CÍMKE: 'színész'

Színpadon ünnepel a legendás magyar színész

Színpadon ünnepel a legendás magyar színész

A Kos­suth- és Já­szai Mari-díjas szí­nész, ren­dező, szín­igaz­gató ked­den ün­nepli 76. szü­le­tés­nap­ját.

FRISS HÍREK

Társulata közölte a gyászhírt: meghalt a népszerű magyar színész

Társulata közölte a gyászhírt: meghalt a népszerű magyar színész

Fájó szív­vel bú­csúz­nak a szín­mű­vész­től, aki az utolsó pil­la­na­tig ját­szott.

Fájó szív­vel bú­csúz­nak a szín­mű­vész­től, aki az utolsó pil­la­na­tig ját­szott.

Komoly döntést hozott Baronits Gábor, ez már végleges

Komoly döntést hozott Baronits Gábor, ez már végleges

Meg­mondta előre, hogy 2018 a le­zá­rá­sok éve lesz. A ra­jon­gók­tól is el­bú­csú­zott.

Meg­mondta előre, hogy 2018 a le­zá­rá­sok éve lesz. A ra­jon­gók­tól is el­bú­csú­zott.

Családja közölte a gyászhírt, elhunyt a népszerű sorozatsztár

Családja közölte a gyászhírt, elhunyt a népszerű sorozatsztár

Töb­bek kö­zött fe­le­sége és gyer­me­kei gyá­szol­ják. A szí­nész ott­ho­ná­ban vesz­tette éle­tét.

Töb­bek kö­zött fe­le­sége és gyer­me­kei gyá­szol­ják. A szí­nész ott­ho­ná­ban vesz­tette éle­tét.

Megdöbbentő helyzetben fotózták le Damu Rolandot, rá sem lehet ismerni

Megdöbbentő helyzetben fotózták le Damu Rolandot, rá sem lehet ismerni

Itt a bi­zo­nyí­ték, hogy na­gyot for­dult a világ az egy­kor zűrös életű szí­nés­szel! Mintha ki­cse­rél­ték volna...

Lánya közölte a tragikus hírt: Meghalt a közkedvelt színész

Lánya közölte a tragikus hírt: Meghalt a közkedvelt színész

Mun­kás­sá­gáért élet­mű­díj­ban is ré­sze­sült, 73 éves volt a mű­vész. Ren­ge­te­gen gyá­szol­ják.

Mun­kás­sá­gáért élet­mű­díj­ban is ré­sze­sült, 73 éves volt a mű­vész. Ren­ge­te­gen gyá­szol­ják.

Környeivel küzdve emlékezett elhunyt barátjára a legendás magyar színész

Környeivel küzdve emlékezett elhunyt barátjára a legendás magyar színész

Kol­tai Ró­bert vissza­tért élete egyik meg­ha­tá­rozó szín­há­zába, ahol meg­em­lé­ke­zett ba­rát­já­ról és kol­lé­gá­já­ról.

Most kaptuk: Tragikusan fiatalon meghalt a kedvelt énekes, Alex

Most kaptuk: Tragikusan fiatalon meghalt a kedvelt énekes, Alex

A fi­a­tal sztár csu­pán 30 éves volt, éne­kes­ként, szí­nész­ként dol­go­zott.

Aggasztó hírek derültek ki Hujber Ferencről, így él most a színész!

Aggasztó hírek derültek ki Hujber Ferencről, így él most a színész!

A bot­rá­nya­i­ról el­hí­re­sült sztár­nak nem jött be a kül­földi élet.

A bot­rá­nya­i­ról el­hí­re­sült sztár­nak nem jött be a kül­földi élet: itt­honi kol­lé­gá­i­val meg­sza­kí­totta a kap­cso­la­tot, és kül­ső­leg is nagy vál­to­zá­son ment ke­resz­tül.

Zokogva jelentette be a felesége: este elhunyt a népszerű színész

Zokogva jelentette be a felesége: este elhunyt a népszerű színész

Hosszú ideje be­teg­ség­gel küz­dött a Nagy­me­nők című film sztárja.

