CÍMKE: 'színész'

Hihetetlen tévedés: Csúnya elírás szerepel a Nemzet Színészének irataiban

Hihetetlen tévedés: Csúnya elírás szerepel a Nemzet Színészének irataiban

Már 78 éve egy nap­pal ko­ráb­ban ün­nepli szü­le­tés­nap­ját, mint a hi­va­ta­los ira­tai sze­rint tar­ta­nia kéne...

Exénél kapták lencsevégre az ismert magyar színészt

Exénél kapták lencsevégre az ismert magyar színészt

Árpa At­tila nem bánja, hogy el­vált, főleg mert azóta csak jobb lett a kap­cso­lata volt fe­le­sé­gé­vel.

Megrázó hír jött: 42 évesen öngyilkos lett a sztár, ezt üzente utoljára

Megrázó hír jött: 42 évesen öngyilkos lett a sztár, ezt üzente utoljára

A szí­nész több sztárt is zak­la­tott, rossz em­ber­nek érezte magát.

A szí­nész több sztárt is zak­la­tott, végül ő maga val­lotta be, hogy rossz em­ber­nek érzi magát.

Ezt látnod kell: Piócák lepték el Árpa Attila testét

Ezt látnod kell: Piócák lepték el Árpa Attila testét

Árpa At­ti­lá­nak vér­alá­fu­tá­sai le­het­nek.

Árpa At­tila sport köz­ben gyak­ran meg­sé­rül, ezért vér­alá­fu­tá­sai ke­let­kez­nek.

Idősebb nő zaklatta szerelmével a jóképű magyar színészt

Idősebb nő zaklatta szerelmével a jóképű magyar színészt

A nép­szerű sztá­rért asszo­nyok ezrei ra­jon­ga­nak, ám akad­nak kö­zöt­tük olya­nok, akik át­lép­nek egy ha­tárt.

A nép­szerű sztá­rért asszo­nyok ezrei ra­jon­ga­nak, ám akad­nak kö­zöt­tük olya­nok, akik át­lép­nek egy ha­tárt.

Mindenki meglepődött: Itt tér vissza Damu Roland

Mindenki meglepődött: Itt tér vissza Damu Roland

Ki­de­rült, hol foly­tatja!

A zűrös életű szí­nész so­káig fi­ze­tő­pin­cér­ként dol­go­zott, ám vá­rat­la­nul fel­mon­dott. Most ki­de­rült, hol foly­tatja!

Gyász, elhunyt a Sorsjegyesek című mozi sztárja

Gyász, elhunyt a Sorsjegyesek című romantikus mozi sztárja

Nem tud­tak rajta se­gí­teni az or­vo­sok.

Az Oscar-díjra is je­lölt ame­ri­kai film­szí­nész Alz­hei­mer-kór­ban szen­ve­dett. Nem tud­tak rajta se­gí­teni az or­vo­sok.

Sosem hallott titokról vallott a Kossuth-díjas színészlegenda

Sosem hallott titokról vallott a Kossuth-díjas színészlegenda

Ala­po­san meg­le­pőd­tünk, ami­kor ott­ho­nába lépve a kony­há­ban ta­lál­tuk, kö­nyé­kig lisz­te­sen. És a meg­le­pe­té­sek­nek itt nem értek véget.

Ala­po­san meg­le­pőd­tünk, ami­kor ott­ho­nába lépve a kony­há­ban ta­lál­tuk, kö­nyé­kig lisz­te­sen. És a meg­le­pe­té­sek­nek itt nem értek véget.

Óriási változás Damu Roland életében, ezt ki gondolta volna?

Óriási változás Damu Roland életében, ezt ki gondolta volna?

Meg­lepő dolog de­rült ki a so­káig fi­ze­tő­pin­cér­ként dol­gozó, bör­tönt is meg­járt szí­nész­ről.

Meg­lepő dolog de­rült ki a so­káig fi­ze­tő­pin­cér­ként dol­gozó, bör­tönt is meg­járt szí­nész­ről.

