CÍMKE: 'shane tusup'

Shane Tusup 14 évig semmi pénzt nem kap Katinka után

Shane Tusup 14 évig semmi pénzt nem kap Katinka után

Nagy kér­dés, hogy a baj­noknő ki­szúr-e ko­rábbi fér­jé­vel?

Nagy kér­dés, hogy a baj­noknő ki­szúr-e ko­rábbi fér­jé­vel?

Megszólalt Shane Tusup, elképesztő mire vállalkozik

Megszólalt Shane Tusup, elképesztő mire vállalkozik

Hosszú Ka­tinka férje min­den­kit meg­döb­ben­tett: új sport­ág­ban lát­hat­juk a jö­vő­ben.

Hosszú Ka­tinka férje min­den­kit meg­döb­ben­tett: új sport­ág­ban lát­hat­juk a jö­vő­ben.

Ez a siker titka? Különleges trükk segített Hosszú Katinkának

Ez a siker titka? Különleges trükk segített Hosszú Katinkának

Pet­rov Árpád az úszó­sztár­ral közös mun­ká­juk­ról árult el ku­lissza­tit­ko­kat. Már tudja, mivel hat­hat az Iron Ladyre.

Hiányzik Tusup? Itt tart Hosszú Katinka új egyesülete

Hiányzik Tusup? Itt tart Hosszú Katinka új egyesülete

Hosszú Ka­tinka nem pa­nasz­kod­hat. Az új egye­sü­lete is ko­moly nép­sze­rű­ség­nek ör­vend.

Hosszú Ka­tinka nem pa­nasz­kod­hat. Az új egye­sü­lete is ko­moly nép­sze­rű­ség­nek ör­vend.

Hosszú Katinka legyilkolta ellenfeleit, nem is akárhol

Hosszú Katinka legyilkolta ellenfeleit, nem is akárhol

A ma­gyar úszónő az utóbbi évek­ben hoz­zá­szo­kott va­la­mi­hez, ami most nincs.

Tusup beintett Hosszúnak, így folytatódik a válóper

Tusup beintett Hosszúnak, így folytatódik a válóper

Látni sem akarja ed­digi fe­le­sé­gét.

Úgy fest, az ame­ri­kai edző látni sem akarja ed­digi fe­le­sé­gét, Hosszú Ka­tin­kát.

Shane Tusup magasról tesz Hosszú Katinka sikereire

Shane Tusup magasról tesz Hosszú Katinka sikereire

Hosszú Ka­tinka egyet­len érmet szer­zett a glas­gow-i úszó Eu­rópa-baj­nok­sá­gon.

Hosszú Ka­tinka egyet­len érmet szer­zett a glas­gow-i úszó Eu­rópa-baj­nok­sá­gon.

Fájó igazság, Hosszú Katinka ezt árulta el Shane Tusupról

Fájó igazság, Hosszú Katinka ezt árulta el Shane Tusupról

Meg­törte a csen­det a glas­gow-i úszó Eu­rópa-baj­nok­ságra ké­szülő Hosszú Ka­tinka.

Meg­törte a csen­det a glas­gow-i úszó Eu­rópa-baj­nok­ságra ké­szülő Hosszú Ka­tinka.

Tönkreteheti Katinkát a bujkáló Tusup

Tönkreteheti Katinkát a bujkáló Tusup

Az ame­ri­kai nagy ívben tesz arra min­denre.

Az ame­ri­kai nagy ívben tesz arra, mi tör­té­nik Hosszú Ka­tin­ká­val, vagy klub­juk­kal. Az úszónő férje fe­le­lős a szak­mai mun­káért, de hó­na­pok óta rá se néz a gye­re­kekre.

Durva kritika, Tusupnak mennie kell Magyarországról

Durva kritika, Tusupnak mennie kell Magyarországról

Az úszók el­nöke nem rej­tette el vé­le­mé­nyét. Sze­rinte nincs ember, aki­vel az ame­ri­kai férfi itt­hon még si­ke­res lehet.

