CÍMKE: 'rák'

Legyőzte a rák, elhunyt az olimpikon sportoló

Legyőzte a rák, elhunyt az olimpikon sportoló

A ko­sa­ras olim­piát nyert az ame­ri­kai vá­lo­ga­tot­tal, de két baj­noki címet is meg­szer­zett.

Titkolja gyermeke előtt betegségét Székhelyi József!

Titkolja gyermeke előtt betegségét Székhelyi József!

A nép­szerű mű­vész min­den ere­jé­vel küzd a sú­lyos be­teg­ség ellen!

Döntött a család: Így temetik el a decemberben elhunyt Fábián Julit

Döntött a család: Így temetik el a decemberben elhunyt Fábián Julit

A te­me­té­sére csak a szűk csa­ládi és ba­ráti kört hív­ják meg...

A te­me­té­sére csak a szűk csa­ládi és ba­ráti kört hív­ják meg...

Szomorú hírt kaptunk: rákban hunyt el a 46 éves színésznő

Szomorú hírt kaptunk: rákban hunyt el a 46 éves színésznő

A több ame­ri­kai film­ből is is­mert vi­et­nami szí­nésznő ked­den Los An­ge­les­ben hunyt el.

A több ame­ri­kai film­ből is is­mert vi­et­nami szí­nésznő ked­den Los An­ge­les­ben hunyt el.

Fodor Zsóka tartja a lelket a beteg Benkő Lászlóban!

Fodor Zsóka tartja a lelket a beteg Benkő Lászlóban!

Ebben a nehéz idő­szak­ban is nagy tá­ma­sza Zsóka a ze­nész­nek! Kü­lön­le­ges a kap­cso­la­tuk!

Ebben a nehéz idő­szak­ban is nagy tá­ma­sza Zsóka a ze­nész­nek! Kü­lön­le­ges a kap­cso­la­tuk!

Fia közölte a szomorú hírt: elhunyt a népszerű énekes

Fia közölte a szomorú hírt: elhunyt a népszerű énekes

Nagy ha­tás­sal volt más ze­né­szekre.

A sou­l­éne­kes nagy ha­tás­sal volt más híres ze­né­szekre is, a mu­zsi­kát pedig a val­lá­sos életbe is be­vonta.

Megszólalt a daganatos Székhelyi József: Így gyógyítom magam!

Megszólalt a daganatos Székhelyi József: Így gyógyítom magam!

Egy hét­tel ez­előtt je­len­tette be a szí­nész: da­ga­na­tos be­teg­ség­gel küzd.

Egy hét­tel ez­előtt je­len­tette be a szí­nész: da­ga­na­tos be­teg­ség­gel küzd.

Megrázó vallomás: Kemoterápiát kap a daganatos Székhelyi József!

Megrázó vallomás: Kemoterápiát kap a daganatos Székhelyi József!

Min­denki bízik abban, hogy a ke­ze­lés se­gí­teni fog a szí­nész­nek abban, hogy le­győzze a gyil­kos kórt!

Egy életmódszakértő bunkó kijelentésén háborognak a daganatos betegek

Egy életmódszakértő bunkó kijelentésén háborognak a daganatos betegek

Döb­be­ne­tes esz­me­fut­ta­tást tett közzé a rák­be­teg­ség­ről az auszt­rál nő.

Döb­be­ne­tes esz­me­fut­ta­tást tett közzé a rák­be­teg­ség­ről az auszt­rál nő. Sze­rinte a rák annyit je­lent, hogy a szer­ve­zet így sza­ba­dul meg a mér­gek­től, és nem olyan rossz dolog, mint az em­be­rek ál­ta­lá­ban gon­dol­ják. El­ké­pesztő a fel­há­bo­ro­dás!

Halálos kórral küzd a fociedző, játékosai csodát tettek

Halálos kórral küzd a fociedző, játékosai csodát tettek

A Se­villa mes­tere há­rom­gó­los hát­rány­ban kö­zölte a rossz hírt a lab­da­rú­gók­kal. A meccs dön­tet­len lett.

A Se­villa mes­tere há­rom­gó­los hát­rány­ban kö­zölte a rossz hírt a lab­da­rú­gók­kal. A meccs dön­tet­len lett.

Sokkoló felfedezés: így lesznek rákosak a gyerekek nagyszüleik miatt

Sokkoló felfedezés: így lesznek rákosak a gyerekek nagyszüleik miatt

Sok szülő bízza a gye­re­keit a nagy­szü­lőkre, míg ők dol­goz­nak, de a gon­dos­ko­dás­nak ha­lá­los kö­vet­kez­mé­nyei is le­het­nek!