Rékasi Károly Veresgyházán vendégeskedik

Rékasi Károly Veresgyházán vendégeskedik

Itt lép fel ven­dég­elő­adó­ként.

A szí­nész feb­ruár végén je­len­tette be, hogy ott­hagyja a Jó­zsef At­tila Szín­há­zat, de az évad vé­géig még lát­ható az an­gyal­földi te­át­rum­ban.

Ledobta az alsónadrágot: Megmutatta csupasz fenekét Árpa Attila

Ledobta az alsónadrágot: Megmutatta csupasz fenekét Árpa Attila

Árpa At­ti­láért még min­dig bom­la­nak a nők. Nem csoda, hi­szen na­gyon jó for­má­ban van a szí­nész.

Szomorú hírt kaptunk: elhunyt a közkedvelt magyar színész

Szomorú hírt kaptunk: elhunyt a közkedvelt magyar színész

A szí­nész ren­ge­teg fil­met és so­ro­za­tot szink­ro­ni­zált, hang­ját min­den néző azon­nal fel­is­merte.

A szí­nész ren­ge­teg fil­met és so­ro­za­tot szink­ro­ni­zált, hang­ját min­den néző azon­nal fel­is­merte.

Imádják a videóit: Internetes sztár lesz Csonka András

Imádják a videóit: tátogós internetes sztár lehet az Operettszínház művészéből

Pici hu­mo­rát sokan sze­re­tik, mert őszinte és frap­páns. A leg­utóbbi vi­de­ó­ját is sokan láj­kol­ták.

Pici hu­mo­rát sokan sze­re­tik, mert egy­szerre őszinte és frap­páns. A fel­vé­tel­ről ját­szott szö­vegre tá­to­gós kép­so­rai a szí­né­szi játék által nyer­nek ki­fe­je­zet­ten vic­ces, új ér­tel­met.

Lesújtó hír jött, holtan találták a népszerű sorozatszínészt

Lesújtó hír jött, holtan találták a népszerű sorozatszínészt

Kar­ri­erje során szá­mos film­ben sze­re­pelt és szink­ron­szí­nész­ként is is­mert volt. Gyá­szol a film­szakma.

Kar­ri­erje során szá­mos film­ben sze­re­pelt és szink­ron­szí­nész­ként is is­mert volt. Gyá­szol a film­szakma.

Szomorú nap a mai: 59 éves lenne Kaszás Attila

Szomorú nap a mai: 59 éves lenne Kaszás Attila

Sosem fog­juk el­fe­ledni.

Cha cha cha, Pa­tika, Üveg­tig­ris és sok egyéb film és szín­da­rab nagy si­kerű sze­rep­lője volt a fel­vi­déki mű­vész, akit sosem fo­gunk el­fe­ledni.

Ezt nézd: Csúcsformában van Árpa Attila

Ezt nézd: Csúcsformában van Árpa Attila

Árpa At­tila ad a meg­je­le­né­sére.

Árpa At­tila sokat ad a meg­je­le­né­sére és igyek­szik az egész­sé­gére is oda­fi­gyelni.

Kiderült, ezért maradt le kisfia születéséről Szabó Győző

Kiderült, ezért maradt le kisfia születéséről Szabó Győző

Na­gyon ké­szült az apás szü­lésre...

Na­gyon ké­szült az apás szü­lésre...

Döntöttek az orvosok: Ez történik Szabó Győző kisfiával

Döntöttek az orvosok: Ez történik Szabó Győző kisfiával

Ki­de­rült, mikor ba­báz­hat a szí­nész.

Bár eddig úgy volt, hogy szer­dán min­den­képp meg­in­dít­ják a szü­lést Rezes Ju­dit­nál, végül más­hogy dön­töt­tek.

