CÍMKE: 'rák'

Hosszú hallgatás után szólalt meg állapotáról a rákbeteg Benkő László

Hosszú hallgatás után szólalt meg állapotáról a rákbeteg Benkő László

Az Omega bil­len­tyűse je­len­leg ke­mo­te­rá­piás ke­ze­lés alatt áll.

Az Omega bil­len­tyűse je­len­leg ke­mo­te­rá­piás ke­ze­lés alatt áll.

Megrendítő fotó: Brutálisan lefogyott a rákbeteg Benkő László!

Megrendítő fotó: Brutálisan lefogyott a rákbeteg Benkő László!

Az Omega ze­né­szé­nél nyár ele­jén di­ag­nosz­ti­zál­tak rossz­in­du­latú da­ga­na­tot. A sztár fel­vette a har­cot...

Az Omega ze­né­szé­nél nyár ele­jén di­ag­nosz­ti­zál­tak rossz­in­du­latú da­ga­na­tot. A sztár fel­vette a har­cot...

Felépült a daganatos betegségből Falusi Mariann édesanyja!

Felépült a daganatos betegségből Falusi Mariann édesanyja!

Hi­va­ta­lo­san is le­győzte a rákot!

A Pa-Dö-Dő együt­tes si­ke­res nagy­kon­cer­ten van túl, a nézők kö­zött mind­két éne­kesnő édes­anyja he­lyet fog­lalt.

Halálos betegséggel küzd, kezelés közben fosztották ki a hevesi bácsit

Halálos betegséggel küzd, kezelés közben fosztották ki a hevesi bácsit

Az idős férfi­nak sem­mije sem ma­radt, míg nem volt ott­hon, be­tör­tek hozzá.

Az idős férfi­nak sem­mije sem ma­radt, mert amíg nem volt ott­hon, be­tör­tek a há­zába.

Sokkoló diagnózis: tüdőrákos a rocksztár!

Sokkoló diagnózis: tüdőrákos a rocksztár!

Három hó­napja di­ag­nosz­ti­zál­ták a be­teg­sé­get nála.

A több év­ti­ze­des ke­mény ro­cker­élet nem múlt el nyom­ta­lan - leg­alábbis erre enged kö­vet­kez­tetni a leg­fris­sebb hír, amely a világ egyik leg­is­mer­tebb sztár­ját is sok­kolta.

Összefogást hirdettek a halálos kórral küzdő magyar zenészért

Összefogást hirdettek a halálos kórral küzdő magyar zenészért

Pólón üzen­tek a be­teg­ség­nek.

Az un­derg­round zenei vi­lág­ban is­mert és nép­szerű ze­ne­kar do­bosa ádáz küz­del­met foly­tat a rák ellen, mely­ben csa­pata is se­gíti. Te is meg­te­he­ted!

Aggódnak a színész életéért, lassan legyőzi a betegség

Aggódnak a színész életéért, lassan legyőzi a betegség

Sorra mondja le meg­je­le­né­seit a sztár­szí­nész - hosszas tit­ko­ló­zás után áp­ri­lis­ban je­len­tette be, hogy rákos.

Sorra mondja le meg­je­le­né­seit a sztár­szí­nész - hosszas tit­ko­ló­zás után áp­ri­lis­ban je­len­tette be, hogy rákos.

Itt az igazság: kitálalt édesapja betegségéről Benkő László fia

Itt az igazság: kitálalt édesapja betegségéről Benkő László fia

Ko­ráb­ban hír­zár­la­tot ren­del­tek el a le­gen­dás ze­nész ál­la­po­tá­ról! A fia, Ba­lázs azt is el­mondta, miért.

Ko­ráb­ban hír­zár­la­tot ren­del­tek el a le­gen­dás ze­nész ál­la­po­tá­ról! A fia, Ba­lázs azt is el­mondta, miért.

Több ezer ember vett részt a mindig mosolygó kisfiú temetésén

Több ezer ember vett részt a mindig mosolygó kisfiú temetésén

A csa­lád és a ba­rá­tok azt kér­ték, min­denki men­jen fo­ci­ci­pő­ben így fe­jezve ki sze­re­te­tét a kisfiú iránt, aki ra­jon­gott a fo­ci­ért.

Napi három csésze kávé a hosszú élet titka

Napi három csésze kávé a hosszú élet titka

Örül­het­nek a koffe­in­imá­dók!

Örül­het­nek a koffe­in­imá­dók: egy friss ku­ta­tás alap­ján a kávé az egész­sé­get is óvja, és si­ke­re­sen veszi fel a har­cot több be­teg­ség­gel szem­ben is!

