CÍMKE: 'unoka'
FRISS HÍREK

Szörnyű családi tragédia: Kökény Attila teljesen kikészült

Szörnyű családi tragédia: Kökény Attila teljesen kikészült

Nem­rég még arról szá­mol­tunk be, hogy ha­ma­ro­san nagy­papa lesz. A sors azon­ban más­hogy ren­delte...

Nem­rég még arról szá­mol­tunk be, hogy ha­ma­ro­san nagy­papa lesz. A sors azon­ban más­hogy ren­delte...

Megszólalt Pécsi Ildikó, fájdalmas dolgot mondott unokájáról

Megszólalt Pécsi Ildikó, fájdalmas dolgot mondott unokájáról

A 79 éves szí­nésznő na­gyon nehéz idő­sza­kon van túl, a csa­lád­já­val is meg­rom­lott a kap­cso­lata.

A 79 éves szí­nésznő na­gyon nehéz idő­sza­kon van túl, a csa­lád­já­val is meg­rom­lott a kap­cso­lata.

Így igényelhetsz gyedet, ha nagyszülő vagy

Így igényelhetsz gyedet, ha nagyszülő vagy

Ki­de­rül­tek a ja­nu­ár­tól igé­nyel­hető nagy­szü­lői gyed rész­le­tei, amely­ről ma kezd el tár­gyalni az Or­szág­gyű­lés.

Ki­de­rül­tek a ja­nu­ár­tól igé­nyel­hető nagy­szü­lői gyed rész­le­tei, amely­ről ma kezd el tár­gyalni az Or­szág­gyű­lés.

Kilakoltatási dráma: megtörten beszélt fia sorsáról Pártos Csilla

Kilakoltatási dráma: megtörten beszélt fia sorsáról Pártos Csilla

Ez a hely­zet a ki­la­kol­ta­tás után.

Pécsi Il­dikó ex­me­nye meg­szó­lalt a ki­la­kol­ta­tás után.

Váratlan fordulat: felkereste unokája Pécsi Ildikót

Váratlan fordulat: felkereste unokája Pécsi Ildikót

A mű­vésznő el­mondta, mi tör­tént.

Ifjabb Szűcs Csaba maga dön­tött úgy, hogy fel­ke­resi nagy­ma­má­ját. A mű­vésznő el­mondta, mi tör­tént.

Hihetetlen dolog történt: Vándor Éva vágta el az unokája köldökzsinórját

Hihetetlen dolog történt: a Jászai Mari-díjas színésznő, Vándor Éva vágta el az unokája köldökzsinórját

Nem­rég szü­le­tett meg Ván­dor Éva és Har­math Imre első uno­kája.

Nem­rég szü­le­tett meg Ván­dor Éva és Har­math Imre első uno­kája. Nem akár­hogy ér­te­sül­tek a nagy hír­ről, a szí­nésznő meg­hitt val­lo­mása so­ka­kat meg­érint­het.

Végleg eldöntötte: Kanadába költözik a magyar sztár

Végleg eldöntötte: Kanadába költözik a magyar sztár

Uno­kája kö­ze­lé­ben akar élni.

Eddig sem gyak­ran tar­tóz­ko­dott Ma­gyar­or­szá­gon, de most Eu­ró­pát is el­hagyja, hogy csa­ládja mel­lett le­hes­sen.

Így akarta megúszni a kilakoltatást Pécsi Ildikó exmenye, nem sikerült

Így akarta megúszni a kilakoltatást Pécsi Ildikó exmenye, nem sikerült

Pár­tos Csilla min­dent meg­tett, hogy fia a budai in­gat­lan­ban ma­rad­has­son, a szí­nésznő azon­ban nem eny­hült meg.

Megtörtént a kilakoltatás: Pécsi Ildikó az utcára rakta az unokáját

Megtörtént a kilakoltatás: Pécsi Ildikó a törvény erejével utcára rakta az unokáját

Véget ért a négy éve hú­zódó in­gat­lan­bot­rány.