Hosszú ideje be­teg­ség­gel küz­dött a Dü­höngő bika, a Nagy­me­nők és a Ca­sino című film sztárja.

Újra körözik ennek a népszerű színésznek a hasonmását

Újra körözik ennek a népszerű színésznek a hasonmását

El­ké­pesztő, mek­kora a ha­son­ló­ság.

El­ké­pesztő, mek­kora a ha­son­ló­ság a két férfi kö­zött. Ko­ráb­ban, re­a­gált a híres szí­nész is és ké­szí­tett egy vic­ces vi­deót. Ér­de­mes meg­nézni...

Így tért vissza rosszulléte után Kálloy Molnár Péter

Így tért vissza rosszulléte után Kálloy Molnár Péter

Le­nyű­gözte a kö­zön­sé­get.

A nép­szerű szí­nész ok­tó­ber 28-án lett rosszul az Ope­rett­ben, ro­ham­men­tő­vel kel­lett kór­házba szál­lí­tani. Most már azon­ban min­den rend­ben.

Lánya jelentette be a szörnyű hírt: betegen hunyt el a legendás színész

Lánya jelentette be a szörnyű hírt: betegen hunyt el a legendás színész

A 87 éves szí­nészt New York-i ott­ho­ná­ban érte a halál.

A 87 éves szí­nészt New York-i ott­ho­ná­ban érte a halál, egy ko­rábbi stroke komp­li­ká­ciói miatt hunyt el.

Gyönyörű nők társaságában kaptuk lencsevégre Stohl Andrást

Gyönyörű nők társaságában kaptuk lencsevégre Stohl Andrást

Va­sár­nap este hölgy­ko­szo­rú­val ér­ke­zett a stú­di­óba Stohl And­rás.

Va­sár­nap este hölgy­ko­szo­rú­val ér­ke­zett a stú­di­óba Stohl And­rás.

Felkészült a támadásra Gesztesi Károly

Felkészült a támadásra Gesztesi Károly

Gesz­tesi Ká­roly igyek­szik.

Gesz­tesi Ká­roly igyek­szik a leg­jobb tu­dása sze­rint ala­kí­tani a Sz­tár­ban Sz­tár­ban.

Nagyon szomorú napra ébredtek Paul Walker rajongói

Nagyon szomorú napra ébredtek Paul Walker rajongói

Fel­dol­goz­ha­tat­lan, ami 5 éve tör­tént.

Még min­dig fel­dol­goz­ha­tat­lan, ami 5 éve tör­tént.

Kirabolták Szacsvay Lászlót

Kirabolták Szacsvay Lászlót

Be­tör­tek a nem­zet szí­né­szé­hez! El­ké­pesztő rész­le­tek...

Be­tör­tek a nem­zet szí­né­szé­hez! Mi­u­tán Szacs­vay Lász­lót meg­vi­selte fe­le­sége ször­nyű bal­esete, most újabb ne­héz­ség­gel kel­lett szem­be­néz­nie. A Ri­post in­for­má­ciói sze­rint a szín­mű­vész bu­da­pesti há­zá­ban be­törő járt.

Döbbenetes fotó került elő Árpa Attila múltjából

Döbbenetes fotó került elő Árpa Attila múltjából

Te fel­is­mer­néd? Nem, nem Sean Penn.

Te fel­is­mer­néd? Nem, nem Sean Penn.

Szomorú hírt kaptunk: meghalt a James Bond film sztárja

Szomorú hírt kaptunk: meghalt a James Bond film sztárja

Het­ven­két éves ko­rá­ban el­hunyt Ricky Jay.

Het­ven­két éves ko­rá­ban el­hunyt Ricky Jay.

Most jelentette be a családja: elhunyt a népszerű színész

Most jelentette be a családja: elhunyt a népszerű színész

A szí­nész 93 éves volt.

A szí­nész bé­ké­sen, egy idő­sek ott­ho­ná­ban hunyt el.