Íme a férfi, aki a legtöbb pofont kapta Bud Spencertől

Íme a férfi, aki a legtöbb pofont kapta Bud Spencertől

Ő volt Anulu, a bo­lon­dos szi­get­lakó is.

Sal­va­tore szá­mos film­ben állta a sarat a le­gen­dás pá­ros­sal szem­ben. Ő volt Anulu, a bo­lon­dos szi­get­lakó is a Kincs, ami nincs című film­ben.

Szívszorító, így emlékezik özvegye Tahi Tóth Lászlóra

Szívszorító, így emlékezik özvegye Tahi Tóth Lászlóra

Feb­ruár 22-én volt pon­to­san egy éve, hogy el­hunyt a Já­szai-és Kos­suth-díjas szí­nész.

Feb­ruár 22-én volt pon­to­san egy éve, hogy el­hunyt a Já­szai-és Kos­suth-díjas szí­nész.

Lesújtó hír: Tragikusan fiatalon halt meg az ismert zenész

Lesújtó hír: Tragikusan fiatalon halt meg az ismert zenész

Szer­ve­zete fel­adta a har­cot, csu­pán 51 éves volt a mű­vész. Ren­ge­te­gen gyá­szol­ják.

Szer­ve­zete fel­adta a har­cot, csu­pán 51 éves volt a mű­vész. Ren­ge­te­gen gyá­szol­ják.

Lesújtó hírt közöltek: Meghalt a világhírű színész

Lesújtó hírt közöltek: Meghalt a világhírű színész

77 éve­sen érte a halál a le­gen­dát.

77 éve­sen érte a halál a le­gen­dát, aki­nek film­jeit a ma­gya­rok is lát­hat­ták a mo­zi­ban.

Szomorú hír jött: a rendőrség talált rá az 57 éves színész bomló holttestére

Szomorú hír jött: a rendőrség talált rá az 57 éves színész bomló holttestére

A férfi pár napja már ha­lott volt, mire rá­ta­lál­tak. Ha­lá­lá­nak pon­tos okát a bon­co­lás fogja ki­de­rí­teni.

Tragikus hír érkezett: Meghalt az ismert színész

Tragikus hír érkezett: Meghalt az ismert színész

Utolsó elő­adása a szín­pa­don ta­valy nyá­ron volt, szá­mos film­ben és szín­da­rab­ban ját­szott.

Utolsó elő­adása a szín­pa­don ta­valy nyá­ron volt, szá­mos film­ben és szín­da­rab­ban ját­szott.

Szomorú hírt kaptunk: elhunyt a James Bond filmek sztárja

Szomorú hírt kaptunk: elhunyt a James Bond filmek sztárja

A híres szí­nész rövid be­teg­ség után hunyt el, a csa­ládja kérte, hogy min­denki tartsa tisz­te­let­ben a gyá­szu­kat.

A híres szí­nész rövid be­teg­ség után hunyt el, a csa­lád kérte, min­denki tartsa tisz­te­let­ben a gyá­szu­kat.

Álhíreket terjesztenek Kern Andrásról, kiborult a színész

Álhíreket terjesztenek Kern Andrásról, kiborult a színész

A Fa­ce­boo­kon tisz­tázta a dol­go­kat.

A 71 éves szí­nész a Fa­ce­boo­kon ön­tött tiszta vizet a po­hárba.

Durván kiakadt a nézőkre Szabó Kimmel Tamás, leállt az előadás

Durván kiakadt a nézőkre Szabó Kimmel Tamás, leállt az előadás

Nem tudta to­vább el­vi­selni, ami a né­ző­té­ren tör­té­nik, két­szer is ki­lé­pett a sze­re­pé­ből!

Nem gondoltuk volna: Hihetetlen dolgok derültek ki Bud Spencerről

Nem gondoltuk volna: Hihetetlen dolgok derültek ki Bud Spencerről

Carlo Pe­ders­oli, sok­kal több volt, mint fil­mes po­fon­osztó.

