CÍMKE: 'rák'

Gyilkos kór támadta meg, zokogva jelentette be súlyos döntését a sztár

Gyilkos kór támadta meg, zokogva jelentette be súlyos döntését a sztár

Meg­könnyezte a tör­tén­te­ket a be­teg­sége miatt gö­dörbe ke­rült tol­las­ki­rály.

Meg­könnyezte a tör­tén­te­ket a be­teg­sége miatt gö­dörbe ke­rült tol­las­lab­da­ki­rály.

Megrázó szavak, súlyos betegségéről vallott a sorozatsztár

Megrázó szavak, súlyos betegségéről vallott a sorozatsztár

Az 57 éves sztár­mami fon­tos do­logra akarja fel­hívni az em­be­rek fi­gyel­mét, hogy meg­könnyítse éle­tü­ket.

Az 57 éves sztár­mami fon­tos do­logra akarja fel­hívni az em­be­rek fi­gyel­mét, hogy meg­könnyítse éle­tü­ket.

Drámai vallomás: Legyőzte a halálos kórt a Kossuth-díjas színésznő

Drámai vallomás: Legyőzte a halálos kórt a Kossuth-díjas színésznő

A le­gen­dás szí­nésznő elő­ször be­szélt élete leg­ne­he­zebb har­cá­ról.

A le­gen­dás szí­nésznő elő­ször be­szélt élete leg­ne­he­zebb har­cá­ról. Végig ját­szott a ke­ze­lé­sek alatt is.

Döbbenet, hogyan döntött a magyar rákkutató

Döbbenet, hogyan döntött a magyar rákkutató

Nagy jövő várt rá, siker, kar­rier, pénz

Nagy jövő várt rá, siker, kar­rier, pénz - és nagy­vá­rosi, ro­hanó élet. Nagy Zol­tán rák­ku­tató azon­ban le­mon­dott mind­er­ről.

Figyelmeztette a jósnő, rákkal műtötték a magyar modellt

Figyelmeztette a jósnő, rákkal műtötték a magyar modellt

Meg­ren­dült Rá­ba­közi And­rea élete. A gyó­gyu­lás csak az­után jött, hogy a be­teg­ség lelki hát­te­rét fel­tár­ták.

Szívszorító vallomás, súlyos betegséggel küzd a népszerű magyar színész

Szívszorító vallomás, súlyos betegséggel küzd a népszerű magyar színész

Nem adja fel a küz­del­met, sőt meg­pró­bál a tör­tén­tek­ből vic­cet csi­nálni.

Nem adja fel a küz­del­met, sőt meg­pró­bál a tör­tén­tek­ből vic­cet csi­nálni. Fon­tos szá­mára, hogy aktív ma­rad­jon.

13 éve győzte le a rákot a magyar énekesnő

13 éve győzte le a rákot a magyar énekesnő

Bea szá­mára min­dig fe­szült­ség­gel teli a ta­va­szi idő­szak, hi­szen ilyen­kor kell je­lent­kez­nie or­vo­sá­nál...

Bea szá­mára min­dig fe­szült­ség­gel teli a ta­va­szi idő­szak, hi­szen ilyen­kor kell je­lent­kez­nie or­vo­sá­nál...

Hihetetlen, miként fedezte fel az anyuka, hogy kisfia rákos!

Hihetetlen, miként fedezte fel az anyuka, hogy kisfia rákos!

Ha az anya nem fi­gyel fel idő­ben az intő je­lekre, sok­kal na­gyobb baj tör­tén­he­tett volna a kisfi­ú­val.

Áttörés: egyetlen vércseppből kimutatják a mellrákot

Áttörés: egyetlen vércseppből kimutatják a mellrákot

Nagy or­vosi szen­zá­ció: olyan tesz­tet fej­lesz­tet­tek ki, ami mam­mo­gráfia ha­té­kony­sá­gá­val mu­tatja ki a mell­rá­kot.

Egy félórás vizsgálaton múlt Mádai Vivien élete

Egy félórás vizsgálaton múlt Mádai Vivien élete

Em­bert pró­báló idő­sza­kot él át Mádai Vi­vien. A Mokka mű­sor­ve­ze­tője ta­valy el­mu­lasz­totta az anya­jegy­szű­rést, ami­nek sú­lyos kö­vet­kez­mé­nye lett.

