CÍMKE: 'unoka'

Orbán Viktor a Facebookon árult el részleteket harmadik unokájáról

Orbán Viktor a Facebookon árult el részleteket harmadik unokájáról

Orbán Vik­tor a Fa­ce­boo­kon ke­resz­tül is kö­szön­tötte har­ma­dik uno­ká­ját.

Fura dolgokat mond nemrégiben született unokájáról Kóbor János

Fura dolgokat mond nemrégiben született unokájáról Kóbor János

Kóbor nem repes az öröm­től, hogy a má­so­dik unoka is meg­ér­ke­zett, sőt még a kis­lány ne­vé­vel sem tu­dott meg­ba­rát­kozni.

FRISS HÍREK

Unoka juttathatja börtönbe a gyilkossággal vádolt apát és nagyapát

Unoka juttathatja börtönbe a gyilkossággal vádolt apát és nagyapát

Meg­hall­gat­ják az utolsó szó jogán Bur­káé­kat..

Meg­hall­gat­ják az utolsó szó jogán Bur­káé­kat, utána íté­let szü­let­het apa és fia ügyé­ben Deb­re­cen­ben.

Ilyen van? Így tartóztatták le az újabb "unokázós" csalót

Ilyen van? Így tartóztatták le az újabb "unokázós" csalót

To­vábbra is pró­bál­ják ki­for­gatni az idő­se­ket a va­gyo­nuk­ból.

To­vábbra is pró­bál­ják ki­for­gatni az idő­se­ket a va­gyo­nuk­ból. A mód­sze­rük el­ké­pesztő!

Először látja majd unokáját a világhírű magyar zenész

Először látja majd unokáját a világhírű magyar zenész

Egy hó­napja lett nagy­papa.

A világ egyik leg­is­mer­tebb or­gona vir­tu­óza egy hó­napja lett nagy­papa, így ha­ma­ro­san új­ra­kel, hogy sze­mé­lye­sen is ta­lál­koz­zon a kis­lánnyal.

Reagált a vádakra Pártos Csilla: kiderült az igazság

Reagált a vádakra Pártos Csilla: kiderült az igazság

Ka­o­ti­kus ál­la­po­tok ural­kod­nak Pécsi Il­dikó és volt menye ügyé­ben. Pár­tos Csilla tiszta vizet ön­tött a po­hárba.

Ka­o­ti­kus ál­la­po­tok ural­kod­nak Pécsi Il­dikó és volt menye ügyé­ben. Pár­tos Csilla tiszta vizet ön­tött a po­hárba.

Drámai vallomás: A megélhetésért küzd Pártos Csilla

Drámai vallomás: A megélhetésért küzd Pártos Csilla

Pécsi Il­dikó haj­dani menye dol­go­zik.

Pécsi Il­dikó haj­dani menye fo­lya­ma­to­san dol­go­zik, de hiába, az a pénz szinte sem­mire nem elég.

Meglepő döntést hozott Pécsi Ildikó, erre senki se számított

Meglepő döntést hozott Pécsi Ildikó, erre senki se számított

A Kos­suth-, és Já­szai Mari-díjas szí­nésznő és férje végre meg­ke­gyel­mez az uno­ká­nak.

Hatalmas az öröm: Újra apa lesz a mulatós sztár

Hatalmas az öröm: Újra apa lesz a mulatós sztár

Az éne­kes ele­inte fel sem fogta, mi­féle aján­dé­kot ka­pott szü­le­tés­nap­jára. Fe­le­sége rej­té­lyes üze­net­ben tu­datta a nagy hírt.

Az éne­kes ele­inte fel sem fogta, mi­féle aján­dé­kot ka­pott szü­le­tés­nap­jára. Fe­le­sége rej­té­lyes üze­net­ben tu­datta a nagy hírt.

Magyar színész unokáját gyilkolták meg Amerikában

Magyar színész unokáját gyilkolták meg Amerikában

A fi­a­tal­em­bert egyet­len ütés­sel ölték meg Qu­e­ens­ben. Pedig ő csak egy taxit ke­re­sett, hogy ha­za­jus­son.

A fi­a­tal­em­bert egyet­len ütés­sel ölték meg Qu­e­ens­ben. Pedig ő semmi rosszat nem akart, csak egy taxit ke­re­sett, hogy ha­za­jus­son.

