CÍMKE: 'rák'

Gyilkos kór, a Real Madrid kapusa megható képet posztolt

Gyilkos kór, a Real Madrid kapusa megható képet posztolt

Key­lor Navas a baj­noki cím után hívta fel a fi­gyel­met a be­teg­ségre.

Ezt tette a rák Gidófalvy Attilával!

Ezt tette a rák Gidófalvy Attilával!

Ré­góta küzd a gyil­kos kór­ral...

Ré­góta küzd a gyil­kos kór­ral. Most el­me­sélte, miken ment ke­resz­tül az utóbbi idő­szak­ban!

FRISS HÍREK

Az orvosok sem segíthettek, belehalt a rákba Görbe Nóra férje

Az orvosok sem segíthettek, belehalt a rákba Görbe Nóra férje

Élete leg­ne­he­zebb idő­sza­kán megy ke­resz­tül a Linda című ma­gyar si­ker­so­ro­zat egy­kori sztárja.

Műtét közben derült ki: gyilkos kór támadta meg Galla Miklós testét

Műtét közben derült ki: gyilkos kór támadta meg Galla Miklós testét

Tudta, hogy va­lami nin­csen rend­ben, ezért or­vos­hoz for­dult.

Tudta, hogy va­lami nin­csen rend­ben, ezért or­vos­hoz for­dult.

Beckhamék a rák ellen küzdenek

Beckhamék a rák ellen küzdenek

Az an­go­lok ko­rábbi vi­lág­klasszisa is fel­ve­szi a har­cot a gyil­kos kór­ral.

Az an­go­lok ko­rábbi vi­lág­klasszisa is fel­ve­szi a har­cot a gyil­kos kór­ral.

Döbbenetes eredmény: beteggé tesz a gluténmentes étrend

Döbbenetes eredmény: beteggé tesz a gluténmentes étrend

Bár sokan di­vat­ból kö­ve­tik ezt az ét­ren­det, a ku­ta­tók sze­rint ár­ta­nak ma­guk­nak.

Kórházba került: Harcol a rák ellen a magyar politikus!

Kórházba került: Harcol a rák ellen a magyar politikus!

Évek óta kép­te­len fel­épülni a sú­lyos be­teg­ség­ből az egy­kori pénz­ügy­mi­nisz­ter! Újra kór­ház­ban ápol­ják!

Évek óta kép­te­len fel­épülni a sú­lyos be­teg­ség­ből az egy­kori pénz­ügy­mi­nisz­ter! Újra kór­ház­ban ápol­ják!

Betegsége mellékhatásaitól szenved Cinthya Dictator

Betegsége mellékhatásaitól szenved Cinthya Dictator

Fo­g­or­vosi ke­ze­lé­sekre kény­sze­rül járni.

Fog­sora sokat rom­lott az utóbbi évek­ben, ezért fog­or­vosi ke­ze­lé­sekre kény­sze­rül járni.

Elégtételt nyert Demcsák Zsuzsa

Elégtételt nyert Demcsák Zsuzsa

Em­be­rek ezrei, köz­tük Dem­csák Zsu­zsa is fel­há­bo­ro­dott.

Em­be­rek ezrei, köz­tük Dem­csák Zsu­zsa is fel­há­bo­ro­dott a Ma­gyar Rák­el­le­nes Liga sokat vi­ta­tott kam­pányfilm­jén.

A kamerák okozhatták a legendás magyar tévés halálát

A kamerák okozhatták a legendás magyar tévés halálát

Esz­tert egy­kor egy or­szág fi­gyelte.

Ta­mási Esz­tert egy­kor egy or­szág fi­gyelte nap mint nap, hi­szen ő volt a te­le­ví­zi­ó­zás hős­ko­rá­nak első be­mon­dó­nője.

Két éve tart a gyász: 61 éves lenne Pap Vera!

Két éve tart a gyász: 61 éves lenne Pap Vera!

Áp­ri­lis­ban lesz két éve, hogy a Kos­suth-díjas szí­nésznő el­hunyt! Pá­lya­tár­sai, ba­rá­tai és csa­ládja azóta sem tud­ták meg­emész­teni a tra­gé­diát!

Áp­ri­lis­ban lesz két éve, hogy a Kos­suth-díjas szí­nésznő el­hunyt! Pá­lya­tár­sai, ba­rá­tai és csa­ládja azóta sem tud­ták meg­emész­teni a tra­gé­diát!

Szomorú hír, műteni kell a rákos fiatal focistát

Műteni kell a rákos fiatal focistát

A 21 esz­ten­dős Yeray Ál­va­rez he­ré­jé­ben ta­lál­tak da­ga­na­tot. Sür­gő­sen meg kell mű­teni a baszk lab­da­rú­gót.

A 21 esz­ten­dős Yeray Ál­va­rez he­ré­jé­ben ta­lál­tak da­ga­na­tot. Sür­gő­sen meg kell mű­teni a baszk lab­da­rú­gót.

