CÍMKE: 'színész'

Lesújtó hír jött, holtan találták a népszerű sorozatszínészt

Lesújtó hír jött, holtan találták a népszerű sorozatszínészt

Kar­ri­erje során szá­mos film­ben sze­re­pelt és szink­ron­szí­nész­ként is is­mert volt.

Ezt nézd: Csúcsformában van Árpa Attila

Ezt nézd: Csúcsformában van Árpa Attila

Árpa At­tila sokat ad a meg­je­le­né­sére és igyek­szik az egész­sé­gére is oda­fi­gyelni.

Árpa At­tila sokat ad a meg­je­le­né­sére és igyek­szik az egész­sé­gére is oda­fi­gyelni.

Kiderült, ezért maradt le kisfia születéséről Szabó Győző

Kiderült, ezért maradt le kisfia születéséről Szabó Győző

Az immár há­rom­gye­re­kes mű­vész na­gyon ké­szült az apás szü­lésre, de a sors köz­be­szólt...

Az immár há­rom­gye­re­kes mű­vész na­gyon ké­szült az apás szü­lésre, de a sors köz­be­szólt...

Döntöttek az orvosok: Ez történik Szabó Győző kisfiával

Döntöttek az orvosok: Ez történik Szabó Győző kisfiával

Bár eddig úgy volt, hogy szer­dán min­den­képp meg­in­dít­ják a szü­lést Rezes Ju­dit­nál, végül más­hogy dön­töt­tek.

Bár eddig úgy volt, hogy szer­dán min­den­képp meg­in­dít­ják a szü­lést, végül más­hogy dön­töt­tek.

Szívszorító, így emlékezik özvegye Tahi Tóth Lászlóra

Szívszorító, így emlékezik özvegye Tahi Tóth Lászlóra

Pén­te­ken volt ha­lá­lá­nak év­for­du­lója.

Feb­ruár 22-én volt egy éve, hogy el­hunyt a Já­szai-és Kos­suth-díjas szí­nész.

Íme a férfi, aki a legtöbb pofont kapta Bud Spencertől

Íme a férfi, aki a legtöbb pofont kapta Bud Spencertől

Sal­va­tore szá­mos film­ben állta a sarat a le­gen­dás pá­ros­sal szem­ben. Ő volt Anulu, a bo­lon­dos szi­get­lakó is.

Sal­va­tore Borgese szá­mos film­ben állta a sarat a le­gen­dás pá­ros­sal szem­ben. Ő volt Anulu, a bo­lon­dos szi­get­lakó is a Kincs, ami nincs című mo­zifilm­ben. Ki hinné, hogy a szí­nész, aki 1960-ban tűnt fel elő­ször, il­letve 2011-be utol­jára a mo­zi­vász­non, a héten ün­ne­pelte 82. szü­le­tés­nap­ját.

Lesújtó hír: Tragikusan fiatalon halt meg az ismert zenész

Lesújtó hír: Tragikusan fiatalon halt meg az ismert zenész

Szer­ve­zete fel­adta a har­cot, csu­pán 51 éves volt a mű­vész. Ren­ge­te­gen gyá­szol­ják.

Szer­ve­zete fel­adta a har­cot, csu­pán 51 éves volt a mű­vész. Ren­ge­te­gen gyá­szol­ják.

Lesújtó hírt közöltek: Meghalt a világhírű színész

Lesújtó hírt közöltek: Meghalt a világhírű színész

77 éve­sen érte a halál a le­gen­dát.

77 éve­sen érte a halál a le­gen­dát, aki­nek film­jeit a ma­gya­rok is lát­hat­ták a mo­zi­ban.

Szomorú hír jött: a rendőrség talált rá az 57 éves színész bomló holttestére

Szomorú hír jött: a rendőrség talált rá az 57 éves színész bomló holttestére

A férfi pár napja már ha­lott volt, mire rá­ta­lál­tak. Ha­lá­lá­nak pon­tos okát a bon­co­lás fogja ki­de­rí­teni.