Véget ért a négy hosszú esz­ten­deje hú­zódó in­gat­lan­bot­rány. Mit gon­dolsz, me­lyik fél volt jelen a ki­la­kol­ta­tás­nál: Pécsi Il­dikó? Pár­tos Csilla? Mind­ket­ten? Egyi­kük sem? Íme a rész­le­tek!

Intim fotót posztolt a kétszeres Oscar-díjas filmes

Intim fotót posztolt a kétszeres Oscar-díjas filmes

Kü­lön­le­ges képet osz­tott meg a ren­dező, aki­nek a ne­vé­hez olyan fil­mek köt­he­tők, mint a Solo: Egy Star Wars-tör­té­net vagy az Egy cso­dá­la­tos elme.

Egé­szen kü­lön­le­ges képet osz­tott meg a be­ska­tu­lyáz­ha­tat­lan ren­dező, aki­nek a ne­vé­hez olyan fil­mek köt­he­tők, mint A Da Vinci-kód, az Egy cso­dá­la­tos elme, az Apollo-13, A Grincs, A vál­ság­díj, A re­mény baj­noka, a Solo: Egy Star Wars-tör­té­net vagy a rész­ben Bu­da­pes­ten ké­szült In­ferno.

Nem hiszed el, hogy kit vetett be a rendőrség

Nem hiszed el, hogy kit vetett be a rendőrség

Az idő­se­ket át­verő te­le­fon­hí­vá­sok ellen ke­mé­nyen fel­lé­pés a rend­őr­ség. Kisfilm­mel hív­ják fel a fi­gyel­met.

Az idő­se­ket át­verő te­le­fon­hí­vá­sok ellen ke­mé­nyen fel­lé­pés a rend­őr­ség. Most egy fi­gye­lem­fel­hívó vi­deót is csi­nál­tak.

Megható találkozás, életében először látta Oláh Gergő lányát a dédije

Megható találkozás, életében először látta Oláh Gergő lányát a dédije

Az idős asszony most lát­hatta elő­ször a csa­lád leg­ki­sebb tag­ját, Annát, aki be­ara­nyozta az asszony nap­ját.

Oszter felesége kiakadt: Elképesztő, mit élek át egy hete

Oszter felesége kiakadt: Elképesztő, mit élek át egy hete

Az is­mert zon­go­ra­mű­vész be­so­kallt.

Az is­mert zon­go­ra­mű­vészt uno­kája éb­resz­tette rá, mi­lyen ve­szé­lyek le­sel­ked­nek a gye­re­kekre az in­ter­ne­ten.

Csodababa született: Saját unokáját hozta világra az 55 éves nő

Csodababa született: Saját unokáját hozta világra az 55 éves nő

Az or­vo­sok nem hit­ték, hogy si­ker­rel vég­ző­dik az el­ké­pesztő ter­hes­ség és maga a szü­lés, de végül meg­tör­tént a csoda!

Spermabankba küldené a lányát Zalatnay Sarolta!

Spermabankba küldené a lányát Zalatnay Sarolta!

Uno­kát sze­retne.

Az éne­kesnő leg­hőbb vágya, hogy nagy­ma­mává vál­jon, ám Niki saját gyer­mek he­lyett in­kább örökbe fo­gadna.

Nagy az öröm a családban: újra babázhatnak Bódi Gusztiék

Nagy az öröm a családban: újra babázhatnak Bódi Gusztiék

Guszti és Margó na­gyon örült, hogy kis­lány uno­ká­juk szü­le­tett.

Guszti és Margó na­gyon örült, hogy kis­lány uno­ká­juk szü­le­tett.

Nem pakol Pécsi Ildikó unokája, a házban várja a végrehajtókat

Nem pakol Pécsi Ildikó unokája, a házban várja a végrehajtókat

Nem hiszi, hogy nagy­anyja ki­rakja.

Nem akarja el­hinni, hogy a nagy­anyja képes lenne ki­la­kol­tatni a csa­ládi ott­hon­ból.

