CÍMKE: 'unoka'

Megszólalt Pécsi Ildikó exmenye: Retteg, hogy kilakoltatják a fiát

Megszólalt Pécsi Ildikó exmenye: Retteg, hogy kilakoltatják a fiát

Újabb fe­je­ze­té­hez ér­ke­zett Pár­tos Csilla és Pécsi Il­dikó há­bo­rúja!

Pécsi Ildikó nem tágít: Ekkor dobatja ki a rendőrökkel saját unokáját

Pécsi Ildikó nem tágít: Ekkor dobatja ki a rendőrökkel saját unokáját

A nyu­godt na­pok­nak ha­ma­ro­san vége, a ki­la­kol­ta­tási mo­ra­tó­rium áp­ri­lis 30-án lejár.

A színésznő édesanyja is ott volt a szülésnél, mindent a frontvonalból nézett

A színésznő édesanyja is ott volt a szülésnél, mindent a frontvonalból nézett

Kate Hu­dson el­árulta, Gol­die Hawn túl kö­zel­ről nézte uno­kája szü­le­té­sét.

Kate Hu­dson el­árulta, Gol­die Hawn túl kö­zel­ről nézte uno­kája szü­le­té­sét.

Zokogott a boldogságtól: nagy bejelentést tett a magyar színésznő

Zokogott a boldogságtól: nagy bejelentést tett a magyar színésznő

A 71 éves Gór Nagy Mária négy­sze­res nagy­mama lett, a na­pok­ban meg­ér­ke­zett a csa­lád leg­ki­sebb tagja.

Nagy Feró: Máris imádom a kisunokámat!

Nagy Feró: Máris imádom a kisunokámat!

Úszik a bol­dog­ság­ban a Be­at­rice front­em­bere, aki­nek két hét­tel ez­előtt meg­szü­le­tett a má­so­dik uno­kája.

Úszik a bol­dog­ság­ban a Be­at­rice front­em­bere, aki­nek két hét­tel ez­előtt meg­szü­le­tett a má­so­dik uno­kája.

Gólyahír, megszületett Nagy Feró unokája

Gólyahír, megszületett Nagy Feró unokája

Az öröm­hírt a ze­nész je­len­tette be.

Az öröm­hírt a ze­nész je­len­tette be Fa­ce­boo­kon!

Dráma, mentőhelikoptert riasztottak Camilla hercegné unokájához

Dráma, mentőhelikoptert riasztottak Camilla hercegné unokájához

A her­cegné egy hi­va­ta­los ese­mé­nyen em­lé­ke­zett vissza a meg­rázó pil­la­na­tokra, de az eset végül jó véget ért.

Bármelyik percben megszülethet a Szomszédok sztárjának unokája

Bármelyik percben megszülethet a Szomszédok sztárjának unokája

A nép­szerű szí­nésznő szám sze­rint a he­te­dik uno­ká­ját várja.

A nép­szerű szí­nésznő szám sze­rint a he­te­dik uno­ká­ját várja, mi­u­tán már van neki három vér sze­rinti és három fo­ga­dott lur­kója.

Fájdalmas vallomás, nem keresi az unokája Pásztor Erzsit!

Fájdalmas vallomás, nem keresi az unokája Pásztor Erzsit!

A Kos­suth-díjas szí­nésznő a lá­nyá­val és a le­ány­uno­ká­já­val is na­gyon jóban van, ám a húsz­éves Aron­nal meg­lepő módon nincs sem­mi­lyen kap­cso­lata.

A Kos­suth-díjas szí­nésznő a lá­nyá­val és a le­ány­uno­ká­já­val is na­gyon jóban van, ám a húsz­éves Aron­nal meg­lepő módon nincs sem­mi­lyen kap­cso­lata.

Igazi ünnepnap, rég nem látott rokonával találkozott Cooky kisfia

Igazi ünnepnap, rég nem látott rokonával találkozott Cooky kisfia

A nép­szerű rá­diós az édes­any­já­hoz uta­zott Fran­cia­or­szágba, ahova csi­nos meny­asszo­nya és ki­lenc hó­na­pos gyer­meke, Kevin is el­kí­sérte.