Chuck Norris vallomása: Ezért hagyta ott a Walker, a texasi kopót

Chuck Norris vallomása: Ezért hagyta ott a Walker, a texasi kopót

A szí­nész a Papp László Bu­da­pest Sport­aré­ná­ban ven­dé­ges­ke­dett, ami­kor ki­ko­tyogta a tit­kot.

Ledobták a textilt: Így fest egy szál alsóban Curtis és Baronits Gábor

Ledobták a textilt: Így fest egy szál alsóban Curtis és Baronits Gábor

Tud­nak még meg­le­pe­tést okozni, meg­mu­tat­ták, mi van a ruha alatt.

Tud­nak még meg­le­pe­tést okozni, meg­mu­tat­ták, mi van a ruha alatt.

Nem találod ki, hány éves lett ma Árpa Attila

Nem találod ki, hány éves lett ma Árpa Attila

A szí­nész-pro­du­cer no­vem­ber 17-én szü­le­tett.

A szí­nész-pro­du­cer no­vem­ber 17-én szü­le­tett.

Meztelenül fetreng a nagymellű színésznő

Intim fotó: bugyi nélkül, meztelenül fetreng a nagymellű színésznő

Ria An­to­niu szá­mára lét­elem a pu­cér­ko­dás.

Ria An­to­niu újra be­bi­zo­nyí­totta, hogy a pu­cér­ko­dás szá­mára lét­elem. A görög szép­ségre a sztá­rok is sze­met ve­tet­tek.

Ez hihetetlen, nem is gondolnád, hány éves lett ma Kulka János

Ez hihetetlen, nem is gondolnád, hány éves lett ma Kulka János

Ma ün­nepli szü­le­tés­nap­ját.

A Kos­suth- és Já­szai Mari-díjas ma­gyar szín­mű­vész, ér­de­mes és ki­váló mű­vész, a Hal­ha­tat­la­nok Tár­su­la­tá­nak örö­kös tagja ma ün­nepli szü­le­tés­nap­ját.

Szomorú hírt kaptunk: elhunyt a legendás magyar film színésze

Szomorú hírt kaptunk: elhunyt a legendás magyar film színésze

A Mep­his­tó­ból is is­mert német szí­nész szer­dán hunyt el, éle­té­ben több mint 130 film­ben sze­re­pelt.

A Mep­his­tó­ból is is­mert német szí­nész szer­dán hunyt el, éle­té­ben több mint 130 film­ben sze­re­pelt.

Hiába várták, nem jelent meg az élő adásban: Ezért maradt távol Tenya

Hiába várták, nem jelent meg az élő adásban: Ezért maradt távol Tenya

Pin­tér Ti­bor­nak pén­tek reg­gel kel­lett volna meg­ér­kez­nie.

Pin­tér Ti­bor­nak pén­tek reg­gel kel­lett volna ele­get ten­nie a kö­te­le­zett­sé­ge­i­nek.

Nem hiszed el, milyen listára került fel a magyar sztárszínész

Nem hiszed el, milyen listára került fel a magyar sztárszínész

Ezt Kembe Sorel sem hitte.

Ezt Kembe Sorel sem hitte volna, mégis meg­tör­tént. Azért ez nem semmi.

Most érkezett: Súlyos balesetet szenvedett a magyar színész lánya

Most érkezett: Súlyos balesetet szenvedett a magyar színész lánya

Szék­he­lyi Jó­zsef lánya.

Szék­he­lyi Jó­zsef lánya össze­törte magát a bal­eset során. Az in­ter­ne­ten üzent ba­rá­ta­i­nak.

Megverték a magyar színészt, elfogatóparancsot adtak ki Dávid ellen

Megverték a magyar színészt, elfogatóparancsot adtak ki a másik támadó ellen

A férfi­nak társa is volt, őt a héten Zug­ló­ban fog­ták el.

A férfi­nak társa is volt, őt a héten Zug­ló­ban fog­ták el, de Dávid még szö­kés­ben van. A rend­őr­ség a la­kos­ság se­gít­sé­gét kéri a kézre ke­rí­té­sé­hez.