Óriási változás, Tusup nélkül rá sem ismerni Hosszú Katinkára

Óriási változás, Tusup nélkül rá sem ismerni Hosszú Katinkára

Va­ló­ban ezt teszi az akar­nok Shane Tusup tá­vol­léte? Újra köz­vet­len, mo­soly­gós em­beri lény lett a meg­kö­ze­lít­he­tet­len szu­per­hős­ből.

Va­ló­ban ezt teszi az akar­nok Shane Tusup tá­vol­léte? Újra köz­vet­len, mo­soly­gós em­beri lény lett a meg­kö­ze­lít­he­tet­len szu­per­hős­ből.

Egymásnak esik Katinka szerelme és férje

Egymásnak esik Katinka szerelme és férje

Dudás Dá­niel min­den­hon­nan tö­rölte az őt meg­alázó Tu­su­pot. A 24 éves úszó nem hagyja magát.

Dudás Dá­niel min­den­hon­nan tö­rölte az őt meg­alázó Tu­su­pot. A 24 éves úszó nem hagyja magát a düh­ro­ha­mokra is haj­la­mos ame­ri­kai tré­ner­rel szem­ben.

Shane Tusup zárolhatja Hosszú Katinka vagyonát

Shane Tusup zárolhatja Hosszú Katinka vagyonát

Kel­le­met­len­sé­gek ér­he­tik a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok ma­gyar úszó­nőt, Hosszú Ka­tin­kát.

Kel­le­met­len­sé­gek ér­he­tik a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok ma­gyar úszó­nőt, Hosszú Ka­tin­kát.

Katinka ezerrel belecsap, Tusup hiánya fűti a bajnoknőt

Katinka ezerrel belecsap, Tusup hiánya fűti a bajnoknőt

Úszás­sal gyó­gyítja se­beit Hosszú Ka­tinka. A baj­noknő el­ve­szí­tette fér­jét, egy­ben edző­jét, aki be­mocs­kolta a nevét.

Hosszú Katinka vallomása, ennek tud még örülni

Hosszú Katinka vallomása, ennek tud még örülni

Reg­geli böl­cses­ség az úszó­tól a nagy csa­ládi drá­má­ban.

Felrobbant az internet, Hosszú Katinkának üzennek a szurkolók

Felrobbant az internet, Hosszú Katinkának üzennek a szurkolók

Be­fe­je­ző­dött a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszó, Hosszú Ka­tinka és edző-férje, Shane Tusup mun­ka­kap­cso­lata.

Shane Tusup is félrelépett, kiderült, kivel csalta meg Katinkát

Shane Tusup is félrelépett, kiderült, kivel csalta meg Katinkát

Újabb rész­le­tek de­rül­tek ki Hosszú Ka­tin­káék ügyé­ben.

Újabb rész­le­tek de­rül­tek ki Hosszú Ka­tin­káék ügyé­ben. To­vább dagad a csü­tör­tö­kön ki­rob­bant bot­rány.

Dagad a botrány! Eltűnt Hosszú Katinka Facebook-oldala

Dagad a botrány! Eltűnt Hosszú Katinka Facebook-oldala

Mi lesz most így a fél­mil­lió kö­ve­tő­vel? Vajon ez Shane Tusup műve volt?

Tusup kiborította a bilit, durva vádak: Katinka megcsalta őt

Tusup kiborította a bilit, durva vádak: Katinka megcsalta őt

A tré­ner ál­lí­tása sze­rint fe­le­sége közös edző­part­ne­rük­kel lé­pett félre.

Nagy bejelentést tett Hosszú Katinka, itt a visszatérése

Nagy bejelentést tett Hosszú Katinka, itt a visszatérése

Úszó­sztá­runk be­szélt a maga mö­gött ha­gyott ma­gán­életi vál­ság ne­héz­sé­ge­i­ről is.

Ké­szek a ter­vei, a to­kiói olim­pi­áig nincs meg­ál­lás! Úszó­sztá­runk be­szélt a maga mö­gött ha­gyott ma­gán­életi vál­ság ne­héz­sé­ge­i­ről is.