Döbbenetes dolgot mondott unokájára Pécsi Ildikó

Döbbenetes dolgot mondott unokájára Pécsi Ildikó

Pécsi Il­dikó az uno­ká­jára már nem is te­kint csa­lád­tag­ként, jogi kép­vi­se­lője újabb ké­rel­met nyúj­tott be a bí­ró­sá­gon...

Pécsi Il­dikó az uno­ká­jára már nem is te­kint csa­lád­tag­ként, jogi kép­vi­se­lője újabb ké­rel­met nyúj­tott be a bí­ró­sá­gon... Vajon ho­gyan fa­jul­hat­tak idáig a dol­gok, hogy úgy vi­sel­ked­nek egy­más­sal mint az ide­ge­nek?

Robbanhat a botrány: mindenre kész Meghan hercegné apja, ezt tervezi

Robbanhat a botrány: mindenre kész Meghan hercegné apja, ezt tervezi

A 74 éves, Me­xi­kó­ban élő férfi bármi áron látni akarja le­endő uno­ká­ját.

A 74 éves, Me­xi­kó­ban élő férfi bármi áron látni akarja le­endő uno­ká­ját, a bí­ró­sági ügy­től sem riad el. Mi lesz ennek a vége? Nem nyug­szik a bot­rá­nya­i­ról el­hí­re­sült férfi.

Bővült az MTK-család: megszületett Deutsch Tamás unokája

Megszületett Deutsch Tamás unokája

A ma­gyar po­li­ti­kus a saját Ins­tag­ram­ján szá­molt be az öröm­hír­ről. Az új­szü­lött csöpp­ség nevét is lehet már tudni.

A ma­gyar po­li­ti­kus a saját Ins­tag­ram­ján szá­molt be az öröm­hír­ről. Az új­szü­lött csöpp­ség nevét is lehet már tudni.

Nincs béke: végrehajtó költözteti ki Pécsi Ildikó unokáját

Nincs béke: végrehajtó költözteti ki Pécsi Ildikó unokáját

Pár­tos Csilla és ügy­védje írás­ban kérte Pécsi Il­di­kót a bé­kü­lésre, de erre végül nem ke­rült sor, foly­ta­tó­dik a vég­re­haj­tás.

Orbán Viktor a Facebookon árult el részleteket harmadik unokájáról

Orbán Viktor a Facebookon árult el részleteket harmadik unokájáról

Orbán Vik­tor a Fa­ce­boo­kon ke­resz­tül is kö­szön­tötte har­ma­dik uno­ká­ját. Azt is el­árulta, hogy mi­lyen nevet ka­pott az új­szü­lött.

Fura dolgokat mond nemrégiben született unokájáról Kóbor János

Fura dolgokat mond nemrégiben született unokájáról Kóbor János

Kóbor nem repes az öröm­től, hogy a má­so­dik unoka is meg­ér­ke­zett, sőt még a kis­lány ne­vé­vel sem tu­dott meg­ba­rát­kozni.

Először látja majd unokáját a világhírű magyar zenész

Először látja majd unokáját a világhírű magyar zenész

Egy hó­napja lett nagy­papa.

A világ egyik leg­is­mer­tebb or­gona vir­tu­óza egy hó­napja lett nagy­papa, így ha­ma­ro­san új­ra­kel, hogy sze­mé­lye­sen is ta­lál­koz­zon a kis­lánnyal.

Unoka juttathatja börtönbe a gyilkossággal vádolt apát és nagyapát

Unoka juttathatja börtönbe a gyilkossággal vádolt apát és nagyapát

Meg­hall­gat­ják az utolsó szó jogán Bur­káé­kat..

Meg­hall­gat­ják az utolsó szó jogán Bur­káé­kat, utána íté­let szü­let­het apa és fia ügyé­ben Deb­re­cen­ben.

Hihetetlen: kiderült, honnan irányítják az unokázós csalókat

Hihetetlen: kiderült, honnan irányítják az unokázós csalókat

Sok tíz­mil­lió fo­rin­tot irá­nyít­hat­nak.