Tragikus hír érkezett: Meghalt az ismert színész

Tragikus hír érkezett: Meghalt az ismert színész

Utolsó elő­adása a szín­pa­don ta­valy nyá­ron volt, szá­mos film­ben és szín­da­rab­ban ját­szott.

Utolsó elő­adása a szín­pa­don ta­valy nyá­ron volt, szá­mos film­ben és szín­da­rab­ban ját­szott.

Szomorú hírt kaptunk: elhunyt a James Bond filmek sztárja

Szomorú hírt kaptunk: elhunyt a James Bond filmek sztárja

A híres szí­nész rövid be­teg­ség után hunyt el, a csa­ládja azt kérte, hogy min­denki tartsa tisz­te­let­ben a gyá­szu­kat.

A híres szí­nész rövid be­teg­ség után hunyt el, a csa­ládja azt kérte, hogy min­denki tartsa tisz­te­let­ben a gyá­szu­kat.

Nem gondoltuk volna: Hihetetlen dolgok derültek ki Bud Spencerről

Nem gondoltuk volna: Hihetetlen dolgok derültek ki Bud Spencerről

Carlo Pe­ders­oli sok­kal több volt, mint fil­mes po­fon­osztó.

Carlo Pe­ders­oli, vagy ahogy vi­lág­szerte is­me­rik, Bud Spen­cer, sok­kal több volt, mint fil­mes po­fon­osztó.

Álhíreket terjesztenek Kern Andrásról, kiborult a színész

Álhíreket terjesztenek Kern Andrásról, kiborult a színész

A Fa­ce­boo­kon tisz­tázta a dol­go­kat.

A 71 éves szí­nész a Fa­ce­boo­kon ön­tött tiszta vizet a po­hárba.

Durván kiakadt a nézőkre Szabó Kimmel Tamás, leállt az előadás

Durván kiakadt a nézőkre Szabó Kimmel Tamás, leállt az előadás

Nem tudta to­vább el­vi­selni, ami a né­ző­té­ren tör­té­nik, két­szer is ki­lé­pett a sze­re­pé­ből!

Komoly döntést hozott Baronits Gábor, ez már végleges

Komoly döntést hozott Baronits Gábor, ez már végleges

A ra­jon­gók­tól is el­bú­csú­zott.

Meg­mondta előre, hogy 2018 a le­zá­rá­sok éve lesz. A ra­jon­gók­tól is el­bú­csú­zott.

Zokogva jelentette be a lánya: elhunyt a népszerű színész

Zokogva jelentette be a lánya: elhunyt a népszerű színész

Mind­össze pár hó­nap­pal élte túl imá­dott fe­le­sé­gét.

Mind­össze pár hó­nap­pal élte túl imá­dott fe­le­sé­gét.

Színpadon ünnepel a legendás magyar színész

Színpadon ünnepel a legendás magyar színész

76 éves lett...

A Kos­suth- és Já­szai Mari-díjas szí­nész, ren­dező, szín­igaz­gató ked­den ün­nepli 76. szü­le­tés­nap­ját.

Társulata közölte a gyászhírt: meghalt a népszerű magyar színész

Társulata közölte a gyászhírt: meghalt a népszerű magyar színész

Fájó szív­vel bú­csúz­nak a szín­mű­vész­től, aki az utolsó pil­la­na­tig ját­szott.

Családja közölte a gyászhírt, elhunyt a népszerű sorozatsztár

Családja közölte a gyászhírt, elhunyt a népszerű sorozatsztár

Töb­bek kö­zött fe­le­sége és gyer­me­kei gyá­szol­ják. A szí­nész ott­ho­ná­ban vesz­tette éle­tét.

Töb­bek kö­zött fe­le­sége és gyer­me­kei gyá­szol­ják. A szí­nész ott­ho­ná­ban vesz­tette éle­tét.