Lefagyasztották a rákos tinédzser testét

Élet a halál után? Lefagyasztották a rákos tinédzser testét

Csak akkor ol­vaszt­ják fel a lány tes­tét, ha meg­ta­lál­ják a rák gyógy­mód­ját.

Csak akkor ol­vaszt­ják fel a lány tes­tét, ha meg­ta­lál­ják a rák gyógy­mód­ját.

Elképesztő jelenség tűnt fel az elhunyt tinilány utolsó fotóján

Elképesztő jelenség tűnt fel az elhunyt tinilány utolsó fotóján

Az égiek vi­gyáz­tak a lányra?

A gyá­szoló anyuka biz­tos benne, hogy rák­be­teg lá­nyára az égiek vi­gyáz­tak, mi­előtt szer­ve­zete fel­adta a küz­del­met...

Jó hír: hazamehet karácsonyra a kórházból Michael Bublé rákos kisfia

Jó hír: hazamehet karácsonyra a kórházból Michael Bublé rákos kisfia

Mi­chael Bublé kisfia ott­hon tölt­heti a ka­rá­csonyt csa­lád­já­val.

Mi­chael Bublé rákos meg­be­te­ge­dés­sel küzdő kisfia ott­hon tölt­heti a ka­rá­csonyt csa­lád­já­val.

Újabb hírek Michael Bublé súlyos beteg kisfiáról

Újabb hírek Michael Bublé súlyos beteg kisfiáról

A nép­szerű éne­kes a múlt héten tudta meg, hogy há­rom­éves fia máj­rák­kal küzd.

A nép­szerű éne­kes a múlt héten tudta meg, hogy há­rom­éves fia rák­kal küzd. Az or­vo­sok a ször­nyű di­ag­nó­zis után azon­nal meg­kezd­ték Noah ke­mo­te­rá­pi­á­ját, most pedig újabb hírek ér­kez­tek a kisfiú ál­la­po­tá­ról.

Sokkot kapott a fotós, amikor észrevette mi rejtőzött a stég alatt

Sokkot kapott a fotós, amikor észrevette mi rejtőzött a stég alatt

Vajon el­ké­pesz­tően jó ha­mi­sít­vány, vagy tény­leg igaz? A ha­tal­mas vízi lény a ki­kötő mó­ló­já­nál buk­kant fel.

Vajon el­ké­pesz­tően jó ha­mi­sít­vány, vagy tény­leg igaz? A ha­tal­mas lény a mó­ló­nál buk­kant fel.

Borzalmas hír: rákos a sztárszakács 2 hónapos kisfia

Borzalmas hír: rákos a sztárszakács 2 hónapos kisfia

Tra­gi­kus hírt kö­zöl­tek az or­vo­sok Jean-Ch­ri­stop­her No­vel­li­vel és meny­asszo­nyá­val.

Felháborodtak az orvosok Pataky Attila rákosoknak adott tanácsán

Felháborodtak az orvosok Pataky Attila rákosoknak adott tanácsán

Pa­taky At­tila "cso­dás" gyó­gyu­lása nem­csak a köz­vé­le­ményt boly­gatta fel, de az or­vos­tár­sa­dal­mat is.

Elképesztő, amit Pataky Attila állít a rákról!

Elképesztő, amit Pataky Attila állít a rákról!

De vajon nem ve­szé­lyes ez?

Napok óta ol­vas­ható szinte min­den­hol, hogy Pa­taky At­tila a ha­gyo­má­nyos or­vos­lást meg­ta­gadva, egy másik úton járva gyó­gyult ki rák­já­ból.

Nem tudtak segíteni a pólósok a kisfiún

Szörnyű tragédia, nem tudtak segíteni a pólósok a kisfiún

Biros Péter gá­la­meccsé­nek be­vé­te­lét egy rákos gye­rek ke­ze­lé­sére szán­ták.

Biros Péter gá­la­meccsé­nek tel­jes be­vé­te­lét egy rákos gye­rek ke­ze­lé­sére szán­ták. Tamás Mar­cell bár hő­si­e­sen küz­dött, de két hét­tel a ta­lál­kozó után meg­halt.

Kollégája megerősítette: Rákban szenved Val Kilmer

Kollégája megerősítette: Rákban szenved Val Kilmer

Ré­góta sut­tog­ták, hogy az 56 éves sztár sú­lyos beteg, ő azon­ban eddig ha­tá­ro­zot­tan ta­gadta a plety­ká­kat.

Ré­góta sut­tog­ták, hogy az 56 éves sztár sú­lyos beteg, ő azon­ban eddig ha­tá­ro­zot­tan ta­gadta a plety­ká­kat.

Gyilkos focipályák: százával szedik áldozataikat!

Gyilkos focipályák: százával szedik áldozataikat!

Vi­lág­szerte áll a bál a műfű miatt.