Megszereztük: itt vannak az első fotók Kerényi Miklós Gábor unokájáról

Megszereztük: itt vannak az első fotók Kerényi Miklós Gábor unokájáról

Ismét nagy­papa lett Ke­ré­nyi Mik­lós Gábor, aki elő­ször a Ri­post­nak mu­tatta meg a tün­déri kis­lányt, Lucát!

Gólyahír, újra nagypapa lett Kerényi Miklós Gábor

Gólyahír, újra nagypapa lett Kerényi Miklós Gábor

Négy­sze­res nagy­papa lett!

Fia, Dávid fe­le­sége hozta vi­lágra a Kos­suth-díjas ren­dező ne­gye­dik uno­ká­ját.

Durva fordulat: örökölhet Klapka György nemrég felfedezett unokája

Durva fordulat: örökölhet Klapka György nemrég felfedezett unokája

Nincs vége az Arany­em­ber után ma­radt el­var­rat­lan szá­lak­nak.

Még min­dig nincs vége az Arany­em­ber után ma­radt el­var­rat­lan szá­lak­nak. Mint arról la­punk is be­szá­molt, jú­ni­us­ban elő­ke­rült Klapka György egy újabb uno­kája, aki azóta DNS-teszt­tel is tudja bi­zo­nyí­tani a ro­kon­sá­got.

Ez szörnyű, levélben könyörgött Pécsi Ildikónak az unokája: ezt üzente

Ez szörnyű, levélben könyörgött Pécsi Ildikónak az unokája: ezt üzente

Most a szí­nésznő uno­ká­já­nak, a húsz­éves Csa­bi­nak a lak­ha­tása a tét.

Most a szí­nésznő uno­ká­já­nak, a húsz­éves Csa­bi­nak a lak­ha­tása a tét.

Bebizonyosodott: Ő Klapka György eltitkolt unokája

Bebizonyosodott: Ő Klapka György eltitkolt unokája

DNS-teszt se­gít­sé­gé­vel de­rült ki az igaz­ság: Dani vér sze­rinti apja ifjabb Klapka György.

DNS-teszt se­gít­sé­gé­vel de­rült ki az igaz­ság: Dani vér sze­rinti apja ifjabb Klapka György.

Hatalmas hírt kapott Kóbor János, megváltozik az élete

Hatalmas hírt kapott Kóbor János, megváltozik az élete

Csa­ládja új tag­gal bővül.

Az Omega front­em­be­ré­nek csa­ládja szep­tem­ber­ben új tag­gal bővül, így az éne­kes im­má­ron két­sze­res nagy­pa­pa­ként él­vez­heti a min­den­na­po­kat.

Végleges döntést hozott Pécsi Ildikó, kegyetlen bosszút áll unokáján

Végleges döntést hozott Pécsi Ildikó, kegyetlen bosszút áll unokáján

A Kos­suth-díjas szí­nésznő ügy­véd­jén ke­resz­tül üzent rég nem lá­tott uno­ká­já­nak, emel­lett pedig ke­mény el­ha­tá­ro­zásra ju­tott.

Lányát gyászolja Várkonyi András: Az unokám nem érezheti a fájdalmamat

Lányát gyászolja Várkonyi András: Az unokám nem érezheti a fájdalmamat

A szí­nész nem­ré­gi­ben ve­szí­tette el lá­nyát, And­reát, aki­nek hi­á­nya óri­ási szen­ve­dést okoz neki. Fi­ú­uno­kája tartja benne a lel­ket.

Fordulat a Klapka család életében: ez a férfi mindent megváltoztathat

Fordulat a Klapka család életében: ez a férfi mindent megváltoztathat

Ha­ma­ro­san DNS-vizs­gá­la­ton esik át a ti­tok­za­tos fi­a­tal­em­ber.

Ha­ma­ro­san DNS-vizs­gá­la­ton esik át a ti­tok­za­tos fi­a­tal­em­ber.

Sokkoló! Ketrecben fuvarozta unokáit egy nagymama - Videó

Sokkoló! Ketrecben fuvarozta unokáit egy nagymama - Videó

Egy já­ró­kelő vette vi­de­óra...