Hatszor temették az orvosok, mégsem adja fel a háromgyerekes anyuka

Hatszor temették az orvosok, mégsem adja fel a háromgyerekes anyuka

Ős­sejt-transz­plan­tá­ci­ó­val ment­he­tik meg az éle­tét Innsb­ruck­ban.

Ős­sejt-transz­plan­tá­ci­ó­val ment­he­tik meg egy há­rom­gyer­me­kes ma­gyar édes­anya éle­tét Innsb­ruck­ban. Tan­csik Edit már hat­szor hal­lotta az or­vo­sok­tól, hogy ment­he­tet­len, még­sem adja fel.

Fájdalmas tündérmese: ezért ment férjhez az 5 éves kislány

Fájdalmas tündérmese: ezért ment férjhez az 5 éves kislány

A gyó­gyít­ha­tat­lan kis­lány ba­kancs­lis­tá­ján a saját es­kü­vője is sze­re­pelt.

A leg­szo­mo­rúbb tör­té­net, amit va­laha hal­lot­tál: a gyó­gyít­ha­tat­lan beteg kis­lány ba­kancs­lis­tá­ján töb­bek kö­zött a saját es­kü­vője sze­re­pelt. A szü­lők cse­le­ked­tek: min­dent úgy szer­vez­tek meg, aho­gyan egy va­lódi es­kü­vő­nél ten­nék.

Megrendítő vallomás, így harcol a rákkal a magyar zenész

Megrendítő vallomás, így harcol a rákkal a magyar zenész

Az Omega bil­len­tyűse le­sújtó hí­re­ket ka­pott: meg­kapta a máj­bi­op­szia ered­mé­nyét. Mű­tétre ké­szül a ze­nész.

Az Omega bil­len­tyűse le­sújtó hí­re­ket ka­pott: meg­kapta a máj­bi­op­szia ered­mé­nyét. Mű­tétre ké­szül.

Aggódik a daganatos zenész: Késik Benkő László szövettani eredménye!

Aggódik a daganatos zenész: Késik Benkő László szövettani eredménye!

Bor­zasztó idő­sza­kon kell ke­resz­tül­men­nie a ze­nész­nek, aki arra vár, hogy kö­zöl­jék vele: rák tá­madta-e meg szer­ve­ze­tét.

Demcsák Zsuzsa is a gyilkos kórral harcolt

Drámai vallomás: Demcsák Zsuzsa is a gyilkos kórral harcolt

Ami­kor fel­hívta az orvos, össze­om­lott, de tudta, nem ad­hatja fel.

Ami­kor fel­hívta az orvos, tel­je­sen össze­om­lott, de tudta, hogy a gye­re­kei miatt nem ad­hatja fel, és le kell győz­nie a gyil­kos kórt.

Halálos beteg a Grease egyik legnagyobb sztárja!

Halálos beteg a Grease egyik legnagyobb sztárja!

Már az ágy­ból sem tud fel­kelni.

Hu­szonöt évvel ez­előtt di­ag­nosz­ti­zál­ták a be­teg­sé­get elő­ször a Gre­ase sztár­já­nál, akkor több mű­té­ten is át­esett. Azóta úgy élte min­den­nap­jait, mint aki le is győzte a gyil­kos kórt.

Beckhamék a rák ellen küzdenek

Beckhamék a rák ellen küzdenek

Az an­go­lok ko­rábbi vi­lág­klasszisa is fel­ve­szi a har­cot a gyil­kos kór­ral.

Az an­go­lok ko­rábbi vi­lág­klasszisa is fel­ve­szi a har­cot a gyil­kos kór­ral.

Gyilkos kór, a Real Madrid kapusa megható képet posztolt

Gyilkos kór, a Real Madrid kapusa megható képet posztolt

Key­lor Navas a baj­noki cím után hívta fel a fi­gyel­met a be­teg­ségre.

Key­lor Navas a baj­noki cím után hívta fel a fi­gyel­met a be­teg­ségre. Ko­paszra nyí­ratta magát.

Ezt tette a rák Gidófalvy Attilával!

Ezt tette a rák Gidófalvy Attilával!

Most el­me­sélte, miken ment ke­resz­tül az utóbbi idő­szak­ban!

Ré­góta küzd a gyil­kos kór­ral. Most el­me­sélte, miken ment ke­resz­tül az utóbbi idő­szak­ban!

Műtét közben derült ki: gyilkos kór támadta meg Galla Miklós testét

Műtét közben derült ki: gyilkos kór támadta meg Galla Miklós testét

Erős fáj­dal­mat ér­zett: tudta, hogy va­lami nin­csen rend­ben, ezért or­vos­hoz for­dult. Két nap­pal ké­sőbb már ope­rál­ták.