Vi­lág­szerte áll a bál a mű­fü­ves pá­lyák miatt. Spor­to­lók szá­za­i­nak oko­zott már rákot? Ez a hely­zet itt­hon.

Pataky Attila vallomása: Megtudtam, rákos vagyok!

Pataky Attila: Megtudtam, rákos vagyok!

Bár ta­valy de­cem­ber­ben nagy fáj­dal­mak­ról és élet­menő mű­tét­ről be­szélt Pa­taky At­tila és ked­vese, de senki sem gon­dolta, hogy ek­kora a baj.

Megrázó családi titkokról vallott Vitányi Judit

Megrázó családi titkokról vallott Vitányi Judit

Élete egyik leg­ne­he­zebb idő­sza­kán van túl a csi­nos mű­sor­ve­zető. Most úgy tűnik, végre fel­lé­le­gez­het.

Élete egyik leg­ne­he­zebb idő­sza­kán van túl a csi­nos mű­sor­ve­zető. Most úgy tűnik, végre fel­lé­le­gez­het.

Meghalt Darth Vader felesége

Meghalt Darth Vader felesége

A hí­res­ség a MacGy­ver­ben és az Es­küdt el­len­sé­gek­ben is sze­re­pelt. A rákot azon­ban nem győz­hette le. Csa­ládja végig mel­lette állt, tit­kol­ták be­teg­sé­gét...

A hí­res­ség a MacGy­ver­ben és az Es­küdt el­len­sé­gek­ben is sze­re­pelt. A rákot azon­ban nem győz­hette le. Csa­ládja végig mel­lette állt, tit­kol­ták be­teg­sé­gét...

Bizarr élőlényeket fotóztak a Marson, igaz lehet a legenda?

Bizarr élőlényeket fotóztak a Marson, igaz lehet a legenda?

Mit keres az űrben egy skor­pió?

Nem ez az első eset, hogy el­ké­pesztő le­letre buk­kan­nak a vörös boly­gón, ezek a fur­csa te­remt­mé­nyek azon­ban újabb ta­lál­ga­tá­sokra adnak okot...

Tragédia! Rákban elhunyt édesanyját gyászolja a híres magyar focista

Tragédia! Rákban elhunyt édesanyját gyászolja a híres magyar focista

A lab­da­rú­gásba me­ne­kül a fáj­da­lom elől az egyik leg­is­mer­tebb já­té­ko­sunk. Extra mo­ti­vá­ci­ó­val lép pá­lyára.

Kiderült: Majka édesanyja újra a rettegett kórral küzd

Kiderült: Majka édesanyja újra a rettegett kórral küzd

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője mos­ta­ná­ban gyak­ran volt le­tört. Nem is csoda, hi­szen az anyu­kája sú­lyos be­teg­ség­gel küzd!

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője mos­ta­ná­ban gyak­ran volt le­tört. Nem is csoda, hi­szen az anyu­kája sú­lyos be­teg­ség­gel küzd!

Fájdalmas vallomás: Kivetette prosztatáját Ben Stiller!

Fájdalmas vallomás: Kivetette prosztatáját Ben Stiller!

Az öt­ven­éves sztár két év hall­ga­tás után törte meg a csen­det sú­lyos be­teg­sé­gé­ről.

Az öt­ven­éves sztár két év hall­ga­tás után törte meg a csen­det sú­lyos be­teg­sé­gé­ről.

Drámai kijelentés: Öngyilkos lett David Bowie?

Drámai kijelentés: Öngyilkos lett David Bowie?

Sok­koló ál­lí­tás a sztár ha­lá­lá­ról!

Bár eddig biz­tos­nak tűnt, hogy az éne­kes­sel a rák vég­zett, egy is­me­rőse sze­rint a sú­lyos beteg sztár maga dön­tött úgy, hogy véget vet szen­ve­dé­se­i­nek...

Egy nappal esküvője előtt halt meg a rákos nő

Egy nappal esküvője előtt halt meg a rákos nő

Be­te­gen is­merte meg vő­le­gé­nyét.

Be­te­gen is­merte meg vő­le­gé­nyét, aki min­dent vál­lalt érte, még a biz­tos öz­vegy­sé­get is. De a sors más­hogy akarta.

Íme az ital, ami legyőzte a kávét!

Íme az ital, ami legyőzte a kávét! Ezt kellene innod minden reggel

Mit szól­nál, ha ezen­túl a reg­geli ká­vé­dat egy sok­kal egész­sé­ge­sebb italra cse­rél­néd? A zöld tea ugyanis nem­csak fel­éb­reszt, de az éle­te­det is meg­ment­heti!

Mit szól­nál, ha ezen­túl a reg­geli ká­vé­dat egy sok­kal egész­sé­ge­sebb italra cse­rél­néd? A zöld tea ugyanis nem­csak fel­éb­reszt, de az éle­te­det is meg­ment­heti! Fo­gyó­kú­rá­zók­nak pedig ki­mon­dot­tan aján­lott, hi­szen segít a zsír le­bon­tá­sá­ban is!

