Mint két tojás: Iszak Eszti kiköpött mása a Trónok harca sztárjának

Mint két tojás: Iszak Eszti kiköpött mása a Trónok harca sztárjának

A mű­sor­ve­zető fi­gyel­mét a ra­jon­gók hív­ták fel a meg­döb­bentő ha­son­ló­ságra.

Rekordot döntött az utolsó Trónok harca epizód

Rekordot döntött az utolsó Trónok harca epizód

Csak az Egye­sült Ál­la­mok­ban több mint 19 mil­li­óan néz­ték egy­szerre az utolsó részt.

Úgy összeveszett a Trónok harca két sztárja, hogy egymásra sem néznek

Úgy összeveszett a Trónok harca két sztárja, hogy egymásra sem néznek

A so­ro­zat­ban nem vol­tak haj­lan­dók közös je­le­net­ben sem sze­re­pelni.

A so­ro­zat­ban nem vol­tak haj­lan­dók közös je­le­net­ben sem sze­re­pelni.

Durva hatása van a Trónok harca végének, terápiára szorulnak a nézők

Durva hatása van a Trónok harca végének, terápiára szorulnak a nézők

A ra­jon­gók sokat szid­ták az utolsó éva­dot, se­gít­ségre is szo­rul­nak.

A ra­jon­gók sokat szid­ták az utolsó éva­dot, se­gít­ségre is szo­rul­nak.

"Ez nevetséges" - reagáltak a Trónok harca sztárjai a rajongók petíciójára

"Ez nevetséges" - reagáltak a Trónok harca sztárjai a rajongók petíciójára

A ra­jon­gók kö­ve­te­lik, for­gas­sák újra a so­ro­zat be­fe­jező éva­dát.

A ra­jon­gók kö­ve­te­lik, for­gas­sák újra a so­ro­zat be­fe­jező éva­dát.

Ismét hatalmas baki a Trónok Harca sorozatban, ezen röhög most mindenki

Ismét hatalmas baki a Trónok Harca sorozatban, ezen röhög most mindenki

Úgy lát­szik a so­ro­zat vé­gez­téig már min­den epi­zódra jut egy arc­pi­rí­tóan ka­pi­tá­lis hiba...

Döbbenetes vallomás: Öngyilkos akart lenni a gyönyörű sorozatsztár

Döbbenetes vallomás: Öngyilkos akart lenni a gyönyörű sorozatsztár

A most 23 éves vi­lág­sztár nehéz éve­ken van túl, ugyanis so­káig kép­te­len volt el­fo­gadni ön­ma­gát.

A most 23 éves vi­lág­sztár nehéz éve­ken van túl...

Ezen röhög az internet: Elképesztő baki a Trónok harcában

Ezen röhög az internet: Elképesztő baki a Trónok harcában

Úgy tűnik, az utolsó évad mind­egyik ré­szé­vel akad va­lami gondja a ra­jon­gók­nak.

Teljes titokban házasodott meg a fiatal sztárpár, kiszivárgott a videó

Teljes titokban házasodott meg a fiatal sztárpár, kiszivárgott a videó

A hol­ly­woodi álom­pár már más­fél éve jegy­ben járt, most vi­szont fog­ták ma­gu­kat és ti­tok­ban össze­há­za­sod­tak Las Ve­gas­ban.

Megrázó vallomást tett a Trónok harca sztárja: a tükörbe se bírt nézni

Megrázó vallomást tett a Trónok harca sztárja: a tükörbe se bírt nézni

Az agy­mű­téte után gyű­lölte a tü­kör­ké­pét Emi­lia Clarke.

Az agy­mű­téte után gyű­lölte a tü­kör­ké­pét Emi­lia Clarke.

Háborognak a nézők a Trónok harca miatt

Háborognak a nézők a Trónok harca miatt

Nem volt min­denki elé­ge­dett az HBO si­ker­so­ro­za­tá­nak leg­utóbbi ré­szé­vel, de nem a tör­té­net­tel volt a fa­nyal­gók­nak baja. Spo­i­ler­men­tes cikk kö­vet­ke­zik!