Döbbenetes eredmény: beteggé tesz a gluténmentes étrend

Döbbenetes eredményre jutottak a kutatók: a gluténmentesség rossz

A ku­ta­tók sze­rint több kárt okoz a meg­vo­nás.

Bár egyre töb­ben igye­kez­nek glu­tén­men­te­sen ét­kezni, a ku­ta­tók most arra az ered­ményre ju­tot­tak, hogy több kárt okoz a meg­vo­nás.

Az orvosok sem segíthettek, belehalt a rákba Görbe Nóra férje

Az orvosok sem segíthettek, belehalt a rákba Görbe Nóra férje

Élete leg­ne­he­zebb idő­sza­kán megy ke­resz­tül a Linda című ma­gyar si­ker­so­ro­zat egy­kori sztárja.

Élete leg­ne­he­zebb idő­sza­kán megy ke­resz­tül a Linda című ma­gyar si­ker­so­ro­zat egy­kori sztárja.

Betegsége mellékhatásaitól szenved Cinthya Dictator

Betegsége mellékhatásaitól szenved Cinthya Dictator

Varga Vik­tor ked­ve­sé­nek fog­sora sokat rom­lott az utóbbi évek­ben, ezért fog­or­vosi ke­ze­lé­sekre kény­sze­rül járni.

Két éve tart a gyász: 61 éves lenne Pap Vera!

Két éve tart a gyász: 61 éves lenne Pap Vera!

Pén­te­ken volt a szü­le­tés­napja!

Áp­ri­lis­ban lesz két éve, hogy a Kos­suth-díjas szí­nésznő el­hunyt! Pá­lya­tár­sai, ba­rá­tai és csa­ládja azóta sem tud­ták meg­emész­teni a tra­gé­diát!

Kórházba került: Harcol a rák ellen a magyar politikus!

Kórházba került: Harcol a rák ellen a magyar politikus!

Évek óta kép­te­len fel­épülni a sú­lyos be­teg­ség­ből az egy­kori pénz­ügy­mi­nisz­ter! Újra kór­ház­ban ápol­ják!

Évek óta kép­te­len fel­épülni a sú­lyos be­teg­ség­ből az egy­kori pénz­ügy­mi­nisz­ter! Újra kór­ház­ban ápol­ják!

Elégtételt nyert Demcsák Zsuzsa

Elégtételt nyert Demcsák Zsuzsa

Em­be­rek ezrei, köz­tük Dem­csák Zsu­zsa is fel­há­bo­ro­dott a Ma­gyar Rák­el­le­nes Liga sokat vi­ta­tott kam­pányfilm­jén.

Em­be­rek ezrei, köz­tük Dem­csák Zsu­zsa is fel­há­bo­ro­dott a Ma­gyar Rák­el­le­nes Liga sokat vi­ta­tott kam­pányfilm­jén.

Műteni kell a rákos fiatal focistát

Műteni kell a rákos fiatal focistát

A 21 esz­ten­dős Yeray Ál­va­rez he­ré­jé­ben ta­lál­tak da­ga­na­tot.

A 21 esz­ten­dős Yeray Ál­va­rez he­ré­jé­ben ta­lál­tak da­ga­na­tot. Sür­gő­sen meg kell mű­teni a baszk lab­da­rú­gót.

Jó hír: hazamehet karácsonyra a kórházból Michael Bublé rákos kisfia

Jó hír: hazamehet karácsonyra a kórházból Michael Bublé rákos kisfia

Mi­chael Bublé rákos meg­be­te­ge­dés­sel küzdő kisfia ott­hon tölt­heti a ka­rá­csonyt csa­lád­já­val.

A kamerák okozhatták a legendás magyar tévés halálát

A kamerák okozhatták a legendás magyar tévés halálát

Ta­mási Esz­tert egy­kor egy or­szág fi­gyelte nap mint nap, hi­szen ő volt a te­le­ví­zi­ó­zás hős­ko­rá­nak első be­mon­dó­nője.

Ta­mási Esz­tert egy­kor egy or­szág fi­gyelte nap mint nap, hi­szen ő volt a te­le­ví­zi­ó­zás hős­ko­rá­nak első be­mon­dó­nője. Ha­lá­lát agy­da­ga­nat okozta 25 évvel ez­előtt.

Élet a halál után? Lefagyasztották a rákos tinédzser testét

Élet a halál után? Lefagyasztották a rákos tinédzser testét

Csak akkor ol­vaszt­ják fel a lány tes­tét, ha meg­ta­lál­ják a rák gyógy­mód­ját - lehet, hogy több száz évet kell vár­nia.

