CÍMKE: 'színész'
FRISS HÍREK

Intim fotó: bugyi nélkül, meztelenül fetreng a nagymellű színésznő

Meztelenül fetreng a nagymellű színésznő

Ria An­to­niu újra be­bi­zo­nyí­totta, hogy a pu­cér­ko­dás szá­mára lét­elem.

Ria An­to­niu újra be­bi­zo­nyí­totta, hogy a pu­cér­ko­dás szá­mára lét­elem. A görög szép­ségre a sztá­rok is sze­met ve­tet­tek.

Ez hihetetlen, nem is gondolnád, hány éves lett ma Kulka János

Ez hihetetlen, nem is gondolnád, hány éves lett ma Kulka János

A Kos­suth- és Já­szai Mari-díjas ma­gyar szín­mű­vész no­vem­ber 11-én ün­nepli szü­le­tés­nap­ját.

A Kos­suth- és Já­szai Mari-díjas ma­gyar szín­mű­vész no­vem­ber 11-én ün­nepli szü­le­tés­nap­ját.

Hiába várták, nem jelent meg az élő adásban: Ezért maradt távol Tenya

Hiába várták, nem jelent meg az élő adásban: Ezért maradt távol Tenya

Pin­tér Ti­bor­nak pén­tek reg­gel kel­lett volna meg­ér­kez­nie.

Pin­tér Ti­bor­nak pén­tek reg­gel kel­lett volna ele­get ten­nie a kö­te­le­zett­sé­ge­i­nek.

Megverték a magyar színészt, elfogatóparancsot adtak ki Dávid ellen

Megverték a magyar színészt, elfogatóparancsot adtak ki Dávid ellen

A férfi­nak társa is volt, őt a héten Zug­ló­ban fog­ták el, de Dávid még szö­kés­ben van.

Nem hiszed el, milyen listára került fel a magyar sztárszínész

Nem hiszed el, milyen listára került fel a magyar sztárszínész

Ezt Kembe Sorel sem hitte volna, mégis meg­tör­tént. Azért ez nem semmi.

Ezt Kembe Sorel sem hitte volna, mégis meg­tör­tént. Azért ez nem semmi.

Most kaptuk a hírt: betegségben hunyt el a 63 éves magyar színész

Most kaptuk a hírt: betegségben hunyt el a 63 éves magyar színész

A szí­nész és ren­dező a szat­már­né­meti Harag György Tár­su­lat örö­kös tagja volt, be­teg­sé­gét mél­tó­ság­gal vi­selte.

Kiszakadt gumi okozott pánikot Cseke Katinkáéknál

Kiszakadt gumi okozott pánikot Cseke Katinkáéknál

Cseke Ka­tinka és Be­lez­nay Endre az au­tó­pá­lyán utaz­tak egy fel­lé­pésre si­etve, ami­kor óri­ási rob­ba­násra let­tek fi­gyel­me­sek.

Most érkezett: Súlyos balesetet szenvedett a magyar színész lánya

Most érkezett: Súlyos balesetet szenvedett a magyar színész lánya

Szék­he­lyi Jó­zsef lánya össze­törte magát a bal­eset során. Az in­ter­ne­ten üzent ba­rá­ta­i­nak.

Szék­he­lyi Jó­zsef lánya össze­törte magát a bal­eset során. Az in­ter­ne­ten üzent ba­rá­ta­i­nak.

Koltai Róbert: Visszavonulásomat majd a gyászjelentésben olvassák

Koltai Róbert: Visszavonulásomat majd a gyászjelentésben olvassák

75 éve­sen is hajtja magát.

Bár már 75 éves, a szí­nész­nek eszé­ben sem jut, hogy nyug­díjba men­jen.

Élet a rehab után: Megindító vallomást tett Ben Affleck

Élet a rehab után: Megindító vallomást tett Ben Affleck

Nem volt könnyű neki...

A há­rom­gyer­me­kes mű­vész végre őszin­tén val­lott al­ko­hol­prob­lé­má­i­ról, va­la­mint arról, hogy mit élt át az el­vo­nón. Nem volt könnyű neki...

Szörnyű dolog történt éjszaka a TV2 sztárjával: Erre ébredt

Szörnyű dolog történt éjszaka a TV2 sztárjával: Erre ébredt

A szí­nész igye­ke­zett hig­gadt ma­radni.