Carlo Pe­ders­oli, vagy ahogy vi­lág­szerte is­me­rik, Bud Spen­cer, sok­kal több volt, mint nagy­szerű spor­toló vagy fil­mes po­fon­osztó.

Gyászol a budapesti színház: Meghalt a népszerű magyar színész

Gyászol a budapesti színház: Meghalt a népszerű magyar színész

A te­me­tés­ről ké­sőbb adnak tá­jé­koz­ta­tást.

A te­me­tés­ről ké­sőbb adnak tá­jé­koz­ta­tást.

Zokogva jelentette be a lánya: elhunyt a népszerű színész

Zokogva jelentette be a lánya: elhunyt a népszerű színész

Mind­össze pár hó­nap­pal élte túl imá­dott fe­le­sé­gét.

Mind­össze pár hó­nap­pal élte túl imá­dott fe­le­sé­gét.

Színpadon ünnepel a legendás magyar színész

Színpadon ünnepel a legendás magyar színész

76 éves lett...

A Kos­suth- és Já­szai Mari-díjas szí­nész, ren­dező, szín­igaz­gató ked­den ün­nepli 76. szü­le­tés­nap­ját.

Társulata közölte a gyászhírt: meghalt a népszerű magyar színész

Társulata közölte a gyászhírt: meghalt a népszerű magyar színész

Fájó szív­vel bú­csúz­nak a szín­mű­vész­től, aki az utolsó pil­la­na­tig ját­szott.

Komoly döntést hozott Baronits Gábor, ez már végleges

Komoly döntést hozott Baronits Gábor, ez már végleges

A ra­jon­gók­tól is el­bú­csú­zott.

Meg­mondta előre, hogy 2018 a le­zá­rá­sok éve lesz. A ra­jon­gók­tól is el­bú­csú­zott.

Aggasztó hírek derültek ki Hujber Ferencről, így él most a színész!

Aggasztó hírek derültek ki Hujber Ferencről, így él most a színész!

A bot­rá­nya­i­ról el­hí­re­sült sztár­nak nem jött be a kül­földi élet: itt­honi kol­lé­gá­i­val meg­sza­kí­totta a kap­cso­la­tot, és kül­ső­leg is nagy vál­to­zá­son ment ke­resz­tül.

Családja közölte a gyászhírt, elhunyt a népszerű sorozatsztár

Családja közölte a gyászhírt, elhunyt a népszerű sorozatsztár

Töb­bek kö­zött fe­le­sége és gyer­me­kei gyá­szol­ják. A szí­nész ott­ho­ná­ban vesz­tette éle­tét.

Töb­bek kö­zött fe­le­sége és gyer­me­kei gyá­szol­ják. A szí­nész ott­ho­ná­ban vesz­tette éle­tét.

Megdöbbentő helyzetben fotózták le Damu Rolandot, rá sem lehet ismerni

Megdöbbentő helyzetben fotózták le Damu Rolandot, rá sem lehet ismerni

Itt a bi­zo­nyí­ték, hogy na­gyot for­dult a világ az egy­kor zűrös életű szí­nés­szel! Mintha ki­cse­rél­ték volna...

Lánya közölte a tragikus hírt: Meghalt a közkedvelt színész

Lánya közölte a tragikus hírt: Meghalt a közkedvelt színész

Mun­kás­sá­gáért élet­mű­dí­jat ka­pott.

Mun­kás­sá­gáért élet­mű­díj­ban is ré­sze­sült, 73 éves volt a mű­vész. Ren­ge­te­gen gyá­szol­ják.

Környeivel küzdve emlékezett elhunyt barátjára a legendás magyar színész

Környeivel küzdve emlékezett elhunyt barátjára a legendás magyar színész

Kol­tai Ró­bert vissza­tért élete egyik meg­ha­tá­rozó szín­há­zába...

Kol­tai Ró­bert vissza­tért élete egyik meg­ha­tá­rozó szín­há­zába...