Nagy tervei vannak Törőcsik Marinak, erre készül az unokájával

Nagy tervei vannak Törőcsik Marinak, erre készül az unokájával

Szín­da­rab ké­szül az éle­té­ből.

Szín­da­rab ké­szül Tö­rő­csik Mari éle­té­ből, amit az uno­kája ad majd elő.

Megváltozott Bódi Guszti élete: Újra van kiért küzdeni

Megváltozott Bódi Guszti élete: Újra van kiért küzdeni

Az éne­kes csa­lád­já­ban óri­ási a bol­dog­ság, ami­óta meg­szü­le­tett ki­suno­ká­juk, Li­lien, aki új ér­tel­met adott az éle­tük­nek.

Az éne­kes csa­lád­já­ban óri­ási a bol­dog­ság, ami­óta meg­szü­le­tett ki­suno­ká­juk, Li­lien, aki új ér­tel­met adott az éle­tük­nek.

Újabb unokázós csalókra csapott le a rendőrség

Újabb unokázós csalókra csapott le a rendőrség

Ha­tal­mas bűn­szer­ve­ze­tet irá­nyí­ta­nak a csa­lók, akik az idő­seb­bek pén­zére utaz­nak.

Ha­tal­mas bűn­szer­ve­ze­tet irá­nyí­ta­nak a csa­lók, akik az idő­seb­bek pén­zére utaz­nak. Min­dig ugyan­az­zal az át­lát­szó in­dok­kal hív­ják fel az idő­se­ket.

Megszólalt Pécsi Ildikó exmenye: Retteg, hogy kilakoltatják a fiát

Megszólalt Pécsi Ildikó exmenye: Retteg, hogy kilakoltatják a fiát

A szí­nésznő nem ke­gyel­mez!

Újabb fe­je­ze­té­hez ér­ke­zett Pár­tos Csilla és Pécsi Il­dikó há­bo­rúja!

Pécsi Ildikó nem tágít: Ekkor dobatja ki a rendőrökkel saját unokáját

Pécsi Ildikó nem tágít: Ekkor dobatja ki a rendőrökkel saját unokáját

A nyu­godt na­pok­nak ha­ma­ro­san vége, a ki­la­kol­ta­tási mo­ra­tó­rium áp­ri­lis 30-án lejár, a szí­nésznő pedig nem eny­hül!

Ez csak a kezdet volt: Meghan Markle apja még nagyobb botrányt robbant ki

Ez csak a kezdet volt: Meghan Markle apja még nagyobb botrányt robbant ki

Az egy­kori fil­mes fő­vi­lá­go­sító nem fog le­állni a kínos nyi­lat­ko­za­tok­kal.

Az egy­kori fil­mes fő­vi­lá­go­sító nem fog le­állni a kínos nyi­lat­ko­za­tok­kal. Ahhoz, hogy a lá­nyát za­varba hozza, jó al­ka­lom lesz szá­mára az uno­kája szü­le­tése.

Meglepő választás: Gór Nagy Mária végre elárulta unokája nevét

Meglepő választás: Gór Nagy Mária végre elárulta unokája nevét

Na­gyon so­káig nem le­he­tett tudni, hogy hív­ják az év ele­jén szü­le­tett kis­lányt.

Na­gyon so­káig nem le­he­tett tudni, hogy hív­ják az év ele­jén szü­le­tett kis­lányt.

A színésznő édesanyja is ott volt a szülésnél, mindent a frontvonalból nézett

A színésznő édesanyja is ott volt a szülésnél, mindent a frontvonalból nézett

Kate Hu­dson el­árulta, édes­anyja, Gol­die Hawn egé­szen kö­zel­ről nézte ki­suno­kája szü­le­té­sét.

Zokogott a boldogságtól: nagy bejelentést tett a magyar színésznő

Zokogott a boldogságtól: nagy bejelentést tett a magyar színésznő

A 71 éves Gór Nagy Mária négy­sze­res nagy­mama lett, a na­pok­ban meg­ér­ke­zett a csa­lád leg­ki­sebb tagja.