Aggasztó hírek derültek ki Hujber Ferencről, így él most a színész!

Aggasztó hírek derültek ki Hujber Ferencről, így él most a színész!

A bot­rá­nya­i­ról el­hí­re­sült sztár­nak nem jött be a kül­földi élet: itt­honi kol­lé­gá­i­val meg­sza­kí­totta a kap­cso­la­tot, és kül­ső­leg is nagy vál­to­zá­son ment ke­resz­tül.

Környeivel küzdve emlékezett elhunyt barátjára a legendás magyar színész

Környeivel küzdve emlékezett elhunyt barátjára a legendás magyar színész

Kol­tai Ró­bert vissza­tért élete egyik meg­ha­tá­rozó szín­há­zába, ahol meg­em­lé­ke­zett ba­rát­já­ról és kol­lé­gá­já­ról.

Lánya közölte a tragikus hírt: Meghalt a közkedvelt színész

Lánya közölte a tragikus hírt: Meghalt a közkedvelt színész

Mun­kás­sá­gáért élet­mű­díj­ban is ré­sze­sült, 73 éves volt a mű­vész. Ren­ge­te­gen gyá­szol­ják.

Mun­kás­sá­gáért élet­mű­díj­ban is ré­sze­sült, 73 éves volt a mű­vész. Ren­ge­te­gen gyá­szol­ják.

Most kaptuk: Tragikusan fiatalon meghalt a kedvelt énekes, Alex

Most kaptuk: Tragikusan fiatalon meghalt a kedvelt énekes, Alex

A fi­a­tal sztár csu­pán 30 éves volt, éne­kes­ként, szí­nész­ként dol­go­zott.

A fi­a­tal sztár csu­pán 30 éves volt, éne­kes­ként, szí­nész­ként dol­go­zott.

Lánya jelentette be a szörnyű hírt: betegen hunyt el a legendás színész

Lánya jelentette be a szörnyű hírt: betegen hunyt el a legendás színész

A 87 éves szí­nészt New York-i ott­ho­ná­ban érte a halál, egy ko­rábbi stroke komp­li­ká­ciói miatt hunyt el.

Újra körözik ennek a népszerű színésznek a hasonmását

Újra körözik ennek a népszerű színésznek a hasonmását

El­ké­pesztő, mek­kora a ha­son­ló­ság.

El­ké­pesztő, mek­kora a ha­son­ló­ság a két férfi kö­zött. Ko­ráb­ban, re­a­gált a híres szí­nész is és ké­szí­tett egy vic­ces vi­deót. Ér­de­mes meg­nézni...

Zokogva jelentette be a felesége: este elhunyt a népszerű színész

Zokogva jelentette be a felesége: este elhunyt a népszerű amerikai filmszínész

Hosszú ideje be­teg­ség­gel küz­dött a Nagy­me­nők című film sztárja.

Hosszú ideje be­teg­ség­gel küz­dött a Dü­höngő bika, a Nagy­me­nők és a Ca­sino című fil­mek sztárja, aki még nyolc­van fe­lett is for­ga­tott! Csa­ládja dön­tött úgy, hogy még meg­vár­ják az ün­ne­pe­ket, s ka­rá­csony után le­kap­csol­ják a lé­le­gez­te­tő­gép­ről.

Így tért vissza rosszulléte után Kálloy Molnár Péter

Így tért vissza rosszulléte után Kálloy Molnár Péter

A nép­szerű szí­nész ok­tó­ber 28-án lett rosszul az Ope­rett­ben, ro­ham­men­tő­vel kel­lett kór­házba szál­lí­tani.

A nép­szerű szí­nész ok­tó­ber 28-án lett rosszul az Ope­rett­ben, ro­ham­men­tő­vel kel­lett kór­házba szál­lí­tani. Ol­va­sónk ott volt a szom­bati nagy vissza­té­rés­kor, és be is szá­molt róla! Sze­ren­csére most már min­den rend­ben van a szí­nés­szel kap­cso­lat­ban.

