CÍMKE: 'táska'

Visszatér a régi táskadivat, imádja minden nő

Visszatér a régi táskadivat, imádja minden nő

Nyári slá­ger a kéz­mű­ves táska! Prak­ti­kus és ele­gáns, a forró nya­ra­lá­sok han­gu­la­tát adja.

Elképesztő, mi történt a hasi tasival, ez lesz nyáron a nők megmentője

Elképesztő, mi történt a hasi tasival, ez lesz nyáron a nők megmentője

Nyárra ismét vissza­tér a di­vatba ez a szu­per táska! Apró, de mégis min­den fon­tos be­le­fér. Új fa­zo­nok, di­va­tos szí­nek.

Őrület, mit villantottak a sztárok a Fashion Weeken, elképesztő

Őrület, mit villantottak a sztárok a Fashion Weeken, elképesztő

Újra be­iga­zo­ló­dott a régi igaz­ság: az ördög a rész­le­tek­ben rej­lik. Tud­ják ezt a di­vat­ese­ményre kí­ván­csi hí­res­sé­gek is!

Újra be­iga­zo­ló­dott a régi igaz­ság: az ördög a rész­le­tek­ben rej­lik. Tud­ják ezt a di­vat­ese­ményre kí­ván­csi hí­res­sé­gek is! Így most már az öl­tö­zé­kük mel­lett egy na­gyon is fon­tos ki­egé­szí­tőre kon­cent­rál­nak. Lás­suk, miről is van szó!

Nagyon súlyos: ez a nő olyat akar művelni a férfiakkal, ami kész elmebaj

Nagyon súlyos: ez a nő olyat akar művelni a férfiakkal, ami kész elmebaj

Hal­lot­tunk már me­re­dek öt­le­te­ket, de ez min­de­nen túl­megy.

Hal­lot­tunk már me­re­dek öt­le­te­ket, de ez min­de­nen túl­megy.

Durva jelenet Budapesten, félreértés miatt került életveszélybe egy férfi

Durva jelenet Budapesten, félreértés miatt került életveszélybe egy férfi

A két barát együtt sö­rö­zött, de a szó­ra­ko­zás­nak rossz vége lett.

A két barát együtt sö­rö­zött, de a szó­ra­ko­zás­nak rossz vége lett.

Ez a formájú táska mindent visz idén, egyszerűen imádják a csinos nők

Ez a formájú táska mindent visz idén, egyszerűen imádják a csinos nők

Hódít nyá­ron a kis kerek táska, és nem vé­let­le­nül: min­den fon­tos dolog be­le­fér, és szinte min­den al­ka­lomra fel­ve­he­ted.

Pofátlan! Tanári szobából lopott

Pofátlan! Tanári szobából lopott, keresi a rendőrség

Ha fel­is­meri ezt a fiút, hívja a rend­őr­sé­get!

Látta? A jó­zsef­vá­rosi rend­őrök a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik, hogy kézre ke­rül­jön az el­kö­vető, ugyanis egy ta­nár­tól lo­pott a férfi.

Különös formájú kistáskák a sztárok kedvencei

Különös formájú kistáskák a sztárok kedvencei

Most a világ kü­lön­böző di­vat­be­mu­ta­tóin fo­tóz­ták le azo­kat a tás­ká­kat, me­lyek kissé meg­hök­ken­tet­ték a kö­zön­sé­get.

A sztár­vi­lág­ban lát­tunk már ér­de­kes, di­va­tos­nak mon­dott cuc­co­kat. Most a világ kü­lön­böző di­vat­be­mu­ta­tóin fo­tóz­ták le azo­kat a tás­ká­kat, me­lyek kissé meg­hök­ken­tet­ték a kö­zön­sé­get. A hí­res­sé­gek imád­ják eze­ket a da­ra­bo­kat.

Táskát keresel tavaszra? Ez a szín lesz most a menő

Táskát keresel tavaszra? Ez a szín lesz most a menő

Megér­kez­tek a szu­per ta­va­szi ki­egé­szí­tők, a tás­kák. Ne hagyd ki te sem a kol­lek­ci­ód­ból. Szép­sé­get, fi­a­tal­sá­got, sze­rel­met su­gal­la­nak.