Ba­ro­nits Gábor reg­gel szem­be­sült a prob­lé­má­val. A szí­nész igye­ke­zett hig­gadt ma­radni.

Megdöbbentő vallomás: Ez történt szex után Árpa Attilával

Megdöbbentő vallomás: Ez történt szex után Árpa Attilával

Árpa At­tila be­le­éli magát az intim je­le­ne­tekbe.

Árpa At­tila annyira be­le­éli magát az intim je­le­ne­tekbe, hogy na­po­kig képes a ha­tá­suk alatt ma­radni.

Most jelentették be: éjjel elhunyt a népszerű színész

Most jelentették be: éjjel elhunyt a népszerű színész

Már egy ideje kór­ház­ban fe­küdt, rákos volt.

Már egy ideje kór­ház­ban fe­küdt, rákos volt.

Meglepő őszinteség: Félelmeiről vallott Szabó Győző

Meglepő őszinteség: Félelmeiről vallott Szabó Győző

Szabó Győző ren­ge­te­get dol­go­zik, de min­dig sza­kít időt arra, ami szá­mára a leg­fon­to­sabb, vagyis a csa­lád­jára.

Szabó Győző ren­ge­te­get dol­go­zik, de min­dig sza­kít időt arra, ami szá­mára a leg­fon­to­sabb, vagyis a csa­lád­jára.

Meglepő őszinteség: Magánéletéről vallott Stohl András

Meglepő őszinteség: Magánéletéről vallott Stohl András

Stohl And­rás ko­mo­lyan gon­dol­ko­dik.

Stohl And­rás nem vesz­te­get­heti az időt, ha gye­re­kei ne­ve­lé­sé­ből ko­mo­lyan ki akarja venni a ré­szét.

Hazavárja apját az elhunyt színészlegenda kislánya

Hazavárja apját az elhunyt színészlegenda kislánya

Szé­ke­lyi Jó­zsef úgy ment el, aho­gyan sze­re­tett volna, hi­szen mel­lette vol­tak gyer­me­kei.

Tragikus körülmények között meghalt a Família Kft. színésze

Tragikus körülmények között meghalt a Família Kft. színésze

Az is­mert mű­vész 66 éves volt.

Az is­mert mű­vész 66 éves volt. Ha­lá­lá­nak kö­rül­mé­nyeit még vizs­gál­ják.

Így gyászolja Csonka András a Família Kft. főszereplőjét

Így gyászolja Csonka András a Família Kft. főszereplőjét

Csonka And­rás meg­ren­dült.

Csonka And­rás meg­ren­dült, ami­kor meg­tudta, hogy ba­rátja örökre el­ment.

Így ünnepelte Oszter Sándor a hetvenedik születésnapját

Így ünnepelte Oszter Sándor a hetvenedik születésnapját

Ba­rá­tai és csa­ládja is fel­kö­szön­töt­ték Osz­ter Sán­dort het­ve­ne­dik szü­le­tés­nap­ján, két napig tar­tott a buli.

Ba­rá­tai és csa­ládja is fel­kö­szön­töt­ték Osz­ter Sán­dort het­ve­ne­dik szü­le­tés­nap­ján, két napig tar­tott a buli.

Kiderült az igazság: ezért hisztizik Árpa Attila

Kiderült az igazság: ezért hisztizik Árpa Attila

Árpa At­tila nem má­sok­kal, saját ma­gá­val ver­se­nyez a Mas­terchef­ben. A szí­nész néha ne­he­zen vi­seli a kri­ti­kát.

Árpa At­tila nem má­sok­kal, saját ma­gá­val ver­se­nyez a Mas­terchef­ben. A szí­nész néha ne­he­zen vi­seli a kri­ti­kát.

A lánykérés részleteiről vallott Nacsa Olivér

A lánykérés részleteiről vallott Nacsa Olivér

Áp­ri­lis kö­ze­pén vál­lal­ták fel.

Hi­­va­­ta­­lo­­san áp­ri­lis kö­ze­pén vál­lal­ták fel kap­cso­la­tu­kat, már nem akar­tak to­vább buj­kálni.

Ezért nem ünnepelt együtt feleségével Oszter Sándor

Ezért nem ünnepelt együtt feleségével Oszter Sándor

Ami késik, az nem múlik, így ha be­kö­szönt az ősz, Osz­ter Sán­dor fel­kö­szönti fe­le­sé­gét.