Csak akkor ol­vaszt­ják fel a lány tes­tét, ha meg­ta­lál­ják a rák gyógy­mód­ját - lehet, hogy több száz évet kell vár­nia.

Elképesztő jelenség tűnt fel az elhunyt tinilány utolsó fotóján

Elképesztő jelenség tűnt fel az elhunyt tinilány utolsó fotóján

Anyja biz­tos benne, hogy rák­be­teg lá­nyára az égiek vi­gyáz­tak, mi­előtt szer­ve­zete fel­adta a küz­del­met...

Anyja biz­tos benne, hogy rák­be­teg lá­nyára az égiek vi­gyáz­tak, mi­előtt szer­ve­zete fel­adta a küz­del­met...

Újabb hírek Michael Bublé súlyos beteg kisfiáról

Újabb hírek Michael Bublé súlyos beteg kisfiáról

Máj­rák­kal küzd a kis Noah.

A nép­szerű éne­kes a múlt héten tudta meg, hogy há­rom­éves fia rák­kal küzd.

Sokkot kapott a fotós, amikor észrevette mi rejtőzött a stég alatt

Sokkot kapott a fotós, amikor észrevette mi rejtőzött a stég alatt

Ter­mé­sze­te­sen le­fo­tóz­ták...

Vajon el­ké­pesz­tően jó ha­mi­sít­vány, vagy tény­leg igaz? A ha­tal­mas vízi lény a ki­kötő mó­ló­ján ját­szó gye­re­kek­től pár mé­terre buk­kant ki a víz­ből...

Borzalmas hír: rákos a sztárszakács 2 hónapos kisfia

Borzalmas hír: rákos a sztárszakács 2 hónapos kisfia

Tra­gi­kus hírt kö­zöl­tek az or­vo­sok Jean-Ch­ri­stop­her No­vel­li­vel és meny­asszo­nyá­val.

Gyilkos focipályák: százával szedik áldozataikat!

Gyilkos focipályák: százával szedik áldozataikat!

Vi­lág­szerte áll a bál a műfű miatt.

Vi­lág­szerte áll a bál a mű­fü­ves pá­lyák miatt. Spor­to­lók szá­za­i­nak oko­zott már rákot? Ez a hely­zet itt­hon.

Felháborodtak az orvosok Pataky Attila rákosoknak adott tanácsán

Felháborodtak az orvosok Pataky Attila rákosoknak adott tanácsán

Pa­taky At­tila "cso­dás" gyó­gyu­lása nem csak a köz­vé­le­ményt boly­gatta fel...

Pa­taky At­tila "cso­dás" gyó­gyu­lása nem csak a köz­vé­le­ményt boly­gatta fel...

Elképesztő, amit Pataky Attila állít a rákról!

Elképesztő, amit Pataky Attila állít a rákról!

De vajon nem ve­szé­lyes ez?

Napok óta ol­vas­ható szinte min­den­hol, hogy Pa­taky At­tila a ha­gyo­má­nyos or­vos­lást meg­ta­gadva, egy másik úton járva gyó­gyult ki rák­já­ból.

Kollégája megerősítette: Rákban szenved Val Kilmer

Kollégája megerősítette: Rákban szenved Val Kilmer

Ré­góta sut­tog­ták, hogy az 56 éves sztár sú­lyos beteg, ő azon­ban ha­tá­ro­zot­tan ta­gadta a plety­ká­kat...

Pataky Attila megdöbbentő vallomása: Megtudtam, rákos vagyok!

Pataky Attila: Megtudtam, rákos vagyok!

Ta­valy de­cem­ber­ben nagy fáj­dal­mak­ról és élet­menő mű­tét­ről be­szélt Pa­taky At­tila, de senki sem gon­dolta, hogy ek­kora a baj.

Szörnyű tragédia, nem tudtak segíteni a pólósok a kisfiún

Szörnyű tragédia, nem tudtak segíteni a pólósok a kisfiún

Biros Péter gá­la­meccsé­nek tel­jes be­vé­te­lét egy rákos gye­rek ke­ze­lé­sére szán­ták.

Biros Péter gá­la­meccsé­nek tel­jes be­vé­te­lét egy rákos gye­rek ke­ze­lé­sére szán­ták. Tamás Mar­cell bár hő­si­e­sen küz­dött, de két hét­tel a ta­lál­kozó után meg­halt.