Gyönyörű nők társaságában kaptuk lencsevégre Stohl Andrást

Gyönyörű nők társaságában kaptuk lencsevégre Stohl Andrást

Va­sár­nap este hölgy­ko­szo­rú­val ér­ke­zett a stú­di­óba Stohl And­rás.

Va­sár­nap este hölgy­ko­szo­rú­val ér­ke­zett a stú­di­óba Stohl And­rás.

Felkészült a támadásra Gesztesi Károly

Felkészült a támadásra Gesztesi Károly

Gesz­tesi Ká­roly igyek­szik.

Gesz­tesi Ká­roly igyek­szik a leg­jobb tu­dása sze­rint ala­kí­tani a Sz­tár­ban Sz­tár­ban.

Nagyon szomorú napra ébredtek Paul Walker rajongói

Nagyon szomorú napra ébredtek Paul Walker rajongói

Fel­dol­goz­ha­tat­lan, ami 5 éve tör­tént.

Még min­dig fel­dol­goz­ha­tat­lan, ami 5 éve tör­tént.

Chuck Norris vallomása: Ezért hagyta ott a Walker, a texasi kopót

Chuck Norris vallomása: Ezért hagyta ott a Walker, a texasi kopót

A szí­nész a Papp László Bu­da­pest Sport­aré­ná­ban ven­dé­ges­ke­dett, ami­kor ki­ko­tyogta a tit­kot.

Most jelentette be a családja: elhunyt a népszerű színész

Most jelentette be a családja: elhunyt a népszerű színész

A szí­nész 93 éves volt.

A szí­nész bé­ké­sen, egy idő­sek ott­ho­ná­ban hunyt el.

Döbbenetes fotó került elő Árpa Attila múltjából

Döbbenetes fotó került elő Árpa Attila múltjából

Te fel­is­mer­néd? Nem, nem Sean Penn, de tény, hogy na­gyon ha­son­lí­ta­nak egy­másra.

Te fel­is­mer­néd? Nem, nem Sean Penn, de tény, hogy na­gyon ha­son­lí­ta­nak egy­másra.

Ledobták a textilt: Így fest egy szál alsóban Curtis és Baronits Gábor

Ledobták a textilt: Így fest egy szál alsóban Curtis és Baronits Gábor

Tud­nak még meg­le­pe­tést okozni, meg­mu­tat­ták, mi van a ruha alatt.

Tud­nak még meg­le­pe­tést okozni, meg­mu­tat­ták, mi van a ruha alatt.

Szomorú hírt kaptunk: elhunyt a legendás magyar film színésze

Szomorú hírt kaptunk: elhunyt a legendás magyar film színésze

A német szí­nész szer­dán hunyt el.

A Mep­his­tó­ból is is­mert német szí­nész szer­dán hunyt el, éle­té­ben több mint 130 film­ben sze­re­pelt.

Meztelenül fetreng a nagymellű színésznő

Intim fotó: bugyi nélkül, meztelenül fetreng a nagymellű színésznő

Ria An­to­niu szá­mára lét­elem a pu­cér­ko­dás.

Ria An­to­niu újra be­bi­zo­nyí­totta, hogy a pu­cér­ko­dás szá­mára lét­elem. A görög szép­ségre a sztá­rok is sze­met ve­tet­tek.

Nem találod ki, hány éves lett ma Árpa Attila

Nem találod ki, hány éves lett ma Árpa Attila

A szí­nész-pro­du­cer no­vem­ber 17-én szü­le­tett.

A szí­nész-pro­du­cer no­vem­ber 17-én szü­le­tett.