Sorsdöntő napok várnak Majka édesanyjára

Sorsdöntő napok várnak Majka édesanyjára

Ibo­lya néni tü­rel­me­sen várja, hogy a ke­mo­te­rá­pia után szer­ve­zete ismét erőre kap­jon. Lé­lek­ben már szep­tem­ber 23-ára ké­szül.

Ibo­lya néni tü­rel­me­sen várja, hogy a ke­mo­te­rá­pia után szer­ve­zete ismét erőre kap­jon. Lé­lek­ben már szep­tem­ber 23-ára ké­szül, ami­kor is ki­de­rül, si­ke­rül-e újból le­győz­nie a ret­te­gett kórt.

A nők csaknem fele nem is tudja, pontosan hol keresse a vagináját

A nők csaknem fele nem is tudja, pontosan hol keresse a vagináját

Egy mos­tani fel­mé­rés azt mu­tatja, hogy a nők több­sége nincs tisz­tá­ban saját ana­tó­mi­á­já­val.

Egy mos­tani fel­mé­rés azt mu­tatja, hogy a nők több­sége nincs tisz­tá­ban saját ana­tó­mi­á­já­val.

Tetovált mellét posztolta az Instagramra, számos rajongója lett

Tetovált mellét posztolta az Instagramra, számos rajongója lett

A mell­rák­ból ki­gyó­gyult nő fény­képe rend­kí­vüli nép­sze­rű­ségre tett szert az in­ter­ne­ten. A fotó egy csu­pasz női mel­let áb­rá­zol...

Életet menthet így a szódabikarbóna: Keverd citrommal!

Életet menthet így a szódabikarbóna: Keverd citrommal!

Fan­tasz­ti­kus kom­bi­ná­ció!

A cit­romlé és szó­da­bi­kar­bóna együtt fan­tasz­ti­kus kom­bi­ná­ció! A két szer egy­más ha­tá­sát fel­erő­sítve vi­gyáz az egész­ségre.

Újabb hírek Majka édesanyjáról

Újabb hírek Majka édesanyjáról

Ibo­lya néni az utolsó ke­ze­lés után várta a ta­lál­ko­zást, de...

Ibo­lya néni úgy ter­vezte, hogy az utolsó ke­ze­lés utáni he­tek­ben végre meg­lá­to­gatja négy hó­na­pos uno­ká­ját, akit a be­teg­sége miatt eddig nem lát­ha­tott. Saj­nos még vár­nia kell...

Megnevezte a rosszakaróit Stadler József

Megnevezte a rosszakaróit Stadler József

El­árulta, sze­rinte kik ár­ta­nak neki.

A vál­lal­kozó a Mok­ká­ban árulta el, sze­rinte kik ár­ta­nak neki.

Gáspár Laci segített az édesanyjának túlélni a halálos betegséget

Gáspár Laci segített az édesanyjának túlélni a halálos betegséget

Az éne­kes édes­anyja sú­lyos be­teg­ség­gel küz­dött, so­káig nem volt biz­tos, hogy fel­épül a sú­lyos kór­ból.

Az éne­kes édes­anyja sú­lyos be­teg­ség­gel küz­dött, so­káig nem volt biz­tos, hogy fel­épül a sú­lyos kór­ból.

Gyönyörű kollégája tartja a lelket a súlyos beteg Shannen Dohertyben!

Gyönyörű kollégája tartja a lelket a súlyos beteg Shannen Dohertyben!

A mell­­rák­­kal küzdő sztár meg­­ható Ins­­tag­­ram-fo­­tó­­val kö­­szönte meg pá­lya­tár­sá­nak, hogy mel­lette áll.

Sorstársainak üzent Majka édesanyja! Túl van a nehezén

Sorstársainak üzent Majka édesanyja! Túl van a nehezén

Ibo­lya néni túl van a te­rá­pián.

Ibo­lya néni túl van az utolsó ke­mo­te­rá­piás ke­ze­lé­sen. Már csak vár­nia kell az ered­ményre, de tíz nap múlva meg­lá­to­gatja má­so­dik uno­ká­ját.

Gyász! Meghalt Roger Moore lánya!

Gyász! Meghalt Roger Moore lánya!

Noha Ch­ris­tina nem a vér sze­rinti gyer­meke volt a le­gen­dás szí­nész­nek, mégis sa­ját­ja­ként sze­rette őt. 47 éves ko­rá­ban érte a halál.

Noha Ch­ris­tina nem a vér sze­rinti gyer­meke volt a le­gen­dás szí­nész­nek, mégis sa­ját­ja­ként sze­rette őt. 47 éves ko­rá­ban érte a halál.

Ennél szomorúbb képet keresve sem találsz!

Ennél szomorúbb képet keresve sem találsz!

Túl sok jó ember ment el az utóbbi évek­ben. Ki­hu­nyó­ban egy le­gen­dás kor­szak nagy alak­ja­i­nak fénye.