Meghalt Darth Vader felesége

Meghalt
Darth Vader felesége

A hí­res­ség a MacGy­ver­ben és az Es­küdt el­len­sé­gek­ben is sze­re­pelt.

A hí­res­ség a MacGy­ver­ben és az Es­küdt el­len­sé­gek­ben is sze­re­pelt. A rákot azon­ban nem győz­hette le...

Kiderült: Majka édesanyja újra a rettegett kórral küzd

Kiderült: Majka édesanyja újra súlyos beteg! Így viseli...

Majka áll mel­lette a baj­ban.

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője mos­ta­ná­ban gyak­ran volt le­tört. Nem is csoda, hi­szen az anyu­kája újra a ret­te­gett kór­ral küzd!

Megrázó családi titkokról vallott Vitányi Judit

Megrázó családi titkokról vallott Vitányi Judit

Élete egyik leg­ne­he­zebb idő­sza­kán van túl a csi­nos mű­sor­ve­zető. Most úgy tűnik, végre fel­lé­le­gez­het.

Élete egyik leg­ne­he­zebb idő­sza­kán van túl a csi­nos mű­sor­ve­zető. Most úgy tűnik, végre fel­lé­le­gez­het.

Bizarr élőlényeket fotóztak a Marson, igaz lehet a legenda?

Bizarr élőlényeket fotóztak a Marson, igaz lehet a legenda?

Nem ez az első eset, hogy el­ké­pesztő le­letre buk­kan­nak a vörös boly­gón a lel­kes ufó­hí­vők.

Nem ez az első eset, hogy el­ké­pesztő le­letre buk­kan­nak a vörös boly­gón a lel­kes ufó­hí­vők.

Fájdalmas vallomás: Kivetette prosztatáját Ben Stiller!

Fájdalmas vallomás: Kivetette prosztatáját Ben Stiller!

Meg­törte a csen­det a szí­nész...

Az öt­ven­éves sztár két év hall­ga­tás után törte meg a csen­det sú­lyos be­teg­sé­gé­ről.

Íme az ital, ami legyőzte a kávét! Ezt kellene innod minden reggel

Íme az ital, ami legyőzte a kávét! Ezt kellene innod minden reggel

Mit szól­nál, ha ezen­túl a reg­geli ká­vé­dat egy sok­kal egész­sé­ge­sebb italra cse­rél­néd? A zöld tea az éle­te­det meg­ment­heti!

Tragédia! Rákban elhunyt édesanyját gyászolja a híres magyar focista

Tragédia! Rákban elhunyt édesanyját gyászolja a híres magyar focista

A lab­da­rú­gásba me­ne­kül a fáj­da­lom elől az egyik leg­is­mer­tebb já­té­ko­sunk.

A lab­da­rú­gásba me­ne­kül a fáj­da­lom elől az egyik leg­is­mer­tebb já­té­ko­sunk. A világ másik felén, a sok­szo­ros vá­lo­ga­tott vi­lág­járó csa­lád­tag is gyá­szol.

Drámai kijelentés: Öngyilkos lett David Bowie?

Drámai kijelentés: Öngyilkos lett David Bowie?

Egy is­me­rőse sze­rint a sú­lyos beteg sztár maga dön­tött úgy, hogy véget vet szen­ve­dé­se­i­nek...

Bár eddig biz­tos­nak tűnt, hogy a le­gen­dás éne­kes­sel a rák vég­zett, egy is­me­rőse sze­rint a sú­lyos beteg sztár maga dön­tött úgy, hogy véget vet szen­ve­dé­se­i­nek...

Egy nappal esküvője előtt halt meg a rákos nő

Egy nappal esküvője előtt halt meg a rákos nő

Be­te­gen is­merte meg vő­le­gé­nyét, aki min­dent vál­lalt érte, még a biz­tos öz­vegy­sé­get is.

Be­te­gen is­merte meg vő­le­gé­nyét, aki min­dent vál­lalt érte, még a biz­tos öz­vegy­sé­get is. De a sors más­hogy akarta.

Sorsdöntő napok várnak Majka édesanyjára

Sorsdöntő napok várnak Majka édesanyjára

Ibo­lya néni tü­rel­me­sen vár...

Ibo­lya néni tü­rel­me­sen várja, hogy a ke­mo­te­rá­pia után szer­ve­zete ismét erőre kap­jon. Lé­lek­ben már szep­tem­ber 23-ára ké­szül...

A nők csaknem fele nem is tudja, pontosan hol keresse a vagináját

A nők csaknem fele nem is tudja, pontosan hol keresse a vagináját

Egy mos­tani fel­mé­rés azt mu­tatja, hogy a nők több­sége nincs tisz­tá­ban saját ana­tó­mi­á­já­val. Ez sok­szor az éle­tükbe is ke­rül­het...