Szívszorító részletek derültek ki a most elhunyt magyar modellről

Szívszorító részletek derültek ki a most elhunyt magyar modellről

Amina Ma­la­ko­nára min­denki me­leg­szívű lány­ként em­lék­szik, is­me­rő­seit sok­kolta a ha­lál­híre.

Titkolja lánya elől, mégis kitudódott: Súlyos beteg Székhelyi József

Titkolja lánya elől, mégis kitudódott: Súlyos beteg Székhelyi József

Né­hány nap­pal ez­előtt tudta meg a sok­koló di­ag­nó­zist.

Né­hány nap­pal ez­előtt tudta meg a sok­koló di­ag­nó­zist, de nem akarja, hogy saj­nál­ják.

Családja most közölte a szomorú hírt: rákban hunyt el az énekes

Családja most közölte a szomorú hírt: rákban hunyt el az énekes

Az éne­kes ze­ne­kara vi­lág­hírű ban­dák­kal in­dult egy idő­ben.

Az éne­kes ze­ne­kara vi­lág­hírű ban­dák­kal in­dult egy idő­ben, de meg­őrizte köz­vet­len­sé­gét.

Megtudta, hogy halálos beteg, majd megszervezte az álomlagzit

Megtudta, hogy halálos beteg, majd megszervezte az álomlagzit

A férfi nem om­lott össze és min­dent meg­tett sze­ret­te­i­ért utolsó nap­ja­i­ban.

A férfi nem om­lott össze és min­dent meg­tett sze­ret­te­i­ért élete utolsó nap­ja­i­ban.

Halálra itta magát az anyuka, aki azt ünnepelte, hogy kigyógyult a rákból

Halálra itta magát az anyuka, aki azt ünnepelte, hogy kigyógyult a rákból

A két­gye­re­kes csa­lád­anya egy éven ke­resz­tül küz­dött a ha­lá­los kór­ral, majd egy rossz dön­tés miatt ér­tel­met­le­nül tá­vo­zott...

Csoda történt: így gyógyult ki a rákból Bangó Margit!

Csoda történt: így gyógyult ki a rákból Bangó Margit!

El­mondta, ő mitől gyó­gyult meg!

Csoda tör­tént, vagy ilyen sokat szá­mít, ha hi­szünk a gyó­gyu­lá­sunk­ban? Az éne­kesnő el­mondta, ő mitől gyó­gyult meg!

Barátai előtt is titkolta betegségét az elhunyt magyar pornósztár

Barátai előtt is titkolta betegségét az elhunyt magyar pornósztár

A híres szí­nésznő hét évig küz­dött a rák­kal, míg­nem a gyil­kos kór le­győzte őt.

Elképesztő dráma: Felkészült a halálra Majka édesanyja

Elképesztő dráma: Felkészült a halálra Majka édesanyja

Min­den va­sár­nap erő fe­lett tel­je­sít...

Majka min­den va­sár­nap el­ké­pesztő lé­lek­je­len­lét­tel áll helyt a Sz­tár­ban Sztár zsű­ri­je­ként. Szó­ra­koz­tat, mi­köz­ben lé­lek­ben biz­to­san va­la­hol más­hol jár...

Lányával együtt jár rákszűrésre Zoltán Erika!

Lányával együtt jár rákszűrésre Zoltán Erika!

A korai di­ag­nó­zis és po­zi­tív élet­szem­lé­lete miatt sze­ren­csére gyor­san le­szá­molt a kór­ral.

A korai di­ag­nó­zis és po­zi­tív élet­szem­lé­lete miatt sze­ren­csére gyor­san le­szá­molt a kór­ral.

Megrázó vallomás: Szétégette a sugárkezelés Cinthya Dictator bőrét!

Megrázó vallomás: Szétégette a sugárkezelés Cinthya Dictator bőrét!

Meg­tá­madta a gyil­kos kór, sok szen­ve­dé­sen kel­lett ke­resz­tül­men­nie! Meg­döb­bentő rész­le­tek­ről me­sélt!

Lezárult egy korszak a megoperált Havas Henrik életében

Lezárult egy korszak a megoperált Havas Henrik életében

Rákos szö­ve­te­ket ta­lál­tak az or­vo­sok.

A Tanár úr szer­ve­ze­té­ben rákos szö­ve­te­ket ta­lál­tak az or­vo­sok.

Friss információk a nagybeteg Benkő László állapotáról!

Friss információk a nagybeteg Benkő László állapotáról!

A ze­nész­ről má­jus­ban de­rült ki, hogy rákos, azóta fo­lya­ma­tos meg­fi­gye­lés alatt tart­ják.