Most kaptuk a hírt: betegségben hunyt el a 63 éves magyar színész

Most kaptuk a hírt: betegségben hunyt el a 63 éves magyar színész

A szí­nész a szat­már­né­meti Harag György Tár­su­lat örö­kös tagja volt.

A szí­nész és ren­dező a szat­már­né­meti Harag György Tár­su­lat örö­kös tagja volt, be­teg­sé­gét mél­tó­ság­gal vi­selte.

Kolta Róbert a visszavonulásról beszélt

Koltai Róbert: Visszavonulásomat majd a gyászjelentésben olvassák

Csak a halál küld­heti nyug­díjba.

Bár már 75 éves, a szí­nész­nek eszé­ben sem jut, hogy be­le­vág­jon a bol­dog nyug­dí­jas évekbe.

Megdöbbentő vallomás: Ez történt szex után Árpa Attilával

Megdöbbentő vallomás: Ez történt szex után Árpa Attilával

Árpa At­tila annyira be­le­éli magát az intim je­le­ne­tekbe, hogy na­po­kig képes a ha­tá­suk alatt ma­radni.

Élet a rehab után: Megindító vallomást tett Ben Affleck

Élet a rehab után: Megindító vallomást tett Ben Affleck

Nem volt könnyű neki...

A há­rom­gyer­me­kes mű­vész végre őszin­tén val­lott al­ko­hol­prob­lé­má­i­ról, va­la­mint arról, hogy mit élt át az el­vo­nón. Nem volt könnyű neki...

Meglepő őszinteség: Magánéletéről vallott Stohl András

Meglepő őszinteség: Magánéletéről vallott Stohl András

Stohl And­rás ko­mo­lyan gon­dol­ko­dik.

Stohl And­rás nem vesz­te­get­heti az időt, ha gye­re­kei ne­ve­lé­sé­ből ko­mo­lyan ki akarja venni a ré­szét.

Most jelentették be: éjjel elhunyt a népszerű színész

Most jelentették be: éjjel elhunyt a népszerű színész

Már egy ideje kór­ház­ban fe­küdt.

Már egy ideje kór­ház­ban fe­küdt, rákos volt.

Meglepő őszinteség: Félelmeiről vallott Szabó Győző

Meglepő őszinteség: Félelmeiről vallott Szabó Győző

Szabó Győző ren­ge­te­get dol­go­zik.

Szabó Győző ren­ge­te­get dol­go­zik, de min­dig sza­kít időt arra, ami szá­mára a leg­fon­to­sabb, vagyis a csa­lád­jára.

Hazavárja apját az elhunyt színészlegenda kislánya

Hazavárja apját az elhunyt színészlegenda kislánya

Szé­ke­lyi Jó­zsef úgy ment el, aho­gyan sze­re­tett volna.

Szé­ke­lyi Jó­zsef úgy ment el, aho­gyan sze­re­tett volna, hi­szen mel­lette vol­tak gyer­me­kei.

Váratlanul elhunyt a népszerű színész, kollégái megrendülve fogadták a hírt

Váratlanul elhunyt a népszerű színész, kollégái megrendülve fogadták a hírt

Rövid be­teg­ség után hunyt el a szí­nész, kol­lé­gái meg­ren­dül­tek.

Rövid be­teg­ség után hunyt el a szí­nész, kol­lé­gái meg­ren­dülve em­lé­kez­nek rá.

Így gyászolja Csonka András a Família Kft. főszereplőjét

Így gyászolja Csonka András a Família Kft. főszereplőjét

Csonka And­rás meg­ren­dült.

Csonka And­rás meg­ren­dült, ami­kor meg­tudta, hogy ba­rátja örökre el­ment.

Nem öngyilkosság: Így halhatott meg a Família Kft. Szép apukája

Nem öngyilkosság: Így halhatott meg a Família Kft. Szép apukája

Ba­rá­tai biz­to­sak abban, hogy vé­let­len gyógy­szer­bal­eset ál­do­zata lett.