Ami késik, az nem múlik, így ha be­kö­szönt az ősz, Osz­ter Sán­dor fel­kö­szönti fe­le­sé­gét.

Székhelyi József ezért nem engedte, hogy elkábítsák halála előtt

Székhelyi József ezért nem engedte, hogy elkábítsák halála előtt

Ami­kor Szék­he­lyi Jó­zsef a múlt hét végén be­ke­rült a kór­házba, a sze­ret­tei tud­ták, az az el­en­ge­dés hete lesz.

Ami­kor Szék­he­lyi Jó­zsef be­ke­rült a kór­házba, a sze­ret­tei tud­ták, az az el­en­ge­dés hete lesz.

Tragikus hírt kaptunk: elhunyt a legendás színész

Tragikus hírt kaptunk: elhunyt a legendás színész

A szí­nészt 80 éves ko­rá­ban érte a halál, több mint fél év­szá­za­dos kar­ri­er­rel a háta mö­gött.

A szí­nészt 80 éves ko­rá­ban érte a halál, több mint fél év­szá­za­dos kar­ri­er­rel a háta mö­gött.

Fia öngyilkosságáról vallott a legendás magyar színész

Fia öngyilkosságáról vallott a legendás magyar színész

84 éve­sen, ti­zen­négy évvel a tra­gé­dia után is kép­te­len fel­dol­gozni gyer­meke el­vesz­té­sét a szí­nész, aki fe­le­sé­gé­vel együtt, zo­kogva jár ki a te­me­tőbe.

84 éve­sen, ti­zen­négy évvel a tra­gé­dia után is kép­te­len fel­dol­gozni gyer­meke el­vesz­té­sét a szí­nész, aki fe­le­sé­gé­vel együtt, zo­kogva jár ki a te­me­tőbe.

Lehull a lepel: Friss kapcsolatáról beszélt Árpa Attila

Lehull a lepel: Friss kapcsolatáról beszélt Árpa Attila

A szí­nész most na­gyon bol­dog, el­árulta azt is, hogy mit ter­vez a jö­vő­ben!

A szí­nész most na­gyon bol­dog, el­árulta azt is, hogy mit ter­vez a jö­vő­ben!

Magyar színész unokáját gyilkolták meg Amerikában

Magyar színész unokáját gyilkolták meg Amerikában

A fi­a­tal­em­ber azon­nal ször­nyet­halt.

A fi­a­tal­em­bert egyet­len ütés­sel ölték meg Qu­e­ens­ben. Pedig ő semmi rosszat nem akart, csak egy taxit ke­re­sett, hogy ha­za­jus­son.

Nem találod ki, hány éves lett ma Adam Sandler magyar hangja

Nem találod ki, hány éves lett ma Adam Sandler magyar hangja

A Já­szai Mari-díjas szí­nész szom­ba­ton ün­nepli a szü­le­tés­nap­ját!

Igazi világsztár, nem hiszed el, ki van most Budapesten!

Igazi világsztár, nem hiszed el, ki van most Budapesten!

Le­bu­kott Sacha Baron Cohen.

Sacha Baron Co­hent meg­ta­lál­ták a ra­jon­gók - egy bel­vá­rosi ét­te­rem­ben bu­kott le. Fi­gyelj, még te is ta­lál­koz­hatsz vele!

Öngyilkos lett Zombie Boy!

Öngyilkos lett Zombie Boy!

A ka­na­dai szü­le­tésű, tel­jes tes­tén te­to­vált Zom­bie Boy meg­halt.

A ka­na­dai szü­le­tésű, tel­jes tes­tén te­to­vált Zom­bie Boy meg­halt. Ka­na­dai ott­ho­ná­ban ta­lál­ták meg a holt­tes­tét. A rend­őr­ségi in­for­má­ciók sze­rint vég­zett ma­gá­val.

Tartozás miatt a családjával együtt kerülhet utcára a magyar színész

Tartozás miatt a családjával együtt kerülhet utcára a magyar színész

Egy film­mel sze­ret­nék meg­ol­dani a re­mény­te­len­nek tűnő hely­ze­tet.

A szí­nész és fia egy ál­ta­luk ké­szí­tett fim­mel sze­ret­nék meg­ol­dani a re­mény­te­len­nek tűnő hely­ze­tet.