Sok­koló videó járja a netet egy nagy­ma­má­ról és két uno­ká­já­ról. Ten­nes­se­e­ben egy já­ró­kelő fi­gyelt fel arra, a fur­gon cso­mag­tar­tó­já­ban lévő ket­recre.

Ezt teszi Pécsi Ildikó a házával, miután kilakoltatta az unokáját

Ezt teszi Pécsi Ildikó a házával, miután kilakoltatta az unokáját

A szí­nésznő ex­me­nyé­nek, Pár­tos Csil­lá­nak és fi­á­nak még idén nyá­ron ki kell köl­töz­nie a budai vil­lá­ból.

Súlyos, ami kiderült az unokájával vonat alá ugró nagymama múltjából

Súlyos, ami kiderült az unokájával vonat alá ugró nagymama múltjából

Gyöt­rel­mes élete volt Eri­ká­nak, ezért hoz­hatta meg ezt a tra­gi­kus dön­tést...

Gyöt­rel­mes élete volt annak a nagy­ma­má­nak, aki 4 éves kis uno­ká­já­val a vonat alá ug­rott Hort­nál. Erika a múltja miatt hoz­hatta meg ezt a tra­gi­kus dön­tést...

Döbbenetes részletek: ezért ugrott a vonat elé 4 éves unokájával Erika

Döbbenetes részletek: ezért ugrott a vonat elé 4 éves unokájával Erika

A nagy­mama va­ló­szí­nű­leg rég­óta ké­szült rá...

A nagy­mama va­ló­szí­nű­leg rég­óta ké­szült rá, a te­le­pü­lé­sen kér­dez­gette: mennyire fáj, ha va­laki a vonat elé ugrik...

Megrendítő részletek, így történt a horti kettős tragédia

Megrendítő részletek, így történt a horti kettős tragédia

Egy helyi nő ve­tett véget az éle­té­nek szom­ba­ton, uno­ká­já­val a kar­já­ban ug­rott a vonat elé.

Egy helyi nő ve­tett véget az éle­té­nek szom­ba­ton, uno­ká­já­val a kar­já­ban ug­rott a vonat elé.

Megszületett Orbán Viktor második unokája, beszédes neve van

Megszületett
Orbán Viktor második unokája, beszédes neve van

A mi­nisz­ter­el­nök a Fa­ce­boo­kon tette közzé a hírt.

A mi­nisz­ter­el­nök a Fa­ce­boo­kon tette közzé a hírt.

Kiárusítják az elhunyt Lorán Lenke hagyatékát

Kiárusítják az elhunyt Lorán Lenke hagyatékát

Bárki meg­sze­rez­heti a bú­to­ro­kat!

Bárki meg­sze­rez­heti ma­gá­nak a le­gen­dás ko­mika bú­to­rait! Fotó a cikk­ben.

Tizenkétszer próbált teherbe esni, majdnem belehalt a magyar énekesnő

Tizenkétszer próbált teherbe esni, majdnem belehalt a magyar énekesnő

Lánya lesz­bi­kus, Cini sze­retné, ha ter­mé­sze­tes úton szülne.

Bár lesz­bi­kus kap­cso­lat­ban él, Cini azt sze­retné, ha lánya ter­mé­sze­tes úton szülne majd uno­kát.

Pécsi Ildikó türelme végleg elfogyott, mégis utcára küldi az unokáját

Pécsi Ildikó türelme végleg elfogyott, mégis utcára küldi az unokáját

A szí­nésznő ügy­védje már el is küldte a fel­szó­lító le­ve­let...

A szí­nésznő ügy­védje már el is küldte a fel­szó­lító le­ve­let...

Vér szerinti unokára vágyik Zalatnay Cini

Vér szerinti unokára vágyik Zalatnay Cini

Az éne­kesnő ugyan három uno­kát is ka­pott, hi­szen lánya egy édes­anyá­val él Ang­li­á­ban, még­sem tel­je­sen elé­ge­dett.

Az éne­kesnő ugyan három uno­kát is ka­pott, hi­szen lánya egy édes­anyá­val él Ang­li­á­ban, még­sem tel­je­sen elé­ge­dett.