Bár a kö­rül­mé­nyek és a la­ká­son le­fog­lalt két zacskó gyógy­szer arra en­ged­nek kö­vet­kez­tetni, hogy Ádám Tamás el­dobta ma­gá­tól az éle­tet, ba­rá­tai biz­to­sak abban, hogy a kul­ti­kus Fa­mí­lia Kft. fő­sze­rep­lője vé­let­len gyógy­szer­bal­eset ál­do­zata lett.

Kiderült az igazság: ezért hisztizik Árpa Attila

Kiderült az igazság: ezért hisztizik Árpa Attila

Árpa At­tila saját ma­gá­val ver­se­nyez.

Árpa At­tila nem má­sok­kal, saját ma­gá­val ver­seny­zik a Mas­terchef­ben. A szí­nész néha ne­he­zen vi­seli a kri­ti­kát.

Ezért nem ünnepelt együtt feleségével Oszter Sándor

Ezért nem ünnepelt együtt feleségével Oszter Sándor

Ami késik, az nem múlik.

Ami késik, az nem múlik, így ha be­kö­szönt az ősz, Osz­ter Sán­dor fel­kö­szönti fe­le­sé­gét.

Így ünnepelte Oszter Sándor a hetvenedik születésnapját

Így ünnepelte Oszter Sándor a hetvenedik születésnapját

Ba­rá­tai és csa­ládja is fel­kö­szön­töt­ték Osz­ter Sán­dort het­ve­ne­dik szü­le­tés­nap­ján, két napig tar­tott a buli.

Ba­rá­tai és csa­ládja is fel­kö­szön­töt­ték Osz­ter Sán­dort het­ve­ne­dik szü­le­tés­nap­ján, két napig tar­tott a buli.

Megrázó hír jött: idősek otthonában hunyt el az egykor kedvelt színész

Megrázó hír jött: idősek otthonában hunyt el az egykor kedvelt színész

Az ame­ri­kai Fredd Wayne több mint 120 film­ből lehet is­me­rős.

Az ame­ri­kai Fredd Wayne több mint 120 film­ből vagy so­ro­zat­ból lehet is­me­rős.

Székhelyi József ezért nem engedte, hogy elkábítsák halála előtt

Székhelyi József ezért nem engedte, hogy elkábítsák halála előtt

Szék­he­lyi Jó­zsef dön­tött a kór­ház­ban.

Ami­kor Szék­he­lyi Jó­zsef a múlt hét végén be­ke­rült a kór­házba, a sze­ret­tei tud­ták, az az el­en­ge­dés hete lesz.

Tragikus hírt kaptunk: elhunyt a legendás színész

Tragikus hírt kaptunk: elhunyt a legendás színész

80 éves ko­rá­ban érte a halál.

A szí­nészt 80 éves ko­rá­ban érte a halál, több mint fél év­szá­za­dos kar­ri­er­rel a háta mö­gött.

Felesége közölte a hírt: feladta a rák elleni harcot a népszerű színész

Felesége közölte a hírt: feladta a rák elleni harcot a népszerű színész

A szí­nész két évig küz­dött a rák egyik igen ag­resszív tí­pusa ellen, ám végül alul­ma­radt a harc­ban.

Magyar színész unokáját gyilkolták meg Amerikában

Magyar színész unokáját gyilkolták meg Amerikában

A fi­a­tal­em­ber azon­nal ször­nyet­halt.

A fi­a­tal­em­bert egyet­len ütés­sel ölték meg Qu­e­ens­ben. Pedig ő semmi rosszat nem akart, csak egy taxit ke­re­sett, hogy ha­za­jus­son.

Fia öngyilkosságáról vallott a legendás magyar színész

Fia öngyilkosságáról vallott a legendás magyar színész

Zo­kogva jár a te­me­tőbe...

84 éve­sen, ti­zen­négy évvel a tra­gé­dia után is kép­te­len fel­dol­gozni gyer­meke el­vesz­té­sét a szí­nész, aki fe­le­sé­gé­vel együtt, zo­kogva jár ki a te­me­tőbe.

Lehull a lepel: Friss kapcsolatáról beszélt Árpa Attila

Lehull a lepel: Friss kapcsolatáról beszélt Árpa Attila

A szí­nész most na­gyon bol­dog.