Sok tíz­mil­lió fo­rin­tot irá­nyít­hat­nak lon­doni szám­lákra az idős em­be­rek­től pénzt ki­csaló "uno­ká­zós" csa­lók. A rend­őr­ség had­já­ra­tot in­dí­tott a maffia­mód­sze­rek­kel dol­gozó bű­nö­zők ellen.

Így tartóztatták le az újabb "unokázós" csalót

Ilyen van? Így tartóztatták le az újabb "unokázós" csalót

Tár­sait kö­rö­zik!

To­vábbra is pró­bál­ják ki­for­gatni az idő­se­ket a va­gyo­nuk­ból. A mód­sze­rük el­ké­pesztő!

Reagált a vádakra Pártos Csilla: kiderült az igazság

Reagált a vádakra Pártos Csilla: kiderült az igazság

Ka­o­ti­kus ál­la­po­tok ural­kod­nak Pécsi Il­dikó és volt menye ügyé­ben. Pár­tos Csilla tiszta vizet ön­tött a po­hárba.

Ka­o­ti­kus ál­la­po­tok ural­kod­nak Pécsi Il­dikó és volt menye ügyé­ben. Pár­tos Csilla tiszta vizet ön­tött a po­hárba.

Hatalmas az öröm: Újra apa lesz a mulatós sztár

Hatalmas az öröm: Újra apa lesz a mulatós sztár

Az éne­kes ele­inte fel sem fogta, mi­féle aján­dé­kot ka­pott szü­le­tés­nap­jára. Fe­le­sége rej­té­lyes üze­net­ben tu­datta.

Az éne­kes ele­inte fel sem fogta, mi­féle aján­dé­kot ka­pott szü­le­tés­nap­jára. Fe­le­sége rej­té­lyes üze­net­ben tu­datta a nagy hírt.

Meglepő döntést hozott Pécsi Ildikó, erre senki se számított

Meglepő döntést hozott Pécsi Ildikó, erre senki se számított

A Kos­suth-, és Já­szai Mari-díjas szí­nésznő és férje végre meg­ke­gyel­mez az uno­ká­nak.

Magyar színész unokáját gyilkolták meg Amerikában

Magyar színész unokáját gyilkolták meg Amerikában

A fi­a­tal­em­ber azon­nal ször­nyet­halt.

A fi­a­tal­em­bert egyet­len ütés­sel ölték meg Qu­e­ens­ben. Pedig ő semmi rosszat nem akart, csak egy taxit ke­re­sett, hogy ha­za­jus­son.

Drámai vallomás: A megélhetésért küzd Pártos Csilla

Drámai vallomás: A megélhetésért küzd Pártos Csilla

Pécsi Il­dikó haj­dani menye fo­lya­ma­to­san dol­go­zik, de hiába, az a pénz szinte sem­mire nem elég.

Pécsi Il­dikó haj­dani menye fo­lya­ma­to­san dol­go­zik, de hiába, az a pénz szinte sem­mire nem elég.

Durva fordulat: örökölhet Klapka György nemrég felfedezett unokája

Fordulat: örökölhet Klapka György nemrég felfedezett unokája

Még min­dig nincs vége az Arany­em­ber után ma­radt el­var­rat­lan szá­lak­nak.

Nincs vége az üz­let­em­ber után ma­radt el­var­rat­lan szá­lak­nak. A jú­ni­us­ban je­lent­kező uno­kát imád­ják.

Gólyahír, újra nagypapa lett Kerényi Miklós Gábor

Gólyahír, újra nagypapa lett Kerényi Miklós Gábor

Négy­sze­res nagy­papa lett!

Fia, Dávid fe­le­sége hozta vi­lágra a Kos­suth-díjas ren­dező ne­gye­dik uno­ká­ját.

Megszereztük: itt vannak az első fotók Kerényi Miklós Gábor unokájáról

Megszereztük: itt vannak az első fotók Kerényi Miklós Gábor unokájáról

Elő­ször a Ri­post­nak mu­tatta meg a tün­déri kis­lányt, Lucát!