Óriási örömhír: 44 évesen nagypapa lesz Kökény Attila

Óriási örömhír: 44 évesen nagypapa lesz Kökény Attila

Két hete még arról akarta meg­győzni fe­le­sé­gét, hogy vál­lal­ja­nak újabb gye­re­ket, most ki­de­rült: ős­szel uno­kája szü­le­tik.

Két hete még arról akarta meg­győzni fe­le­sé­gét, hogy vál­lal­ja­nak újabb gye­re­ket, most ki­de­rült: ős­szel uno­kája szü­le­tik.

Nagy Feró: Máris imádom a kisunokámat!

Nagy Feró: Máris imádom a kisunokámat!

Úszik a bol­dog­ság­ban a Be­at­rice front­em­bere, aki­nek két hét­tel ez­előtt meg­szü­le­tett a má­so­dik uno­kája.

Úszik a bol­dog­ság­ban a Be­at­rice front­em­bere, aki­nek két hét­tel ez­előtt meg­szü­le­tett a má­so­dik uno­kája.

Bármelyik percben megszülethet a Szomszédok sztárjának unokája

Bármelyik percben megszülethet a Szomszédok sztárjának unokája

A nép­szerű szí­nésznő szám sze­rint a he­te­dik uno­ká­ját várja.

A nép­szerű szí­nésznő szám sze­rint a he­te­dik uno­ká­ját várja, mi­u­tán már van neki három vér sze­rinti és három fo­ga­dott lur­kója.

Gólyahír, megszületett Nagy Feró unokája

Gólyahír, megszületett Nagy Feró unokája

Az öröm­hírt a ze­nész je­len­tette be.

Az öröm­hírt a ze­nész je­len­tette be Fa­ce­boo­kon!

Dráma, mentőhelikoptert riasztottak Camilla hercegné unokájához

Dráma, mentőhelikoptert riasztottak Camilla hercegné unokájához

A her­cegné egy hi­va­ta­los ese­mé­nyen em­lé­ke­zett vissza a meg­rázó pil­la­na­tokra, de az eset végül jó véget ért.

Fájdalmas vallomás, nem keresi az unokája Pásztor Erzsit!

Fájdalmas vallomás, nem keresi az unokája Pásztor Erzsit!

Nncs sem­mi­lyen kap­cso­lata a fi­ú­val.

A Kos­suth-díjas szí­nésznő a lá­nyá­val és a le­ány­uno­ká­já­val is na­gyon jóban van, ám a húsz­éves Aron­nal meg­lepő módon nincs sem­mi­lyen kap­cso­lata.

Robbanhat a botrány: mindenre kész Meghan hercegné apja, ezt tervezi

Robbanhat a botrány: mindenre kész Meghan hercegné apja, ezt tervezi

A 74 éves, Me­xi­kó­ban élő férfi bármi áron látni akarja le­endő uno­ká­ját, a bí­ró­sági ügy­től sem riad el.

Döbbenetes dolgot mondott unokájára Pécsi Ildikó

Döbbenetes dolgot mondott unokájára Pécsi Ildikó

Pécsi Il­dikó az uno­ká­jára már nem is te­kint csa­lád­tag­ként, jogi kép­vi­se­lője újabb ké­rel­met nyúj­tott be...

Pécsi Il­dikó az uno­ká­jára már nem is te­kint csa­lád­tag­ként, jogi kép­vi­se­lője újabb ké­rel­met nyúj­tott be a bí­ró­sá­gon...

Igazi ünnepnap, rég nem látott rokonával találkozott Cooky kisfia

Igazi ünnepnap, rég nem látott rokonával találkozott Cooky kisfia

A nép­szerű rá­diós az édes­any­já­hoz uta­zott Fran­cia­or­szágba, ahova csi­nos meny­asszo­nya és ki­lenc hó­na­pos gyer­meke, Kevin is el­kí­sérte.