A szí­nész most na­gyon bol­dog, el­árulta azt is, hogy mit ter­vez a jö­vő­ben!

Nem találod ki, hány éves lett ma Adam Sandler magyar hangja

Nem találod ki, hány éves lett ma Adam Sandler magyar hangja

A Já­szai Mari-díjas szí­nész szom­ba­ton ün­nepli a szü­le­tés­nap­ját!

A Já­szai Mari-díjas szí­nész szom­ba­ton ün­nepli a szü­le­tés­nap­ját!

Igazi világsztár, nem hiszed el, ki van most Budapesten!

Igazi világsztár, nem hiszed el, ki van most Budapesten!

Sacha Baron Co­hent meg­ta­lál­ták a ra­jon­gók - egy bel­vá­rosi ét­te­rem­ben bu­kott le.

Sacha Baron Co­hent meg­ta­lál­ták a ra­jon­gók - egy bel­vá­rosi ét­te­rem­ben bu­kott le. Fi­gyelj, még te is ta­lál­koz­hatsz vele!

Ezzel vége, többé nem áll kamera elé az Oscar-díjas színész

Ezzel vége, szomorú bejelentést tett az Oscar-díjas színész

Ra­jon­góit el­ke­se­rí­tette be­je­len­té­sé­vel.

"Én most el­ju­tot­tam oda, hogy szá­momra itt véget ér a szín­ját­szás." Ra­jon­góit el­ke­se­rí­tette a be­je­len­tés. A sztár a kö­vet­ke­ző­kép­pen in­do­kolta a lé­pést...

Borzalom a plázában: egy sztár miatt taposták egymást az emberek

Borzalom a plázában: egy sztár miatt taposták egymást az emberek, halálos áldozat is van

Ak­kora tömeg gyűlt össze a plá­zá­ban, hogy lássa a szí­nészt, hogy töb­ben meg­sé­rül­tek.

Tartozás miatt a családjával együtt kerülhet utcára a magyar színész

Tartozás miatt a családjával együtt kerülhet utcára a népszerű magyar színész

Egy film­mel sze­ret­nék meg­ol­dani a re­mény­te­len­nek tűnő hely­ze­tet.

Az is­mert szí­nész és hi­tel­csap­dába ke­rült fia, Péter egy ál­ta­luk ké­szí­tett pro­duk­ci­ó­val sze­ret­nék meg­ol­dani a re­mény­te­len­nek tűnő hely­ze­tet. A terv már kör­vo­na­la­zó­dott, se­gít­ség is akad.

Öngyilkos lett Zombie Boy!

Öngyilkos lett Zombie Boy!

A ka­na­dai szü­le­tésű, tel­jes tes­tén te­to­vált Zom­bie Boy meg­halt. Ka­na­dai ott­ho­ná­ban ta­lál­ták meg a holt­tes­tét. A rend­őr­ség in­for­má­ciói sze­rint vég­zett ma­gá­val.

A ka­na­dai szü­le­tésű, tel­jes tes­tén te­to­vált Zom­bie Boy meg­halt. Ka­na­dai ott­ho­ná­ban ta­lál­ták meg a holt­tes­tét. A rend­őr­ség in­for­má­ciói sze­rint vég­zett ma­gá­val.

Oszter Sándor látogatóba megy feleségéhez

Oszter Sándor látogatóba megy feleségéhez

Már hetek óta nem ta­lál­koz­tak...

Do­na­tella a Ba­la­to­non van, Sán­dor pedig a Di­ós­je­női há­zuk­ban. Ko­ráb­ban el­ter­jedt a pletyka, hogy el­vál­tak...

Székhelyi József elárulta, valójában mitől fél!

Székhelyi József elárulta, valójában mitől fél!

Joshi Bha­rat­nak me­sélt küz­del­me­i­ről.

A szín­mű­vész né­hány nap­pal ez­előtt esett át egy igen sú­lyos ge­rinc­mű­té­ten, most pedig Joshi Bha­rat­nak me­sélt meg­pró­bál­ta­tá­sa­i­ról...