Ezt látni kell, Hosszú Katinka ezzel a képpel lepte meg Shane Tusupot

Ezt látni kell, Hosszú Katinka ezzel a képpel lepte meg Shane Tusupot

A ma­gyar sport álom­párja együtt ün­ne­pel Ja­pán­ban.

A ma­gyar sport álom­párja együtt ün­ne­pel Ja­pán­ban. Az Iron Lady közös fo­tó­val lepte meg Shane-t.

Amerikába utazott Hosszú Katinka és Shane Tusup

Amerikába utazott Hosszú Katinka és Shane Tusup

Végre újra tel­jes gőz­zel ké­szül a sztár­pár. Azt egy­előre nem tudni, mikor lát­hat­juk őket ver­se­nyen is.

Hosszú Katinka még nem állt el a válástól

Hosszú Katinka még nem állt el a válástól

Úgy fest, ismét egy­másra ta­lált a sztár­pár. Hosszú Ka­tinka még­sem vonta vissza a vá­ló­ke­re­se­tet. Vajon mi van a hát­tér­ben?

Úgy fest, ismét egy­másra ta­lált a sztár­pár. Hosszú Ka­tinka még­sem vonta vissza a vá­ló­ke­re­se­tet. Vajon mi van a hát­tér­ben?

Újabb pletyka? Hosszú Katinka az egész évet kihagyhatja

Újabb pletyka? Hosszú Katinka az egész évet kihagyhatja

To­vábbra sem tudni, hogy me­lyik ver­se­nyen lát­hat­juk vi­szont az idén az Iron Ladyt.

To­vábbra sem tudni, hogy me­lyik ver­se­nyen lát­hat­juk vi­szont az idén az Iron Ladyt.

Katinka szerelmes, megszólalt a barátnő

Katinka újra szerelmes, megszólalt a legjobb barátnő

Idő kell még a tö­ké­le­tes bol­dog­ság­hoz.

Idő kell még a tö­ké­le­tes bol­dog­ság­hoz a Hosszú-Tusup há­zas­pár éle­té­ben.

Hosszú Katinka döntött, folytatják Tusuppal

Hosszú Katinka döntött, folytatják Tusuppal

Nem indul az or­szá­gos baj­nok­sá­gon.

Nem indul az or­szá­gos baj­nok­sá­gon az Iron Lady. Már csak a nagy célok mo­ti­vál­ják, a to­kiói olim­piát tartja a leg­fon­to­sabb fel­adat­nak.

Megbüntették Hosszú Katinkát, de ezt most egy cseppet sem bánja

Megbüntették Hosszú Katinkát, de ezt most egy cseppet sem bánja

Úgy tűnik, az úszónő el­szo­kott attól, hogy Tu­sup­pal közös la­ká­suk­ban él.

Úgy tűnik, az úszónő el­szo­kott attól, hogy Tu­sup­pal közös la­ká­suk­ban él.

Váratlan fordulat Hosszú Katinka és Shane Tusup válóperében

Váratlan fordulat Hosszú Katinka és Shane Tusup válóperében

Könnyen lehet, hogy a ter­ve­zett­nél jóval to­vább hú­zó­dik az ügy.

Könnyen lehet, hogy a ter­ve­zett­nél jóval to­vább hú­zó­dik majd a két si­ke­res sport­em­ber bon­tó­pere. Leg­alábbis erre utal az a lépés, ame­lyet a jog le­he­tővé tesz a szá­mukra, s ame­lyet most mind­ket­ten köl­csö­nö­sen meg­tet­tek.

Balhék sora, Shane Tusup egy rakás botrányt okozott

Balhék sora, Shane Tusup egy rakás botrányt okozott

Hosszú Ka­tinka férje és edzője szinte min­den­ki­vel össze­rúgta a port a ma­gyar úszó­sport­ban.