Ezzel vége, többé nem áll kamera elé az Oscar-díjas színész

Ezzel vége, szomorú bejelentést tett az Oscar-díjas színész

Ra­jon­góit el­ke­se­rí­tette be­je­len­té­sé­vel.

"Én most el­ju­tot­tam oda, hogy szá­momra itt véget ér a szín­ját­szás." Ra­jon­góit el­ke­se­rí­tette a be­je­len­tés. A sztár a kö­vet­ke­ző­kép­pen in­do­kolta a lé­pést...

Borzalom a plázában: egy sztár miatt taposták egymást az emberek

Borzalom a plázában: egy sztár miatt taposták egymást az emberek, halálos áldozat is van

Ak­kora tömeg gyűlt össze a plá­zá­ban, hogy lássa a szí­nészt, hogy töb­ben meg­sé­rül­tek.

Szexi fotót posztolt a sármos magyar színész

Szexi fotót posztolt a sármos magyar színész

Árpa At­tila na­gyon jó for­má­ban van, így szí­ve­sen fo­tóz­tatja magát. A macsó szí­nész lát­tán, még ma is ol­va­doz­nak a nők.

Árpa At­tila na­gyon jó for­má­ban van, így szí­ve­sen fo­tóz­tatja magát. A macsó szí­nész lát­tán, még ma is ol­va­doz­nak a nők.

Oszter Sándor látogatóba megy feleségéhez

Oszter Sándor látogatóba megy feleségéhez

Do­na­tella a Ba­la­to­non van, Sán­dor pedig a Di­ós­je­női há­zuk­ban. Ko­ráb­ban el­ter­jedt a pletyka, hogy el­vál­tak...

Do­na­tella a Ba­la­to­non van, Sán­dor pedig a Di­ós­je­női há­zuk­ban. Ko­ráb­ban el­ter­jedt a pletyka, hogy el­vál­tak...

Élő műsorban került kínos helyzetbe Pintér Tibor

Élő műsorban került kínos helyzetbe Pintér Tibor

Pin­tér Tibor őszin­tén val­lott...

Az elő­adó őszin­tén val­lott az ér­zé­se­i­ről, ám egy pil­la­natra nem fi­gyelt, s rosszul fo­gal­ma­zott... Aztán le­he­tő­sé­get ka­pott a szé­pí­tésre.

Újabb fordulat: Ide temetik el Paudits Bélát

Újabb fordulat: Ide temetik el Paudits Bélát

A bú­csúz­ta­tó­ját már meg­tar­tot­ták.

A Já­szai Mari-díjas mű­vész bú­csúz­ta­tó­ját már egy hó­napja meg­tar­tot­ták a Far­kas­réti te­me­tő­ben, de a ham­vait még nem he­lyez­ték végső nyu­ga­lomra.

Székhelyi József elárulta, valójában mitől fél!

Székhelyi József elárulta, valójában mitől fél!

A szín­mű­vész né­hány nap­pal ez­előtt esett át egy ge­rinc­mű­té­ten, most pedig Joshi Bha­rat­nak me­sélt meg­pró­bál­ta­tá­sa­i­ról...

A nép­szerű szín­mű­vész né­hány nap­pal ez­előtt esett át egy meg­le­he­tő­sen ko­moly ge­rinc­mű­té­ten, most pedig Joshi Bha­rat­nak me­sélt a meg­pró­bál­ta­tá­sa­i­ról... Őszinte, meg­fon­tolt sza­va­i­ból sokan me­rít­het­nek erőt vagy azo­kat meg­hall­gatva új­ra­ér­tel­mez­he­tik az ad­digi éle­tü­ket.

Most jelentette be a színház: tragikusan fiatalon hunyt el a magyar színész

Most jelentette be a színház: tragikusan fiatalon hunyt el a magyar színész

"Szív­ből együtt ér­zünk a csa­lád­dal, hoz­zá­tar­to­zók­kal."

"Szív­ből együtt ér­zünk a csa­lád­dal, hoz­zá­tar­to­zók­kal, osz­to­zunk gyá­szuk­ban, fáj­dal­muk­ban."

Döntött a bíróság: Ilyen büntetésre számíthat Lópici Gáspár fia

Döntött a bíróság: Ilyen büntetésre számíthat Lópici Gáspár fia

Meg­szü­le­tett az íté­let má­sod­fo­kon Ló­pici Gás­pár, azaz Szil­ágyi Ist­ván fi­á­nak ügyé­ben.