Szexi fotót posztolt a sármos magyar színész

Szexi fotót posztolt a sármos magyar színész

Árpa At­tila na­gyon jó for­má­ban van, így szí­ve­sen fo­tóz­tatja magát. A macsó szí­nész lát­tán, még ma is ol­va­doz­nak a nők.

Árpa At­tila na­gyon jó for­má­ban van, így szí­ve­sen fo­tóz­tatja magát. A macsó szí­nész lát­tán, még ma is ol­va­doz­nak a nők.

Élő műsorban került kínos helyzetbe Pintér Tibor

Élő műsorban került kínos helyzetbe Pintér Tibor

Pin­tér Tibor őszin­tén val­lott ér­zé­se­i­ről, ám egy pil­la­natra nem fi­gyelt és rosszul fo­gal­ma­zott.

A Nem­zeti Lovas Szín­ház igaz­ga­tója, Pin­tér Tibor őszin­tén val­lott ér­zé­se­i­ről, ám egy pil­la­natra nem fi­gyelt és rosszul fo­gal­ma­zott, ami­nek akár nem várt kö­vet­kez­mé­nyei is le­het­tek volna. Ugya­n­ak­kor le­he­tő­sé­get ka­pott a he­lyes­bí­tésre, s annak kö­szön­he­tően ár­nyal­tabbá vál­tak a sza­vai.

Újabb fordulat: Ide temetik el Paudits Bélát

Újabb fordulat: Ide temetik el Paudits Bélát

A Já­szai Mari-díjas mű­vész bú­csúz­ta­tó­ját már egy hó­napja meg­tar­tot­ták a Far­kas­réti te­me­tő­ben.

A Já­szai Mari-díjas mű­vész bú­csúz­ta­tó­ját már egy hó­napja meg­tar­tot­ták a Far­kas­réti te­me­tő­ben, ám nem ott he­lye­zik majd örök nyu­ga­lomra.

Most jelentette be a színház: tragikusan fiatalon hunyt el a magyar színész

Most jelentette be a színház: tragikusan fiatalon hunyt el a magyar színész

"Szív­ből együtt ér­zünk a csa­lád­dal, hoz­zá­tar­to­zók­kal, osz­to­zunk gyá­szuk­ban, fáj­dal­muk­ban."

Paudits Béla tragikus útját járja a fiatal magyar színész

Paudits Béla tragikus útját járja a fiatal magyar színész

Kü­lö­nös és egy­ben vész­jósló...

Kü­lö­nös és egy­ben vész­jósló is a két szí­nész élet­útja kö­zötti pár­hu­zam. Neki még van vá­lasz­tása!

Döntött a bíróság: Ilyen büntetésre számíthat Lópici Gáspár fia

Döntött a bíróság: Ilyen büntetésre számíthat Lópici Gáspár fia

Meg­szü­le­tett az íté­let má­sod­fo­kon Ló­pici Gás­pár, azaz Szil­ágyi Ist­ván fi­á­nak ügyé­ben.

Megdöbbentő titkokra derült fény Paudits Béla múltjából

Megdöbbentő titkokra derült fény Paudits Béla múltjából

Pa­u­dits Béla ko­runk egyik leg­ti­tok­za­to­sabb, egy­ben leg­tra­gi­ku­sabb sorsú szí­né­sze volt.

Szomorú hírt kaptunk: 35 évesen lett öngyilkos a híres színész

Szomorú hírt kaptunk: 35 évesen lett öngyilkos a híres színész

Az ame­ri­kai szí­nész holt­tes­tét a la­kó­társa ta­lálta meg.

Az ame­ri­kai szí­nész holt­tes­tét a la­kó­társa ta­lálta meg, a fi­a­tal sztár mel­lett egy bú­csú­le­vél is volt.

Megtörte a csendet az énekes: durva titokról rántotta le a leplet

Megtörte a csendet az énekes: durva titokról rántotta le a leplet

A bőr­színe miatt ke­rült hát­rányba.