Em­bert pró­báló idő­sza­kot él át Mádai Vi­vien. A Mokka mű­sor­ve­ze­tője ta­valy el­mu­lasz­totta az anya­jegy­szű­rést, ami­nek sú­lyos kö­vet­kez­mé­nye lett: ja­nu­ár­ban rossz­in­du­latú da­ga­na­tot ta­lál­tak a lábán.

Rettegve várta az eredményt a rákból gyógyult magyar legenda

Rettegve várta az eredményt a rákból gyógyult magyar legenda

Benkő László szá­mára ólom­lá­ba­kon járt az idő az utóbbi he­tek­ben...

Benkő László szá­mára ólom­lá­ba­kon járt az idő az utóbbi he­tek­ben, hi­szen a ne­gye­dik kont­roll­vizs­gá­lat ered­mé­nye­ire várt.

A rák után megváltozott a legendás magyar zenész gondolkodása

A rák után megváltozott a legendás magyar zenész gondolkodása

Az Omega bil­len­tyűse más­fél évvel ez­előtt né­zett szembe a be­teg­ség­gel.

Az Omega bil­len­tyűse más­fél évvel ez­előtt né­zett szembe a be­teg­ség­gel.

Drámai hír érkezett, gyilkos kórral küzd az olimpiák ifjú hőse

Drámai hír érkezett, gyilkos kórral küzd az olimpiák ifjú hőse

Így sem adja föl az álmát.

A ki­váló sport­em­ber így sem adja föl az álmát: To­ki­óra meg akar gyó­gyulni. Jö­vőre már a ne­gye­dik olim­pi­á­ján sze­re­pelne.

Megrázó vallomás: Ettől retteg a rák után Benkő László

Megrázó vallomás: Ettől retteg a rák után Benkő László

Rend­sze­re­sen kell or­vos­hoz jár­nia.

Hiába esett át közel egy éve si­ke­res élet­mentő mű­té­ten, még min­dig rend­sze­re­sen kell or­vos­hoz jár­nia.

Életet veszélyeztető kamuklinikát működtet az RTL volt sztárja

Életet veszélyeztető kamuklinikát működtet az RTL volt sztárja

El­ké­pesztő mód­szer­rel csal ki pénzt az em­be­rek­ből az RTL volt sztárja, Ko­ho­lák Alexa és 26 évvel idő­sebb férje. Az ál­ta­luk ve­ze­tett "spi­ri­tu­á­lis köz­pont­ban" azt ígé­rik az em­be­rek­nek: havi fi­xért meg­gyó­gyít­ják őket a cu­kor­be­teg­ség­ből vagy akár a rák­ból is. A Ri­post le­buk­tatta a szél­há­mos­sá­got.

Lánya jelentette be: Súlyos betegségben meghalt a népszerű művész

Lánya jelentette be: Súlyos betegségben meghalt a népszerű művész

Rendre az iro­dalmi Nobel-díj vá­ro­má­nyo­sai kö­zött em­le­get­ték, ám szer­ve­zete 79 éves ko­rá­ban fel­adta a rák el­leni küz­del­met.

Ez az eszköz kimutatja a rákot a tünetek megjelenése előtt!

Ez az eszköz kimutatja a rákot a tünetek megjelenése előtt!

Át­törő lehet a rák el­leni harc­ban ez a szer­ke­zet, ami úgy mű­kö­dik, mint egy szonda.

Át­törő lehet a rák el­leni harc­ban ez a szer­ke­zet, ami úgy mű­kö­dik, mint egy szonda.

Sírva rohant a kórházba: családi drámájáról vallott Király Viktor

Sírva rohant a kórházba: családi drámájáról vallott Király Viktor

Test­vére be­teg­sége meg­vi­selte az éne­kest, de meg­pró­bálta minél po­zi­tí­vab­ban ke­zelni a hely­ze­tet.

Gusztustalan pletyka terjed a híres énekesnőről, sokan már temetik

Gusztustalan pletyka terjed a híres énekesnőről, sokan már temetik

A sztár­ma­mi­nál har­mad­szor is rákot di­ag­nosz­ti­zál­tak, de ő nem adja fel a küz­del­met. Csa­ládja erőt ad neki!