A ze­nész­ről má­jus­ban de­rült ki, hogy rákos, azóta fo­lya­ma­tos meg­fi­gye­lés alatt tart­ják.

Rákbeteg kisfiúnak segített Harsányi Levente

Rákbeteg kisfiúnak segített Harsányi Levente

A mű­sor­ve­ze­tőt annyira meg­érin­tette egy hall­ga­tói meg­ke­re­sés, hogy rög­tön cse­le­ke­dett.

A mű­sor­ve­ze­tőt annyira meg­érin­tette egy hall­ga­tói meg­ke­re­sés, hogy rög­tön cse­le­ke­dett.

Családja jelentette be: kórházba került, majd elhunyt a népszerű sportoló

Családja jelentette be: kórházba került, majd elhunyt a népszerű sportoló

A spor­toló sú­lyos be­teg­ség­ben szen­ve­dett, éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni az or­vo­sok.

Sokkoló hír, gyilkos kórral küzd a Fradi játékosa

Sokkoló hír, gyilkos kórral küzd a Fradi játékosa

Hát­rányba ke­rült élete nagy meccsén.

Össze­om­lott a 24 éves spor­toló. Hát­rányba ke­rült élete nagy meccsén. Újra meg­tá­madta a szer­ve­ze­tét az egy­szer már le­győ­zött be­teg­ség.

Mérgező festékkel tetoválnak! Rákot is okozhat az őrült divat?

Mérgező festékkel tetoválnak! Rákot is okozhat az őrült divat?

Egy ku­ta­tás sze­rint a fes­ték ré­szecs­kéi le­ra­kód­nak a szer­ve­zet­ben.

Egy új ku­ta­tás­nak el­ső­ként si­ke­rült bi­zo­nyí­té­kot szol­gál­tat­nia, hogy a fes­ték ré­szecs­kéi ké­pe­sek utazni az em­beri szer­ve­zet­ben, és le is ra­kód­nak. Kér­dés, hogy ott vajon mi­lyen ha­tá­so­kat vál­ta­nak ki.

Hosszú hallgatás után szólalt meg állapotáról a rákbeteg Benkő László

Hosszú hallgatás után szólalt meg állapotáról a rákbeteg Benkő László

Az Omega bil­len­tyűse je­len­leg ke­mo­te­rá­piás ke­ze­lés alatt áll.

Az Omega bil­len­tyűse je­len­leg ke­mo­te­rá­piás ke­ze­lés alatt áll.

Felépült a daganatos betegségből Falusi Mariann édesanyja!

Felépült a daganatos betegségből Falusi Mariann édesanyja!

Hi­va­ta­lo­san is le­győzte a rákot!

A Pa-Dö-Dő együt­tes si­ke­res nagy­kon­cer­ten van túl, a nézők kö­zött mind­két éne­kesnő édes­anyja he­lyet fog­lalt.

Megrendítő fotó: Brutálisan lefogyott a rákbeteg Benkő László!

Megrendítő fotó: Brutálisan lefogyott a rákbeteg Benkő László!

A ze­nész­nél nyár ele­jén di­ag­nosz­ti­zál­tak rossz­in­du­latú da­ga­na­tot.

Az Omega ze­né­szé­nél nyár ele­jén di­ag­nosz­ti­zál­tak rossz­in­du­latú da­ga­na­tot. A sztár fel­vette a har­cot a gyil­kos kór­ral! Min­den ere­jé­vel küzd, hogy meg­gyó­gyul­has­son!

Aggódnak a színész életéért, lassan legyőzi a betegség

Aggódnak a színész életéért, lassan legyőzi a betegség

Sorra mondja le meg­je­le­né­seit a sztár­szí­nész - hosszas tit­ko­ló­zás után áp­ri­lis­ban je­len­tette be, hogy rákos.

Sorra mondja le meg­je­le­né­seit a sztár­szí­nész - hosszas tit­ko­ló­zás után áp­ri­lis­ban je­len­tette be, hogy rákos.

Sokkoló diagnózis: tüdőrákos a rocksztár!

Sokkoló diagnózis: tüdőrákos a rocksztár!

A több év­ti­ze­des ke­mény ro­cker­élet nem múlt el nyom­ta­lan - leg­alábbis erre enged kö­vet­kez­tetni a leg­fris­sebb hír, amely a világ egyik leg­is­mer­tebb sztár­ját is sok­kolta.

A több év­ti­ze­des ke­mény ro­cker­élet nem múlt el nyom­ta­lan - a leg­fris­sebb hír a világ egyik leg­is­mer­tebb sztár­ját is sok­kolta.