Ismét nagy­papa lett Ke­ré­nyi Mik­lós Gábor, aki elő­ször a Ri­post­nak mu­tatta meg a tün­déri kis­lányt, Lucát! A Kos­suth-díjas mű­vész az el­ra­gadó fotó mellé ter­mé­sze­te­sen friss in­for­má­ci­ók­kal is szol­gált a kis jö­ve­vény­ről.

Bebizonyosodott: Ő Klapka György eltitkolt unokája

Bebizonyosodott: Ő Klapka György eltitkolt unokája

DNS-teszt se­gít­sé­gé­vel de­rült ki az igaz­ság: Dani vér sze­rinti apja ifjabb Klapka György.

DNS-teszt se­gít­sé­gé­vel de­rült ki az igaz­ság: Dani vér sze­rinti apja ifjabb Klapka György.

Hatalmas hírt kapott Kóbor János, megváltozik az élete

Hatalmas hírt kapott Kóbor János, megváltozik az élete

Az Omega front­em­be­ré­nek csa­ládja szep­tem­ber­ben új tag­gal bővül, így már két­sze­res nagy­papa lesz.

Az Omega front­em­be­ré­nek csa­ládja szep­tem­ber­ben új tag­gal bővül, így már két­sze­res nagy­papa lesz.

Végleges döntést hozott Pécsi Ildikó, kegyetlen bosszút áll unokáján

Végleges döntést hozott Pécsi Ildikó, kegyetlen bosszút áll unokáján

A Kos­suth-díjas szí­nésznő ügy­véd­jén ke­resz­tül üzent rég nem lá­tott uno­ká­já­nak, emel­lett pedig ke­mény el­ha­tá­ro­zásra ju­tott.

Lányát gyászolja Várkonyi András: Az unokám nem érezheti a fájdalmamat

Lányát gyászolja Várkonyi András: Az unokám nem érezheti a fájdalmamat

A szí­nész nem­ré­gi­ben ve­szí­tette el lá­nyát, And­reát, aki­nek hi­á­nya óri­ási szen­ve­dést okoz neki. Fi­ú­uno­kája tartja benne a lel­ket.

Súlyos, ami kiderült az unokájával vonat alá ugró nagymama múltjából

Súlyos, ami kiderült az unokájával vonat alá ugró nagymama múltjából

Gyöt­rel­mes élete volt annak a nagy­ma­má­nak, aki 4 éves kis uno­ká­já­val a vonat alá ug­rott Hort­nál. Erika a múltja miatt hoz­hatta meg ezt a tra­gi­kus dön­tést...

Sokkoló! Ketrecben fuvarozta unokáit egy nagymama - Videó

Sokkoló! Ketrecben fuvarozta unokáit egy nagymama - Videó

Sok­koló videó járja a netet egy nagy­ma­má­ról és két uno­ká­já­ról. Egy já­ró­kelő vette fel vi­de­óra az ese­tet...

Sok­koló videó járja a netet egy nagy­ma­má­ról és két uno­ká­já­ról. Egy já­ró­kelő vette fel vi­de­óra...

Ezt teszi Pécsi Ildikó a házával, miután kilakoltatta az unokáját

Ezt teszi Pécsi Ildikó a házával, miután kilakoltatta az unokáját

A szí­nésznő ex­me­nyé­nek, Pár­tos Csil­lá­nak és fi­á­nak még idén nyá­ron ki kell köl­töz­nie a budai vil­lá­ból.

Döbbenetes részletek: ezért ugrott a vonat elé 4 éves unokájával Erika

Döbbenetes részletek: ezért ugrott a vonat elé 4 éves unokájával Erika

A nagy­mama va­ló­szí­nű­leg rég­óta ké­szült rá...

A nagy­mama va­ló­szí­nű­leg rég­óta ké­szült rá, a te­le­pü­lé­sen kér­dez­gette: mennyire fáj, ha va­laki a vonat elé ugrik...

Megdöbbentő vallomást tett Anthony Hopkins, nem is akar tudni lányáról

Megdöbbentő vallomást tett Anthony Hopkins, nem is akar tudni lányáról

Sem­mit sem tud róla.