Megmutatta mellei helyét a legbátrabb anyuka: háromszor győzte le a rákot

Megmutatta mellei helyét a legbátrabb anyuka: háromszor győzte le a rákot

Az édes­anya olyan lé­pést tett, amin a fél világ meg­ha­tó­dott.

Az édes­anya olyan lé­pést tett, amin a fél világ meg­ha­tó­dott.

Bejelentették, tragikusan fiatalon elhunyt a gyönyörű modell

Bejelentették, tragikusan fiatalon elhunyt a gyönyörű modell

Pár hó­napja az or­vo­sok el­mond­ták neki, hogy be­teg­sége gyó­gyít­ha­tat­lan.

Bár pár hó­napja az or­vo­sok el­mond­ták neki, hogy be­teg­sége gyó­gyít­ha­tat­lan, a vég­ső­kig küz­dött.

Szomorú hír jött: 65 évesen belehalt súlyos betegségébe a híres zenész

Szomorú hír jött: 65 évesen belehalt súlyos betegségébe a híres zenész

A le­gen­dás csel­lista ha­lál­hí­rét egy­kori ze­nész­társa kö­zölte. Ho­gyan tör­tén­he­tett mindez?

Megtörte a csendet a kegyetlenül megölt Szita Bence nevelőapja

Megtörte a csendet a kegyetlenül megölt Szita Bence nevelőapja

A ha­lál­hoz való vi­szo­nyát alap­ve­tően be­fo­lyá­solja, hogy leg­fél­tet­tebb kin­csét, Ben­cét örökre el­ra­gad­ták tőle.

Szörnyű, amit találtak a magyar modellnél: drasztikus lépésre szánta el magát

Szörnyű, amit diagnosztizáltak a magyar modellnél: drasztikus lépésre szánta el magát

A mo­dell­nél rákot ál­la­pí­tot­tak meg.

A 27 éves mo­dell­nél ko­ráb­ban mell­rá­kot ál­la­pí­tot­tak meg, a bal mel­lét ezért le kel­lett ope­rálni. A mo­dell azon­ban úgy dön­tött, a másik mel­lét is le­ope­rál­tatja.

Vizet sem adtak ingyen a rákos kislánynak a mekisek

Vizet sem adtak ingyen a rákos kislánynak a mekisek

A dol­go­zók vizet adtak neki - majd ki­szám­láz­ták az anyu­ká­já­nak.

A dol­go­zók vizet adtak neki - majd ki­szám­láz­ták az anyu­ká­já­nak.

Őszinte vallomás: A rák megváltoztatta a legendás magyar zenész életét

Őszinte vallomás: A rák megváltoztatta a legendás magyar zenész életét

Az Omega le­gen­dás ze­né­sze ne­he­zen dol­gozza fel, hogy szembe kel­lett néz­nie a ha­lá­los be­teg­ség­gel.

10 milliárddal többet költenek a rák kezelésére és megelőzésére

10 milliárddal többet költenek a rák kezelésére és megelőzésére

Évről évre egyre több for­rást biz­to­sít a kor­mány a rákos meg­be­te­ge­dé­sek ke­ze­lé­sére. A szű­rő­prog­ra­mokra is egyre több jut.

Hihetetlen felfedezést tettek a kutatók: így kerülhető el a rák két veszélyes típusa

Hihetetlen felfedezést tettek a kutatók: így kerülhető el a rák két veszélyes típusa

A máj- és a pe­te­fé­szek­rák koc­ká­za­tát lehet csök­ken­teni.

A máj- és a pe­te­fé­szek­rák koc­ká­za­tát lehet csök­ken­teni.

Őszinte vallomást tett betegségéről Zalatnay Cini

Őszinte vallomást tett betegségéről Zalatnay Cini

Ko­rábbi pe­te­fé­szek­rákja miatt fél­évente jár kont­rollra a le­gen­dás éne­kesnő.

Ko­rábbi pe­te­fé­szek­rákja miatt fél­évente jár kont­rollra a le­gen­dás éne­kesnő.

Megrendítő hírt jelentett be a színésznő: az életéért küzd

Megrendítő hírt jelentett be a színésznő: az életéért küzd

A 44 éves brit sztár min­dent meg­tesz a gyó­gyu­lás ér­de­ké­ben.

A 44 éves brit sztár min­dent meg­tesz a gyó­gyu­lás ér­de­ké­ben.