Bővült az MTK-család: megszületett Deutsch Tamás unokája

Megszületett Deutsch Tamás unokája

A ma­gyar po­li­ti­kus a saját Ins­tag­ram­ján szá­molt be az öröm­hír­ről. Az új­szü­lött csöpp­ség nevét is lehet már tudni.

A ma­gyar po­li­ti­kus a saját Ins­tag­ram­ján szá­molt be az öröm­hír­ről. Az új­szü­lött csöpp­ség nevét is lehet már tudni.

Nincs béke: végrehajtó költözteti ki Pécsi Ildikó unokáját

Nincs béke: végrehajtó költözteti ki Pécsi Ildikó unokáját

Pár­tos Csilla és ügy­védje írás­ban kérte Pécsi Il­di­kót a bé­kü­lésre, de erre nem ke­rült sor, foly­ta­tó­dik a vég­re­haj­tás.

Pár­tos Csilla és ügy­védje írás­ban kérte Pécsi Il­di­kót a bé­kü­lésre, de erre végül nem ke­rült sor, foly­ta­tó­dik a vég­re­haj­tás.

Fura dolgokat mond nemrégiben született unokájáról Kóbor János

Fura dolgokat mond nemrégiben született unokájáról Kóbor János

Kóbor nem repes az öröm­től, hogy a má­so­dik unoka is meg­ér­ke­zett, sőt még a kis­lány ne­vé­vel sem tu­dott meg­ba­rát­kozni.

Unoka juttathatja börtönbe a gyilkossággal vádolt apát és nagyapát

Unoka juttathatja börtönbe a gyilkossággal vádolt apát és nagyapát

Meg­hall­gat­ják az utolsó szó jogán Bur­káé­kat, utána pedig íté­let szü­let­het apa és fia ügyé­ben a Deb­re­ceni Íté­lő­táb­lán.

Orbán Viktor a Facebookon árult el részleteket harmadik unokájáról

Orbán Viktor a Facebookon árult el részleteket harmadik unokájáról

Orbán Vik­tor a Fa­ce­boo­kon ke­resz­tül is kö­szön­tötte har­ma­dik uno­ká­ját.

Orbán Vik­tor a Fa­ce­boo­kon ke­resz­tül is kö­szön­tötte har­ma­dik uno­ká­ját. Azt is el­árulta, hogy mi­lyen nevet ka­pott az új­szü­lött.

Először látja majd unokáját a világhírű magyar zenész

Először látja majd unokáját a világhírű magyar zenész

Egy hó­napja lett nagy­papa.

A világ egyik leg­is­mer­tebb or­gona vir­tu­óza egy hó­napja lett nagy­papa, így ha­ma­ro­san új­ra­kel, hogy sze­mé­lye­sen is ta­lál­koz­zon a kis­lánnyal.

Reagált a vádakra Pártos Csilla: kiderült az igazság

Reagált a vádakra Pártos Csilla: kiderült az igazság

Ka­o­ti­kus ál­la­po­tok ural­kod­nak.

Ka­o­ti­kus ál­la­po­tok ural­kod­nak Pécsi Il­dikó és volt menye ügyé­ben.

Ilyen van? Így tartóztatták le az újabb "unokázós" csalót

Ilyen van? Így tartóztatták le az újabb "unokázós" csalót

To­vábbra is pró­bál­ják ki­for­gatni az idő­se­ket a va­gyo­nuk­ból.

To­vábbra is pró­bál­ják ki­for­gatni az idő­se­ket a va­gyo­nuk­ból. Bu­da­pes­ten a XVIII. ke­rü­let­ben sze­mel­ték ki leg­újabb ál­do­za­tu­kat, de ez­út­tal nem volt sze­ren­csé­jük. A mód­sze­rük el­ké­pesztő! To­vábbi rész­le­tek a cikk­ben!

Hatalmas az öröm: Újra apa lesz a mulatós sztár

Hatalmas az öröm: Újra apa lesz a mulatós sztár

Az éne­kes ele­inte fel sem fogta, mi­féle aján­dé­kot ka­pott szü­le­tés­nap­jára. Fe­le­sége rej­té­lyes üze­net­ben tu­datta a nagy hírt.