42 évesen nagypapaszerepre készül a magyar énekes

42 évesen nagypapaszerepre készül a magyar énekes

Bár a nép­szerű éne­kes fi­a­tal még nagy­szü­lő­nek, egy­ál­ta­lán nem tartja ki­zárt­nak, hogy a kö­zel­jö­vő­ben uno­kája szü­les­sen. Sőt, na­gyon él­vezné!

Túlhajszolta magát Papadimitriu Athina: Ez lett az eredménye!

Túlhajszolta magát Papadimitriu Athina: Ez lett az eredménye!

Val­lott a szí­nésznő!

Az Ope­rett­szín­ház sztárja ren­ge­te­get dol­go­zott az utóbbi idő­szak­ban. Arról me­sélt, mi lett ennek az ered­mé­nye!

Születendő unokájáról vallott Istenes László!

Születendő unokájáról vallott Istenes László!

A Mokka mű­sor­ve­ze­tője ismét nagy­apai örö­mök elé néz.

A Mokka mű­sor­ve­ze­tője ismét nagy­apai örö­mök elé néz, Nátán kis­öccse hat hónap múlva ér­ke­zik.

Itt az első fotó a világhírű magyar zenész születendő unokájáról

Itt az első fotó a világhírű magyar zenész születendő unokájáról

Az or­go­na­vir­tuóz fi­a­ta­lab­bik gyer­meke ha­ma­ro­san édes­apa lesz. Ba­rát­nője már meg is mu­tatta a po­cak­la­kót.

Mindenhol állítólagos unokáját látja majd D. Nagy Lajos

Mindenhol állítólagos unokáját látja majd D. Nagy Lajos

A Bi­kini front­em­bere ugyan hal­lani sem akar a férfi­ról, aki évek óta ál­lítja, hogy ő az apja, de mos­tan­tól...

A Bi­kini front­em­bere ugyan hal­lani sem akar a férfi­ról, aki évek óta ál­lítja, hogy ő az apja, de mos­tan­tól...

Bevallotta Bodrogi Gyula: Már csak egy dolog miatt áll színpadra!

Bevallotta Bodrogi Gyula: Már csak egy dolog miatt áll színpadra!

A Nem­zet Szí­né­szén egy­ál­ta­lán nem lát­szik a fá­radt­ság, a ki­me­rült­ség.

Óriási hír: Nagypapa lesz a világhírű magyar zenész

Óriási hír: Nagypapa lesz a világhírű magyar zenész

A vi­lág­szerte is­mert or­go­na­vir­tuóz kü­lö­nös hely­zetbe ke­rült. Mi­köz­ben gyo­mor­mű­tét­éjére vár, cso­dás hírt ka­pott.

A vi­lág­szerte is­mert or­go­na­vir­tuóz kü­lö­nös hely­zetbe ke­rült. Mi­köz­ben gyo­mor­mű­tét­éjére vár, cso­dás hírt ka­pott.

Tündéri fotó, először mutatta meg unokája arcát Kóbor János

Tündéri fotó, először mutatta meg unokája arcát Kóbor János

Az éne­kes fe­le­sé­gé­nek idő­seb­bik lánya egy kis­lánnyal aján­dé­kozta meg a csa­lá­dot.

Az éne­kes fe­le­sé­gé­nek idő­seb­bik lánya egy kis­lánnyal aján­dé­kozta meg a csa­lá­dot.

Ismét nagymama lesz Pécsi Ildikó

Ismét nagymama lesz Pécsi Ildikó

A meg­hur­col­ta­tá­sok után végre jó hírt ka­pott a le­gen­dás szín­mű­vésznő!

A meg­hur­col­ta­tá­sok után végre jó hírt ka­pott a le­gen­dás szín­mű­vésznő!

Megszólalt a tatabányai tragédia miatt gyászoló nagymama

Megszólalt a tatabányai tragédia miatt gyászoló nagymama

A ta­ta­bá­nyai asszony egy­szerre ve­szí­tette el a lá­nyát és az uno­ká­ját a bal­eset­ben.

Ettől felforr a véred, újra meztelenül állt modellt a magyar sztár

Ettől felforr a véred, újra meztelenül állt modellt a magyar sztár

Ami­óta uno­kája lett, nem vál­lalt fo­tó­zást az egy­kori play­mate.