Hosszú Ka­tinka férje és edzője szinte min­den­ki­vel össze­rúgta a port a ma­gyar úszó­sport­ban.

Hosszú Katinka a bíróságon beszélt Tusupról, ezt mondta

Hosszú Katinka a bíróságon beszélt Tusupról, ezt mondta

Az úszó­nőt is ki­hall­gat­ták a férje ellen in­dí­tott per­ben. Úgy tűnik, csep­pet sem volt rész­re­hajló.

Nagy a gond: mindent bevet a Tusup miatt szenvedő edző a bíróságon

Nagy a gond: mindent bevet a Tusup miatt szenvedő edző a bíróságon

Az ame­ri­kai edzőt el­ítél­heti a bí­ró­ság. Egy ver­se­nyen fe­nye­gette meg a skót tré­nert. Sokba kerül a per.

Váratlan fordulat, Hosszú Katinka döntött Shane Tusupról

Váratlan fordulat, Hosszú Katinka döntött Shane Tusupról

Hó­na­pok óta az volt a kér­dés, hogy a jö­vő­ben ki irá­nyítja Hosszú Ka­tinka edzé­seit.

Óriási népszerűség, Shane Tusup vonzza az érdeklődőket

Óriási népszerűség, Shane Tusup vonzza az érdeklődőket

Hosszú Ka­tinka férje és edzője jó­kora ér­dek­lő­dést ge­ne­rált. Vonzza az edző­je­löl­te­ket.

Hosszú Ka­tinka férje és edzője jó­kora ér­dek­lő­dést ge­ne­rált. Vonzza az edző­je­löl­te­ket.

Váratlan fordulat, Hosszú és Tusup kibékülhetnek?

Váratlan fordulat, Hosszú és Tusup kibékülhetnek?

Meg­szó­lalt a ko­rábbi ka­pi­tány.

Az úszók ko­rábbi szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya be­szélt Ka­tin­káék­ról. Har­gi­tay sze­rint az Iron Lady ver­seny­éve rá­megy majd a sza­kí­tásra.

Békülnek? Közös reklámban tűnt fel Hosszú Katinka és Shane Tusup

Békülnek? Közös reklámban tűnt fel Hosszú Katinka és Shane Tusup

Fur­csa videó je­lent meg az in­ter­ne­ten, lehet, hogy ez már a bé­kü­lés jele?

Fur­csa videó je­lent meg az in­ter­ne­ten, lehet, hogy ez már a bé­kü­lés jele?

Hosszú Katinkánál komoly változás történt, ez már a béke jele?

Hosszú Katinkánál komoly változás történt, ez már a béke jele?

Ez is lehet az oka az utóbbi napok vidám ké­pe­i­nek.

Ez is lehet az oka az utóbbi napok vidám ké­pe­i­nek a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszó­nő­nél.

Hosszú Katinka helyett másik lányt fuvaroz Tusup

Hosszú Katinka helyett másik lányt fuvaroz Tusup

Az ame­ri­kai edző vég­leg le­zár­hatta a múl­tat. Vajon rá­jött, hogy nincs több esé­lye Ka­tin­ká­nál?

Hosszú Katinkát már a magyar edzők sem értik

Hosszú Katinkát már a magyar edzők sem értik

Kép­te­le­nek meg­fej­teni a baj­noknő tit­kát, a ka­pi­tány ugyan­ak­kor nem félti az Iron Ladyt.

Szegény Shane Tusup, már megint megbüntették

Szegény Tusup, már megint megbüntették

Hosszú Ka­tinka férje tesz a sza­bá­lyokra. Csak ja­nu­ár­ban há­rom­szor bír­sá­gol­ták meg.

Hosszú Ka­tinka férje tesz a sza­bá­lyokra. Csak ja­nu­ár­ban há­rom­szor bír­sá­gol­ták meg.

Tusup nélkül bajban van Hosszú Katinka, erre rámehet a karrierje

Tusup nélkül bajban van Hosszú Katinka, erre rámehet a karrierje

Ko­moly edző nél­kül a világ leg­jobbja is el­tűn­het a süllyesz­tő­ben.