A 80 éves vi­lág­sztár még akkor vált el első fe­le­sé­gé­től, ami­kor lánya csak 4 éves volt. Azóta szinte sem­mit sem tud róla.

Tizenkétszer próbált teherbe esni, majdnem belehalt a magyar énekesnő

Tizenkétszer próbált teherbe esni, majdnem belehalt a magyar énekesnő

Lánya lesz­bi­kus, Cini azt sze­retné, ha ter­mé­sze­tes úton szülne.

Bár lesz­bi­kus kap­cso­lat­ban él, Cini azt sze­retné, ha lánya ter­mé­sze­tes úton szülne majd uno­kát.

Kiárusítják az elhunyt Lorán Lenke hagyatékát

Kiárusítják az elhunyt Lorán Lenke hagyatékát

Bárki meg­sze­rez­heti ma­gá­nak a le­gen­dás ko­mika bú­to­rait! Uno­kája, Emese árulja a régi gar­ni­tú­rá­kat.

Bárki meg­sze­rez­heti ma­gá­nak a le­gen­dás ko­mika bú­to­rait! Uno­kája, Emese árulja a régi gar­ni­tú­rá­kat.

Vér szerinti unokára vágyik Zalatnay Cini

Vér szerinti unokára vágyik Zalatnay Cini

Az éne­kesnő ugyan három uno­kát is ka­pott, hi­szen lánya egy édes­anyá­val él Ang­li­á­ban, még­sem tel­je­sen elé­ge­dett a dol­gok ál­lá­sá­val.

Az éne­kesnő ugyan három uno­kát is ka­pott, hi­szen lánya egy édes­anyá­val él Ang­li­á­ban, még­sem tel­je­sen elé­ge­dett a dol­gok ál­lá­sá­val.

42 évesen nagypapaszerepre készül a magyar énekes

42 évesen nagypapaszerepre készül a magyar énekes

Nem tartja ki­zárt­nak, hogy a kö­zel­jö­vő­ben uno­kája szü­les­sen.

Bár fi­a­tal még nagy­szü­lő­nek, egy­ál­ta­lán nem tartja ki­zárt­nak, hogy a kö­zel­jö­vő­ben uno­kája szü­les­sen.

Túlhajszolta magát Papadimitriu Athina: Ez lett az eredménye!

Túlhajszolta magát Papadimitriu Athina: Ez lett az eredménye!

Val­lott a szí­nésznő!

Az Ope­rett­szín­ház sztárja ren­ge­te­get dol­go­zott az utóbbi idő­szak­ban. Arról me­sélt, mi lett ennek az ered­mé­nye!

Születendő unokájáról vallott Istenes László!

Születendő unokájáról vallott Istenes László!

A Mokka mű­sor­ve­ze­tője ismét nagy­apai örö­mök elé néz.

A Mokka mű­sor­ve­ze­tője ismét nagy­apai örö­mök elé néz, Nátán kis­öccse hat hónap múlva ér­ke­zik.

Mindenhol állítólagos unokáját látja majd D. Nagy Lajos

Mindenhol állítólagos unokáját látja majd D. Nagy Lajos

Mos­tan­tól nem ke­rül­heti el.

A Bi­kini front­em­bere ugyan hal­lani sem akar a férfi­ról, aki évek óta ál­lítja, hogy ő az apja, de mos­tan­tól nem ke­rül­heti el a csa­lá­dot!

Óriási hír: Nagypapa lesz a világhírű magyar zenész

Óriási hír: Nagypapa lesz a világhírű magyar zenész

Fel­hőt­len öröm...

A vi­lág­szerte is­mert or­go­na­vir­tuóz kü­lö­nös hely­zetbe ke­rült, hi­szen, mi­köz­ben rég­óta ha­lo­ga­tott gyo­mor­mű­tét­éjére vár, élete egyik leg­jobb hírét kapta.

Bevallotta Bodrogi Gyula: Már csak egy dolog miatt áll színpadra!

Bevallotta Bodrogi Gyula: Már csak egy dolog miatt áll színpadra!