Ez hihetetlen, nem is gondolnád, hány éves lett ma Kulka János

Ez hihetetlen, nem is gondolnád, hány éves lett ma Kulka János

A Kos­suth- és Já­szai Mari-díjas ma­gyar szín­mű­vész no­vem­ber 11-én ün­nepli szü­le­tés­nap­ját.

A Kos­suth- és Já­szai Mari-díjas ma­gyar szín­mű­vész no­vem­ber 11-én ün­nepli szü­le­tés­nap­ját.

Megverték a magyar színészt, elfogatóparancsot adtak ki Dávid ellen

Megverték a magyar színészt, elfogatóparancsot adtak ki Dávid ellen

A férfi­nak társa is volt, őt a héten Zug­ló­ban fog­ták el, de Dávid még szö­kés­ben van.

Nem hiszed el, milyen listára került fel a magyar sztárszínész

Nem hiszed el, milyen listára került fel a magyar sztárszínész

Ezt Kembe Sorel sem hitte.

Ezt Kembe Sorel sem hitte volna, mégis meg­tör­tént. Azért ez nem semmi.

Hiába várták, nem jelent meg az élő adásban: Ezért maradt távol Tenya

Hiába várták, nem jelent meg az élő adásban: Ezért maradt távol Tenya

Pin­tér Ti­bor­nak pén­tek reg­gel kel­lett volna meg­ér­kez­nie.

Pin­tér Ti­bor­nak pén­tek reg­gel kel­lett volna ele­get ten­nie a kö­te­le­zett­sé­ge­i­nek. Ám ez nem tör­tént meg. Rop­pant pró­zai oka volt, hogy Tenya nem ért be a tévé stú­di­ó­jába.

Most érkezett: Súlyos balesetet szenvedett a magyar színész lánya

Most érkezett: Súlyos balesetet szenvedett a magyar színész lánya

Szék­he­lyi Jó­zsef lánya össze­törte magát a bal­eset során. Az in­ter­ne­ten üzent ba­rá­ta­i­nak.

Szék­he­lyi Jó­zsef lánya össze­törte magát a bal­eset során. Az in­ter­ne­ten üzent ba­rá­ta­i­nak.

Most kaptuk a hírt: betegségben hunyt el a 63 éves magyar színész

Most kaptuk a hírt: betegségben hunyt el a 63 éves magyar színész

A szí­nész a szat­már­né­meti Harag György Tár­su­lat örö­kös tagja volt.

A szí­nész és ren­dező a szat­már­né­meti Harag György Tár­su­lat örö­kös tagja volt.

Kiszakadt gumi okozott pánikot Cseke Katinkáéknál

Kiszakadt gumi okozott pánikot Cseke Katinkáéknál

Cseke Ka­tinka és Be­lez­nay Endre az au­tó­pá­lyán utaz­tak egy fel­lé­pésre si­etve, ami­kor óri­ási rob­ba­násra let­tek fi­gyel­me­sek.

Kolta Róbert a visszavonulásról beszélt

Koltai Róbert: Visszavonulásomat majd a gyászjelentésben olvassák

Csak a halál küld­heti nyug­díjba.

Bár már 75 éves, a szí­nész­nek eszé­ben sem jut, hogy be­le­vág­jon a bol­dog nyug­dí­jas évekbe.

Megdöbbentő vallomás: Ez történt szex után Árpa Attilával

Megdöbbentő vallomás: Ez történt szex után Árpa Attilával

Árpa At­tila annyira be­le­éli magát az intim je­le­ne­tekbe, hogy na­po­kig képes a ha­tá­suk alatt ma­radni.

Meglepő őszinteség: Félelmeiről vallott Szabó Győző

Meglepő őszinteség: Félelmeiről vallott Szabó Győző

Szabó Győző ren­ge­te­get dol­go­zik.

Szabó Győző ren­ge­te­get dol­go­zik, de min­dig sza­kít időt arra, ami szá­mára a leg­fon­to­sabb, vagyis a csa­lád­jára.

