CÍMKE: 'velem'

Bevallotta Törőcsik Mari, mire készül: visszatér a fővárosba

Törőcsik Mari bevallotta, visszatér a fővárosba

A Kos­suth-nagy­dí­jas szí­nésznő tele van élet­kedv­vel és nem sze­retne még 83 éve­sen sem pi­henni.

Megszólalt Törőcsik Mari, ezt mondta Orbán Viktor látogatásáról

Megszólalt Törőcsik Mari, ezt mondta Orbán Viktor látogatásáról

A 83 éves le­gen­dás szí­nésznő na­gyon meg­ha­tó­dott.

A 83 éves le­gen­dás szí­nésznő na­gyon meg­ha­tó­dott.

Exkluzív részletek: Orbán Viktor így látogatta meg Törőcsik Marit

Exkluzív részletek: Orbán Viktor így látogatta meg Törőcsik Marit

Tö­rő­csik Mari alig akart hinni a fü­lé­nek, ami­kor kö­zöl­ték vele...

Tö­rő­csik Mari alig akart hinni a fü­lé­nek, ami­kor kö­zöl­ték vele, hogy Kos­suth- nagy­dí­jat ka­pott.

Változás Törőcsik Mari állapotában, ezt tette vele a Kossuth Nagydíj

Változás Törőcsik Mari állapotában, ezt tette vele a Kossuth Nagydíj

Két Kos­suth-díj után meg­kapta a Kos­suth Nagy­dí­jat is a Nem­zet Szí­né­sze már­cius 15-én!

Két Kos­suth-díj után meg­kapta a Kos­suth Nagy­dí­jat is a Nem­zet Szí­né­sze már­cius 15-én!

Szívmelengető találkozásban volt része Törőcsik Marinak

Szívmelengető találkozásban volt része Törőcsik Marinak

A le­gen­dás szí­nész­nőt ve­lemi ott­ho­ná­ban lá­to­gatta meg Mága Zol­tán he­ge­dű­mű­vész.

Friss fotók a 83 éves Törőcsik Mariról

Friss fotók a 83 éves Törőcsik Mariról

A Nem­zeti Szín­ház ve­zér­igaz­ga­tója, Vid­nyánszky At­tila is meg­lá­to­gatta 83. szü­le­tés­napja al­kal­má­ból a le­gen­dás mű­vész­nőt. Tö­rő­csik ve­lemi ott­ho­ná­ban fo­gadta a ven­dé­geit.

A Nem­zeti Szín­ház ve­zér­igaz­ga­tója, Vid­nyánszky At­tila is meg­lá­to­gatta 83. szü­le­tés­napja al­kal­má­ból a le­gen­dás mű­vész­nőt. Tö­rő­csik ve­lemi ott­ho­ná­ban fo­gadta a ven­dé­geit.

Mégsem utazhat Budapestre Törőcsik Mari

Mégsem utazhat Budapestre Törőcsik Mari

Or­vo­sai nem en­ge­dik...

Ko­ráb­ban arról szól­tak a hírek, hogy a vi­déki ott­ho­ná­ban lá­ba­dozó szí­nész­le­genda ős­szel már utaz­hat...

Újabb hír érkezett Törőcsik Mari állapotáról

Újabb hír érkezett Törőcsik Mari állapotáról

A jó hírt már ő maga kö­zölte...

A szí­nész­le­genda azon­ban ismét be­bi­zo­nyí­totta, hogy szer­ve­zete vas­ból van. A jó hírt már ő maga kö­zölte a Ri­post­tal.

Születésnapján köszöntöttük: ezt mondta a Ripostnak Törőcsik Mari

Születésnapján köszöntöttük: ezt mondta a Ripostnak Törőcsik Mari

Né­hány nap­pal a szü­le­tés­napja előtt tért haza a kór­ház­ból.

Tö­rő­csik Mari csak né­hány nap­pal a szü­le­tés­napja előtt tért haza a kór­ház­ból ve­lemi ott­ho­nába, itt fo­gadta a Ri­post mun­ka­tár­sait. A le­genda ugyan fá­radt­nak tűnt, de örült a lá­to­ga­tás­nak, még ha csak né­hány per­cet is tölt­het­tünk el mel­lette.

Drámai bejelentést tett Törőcsik Mari, a nemzet színésze

Drámai bejelentést tett Törőcsik Mari

A mű­vésznő va­sár­nap dél­ben nem volt biz­tos benne, hogy részt tud venni a tisz­te­le­tére ren­de­zett ün­nep­sé­gen.

Tö­rő­csik Mari va­sár­nap dél­ben még nem volt biz­tos benne, hogy részt tud venni a tisz­te­le­tére ren­de­zett ün­nep­sé­gen, mely­nek során át­ad­ták neki a dísz­pol­gári ok­le­ve­let.

Őszintén vallott egészségi állapotáról Törőcsik Mari

Őszintén vallott egészségi állapotáról Törőcsik Mari

Ott­ho­ná­ban lá­ba­do­zik.

A Nem­zet Szí­né­sze ve­lemi ott­ho­ná­ban lá­ba­do­zik a több mint egy éves kór­házi ke­ze­lése után.

Törőcsik Mari tényleg maga a csoda

Törőcsik Mari tényleg maga a csoda

A szí­nésznő szá­mára már közel a tel­jes fel­épü­lés, és ezt ő maga is érzi.

A szí­nésznő szá­mára már közel a tel­jes fel­épü­lés, és ezt ő maga is érzi. Hús­vét­hét­főn lo­csol­ko­dó­kat is fo­ga­dott, az ünnep kap­csán szto­ri­zott és az ál­la­po­tá­ról is me­sélt.