Ami­óta uno­kája lett, nem vál­lalt fo­tó­zást az egy­kori play­mate. Beke Yvett, mi­előtt nagy­mama lett szí­ve­sen mu­tatta meg buja ido­mait. De meg­vál­toz­tak a dol­gok, és fon­to­sabb lett szá­mára, hogy minél több időt tölt­sön egy­éves uno­ká­já­val.

Az igen! Elképesztő ajándékot kapott Oszter Sándor unokája

Az igen! Elképesztő ajándékot kapott Oszter Sándor unokája

Sokan ag­gód­tak a csa­lád miatt, de sze­ren­csére meg­ol­dód­tak a prob­lé­mák, így együtt ün­ne­pel­tek.

Sokan ag­gód­tak a csa­lád miatt, de sze­ren­csére meg­ol­dód­tak a prob­lé­mák, így együtt ün­ne­pel­tek.

Örömhír: nagypapa lett a sármos világsztár

Örömhír: nagypapa lett a sármos világsztár

Egy kis­lánnyal bő­vült a csa­lád.

Hét­főn este meg­szü­le­tett a szí­nész első uno­kája, egy kis­lánnyal bő­vült a csa­lád. A baba és jó­ga­ok­tató anyu­kája is jól van.

Íme, az első fotó, megmutatta újszülött unokáját Michael Douglas

Íme, az első fotó, megmutatta újszülött unokáját Michael Douglas

Az is­mert mű­vész nem­csak a tün­déri kis­ba­bára büszke...

Az is­mert mű­vész nem­csak a tün­déri kis­ba­bára büszke, annak is örül, hogy bör­tön­vi­selt fi­á­nak végre egye­nesbe jött az élete.

Régi áldozataiknál is újra támadnak az unokázós csalók!

Régi áldozataiknál is újra támadnak az unokázós csalók!

A Ri­post­hoz for­dult egy ol­va­sónk, aki­nek a nagy­ma­má­já­nál már má­sod­szor pró­bál­koz­tak az uno­ká­zós csa­lók.

A Ri­post­hoz for­dult egy ol­va­sónk, aki­nek a nagy­ma­má­já­nál már má­sod­szor pró­bál­koz­tak az uno­ká­zós csa­lók. Az uno­ká­já­nak adta ki magát a tol­vaj a te­le­fon­ban, azt ál­lí­totta, hogy tar­to­zik és meg­ver­ték, majd há­rom­mil­lió fo­rin­tot kért.

Már unokája is van az asszonynak, aki 15 éves diákjával szexelt

Már unokája is van az asszonynak, aki 15 éves diákjával szexelt

Ál­lí­tó­lag nincs is olyan Ka­dar­kú­ton, aki még nem látta a ta­nárnő és di­ákja nemi ak­tu­sá­ról ké­szült fel­vé­telt.

Ál­lí­tó­lag nincs is olyan Ka­dar­kú­ton, aki még nem látta a ta­nárnő és di­ákja ak­tu­sá­ról ké­szült fel­vé­telt.

Könnyfakasztó ajándék: Ezt kapja 70. szülinapjára Zalatnay Cini!

Könnyfakasztó ajándék: Ezt kapja 70. szülinapjára Zalatnay Cini!

Az éne­kesnő ha­ma­ro­san be­tölti a 7. ik­szet, ennek al­kal­má­ból csa­ládja, ba­rá­tai és ra­jon­gói is nagy meg­le­pe­tés­sel ké­szül­nek!

Így bánik unokájával Papadimitriu Athina!

Így bánik unokájával Papadimitriu Athina!

A szí­nésznő élete leg­bol­do­gabb ka­rá­cso­nyára ké­szül!

A szí­nésznő élete leg­bol­do­gabb ka­rá­cso­nyára ké­szül. Hi­he­tet­len, hogy már hat hó­na­pos lesz Ká­roly! Nagy a sze­re­tet a csa­lád­ban.

Üzent unokájának Pécsi Ildikó: Ehhez tartsa magát Pártos Csilla fia!

Üzent unokájának Pécsi Ildikó: Ehhez tartsa magát Pártos Csilla fia!