Az éne­kes ele­inte fel sem fogta, mi­féle aján­dé­kot ka­pott szü­le­tés­nap­jára. Fe­le­sége rej­té­lyes üze­net­ben tu­datta a nagy hírt.

Drámai vallomás: A megélhetésért küzd Pártos Csilla

Drámai vallomás: A megélhetésért küzd Pártos Csilla

Pécsi Il­dikó haj­dani menye fo­lya­ma­to­san dol­go­zik, de hiába, az a pénz szinte sem­mire nem elég.

Pécsi Il­dikó haj­dani menye fo­lya­ma­to­san dol­go­zik, de hiába, az a pénz szinte sem­mire nem elég.

Meglepő döntést hozott Pécsi Ildikó, erre senki se számított

Meglepő döntést hozott Pécsi Ildikó, erre senki se számított

A Kos­suth-, és Já­szai Mari-díjas szí­nésznő és férje végre meg­ke­gyel­mez az uno­ká­nak.

Magyar színész unokáját gyilkolták meg Amerikában

Magyar színész unokáját gyilkolták meg Amerikában

A fi­a­tal­em­ber azon­nal ször­nyet­halt.

A fi­a­tal­em­bert egyet­len ütés­sel ölték meg Qu­e­ens­ben. Pedig ő semmi rosszat nem akart, csak egy taxit ke­re­sett, hogy ha­za­jus­son.

Bebizonyosodott: Ő Klapka György eltitkolt unokája

Bebizonyosodott: Ő Klapka György eltitkolt unokája

DNS-teszt se­gít­sé­gé­vel de­rült ki.

DNS-teszt se­gít­sé­gé­vel de­rült ki az igaz­ság: Dani vér sze­rinti apja ifjabb Klapka György.

Gólyahír, újra nagypapa lett Kerényi Miklós Gábor

Gólyahír, újra nagypapa lett Kerényi Miklós Gábor

Négy­sze­res nagy­papa lett!

Fia, Dávid fe­le­sége hozta vi­lágra a Kos­suth-díjas ren­dező ne­gye­dik uno­ká­ját.

Hatalmas hírt kapott Kóbor János, megváltozik az élete

Hatalmas hírt kapott Kóbor János, megváltozik az élete

Az Omega front­em­be­ré­nek csa­ládja szep­tem­ber­ben új tag­gal bővül, így már két­sze­res nagy­papa lesz.

Az Omega front­em­be­ré­nek csa­ládja szep­tem­ber­ben új tag­gal bővül, így már két­sze­res nagy­papa lesz.

Végleges döntést hozott Pécsi Ildikó, kegyetlen bosszút áll unokáján

Végleges döntést hozott Pécsi Ildikó, kegyetlen bosszút áll unokáján

Ügy­véd­jén ke­resz­tül üzent rég nem lá­tott uno­ká­já­nak.

A Kos­suth-díjas szí­nésznő ügy­véd­jén ke­resz­tül üzent rég nem lá­tott uno­ká­já­nak, emel­lett pedig ke­mény el­ha­tá­ro­zásra ju­tott.

Sokkoló! Ketrecben fuvarozta unokáit egy nagymama - Videó

Sokkoló! Ketrecben fuvarozta unokáit egy nagymama - Videó

Egy já­ró­kelő vette vi­de­óra...

Sok­koló videó járja a netet egy nagy­ma­má­ról és két uno­ká­já­ról. Ten­nes­se­e­ben egy já­ró­kelő fi­gyelt fel arra, a fur­gon cso­mag­tar­tó­já­ban lévő ket­recre.

Lányát gyászolja Várkonyi András: Az unokám nem érezheti a fájdalmamat

Lányát gyászolja Várkonyi András: Az unokám nem érezheti a fájdalmamat

A szí­nész nem­ré­gi­ben ve­szí­tette el lá­nyát, And­reát.