Óriási megtiszteltetés érte Törőcsik Marit: könnyekig hatódott

Óriási megtiszteltetés érte Törőcsik Marit: könnyekig hatódott

Va­sár­nap kora este ren­ge­te­gen ér­kez­tek a ve­lemi Stir­ling-vil­lába, ahol be­teg­sége óta elő­ször je­lent meg nyil­vá­no­san a szí­nész­le­genda.

Va­sár­nap kora este ren­ge­te­gen ér­kez­tek a ve­lemi Stir­ling-vil­lába, ahol be­teg­sége óta elő­ször je­lent meg nyil­vá­no­san a szí­nész­le­genda.

Exkluzív interjú Törőcsik Marival: Unicummal ünnepli a hazatérést

Exkluzív interjú Törőcsik Marival: Unicummal ünnepli a hazatérést

Egy év után ki­en­ged­ték a kór­ház­ból Tö­rő­csik Marit!

Egy év után ki­en­ged­ték a kór­ház­ból Tö­rő­csik Marit, aki­nek ál­la­pota ro­ha­mo­san javul. A nem­zet szí­né­sze - akit ké­sőbb szom­szé­dai és ba­rá­tai is meg­lá­to­gat­tak - teg­nap az ott­ho­ná­ban fo­gadta a Ri­post mun­ka­tár­sát.

Exkluzív fotó Törőcsik Mariról: Így lábadozik otthonában

Exkluzív fotó Törőcsik Mariról: Így lábadozik otthonában

A Ri­post be­ju­tott a nem­zet szí­né­sze ve­lemi ott­ho­nába, szí­ve­sen fo­gadta mun­ka­tár­sa­in­kat!

A Ri­post be­ju­tott a nem­zet szí­né­sze ve­lemi ott­ho­nába, szí­ve­sen fo­gadta mun­ka­tár­sa­in­kat!

Hatalmas fordulat: Döntöttek az orvosok Törőcsik Mari sorsáról

Hatalmas fordulat: Döntöttek az orvosok Törőcsik Mari sorsáról

A szí­nésznő a Ri­post-nak nyi­lat­ko­zott!

A szom­bat­he­lyi Mark­usovszky Kór­ház or­vo­sai úgy dön­töt­tek: a szí­nésznő ál­la­pota ki­elé­gítő, el­hagy­hatja bel­gyó­gyá­sza­tot.

Megtörte a csendet a nagybeteg Törőcsik Mari: Ezt üzente a kórházból!

Megtörte a csendet a nagybeteg Törőcsik Mari: Ezt üzente a kórházból!

A szí­nésznő egyre job­ban érzi magát! Oly­annyira, hogy már el is hagy­hatta egy időre a kór­há­zat! Jó hírek ezek...

Borzalmas dolgot műveltek eltűnése előtt a fiatal magyar fiúval

Borzalmas dolgot műveltek eltűnése előtt a fiatal magyar fiúval

Al­só­nad­rág­ban, me­zít­láb me­ne­kült el a tá­ma­dói elől.

Hár­man bru­tá­li­san meg­ver­ték Ri­chár­dot, aki ez­után egy al­só­nad­rág­ban, me­zít­láb me­ne­kült el a mun­kás­szál­ló­ról, még no­vem­ber 11-én este. Azóta nem tudni, hogy hol lehet, merre húz­hatta meg magát a tá­ma­dói elől búj­kálva...

Hogy történhetett? Balesetet szenvedett Törőcsik Mari!

Hogy történhetett? Balesetet szenvedett Törőcsik Mari!

Ve­lemi há­zá­ban esett el.

A na­pok­ban ha­za­en­ged­ték a szom­bat­he­lyi Mark­usovszky Kór­ház­ból Tö­rő­csik Marit, ám azon­nal vissza is ke­rült: ve­lemi ott­ho­ná­ban ugyanis bal­eset érte.

Megtudtuk, ápolót és kertészt is kap Törőcsik Mari

Megtudtuk, ápolót és kertészt is kap Törőcsik Mari

A falu pol­gár­mes­tere la­punk­nak ki­je­len­tette: nem hagy­ják ma­gára a mű­vészt az­után sem, hogy ki­en­ge­dik a kór­ház­ból.

A falu pol­gár­mes­tere la­punk­nak ki­je­len­tette: nem hagy­ják ma­gára a mű­vészt az­után sem, hogy ki­en­ge­dik a kór­ház­ból.

Ez a hír kering Törőcsik Mariról: Bodrogi Gyula kitálalt az igazságról!

Ez a hír kering Törőcsik Mariról: Bodrogi Gyula kitálalt az igazságról!

A nagy­be­teg szí­nésznő ál­la­po­tá­ról ex­férje me­sélt a Ri­post­nak! Vajon iga­zak a plety­kák?

Így várják haza Törőcsik Marit

Így várják haza Törőcsik Marit

Ve­le­men alig vár­ják, hogy a le­gen­dás mű­vésznő végre vég­leg ha­za­tér­jen a te­le­pü­lé­sen álló ott­ho­nába. A rész­le­tek­ről a pol­gár­mes­ter be­szélt la­punk­nak.

Ve­le­men alig vár­ják, hogy a le­gen­dás mű­vésznő végre vég­leg ha­za­tér­jen a te­le­pü­lé­sen álló ott­ho­nába. A rész­le­tek­ről a pol­gár­mes­ter be­szélt la­punk­nak.

Imádkoznak szomszédai A Nemzet Színészéért

Imádkoznak szomszédai A Nemzet Színészéért

Ha­za­vár­ják az apró te­le­pü­lé­sen.

Mi­köz­ben Tö­rő­csik Mari hó­na­pok óta kór­ház­ban fek­szik, az apró te­le­pü­lé­sen, ahol év­ti­ze­de­ken át a nya­ra­kat töl­tötte csa­lád­já­val ha­za­vár­ják.