Megér­kez­tek a szu­per ta­va­szi ki­egé­szí­tők, a tás­kák. Ne hagyd ki te sem a kol­lek­ci­ód­ból. Szép­sé­get, fi­a­tal­sá­got, sze­rel­met su­gal­la­nak. Vá­lassz egy kü­lön­le­ges fa­zont ebből a cso­dá­la­tos szín­ből. Ro­man­ti­kus es­tékre ugyan­úgy ta­lálsz meg­fe­le­lőt, mint egy egy­szerű vá­ros­né­zés­hez.

Ezeket viszi magával Katalin a kórházba, van köztük meglepő dolog is

Ezeket viszi magával Katalin a kórházba, van köztük meglepő dolog is

Ha­ma­ro­san éle­tet ad har­ma­dik gye­re­ké­nek Vil­mos fe­le­sége.

Ha­ma­ro­san éle­tet ad har­ma­dik gye­re­ké­nek Vil­mos fe­le­sége.

Ettől a kiegészítőtől leszel ellenállhatatlan a nyáron

Ettől a kiegészítőtől leszel ellenállhatatlan a nyáron

A szal­ma­táska a nyár leg­na­gyobb di­vatja. A város kö­ze­pén is olyan le­szel, mint aki épp a strandra ké­szül.

A szal­ma­táska a nyár leg­na­gyobb di­vatja. A város kö­ze­pén is olyan le­szel, mint aki épp a strandra ké­szül, rá­adá­sul min­den elfér benne egy mun­ka­nap kel­lék­tá­rá­tól kezdve a für­dő­ru­háig. Ideje, hogy be­sze­rezz egyet, hogy tö­ké­le­te­sen di­va­tos légy!

Vadító színek és virágok: A táskák is tavaszi pompába öltöztek!

Vadító színek és virágok: A táskák is tavaszi pompába öltöztek!

Ideje el­fe­lej­teni a komor, fe­kete re­ti­kü­lö­ket!

A hím­zett min­ták min­dig di­va­to­sak, de el tudod kép­zelni őket a tás­ká­don is? Ideje el­fe­lej­teni a komor, fe­kete re­ti­kü­lö­ket! Ezek a min­ták min­den te­kin­te­tet ma­gukra von­za­nak, és fel­dob­ják a szet­te­det is! Rá­adá­sul bár­mi­lyen al­ka­lomra fel­ve­he­ted őket.

Bizarr topless fotóval sokkolta rajongóit Madonna

Bizarr topless fotóval sokkolta rajongóit Madonna

Erre nincs ma­gya­rá­zat!

Az 58 éves pop­díva kül­se­jére egész egy­sze­rűen nincs ma­gya­rá­zat!

Erre senki nem számított: ezt rejtegeti a táskájában II. Erzsébet

Erre senki nem számított: ezt rejtegeti a táskájában II. Erzsébet

A brit ki­rály­nőt szinte soha nem lehet iko­ni­kus ka­lap­jai és re­ti­kül­jei nél­kül látni, de eddig senki nem tudta, mit rejt a táska.

Kulcsfontosságú bizonyíték került elő VV Fanni ügyében!

Kulcsfontosságú bizonyíték került elő VV Fanni gyilkosságának ügyében!

A lány sze­mé­lyes tár­gyai meg­let­tek.

A fi­a­tal lány sze­mé­lyes tár­gyai meg­let­tek, a holt­tes­tét még min­dig nem ta­lál­ják.

Hihetetlen, mit tett Debreczeni Zita, ezt nem gondoltad volna róla

Hihetetlen, mit tett Debreczeni Zita, ezt nem gondoltad volna róla

A gyö­nyörű fotós kü­lö­nös tit­ká­ról a ke­reszt­lá­nya, Dor­ina rán­tott le a lep­let.

Befellegzett az unalmas fekete táskának, 2018-ban ezzel jár a szexi nő

Befellegzett az unalmas fekete táskának, 2018-ban ezzel jár a szexi nő

Unod a régi, sem­le­ges színű tás­ká­dat? Ideje le­cse­rél­ned, 2018-ben fel­tűnő, szín­pom­pás da­ra­bok­kal hó­dí­ta­nak a nők az utcán.

Unod a régi, sem­le­ges színű tás­ká­dat? Ideje le­cse­rél­ned, 2018-ben fel­tűnő, szín­pom­pás da­ra­bok­kal hó­dí­ta­nak a nők az utcán. Meg­mu­tat­juk a leg­újabb tren­de­ket.