A Nem­zet Szí­né­szén egy­ál­ta­lán nem lát­szik a fá­radt­ság, a ki­me­rült­ség.

A Nem­zet Szí­né­szén egy­ál­ta­lán nem lát­szik a fá­radt­ság, a ki­me­rült­ség.

Itt az első fotó a világhírű magyar zenész születendő unokájáról

Itt az első fotó a világhírű magyar zenész születendő unokájáról

Az or­go­na­vir­tuóz fi­a­ta­lab­bik gyer­meke ha­ma­ro­san édes­apa lesz. Ba­rát­nője már meg is mu­tatta a po­cak­la­kót.

Tündéri fotó, először mutatta meg unokája arcát Kóbor János

Tündéri fotó, először mutatta meg unokája arcát Kóbor János

Az éne­kes fe­le­sé­gé­nek idő­seb­bik lánya egy kis­lánnyal aján­dé­kozta meg a csa­lá­dot.

Az éne­kes fe­le­sé­gé­nek idő­seb­bik lánya egy kis­lánnyal aján­dé­kozta meg a csa­lá­dot.

Ettől felforr a véred, újra meztelenül állt modellt a magyar sztár

Ettől felforr a véred, újra meztelenül állt modellt a magyar sztár

Ami­óta uno­kája lett, nem vál­lalt fo­tó­zást az egy­kori play­mate. Ko­ráb­ban szí­ve­sen mu­tatta meg buja ido­mait.

Ami­óta uno­kája lett, nem vál­lalt fo­tó­zást a play­mate, aki ko­ráb­ban szí­ve­sen mu­tatta meg buja ido­mait.

Megszólalt a tatabányai tragédia miatt gyászoló nagymama

Megszólalt a tatabányai tragédia miatt gyászoló nagymama

A ta­ta­bá­nyai asszony egy­szerre ve­szí­tette el a lá­nyát és az uno­ká­ját a bal­eset­ben.

Az igen! Elképesztő ajándékot kapott Oszter Sándor unokája

Az igen! Elképesztő ajándékot kapott Oszter Sándor unokája

Sokan ag­gód­tak a csa­lád miatt, de sze­ren­csére meg­ol­dód­tak a prob­lé­mák.

Váratlan gólyahír, ismét nagymama lesz Pécsi Ildikó

Váratlan gólyahír, ismét nagymama lesz Pécsi Ildikó

A meg­hur­col­ta­tá­sok után végre jó hírt ka­pott a le­gen­dás szín­mű­vésznő! Ha­ma­ro­san uno­kája szü­le­tik!

A meg­hur­col­ta­tá­sok után végre jó hírt ka­pott a le­gen­dás szín­mű­vésznő! Ha­ma­ro­san uno­kája szü­le­tik!

Íme, az első fotó, megmutatta újszülött unokáját Michael Douglas

Íme, az első fotó, megmutatta újszülött unokáját Michael Douglas

Az is­mert mű­vész nem­csak a tün­déri kis­ba­bára büszke...

Az is­mert mű­vész nem­csak a tün­déri kis­ba­bára büszke...

Örömhír: nagypapa lett a sármos világsztár

Örömhír: nagypapa lett a sármos világsztár

Egy kis­lánnyal bő­vült a csa­lád.

Hét­főn este meg­szü­le­tett a szí­nész első uno­kája, egy kis­lánnyal bő­vült a csa­lád. A baba és jó­ga­ok­tató anyu­kája is jól van.

Régi áldozataiknál is újra támadnak az unokázós csalók!

Régi áldozataiknál is újra támadnak az unokázós csalók!

A Ri­post­hoz for­dult egy ol­va­sónk.

A Ri­post­hoz for­dult egy ol­va­sónk, aki­nek a nagy­ma­má­já­nál már má­sod­szor pró­bál­koz­tak az uno­ká­zós csa­lók.

Szívbemarkoló kérés: ezt szeretné karácsonyra a nagybeteg Paudits Béla!

Szívbemarkoló kérés: ezt szeretné karácsonyra a nagybeteg Paudits Béla!