Élet a rehab után: Megindító vallomást tett Ben Affleck

Élet a rehab után: Megindító vallomást tett Ben Affleck

A há­rom­gyer­me­kes mű­vész végre őszin­tén val­lott al­ko­hol­prob­lé­má­i­ról, va­la­mint arról, hogy mit élt át.

A há­rom­gyer­me­kes mű­vész végre őszin­tén val­lott al­ko­hol­prob­lé­má­i­ról, va­la­mint arról, hogy mit élt át.

Szörnyű dolog történt éjszaka a TV2 sztárjával: Erre ébredt

Szörnyű dolog történt éjszaka a TV2 sztárjával: Erre ébredt

A szí­nész igye­ke­zett hig­gadt ma­radni.

Ba­ro­nits Gábor reg­gel szem­be­sült a prob­lé­má­val. A szí­nész igye­ke­zett hig­gadt ma­radni.

Most jelentették be: éjjel elhunyt a népszerű színész

Most jelentették be: éjjel elhunyt a népszerű színész

Már egy ideje kór­ház­ban fe­küdt.

Már egy ideje kór­ház­ban fe­küdt, rákos volt.

Hazavárja apját az elhunyt színészlegenda kislánya

Hazavárja apját az elhunyt színészlegenda kislánya

Szé­ke­lyi Jó­zsef úgy ment el, aho­gyan sze­re­tett volna.

Szé­ke­lyi Jó­zsef úgy ment el, aho­gyan sze­re­tett volna, hi­szen mel­lette vol­tak gyer­me­kei.

Nem öngyilkosság: Így halhatott meg a Família Kft. Szép apukája

Nem öngyilkosság: Így halhatott meg a Família Kft. Szép apukája

Bár a kö­rül­mé­nyek és a la­ká­son le­fog­lalt két zacskó gyógy­szer arra en­ged­nek kö­vet­kez­tetni, hogy...

Váratlanul elhunyt a népszerű színész, kollégái megrendülve fogadták a hírt

Váratlanul elhunyt a népszerű színész, kollégái megrendülve fogadták a hírt

Rövid be­teg­ség után hunyt el a szí­nész, kol­lé­gái meg­ren­dül­tek.

Rövid be­teg­ség után hunyt el a szí­nész, kol­lé­gái meg­ren­dülve em­lé­kez­nek rá.

Így gyászolja Csonka András a Família Kft. főszereplőjét

Így gyászolja Csonka András a Família Kft. főszereplőjét

Csonka And­rás meg­ren­dült, ami­kor meg­tudta, hogy ba­rátja örökre el­ment. Az in­ter­ne­ten fa­kadt ki.

Csonka And­rás meg­ren­dült, ami­kor meg­tudta, hogy ba­rátja örökre el­ment. Az in­ter­ne­ten fa­kadt ki.

Így ünnepelte Oszter Sándor a hetvenedik születésnapját

Így ünnepelte Oszter Sándor a hetvenedik születésnapját

Ba­rá­tai és csa­ládja is fel­kö­szön­töt­ték.

Ba­rá­tai és csa­ládja is fel­kö­szön­töt­ték Osz­ter Sán­dort het­ve­ne­dik szü­le­tés­nap­ján, két napig tar­tott a buli.

Kiderült az igazság: ezért hisztizik Árpa Attila

Kiderült az igazság: ezért hisztizik Árpa Attila

Árpa At­tila saját ma­gá­val ver­se­nyez.

Árpa At­tila nem má­sok­kal, saját ma­gá­val ver­seny­zik a Mas­terchef­ben. A szí­nész néha ne­he­zen vi­seli a kri­ti­kát.

Tragikus körülmények között meghalt a Família Kft. színésze

Tragikus körülmények között meghalt a Família Kft. színésze

Az is­mert mű­vész 66 éves volt. Ha­lá­lá­nak kö­rül­mé­nyeit még vizs­gál­ják.

