! - videó

Bár a taxis volt a vét­kes az el­mon­dá­sok sze­rint, de ilyen ve­rést akkor sem ér­de­melt volna...

Pillanatok alatt alakult ki tömegverekedés a reptéren

Pillanatok alatt alakult ki tömegverekedés a reptéren

Két gép uta­sai estek egy­más­nak: az ok el­ké­pesztő.

Két gép uta­sai estek egy­más­nak: az ok el­ké­pesztő. A ki­ér­kező rend­őrök se tud­ták fel­tar­tóz­tatni az őr­jöngő tö­me­get, így ők üveg­fal mögül néz­ték az in­ci­denst. Végül nem száll­tak fel a gépek.

Fiatal bűnbandák tartják rettegésben a várost

Fiatal bűnbandák tartják rettegésben a várost

Az em­be­rek sö­té­te­dés után nem mer­nek ut­cára lépni, a bol­to­sok ret­teg­nek, ha a fi­a­ta­lok be­lép­nek az üz­le­tükbe.

Az em­be­rek sö­té­te­dés után már nem mer­nek ut­cára lépni, a bol­to­sok pedig ret­teg­nek, mikor a fi­a­ta­lok be­lép­nek az üz­le­tükbe - az ang­liai Hyde maga a pokol.

Elszabadult a pokol a boltban: megvadulva verték egymást az emberek

Elszabadult a pokol a boltban: megvadulva verték egymást az emberek

Ak­ciós áron kí­nálta egy üzlet a Nu­tel­lát, de ezt már rég meg­bánta: a vá­sár­lók tel­je­sen meg­őrül­tek.

Brutálisan megverték a világsztárt, mert megsértett egy nőt

Brutálisan megverték a világsztárt, mert megsértett egy nőt

Az üté­sek miatt a földre ke­rült.

A ze­nész mi­nő­sít­he­tet­len stí­lus­ban in­zul­tálta az idős nőt, per­cek múlva már a ka­szinó pad­ló­ján he­vert. Egy férfi si­e­tett a se­gít­sé­gére.

Botrány az étteremben, ököllel estek egymásnak a vendégek

Botrány az étteremben, ököllel estek egymásnak a vendégek

Hi­he­tet­len, mi miatt lett ek­kora balhé. A sze­mély­zet is te­he­tet­len volt.

Hi­he­tet­len, mi miatt lett ek­kora balhé. A sze­mély­zet is te­he­tet­len volt, ri­asz­tot­ták a rend­őr­sé­get.