Most kaptuk: Tragikusan fiatalon meghalt a kedvelt énekes, Alex

Most kaptuk: Tragikusan fiatalon meghalt a kedvelt énekes, Alex

A fi­a­tal sztár csu­pán 30 éves volt, éne­kes­ként, szí­nész­ként dol­go­zott.

A fi­a­tal sztár csu­pán 30 éves volt, éne­kes­ként, szí­nész­ként dol­go­zott.

Lánya jelentette be a szörnyű hírt: betegen hunyt el a legendás színész

Lánya jelentette be a szörnyű hírt: betegen hunyt el a legendás színész

A 87 éves szí­nészt New York-i ott­ho­ná­ban érte a halál, egy ko­rábbi stroke komp­li­ká­ciói miatt hunyt el.

Újra körözik ennek a népszerű színésznek a hasonmását

Újra körözik ennek a népszerű színésznek a hasonmását

El­ké­pesztő, mek­kora a ha­son­ló­ság.

El­ké­pesztő, mek­kora a ha­son­ló­ság a két férfi kö­zött. Ko­ráb­ban, re­a­gált a híres szí­nész is és ké­szí­tett egy vic­ces vi­deót. Ér­de­mes meg­nézni...

Zokogva jelentette be a felesége: este elhunyt a népszerű színész

Zokogva jelentette be a felesége: este elhunyt a népszerű amerikai filmszínész

Hosszú ideje be­teg­ség­gel küz­dött a Nagy­me­nők című film sztárja.

Hosszú ideje be­teg­ség­gel küz­dött a Dü­höngő bika, a Nagy­me­nők és a Ca­sino című fil­mek sztárja, aki még nyolc­van fe­lett is for­ga­tott! Csa­ládja dön­tött úgy, hogy még meg­vár­ják az ün­ne­pe­ket, s ka­rá­csony után le­kap­csol­ják a lé­le­gez­te­tő­gép­ről.

Így tért vissza rosszulléte után Kálloy Molnár Péter

Így tért vissza rosszulléte után Kálloy Molnár Péter

A nép­szerű szí­nész ok­tó­ber 28-án lett rosszul az Ope­rett­ben, ro­ham­men­tő­vel kel­lett kór­házba szál­lí­tani.

A nép­szerű szí­nész ok­tó­ber 28-án lett rosszul az Ope­rett­ben, ro­ham­men­tő­vel kel­lett kór­házba szál­lí­tani. Most már min­den rend­ben.

Felkészült a támadásra Gesztesi Károly

Felkészült a támadásra Gesztesi Károly

Gesz­tesi Ká­roly igyek­szik.

Gesz­tesi Ká­roly igyek­szik a leg­jobb tu­dása sze­rint ala­kí­tani a Sz­tár­ban Sz­tár­ban.

Gyönyörű nők társaságában kaptuk lencsevégre Stohl Andrást

Gyönyörű nők társaságában kaptuk lencsevégre Stohl Andrást

Va­sár­nap este hölgy­ko­szo­rú­val ér­ke­zett a stú­di­óba Stohl And­rás.

Va­sár­nap este hölgy­ko­szo­rú­val ér­ke­zett a stú­di­óba Stohl And­rás.

Nagyon szomorú napra ébredtek Paul Walker rajongói

Nagyon szomorú napra ébredtek Paul Walker rajongói

Még min­dig fel­dol­goz­ha­tat­lan, ami 5 éve tör­tént a Ha­lá­los iram­ban fil­mek sztár­já­val.

Még min­dig fel­dol­goz­ha­tat­lan, ami 5 éve tör­tént a Ha­lá­los iram­ban fil­mek sztár­já­val.

Most jelentette be a családja: elhunyt a népszerű színész

Most jelentette be a családja: elhunyt a népszerű színész

A szí­nész 93 éves volt.

A szí­nész bé­ké­sen, egy idő­sek ott­ho­ná­ban hunyt el.