Ko­moly edző nél­kül a világ leg­jobbja is el­tűn­het a süllyesz­tő­ben. Va­la­mit sür­gő­sen kez­deni kell ezzel a hely­zet­tel.

Megtörte végre a csendet Hosszú Katinka, beszélt a magánéletéről

Megtörte végre a csendet Hosszú Katinka, beszélt a magánéletéről

Há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok­nőnk ter­mé­sze­te­sen nem örül annak, hogy a há­zas­sá­guk vál­sága a téma, de...

Nagy a baj, Hosszú Katinkáék kirúgták cégük munkatársait

Nagy a baj, Hosszú Katinkáék kirúgták cégük munkatársait

Shane Tusup be­szé­dé­nek más­nap­ján jött a le­épí­tés. Erre maguk a kol­lé­gák sem szá­mí­tot­tak.

Újabb részletek, így rúgták ki Katinkáék a munkatársakat

Újabb részletek, így rúgták ki Katinkáék a munkatársakat

A gála után szü­le­tett meg a dön­tés, mely min­den­kit vá­rat­la­nul ért. Nem csak a kép­re­gény al­ko­tó­i­nak kell tá­voz­niuk.

A gála után szü­le­tett meg a dön­tés, mely min­den­kit vá­rat­la­nul ért. Nem csak a kép­re­gény al­ko­tó­i­nak kell tá­voz­niuk.

Dönteni kell, Hosszú Katinka kirúghatja Shane Tusupot

Dönteni kell, Hosszú Katinka kirúghatja Shane Tusupot

Egye­lőre férje nél­kül ké­szül Hosszú Ka­tinka, aki­nek ha­ma­ro­san dön­te­nie kell.

Egye­lőre férje nél­kül ké­szül Hosszú Ka­tinka, aki­nek ha­ma­ro­san dön­te­nie kell.

Van még remény? Hosszú Katinka beszélt a házasságáról

Van még remény? Hosszú Katinka beszélt a házasságáról

A baj­nok­nőt is meg­lepte férje könnyes val­lo­mása, de lesz-e nagy össze­bo­ru­lás?

A baj­nok­nőt is meg­lepte férje könnyes val­lo­mása, de lesz-e nagy össze­bo­ru­lás?

Ezt senki nem gondolta, Hosszú és Tusup újra együtt ünnepelhet

Ezt senki nem gondolta, Hosszú és Tusup újra együtt ünnepelhet

Ka­tinka el­ső­sége nem volt kér­dé­ses, Tusup azon­ban bom­ba­erős ri­vá­li­so­kat győ­zött le.

Hosszú és Tusup a gálán, de ki kíséri őket?

Hosszú és Tusup a gálán, de ki kíséri őket?

Az úszónő és férje külön ér­kez­tek.

Az úszónő és férje külön ér­kez­tek a Nem­zeti Szín­házba. El­ma­radt a nagy ta­lál­ko­zás.

Végre egy közös kép, mit csinál egymással Hosszú és Tusup?

Végre egy közös kép, mit csinál egymással Hosszú és Tusup?

Vajon mi lehet kö­zöt­tük?

Vajon mi lehet kö­zöt­tük? Bé­kül­nek? Meg­men­tik a há­zas­sá­gu­kat? Csak a mun­kára kon­cent­rál­nak? Egyre több a rej­tély.

Tusup nélkül hagyta el az uszodát Hosszú Katinka, ez a lány volt mellette

Tusup nélkül hagyta el az uszodát Hosszú Katinka, ez a lány volt mellette

A hét­fői nap után egye­dül edzett az Iron Lady. Ka­tin­kát saját sofőr segít a bu­da­pesti köz­le­ke­dés­ben.

Hosszú Katinkáék békülnek, Sebestyén Balázs tízezres fogadása

Hosszú Katinkáék békülnek, Sebestyén Balázs tízezres fogadása

A mű­sor­ve­zető bízik az úszónő há­zas­sá­gá­ban. Ha­tár­időt is adott tár­sa­i­val. Ad­digra vajon újra együtt lesz a sztár­pár?