Összefogást hirdettek a halálos kórral küzdő magyar zenészért

Összefogást hirdettek a halálos kórral küzdő magyar zenészért

Pólón üzen­tek a be­teg­ség­nek.

Az un­derg­round zenei vi­lág­ban is­mert és nép­szerű ze­ne­kar do­bosa ádáz küz­del­met foly­tat a rák ellen, mely­ben csa­pata is se­gíti. Te is meg­te­he­ted!

Itt az igazság: kitálalt édesapja betegségéről Benkő László fia

Itt az igazság: kitálalt édesapja betegségéről Benkő László fia

Ko­ráb­ban hír­zár­la­tot ren­del­tek el.

Ko­ráb­ban hír­zár­la­tot ren­del­tek el a le­gen­dás ze­nész ál­la­po­tá­ról! A fia, Ba­lázs azt is el­mondta, miért.

Hatszor temették az orvosok, mégsem adja fel a háromgyerekes anyuka

Hatszor temették az orvosok, mégsem adja fel a háromgyerekes anyuka

Ős­sejt-transz­plan­tá­ci­ó­val ment­he­tik meg az éle­tét Innsb­ruck­ban. Tan­csik Edit nem adja fel

Megrendítő vallomás, így harcol a rákkal a magyar zenész

Megrendítő vallomás, így harcol a rákkal a magyar zenész

Benkő László le­sújtó hírt ka­pott.

Az Omega bil­len­tyűse le­sújtó hí­re­ket ka­pott: Benkő László meg­kapta a máj­bi­op­szia ered­mé­nyét, amely­ből ki­de­rült, hogy rossz­in­du­latú da­ga­nata van.

Több ezer ember vett részt a mindig mosolygó kisfiú temetésén

Több ezer ember vett részt a mindig mosolygó kisfiú temetésén

Min­denki el­jö­he­tett a kis Brad­ley te­me­té­sére.

Min­denki el­jö­he­tett a kis Brad­ley te­me­té­sére, aki­nek mo­so­lya mil­li­ó­kat érin­tett meg.

Napi három csésze kávé a hosszú élet titka

Napi három csésze kávé a hosszú élet titka

Örül­het­nek a koffe­in­imá­dók!

Örül­het­nek a koffe­in­imá­dók: egy friss ku­ta­tás alap­ján a kávé az egész­sé­get is óvja, és si­ke­re­sen veszi fel a har­cot több be­teg­ség­gel szem­ben is!

Fájdalmas tündérmese: ezért ment férjhez az 5 éves kislány

Fájdalmas tündérmese: ezért ment férjhez az 5 éves kislány

A gyó­gyít­ha­tat­lan beteg kis­lány ba­kancs­lis­tá­ján töb­bek kö­zött a saját es­kü­vője sze­re­pelt. A szü­lők cse­le­ked­tek.

Aggódik a daganatos zenész: Késik Benkő László szövettani eredménye!

Aggódik a daganatos zenész: Késik Benkő László szövettani eredménye!

Bor­zasztó idő­sza­kon kell ke­resz­tül­men­nie...

Bor­zasztó idő­sza­kon kell ke­resz­tül­men­nie...

Demcsák Zsuzsa is a gyilkos kórral harcolt

Demcsák Zsuzsa is a gyilkos kórral harcolt

Ami­kor fel­hívta az orvos, tel­je­sen össze­om­lott, de tudta, hogy a gye­re­kei miatt nem ad­hatja fel, és le kell győz­nie a gyil­kos kórt.

Ami­kor fel­hívta az orvos tel­je­sen össze­om­lott, de tudta, hogy a gye­re­kei miatt nem ad­hatja fel és le kell győz­nie a gyil­kos kórt.

Gyilkos kór, a Real Madrid kapusa megható képet posztolt

Gyilkos kór, a Real Madrid kapusa megható képet posztolt

Key­lor Navas a baj­noki cím után hívta fel a fi­gyel­met a be­teg­ségre.

Ezt tette a rák Gidófalvy Attilával!

Ezt tette a rák Gidófalvy Attilával!

Most el­me­sélte, miken ment ke­resz­tül az utóbbi idő­szak­ban!

Ré­góta küzd a gyil­kos kór­ral. Most el­me­sélte, miken ment ke­resz­tül az utóbbi idő­szak­ban!

Halálos beteg a Grease sztárja!

Halálos beteg a Grease sztárja!

Hu­szonöt évvel ez­előtt di­ag­nosz­ti­zál­ták a be­teg­sé­get elő­ször a Gre­ase sztár­já­nál, akkor több mű­té­ten is át­esett. Azóta úgy élte min­den­nap­jait, mint aki le is győzte a gyil­kos kórt.