A 68 éves szí­nész nincs jól...

A 68 éves szí­nész­nek már jó ideje sem­mit sem je­lent a sze­re­tet ün­nepe. Idén talán vál­toz­hat a hely­zet!

Már unokája is van az asszonynak, aki 15 éves diákjával szexelt

Már unokája is van az asszonynak, aki 15 éves diákjával szexelt

Ál­lí­tó­lag nincs is olyan Ka­dar­kú­ton, aki még nem látta a ta­nárnő és di­ákja nemi ak­tu­sá­ról ké­szült fel­vé­telt. Hiába fog­lalta le a vi­deót a rend­őr­ség.

Ál­lí­tó­lag nincs is olyan Ka­dar­kú­ton, aki még nem látta a ta­nárnő és di­ákja nemi ak­tu­sá­ról ké­szült fel­vé­telt. Hiába fog­lalta le a vi­deót a rend­őr­ség, az in­ter­ne­ten ter­jed to­vább. A Ri­post ki­de­rí­tette: a ta­nár­nő­nek két lánya és már uno­kája is van, a csa­ládja vé­del­mébe vette őt.

Könnyfakasztó ajándék: Ezt kapja 70. szülinapjára Zalatnay Cini!

Könnyfakasztó ajándék: Ezt kapja 70. szülinapjára Zalatnay Cini!

Ha­ma­ro­san be­tölti a he­te­dik ik­szet, meg­le­pe­tés­sel ké­szül­nek neki!

Ha­ma­ro­san be­tölti a he­te­dik ik­szet, meg­le­pe­tés­sel ké­szül­nek neki!

Így bánik unokájával Papadimitriu Athina!

Így bánik unokájával Papadimitriu Athina!

A szí­nésznő élete leg­bol­do­gabb ka­rá­cso­nyára ké­szül!

A szí­nésznő élete leg­bol­do­gabb ka­rá­cso­nyára ké­szül. Hi­he­tet­len, hogy már hat hó­na­pos lesz Ká­roly! Nagy a sze­re­tet a csa­lád­ban.

Üzent unokájának Pécsi Ildikó: Ehhez tartsa magát Pártos Csilla fia!

Üzent unokájának Pécsi Ildikó: Ehhez tartsa magát Pártos Csilla fia!

Pécsi Il­dikó uno­kája még gye­rek volt, ami­kor el­kez­dő­dött szü­lei vá­lása, azóta már sár­mos fi­a­tal­em­berré cse­pe­re­dett.

Meglepő bejelentés Stohl Lucától, nem korai ez még?

Meglepő bejelentés Stohl Lucától, nem korai ez még?

A 24 éves tán­cos-mű­sor­ve­zető őszin­tén me­sélt pár­kap­cso­la­tá­ról, jö­vő­beli ter­ve­i­ről. Szóba ke­rül­tek a le­endő uno­kái is!

Szörnyen nehéz pillanatok várnak Pécsi Ildikóra

Szörnyen nehéz pillanatok várnak Pécsi Ildikóra

A szí­nésznő no­vem­ber­ben ismét far­kas­sze­met néz Pár­tos Csil­lá­val, és hat év után elő­ször lát­hatja uno­ká­ját.

A szí­nésznő no­vem­ber­ben ismét far­kas­sze­met néz Pár­tos Csil­lá­val, és hat év után elő­ször lát­hatja uno­ká­ját.

Charlie vallomása:
a fiam mentett meg feleségem halála után

Charlie vallomása:
a fiam mentett meg feleségem halála után

Het­ven­éves lett a le­gen­dás éne­kes.

A hét­vé­gén, ok­tó­ber 28-án ün­ne­pelte 70. szü­le­tés­nap­ját a jel­leg­ze­tes hangú, slá­ge­rek­ben gaz­dag éne­kes.

Beismerte, elvonási tünetek gyötrik Charlie-t

Beismerte, elvonási tünetek gyötrik Charlie-t

Sú­lyos árat fi­ze­tett a hír­né­vért.

Ok­tó­ber 28-án tölti be a het­ve­net Char­lie, aki 55 éve van a szín­pa­don és bár sok pénzt ke­re­sett, sú­lyos árat fi­ze­tett érte.