Chuck Norris vallomása: Ezért hagyta ott a Walker, a texasi kopót

Chuck Norris vallomása: Ezért hagyta ott a Walker, a texasi kopót

A szí­nész a Papp László Bu­da­pest Sport­aré­ná­ban ven­dé­ges­ke­dett, ami­kor ki­ko­tyogta a tit­kot.

Szomorú hírt kaptunk: elhunyt a legendás magyar film színésze

Szomorú hírt kaptunk: elhunyt a legendás magyar film színésze

A német szí­nész szer­dán hunyt el.

A Mep­his­tó­ból is is­mert német szí­nész szer­dán hunyt el, éle­té­ben több mint 130 film­ben sze­re­pelt.

Döbbenetes fotó került elő Árpa Attila múltjából

Döbbenetes fotó került elő Árpa Attila múltjából

Te fel­is­mer­néd? Nem, nem Sean Penn, de tény, hogy na­gyon ha­son­lí­ta­nak egy­másra.

Te fel­is­mer­néd? Nem, nem Sean Penn, de tény, hogy na­gyon ha­son­lí­ta­nak egy­másra.

Ledobták a textilt: Így fest egy szál alsóban Curtis és Baronits Gábor

Ledobták a textilt: Így fest egy szál alsóban Curtis és Baronits Gábor

Tud­nak még meg­le­pe­tést okozni, meg­mu­tat­ták, mi van a ruha alatt a Csak show és más semmi sztár­jai.

Nem találod ki, hány éves lett ma Árpa Attila

Nem találod ki, hány éves lett ma Árpa Attila

No­vem­ber 17-én szü­le­tett.

A szí­nész-pro­du­cer no­vem­ber 17-én szü­le­tett.

Intim fotó: bugyi nélkül, meztelenül fetreng a nagymellű színésznő

Meztelenül fetreng a nagymellű színésznő

Ria An­to­niu újra be­bi­zo­nyí­totta, hogy a pu­cér­ko­dás szá­mára lét­elem.

Ria An­to­niu újra be­bi­zo­nyí­totta, hogy a pu­cér­ko­dás szá­mára lét­elem. A görög szép­ségre a sztá­rok is sze­met ve­tet­tek.

Ez hihetetlen, nem is gondolnád, hány éves lett ma Kulka János

Ez hihetetlen, nem is gondolnád, hány éves lett ma Kulka János

A Kos­suth- és Já­szai Mari-díjas ma­gyar szín­mű­vész no­vem­ber 11-én ün­nepli szü­le­tés­nap­ját.

A Kos­suth- és Já­szai Mari-díjas ma­gyar szín­mű­vész no­vem­ber 11-én ün­nepli szü­le­tés­nap­ját.

Megverték a magyar színészt, elfogatóparancsot adtak ki Dávid ellen

Megverték a magyar színészt, elfogatóparancsot adtak ki Dávid ellen

A férfi­nak társa is volt, őt a héten Zug­ló­ban fog­ták el, de Dávid még szö­kés­ben van.

Nem hiszed el, milyen listára került fel a magyar sztárszínész

Nem hiszed el, milyen listára került fel a magyar sztárszínész

Ezt Kembe Sorel sem hitte.

Ezt Kembe Sorel sem hitte volna, mégis meg­tör­tént. Azért ez nem semmi.

Hiába várták, nem jelent meg az élő adásban: Ezért maradt távol Tenya

Hiába várták, nem jelent meg az élő adásban: Ezért maradt távol Tenya

Pin­tér Ti­bor­nak pén­tek reg­gel kel­lett volna meg­ér­kez­nie.

Pin­tér Ti­bor­nak pén­tek reg­gel kel­lett volna ele­get ten­nie a kö­te­le­zett­sé­ge­i­nek. Ám ez nem tör­tént meg. Rop­pant pró­zai oka volt, hogy Tenya nem ért be a tévé stú­di­ó­jába.