Hu­szonöt évvel ez­előtt di­ag­nosz­ti­zál­ták a be­teg­sé­get elő­ször a Gre­ase sztár­já­nál, akkor több mű­té­ten is át­esett. Mivel azóta év­ti­ze­dek tel­tek el, úgy élte min­den­nap­jait, mint aki le is győzte a gyil­kos kórt. Né­hány hete azon­ban kínzó hát­fáj­dal­mak let­tek úrrá rajta. A vizs­gá­la­tok ered­mé­nye sok­koló - a be­teg­ség át­té­te­ket kép­zett a tes­té­ben.

Műtét közben derült ki: gyilkos kór támadta meg Galla Miklós testét

Műtét közben derült ki: gyilkos kór támadta meg Galla Miklós testét

Tudta, hogy va­lami nin­csen rend­ben, ezért or­vos­hoz for­dult.

Tudta, hogy va­lami nin­csen rend­ben, ezért or­vos­hoz for­dult.

Döbbenetes eredmény: beteggé tesz a gluténmentes étrend

Döbbenetes eredmény: beteggé tesz a gluténmentes étrend

Bár sokan di­vat­ból kö­ve­tik ezt az ét­ren­det, a ku­ta­tók sze­rint ár­ta­nak ma­guk­nak.

Az orvosok sem segíthettek, belehalt a rákba Görbe Nóra férje

Az orvosok sem segíthettek, belehalt a rákba Görbe Nóra férje

Élete leg­ne­he­zebb idő­sza­kán megy ke­resz­tül a Linda című ma­gyar si­ker­so­ro­zat egy­kori sztárja.

Beckhamék a rák ellen küzdenek

Beckhamék a rák ellen küzdenek

Az an­go­lok ko­rábbi vi­lág­klasszisa is fel­ve­szi a har­cot a gyil­kos kór­ral. Na­ponta 110 em­ber­nél di­ag­nosz­ti­zál­ják a be­teg­sé­get Ang­li­á­ban.

Az an­go­lok ko­rábbi vi­lág­klasszisa is fel­ve­szi a har­cot a gyil­kos kór­ral.

Kórházba került: Harcol a rák ellen a magyar politikus!

Kórházba került: Harcol a rák ellen a magyar politikus!

Évek óta kép­te­len fel­épülni a sú­lyos be­teg­ség­ből az egy­kori pénz­ügy­mi­nisz­ter! Újra kór­ház­ban ápol­ják!

Évek óta kép­te­len fel­épülni a sú­lyos be­teg­ség­ből az egy­kori pénz­ügy­mi­nisz­ter! Újra kór­ház­ban ápol­ják!

Betegsége mellékhatásaitól szenved Cinthya Dictator

Betegsége mellékhatásaitól szenved Cinthya Dictator

Fo­g­or­vosi ke­ze­lé­sekre kény­sze­rül járni.

Fog­sora sokat rom­lott az utóbbi évek­ben, ezért fog­or­vosi ke­ze­lé­sekre kény­sze­rül járni.

Két éve tart a gyász: 61 éves lenne Pap Vera!

Két éve tart a gyász: 61 éves lenne Pap Vera!

Pén­te­ken volt a szü­le­tés­napja!

Áp­ri­lis­ban lesz két éve, hogy a Kos­suth-díjas szí­nésznő el­hunyt! Pá­lya­tár­sai, ba­rá­tai és csa­ládja azóta sem tud­ták meg­emész­teni a tra­gé­diát!

Elégtételt nyert Demcsák Zsuzsa

Elégtételt nyert Demcsák Zsuzsa

Em­be­rek ezrei, köz­tük Dem­csák Zsu­zsa is fel­há­bo­ro­dott.

Em­be­rek ezrei, köz­tük Dem­csák Zsu­zsa is fel­há­bo­ro­dott a Ma­gyar Rák­el­le­nes Liga sokat vi­ta­tott kam­pányfilm­jén.

A kamerák okozhatták a legendás magyar tévés halálát

A kamerák okozhatták a legendás magyar tévés halálát

Esz­tert egy­kor egy or­szág fi­gyelte.

Ta­mási Esz­tert egy­kor egy or­szág fi­gyelte nap mint nap, hi­szen ő volt a te­le­ví­zi­ó­zás hős­ko­rá­nak első be­mon­dó­nője.

Elképesztő jelenség tűnt fel az elhunyt tinilány utolsó fotóján

Elképesztő jelenség tűnt fel az elhunyt tinilány utolsó fotóján

Az égiek vi­gyáz­tak a lányra?