Így lehetsz hétköznap is királynő! Szuperszexi lesz a divat

Így lehetsz hétköznap is királynő! Szuperszexi lesz a divat

A táska egy olyan ki­egé­szítő, ami öl­töz­tet, szinte ék­szer­ként dí­szíti a tes­tet, és a vá­lasz­tott ru­hán­kat.

Ne dobd ki a régi farmered! Trendi cuccot csinálhatsz belőle

Ne dobd ki a régi farmered! Trendi cuccot csinálhatsz belőle

He­gyek­ben áll­nak ott­hon a régi nad­rá­gok? Vagy ki­híz­tuk min­det, vagy egy­sze­rűen már nem di­va­to­sak.

Többé nem húzza le a nők vállát a táska, ez lett most a divat

Többé nem húzza le a nők vállát a táska, ez lett most a divat

Iga­zán szexi vi­se­let ez a pici, szí­nes ki­egé­szítő, ami na­gyon jól illik min­den al­ka­lom­hoz.

Iga­zán szexi vi­se­let ez a pici, szí­nes ki­egé­szítő, ami na­gyon jól illik min­den al­ka­lom­hoz. Nem kell töb­bet le­sza­kad­nia egyet­len női váll­nak sem, vége a ha­tal­mas mé­retű ri­di­kül­di­vat­nak, az idén apró tás­kába pa­kol­nak a nők. Iga­zán szexi vi­se­let ez a pici, szí­nes ki­egé­szítő.

2017-es nagy táska-mustra! Őrületes színek és formák!

2017-es nagy táska-mustra! Őrületes színek és formák!

A táska nem csak prak­ti­kus és el­en­ged­he­tet­len kel­léke a min­den­na­pok­nak, de a divat szer­ves része is.

A táska nem csak prak­ti­kus és el­en­ged­he­tet­len kel­léke a min­den­na­pok­nak, de a divat szer­ves része is.

Meg fogsz döbbenni: ez a szokás teszi tönkre a hajadat!

Meg fogsz döbbenni: ez a szokás teszi tönkre a hajadat!

Vi­gyázz, ho­gyan hor­dod a tás­ká­dat!

Sze­ret­néd, hogy a hajad min­dig sűrű és fé­nyes le­gyen? Akkor vi­gyázz, ho­gyan hor­dod a tás­ká­dat!

Lebukott: Ezt találtuk Aleska táskájában

Lebukott: Ezt találtuk Aleska táskájában

Meg­mu­tatta, mit rejt ked­venc há­ti­zsákja.

Meg­mu­tatta, mit rejt ked­venc há­ti­zsákja. Meg­döb­bentő esz­kö­zök ke­rül­tek elő be­lőle.

Íme a női italozók divatos társa: a szesztáska!

Íme a női italozók divatos társa: a szesztáska!

Óri­ási piaci rést töm­het be a táska gyár­tója, hi­szen ki ne vágyna egy olyan tás­kára, ami­ből bo­rozni lehet?!

Óri­ási piaci rést töm­het be a táska gyár­tója, hi­szen ki ne vágyna egy olyan tás­kára, amibe egy­sze­rűen csak bele kell ön­teni az italt, és menet köz­ben is csa­pol­ha­tunk egy fe­lest?

Hoppá: Ezt találtuk Radics Gigi táskájában

Hoppá: Ezt találtuk Radics Gigi táskájában

Az arany­torkú éne­kesnő a Ri­post­nak is meg­mu­tatta, mit rejt az el­en­ged­he­tet­len ki­egé­szítő. Ta­lál­tunk benne ezt-azt.

Az arany­torkú éne­kesnő a Ri­post­nak is meg­mu­tatta, mit rejt az el­en­ged­he­tet­len ki­egé­szítő. Ta­lál­tunk benne ezt-azt.

Most leesik az állad: ezért érdemes gyűjteni a leszakadt gombokat

Most leesik az állad: ezért érdemes gyűjteni a leszakadt gombokat

Egy kis kre­a­ti­vi­tás­sal vidám és egyedi tár­gya­kat ké­szít­hetsz.

Egy kis kre­a­ti­vi­tás­sal vidám és egyedi tár­gya­kat ké­szít­hetsz.

Egyetlen apróságtól szuper trendi és szexi lesz a szetted

Egyetlen apróságtól szuper trendi és szexi lesz a szetted

Sze­ret­néd va­lami stí­lu­sos da­rab­bal fel­dobni az öl­tö­zé­ke­det? Meg­mu­tat­juk, hogy az új sze­zon­ban a ruhád és a cipőd mel­lett mire kon­cent­rálj!