Szomorú hírt kaptunk: 35 évesen lett öngyilkos a híres színész

Szomorú hírt kaptunk: 35 évesen lett öngyilkos a híres színész

Az ame­ri­kai szí­nész holt­tes­tét a la­kó­társa ta­lálta meg, a fi­a­tal sztár mel­lett egy bú­csú­le­vél is volt.

Paudits Béla tragikus útját járja a fiatal magyar színész

Paudits Béla tragikus útját járja a fiatal magyar színész

Kü­lö­nös és egy­ben vész­jósló is a két szí­nész élet­útja kö­zötti pár­hu­zam. Neki még van vá­lasz­tása!

Kü­lö­nös és egy­ben vész­jósló is a két szí­nész élet­útja kö­zötti pár­hu­zam. Neki még van vá­lasz­tása!

Megtörte a csendet az énekes: durva titokról rántotta le a leplet

Megtörte a csendet az énekes: durva titokról rántotta le a leplet

Ki­de­rült, hogy egy si­ker­so­ro­zat fő­sze­re­pére szán­ták, de egy másik férfi ki­túrta.

Ki­de­rült, hogy egy si­ker­so­ro­zat fő­sze­re­pére szán­ták, de egy másik férfi ki­túrta.

Gyászhír érkezett: elhunyt a népszerű magyar sorozatszínész

Gyászhír érkezett: elhunyt a népszerű magyar sorozatszínész

Töb­bek kö­zött a Szom­szé­dok­ban is ját­szott. Te­me­tése jú­lius 12-én lesz Bu­da­pes­ten.

Töb­bek kö­zött a Szom­szé­dok­ban is ját­szott. Te­me­tése jú­lius 12-én lesz Bu­da­pes­ten.

Megdöbbentő titkokra derült fény Paudits Béla múltjából

Megdöbbentő titkokra derült fény Paudits Béla múltjából

Pa­u­dits Béla ko­runk egyik leg­ti­tok­za­to­sabb, egy­ben leg­tra­gi­ku­sabb sorsú szí­né­sze volt.

Leleplező fotó, ezt tette Tóth Gabi és Alföldi Róbert!

Leleplező fotó, ezt tette Tóth Gabi és Alföldi Róbert!

Kínai ét­te­rem­ben ebé­del­tek.

Igazi sztár­pa­rá­dét fo­tó­zott az óbu­dai utcán egyik ol­va­sónk, mi­előtt a szí­nész és az éne­kesnő egy kínai ét­te­rem­ben ebé­delt.

Megdöbbentő titokra derült fény Pintér Tibor húszéves kedveséről

Megdöbbentő titokra derült fény Pintér Tibor húszéves kedveséről

Frida úgy érzi, Pin­tér Tibor mel­lett po­zi­tív irányba vál­to­zott, és mos­ta­ná­ban már szóba ke­rült köz­tük a csa­lád­ala­pí­tás is.

Most érkezett, elhunyt Paudits Béla

Most érkezett, elhunyt Paudits Béla

68 éves volt. Múlt hét ked­den de­rült ki, hogy agy­vér­zést ka­pott.

68 éves volt. Múlt hét ked­den de­rült ki, hogy agy­vér­zést ka­pott.

Csütörtökön ítélet születik: Felesége nem lesz Oszter Sándor mellett

Csütörtökön ítélet születik: Felesége nem lesz Oszter Sándor mellett

Egye­lőre kül­föl­dön várja Osz­ter Sán­dor fe­le­sége, Fa­i­loni Do­na­tella, hogy pont ke­rül­jön végre férje bí­ró­sági ügyé­nek vé­gére.

Most közölték: tragikusan fiatalon lett öngyilkos a sorozatszínész

Most közölték: tragikusan fiatalon lett öngyilkos a sorozatszínész

Első sze­re­pét négy­éve­sen kapta egy té­vé­so­ro­zat­ban.

Mind­össze 33 éves volt ha­lá­la­kor. Első sze­re­pét négy­éve­sen kapta egy té­vé­so­ro­zat­ban.