Nagy Feró nem bánná, ha már érkezne a következő unoka!

Nagy Feró nem bánná, ha már érkezne a következő unoka!

A Be­at­rice front­em­bere imádja el­ső­szü­lött uno­ká­ját, Pat­ri­kot, aki pápai ál­dás­sal fo­gant meg Ró­má­ban.

A Be­at­rice front­em­bere imádja el­ső­szü­lött uno­ká­ját, aki pápai ál­dás­sal fo­gant meg Ró­má­ban.

Kínhalált halt az óvodás - hogy tehet ilyet egy nagymama?

Kínhalált halt az óvodás - hogy tehet ilyet egy nagymama?

A 3 éves kisfiú hosszú órá­kon ke­resz­tül hal­do­kolt, nagy­ma­mája hi­bája miatt esé­lye sem volt a túl­élésre.

A 3 éves kisfiú hosszú órá­kon ke­resz­tül hal­do­kolt, nagy­ma­mája hi­bája miatt esé­lye sem volt a túl­élésre.

Őszintén vallott műtétjéről a népszerű magyar színésznő

Őszintén vallott műtétjéről a népszerű magyar színésznő

El­dob­hatja a man­kót Tor­dai Teri.

A min­dig mo­soly­gós Tor­dai Teri őszin­tén be­szél csí­pő­pro­té­zis ope­rá­ci­ó­já­ról és az azt kö­vető, nem min­dig könnyű he­tek­ről.

Nagy nap a mai a Zámbó család életében

Nagy nap a mai a Zámbó család életében

Büszke lenne a Ki­rály!

Ma ment elő­ször ál­ta­lá­nos is­ko­lába Zámbó Jimmy uno­kája.

Váratlan bejelentést tett Balázs Klári

Váratlan bejelentést tett Balázs Klári

A mai napig nincs kap­cso­lat az éne­kes lánya, Judit és a sztár­pár kö­zött, pedig talán már nagy­szü­lők let­tek az el­múlt évek alatt.

A mai napig nincs kap­cso­lat az éne­kes lánya, Judit és a sztár­pár kö­zött. Sok évvel ez­előtt Tor­on­tó­ban ta­lál­koz­tak, azóta semmi hír Korda lá­nyá­ról. Pedig könnyen lehet, hogy az éne­kes há­zas­pár, Gyuri bácsi és Klá­rika már rég nagy­szü­lők, csak senki nem osz­totta meg velük ezt a fon­tos in­for­má­ciót.

Papadimitriu Athina: Egyre jobban beletanulok a nagymama szerepbe!

Papadimitriu Athina: Egyre jobban beletanulok a nagymama szerepbe!

A szí­nésznő úszik a bol­dog­ság­ban, mióta meg­szü­le­tett az uno­kája!

A szí­nésznő úszik a bol­dog­ság­ban, mióta meg­szü­le­tett az uno­kája!

Aggódó nagypapa lett Nagy Feró

Aggódó nagypapa lett Nagy Feró

A ká­ni­kula sze­rinte ko­moly ve­szé­lye­ket rejt, főleg a csöpp­ségre nézve!

Nagy Feró várja, hogy le­hűl­jön az idő! A ká­ni­kula sze­rinte ko­moly ve­szé­lye­ket rejt, főleg a csöpp­ségre nézve!

Gólyahír, exkluzív interjú: megszületett Papadimitriu Athina unokája!

Gólyahír, exkluzív interjú: megszületett Papadimitriu Athina unokája!

A szí­nésznő lánya va­sár­nap este adott éle­tet a kisfi­á­nak, aki édes­apja után a Ká­roly nevet kapta.

Gólyahír, nagypapa lesz az ismert magyar színész

Gólyahír, nagypapa lesz az ismert magyar színész

Alig várja már, hogy kéz­ben tart­hassa uno­ká­ját, aki­nek a nevét is el­árulta.

Alig várja már, hogy kéz­ben tart­hassa uno­ká­ját, aki­nek a nevét is el­árulta.