Leleplező fotó, egymásra mosolygott Hosszú és Tusup

Leleplező fotó, egymásra mosolygott Hosszú és Tusup

Mind­ket­ten a Duna Aré­ná­ban vol­tak. Lát­ha­tóan jó­ked­vűen hagy­ták el az uszo­dát.

Mind­ket­ten a Duna Aré­ná­ban vol­tak. Lát­ha­tóan jó­ked­vűen hagy­ták el az uszo­dát.

Veszélyben van Hosszúék klubja?

Aggódnak a szülők, veszélyben van Hosszúék klubja?

A hoz­zá­tar­to­zók ag­gódva fi­gye­lik az ese­mé­nye­ket. Tu­cat­nyi gyer­mek sorsa függ attól, hogy dönt Ka­tinka és Shane.

A hoz­zá­tar­to­zók ag­gódva fi­gye­lik az ese­mé­nye­ket. Tu­cat­nyi gyer­mek sorsa függ attól, hogy dönt Ka­tinka és Shane.

Jó hír, újra együtt ünnepelhet Hosszú Katinka és Shane Tusup

Jó hír, újra együtt ünnepelhet Hosszú Katinka és Shane Tusup

Mind­ket­ten esé­lye­sek a győ­ze­lemre, meg­véd­he­tik cí­mü­ket. Ta­valy együtt vol­tak ott a gálán.

Kiderült, kivel hagyta el az országot Shane Tusup

Kiderült, kivel hagyta el az országot Shane Tusup

A dél­utánt az ál­lat­kert­ben töl­töt­ték. Az ame­ri­kai edző na­gyon ked­ves szö­ve­get írt leg­újabb ké­pé­hez Ins­tag­ram-ol­da­lán. Kül­föl­dön járt.

A dél­utánt az ál­lat­kert­ben töl­töt­ték. Az ame­ri­kai edző na­gyon ked­ves szö­ve­get írt leg­újabb ké­pé­hez Ins­tag­ram-ol­da­lán. Kül­föl­dön járt.

Aggódik Hosszú Katinkáért a szövetségi kapitány

Aggódik Hosszú Katinkáért a szövetségi kapitány

Egye­lőre nem tudni, ki fel­ügyeli a jö­vő­ben az Iron Lady, vagyis Hosszú Ka­tinka fel­ké­szü­lé­sét.

Egye­lőre nem tudni, ki fel­ügyeli a jö­vő­ben az Iron Lady, vagyis Hosszú Ka­tinka fel­ké­szü­lé­sét.

Barátság, vagy szerelem? Vele utazott el Hosszú Katinka

Barátság, vagy szerelem? Vele utazott el Hosszú Katinka

Egy har­ma­dik fél mel­lett vi­gasz­ta­lód­hat Hosszú Ka­tinka. A ka­pos­vári Dudás Dá­ni­elt egy éve el­ső­ként vette ma­gá­hoz edzeni a Tusup-Hosszú há­zas­pár.

Hova tűnt Hosszú Katinka? Ekkor úszhat újra a bajnoknő

Hova tűnt Hosszú Katinka? Ekkor úszhat újra a bajnoknő

Óri­ási a csend Hosszú Ka­tinka körül.

Míg férje Bu­da­pes­ten tartja az edzé­se­ket, a baj­noknő szó sze­rint el­tűnt a nyil­vá­nos­ság elől.

Elképesztő, Shane Tusup komoly őrizetet kapott

Elképesztő, Shane Tusup komoly őrizetet kapott

A hol­ly­woodi sztá­rok is meg­iri­gyel­nék azt a ké­szült­sé­get, ami a tré­ner körül ki­ala­kult a héten.

A hol­ly­woodi sztá­rok is meg­iri­gyel­nék azt a ké­szült­sé­get, ami a tré­ner körül ki­ala­kult a héten. Le­he­tet­len meg­kö­ze­lí­teni az ame­ri­kait.