Most érkezett: Súlyos balesetet szenvedett a magyar színész lánya

Most érkezett: Súlyos balesetet szenvedett a magyar színész lánya

Szék­he­lyi Jó­zsef lánya össze­törte magát a bal­eset során. Az in­ter­ne­ten üzent ba­rá­ta­i­nak.

Szék­he­lyi Jó­zsef lánya össze­törte magát a bal­eset során.

Kiszakadt gumi okozott pánikot Cseke Katinkáéknál

Kiszakadt gumi okozott pánikot Cseke Katinkáéknál

Cseke Ka­tinka és Be­lez­nay Endre az au­tó­pá­lyán utaz­tak egy fel­lé­pésre si­etve, ami­kor óri­ási rob­ba­násra let­tek fi­gyel­me­sek.

Kolta Róbert a visszavonulásról beszélt

Koltai Róbert: Visszavonulásomat majd a gyászjelentésben olvassák

Csak a halál küld­heti nyug­díjba.

Bár már 75 éves, a szí­nész­nek eszé­ben sem jut, hogy be­le­vág­jon a bol­dog nyug­dí­jas évekbe.

Most kaptuk a hírt: betegségben hunyt el a 63 éves magyar színész

Most kaptuk a hírt: betegségben hunyt el a 63 éves magyar színész

A szí­nész a szat­már­né­meti Harag György Tár­su­lat örö­kös tagja volt.

A szí­nész és ren­dező a szat­már­né­meti Harag György Tár­su­lat örö­kös tagja volt, be­teg­sé­gét mél­tó­ság­gal vi­selte.

Megdöbbentő vallomás: Ez történt szex után Árpa Attilával

Megdöbbentő vallomás: Ez történt szex után Árpa Attilával

Árpa At­tila be­le­éli magát az intim je­le­ne­tekbe.

Árpa At­tila annyira be­le­éli magát az intim je­le­ne­tekbe, hogy na­po­kig képes a ha­tá­suk alatt ma­radni.

Élet a rehab után: Megindító vallomást tett Ben Affleck

Élet a rehab után: Megindító vallomást tett Ben Affleck

A há­rom­gyer­me­kes mű­vész végre őszin­tén val­lott al­ko­hol­prob­lé­má­i­ról, va­la­mint arról, hogy mit élt át.

A há­rom­gyer­me­kes mű­vész végre őszin­tén val­lott al­ko­hol­prob­lé­má­i­ról, va­la­mint arról, hogy mit élt át.

Szörnyű dolog történt éjszaka a TV2 sztárjával: Erre ébredt

Szörnyű dolog történt éjszaka a TV2 sztárjával: Erre ébredt

A szí­nész igye­ke­zett hig­gadt ma­radni.

Ba­ro­nits Gábor reg­gel szem­be­sült a prob­lé­má­val. A szí­nész igye­ke­zett hig­gadt ma­radni.

Most jelentették be: éjjel elhunyt a népszerű színész

Most jelentették be: éjjel elhunyt a népszerű színész

Már egy ideje kór­ház­ban fe­küdt.

Már egy ideje kór­ház­ban fe­küdt, rákos volt.

Meglepő őszinteség: Félelmeiről vallott Szabó Győző

Meglepő őszinteség: Félelmeiről vallott Szabó Győző

Szabó Győző ren­ge­te­get dol­go­zik.

Szabó Győző ren­ge­te­get dol­go­zik, de min­dig sza­kít időt arra, ami szá­mára a leg­fon­to­sabb, vagyis a csa­lád­jára.

Nem öngyilkosság: Így halhatott meg a Família Kft. Szép apukája

Nem öngyilkosság: Így halhatott meg a Família Kft. Szép apukája

Bár a kö­rül­mé­nyek és a la­ká­son le­fog­lalt két zacskó gyógy­szer arra en­ged­nek kö­vet­kez­tetni, hogy...