Túl sok jó ember ment el az utóbbi évek­ben. Ki­hu­nyó­ban egy le­gen­dás kor­szak nagy alak­ja­i­nak fénye. Ők hár­man már csak kép­ről mo­so­lyog­nak ránk.

Már évekkel ezelőtt megváltoztatta a rák Somló Tamás életét

Már évekkel ezelőtt megváltoztatta a rák Somló Tamás életét

Min­den­kit óva in­tett a ci­ga­ret­tá­tól.

Az éne­kes min­den­kit óva in­tett a ci­ga­ret­tá­tól, főleg azok után, hogy el­vesz­tette a leg­jobb ba­rát­ját.

Majka nagybeteg édesanyja már készül fia lagzijára

Majka nagybeteg édesanyja már készül fia lagzijára

Ibo­lya né­ni­vel ma­da­rat lehet fo­gatni.

Ibo­lya né­ni­vel be­teg­sége el­le­nére is ma­da­rat lehet fo­gatni, mióta tudja, hogy fia meg­kérte Hajni kezét, és ké­szül­nek az es­kü­vőre.

Könnyfakasztó: Súlyos betegségéről vallott Shannen Doherty!

Könnyfakasztó: Súlyos betegségéről vallott Shannen Doherty!

Élete leg­­­ke­­mé­­nyebb küz­­del­mé­ről me­sélt a Bű­­bá­­jos bo­­szor­­kák egy­­kori sztár­ja, aki­nél ta­valy au­gusz­tus­ban mell­rá­kot di­ag­nosz­ti­zál­tak...

Élete leg­­­ke­­mé­­nyebb küz­­del­mé­ről me­sélt a Bű­­bá­­jos bo­­szor­­kák egy­­kori sztár­ja, aki­nél ta­valy au­gusz­tus­ban mell­rá­kot di­ag­nosz­ti­zál­tak...

Megrázó fotók a rákban szenvedő amerikai színésznőről!

Megrázó fotók a rákban szenvedő amerikai színésznőről!

Hi­he­tet­len erőt és bá­tor­sá­got su­gá­roz ké­pein a so­ro­zat­sztár. Közel egy éve di­ag­nosz­ti­zál­ták nála a vég­ze­tes kórt.

Hi­he­tet­len erőt és bá­tor­sá­got su­gá­roz ké­pein a so­ro­zat­sztár. Közel egy éve di­ag­nosz­ti­zál­ták a kórt.

Ezért tiltották el unokájától Majka édesanyját

Ezért tiltották el unokájától Majka édesanyját

Majka édes­anyja elő­ször szó­lal meg.

Majka édes­anyja több­ször állt már nye­résre a rák­kal ví­vott hosszú évek óta tartó küz­delme során és most megint van re­mény. Uno­kája öle­lé­sére azon­ban még vár­nia kell.

Tragédia: Súlyos betegségben halt meg a fiatal szépségkirálynő

Tragédia: Súlyos betegségben halt meg a fiatal szépségkirálynő

A 22 éves szép­ség 2014-ben har­ma­dik lett a Miss World dön­tő­jé­ben. A ver­seny után de­rült ki, hogy agy­da­ga­nata van.

Így gyászolják a súlyos betegségben elhunyt Paja-G-t!

Így gyászolják a súlyos betegségben elhunyt Paja-G-t!

A te­het­sé­ges rap­per évek óta har­colt a gyil­kos kór­ral, a rák­kal. Szer­ve­zete pén­te­ken adta fel a har­cot...

A te­het­sé­ges rap­per évek óta har­colt a gyil­kos kór­ral, a rák­kal. Szer­ve­zete pén­te­ken adta fel a har­cot...

Szívszorító: magára tetováltatta kisfia rémes sebét az apuka

Szívszorító: magára tetováltatta kisfia rémes sebét az apuka

A kisfiút több­ször is mű­töt­ték már agy­da­ga­nata miatt, s a be­avat­ko­zás nyo­mai lát­ha­tóak a ko­po­nyá­ján.

A kisfiút több­ször is mű­töt­ték már agy­da­ga­nata miatt, s a be­avat­ko­zás nyo­mai lát­ha­tóak a ko­po­nyá­ján. Az apuka, hogy tom­pítsa fia fáj­dal­mát, meg­in­dító dön­tést ho­zott.

Mellbimbókat tetovál a mellrák túlélőire a tetoválóművész

Mellbimbókat tetovál a mellrák túlélőire a tetoválóművész

Mell­bim­bók te­to­vá­lá­sá­val sze­retné vissza­adni a be­teg­ség­ből fel­épült nők ön­bi­zal­mát a 37 éves férfi.

Mell­bim­bók te­to­vá­lá­sá­val sze­retné vissza­adni a be­teg­ség­ből fel­épült nők ön­bi­zal­mát a 37 éves férfi.

Majka élete legnehezebb Duettjén van túl

Majka élete legnehezebb Duettjén van túl

Va­sár­nap este na­gyot ala­kí­tott.

