CÍMKE: 'úszó világkupa'

Hosszú Katinka újabb aranyat nyert, mégsem lehet teljesen boldog

Hosszú Katinka újabb aranyat nyert, mégsem lehet teljesen boldog

Az Iron Lady nyerte a 200 ve­gyes dön­tő­jét az úszó vi­lág­kupa-so­ro­zat szin­ga­púri ál­lo­má­sán.

Nehéz helyzetben Hosszú Katinka, ez vár rá a héten

Nehéz helyzetben Hosszú Katinka, ez vár rá a héten

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő hat érmet szer­zett a vi­lág­kupa-so­ro­zat to­kiói ál­lo­má­sán.

Hosszú Katinka édesapja újra boldog, ez az oka

Hosszú Katinka édesapja újra boldog, ez az oka

A csa­ládja is vissza­kapta az igazi Ka­tin­kát. A büszke apuka le­ír­ha­tat­lan pil­la­na­to­kat élt át a Duna Aré­ná­ban.

Nem csak a szur­ko­lók, hanem a csa­ládja is vissza­kapta az igazi Ka­tin­kát. A büszke apuka le­ír­ha­tat­lan pil­la­na­to­kat élt át a Duna Aré­ná­ban.

Hosszú Katinka meglepő titkot árult el a Duna Aréna közönségének

Hosszú Katinka meglepő titkot árult el a Duna Aréna közönségének

A Ka­tinka Bu­da­pes­ten gyűj­tötte be a 400. és a 401. vi­lág­kupa-érmét.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok Bu­da­pes­ten gyűj­tötte be a 400. és a 401. vi­lág­kupa-érmét.

Katinka nagy tervvel vág neki a budapesti világkupának

Hosszú Katinka nagy tervvel vág neki a budapesti világkupának

Minél több érmet sze­retne nyerni.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok hat egyéni szám­ban áll rajt­hoz a Duna Aré­ná­ban. Célja, hogy a le­hető leg­több érmet be­sö­pörje.

Lefotózták a reptéren, világsztár érkezett Budapestre

Lefotózták a reptéren, világsztár érkezett Budapestre

Eric Mo­us­sam­bani már a ma­gyar fő­vá­ros­ban han­go­ló­dik a csü­tör­tö­kön kez­dődő bu­da­pesti úszó vi­lág­ku­pára.

Eric Mo­us­sam­bani már a ma­gyar fő­vá­ros­ban han­go­ló­dik a csü­tör­tö­kön kez­dődő bu­da­pesti úszó vi­lág­ku­pára.

Micsoda gesztus, Hosszú Katinka a síró riválisát vigasztalta

Micsoda gesztus, Hosszú Katinka a síró riválisát vigasztalta

Három érem­mel kez­dett Do­há­ban.

Hosszú Ka­tinka 200 méter pil­lan­gón győ­zött, aztán meg­vil­lan­totta sport­em­beri nagy­sá­gát.

Hosszú Katinka együtt ünnepelt Dudás Danival - Fotó

Hosszú Katinka együtt ünnepelt Dudás Danival - Fotó

Ver­rasztó és Ja­ka­bos is ott volt.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­no­kot Ka­zanyba is el­kí­sérte az Iron Swim úszója. Ver­rasztó Dávid és Ja­ka­bos Zsu­zsanna sem ma­radt ki a bu­li­ból.

Hosszú Katinka elárulta, régóta csak erre vár

Hosszú Katinka elárulta, régóta csak erre vár

Remek ered­mé­nyek­kel kez­dett a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok ma­gyar úszó­klasszis Eind­ho­ven­ben.

Remek ered­mé­nyek­kel kez­dett a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok ma­gyar úszó­klasszis Eind­ho­ven­ben.

Hosszú Katinka csupa mosoly, halmozza az érmeket

Hosszú Katinka csupa mosoly, halmozza az érmeket

Hosszú Ka­tinka a pén­teki si­ke­rek után szom­ba­ton is foly­tatta az érem­hal­mo­zást.

Hosszú Ka­tinka a pén­teki si­ke­rek után szom­ba­ton is foly­tatta az érem­hal­mo­zást.