Nem volt min­denki elé­ge­dett az HBO si­ker­so­ro­za­tá­nak leg­utóbbi ré­szé­vel, de nem a tör­té­net­tel volt a fa­nyal­gók­nak baja. Spo­i­ler­men­tes cikk kö­vet­ke­zik!

Súlyos balesetet szenvedett a Trónok harca sztárja

Súlyos balesetet szenvedett a Trónok harca sztárja, a férfiassága is megsérült

Kit Ha­ring­ton meg­sé­rült.

Nem volt egy­szerű a sár­ká­nyo­kon lo­vag­lás Kit Ha­ring­ton szá­mára.

Erre várt az egész világ, döbbenetes találkozások a Trónok harcában

Erre várt az egész világ, döbbenetes találkozások a Trónok harcában

A be­fe­jező évad pre­mi­er­jére fel­fog­ha­tat­la­nul sok ember volt kí­ván­csi va­sár­nap éjjel.

Így kellene valójában kinéznie a Trónok harca szereplőinek

Így kellene valójában kinéznie a Trónok harca szereplőinek

A könyv­ben és a so­ro­zat­ban kissé más­hogy néz­nek ki a sze­rep­lők.

A könyv­ben és a so­ro­zat­ban kissé más­hogy néz­nek ki a sze­rep­lők.

Részleteket árult el az utolsó évadról a Trónok harca sztárja

Részleteket árult el az utolsó évadról a Trónok harca sztárja

Az utolsó évad min­den ed­di­gi­nél bru­tá­li­sabb és vé­re­sebb lesz.

Az utolsó évad min­den ed­di­gi­nél bru­tá­li­sabb és vé­re­sebb lesz.

Drámai vallomás: a poklot poklát élte át a Trónok harca sztárja

Drámai vallomás: a poklot poklát élte át a Trónok harca sztárja

Több élet­mentő mű­té­ten is át­esett.

A 32 éves szí­nésznő több élet­mentő mű­té­ten is át­esett a for­ga­tá­sok kö­zött, de még így is fe­lejt­he­tet­len volt az ala­kí­tása Da­e­nerys sze­re­pé­ben.

Trónok harca rajongóknak kötelező Ördög Nóráék videója

Trónok harca rajongóknak kötelező Ördög Nóráék videója

Iz­lan­don járt a csa­lád.

A csa­ládi vlog­so­ro­zat leg­újabb ál­lo­mása Iz­land, ahol Nó­ráék a világ egyig leg­szebb és leg­ve­szé­lye­sebb ten­ger­part­ján jár­tak.

Szörnyű traumáról vallott a Trónok harca sztárja, még most is kísérti

Szörnyű traumáról vallott a Trónok harca sztárja, még most is kísérti

Évek óta nem bírja fel­dol­gozni a tör­tén­te­ket, a szí­nésznő ugyanis csa­lá­don be­lüli erő­szak ál­do­zata volt.

Gyönyörű színésznő tűnhet fel a Trónok Harca előzmény sorozatában

Gyönyörű színésznő tűnhet fel a Trónok Harca előzmény sorozatában

Bár a Tró­nok Harca véget ér a 8. évad­dal, de a ké­szí­tők már be­ha­ran­goz­ták az előz­mény so­ro­za­tot.

Még hajat se moshatott a színésznő, míg a Trónok harcát forgatták

Még hajat se moshatott a színésznő, míg a Trónok harcát forgatták

Végül már azért kö­nyör­gött Sop­hie Turner, hogy pa­ró­kát kap­has­son.

Végül már azért kö­nyör­gött Sop­hie Turner, hogy pa­ró­kát kap­has­son.

Trónok harca rajongó vagy? Pszichológus kell majd a végjáték után

Trónok harca rajongó vagy? Pszichológus kell majd a végjáték után

Már csak három hó­na­pot kell várni min­den idők egyik leg­si­ke­re­sebb so­ro­za­tá­nak utolsó évad­jára. Ezt ígéri a szí­nésznő.

Ennyi volt a 11 év, felbontotta eljegyzését a színész álompár

Ennyi volt a 11 év, felbontotta eljegyzését a színész álompár

Na­gyon el­dur­vul­tak a ve­sze­ke­dé­seik, a közös munka meg­ölte a sze­rel­mü­ket. Egyi­kük sem akarja már foly­tatni...