Megbüntették Tusupot, biztonságiak védték az edzőt

Megbüntették Tusupot, biztonságiak védték az edzőt

A tré­ner ala­po­san el­bújt a ka­me­rák elől. Nagy őri­ze­tet ka­pott az ame­ri­kai edző. Bün­te­tő­cé­du­lát is ka­pott az au­tó­jára. Si­etve hagyta el a Duna Aré­nát.

A tré­ner ala­po­san el­bújt a ka­me­rák elől. Nagy őri­ze­tet ka­pott az ame­ri­kai edző. Bün­te­tő­cé­du­lát is ka­pott az au­tó­jára. Si­etve hagyta el a Duna Aré­nát.

Hosszú Katinka már tudja, így békülhet Tusuppal

Hosszú Katinka már tudja, így békülhet Tusuppal

Az úszónő né­hány hete még a bol­dog há­zas­ság re­cept­jé­ről be­szélt. Lehet, ez lesz az út a bé­kü­lés felé.

Az úszónő né­hány hete még a bol­dog há­zas­ság re­cept­jé­ről be­szélt. Könnyen lehet, hogy ez lesz majd az út a bé­kü­lés felé.

Itt az első videó, így érkezett meg Tusup az uszodába

Itt az első videó, így érkezett meg Tusup az uszodába

Egye­dül ér­ke­zett a Duna Aré­ná­hoz.

Egye­dül ér­ke­zett a Duna Aré­ná­hoz az ame­ri­kai edző. Az Iron Lady fel­iratú autó he­lyett bé­relt ko­csi­val ér­ke­zett meg az uszo­dá­hoz.

Hosszú Katinka elhagyta az országot, magányra vágyik?

Hosszú Katinka elhagyta az országot, magányra vágyik?

Ka­rá­csony más­nap­ján még szü­le­i­vel volt Baján, azóta nem hal­lani a baj­nok­nő­ről.

Meglepő, ez lehet a baj Tusup és Hosszú között

Meglepő, ez lehet a baj Tusup és Hosszú között

Túl sok időt tölt­het­tek együtt.

Túl sok időt tölt­he­tett együtt a ma­gyar sport álom­párja. Tusup edzést ve­zé­nyelt a na­pok­ban, Ka­tinka Baján pi­heni ki a sze­zon fá­ra­dal­mait.

Nyolc jel, válságba jutott Hosszú és Tusup házassága

Nyolc jel, válságba jutott Hosszú és Tusup házassága

Ta­lál­gat az or­szág, mi tör­tént Hosszú Ka­tinka és Shane Tusup kap­cso­la­tá­ban. Egy biz­tos, va­lami nem stim­mel. Mi lett a nagy sze­re­lem­ből?

Sokan látták, uszodában veszekedett Hosszú és Tusup

Sokan látták, uszodában veszekedett Hosszú és Tusup

In­for­má­ci­ónk sze­rint ekkor kez­dő­dött a vál­ság a sztár­pár há­zas­sá­gá­ban.

In­for­má­ci­ónk sze­rint ekkor kez­dő­dött a vál­ság a sztár­pár há­zas­sá­gá­ban.

Új részletek, ezért van válságban Hosszú Katinkáék házassága

Új részletek, ezért van válságban Hosszú Katinkáék házassága

Neve el­hall­ga­tá­sát kérő in­for­má­to­runk döb­be­ne­tes rész­le­tet árult el a sztár­pár­ral kap­cso­lat­ban.

Meglepő fotó, Shane Tusup újra munkába állt

Meglepő fotó, Shane Tusup újra munkába állt

Az ün­ne­pek után nem pi­hen­tek.

Az ün­ne­pek után nem pi­hen­tek a ta­nít­vá­nyok. Tusup ke­mény edzést ve­zé­nyelt a ki­csik­nek. Ka­tin­ká­val külön töl­töt­ték a ka­rá­csonyt.