Szomorú hír érkezett: feladta a rák elleni küzdelmet az 55 éves énekes

Szomorú hír érkezett: feladta a rák elleni küzdelmet az 55 éves énekes

A szin­ga­púri éne­kesnő éve­kig har­colt a ször­nyű kór ellen, de szer­ve­zete végül nem bírta to­vább.

Most jelentették be: szomorú körülmények közt hunyt el az ismert színésznő

Most jelentették be: szomorú körülmények közt hunyt el az ismert színésznő

Egyik film­jé­ben egy rák­be­teg anyát ala­kí­tott, de akkor már maga is mell­rák­ban szen­ve­dett.

Félti a családját a rákbeteg magyar sztár

Félti a családját a rákbeteg magyar sztár

Az Omega együt­tes gi­tá­rosa tart attól, hogy mi lesz a csa­lád­já­val.

Az Omega együt­tes gi­tá­rosa tart attól, hogy mi lesz a fe­le­sé­gé­vel és három cso­da­szép gyer­me­ké­vel, ha vele tör­té­nik va­lami. Abban bízik, hogy job­ban lesz.

Minden erejét összeszedve, rákos betegen állt színpadra a magyar sztár

Minden erejét összeszedve, rákos betegen állt színpadra a magyar sztár

Az Ele­fánt be­ce­névre hall­gató gi­tá­ros egy hét­tel az ope­rá­ci­ója után már újra a kö­zön­sé­get szó­ra­koz­tatta, bízik a gyó­gyu­lá­sá­ban.

Nem hiszed el, mit emelt ki a csepeli kavicsbányatóból a nyugdíjas férfi

Nem hiszed el, mit emelt ki a csepeli kavicsbányatóból a nyugdíjas férfi

A hob­bi­hor­gász Pál éppen csu­ká­hoz akart apró ha­la­kat fogni...

A hob­bi­hor­gász Pál éppen csu­ká­hoz akart apró ha­la­kat fogni, de va­lami egé­szen más akadt a há­ló­jába.

Fura, de igaz: Karda Bea csak 12 éves!

Fura, de igaz: Karda Bea csak 12 éves!

Egy nő korát ugyan nem fir­tat­juk, de az ő ese­té­ben ki­vé­telt te­he­tünk.

Egy nő korát ugyan nem fir­tat­juk, de az éne­kesnő ese­té­ben ki­vé­telt te­he­tünk, hi­szen ő tu­laj­don­kép­pen alig ka­ma­szo­dik...

Felesége közölte a hírt: feladta a rák elleni harcot a népszerű színész

Felesége közölte a hírt: feladta a rák elleni harcot a népszerű színész

A szí­nész két évig küz­dött a rák egyik igen ag­resszív tí­pusa ellen, ám végül alul­ma­radt a harc­ban.

Megszólalt a nagybeteg Székhelyi József: szomorú híreket hozott

Megszólalt a nagybeteg Székhelyi József: szomorú híreket hozott

Egyre ne­he­zeb­ben bírja a soha nem múló fáj­dal­mat.

Egyre ne­he­zeb­ben bírja a soha nem múló fáj­dal­mat.

Váratlan fordulat, jó hírt kapott a súlyos beteg magyar sportoló

Váratlan fordulat, jó hírt kapott a súlyos beteg magyar sportoló

Tóth Ró­bert au­gusz­tus 20-án utaz­hat Né­met­or­szágba. Egy egész or­szág fo­gott össze érte.

Tóth Ró­bert au­gusz­tus 20-án utaz­hat Né­met­or­szágba. Egy egész or­szág fo­gott össze érte.

Elárulta a titkot Király Viktor édesanyja: Így győzték le a rákot

Elárulta a titkot Király Viktor édesanyja: Így győzték le a rákot

Ennyi a titok!

A Ki­rály csa­lád két tagja is szem­be­né­zett ko­runk pes­ti­sé­vel, és si­ke­rült le­győz­niük a be­teg­sé­get. Az édes­anya me­sélt a náluk be­vált mód­szer­ről.

Szomorú hír jött: feladta a rák elleni küzdelmet a 32 éves neves zenész

Szomorú hír jött: feladta a rák elleni küzdelmet a 32 éves neves zenész

Még az utolsó pár napja előtt is ke­mé­nyen dol­go­zott, ám egy hete kór­házba ke­rült, ahon­nan már nem tér­he­tett haza.