A gyá­szoló anyuka biz­tos benne, hogy rák­be­teg lá­nyára az égiek vi­gyáz­tak, mi­előtt szer­ve­zete fel­adta a küz­del­met...

Szomorú hír, műteni kell a rákos fiatal focistát

Műteni kell a rákos fiatal focistát

A 21 esz­ten­dős Yeray Ál­va­rez he­ré­jé­ben ta­lál­tak da­ga­na­tot. Sür­gő­sen meg kell mű­teni a baszk lab­da­rú­gót.

A 21 esz­ten­dős Yeray Ál­va­rez he­ré­jé­ben ta­lál­tak da­ga­na­tot. Sür­gő­sen meg kell mű­teni a baszk lab­da­rú­gót.

Jó hír: hazamehet karácsonyra a kórházból Michael Bublé rákos kisfia

Jó hír: hazamehet karácsonyra a kórházból Michael Bublé rákos kisfia

Mi­chael Bublé rákos meg­be­te­ge­dés­sel küzdő kisfia ott­hon tölt­heti a ka­rá­csonyt csa­lád­já­val.

Lefagyasztották a rákos tinédzser testét

Élet a halál után? Lefagyasztották a rákos tinédzser testét

Csak akkor ol­vaszt­ják fel a lány tes­tét, ha meg­ta­lál­ják a rák gyógy­mód­ját.

Csak akkor ol­vaszt­ják fel a lány tes­tét, ha meg­ta­lál­ják a rák gyógy­mód­ját.

Újabb hírek Michael Bublé súlyos beteg kisfiáról

Újabb hírek Michael Bublé súlyos beteg kisfiáról

A nép­szerű éne­kes a múlt héten tudta meg, hogy há­rom­éves fia máj­rák­kal küzd.

A nép­szerű éne­kes a múlt héten tudta meg, hogy há­rom­éves fia máj­rák­kal küzd.

Sokkot kapott a fotós, amikor észrevette mi rejtőzött a stég alatt

Sokkot kapott a fotós, amikor észrevette mi rejtőzött a stég alatt

Vajon el­ké­pesz­tően jó ha­mi­sít­vány, vagy tény­leg igaz? A ha­tal­mas vízi lény a ki­kötő mó­ló­já­nál buk­kant fel.

Vajon el­ké­pesz­tően jó ha­mi­sít­vány, vagy tény­leg igaz? A ha­tal­mas lény a mó­ló­nál buk­kant fel.

Felháborodtak az orvosok Pataky Attila rákosoknak adott tanácsán

Felháborodtak az orvosok Pataky Attila rákosoknak adott tanácsán

Pa­taky At­tila "cso­dás" gyó­gyu­lása nem­csak a köz­vé­le­ményt boly­gatta fel, de az or­vos­tár­sa­dal­mat is.

Elképesztő, amit Pataky Attila állít a rákról!

Elképesztő, amit Pataky Attila állít a rákról!

De vajon nem ve­szé­lyes ez?

Napok óta ol­vas­ható szinte min­den­hol, hogy Pa­taky At­tila a ha­gyo­má­nyos or­vos­lást meg­ta­gadva, egy másik úton járva gyó­gyult ki rák­já­ból.

Borzalmas hír: rákos a sztárszakács 2 hónapos kisfia

Borzalmas hír: rákos a sztárszakács 2 hónapos kisfia

Tra­gi­kus dol­got kö­zöl­tek az or­vo­sok Jean-Ch­ri­stop­her No­vel­li­vel és meny­asszo­nyá­val.

Tra­gi­kus dol­got kö­zöl­tek az or­vo­sok Jean-Ch­ri­stop­her No­vel­li­vel és meny­asszo­nyá­val.

Kollégája megerősítette: Rákban szenved Val Kilmer

Kollégája megerősítette: Rákban szenved Val Kilmer

Ré­góta sut­tog­ták, hogy az 56 éves sztár sú­lyos beteg, ő azon­ban eddig ha­tá­ro­zot­tan ta­gadta a plety­ká­kat.

Ré­góta sut­tog­ták, hogy az 56 éves sztár sú­lyos beteg, ő azon­ban eddig ha­tá­ro­zot­tan ta­gadta a plety­ká­kat.

Pataky Attila vallomása: Megtudtam, rákos vagyok!

Pataky Attila: Megtudtam, rákos vagyok!

Bár ta­valy de­cem­ber­ben nagy fáj­dal­mak­ról és élet­menő mű­tét­ről be­szélt Pa­taky At­tila és ked­vese, de senki sem gon­dolta, hogy ek­kora a baj.