Üzenet, valamit nagyon megbánt Shane Tusup

Üzenet, valamit nagyon megbánt Shane Tusup

Hosszú Ka­tinka férje a Fa­ce­boo­kon üzent ka­rá­csony­kor. Vajon mi lehet a szö­veg előz­mé­nye?

Hosszú Ka­tinka férje a Fa­ce­boo­kon üzent ka­rá­csony­kor. Vajon mi lehet a szö­veg előz­mé­nye?

Itt a bizonyíték, Hosszú és Tusup külön ünnepelt

Itt a bizonyíték, Hosszú és Tusup külön ünnepelt

A Ri­post már két hete arról írt, gond lehet a sztár­pár kap­cso­la­tá­ban. A ka­rá­csonyt is külön töl­töt­ték.

A Ri­post már két hete arról írt, gond lehet a sztár­pár kap­cso­la­tá­ban. A ka­rá­csonyt is külön töl­töt­ték.

Ez az ok, Tusup balhéi miatt lehet egyedül Katinka

Ez az ok, Tusup balhéi miatt lehet egyedül Katinka

Ma­gá­nyo­san lett Eu­rópa-baj­nok Hosszú Ka­tinka Dá­ni­á­ban. A férj Shane Tusup hi­va­ta­lo­san mig­rén miatt van távol, de más lehet az ok.

Furcsa jelek, miért nem utazott Tusup Dániába?

Furcsa jelek, miért nem utazott Tusup Dániába?

Több jel is va­la­mi­lyen prob­lé­mára utal. Hetek óta nincs új közös kép a kö­zös­ségi ol­da­la­kon, he­lyet­tük Tusup szo­morú mo­no­lóg­jait lehet ol­vasni.

Hosszú Katinka és férje külön karácsonyoztak

Hosszú Katinka és férje külön karácsonyoztak

A fotók azt sej­te­tik, hogy a sztár­pár külön töl­tötte a ka­rá­csonyt. Hosszú Ka­tinka Baján, míg Shane Tusup Bu­da­pes­ten ün­ne­pelt.

A fotók azt sej­te­tik, hogy a sztár­pár külön töl­tötte a ka­rá­csonyt. Hosszú Ka­tinka Baján, míg Shane Tusup Bu­da­pes­ten ün­ne­pelt.

Hosszú Katinkával még sosem történt ilyen, csak baj ne legyen belőle

Hosszú Katinkával még sosem történt ilyen, csak baj ne legyen belőle

Mi lesz így az úszó-Eb-n? Most aztán jól föl van adva a lecke.

Mi lesz így az úszó-Eb-n? Most aztán jól föl van adva a lecke leg­si­ke­re­sebb sztá­runk­nak.

Tusup nem kért bocsánatot, az újabb balhét is megmagyarázza

Tusup nem kért bocsánatot, az újabb balhét is megmagyarázza

Hosszú Ka­tinka férje kö­zös­ségi ol­da­lán kom­men­tálta a bajai tom­bo­lást.

Meglepő fordulat, ezért nem látta Tusup botrányát Hosszú Katinka

Meglepő fordulat, ezért nem látta Tusup botrányát Hosszú Katinka

Ezt sokan nem gon­dol­ták volna az olim­piai baj­nok sztár­ról, aki­nek szü­lő­vá­ro­sá­ban tör­tént a fur­csa eset.

Megbüntetik az őrjöngő Tusupot? Válaszolt a szövetség

Megbüntetik az őrjöngő Tusupot? Válaszolt a szövetség

Az úszó­szö­vet­ség ve­ze­tése már tud a bajai bot­rány­ról. El­árul­ták, mi vár­hat Hosszú Ka­tinka fér­jére.

Az úszó­szö­vet­ség ve­ze­tése már ér­te­sült a bajai bot­rány­ról. El­árul­ták, mi vár­hat Hosszú Ka­tinka edző fér­jére, a gye­re­kek szá­mára tar­tott sport­ese­mé­nyen csú­nyá­kat mondó és mu­tató Shane Tu­supra.