Elszólta magát a Trónok harca sztárja, rég meghalt szereplők is visszatérnek

Elszólta magát a Trónok harca sztárja, rég meghalt szereplők is visszatérnek

Leg­alább egy epi­zódra vissza­tér­nek a Tró­nok harca rég ha­lott sze­rep­lői.

Leg­alább egy epi­zódra vissza­tér­nek a Tró­nok harca rég ha­lott sze­rep­lői.

Ezzel vége, többé soha nem forgatnak Trónok harcát

Ezzel vége, többé soha nem forgatnak Trónok harcát

Rá­adá­sul a nép­szerű so­ro­zat utolsó évada meg­le­pően kevés epi­zód­ból fog állni.

Rá­adá­sul a nép­szerű so­ro­zat utolsó évada meg­le­pően kevés epi­zód­ból fog állni.

Gondja van a piával? Borzalmas állapotban fotózták a sármos sztárt

Gondja van a piával? Borzalmas állapotban fotózták a sármos sztárt

A fi­a­tal angol szí­nész az utóbbi idő­ben egyre több­ször mu­tat­ko­zott ré­sze­gen.

Olyan történik a Trónok harca 8. évadában, amire senki sem számított

Olyan történik a Trónok harca 8. évadában, amire senki sem számított

A ké­szí­tők meg­döb­bentő ki­je­len­tést tet­tek, mely a so­ro­zat jö­vő­jére nézve ki­ha­tás­sal van. Lás­suk, miről is van szó!

A Trónok harca sztárja megnősült, itt vannak az első fotók

A Trónok harca sztárja megnősült, itt vannak az első fotók

A so­ro­zat sztár­jai is rajta vol­tak a ven­dég­lis­tán.

A so­ro­zat sztár­jai is rajta vol­tak a ven­dég­lis­tán.

Ennyit fizettek a Trónok Harca jó nőjének egy közös epizódnézésért

Ennyit fizettek a Trónok Harca jó nőjének egy közös epizódnézésért

Az ár­ve­rés Haiti meg­se­gí­té­sét szol­gálta.

Az ár­ve­rés Haiti meg­se­gí­té­sét szol­gálta, s a sze­ren­csés kö­zö­sen mo­ziz­hat Emi­lia Clarke-al.

Havas Jon sírva fakadt az utolsó évad forgatókönyvétől

Havas Jon sírva fakadt az utolsó évad forgatókönyvétől

Nyolc éve ala­kítja a ka­rak­tert.

A ka­rak­tert nyolc éve ala­kító szí­nész nem bírta vissza­tar­tani könnyeit, mi­u­tán meg­tudta, mit tar­to­gat szá­mára a so­ro­zat utolsó évadja.

Döbbenetes jelenettel lesz vége a Trónok harca sorozatnak

Döbbenetes jelenettel lesz vége a Trónok harca sorozatnak

Sansa Stark ka­rak­te­rét ala­kító Sop­hie Turner most el­árult né­hány ku­lissza­tit­kot.

A ha­tal­mas ívű so­ro­zat ra­jon­góit már most min­den­nél job­ban ér­dekli, mi lesz a tör­té­net vége. A Sansa Stark ka­rak­te­rét ala­kító Sop­hie Turner most el­árult né­hány ku­lissza­tit­kot.

Ezzel vége: zokogva beszélt a történtekről a sorozatsztár

Ezzel vége: zokogva beszélt a történtekről a sorozatsztár

A nép­szerű szí­nész nem bírta vissza­tar­tani könnyeit, meg­rázó hírt ka­pott. Idő­vel szá­munkra is min­den ki­de­rül.

A nép­szerű szí­nész nem bírta vissza­tar­tani könnyeit, meg­rázó hírt ka­pott. Idő­vel szá­munkra is min­den ki­de­rül.

Meglepte rajongóit, örömhírt jelentett be a Trónok harca sztárja

Meglepte rajongóit, örömhírt jelentett be a Trónok harca sztárja

A Tró­nok harca szí­né­szei közül most már nem csak Kit Har­r­ing­ton és sze­relme vi­sel­nek jegy­gyű­rűt.