Va­sár­nap este még Lip­tai Cla­u­dia göm­bö­lyödő po­cakja sem volt elég, hogy el­vonja a fi­gyel­met Maj­ká­ról, aki nagy­be­teg édes­any­jáért ag­gó­dik.

Tragédia árnyékolja be Eva Mendes terhességét

Tragédia árnyékolja be Eva Mendes terhességét

Báty­ját le­győzte a gyil­kos kór.

A hol­ly­woodi bom­bázó bátyja, a két­gyer­me­kes Juan Car­los el­vesz­tette a har­cot a rák ellen. Az ismét anyai örö­mök elé néző szí­nésznő tel­je­sen össze­tört.

Legyőzte a tumort a Szomszédok presszósa!

Legyőzte a tumort a Szomszédok presszósa!

Epres At­ti­lát ős­szel mű­töt­ték, már a szín­padra is vissza­tért a sú­lyos be­teg­ség után.

Súlyos tragédia árnyékolja be Hugh Hefner születésnapját

Súlyos tragédia árnyékolja be Hugh Hefner születésnapját

El­vesz­tette imá­dott öccsét.

A Play­boy atyja meg­ren­dül­ten tu­datta ra­jon­gó­i­val a Twit­te­ren, hogy el­hunyt sze­re­tett öccse, Keith. Rá­adá­sul épp a saj­tó­mág­nás 90. szü­le­tés­nap­ján!

Kiderült! Ezért halt meg a legendás autóversenyző

Kiderült! Ezért halt meg a legendás autóversenyző

Fer­jáncz At­tila évek óta küz­dött sú­lyos be­teg­sé­gé­vel, de szer­ve­zete szom­bat haj­nal­ban vég­leg föl­adta a har­cot.

Fer­jáncz At­tila évek óta küz­dött sú­lyos be­teg­sé­gé­vel, de szer­ve­zete szom­bat haj­nal­ban vég­leg föl­adta a har­cot.

Felesége rákbetegségéről vallott Deák Bill Gyula!

Felesége rákbetegségéről vallott Deák Bill Gyula!

Rákot di­ag­nosz­ti­zál­tak Ma­ri­ká­nál...

Ma­ri­ká­nál évek­kel ez­előtt rákot di­ag­nosz­ti­zál­tak az or­vo­sok... Ki­de­rült, hogy van azóta!

Feleségét gyászolja Tom Jones

Feleségét gyászolja Tom Jones

Me­linda szer­ve­zete fel­adta a har­cot a sú­lyos kór ellen.

Az éne­kes el­ve­szí­tette fe­le­sé­gét. Lady Me­linda Rose Wo­od­ward szer­ve­zete fel­adta a har­cot a sú­lyos kór ellen. Rövid, de in­ten­zív küz­de­lem­ben alul­ma­radt a rák­kal szem­ben.

Súlyos beteg felesége miatt nem lép fel Tom Jones

Súlyos beteg felesége miatt nem lép fel Tom Jones

Min­den­képp imá­dott neje mel­lett akar lenni a kri­ti­kus pil­la­na­tok­ban, ezért dön­tött úgy, hogy le­mondja a tur­nét.

Min­den­képp imá­dott neje mel­lett akar lenni a kri­ti­kus pil­la­na­tok­ban, ezért dön­tött úgy, hogy le­mondja a tur­nét.

Ennyire megviseli a kezelés Majka súlyos beteg édesanyját

Ennyire megviseli a kezelés Majka súlyos beteg édesanyját

Saj­nos vissza­tért Ibo­lya néni be­teg­sége. Meg­kez­dő­dött a ke­mo­te­rá­pia, amit hő­si­e­sen tűr.

Saj­nos vissza­tért Ibo­lya néni be­teg­sége. Meg­kez­dő­dött a ke­mo­te­rá­pia, amit hő­si­e­sen tűr.

Pokoli hetek várnak Majka édesanyjára

Pokoli hetek várnak Majka édesanyjára

A rák most a máját tá­madta meg, és ked­den meg­kezdi a ke­mo­te­rá­piát.

Né­hány hete Ibo­lya néni még re­mény­kedve várta a vizs­gá­la­tok ered­mé­nyét, de rossz hí­re­ket ka­pott. A rák most a máját tá­madta meg, és ked­den meg­kezdi a ke­mo­te­rá­piás ke­ze­lést.

Súlyos betegség miatt mondhatta le turnéját Janet Jackson

Súlyos betegség miatt mondhatta le turnéját Janet Jackson

Az éne­kes­nő­nek év ele­jén egy tu­mort ta­lál­tak a tor­ká­ban, most pedig hir­te­len meg­sza­kí­totta Unb­reaka­ble Tour című kon­cert­kör­út­ját.