Tetovált mellét posztolta az Instagramra, számos rajongója lett

Tetovált mellét posztolta az Instagramra, számos rajongója lett

A mell­rák­ból ki­gyó­gyult nő fény­képe rend­kí­vüli nép­sze­rű­ségre tett szert az in­ter­ne­ten. A fotó egy csu­pasz női mel­let áb­rá­zol...

Gyönyörű kollégája tartja a lelket a súlyos beteg Shannen Dohertyben!

Gyönyörű kollégája tartja a lelket a súlyos beteg Shannen Dohertyben!

A mell­­rák­­kal küzdő sztár meg­­ható Ins­­tag­­ram-fo­­tó­­val kö­­szönte meg pá­lya­tár­sá­nak, hogy mel­lette áll.

Újabb hírek Majka édesanyjáról

Újabb hírek Majka édesanyjáról

Ibo­lya néni az utolsó ke­ze­lés után várta a ta­lál­ko­zást, de...

Ibo­lya néni úgy ter­vezte, hogy az utolsó ke­ze­lés utáni he­tek­ben végre meg­lá­to­gatja négy hó­na­pos uno­ká­ját, akit a be­teg­sége miatt eddig nem lát­ha­tott. Saj­nos még vár­nia kell...

Gáspár Laci segített az édesanyjának túlélni a halálos betegséget

Gáspár Laci segített az édesanyjának túlélni a halálos betegséget

So­káig nem volt biz­tos, hogy fel­épül.

Az éne­kes édes­anyja sú­lyos be­teg­ség­gel küz­dött, so­káig nem volt biz­tos, hogy fel­épül a sú­lyos kór­ból.

Sorstársainak üzent Majka édesanyja! Túl van a nehezén

Sorstársainak üzent Majka édesanyja! Túl van a nehezén

Ibo­lya néni túl van az utolsó ke­mo­te­rá­piás ke­ze­lé­sen. Már csak vár­nia kell az ered­ményre.

Ibo­lya néni túl van az utolsó ke­mo­te­rá­piás ke­ze­lé­sen. Már csak vár­nia kell az ered­ményre, de tíz nap múlva meg­lá­to­gatja má­so­dik uno­ká­ját.

Megnevezte a rosszakaróit Stadler József

Megnevezte a rosszakaróit Stadler József

A vál­lal­kozó a Mok­ká­ban árulta el, sze­rinte kik ár­ta­nak neki.

A vál­lal­kozó a Mok­ká­ban árulta el, sze­rinte kik ár­ta­nak neki.

Ennél szomorúbb fotót keresve sem találsz! Bajor, Somló, Komár...

Ennél szomorúbb képet keresve sem találsz!

Túl sok jó ember ment el az utóbbi évek­ben. Ki­hu­nyó­ban egy le­gen­dás kor­szak nagy alak­ja­i­nak fénye. Ők hár­man már csak kép­ről mo­so­lyog­nak ránk.

Könnyfakasztó: Súlyos betegségéről vallott Shannen Doherty!

Könnyfakasztó: Súlyos betegségéről vallott Shannen Doherty!

Mell­rák­ban szen­ved a vi­lág­sztár.

Élete leg­­­ke­­mé­­nyebb küz­­del­mé­ről me­sélt a Bű­­bá­­jos bo­­szor­­kák egy­­kori sztár­ja.

Gyász! Meghalt Roger Moore lánya!

Gyász! Meghalt Roger Moore lánya!

Noha Ch­ris­tina nem a vér sze­rinti gyer­meke volt a le­gen­dás szí­nész­nek, mégis sa­ját­ja­ként sze­rette őt. 47 éves ko­rá­ban érte a halál.

Noha Ch­ris­tina nem a vér sze­rinti gyer­meke volt a le­gen­dás szí­nész­nek, mégis sa­ját­ja­ként sze­rette őt. 47 éves ko­rá­ban érte a halál.

Már évekkel ezelőtt megváltoztatta a rák Somló Tamás életét

Már évekkel ezelőtt megváltoztatta a rák Somló Tamás életét

Az éne­kes min­den­kit óva in­tett a ci­ga­ret­tá­tól, főleg azok után, hogy el­vesz­tette a leg­jobb ba­rát­ját.

Az éne­kes min­den­kit óva in­tett a ci­ga­ret­tá­tól, főleg azok után, hogy el­vesz­tette a leg­jobb ba­rát­ját.

Megrázó fotók a rákban szenvedő amerikai színésznőről!