Nagyon szomorú hírt közölt Steiner Kristóf

Fájdalmasan szomorú hírt közölt Steiner Kristóf

Bár szá­mí­tott rá a ma­gyar sztár, hogy ha­ma­ro­san be­kö­vet­ke­zik a ször­nyű tra­gé­dia, mégis na­gyon ne­he­zen fo­gadja el a tör­tén­te­ket. Az Ins­tag­ra­mon be­szélt a rész­le­tek­ről.

Bár szá­mí­tott rá, hogy ha­ma­ro­san be­kö­vet­ke­zik a tra­gé­dia, mégis ret­tentő ne­he­zen fo­gadja el a tör­tén­te­ket, ami miatt az idei Szi­get fesz­ti­válra sem tud el­lá­to­gatni. Stei­ner Kris­tóf az Ins­tag­ra­mon ke­resz­tül osz­tott meg rész­le­te­ket kö­ve­tő­i­vel a drá­mai hely­zet­ről.

Magyar világsztár mentheti meg a rákkal küzdő sportolót

Magyar világsztár mentheti meg a rákkal küzdő sportolót

A nép­szerű he­ge­dű­mű­vész nagy­lelkű fel­aján­lás­sal se­gíti az Eu­rópa-baj­nok ka­ja­kos fel­épü­lé­sét.

A nép­szerű he­ge­dű­mű­vész nagy­lelkű fel­aján­lás­sal se­gíti az Eu­rópa-baj­nok ka­ja­kos fel­épü­lé­sét.

Ez botrány: Betiltott, rákkeltő gyógyszert kapott Végvári Ádám

Ez botrány: Betiltott, rákkeltő gyógyszert kapott Végvári Ádám

Jogos a fel­há­bo­ro­dása.

Saj­nos arról fo­galma sincs, mennyi kárt oko­zott a szer­ve­ze­té­ben a hibás vi­vő­anyag...

Balázsék öntöttek lelket a rákkal küzdő kisfiúba

Balázsék öntöttek lelket a rákkal küzdő kisfiúba

Újra se­gí­tet­tek a beteg kisfi­ú­nak.

Do­mi­nik a Cso­da­lámpa Ala­pít­vány se­gít­sé­gé­vel né­hány hete járt Ba­lázs­ék­nál a Rá­dió1 stú­di­ó­já­ban.

Megszólalt műtétje után a rákkal küzdő magyar színész: Újra van remény

Megszólalt műtétje után a rákkal küzdő magyar színész: Újra van remény

Fáj­dal­mai meg­szűn­tek, és már re­á­lis esé­lye van a gyó­gyu­lásra.

Fáj­dal­mai meg­szűn­tek, és már arra is re­á­lis esély van, hogy ha­tá­sos lesz a rá váró hossza­dal­mas ke­ze­lés.

Rossz hír jött az orvosoktól, agresszív kór támadta meg a legendás énekes szervezetét

Rossz hír jött az orvosoktól, agresszív kór támadta meg a legendás énekes szervezetét

Már fel­lépni sem tud Elvis Cos­tello.

Nagy a baj, egy műtét biz­to­san nem lesz ele­gendő. Már fel­lépni sem tud Elvis Cos­tello.

Zalatnay Sarolta megkapta a diagnózist, ezt mondta az orvosa!

Zalatnay Sarolta megkapta a diagnózist, ezt mondta az orvosa!

Az éne­kesnő ti­zen­hat évvel ez­előtt küz­dött meg a da­ga­na­tos be­teg­ség­gel.

Csoda történt: újra legyőzte a gyilkos kórt a Fradi játékosa

Csoda történt: újra legyőzte a gyilkos kórt a Fradi játékosa

Hardi Ri­chárd nem ismer le­he­tet­lent.

Ször­nyű hó­na­po­kon van túl Hardi Ri­chárd, aki ős­szel már újra jég­ko­ron­gozna. Az or­vo­sok­tól már meg­kapta az en­ge­délyt.

Alig tud lábra állni a nagybeteg magyar zenész

Alig tud lábra állni a nagybeteg magyar zenész

A le­gen­dás ze­nész ne­he­zen vi­seli...

A le­gen­dás ze­nész úgy érzi, túl van a rák­kal ví­vott harca ne­he­zén. Ugya­n­ak­kor ne­he­zen vi­seli, hogy csak na­gyon ne­he­zen képes tal­pon ma­radni.