Az is­mert mű­vész 66 éves volt. Ha­lá­lá­nak kö­rül­mé­nyeit még vizs­gál­ják.

Ezért nem ünnepelt együtt feleségével Oszter Sándor

Ezért nem ünnepelt együtt feleségével Oszter Sándor

Ami késik, az nem múlik, így ha be­kö­szönt az ősz, Osz­ter Sán­dor fel­kö­szönti fe­le­sé­gét.

Ami késik, az nem múlik, így ha be­kö­szönt az ősz, Osz­ter Sán­dor fel­kö­szönti fe­le­sé­gét.

Megrázó hír jött: idősek otthonában hunyt el az egykor kedvelt színész

Megrázó hír jött: idősek otthonában hunyt el az egykor kedvelt színész

Az ame­ri­kai Fredd Wayne több mint 120 film­ből lehet is­me­rős.

Az ame­ri­kai Fredd Wayne több mint 120 film­ből vagy so­ro­zat­ból lehet is­me­rős.

A lánykérés részleteiről vallott Nacsa Olivér

A lánykérés részleteiről vallott Nacsa Olivér

Áp­ri­lis kö­ze­pén vál­lal­ták fel.

Hi­­va­­ta­­lo­­san áp­ri­lis kö­ze­pén vál­lal­ták fel kap­cso­la­tu­kat, már nem akar­tak to­vább buj­kálni.

Székhelyi József ezért nem engedte, hogy elkábítsák halála előtt

Székhelyi József ezért nem engedte, hogy elkábítsák halála előtt

Szék­he­lyi Jó­zsef dön­tött a kór­ház­ban.

Ami­kor Szék­he­lyi Jó­zsef a múlt hét végén be­ke­rült a kór­házba, a sze­ret­tei tud­ták, az az el­en­ge­dés hete lesz.

Tragikus hírt kaptunk: elhunyt a legendás színész

Tragikus hírt kaptunk: elhunyt a legendás színész

80 éves ko­rá­ban érte a halál.

A szí­nészt 80 éves ko­rá­ban érte a halál, több mint fél év­szá­za­dos kar­ri­er­rel a háta mö­gött.

Lehull a lepel: Friss kapcsolatáról beszélt Árpa Attila

Lehull a lepel: Friss kapcsolatáról beszélt Árpa Attila

A szí­nész most na­gyon bol­dog.

A szí­nész most na­gyon bol­dog, el­árulta azt is, hogy mit ter­vez a jö­vő­ben!

Felesége közölte a hírt: feladta a rák elleni harcot a népszerű színész

Felesége közölte a hírt: feladta a rák elleni harcot a népszerű színész

A szí­nész két évig küz­dött a rák egyik igen ag­resszív tí­pusa ellen.

A szí­nész két évig küz­dött a rák egyik igen ag­resszív tí­pusa ellen, ám végül alul­ma­radt a harc­ban.

Fia öngyilkosságáról vallott a legendás magyar színész

Fia öngyilkosságáról vallott a legendás magyar színész

Zo­kogva jár a te­me­tőbe...

84 éve­sen, ti­zen­négy évvel a tra­gé­dia után is kép­te­len fel­dol­gozni gyer­meke el­vesz­té­sét a szí­nész, aki fe­le­sé­gé­vel együtt, zo­kogva jár ki a te­me­tőbe.

Magyar színész unokáját gyilkolták meg Amerikában

Magyar színész unokáját gyilkolták meg Amerikában

A fi­a­tal­em­bert egyet­len ütés­sel ölték meg Qu­e­ens­ben. Pedig ő csak egy taxit ke­re­sett, hogy ha­za­jus­son.

A fi­a­tal­em­bert egyet­len ütés­sel ölték meg Qu­e­ens­ben. Pedig ő semmi rosszat nem akart, csak egy taxit ke­re­sett, hogy ha­za­jus­son.