Pécsi Il­dikó uno­kája még gye­rek volt, ami­kor el­kez­dő­dött szü­lei vá­lása, azóta már sár­mos fi­a­tal­em­berré cse­pe­re­dett.

Beismerte, elvonási tünetek gyötrik Charlie-t

Beismerte, elvonási tünetek gyötrik Charlie-t

Sú­lyos árat fi­ze­tett a hír­né­vért.

Ok­tó­ber 28-án tölti be a het­ve­net Char­lie, aki 55 éve van a szín­pa­don és bár sok pénzt ke­re­sett, sú­lyos árat fi­ze­tett érte.

Horror Békés megyében: pénzt akart a gyilkos unoka, még a függöny is eltűnt

Horror Békés megyében: pénzt akart a gyilkos unoka, még a függöny is eltűnt

A nagy­mama meg­elé­gelte a kun­csor­gást és nemet mon­dott...

A nagy­mama meg­elé­gelte a kun­csor­gást és nemet mon­dott.

Szörnyen nehéz pillanatok várnak Pécsi Ildikóra

Szörnyen nehéz pillanatok várnak Pécsi Ildikóra

No­vem­ber­ben újra tár­gya­lásra megy.

A szí­nésznő no­vem­ber­ben ismét far­kas­sze­met néz Pár­tos Csil­lá­val, és hat év után elő­ször lát­hatja uno­ká­ját.

Charlie vallomása:
a fiam mentett meg feleségem halála után

Charlie vallomása:
a fiam mentett meg feleségem halála után

Het­ven­éves lett a le­gen­dás éne­kes.

A hét­vé­gén, ok­tó­ber 28-án ün­ne­pelte 70. szü­le­tés­nap­ját a jel­leg­ze­tes hangú, slá­ge­rek­ben gaz­dag éne­kes.

Meglepő bejelentés Stohl Lucától, nem korai ez még?

Meglepő bejelentés Stohl Lucától, nem korai ez még?

A 24 éves tán­cos-mű­sor­ve­zető őszin­tén me­sélt pár­kap­cso­la­tá­ról, jö­vő­beli ter­ve­i­ről.

A 24 éves tán­cos-mű­sor­ve­zető őszin­tén me­sélt pár­kap­cso­la­tá­ról, jö­vő­beli ter­ve­i­ről. Szóba ke­rül­tek a le­endő uno­kái is!

Nagy Feró nem bánná, ha már érkezne a következő unoka!

Nagy Feró nem bánná, ha már érkezne a következő unoka!

A Be­at­rice front­em­bere imádja el­ső­szü­lött uno­ká­ját, Pat­ri­kot, aki pápai ál­dás­sal fo­gant meg Ró­má­ban.

A Be­at­rice front­em­bere imádja el­ső­szü­lött uno­ká­ját, aki pápai ál­dás­sal fo­gant meg Ró­má­ban.

Erre senki nem számított: váratlan bejelentést tett
Balázs Klári

Erre senki nem számított: váratlan bejelentést tett Balázs Klári

A mai napig nincs kap­cso­lat az éne­kes lánya, Judit és a sztár­pár kö­zött, pedig talán már nagy­szü­lők let­tek.

Őszintén vallott műtétjéről a népszerű magyar színésznő

Őszintén vallott műtétjéről a népszerű magyar színésznő

El­dob­hatja a man­kót Tor­dai Teri.

A min­dig mo­soly­gós Tor­dai Teri őszin­tén be­szél csí­pő­pro­té­zis ope­rá­ci­ó­já­ról és az azt kö­vető, nem min­dig könnyű he­tek­ről.

Kínhalált halt az óvodás - hogy tehet ilyet egy nagymama?

Kínhalált halt az óvodás - hogy tehet ilyet egy nagymama?

A 3 éves kisfiú hosszú órá­kon ke­resz­tül hal­do­kolt, nagy­ma­mája hi­bája miatt esé­lye sem volt a túl­élésre.

A 3 éves kisfiú hosszú órá­kon ke­resz­tül hal­do­kolt, nagy­ma­mája hi­bája miatt esé­lye sem volt a túl­élésre.