Ag­gód­nak a ra­jon­gók Janet Jack­so­nért! Az éne­kes­nő­nek év ele­jén egy tu­mort ta­lál­tak a tor­ká­ban, most pedig hir­te­len meg­sza­kí­totta Unb­reaka­ble Tour című kon­cert­kör­út­ját. Test­vére sze­rint azon­nal mű­teni kell.

Drámai részletek: Ezért halt meg az ismert magyar humorista

Drámai részletek: Ezért halt meg az ismert magyar humorista

Lehr Fe­ren­cet, az egyik leg­nép­sze­rűbb ma­gyar ne­vet­te­tőt feb­ruár 24-én érte a halál.

20 milliárdos bírságot szabtak ki egy rákkeltő hintőpor miatt

20 milliárdos bírságot szabtak ki egy rákkeltő hintőpor miatt

Egy ta­valy, pe­te­fé­szek­rák­ban el­hunyt ame­ri­kai nő csa­lád­já­nak 72 mil­lió dol­lá­ros kár­té­rí­tést ítél­tek meg.

Czeizel Endre előre sejtette súlyos betegségét

Czeizel Endre előre sejtette súlyos betegségét

A ta­valy el­hunyt ge­ne­ti­kus so­káig szá­mí­tott rá, hogy rákos lesz, hi­szen csa­lád­já­ban már több­ször fel­ütötte fejét a gyil­kos kór.

A ta­valy el­hunyt ge­ne­ti­kus so­káig szá­mí­tott rá, hogy rákos lesz, hi­szen csa­lád­já­ban már több­ször fel­ütötte fejét a gyil­kos kór. Mégis, ami­kor egy ge­ne­ti­kai vizs­gá­lat után kö­zöl­ték vele a le­sújtó ered­ményt, tel­je­sen össze­tört.

Egy tartósítószer, ami megöli a rákos sejteket! Ez lenne az ellenszer?

Egy tartósítószer, ami megöli a rákos sejteket! Ez lenne az ellenszer?

Eddig min­denki szidta az élel­mi­sze­rekbe ada­golt tar­tó­sí­tó­sze­re­ket.

Eddig min­denki szidta az élel­mi­sze­rekbe ada­golt tar­tó­sí­tó­sze­re­ket, mert kü­lön­féle mel­lék­ha­tá­so­kat tu­laj­do­ní­tot­tak nekik. Most vi­szont még a tu­dó­sok is csak pis­log­tak, ami­kor ki­de­rült, hogy az egyik ilyen anyag ki­végzi a rákos sej­te­ket!

Megrázó vallomás a rákkal küzdő olimpiai bajnoktól

Megrázó vallomás a rákkal küzdő olimpiai bajnoktól

Át­ér­té­kelte az éle­tét, de Ri­ó­ról nem mon­dott le. Tudja, hogy már nem csak rajta múlik a vissza­té­rése.

Át­ér­té­kelte az éle­tét, de a riói sze­rep­lés­ről nem mon­dott le. Tudja, hogy már nem csak rajta múlik a vissza­té­rése.

Késsel támadt a primitív lény az emberre, ilyet még nem láttál!

Késsel támadt a primitív lény az emberre, ilyet még nem láttál!

Egy esz­köz­hasz­náló rák kés­sel vé­de­ke­zett tá­ma­dó­já­val, azaz egy em­ber­rel szem­ben. Hi­he­tet­len fel­vé­tel!

Hátborzongató ízeltlábúra bukkantak az őserdőben, sci-fi élőben!

Hátborzongató ízeltlábúra bukkantak az őserdőben!

A dzsun­gel­ben ki­rán­dulva ta­lált a férfi a gi­gan­ti­kus kó­kusz­rákra. Ez a ritka faj a leg­na­gyobb mé­retű ízelt­lábú a Föl­dön!

Elképesztő felfedezés! Világító rákos sejt mentheti meg a betegeket

Elképesztő felfedezés! Világító rákos sejt mentheti meg a betegeket

Flu­o­resz­ká­lóvá te­heti a da­ga­na­tos sej­te­ket az a szer, amit je­len­leg is tesz­tel­nek az ame­ri­kai Duke Uni­ver­sity szak­em­be­rei.

Ezért kelt el áron alul Bajor Imre fülei birtoka!

Ezért kelt el áron alul Bajor Imre fülei birtoka!

Har­ma­dá­ron kelt el a 2014-ben el­hunyt szí­nész vil­lája Fülén. Most ki­de­rült, mi áll­hat a hát­tér­ben.

Har­ma­dá­ron kelt el a 2014-ben el­hunyt szí­nész vil­lája Fülén. Most ki­de­rült, mi áll­hat a hát­tér­ben.

Rákos kedvese miatt lett kopasz a futballsztár

Rákos kedvese miatt lett kopasz a futballsztár

Ez ám a meg­ható sze­relmi val­lo­más!

Ez ám a meg­ható sze­relmi val­lo­más! Le­nyí­ratta a haját a fo­cista, aki­nek a ba­rát­nő­jét meg­tá­madta a gyil­kos kór.