Nem találod ki, hány éves lett ma Adam Sandler magyar hangja

Nem találod ki, hány éves lett ma Adam Sandler magyar hangja

A Já­szai Mari-díjas szí­nész szom­ba­ton ün­nepli a szü­le­tés­nap­ját!

A Já­szai Mari-díjas szí­nész szom­ba­ton ün­nepli a szü­le­tés­nap­ját!

Tartozás miatt a családjával együtt kerülhet utcára a magyar színész

Tartozás miatt a családjával együtt kerülhet utcára a magyar színész

Fi­á­val együtt egy ál­ta­luk ké­szí­tett pro­duk­ci­ó­val sze­ret­nék meg­ol­dani a re­mény­te­len­nek tűnő hely­ze­tet.

Ezzel vége, többé nem áll kamera elé az Oscar-díjas színész

Ezzel vége, szomorú bejelentést tett az Oscar-díjas színész

Ra­jon­góit el­ke­se­rí­tette be­je­len­té­sé­vel.

"Én most el­ju­tot­tam oda, hogy szá­momra itt véget ér a szín­ját­szás." Ra­jon­góit el­ke­se­rí­tette a be­je­len­tés. A sztár a kö­vet­ke­ző­kép­pen in­do­kolta a lé­pést...

Igazi világsztár, nem hiszed el, ki van most Budapesten!

Igazi világsztár, nem hiszed el, ki van most Budapesten!

Sacha Baron Co­hent meg­ta­lál­ták a ra­jon­gók - egy bel­vá­rosi ét­te­rem­ben bu­kott le.

Sacha Baron Co­hent meg­ta­lál­ták a ra­jon­gók - egy bel­vá­rosi ét­te­rem­ben bu­kott le. Fi­gyelj, még te is ta­lál­koz­hatsz vele a vá­ros­ban, ha szem­fü­les vagy!

Borzalom a plázában: egy sztár miatt taposták egymást az emberek, halálos áldozat is van

Borzalom a plázában: egy sztár miatt taposták egymást az emberek, halálos áldozat is van

Töb­ben meg­sé­rül­tek.

Ak­kora tömeg gyűlt össze a plá­zá­ban, hogy lássa a szí­nészt, hogy töb­ben meg­sé­rül­tek.

Szexi fotót posztolt a sármos magyar színész

Szexi fotót posztolt a sármos magyar színész

Árpa At­tila na­gyon jó for­má­ban van.

Árpa At­tila na­gyon jó for­má­ban van, így szí­ve­sen fo­tóz­tatja magát. A macsó szí­nész lát­tán, még ma is ol­va­doz­nak a nők.

Oszter Sándor látogatóba megy feleségéhez

Oszter Sándor látogatóba megy feleségéhez

Már hetek óta nem ta­lál­koz­tak...

Do­na­tella a Ba­la­to­non van, Sán­dor pedig a Di­ós­je­női há­zuk­ban. Ko­ráb­ban el­ter­jedt a pletyka, hogy el­vál­tak...

Öngyilkos lett Zombie Boy!

Öngyilkos lett a tetoválásairól híressé vált Zombie Boy!

A ka­na­dai szü­le­tésű, tel­jes tes­tén te­to­vált Zom­bie Boy meg­halt. Ka­na­dai ott­ho­ná­ban ta­lál­ták meg a holt­tes­tét. A rend­őr­ségi in­for­má­ciók sze­rint vég­zett ma­gá­val.

A ka­na­dai szü­le­tésű, Qu­e­bec tar­to­má­nyi , tel­jes tes­tén te­to­vált Rick Ge­nest, azaz Zom­bie Boy meg­halt. Ka­na­dai ott­ho­ná­ban ta­lál­ták meg a holt­tes­tét. A rend­őr­ség in­for­má­ciói sze­rint vég­zett ma­gá­val. Jó ba­rátja, Lady Gaga Twit­te­ren üzent min­den­ki­nek