Dráma a tárgyaláson: Életükért küzdenek a Lajcsi-per vádlottjai

Dráma a tárgyaláson: Életükért küzdenek a Lajcsi-per vádlottjai

Meg­fa­gyott a le­vegő tár­gya­lá­son...

Né­hány pil­la­natra meg­fa­gyott a le­vegő, mi­u­tán a szer­dai tár­gya­lá­son a bíró ki­lá­tásba he­lyezte, hogy a távol ma­radt vád­lot­ta­kat elő­ve­zet­teti.

Döbbenetes jelenetet videóztak egy kínai étterem konyháján

Döbbenetes jelenetet videóztak egy kínai étterem konyháján

Ez tör­tént a gő­zölgő tá­nyér fe­lett Nem csoda, hogy az in­ter­netre is fel­ke­rült a fel­vé­tel.

Ez tör­tént a gő­zölgő tá­nyér fe­lett Nem csoda, hogy az in­ter­netre is fel­ke­rült a fel­vé­tel.

Drámai bejelentés: fájdalmas időszakon van túl Ördög Nóra családja

Drámai bejelentés: fájdalmas időszakon van túl Ördög Nóra családja

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője és férje egy ideig meg­pró­bál­ták nem mu­tatni vi­de­ó­ik­ban.

Nem hiszed el, mivel gyógyul ki betegségéből Orbán Józsi

Ez komoly? Nem hiszed el, mivel gyógyul ki betegségéből Orbán Józsi

Na­gyon le­gyen­gí­tette a hó­na­po­kon át tartó fek­vés, tel­je­sen el­fá­rad­tak az izmai.

Nőni kezdett a daganat: Kemoterápia vár a magyar színészre

Nőni kezdett a daganat: Kemoterápia vár a magyar színészre

Bár a nép­szerű szín­mű­vész ko­ráb­ban ki­je­len­tette, hogy szinte bi­zo­nyo­san győ­zött a ha­lá­los kór­ral szem­ben...

Bár a nép­szerű szín­mű­vész ko­ráb­ban ki­je­len­tette, hogy szinte bi­zo­nyo­san győ­zött...

Megrázó vallomás, újabb műtéten esett át a nagybeteg színésznő

Megrázó vallomás, újabb műtéten esett át a nagybeteg színésznő

A 47 éves szí­nésznő egy kór­ház­ban ké­szült fo­tó­val tu­datta, hogy meg­ope­rál­ták.

Könnyes interjú, így küzd a gyilkos kórral a Fradi játékosa

Könnyes interjú, így küzd a gyilkos kórral a Fradi játékosa

Meg­ha­tó­dott a felé áradó sze­re­tet­től.

Meg­ha­tó­dott a felé áradó sze­re­tet­től. Nagy erőt ad neki a har­cá­hoz. Élete leg­ször­nyűbb he­te­i­ről val­lott a zöld-fehér szur­ko­lók ked­vence.

Betegségéről vallott Cinthya Dictator

Betegségéről vallott Cinthya Dictator

A na­pok­ban az a hír járta be a saj­tót, hogy sosem fog meg­gyó­gyulni a rák­ból. A te­het­sé­ges fotós most el­mondta az igaz­sá­got.

A na­pok­ban az a hír járta be a saj­tót, hogy sosem fog meg­gyó­gyulni a rák­ból. A te­het­sé­ges fotós most el­mondta az igaz­sá­got.

Üzent a nagybeteg Székhelyi József: ezt mondta

Üzent a nagybeteg Székhelyi József: ezt mondta

A szí­nész szer­ve­ze­té­ben no­vem­ber­ben di­ag­nosz­ti­zál­tak da­ga­na­tot, azóta kő­ke­mé­nyen pedig küzd a kór ellen.

A szí­nész szer­ve­ze­té­ben no­vem­ber­ben di­ag­nosz­ti­zál­tak da­ga­na­tot, azóta kő­ke­mé­nyen pedig küzd a kór ellen.

Több száz nőt ért váratlan sokk: kiderült, hogy halálos betegek

Több száz nőt ért váratlan sokk: kiderült, hogy halálos betegek

A leg­szo­mo­rúbb az egész­ben, hogy ha idő­ben di­ag­nosz­ti­zál­ták volna a be­teg­sé­get, akkor jó eséllyel gyó­gyít­ható lett volna.