Kulka János meglepő dolgot tett kedvenc, méregdrága sapkájával

Kulka János meglepő dolgot tett kedvenc, méregdrága sapkájával

A szí­nész még nem tért vissza a szín­padra, de már jó­té­kony­ko­dik...

A szí­nész még nem tért vissza a szín­padra, de már jó­té­kony­ko­dik...

Gyászol a filmszakma, tragikus hirtelenséggel hunyt el a sorozatszínész

Gyászol a filmszakma, tragikus hirtelenséggel hunyt el a sorozatszínész

A ma­gyar nézők szá­mos film­ből is­mer­het­ték a szí­nészt. A hírt csak most hoz­ták nyil­vá­nos­ságra.

Gyász: tüdőgyulladás vitte el az ismert, hollywoodi színészt

Gyász: tüdőgyulladás vitte el az ismert, hollywoodi színészt

96 éves volt.

A szí­nész 96 éve­sen halt meg. Hosszú éve­kig küz­dött a tü­dő­rák ellen, végül tü­dő­gyul­la­dás vitte el.

Most közölték: holtan találták a 20 éves színészt

Most közölték: holtan találták a 20 éves színészt

A rend­őr­ség nyo­moz a ha­lála ügyé­ben, egy­előre nem tudni, ön­gyil­kos lett-e.

A rend­őr­ség nyo­moz a ha­lála ügyé­ben, egy­előre nem tudni, ön­gyil­kos lett-e.

Négy támadót szerelt le a világhírű sorozatsztár

Négy támadót szerelt le a világhírű sorozatsztár

A szí­nész éppen a le­gen­dás nyo­mozó egy­kori ott­hona előtt járt, ami­kor ész­re­vette...

A szí­nész éppen a le­gen­dás nyo­mozó egy­kori ott­hona előtt járt, ami­kor ész­re­vette, hogy négy férfi üt­le­gel egy ötö­di­ket. Azon­nal cse­le­ke­dett.

Exkluzív fotók: Így engedte el férjét örökre Tahi Tóth László özvegye

Exkluzív fotók: Így engedte el férjét örökre Tahi Tóth László özvegye

Tahi Tóth László, a le­gen­dás mű­vész ha­lála óta öz­ve­gye min­den éjjel vele ál­mo­dott.

Mindenért revansot vett a legendás magyar színész

Mindenért revansot vett a legendás magyar színész

Az idős szí­nész nem fe­lejt...

Az idős szí­nész nem fe­lejti a bántó sza­va­kat és a gú­nyo­ló­dást, ami­ben tíz éve volt része, ami­kor fel­vál­lalta fi­a­tal sze­rel­mét.

Ez történt, amikor Will Smith besétált a budapesti étterembe...

Ez történt, amikor Will Smith besétált a budapesti étterembe...

A fő­sza­kács el­árulta, mi­lyen fo­gá­so­kat vá­lasz­tott a vi­lág­sztár.

A fő­sza­kács el­árulta, mi­lyen fo­gá­so­kat vá­lasz­tott a li­ba­noni ét­te­rem­ben a vi­lág­sztár.

Megkezdődött, nézd meg, hol forog Will Smith Budapesten készülő filmje!

Megkezdődött, nézd meg, hol forog Will Smith Budapesten készülő filmje!

A vi­lág­sztárt va­sár­nap este lát­ták elő­ször Ma­gyar­or­szá­gon...

A vi­lág­sztárt va­sár­nap este lát­ták elő­ször Ma­gyar­or­szá­gon...

Családja jelentette be, otthonában hunyt el a híres színésznő

Családja jelentette be, otthonában hunyt el a híres színésznő

Az ame­ri­kai díva a szín­pa­don is a mo­zi­vász­non is igazi sztár volt.

Az ame­ri­kai díva a szín­pa­don is a mo­zi­vász­non is igazi sztár volt.

Gyűjtést szerveznek kollégái Kulka János megsegítésére

Gyűjtést szerveznek kollégái Kulka János megsegítésére

Ba­rá­tai re­mé­lik, hogy a szín­mű­vész nem örökre hagyta ott a szín­pa­dot...

Ők sem büszkék rá: Ezeknek a magyar sztároknak sincs érettségijük

Ők sem büszkék rá: Ezeknek a magyar sztároknak sincs érettségijük

A héten or­szág­szerte meg­kez­dőd­tek az írás­beli érett­sé­gik. Né­hány hazai hí­res­ség nem tudja, mivel jár ez.