Megrázó fotók a rákban szenvedő amerikai színésznőről!

Egy éve di­ag­nosz­ti­zál­ták a kórt.

Egy éve di­ag­nosz­ti­zál­ták a kórt.

Így gyászolják a súlyos betegségben elhunyt Paja-G-t!

Így gyászolják a súlyos betegségben elhunyt Paja-G-t!

Szer­ve­zete fel­adta a har­cot...

A te­het­sé­ges rap­per évek óta har­colt a gyil­kos kór­ral, a rák­kal. Szer­ve­zete pén­te­ken adta fel a har­cot. 27 éves volt.

Majka nagybeteg édesanyja már készül fia lagzijára

Majka nagybeteg édesanyja már készül fia lagzijára

Ibo­lya né­ni­vel be­teg­sége el­le­nére is ma­da­rat lehet fo­gatni, mióta tudja, hogy fia meg­kérte Hajni kezét, és ké­szül­nek az es­kü­vőre.

Ibo­lya né­ni­vel be­teg­sége el­le­nére is ma­da­rat lehet fo­gatni, mióta tudja, hogy ko­ráb­ban csa­po­dár éle­tet élő fia meg­kérte Hajni kezét, és a két­gyer­me­kes pár ko­mo­lyan ké­szül az es­kü­vőre. Az idős asszony ígéri, lát­ják őt még táncra per­dülni Majka lag­zi­ján.

Ezért tiltották el unokájától Majka édesanyját

Ezért tiltották el unokájától Majka édesanyját

Majka édes­anyja több­ször állt már nye­résre a rák­kal ví­vott hosszú évek óta tartó küz­delme során.

Majka édes­anyja több­ször állt már nye­résre a rák­kal ví­vott hosszú évek óta tartó küz­delme során és most megint van re­mény. Uno­kája öle­lé­sére azon­ban még vár­nia kell.

Tragédia: Súlyos betegségben halt meg a fiatal szépségkirálynő

Tragédia: Súlyos betegségben halt meg a fiatal szépségkirálynő

A 22 éves szép­ség 2014-ben har­ma­dik lett a Miss World dön­tő­jé­ben.

A 22 éves szép­ség 2014-ben har­ma­dik lett a Miss World dön­tő­jé­ben.

Szívszorító: magára tetováltatta kisfia rémes sebét az apuka

Szívszorító: magára tetováltatta kisfia rémes sebét az apuka

Meg­in­dító tör­té­net kö­vet­ke­zik.

A kisfiút több­ször is mű­töt­ték már agy­da­ga­nata miatt, s a be­avat­ko­zás nyo­mai lát­ha­tóak a ko­po­nyá­ján.

Mellbimbókat tetovál a mellrák túlélőire a tetoválóművész

Mellbimbókat tetovál a mellrák túlélőire a tetoválóművész

Az ön­bi­zal­mat sze­retné visszadani.

Mell­bim­bók te­to­vá­lá­sá­val sze­retné vissza­adni a be­teg­ség­ből fel­épült nők ön­bi­zal­mát a mű­vész.

Majka élete legnehezebb Duettjén van túl

Majka élete legnehezebb Duettjén van túl

Va­sár­nap este na­gyot ala­kí­tott.

Va­sár­nap este még Lip­tai Cla­u­dia göm­bö­lyödő po­cakja sem volt elég, hogy el­vonja a fi­gyel­met Maj­ká­ról, aki nagy­be­teg édes­any­jáért ag­gó­dik.

Felesége rákbetegségéről vallott Deák Bill Gyula!

Felesége rákbetegségéről vallott Deák Bill Gyula!

Rákot di­ag­nosz­ti­zál­tak Ma­ri­ká­nál...

Ma­ri­ká­nál évek­kel ez­előtt rákot di­ag­nosz­ti­zál­tak az or­vo­sok... Ki­de­rült, hogy van azóta!

Tragédia árnyékolja be Eva Mendes terhességét

Tragédia árnyékolja be Eva Mendes terhességét

A hol­ly­woodi bom­bázó bátyja, a két­gyer­me­kes Juan Car­los Men­dez el­vesz­tette a har­cot a rák ellen.

A hol­ly­woodi bom­bázó bátyja, a két­gyer­me­kes Juan Car­los Men­dez el­vesz­tette a har­cot a rák ellen.

Legyőzte a tumort a Szomszédok presszósa!

Legyőzte a tumort a Szomszédok presszósa!

Epres At­ti­lát ős­szel mű­töt­ték, már a szín­padra is vissza­tért a sú­lyos be­teg­ség után.