Ijesztő vallomás, állandó orvosi felügyelet alatt áll Cinthya Dictator

Ijesztő vallomás, állandó orvosi felügyelet alatt áll Cinthya Dictator

A fi­a­tal hí­res­ség a szo­morú té­nyek­ről be­szélt.

A fi­a­tal hí­res­ség a szo­morú té­nyek­ről be­szélt.

Daganatáról vallott Bangó Margit: Ez egy jel volt számomra!

Daganatáról vallott Bangó Margit: Ez egy jel volt számomra!

A Kos­suth-díjas elő­adó­mű­vész már tudja, med­dig sze­retne élni.

A Kos­suth-díjas elő­adó­mű­vész már tudja, med­dig sze­retne élni, és abban is biz­tos, hogy ti­zenöt évvel ez­előtti da­ga­nata többé soha nem újul­hat már ki.

Szívszorító, ahogy a 21 éves apuka árvaságra készíti fel a kislányát

Szívszorító, ahogy a 21 éves apuka árvaságra készíti fel a kislányát

A ha­lá­los beteg apa utolsó hó­nap­ja­i­ban arra össz­pon­to­sít, hogy lánya élet­re­való le­gyen az ő ha­lála után.

A beteg apa utolsó hó­nap­ja­i­ban arra össz­pon­to­sít, hogy kis­lá­nya élet­re­való le­gyen az ő ha­lála után.

Aggasztó hírek, ezt mondta az orvos a nagybeteg színésznőnek

Aggasztó hírek, ezt mondta az orvos a nagybeteg színésznőnek

Bár a so­ro­zat­sztár tü­net­men­tes, az ered­mé­nyek okot adnak rá, hogy tart­son a kór ki­úju­lá­sá­tól.

Leukémiás kislány életéért küzd Zoltán Erika!

Leukémiás kislány életéért küzd Zoltán Erika!

Meg­ható tör­té­ne­tet me­sélt...

Meg­ható tör­té­ne­tet me­sélt el la­punk­nak Zol­tán Erika, aki egy sú­lyo­san beteg gyer­mek jó­té­kony­sági ak­ci­ó­já­ban vál­lalt fon­tos sze­re­pet.

Legyőzte a rákot, és habzsolja az életet az Omega billentyűse

Legyőzte a rákot, és habzsolja az életet az Omega billentyűse

Benkő László ta­valy nyá­ron be­je­len­tette, hogy rákos. A le­gen­dás rock­ze­nész azon­ban meg­gyó­gyult, és újra él­vezi az éle­tet!

Döbbenetes felmérés: rákosak lehetünk a gyorsételektől

Döbbenetes felmérés: rákosak lehetünk a gyorsételektől

Fél­re­ver­ték a ha­ran­go­kat az or­vo­sok.

Fél­re­ver­ték a ha­ran­go­kat az or­vo­sok: élet­ve­szé­lye­sek az ipari mód­sze­rek­kel ké­szült, előre fel­dol­go­zott élel­mi­sze­rek! Együnk minél több fris­sen fő­zött ételt.

Temetni vitte férjét a gyászoló asszony, de ezután jött a sokk

Temetni vitte férjét a gyászoló asszony, de ezután jött a sokk

A hul­la­ház dol­go­zói össze­rez­zen­tek, majd azon­nal se­gít­sé­get hív­tak. Saj­nos azon­ban akkor már késő volt.

A hul­la­ház dol­go­zói össze­rez­zen­tek, majd azon­nal se­gít­sé­get hív­tak. Saj­nos akkor már késő volt.

Dráma a színpadon: könnyekben tört ki Benkő László

Dráma a színpadon: könnyekben tört ki Benkő László

Sok­kal ér­zé­ke­nyebb, mint ko­ráb­ban.

Az Omega bil­len­tyűse nehéz idő­sza­kon van túl. Sok­kal ér­zé­ke­nyebb, mint ko­ráb­ban.

Az életét féltette: Hetekig rettegett Fodor Zsóka

Az életét féltette: Hetekig rettegett Fodor Zsóka

Le­sújtó hírt ka­pott or­vo­sa­i­tól...