Hihetetlen trónfosztás, Hosszú Katinkát öt év után győzték le

Hihetetlen trónfosztás, Hosszú Katinkát öt év után győzték le

Rég volt példa arra, hogy nem az Iron Lady nyerte az össze­tett ver­senyt. Svéd úszó lett a győz­tes.

Hosszú Katinka nagyot kaszált, hatalmas összeggel gazdagodott

Hosszú Katinka nagyot kaszált, hatalmas összeggel gazdagodott

Ka­tinka nyerte a vi­lág­kupa-so­ro­zat má­so­dik sza­ka­szát. Az ezért járó csek­ket az Ins­tag­ra­mon mu­tatta meg

Hosszú Katinka újra elhagyta az országot

Hosszú Katinka újra elhagyta az országot

A ma­gyar úszó­baj­nok Ka­zany­ban áll rajt­hoz a 2018-as vi­lág­kupa első ál­lo­má­sán most hét­vé­gén. Ok­tó­ber ele­jén Bu­da­pestre lá­to­gat a me­zőny.

A ma­gyar úszó­baj­nok Ka­zany­ban áll rajt­hoz a 2018-as vi­lág­kupa első ál­lo­má­sán most hét­vé­gén. Ok­tó­ber ele­jén Bu­da­pestre lá­to­gat a me­zőny.

Eltűnt Hosszú Katinka, nem tudott üzenni a rajongóinak

Eltűnt Hosszú Katinka, nem tudott üzenni a rajongóinak

Nem jöt­tek a fotók és be­jegy­zé­sek az Iron Lady­től, aki a sok uta­zás miatt tar­tott szü­ne­tet.

Nem jöt­tek a fotók és be­jegy­zé­sek az Iron Lady­től, aki a sok uta­zás miatt tar­tott szü­ne­tet. A szur­ko­lók­nak azon­ban nem kell ag­gód­niuk.

Szomorú helyzet, Katinkának bocsánatot kellett kérnie

Szomorú helyzet, Katinkának bocsánatot kellett kérnie

A szur­ko­lók most jóval ke­ve­seb­bet lát­hat­tak a ma­gyar úszó­klasszis­ból.

A szur­ko­lók most jóval ke­ve­seb­bet lát­hat­tak a ma­gyar klasszis­ból. Ma már csak egy szám­ban indul.

Reagált Gyárfás, ezt üzeni a magyar úszóelnöknek

Reagált Gyárfás, ezt üzeni a magyar úszóelnöknek

A FINA al­el­nöke gyor­san vá­la­szolt.

A FINA al­el­nöke azt mondta, hogy min­dig a ma­gyar úszók ér­de­keit kép­vi­seli.

Jó hírt kapott Katinka, nem kell lemondania az aranyakról?

Jó hírt kapott Hosszú Katinka, mégsem kell lemondania az aranyakról?

Ki­áll­tak az olim­piai baj­nok mel­lett.

A honi úszó­szö­vet­ség, és a szö­vet­ségi ka­pi­tány is ki­állt a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok mel­lett. Gyár­fás Tamás se­gít­sé­gére is szük­ség lehet.

Hosszú Katinka revánsot vett magyar riválisán

Hosszú Katinka revánsot vett magyar riválisán

A vi­lág­kupa ki­len­ce­dik ál­lo­má­sán ki­lenc arannyal és két ezüst­érem­mel lett gaz­da­gabb az Iron Lady.

Hosszú Katinka letolta úszódresszét

Hosszú Katinka letolta úszódresszét

Az Iron Lady fe­det­len test­ré­sze­ket vil­lan­tott.

Az Iron Lady fe­det­len test­ré­sze­ket vil­lan­tott. Arab or­szág­ban kü­lö­nö­sen meg­lepő, hogy ilyet meg mert húzni.

Saját magával játszadozik Hosszú Katinka

Saját magával játszadozik Hosszú Katinka

Nin­cse­nek sza­vak arra a tel­je­sít­ményre, amit Du­ba­i­ban le­tett az asz­talra az úszó­fe­no­mén.

Kiesik a szemed Jakabos dubaji képeitől

Kiesik a szemed Jakabos dubaji képeitől

Az arab állam ho­mo­kos ten­ger­part­ján pi­hent meg.

Az arab állam ho­mo­kos ten­ger­part­ján pihen meg ver­se­nye előtt a szexi ma­gyar úszó.