A szí­nész nem­ré­gi­ben ve­szí­tette el lá­nyát, And­reát, aki­nek hi­á­nya óri­ási szen­ve­dést okoz neki. Fi­ú­uno­kája tartja benne a lel­ket.

Ezt teszi Pécsi Ildikó a házával, miután kilakoltatta az unokáját

Ezt teszi Pécsi Ildikó a házával, miután kilakoltatta az unokáját

Pár­tos Csil­lá­nak és fi­á­nak még idén nyá­ron ki kell köl­töz­nie.

A szí­nésznő ex­me­nyé­nek, Pár­tos Csil­lá­nak és fi­á­nak még idén nyá­ron ki kell köl­töz­nie a budai vil­lá­ból.

Súlyos, ami kiderült az unokájával vonat alá ugró nagymama múltjából

Súlyos, ami kiderült az unokájával vonat alá ugró nagymama múltjából

Gyöt­rel­mes élete volt annak a nagy­ma­má­nak, aki 4 éves kis uno­ká­já­val a vonat alá ug­rott Hort­nál. Erika a múltja miatt hoz­hatta meg ezt a tra­gi­kus dön­tést...

Döbbenetes részletek: ezért ugrott a vonat elé 4 éves unokájával Erika

Döbbenetes részletek: ezért ugrott a vonat elé 4 éves unokájával Erika

A nagy­mama va­ló­szí­nű­leg rég­óta ké­szült rá, a te­le­pü­lé­sen kér­dez­gette: mennyire fáj, ha va­laki a vonat elé ugrik...

Kegyetlen döntés, ezt üzente kilakoltatott unokájának Pécsi Ildikó!

Kegyetlen döntés, ezt üzente kilakoltatott unokájának Pécsi Ildikó!

A Kos­suth-díjas szí­nész­nőt nem lehet el­tán­to­rí­tani a dön­té­sé­től.

A Kos­suth-díjas szí­nész­nőt nem lehet el­tán­to­rí­tani a dön­té­sé­től, nem sze­retné, ha volt menye és na­gyob­bik uno­kája a há­zá­ban élne.

Megrendítő részletek, így történt a horti kettős tragédia

Megrendítő részletek, így történt a horti kettős tragédia

Egy helyi nő ve­tett véget az éle­té­nek szom­ba­ton, uno­ká­já­val a kar­já­ban ug­rott a vonat elé.

Egy helyi nő ve­tett véget az éle­té­nek szom­ba­ton, uno­ká­já­val a kar­já­ban ug­rott a vonat elé.

Tizenkétszer próbált teherbe esni, majdnem belehalt a magyar énekesnő

Tizenkétszer próbált teherbe esni, majdnem belehalt a magyar énekesnő

Bár lesz­bi­kus kap­cso­lat­ban él, Cini azt sze­retné, ha lánya ter­mé­sze­tes úton szülne majd uno­kát.

Vér szerinti unokára vágyik Zalatnay Cini

Vér szerinti unokára vágyik Zalatnay Cini

Az éne­kesnő ugyan három uno­kát is ka­pott...

Az éne­kesnő ugyan három uno­kát is ka­pott, hi­szen lánya egy édes­anyá­val él Ang­li­á­ban, még­sem tel­je­sen elé­ge­dett.

Kiárusítják az elhunyt Lorán Lenke hagyatékát

Kiárusítják az elhunyt Lorán Lenke hagyatékát

Bárki meg­sze­rez­heti ma­gá­nak a le­gen­dás ko­mika bú­to­rait! Uno­kája, Emese árulja a régi gar­ni­tú­rá­kat.

Bárki meg­sze­rez­heti ma­gá­nak a le­gen­dás ko­mika bú­to­rait! Uno­kája, Emese árulja a régi gar­ni­tú­rá­kat.

42 évesen nagypapaszerepre készül a magyar énekes

42 évesen nagypapaszerepre készül a magyar énekes

Nem tartja ki­zárt­nak, hogy a kö­zel­jö­vő­ben uno­kája szü­les­sen.