A szí­nésznő he­tek­kel ez­előtt szen­ve­dett bal­ese­tet ott­ho­ná­ban, ez­után ka­pott le­sújtó hírt or­vo­sá­tól.

Összefogtak a rákkal küzdő magyar legendáért

Összefogtak a rákkal küzdő magyar legendáért

A nép­szerű ze­nész élete leg­na­gyobb har­cát vívja a ha­lá­los kór­ral. Ba­rá­tai és ze­nész­tár­sai így se­gí­te­nék!

A nép­szerű ze­nész élete leg­na­gyobb har­cát vívja a ha­lá­los kór­ral. Ba­rá­tai és ze­nész­tár­sai így se­gí­te­nék a gyó­gyu­lá­sát.

Ez a bizarr étel sokakat megmenthet a ráktól! Egyél te is belőle!

Ez a bizarr étel sokakat megmenthet a ráktól! Egyél te is belőle!

Köz­is­mert, hogy egyes zöld­sé­gek és gyü­möl­csök fo­gyasz­tása meg­véd a da­ga­na­tos be­teg­sé­gek ki­ala­ku­lá­sá­tól.

Hihetetlen segítséget kaptak a magyar rákbetegek

Hihetetlen segítséget kaptak a magyar rákbetegek

Kü­lön­le­ges gépet mu­tat­tak be.

Jó irányba halad a rák­ku­ta­tás - ál­lítja pro­fesszor dr. Kás­ler Mik­lós, az Or­szá­gos On­ko­ló­giai In­té­zet fő­igaz­ga­tója. Kü­lön­le­ges gép­pel gaz­da­go­dott az in­téz­mény.

Bangó Margit a tüdőembóliának köszönheti életét

Bangó Margit a tüdőembóliának köszönheti életét

Az éne­kesnő élete, ha csak he­tekre is, de újra re­á­lommá vál­to­zott. Fe­l­idézte 15 évvel ko­rábbi be­teg­sé­gé­nek tör­té­ne­tét.

Az éne­kesnő élete, ha csak he­tekre is, de újra re­á­lommá vál­to­zott, mi­u­tán attól kel­lett tar­ta­nia, hogy 15 év után újra meg­tá­madta szer­ve­ze­tét a ha­lá­los kor.

Bevetik a csúcstechnikát a magyar rákbetegek érdekében

Bevetik a csúcstechnikát a magyar rákbetegek érdekében

Alig vár­ják az or­vo­sok, hogy hasz­nál­has­sák a 1,7 mil­li­árd fo­rin­tos gépet.

Alig vár­ják az or­vo­sok, hogy hasz­nál­has­sák a 1,7 mil­li­árd fo­rin­tos Cy­berK­nife-ot.

Időt nyert a rákkal harcoló magyar színész

Időt nyert a rákkal harcoló magyar színész

Or­vo­sa­i­tól jó hírt ka­pott.

A szí­nész ta­valy je­len­tette be, hogy át­té­tes tü­dő­rák­kal küzd. Azóta túl van több ke­ze­lé­sen, és or­vo­sa­i­tól jó hírt ka­pott.

Bangó Margit: Istennek hála, nem vagyok rákos

Bangó Margit: Istennek hála, nem vagyok rákos

Az utóbbi idő­ben fel­röp­pent a rém­hír.

Az utóbbi idő­ben fel­röp­pent a rém­hír. hogy a le­gen­dás éne­kes­nő­nek 15 év után újra szembe kell néz­nie a ha­lá­los kór­ral. Itt az igaz­ság!

Orálszexhez járhat ez a kis extra, kérdezted már a párodat?

Orálszexhez járhat ez a kis extra, kérdezted már a párodat?

Tud­tad, hogy az orá­lis szex­nek lehet egy ho­za­déka, amire ál­ta­lá­ban se a nő, se a férfi nem szá­mít. A kel­le­met­len extra akár ha­lá­los is lehet!

Férfiak szá­mára nem lé­te­zik iz­ga­tóbb a szex­ben, mint ami­kor a nő szá­já­val csó­kol gyö­nyört a pé­ni­szére. Per­sze mindez for­dítva is igaz lehet, csak­hogy az orá­lis szex­nek lehet egy ho­za­déka, amire ál­ta­lá­ban se a nő, se a férfi nem szá­mít. A kel­le­met­len extra akár ha­lá­los is lehet!