A Tró­nok harca szí­né­szei közül most már nem csak Kit Har­r­ing­ton és sze­relme vi­sel­nek jegy­gyű­rűt.

Brutális mellek, villantások és szex: Ezért dübörög a Trónok harca

Brutális mellek, villantások és szex: Ezért dübörög a Trónok harca

A kö­vet­kező vá­lo­ga­tás­ban a leg­sze­xibb szí­nész­nők sze­re­pel­nek a so­ro­zat­ból!

Megbotránkoztatta rajongóit, megbánta durva kijelentését a sorozatsztár

Megbotránkoztatta rajongóit, megbánta durva kijelentését a sorozatsztár

Egy ko­rábbi fel­vé­tel miatt érte most tá­ma­dás a Tró­nok Harca egyik köz­ponti sze­rep­lő­jét.

Levágott fejjel sokkolta szerelmét a Trónok harca szépfiúja

Levágott fejjel sokkolta szerelmét a Trónok harca szépfiúja

Majd­nem sza­kí­tás lett a tré­fá­ból.

Majd­nem sza­kí­tás lett abból a durva tré­fá­ból, amit Kit Ha­ring­ton eszelt ki párja ellen.

A Pornhub minden statisztikáját kiakasztotta Daenerys Targaryen

A Pornhub minden statisztikáját kiakasztotta Daenerys Targaryen

Döb­be­ne­tes ada­tot tett közzé a világ leg­na­gyobb por­nó­ol­dala, ettől le­esik az állad!

Elképesztő dolog derült ki a Trónok Harca két főszereplőjéről

Elképesztő dolog derült ki a Trónok Harca két főszereplőjéről

Sú­lyos ma­gán­életi titok áll­hat a hát­tér­ben, és bi­zo­nyára jó oka van annak, hogy az egész stáb hall­gat.

Itt a nagy Trónok harca teszt: te meg tudod oldani?

Itt a nagy Trónok harca teszt: te meg tudod oldani?

Tíz kér­désre kell he­lye­sen vá­la­szolni.

Tíz kér­désre kell he­lye­sen vá­la­szolni és ki­de­rül, mennyire em­lék­szel a világ egyik ked­venc so­ro­za­tára.

Milliók őrültek meg ettől a videótól

Milliók őrültek meg ettől a videótól

Mind­össze fél nap telt el a be­mu­ta­tás óta, több tíz mil­li­óan lát­ták már az elő­ze­test. Megér­ke­zett a tél a Hét Ki­rály­ságba.

Mind­össze fél nap telt el a be­mu­ta­tás óta, több tíz mil­li­óan lát­ták már az elő­ze­test. Megér­ke­zett a tél a Hét Ki­rály­ságba.

A Trónok harcában bukkanhat fel a kőkemény bunyós

A Trónok harcában bukkanhat fel a kőkemény bunyós

Egy for­rásra hi­vat­kozva arról írnak, hogy már meg is szü­le­tett az erről szóló dön­tés.

Egy for­rásra hi­vat­kozva arról írnak, hogy már meg is szü­le­tett az erről szóló dön­tés. Azt még nem tudni, hogy me­lyik évad­ban lesz lát­ható.

Elejtett félmondat adhat reményt a Trónok harca rajongóinak

Elejtett félmondat adhat reményt a Trónok harca rajongóinak

Kö­ze­leg... a vég. Az HBO be­je­len­tette, mikor fe­je­zik be a Tró­nok har­cát. De nem kell iz­gul­nia a ra­jon­gók­nak.

Sosem találod ki, mivel keresi kenyerét a Trónok harca sztárja

Sosem találod ki, mivel keresi kenyerét a Trónok harca sztárja

Az Un­told Fesz­ti­vá­lon lép fel.

A ha­to­dik évad­nál járó so­ro­zat sze­rep­lője fel­lép a va­rázs­lat és éj­szaka fő­vá­ro­sá­ban, az Un­told Fesz­ti­vál szín­pa­dán.