Újabb tragédia készülődik! Celine Dion testvére is haldoklik...

Újabb tragédia készülődik! Celine Dion testvére is haldoklik...

73 éves volt René An­gé­lil, az éne­kesnő férje, ami­kor a gyil­kos kór miatt a na­pok­ban el­hunyt.

Gyászol a zenészvilág! Elhunyt David Bowie

Gyászol a zenészvilág! Elhunyt David Bowie

Más­fél évig küz­dött a rák­kal, a be­teg­ség végül a vi­lág­hírű ze­nész ha­lá­lát okozta. A csa­lád a mű­vész Fa­ce­book-ol­da­lán kö­zölte a szo­morú hírt.

Más­fél évig küz­dött a rák­kal, a be­teg­ség végül a vi­lág­hírű ze­nész ha­lá­lát okozta.

Veszélyes kortyok! Kiderült, mit okozhat napi egy pohár bor

Veszélyes kortyok! Kiderült, mit okozhat napi egy pohár bor

Brit tu­dó­sok sze­rint je­len­tő­sen nö­veli az egyik leg­sú­lyo­sabb be­teg­ség ki­ala­ku­lá­sá­nak koc­ká­za­tát.

Brit tu­dó­sok sze­rint je­len­tő­sen nö­veli az egyik leg­sú­lyo­sabb be­teg­ség ki­ala­ku­lá­sá­nak koc­ká­za­tát.

18 évig őrizte becsomagolva megölt férje testét

18 évig őrizte becsomagolva megölt férje testét

Hát­bor­zon­gató eset tör­tént Wales­ben. Az asszony ha­lála után de­rült fény a bru­tá­lis igaz­ságra. Soha sem je­len­tet­ték be férje el­tű­né­sét.

Az Év Levele: Így üzent a túlvilágról egy anya a szeretteinek

Az Év Levele: Így üzent a túlvilágról egy anya a szeretteinek

Az Év Levele: Így üzent a túlvilágról egy anya a szeretteinek

A mell­rák­ban el­hunyt fi­a­tal szív­szo­rító üze­nete hi­he­tet­len se­bes­ség­gel ter­jed a neten.

Cukorstop nélkül ugrásszerűen nőni fog a rákos megbetegedések száma!

Cukorstop nélkül ugrásszerűen nőni fog a rákos megbetegedések száma!

Vi­lág­hírű tu­dó­sok mond­ják.

Egy angol és egy ame­ri­kai egye­temi ku­ta­tás is arra a kö­vet­kez­te­tésre ju­tott, hogy ha nem sza­bunk gátat a cuk­ros éte­lek és ita­lok fo­gyasz­tá­sá­nak, az a rákos meg­be­te­ge­dé­sek ro­ha­mos nö­ve­ke­dé­sé­hez vezet.

Haldokló kisfiúért hozta előre a karácsonyt egy kanadai város

Haldokló kisfiúért hozta előre a karácsonyt egy kanadai város

Evan Le­vers­age még két éves sem volt, ami­kor agy­rá­kot di­ag­nosz­ti­zál­tak nála.

Evan Le­vers­age még két éves sem volt, ami­kor vissza­for­dít­ha­tat­lan agy­rá­kot di­ag­nosz­ti­zál­tak nála.

Legyőzte a gyilkos kórt a szexi világbajnok

Legyőzte a gyilkos kórt a szexi világbajnok

Méh­nyak­rá­kot di­ag­nosz­ti­zál­tak nála.

Más­fél éve méh­nyak­rá­kot di­ag­nosz­ti­zál­tak a két­sze­res vb-arany­ér­mes pá­lya­ke­rék­pá­ros­nál. A brit hölgy azóta fel­épült a be­teg­ség­ből.

16 mindennapi étel, ami rákot okoz!

16 mindennapi étel, ami rákot okoz! Kerüld őket!

Mu­tat­juk, mely éte­lek mennyi­sé­gét csök­kentsd.

Tö­münk ma­gunkba min­dent, amit az élel­mi­szer­ipar elénk tesz! Pedig ha tud­nánk, hogy me­lyek azok az éte­lek, ame­lyek­kel csín­ján kell bán­nunk...

Támad a gyilkos por! 14 ezer embert veszítünk el évente

Támad a gyilkos por! 14 ezer embert veszítünk el évente

Évről évre egy kis­vá­ros­nyi ember hal meg a szálló por okozta be­teg­sé­gek miatt Ma­gyar­or­szá­gon.

Évről évre egy kis­vá­ros­nyi ember hal meg a szálló por okozta be­teg­sé­gek miatt Ma­gyar­or­szá­gon. Nap mint nap be­lé­le­gez­zük a port a le­ve­gő­vel együtt, és az ár­ta­lom szinte ki­véd­he­tet­len. Ott­hon sem va­gyunk biz­ton­ság­ban: a la­ká­sokba is be­jut­nak gyil­kos ré­szecs­kék.