Nem tudtak segíteni a pólósok a kisfiún

Szörnyű tragédia, nem tudtak segíteni a pólósok a kisfiún

Biros Péter gá­la­meccsé­nek be­vé­te­lét egy rákos gye­rek ke­ze­lé­sére szán­ták.

Biros Péter gá­la­meccsé­nek tel­jes be­vé­te­lét egy rákos gye­rek ke­ze­lé­sére szán­ták. Tamás Mar­cell bár hő­si­e­sen küz­dött, de két hét­tel a ta­lál­kozó után meg­halt.

Gyilkos focipályák: százával szedik áldozataikat!

Gyilkos focipályák: százával szedik áldozataikat!

Vi­lág­szerte áll a bál a mű­fü­ves pá­lyák miatt. Spor­to­lók szá­za­i­nak oko­zott már rákot? Ez a hely­zet itt­hon.

Vi­lág­szerte áll a bál a mű­fü­ves pá­lyák miatt. Spor­to­lók szá­za­i­nak oko­zott már rák­be­teg­sé­get? Ez a hely­zet itt­hon.

Megrázó családi titkokról vallott Vitányi Judit

Megrázó családi titkokról vallott Vitányi Judit

Élete egyik leg­ne­he­zebb idő­sza­kán van túl a csi­nos mű­sor­ve­zető. Most úgy tűnik, végre fel­lé­le­gez­het.

Élete egyik leg­ne­he­zebb idő­sza­kán van túl a csi­nos mű­sor­ve­zető. Most úgy tűnik, végre fel­lé­le­gez­het.

Meghalt Darth Vader felesége

Meghalt Darth Vader felesége

A hí­res­ség a MacGy­ver­ben és az Es­küdt el­len­sé­gek­ben is sze­re­pelt. A rákot azon­ban nem győz­hette le. Csa­ládja végig mel­lette állt, tit­kol­ták be­teg­sé­gét...

A hí­res­ség a MacGy­ver­ben és az Es­küdt el­len­sé­gek­ben is sze­re­pelt. A rákot azon­ban nem győz­hette le. Csa­ládja végig mel­lette állt, tit­kol­ták be­teg­sé­gét...

Kiderült: Majka édesanyja újra a rettegett kórral küzd

Kiderült: Majka édesanyja újra súlyos beteg! Így viseli...

Majka áll mel­lette a baj­ban.

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője mos­ta­ná­ban gyak­ran volt le­tört. Nem is csoda, hi­szen az anyu­kája újra a ret­te­gett kór­ral küzd!

Bizarr élőlényeket fotóztak a Marson, igaz lehet a legenda?

Bizarr élőlényeket fotóztak a Marson, igaz lehet a legenda?

Mit keres az űrben egy skor­pió?

Nem ez az első eset, hogy el­ké­pesztő le­letre buk­kan­nak a vörös boly­gón, ezek a fur­csa te­remt­mé­nyek azon­ban újabb ta­lál­ga­tá­sokra adnak okot...

Tragédia! Rákban elhunyt édesanyját gyászolja a híres magyar focista

Tragédia! Rákban elhunyt édesanyját gyászolja a híres magyar focista

A lab­da­rú­gásba me­ne­kül a fáj­da­lom elől az egyik leg­is­mer­tebb já­té­ko­sunk. Extra mo­ti­vá­ci­ó­val lép pá­lyára.

Egy nappal esküvője előtt halt meg a rákos nő

Egy nappal esküvője előtt halt meg a rákos nő

Be­te­gen is­merte meg vő­le­gé­nyét.

Be­te­gen is­merte meg vő­le­gé­nyét, aki min­dent vál­lalt érte, még a biz­tos öz­vegy­sé­get is. De a sors más­hogy akarta.

Fájdalmas vallomás: Kivetette prosztatáját Ben Stiller!

Fájdalmas vallomás: Kivetette prosztatáját Ben Stiller!

Az öt­ven­éves sztár két év hall­ga­tás után törte meg a csen­det sú­lyos be­teg­sé­gé­ről.

Az öt­ven­éves sztár két év hall­ga­tás után törte meg a csen­det sú­lyos be­teg­sé­gé­ről.

Íme az ital, ami legyőzte a kávét! Ezt kellene innod minden reggel

Íme az ital, ami legyőzte a kávét! Ezt kellene innod minden reggel

Mit szól­nál, ha ezen­túl a reg­geli ká­vé­dat egy sok­kal egész­sé­ge­sebb italra cse­rél­néd? A zöld tea az éle­te­det meg­ment­heti!

Drámai kijelentés: Öngyilkos lett David Bowie?