Nagy nap a mai a Zámbó család életében

Nagy nap a mai a Zámbó család életében

Ma ment elő­ször ál­ta­lá­nos is­ko­lába Zámbó Jimmy uno­kája. Ugyan a Ki­rály sosem tart­hatta kar­jai kö­zött a kisfiút, de a hat­éves Noel ren­ge­te­get hal­lott híres nagy­pa­pá­já­ról.

Ma ment elő­ször ál­ta­lá­nos is­ko­lába Zámbó Jimmy egyik uno­kája, Noel.

Gólyahír, nagypapa lesz az ismert magyar színész

Gólyahír, nagypapa lesz az ismert magyar színész

Alig várja már, hogy kéz­ben tart­hassa uno­ká­ját, aki­nek a nevét is el­árulta.

Aggódó nagypapa lett Nagy Feró

Aggódó nagypapa lett Nagy Feró

A ká­ni­kula sze­rinte ko­moly ve­szé­lye­ket rejt, főleg a csöpp­ségre nézve!

Nagy Feró várja, hogy le­hűl­jön az idő! A ká­ni­kula sze­rinte ko­moly ve­szé­lye­ket rejt, főleg a csöpp­ségre nézve!

Papadimitriu Athina: Egyre jobban beletanulok a nagymama szerepbe!

Papadimitriu Athina: Egyre jobban beletanulok a nagymama szerepbe!

A szí­nésznő úszik a bol­dog­ság­ban, mióta meg­szü­le­tett az uno­kája!

A szí­nésznő úszik a bol­dog­ság­ban, mióta meg­szü­le­tett az uno­kája! El­me­sélte la­punk­nak, hogy érzi magát, mióta vi­lágra jött a csöpp­ség!

Gólyahír, exkluzív interjú: megszületett Papadimitriu Athina unokája!

Gólyahír, exkluzív interjú: megszületett Papadimitriu Athina unokája!

A szí­nésznő lánya va­sár­nap este adott éle­tet a kisfi­á­nak.

A szí­nésznő lánya va­sár­nap este adott éle­tet a kisfi­á­nak, aki édes­apja után a Ká­roly nevet kapta.

Megdöbbentő kijelentés: nem kíváncsi az unokájára Benkő Dániel!

Megdöbbentő kijelentés: nem kíváncsi az unokájára Benkő Dániel!

Bár né­hány éve már nagy­papa, még­sem haj­landó fog­lal­kozni a ki­csi­vel.

A lant­mű­vész be­val­lotta, hogy bár né­hány éve már nagy­papa, még­sem haj­landó fog­lal­kozni a kis jö­ve­vénnyel.

Örömhír: Születésnapjára kapja unokáját Papadimitriu Athina!

Születésnapjára kapja unokáját Papadimitriu Athina!

Ez lesz élete egyik leg­szebb szü­le­tés­napja! A szí­nésznő 63. élet­évét tölti be ha­ma­ro­san!

Oszter Sándor: lányom párja miatt nem láthatjuk az unokánkat

Oszter Sándor: lányom párja miatt nem láthatjuk az unokánkat

Ked­den le­hall­ga­tott te­le­fon­be­szél­ge­té­se­i­nek meg­hall­ga­tá­sá­val foly­ta­tó­dott a nép­szerű szí­nész pere a bí­ró­sá­gon.

Tragédia! Elvesztette unokáját a magyar sztár!

Tragédia! Elvesztette unokáját a magyar sztár!

Nem fog­lal­koz­tak velük az or­vo­sok?

El­vesz­tette az uno­ká­ját, vé­le­mé­nyük sze­rint pedig mind­ezt azért, mert ál­la­po­tos lá­nyá­val senki nem fog­lal­ko­zott, hiába men­tek több­ször is or­vos­hoz.

Utolsó pénzét az unokájára költi Völgyi Zsuzsi édesanyja

Kiderült, mit tesz unokájáért a sztár édesanyja

Már csak pár hét, és ér­ke­zik a baba.

Már csak pár hét, és ke­zé­ben tart­hatja kis­lá­nyát az éne­kesnő, aki­nek sze­ren­csére ri­zi­kó­men­tes a ter­hes­sége. Zsu­zsit meg­hatja, ahogy édes­anyja várja uno­ká­ját.

