CÍMKE: 'vaginakezelés'

Égnek áll a nőgyógyászok haja a mágneses vaginaterápiától

Égnek áll a nőgyógyászok haja a mágneses vaginaterápiától

Egyre őrül­tebb va­gi­na­ke­ze­lé­sek lát­nak nap­vi­lá­got, az or­vo­sok nem győ­zik fi­gyel­mez­tetni a nőket a ve­szé­lyekre.

A sötét középkor intim borzalmai: Bizarr módon gyógyították a nőket

A sötét középkor intim borzalmai: Bizarr módon gyógyították a nőket

A ko­ra­beli fel­cse­rek nem men­tek a szom­szédba egy-egy me­re­dek ke­ze­lé­sért. Ez az össze­ál­lí­tás ga­ran­tál­tan meg­döb­bent!

Egészen döbbenetes, amit a nők a vaginájukkal művelnek

Egészen döbbenetes, amit a nők a vaginájukkal művelnek

Egé­szen bru­tá­lis mó­do­kon pró­bál­ják di­záj­no­sabbá tenni va­gi­ná­ju­kat. A nő­gyó­gyá­szok a fe­jü­ket fog­ják, vajon mi jöhet még?