Kiderült! Ezért halt meg a legendás autóversenyző

Kiderült! Ezért halt meg a legendás autóversenyző

Fer­jáncz At­tila évek óta beteg volt.

Fer­jáncz At­tila évek óta küz­dött sú­lyos be­teg­sé­gé­vel, de szer­ve­zete szom­bat haj­nal­ban vég­leg föl­adta a har­cot. Csa­ládja kö­ré­ben, kór­házi ágyán érte a halál.

Feleségét gyászolja Tom Jones

Feleségét gyászolja Tom Jones

Lady Me­linda Rose Wo­od­ward szer­ve­zete fel­adta a har­cot a sú­lyos kór ellen. Rövid, de in­ten­zív küz­de­lem­ben alul­ma­radt a rák­kal szem­ben.

Lady Me­linda Rose Wo­od­ward szer­ve­zete fel­adta a har­cot a sú­lyos kór ellen. Rövid, de in­ten­zív küz­de­lem­ben alul­ma­radt a rák­kal szem­ben.

Súlyos tragédia árnyékolja be Hugh Hefner születésnapját

Súlyos tragédia árnyékolja be Hugh Hefner születésnapját

A Play­boy atyja meg­ren­dül­ten tu­datta ra­jon­gó­i­val a Twit­te­ren, hogy el­hunyt sze­re­tett öccse, Keith.

A Play­boy atyja meg­ren­dül­ten tu­datta ra­jon­gó­i­val a Twit­te­ren, hogy el­hunyt sze­re­tett öccse, Keith.

Ennyire megviseli a kezelés Majka súlyos beteg édesanyját

Ennyire megviseli a kezelés Majka súlyos beteg édesanyját

Hő­si­e­sen küzd az idős asszony.

Meg­kez­dő­dött Ibo­lya néni ke­mo­te­rá­piás ke­ze­lése, ami na­gyon meg­vi­seli az asszonyt, de hő­si­e­sen állja a meg­pró­bál­ta­tá­so­kat.

Súlyos betegség miatt mondhatta le turnéját Janet Jackson

Súlyos betegség miatt mondhatta le turnéját Janet Jackson

Ag­gód­nak a ra­jon­gók!

Az éne­kes­nő­nek év ele­jén egy tu­mort ta­lál­tak a tor­ká­ban, most pedig hir­te­len meg­sza­kí­totta kon­cert­kör­út­ját.

Súlyos beteg felesége miatt nem lép fel Tom Jones

Súlyos beteg felesége miatt nem lép fel Tom Jones

Min­den­képp imá­dott neje mel­lett akar lenni a kri­ti­kus pil­la­na­tok­ban, ezért le­mondta a tur­nét.

El­ma­rad­nak Tom Jones rég­óta várt áp­ri­lisi kon­cert­jei. A le­gen­dás éne­kes fe­le­sége, Linda sú­lyos beteg, meg­tá­madta szer­ve­ze­tét a rák. Jones min­den­képp imá­dott neje mel­lett akar lenni a kri­ti­kus pil­la­na­tok­ban, ezért dön­tött úgy, hogy le­mondja a tur­nét.

Hallgatott fájdalmas titkáról! Ebbe halt bele Andai Györgyi!

Hallgatott fájdalmas titkáról! Ebbe halt bele Andai Györgyi!

68 éves ko­rá­ban hunyt el a szí­nésznő!

68 éves ko­rá­ban hunyt el a Já­szai Mari- és Aase-díjas szí­nésznő, aki­nek csak leg­kö­ze­lebbi hoz­zá­tar­to­zói tud­ták: évek óta sú­lyos be­teg­ség­ben szen­ved.

Czeizel Endre előre sejtette súlyos betegségét

Czeizel Endre előre sejtette súlyos betegségét

So­káig szá­mí­tott rá, hogy rákos lesz

A ta­valy el­hunyt ge­ne­ti­kus rég­óta szá­mí­tott rá, hogy rákos lesz, hi­szen csa­lád­já­ban már több­ször is fel­ütötte fejét a gyil­kos kór.

Ezért nem merték látogatni barátai a rákban elhunyt Andai Györgyit!

Ezért nem merték látogatni barátai a rákban elhunyt Andai Györgyit!

Három évig szen­ve­dett a gyil­kos kór­tól, ször­nyű fáj­dal­mak kí­noz­ták.

Három évig szen­ve­dett a gyil­kos kór­tól, ször­nyű fáj­dal­mak kí­noz­ták. Több is­me­rőse is úgy gon­dolta, ha nem tud­nak neki semmi biz­ta­tót mon­dani, akkor in­kább nem is lá­to­gat­ják meg.