Drámai kijelentés: Öngyilkos lett David Bowie?

Sok­koló ál­lí­tás a sztár ha­lá­lá­ról!

Bár eddig biz­tos­nak tűnt, hogy az éne­kes­sel a rák vég­zett, egy is­me­rőse sze­rint a sú­lyos beteg sztár maga dön­tött úgy, hogy véget vet szen­ve­dé­se­i­nek...

Sorsdöntő napok várnak Majka édesanyjára

Sorsdöntő napok várnak Majka édesanyjára

Ibo­lya néni tü­rel­me­sen várja, hogy a ke­mo­te­rá­pia után szer­ve­zete ismét erőre kap­jon.

Ibo­lya néni tü­rel­me­sen várja, hogy a ke­mo­te­rá­pia után szer­ve­zete ismét erőre kap­jon.

A nők csaknem fele nem is tudja, pontosan hol keresse a vagináját

A nők csaknem fele nem is tudja, pontosan hol keresse a vagináját

Egy mos­tani fel­mé­rés azt mu­tatja, hogy a nők több­sége nincs tisz­tá­ban saját ana­tó­mi­á­já­val.

Egy mos­tani fel­mé­rés azt mu­tatja, hogy a nők több­sége nincs tisz­tá­ban saját ana­tó­mi­á­já­val.

Életet menthet így a szódabikarbóna: Keverd citrommal!

Életet menthet így a szódabikarbóna: Keverd citrommal!

Fan­tasz­ti­kus kom­bi­ná­ció!

A cit­romlé és szó­da­bi­kar­bóna együtt fan­tasz­ti­kus kom­bi­ná­ció! A két szer egy­más ha­tá­sát fel­erő­sítve vi­gyáz az egész­ségre.

Újabb hírek Majka édesanyjáról

Újabb hírek Majka édesanyjáról

Ibo­lya néni az utolsó ke­ze­lés után várta a ta­lál­ko­zást, de...

Ibo­lya néni úgy ter­vezte, hogy az utolsó ke­ze­lés utáni he­tek­ben végre meg­lá­to­gatja négy hó­na­pos uno­ká­ját, akit a be­teg­sége miatt eddig nem lát­ha­tott. Saj­nos még vár­nia kell...

Tetovált mellét posztolta az Instagramra, számos rajongója lett

Tetovált mellét posztolta az Instagramra, számos rajongója lett

A mell­rák­ból ki­gyó­gyult nő fény­képe rend­kí­vüli nép­sze­rű­ségre tett szert.

A mell­rák­ból ki­gyó­gyult nő fény­képe rend­kí­vüli nép­sze­rű­ségre tett szert az in­ter­ne­ten. A fotó egy csu­pasz női mel­let áb­rá­zol, az Ins­tag­ram még­sem tá­vo­lít­hatja el...

Gáspár Laci segített az édesanyjának túlélni a halálos betegséget

Gáspár Laci segített az édesanyjának túlélni a halálos betegséget

Az éne­kes édes­anyja sú­lyos be­teg­ség­gel küz­dött, so­káig nem volt biz­tos, hogy fel­épül a sú­lyos kór­ból.

Az éne­kes édes­anyja sú­lyos be­teg­ség­gel küz­dött, so­káig nem volt biz­tos, hogy fel­épül a sú­lyos kór­ból.

Sorstársainak üzent Majka édesanyja! Túl van a nehezén

Sorstársainak üzent Majka édesanyja! Túl van a nehezén

Ibo­lya néni túl van a te­rá­pián.

Ibo­lya néni túl van az utolsó ke­mo­te­rá­piás ke­ze­lé­sen. Már csak vár­nia kell az ered­ményre, de tíz nap múlva meg­lá­to­gatja má­so­dik uno­ká­ját.

Megnevezte a rosszakaróit Stadler József

Megnevezte a rosszakaróit Stadler József

El­árulta, sze­rinte kik ár­ta­nak neki.

A vál­lal­kozó a Mok­ká­ban árulta el, sze­rinte kik ár­ta­nak neki.

Gyönyörű kollégája tartja a lelket a súlyos beteg Shannen Dohertyben!

Gyönyörű kollégája tartja a lelket a súlyos beteg Shannen Dohertyben!

A mell­­rák­­kal küzdő sztár egy meg­­ható fo­­tó­­val kö­­szönte meg a tá­mo­ga­tást.

A mell­­rák­­kal küzdő sztár meg­­ható Ins­­tag­­ram-fo­­tó­­val kö­­szönte meg pá­lya­tár­sá­nak, hogy mel­lette áll élete leg­ne­he­zebb pe­ri­ó­du­sá­ban...