Tilos magyarul beszélnie unokájával Papadimitriu Athinának!

Tilos magyarul beszélnie unokájával Papadimitriu Athinának!

Me­gál­la­po­dott a csa­lád, hogy ne­ve­lik majd a picit!

Máris meg­ál­la­po­dott a csa­lád, hogy ne­ve­lik majd a picit!

Megszületett a legendás magyar műsorvezető unokája

Megszületett a legendás magyar műsorvezető unokája

Új tag­gal bővül Vágó Ist­ván csa­ládja.

Új tag­gal bővül Vágó Ist­ván csa­ládja: meg­szü­le­tett az uno­kája, aki igen kü­lön­le­ges nevet ka­pott.

Borzalmas: értéktelen mobilért kellett meghalnia a nagypapának

Borzalmas: értéktelen mobilért kellett meghalnia a nagypapának

Cső­kulccsal ver­ték ha­lálra a 89 éves férfit Cse­mőn, uno­kája is benne volt.

Cső­kulccsal ver­ték ha­lálra a 89 éves férfit Cse­mőn, uno­kája is benne volt.

Charlie: Meg kellett tanulnom a feleségem nélkül élni

Charlie: Meg kellett tanulnom a feleségem nélkül élni

Már tud újra mo­so­lyogni a ze­nész.

A le­gen­dás ze­nész két évvel ez­előtt ve­szí­tette el fe­le­sé­gét, Szé­les Ka­ta­lint, a tra­gé­dia óta szo­mo­rú­ság­ban tel­tek a csa­ládi ün­ne­pek.

Mégis lehet unokája Cininek

Mégis lehet unokája Cininek

Szer­dán bom­ba­ként rob­bant a hír, Cini lánya egy nőt sze­ret...

Szer­dán bom­ba­ként rob­bant a hír, hogy Za­lat­nay Cini lánya be­val­lotta, Ang­li­á­ban egy nővel él együtt. Ez benne is kér­dé­se­ket ve­tett fel...

Váratlan bejelentés: Zalatnay Cini nagymama lett!

Váratlan bejelentés: Zalatnay Cini nagymama lett!

Meg­lepő dol­got árult el az éne­kesnő, aki már rég­óta sze­re­tett volna uno­ká­kat. Kí­ván­sága pedig lá­nyá­nak kö­szön­he­tően tel­je­sült!

Meg­lepő dol­got árult el az éne­kesnő, aki már rég­óta sze­re­tett volna uno­ká­kat. Kí­ván­sága pedig lá­nyá­nak kö­szön­he­tően tel­je­sült!

Unokája miatt eladja házát Bangó Margit

Unokája miatt eladja házát Bangó Margit

Sür­gős el­adásra kí­nálja ve­len­ce­für­dői imá­dott házát a Kos­suth-díjas mű­vésznő, hogy a pénz­zel se­gítse Tinát. A mű­vésznő uno­kája ugyanis saját la­kásba köl­tözne.

Sür­gős el­adásra kí­nálja ve­len­ce­für­dői imá­dott házát a Kos­suth-díjas mű­vésznő, hogy a pénz­zel se­gítse Tinát.

Negyedszer is nagypapa lesz Steven Tyler

Negyedszer is nagypapa lesz Steven Tyler

Ki­seb­bik lánya vá­ran­dós.

Az iko­ni­kus hangú és kül­sejű ro­cker ki­seb­bik lánya vá­ran­dós, így ha­ma­ro­san újabb tag­gal bővül a híres csa­lád.

Kiderült: borzalmas dolgot tett 3 éves unokájával a bőnyi lövöldöző

Kiderült: borzalmas dolgot tett 3 éves unokájával a bőnyi lövöldöző

Nya­ranta ka­to­nai ki­kép­ző­tá­bo­ro­kat szer­ve­zett, ami­ken az uno­kája is részt vett.

Szegények hálaadásnapját tették szebbé a Trump-unokák

Szegények hálaadásnapját tették szebbé a Trump-unokák

Jó­té­kony­sági ese­mé­nyen se­gí­tet­tek Trum­pék.

Jó­té­kony­sági ese­mé­nyen se­gí­tet­tek Trum­pék, mi­előtt csa­ládi kör­ben ün­ne­pel­tek.