Te látod a Trónok harca kedvenc szereplőjének arcát a felhőben?

Te látod a Trónok harca kedvenc szereplőjének arcát a felhőben?

Nem hitt a sze­mé­nek, mikor meg­látta a fel­hők­ből ki­raj­zo­lódó arcot!

A két gyer­me­kes anyuka nem hitt a sze­mé­nek, ami­kor meg­látta a fel­hők­ből ki­raj­zo­lódó fejet! Több hí­res­ség ar­cára is ha­son­lít a je­len­ség, de talán a Tró­nok harca szép­fi­úja a be­futó...

Prosti volt a Trónok harca színésznője!

Prosti volt a Trónok harca színésznője!

A Play­boy villa úr­nője sze­rint rend­ben van, ha egy szí­nésznő kar­ri­erje előtt ki­csit pros­ti­tu­á­ló­dik, hogy el­ér­jen va­la­hon­nan va­la­hová.

A Play­boy villa úr­nője sze­rint rend­ben van, ha egy szí­nésznő kar­ri­erje előtt ki­csit pros­ti­tu­á­ló­dik, hogy el­ér­jen va­la­hon­nan va­la­hová.

Íme, a Trónok harca 6. évadának összes meztelenkedése!

Íme, a Trónok harca 6. évadának összes meztelenkedése!

So­kak­nak csak ennyi a lé­nyeg.

Aki csak az ero­ti­kus pil­la­na­tok miatt kö­veti a világ leg­nép­sze­rűbb so­ro­za­tát, az most na­gyon bol­dog lesz az el­kö­vet­ke­zendő per­cek­ben.

Trónok harca-sztár is beszállt a háborúba a magyarok Eb-csoportjában

Trónok harca-sztár is beszállt a háborúba a magyarok Eb-csoportjában

Tá­mad­nak az észa­kiak! A své­dek el­fog­lal­ják Fran­cia­or­szá­got, de a leg­fé­lel­me­te­seb­bek az iz­lan­diak. Cris­ti­ano Ro­nal­dóra tá­mad­nak.

Melltartó nélkül ment vásárolni a Trónok harca ifjú sztárja

Melltartó nélkül ment vásárolni a Trónok harca ifjú sztárja

Férfiak mil­liói vár­ják a pil­la­na­tot, ami­kor ő is le­dobja a tex­tilt a so­ro­zat­ban. De egy­előre csak az élet­ben mu­to­gatja magát.

Férfiak mil­liói vár­ják a pil­la­na­tot, ami­kor ő is le­dobja a tex­tilt a so­ro­zat­ban. De egy­előre csak az élet­ben mu­to­gatja magát.

Teljes döbbenet: ekkora baki még sosem volt a Trónok Harca sorozatban!

Teljes döbbenet: ekkora baki még sosem volt a Trónok Harca sorozatban!

Olyan hiba ke­rült a filmbe, ami­ért ne­he­zen fog­nak meg­bo­csá­tani a nézők.

A Tró­nok harca ko­runk egyik leg­profibb so­ro­zata, most mégis olyan hiba ke­rült a filmbe, ami­ért ne­he­zen fog­nak meg­bo­csá­tani a nézők.

Pokolra kívánják a világsztárt a Trónok harca miatt

Pokolra kívánják a világsztárt a Trónok harca miatt

Ki­ko­tyogta a nagy hírt a vb-döntő csil­laga. A német fo­cista hi­de­get-me­le­get kap a ra­jon­gók­tól.

Ki­ko­tyogta a hó­na­pok óta várt nagy hírt a vi­lág­baj­noki döntő csil­laga. A német fo­cista hi­de­get-me­le­get kap a ra­jon­gók­tól.

Elképesztő, hogy több év után mi derült ki a Trónok Harca sorozatról!

Elképesztő, hogy több év után mi derült ki a Trónok Harca sorozatról!

Elképesztő, hogy több év után mi derült ki a Trónok Harca sorozatról!

A fan­tasy mű­fa­já­ban sem min­den a kép­ze­let szü­le­mé­nye. A Tró­nok Har­cá­ban több a pár­hu­zam a va­ló­ság­gal!