Bár fi­a­tal még nagy­szü­lő­nek, egy­ál­ta­lán nem tartja ki­zárt­nak, hogy a kö­zel­jö­vő­ben uno­kája szü­les­sen.

Túlhajszolta magát Papadimitriu Athina: Ez lett az eredménye!

Túlhajszolta magát Papadimitriu Athina: Ez lett az eredménye!

Az Ope­rett­szín­ház sztárja ren­ge­te­get dol­go­zott az utóbbi idő­szak­ban. Arról me­sélt, mi lett ennek az ered­mé­nye!

Az Ope­rett­szín­ház sztárja ren­ge­te­get dol­go­zott az utóbbi idő­szak­ban.

Mindenhol állítólagos unokáját látja majd D. Nagy Lajos

Mindenhol állítólagos unokáját látja majd D. Nagy Lajos

Mos­tan­tól nem ke­rül­heti el.

A Bi­kini front­em­bere ugyan hal­lani sem akar a férfi­ról, aki évek óta ál­lítja, hogy ő az apja, de mos­tan­tól nem ke­rül­heti el a csa­lá­dot!

Bevallotta Bodrogi Gyula: Már csak egy dolog miatt áll színpadra!

Bevallotta Bodrogi Gyula: Már csak egy dolog miatt áll színpadra!

A Nem­zet Szí­né­szén egy­ál­ta­lán nem lát­szik a fá­radt­ság, a ki­me­rült­ség.

Születendő unokájáról vallott Istenes László!

Születendő unokájáról vallott Istenes László!

A Mokka mű­sor­ve­ze­tője ismét nagy­apai örö­mök elé néz, Nátán kis­öccse hat hónap múlva ér­ke­zik. A bol­dog nagy­papa őszin­tén be­szélt az ér­zé­se­i­ről.

A Mokka mű­sor­ve­ze­tője ismét nagy­apai örö­mök elé néz, Nátán kis­öccse hat hónap múlva ér­ke­zik.

Gólyahír, megszületett Pécsi Ildikó második unokája

Gólyahír, megszületett Pécsi Ildikó második unokája

A le­gen­dás mű­vésznő még­sem lehet fel­hőt­le­nül bol­dog. Szűk­sza­vúan be­szélt az új jö­ve­vény ér­ke­zé­sé­ről.

A le­gen­dás mű­vésznő még­sem lehet fel­hőt­le­nül bol­dog. Szűk­sza­vúan be­szélt az új jö­ve­vény ér­ke­zé­sé­ről.

Óriási hír: Nagypapa lesz a világhírű magyar zenész

Óriási hír: Nagypapa lesz a világhírű magyar zenész

Fel­hőt­len öröm...

A vi­lág­szerte is­mert or­go­na­vir­tuóz kü­lö­nös hely­zetbe ke­rült, hi­szen, mi­köz­ben rég­óta ha­lo­ga­tott gyo­mor­mű­tét­éjére vár, élete egyik leg­jobb hírét kapta.

Megmutatta unokája arcát Kóbor János

Tündéri fotó, először mutatta meg unokája arcát Kóbor János

Az éne­kes fe­le­sé­gé­nek idő­seb­bik lánya szült.

Az éne­kes fe­le­sé­gé­nek idő­seb­bik lánya egy kis­lánnyal aján­dé­kozta meg a csa­lá­dot.

Itt az első fotó a világhírű magyar zenész születendő unokájáról

Itt az első fotó a világhírű magyar zenész születendő unokájáról

Az or­go­na­vir­tuóz fi­a­ta­lab­bik gyer­meke ha­ma­ro­san édes­apa lesz.

Az or­go­na­vir­tuóz fi­a­ta­lab­bik gyer­meke ha­ma­ro­san édes­apa lesz. Ba­rát­nője már meg is mu­tatta a po­cak­já­ban fej­lődő ap­ró­sá­got, és a nemét is el­árulta.