Stohl András elmesélte, hogyan fogant a lánya

Stohl András elmesélte, hogyan fogant a lánya

A szí­nészt kü­lö­nös érzés szállta meg.

A szí­nészt kü­lö­nös érzés szállta meg az intim pil­la­nat után. Egy­sze­rűen érezte, hogy meg­fo­gant a gyer­meke.

A kemoterápia miatt szenved: Nem kap levegőt a magyar színész

A kemoterápia miatt szenved: Nem kap levegőt a magyar színész

Talán túl van már a ne­he­zén, mégis so­káig tart, míg tel­je­sen fel­gyó­gyul.

Talán túl van már a ne­he­zén Szék­he­lyi Jó­zsef.

Nagy összeg ütheti a sztrók után lábadozó Kulka János markát

Nagy összeg ütheti a sztrók után lábadozó Kulka János markát

Kulka János sztrókja.

Kulka János sztrókja miatt több mint két éve nem tu­dott vissza­térni a szín­padra, ami ha­tal­mas anyagi vesz­te­sé­get je­lent szá­mára.

Gyászhír érkezett, fiatalon elhunyt a Jászai Mari-díjas színész

Gyászhír érkezett, fiatalon elhunyt a Jászai Mari-díjas színész

A bu­da­pesti te­át­rum je­len­tette be, hogy a köz­ked­velt mű­vész nincs többé.

A bu­da­pesti te­át­rum je­len­tette be, hogy a köz­ked­velt mű­vész nincs többé.

Megdöbbentő fordulat: Elfogatóparancsot adtak ki Oszter Sándor ügyében

Megdöbbentő fordulat: Elfogatóparancsot adtak ki Oszter Sándor ügyében

Újabb vá­rat­lan ese­mény tör­tént Osz­ter Sán­dor tár­gya­lá­sán.

Újabb vá­rat­lan ese­mény tör­tént Osz­ter Sán­dor tár­gya­lá­sán.

Nem titkolózik tovább, ezt a híres magyar nőt szerette Kamarás Iván!

Nem titkolózik tovább, ezt a híres magyar nőt szerette Kamarás Iván!

A szí­nész ka­me­rák előtt val­lotta be, ki volt az a hí­res­ség, aki ko­ráb­ban el­ra­bolta a szí­vét.

Meglepő fordulat: Gyermeke anyja ellen vallott a magyar énekes

Meglepő fordulat: Gyermeke anyja ellen vallott a magyar énekes

Kembe Sorel nem adja fel, meg­küzd gyer­meke fel­ügye­leti jo­gáért.

Kembe Sorel nem adja fel, meg­küzd gyer­meke fel­ügye­leti jo­gáért. A szí­nész nem akar va­sár­napi apuka lenni.

Most közölték: tragikus hirtelenséggel hunyt el az AZ című film főhőse

Most közölték: tragikus hirtelenséggel hunyt el az AZ című film főhőse

A mű­vészt kar­ri­erje során három Emmy-díjra is je­löl­ték.

A mű­vészt kar­ri­erje során három Emmy-díjra is je­löl­ték.

Most közölték: forgatás közben hunyt el a 39 éves színész

Most közölték: forgatás közben hunyt el a 39 éves színész

Egy víz­esés te­te­jén csú­szott meg.

A férfi egy víz­esés te­te­jén csú­szott meg, egy­ből ki sem tud­ták men­teni a víz­ből.

Szomorú videó, gyászol Szinetár Dóra

Szomorú videó, gyászol Szinetár Dóra

A Já­szai Mari-díjas szí­nésznő meg­ható so­rok­kal és vi­de­ó­val bú­csú­zik.

A Já­szai Mari-díjas szí­nésznő meg­ható so­rok­kal és vi­de­ó­val bú­csú­zik.

Fordulat állt be Székhelyi József állapotában

Fordulat állt be Székhelyi József állapotában

Szék­he­lyi Jó­zsef nem csi­nál tit­kot da­ga­na­tos be­teg­sé­gé­ből, sőt nyíl­tan be­szél róla, hogy má­sok­nak is se­gít­sen.

Szék­he­lyi Jó­zsef nem csi­nál tit­kot da­ga­na­tos be­teg­sé­gé­ből, sőt nyíl­tan be­szél róla, hogy má­sok­nak is se­gít­sen.