Így még nem láttad a Trónok harca Hegyét

Így még nem láttad a Trónok harca Hegyét - Videó

Most meg­tud­hat­juk, hogy a He­gyom­lást vá­sár­lás köz­ben sem kell fél­teni.

A He­gyom­lás vi­zes­em­ber­nek állt. Most meg­tud­hat­juk, hogy Haft­hór Jú­lius Björns­sont vá­sár­lás köz­ben sem kell fél­teni. Csak a be­ren­de­zést.

Őrült mutatvánnyal állt elő a Trónok harca sztárja

Őrült mutatvánnyal állt elő a Trónok harca sztárja

Mire képes ez az iz­landi óriás?!

Hi­he­tet­len, mire képes ez az iz­landi óriás akár fél kéz­zel is! Eu­rópa leg­erő­sebb em­bere már a kö­vet­kező évadra edz?

Trónok harca: Meghalt Havas Jon? Sokkoló vérontás és meztelenkedés

Trónok harca: Meghalt Havas Jon? Sokkoló vérontás, töméntelen meztelenkedés

Nem bíz­ták a vé­let­lenre az al­ko­tók, így az évad­záró epi­zód bru­tá­li­sabb lett, mint va­laha.

Ő a világ legszexibb nője! Levetkőzött a Trónok harca sorozat bombázója

Ő a világ legszexibb nője! Levetkőzött a Trónok harca sorozat bombázója

Emi­lia Clarke az egyik ma­ga­zin­nak mu­tatta meg magát elég kevés tex­til­ben.

Emi­lia Clarke az egyik ma­ga­zin­nak mu­tatta meg magát meg­le­he­tő­sen kevés tex­til­ben.

Bizarr! Gyereknek néz ki a lassan harmincas színész - Fotó

Bizarr! Gyereknek néz ki a lassan harmincas színész - Fotó

Csak ma­ga­sabb lett az évek során.

Az Iga­zá­ból sze­re­lem egy­kori gye­rek­sztárja ugyan ma­ga­sabb lett az évek során, de még most is olyan, mint egy ál­ta­lá­nos is­ko­lás.

Újra anya lett a Trónok harca legszexisebb nője

Újra anya lett a Trónok harca legszexisebb nője

Kis­lányt szült Lena He­a­dey.

Lena He­a­dey egy szűk­szavú köz­le­mény­ben je­len­tette be, hogy meg­szü­le­tett a kis­lá­nya, de az apa ki­lé­té­ről to­vábbra is hall­gat.

Oroszlán tépte szét a Trónok harca stábtagját

Oroszlán tépte szét a Trónok harca stábtagját

A nő fittyet hányt a biz­ton­sági elő­írá­sokra, és a hi­bá­jáért az éle­té­vel fi­ze­tett, ami­kor az orosz­lán meg­tá­madta.

A nő fittyet hányt a biz­ton­sági elő­írá­sokra, és a hi­bá­jáért az éle­té­vel fi­ze­tett, ami­kor az orosz­lán meg­tá­madta.

Szexuális erőszak miatt támadják a Trónok harca című sorozatot

Szexuális erőszak miatt támadják a Trónok harca című sorozatot

Óri­ási bot­rányt ka­vart a Tró­nok harca leg­utóbbi epi­zódja. Az egyik je­le­net­ben olyan durva sze­xu­á­lis erő­sza­kot ábr­zá­ol­nak, ami­től még a hard­core ra­jon­gók haja is az égnek állt.

Óri­ási bot­rányt ka­vart a Tró­nok harca leg­utóbbi epi­zódja.

Trónok harca: Daenerys Targaryen-haj 4 lépésben

Trónok harca: Daenerys Targaryen-haj 4 lépésben

Csa­vart, für­tös, fo­nott. A Tró­nok harca stí­lus a hét­köz­na­pok­ban is meg­állja a he­lyét. Ne gon­dold, hogy csak a profi fod­rász képes rá! Meg­mu­tat­juk, ho­gyan ké­szítsd el ma­gad­nak!

Csa­vart, für­tös, fo­nott. A Tró­nok harca stí­lus a hét­köz­na­pok­ban is meg­állja a he­lyét.