Ki­de­rült, hogy egy si­ker­so­ro­zat fő­sze­re­pére szán­ták, de egy másik férfi ki­túrta.

Gyászhír érkezett: elhunyt a népszerű magyar sorozatszínész

Gyászhír érkezett: elhunyt a népszerű magyar sorozatszínész

A Szom­szé­dok­ban is ját­szott.

Töb­bek kö­zött a Szom­szé­dok­ban is ját­szott. Te­me­tése jú­lius 12-én lesz Bu­da­pes­ten.

Most közölték a gyászhírt: betegségben hunyt el a kedvelt sorozatsztár

Most közölték a gyászhírt: betegségben hunyt el a kedvelt sorozatsztár

A szí­nészt 71 éves ko­rá­ban érte a halál ang­liai ott­ho­ná­ban.

A szí­nészt 71 éves ko­rá­ban érte a halál ang­liai ott­ho­ná­ban.

Leleplező fotó, ezt tette Tóth Gabi és Alföldi Róbert!

Leleplező fotó, ezt tette Tóth Gabi és Alföldi Róbert!

Igazi sztár­pa­rá­dét fo­tó­zott az óbu­dai utcán egyik ol­va­sónk, mi­előtt a szí­nész és az éne­kesnő egy kínai ét­te­rem­ben ebé­delt.

Igazi sztár­pa­rá­dét fo­tó­zott az óbu­dai utcán egyik ol­va­sónk, mi­előtt a szí­nész és az éne­kesnő egy kínai ét­te­rem­ben ebé­delt.

Most érkezett, elhunyt Paudits Béla

Most érkezett, elhunyt Paudits Béla

68 éves volt. Múlt hét ked­den de­rült ki, hogy agy­vér­zést ka­pott.

68 éves volt. Múlt hét ked­den de­rült ki, hogy agy­vér­zést ka­pott.

Csütörtökön ítélet születik: Felesége nem lesz Oszter Sándor mellett

Csütörtökön ítélet születik: Felesége nem lesz Oszter Sándor mellett

Egye­lőre kül­föl­dön várja Osz­ter Sán­dor fe­le­sége, Fa­i­loni Do­na­tella, hogy pont ke­rül­jön végre férje bí­ró­sági ügyé­nek vé­gére.

Döntött a bíróság Oszter Sándor sorsáról

Döntött a bíróság Oszter Sándor sorsáról

Más­fél éve jár a bí­ró­ságra Osz­ter Sán­dor, akit be­fo­lyás­sal való üzér­ke­dés­sel vá­dol­tak meg. A szí­nész ár­tat­lan­nak val­lotta magát.

Más­fél éve jár a bí­ró­ságra Osz­ter Sán­dor, akit be­fo­lyás­sal való üzér­ke­dés­sel vá­dol­tak meg. A szí­nész ár­tat­lan­nak val­lotta magát.

Megdöbbentő titokra derült fény Pintér Tibor húszéves kedveséről

Megdöbbentő titokra derült fény Pintér Tibor húszéves kedveséről

Frida úgy érzi, Pin­tér Tibor mel­lett po­zi­tív irányba vál­to­zott.

Frida úgy érzi, Pin­tér Tibor mel­lett po­zi­tív irányba vál­to­zott, és már szóba ke­rült köz­tük a csa­lád­ala­pí­tás is.

Most közölték: holtan találták a 20 éves színészt

Most közölték: holtan találták a 20 éves színészt

A rend­őr­ség nyo­moz.

A rend­őr­ség nyo­moz a ha­lála ügyé­ben, egy­előre nem tudni, ön­gyil­kos lett-e.

Most közölték: tragikusan fiatalon lett öngyilkos a sorozatszínész

Most közölték: tragikusan fiatalon lett öngyilkos a sorozatszínész

Első sze­re­pét négy­éve­sen kapta egy té­vé­so­ro­zat­ban.

Mind­össze 33 éves volt ha­lá­la­kor. Első sze­re­pét négy­éve­sen kapta egy té­vé­so­ro­zat­ban.