Hazavárja apját az elhunyt színészlegenda kislánya

Hazavárja apját az elhunyt színészlegenda kislánya

Szé­ke­lyi Jó­zsef úgy ment el, aho­gyan sze­re­tett volna, hi­szen mel­lette vol­tak gyer­me­kei.

A színész életéért küzdenek az orvosok, kritikus állapotban van

A színész életéért küzdenek az orvosok, kritikus állapotban van

A 24 éves szí­nész élet­ve­szé­lyes ál­la­pot­ban ke­rült a kór­házba.

A 24 éves szí­nész élet­ve­szé­lyes ál­la­pot­ban ke­rült a kór­házba.

Így gyászolja Csonka András a Família Kft. főszereplőjét

Így gyászolja Csonka András a Família Kft. főszereplőjét

Csonka And­rás meg­ren­dült, ami­kor meg­tudta, hogy ba­rátja örökre el­ment. Az in­ter­ne­ten fa­kadt ki.

Csonka And­rás meg­ren­dült, ami­kor meg­tudta, hogy ba­rátja örökre el­ment. Az in­ter­ne­ten fa­kadt ki.

Így ünnepelte Oszter Sándor a hetvenedik születésnapját

Így ünnepelte Oszter Sándor a hetvenedik születésnapját

Ba­rá­tai és csa­ládja is fel­kö­szön­töt­ték.

Ba­rá­tai és csa­ládja is fel­kö­szön­töt­ték Osz­ter Sán­dort het­ve­ne­dik szü­le­tés­nap­ján, két napig tar­tott a buli.

Kiderült az igazság: ezért hisztizik Árpa Attila

Kiderült az igazság: ezért hisztizik Árpa Attila

Árpa At­tila saját ma­gá­val ver­se­nyez.

Árpa At­tila nem má­sok­kal, saját ma­gá­val ver­seny­zik a Mas­terchef­ben. A szí­nész néha ne­he­zen vi­seli a kri­ti­kát.

Tragikus körülmények között meghalt a Família Kft. színésze

Tragikus körülmények között meghalt a Família Kft. színésze

Az is­mert mű­vész 66 éves volt. Ha­lá­lá­nak kö­rül­mé­nyeit még vizs­gál­ják.

Az is­mert mű­vész 66 éves volt. Ha­lá­lá­nak kö­rül­mé­nyeit még vizs­gál­ják.

Ezért nem ünnepelt együtt feleségével Oszter Sándor

Ezért nem ünnepelt együtt feleségével Oszter Sándor

Ami késik, az nem múlik, így ha be­kö­szönt az ősz, Osz­ter Sán­dor fel­kö­szönti fe­le­sé­gét.

Ami késik, az nem múlik, így ha be­kö­szönt az ősz, Osz­ter Sán­dor fel­kö­szönti fe­le­sé­gét.

A lánykérés részleteiről vallott Nacsa Olivér

A lánykérés részleteiről vallott Nacsa Olivér

Áp­ri­lis kö­ze­pén vál­lal­ták fel.

Hi­­va­­ta­­lo­­san áp­ri­lis kö­ze­pén vál­lal­ták fel kap­cso­la­tu­kat, már nem akar­tak to­vább buj­kálni.

Székhelyi József ezért nem engedte, hogy elkábítsák halála előtt

Székhelyi József ezért nem engedte, hogy elkábítsák halála előtt

Szék­he­lyi Jó­zsef dön­tött a kór­ház­ban.

Ami­kor Szék­he­lyi Jó­zsef a múlt hét végén be­ke­rült a kór­házba, a sze­ret­tei tud­ták, az az el­en­ge­dés hete lesz.

Megrázó hír jött: idősek otthonában hunyt el az egykor kedvelt színész

Megrázó hír jött: idősek otthonában hunyt el az egykor kedvelt színész

Az ame­ri­kai Fredd Wayne több mint 120 film­ből lehet is­me­rős.

Az ame­ri­kai Fredd Wayne több mint 120 film­ből vagy so­ro­zat­ból lehet is­me­rős.