Sze­ret­néd va­lami stí­lu­sos da­rab­bal fel­dobni az öl­tö­zé­ke­det? Akkor most fi­gyelj, ugyanis ezzel a tás­ká­val ga­ran­tál­tan nem lő­hetsz mellé! Meg­mu­tat­juk, hogy az új sze­zon­ban a ruhád és a cipőd mel­lett mire fi­gyelj, hogy min­dig csi­nos, mégis szu­per dögös le­gyél a szer­kód­ban! Ettől el­akad a lé­leg­ze­ted!

Milliós táskákkal parádéznak a focistafeleségek

Milliós táskákkal parádéznak a focistafeleségek

A Louis Vu­it­ton már snassz­nak szá­mít.

Még a sarki fű­sze­res­hez se ug­ra­nak le egy kö­ze­pes Gi­venchy vagy Saint Lau­rent nél­kül. A Louis Vu­it­ton már snassz­nak szá­mít.

Zimány Linda milliós táskára licitált

Zimány Linda milliós táskára licitált

Az Ame­ri­ká­ból ha­za­tért mo­dellt egy ár­ve­ré­sen kap­ták len­cse­végre.

Az Ame­ri­ká­ból ha­za­tért mo­dellt egy ár­ve­ré­sen kap­ták len­cse­végre, ahol mé­reg­drága lu­xus­tás­ká­kat le­he­tett kapni jóval ol­csób­ban. Per­sze a mil­liós lu­xus­ter­mé­kek még így is száz­ez­re­kért vi­he­tők csak el.

Ez a szívtelen nő lopta el egy gyerek táskáját Kőbányán

Ez a szívtelen nő lopta el egy gyerek táskáját Kőbányán

Nagy erők­kel ke­resi a rend­őr­ség azt a 30 év kö­rüli nőt, aki még de­cem­ber­ben lo­pott el egy váll­tás­kát Kő­bá­nyán.

Nagy erők­kel ke­resi a rend­őr­ség azt a 30 év kö­rüli nőt, aki még de­cem­ber­ben lo­pott el egy váll­tás­kát Kő­bá­nyán.

Elromlott a cipzárod? Ki ne dobd, ezer dologra használhatod!

Elromlott a cipzárod? Ki ne dobd, ezer dologra használhatod!

Könnyű, olcsó és prak­ti­kus tip­pek!

Nem is hin­néd mi-min­denre jó a cip­zár! Ha van a fi­ók­ban né­hány kal­lódó darab ké­szíts be­lőle ék­szert vagy tás­kát.

A legolcsóbb táska varrás nélkül készül

A legolcsóbb táska, amit varrás nélkül elkészíthetsz

A stran­don sze­ret­nél di­va­tos lenni, egy ki­csit ki­tűnni a tö­meg­ből?

A stran­don sze­ret­nél di­va­tos lenni, egy ki­csit ki­tűnni a tö­meg­ből? Meg­mu­tat­juk a leg­di­va­to­sabb táska trükk­jét, amit ott­hon is el­ké­szít­hetsz.

A strandtáska nem csak praktikus, de divatos is!

A strandtáska nem csak praktikus, de divatos is!

Tö­röl­köző, pa­pucs, nap­tej! Egy tö­ké­le­tes stran­do­lás alap­vető kel­lé­kei. Mindez egy tás­ká­ban el­rejtve.

Tö­röl­köző, pa­pucs, nap­tej! Egy tö­ké­le­tes stran­do­lás alap­vető kel­lé­kei. Mindez egy tás­ká­ban el­rejtve.

Ennél menőbb táskát nem találsz idén!

Ennél menőbb táskát nem találsz idén!

A tö­ké­le­tes nyári di­vat­tás­kát ke­re­sed? Meg­ta­lál­tuk neked!

A tö­ké­le­tes nyári di­vat­tás­kát ke­re­sed? Meg­ta­lál­tuk neked a leg­stí­lu­so­sabb da­ra­bot!

20 ötlet, mit csinálj a régi farmeroddal

20 ötlet, mit csinálj a régi farmeroddal

Ké­szítsd be­lőle tás­kát, dísz­pár­nát vagy ku­tya­já­té­kot!

Me­g­un­tad régi far­me­rod? Ké­szítsd be­lőle tás­kát vagy ku­tya­já­té­kot!