CÍMKE: 'sárvár'

Halálos légi baleset: kizuhant a gépből a pilóta Vas megyében

Halálos légi baleset: kizuhant a gépből a pilóta Vas megyében

A bal­eset pén­te­ken tör­tént Sár­vár kö­ze­lé­ben, egy­előre is­me­ret­len kö­rül­mé­nyek kö­zött.

Diáktársukat akarták megmérgezni a sárvári diákok

Diáktársukat akarták megmérgezni a sárvári alsó tagozatos diákok

Egé­szen szür­re­á­lis eset tör­tént egy Vas me­gyei is­ko­lá­ban. Tár­suk éle­té­vel ját­szot­tak az alsó ta­go­za­tos di­á­kok Sár­vá­ron.

Egé­szen szür­re­á­lis eset tör­tént egy Vas me­gyei is­ko­lá­ban. Tár­suk éle­té­vel ját­szot­tak az alsó ta­go­za­tos di­á­kok Sár­vá­ron. Az is­kola igaz­ga­tója és he­lyet­te­sei el­ér­he­tet­le­nek, ám a rend­őr­ség köz­lése sze­rint valós eset­ről van szó.

Friss információk az eltűnt sárvári tanár rejtélyes haláláról

Friss információk az eltűnt sárvári tanár rejtélyes haláláról

Az egész is­kola gyá­szolja a férfit.

Napok óta ke­res­ték két­ség­be­eset­ten a feb­ruár 20-án el­tűnt Har­kály Lász­lót. Csa­ládja végig hitt benne, hogy meg­ta­lál­ják, ám va­sár­nap le­sújtó hírt kap­tak.

Brutális felvételek jöttek a sárvári kettős tragédia helyszínéről

Brutális felvételek jöttek a sárvári kettős tragédia helyszínéről

Két autó és egy busz üt­kö­zött össze a 84-es főúton, a tra­gé­diát nem le­he­tett el­ke­rülni.

Két autó és egy busz üt­kö­zött össze a 84-es főúton, a tra­gé­diát nem le­he­tett el­ke­rülni.

Tragédia: Holtan találták a 8 napja eltűnt sárvári férfit!

Tragédia: Holtan találták a 8 napja eltűnt sárvári férfit!

A férfi már soha többé nem tér haza.

Ag­gódva ke­res­ték sze­ret­tei a 43 éves Har­kály Lász­lót, aki­nek feb­ruár 20-án ve­szett nyoma. Hiába min­den, a férfi már soha töb­bet nem tér haza.

Eltévedt egy InterCity Vas megyében!

Eltévedt egy InterCity Vas megyében!

Rép­ce­lak he­lyett Sár­várra fu­tott be a szer­dán reg­gel Szom­bat­hely­ről Bu­da­pestre in­duló Al­pok­alja IC. Sze­ren­csére nem tör­tént bal­eset a vo­na­lon.

Rép­ce­lak he­lyett Sár­várra fu­tott be a szer­dán reg­gel Szom­bat­hely­ről Bu­da­pestre in­duló Al­pok­alja IC. Sze­ren­csére nem tör­tént bal­eset a vo­na­lon.

Több százan keresik a nyomtalanul eltűnt sárvári férfit

Több százan keresik a nyomtalanul eltűnt sárvári férfit

Har­kály Lász­ló­ról 8 napja semmi hír.

A 43 éves Har­kály Lász­ló­nak feb­ruár 20-án ve­szett nyoma, azóta sem­mi­lyen élet­je­let nem adott ma­gá­ról. Ag­gódó sze­ret­tei két­ség­be­eset­ten ke­re­sik.