CÍMKE: 'plakát'

Háborognak Somló Tamás rajongói az új Omega plakát miatt

Háborognak Somló Tamás rajongói az új Omega plakát miatt

Fi­no­man szólva is kü­lö­nösre si­ke­re­dett a le­gen­dás csa­pat tur­né­ját be­ha­ran­gozó pla­kát.

Ismét magyarellenes óriásplakátok jelentek meg Kárpátalján

Ismét magyarellenes óriásplakátok jelentek meg Kárpátalján

A fa­siz­mus le­győ­zé­sére fel­szó­lító ukrán nyelvű ma­gyar­el­le­nes pla­ká­to­kat je­len­tek meg ismét Kár­pát­al­ján.

A fa­siz­mus le­győ­zé­sére fel­szó­lító pla­ká­tok ukrán nyel­vüek.

Sírás lett a vége: így lepte meg a barátnőjét Berki Krisztián

Sírás lett a vége: így lepte meg a barátnőjét Berki Krisztián

Az izom­ce­leb kü­lön­le­ges aján­dé­kot adott sze­rel­mé­nek, aki 27. szü­le­tés­nap­ját ün­nepli.

Az izom­ce­leb kü­lön­le­ges aján­dé­kot adott sze­rel­mé­nek, aki 27. szü­le­tés­nap­ját ün­nepli.

Autópálya melletti plakát borzolja az idegeket

Autópálya melletti plakát borzolja az idegeket

Egy Szí­ri­á­ban szü­le­tett görög be­ván­dorló óri­ás­mo­li­nót fe­szí­tett ki az A4-es német au­tó­pá­lya mel­lett.

Egy Szí­ri­á­ban szü­le­tett görög be­ván­dorló óri­ás­mo­li­nót fe­szí­tett ki az A4-es német au­tó­pá­lya mel­lett lévő cé­gé­nek te­lep­he­lyére.

Aljas tett: ez történt az Andrássy úton éjszaka

Aljas tett: ez történt az Andrássy úton éjszaka

Aljas tett: ez történt az Andrássy úton éjszaka

Ez Bu­da­pest híres su­gár­útja...

Bu­da­pest gyö­nyörű su­gár­útja Eu­rópa-szerte híres. Az And­rássy út han­gu­la­tos képét az ere­deti ál­la­po­tukba vissza­ál­lí­tott kan­de­lá­be­rek adják...

Halálos fenyegetés: vérbe borítja a karácsonyt az Iszlám Állam

Halálos fenyegetés: vérbe borítja a karácsonyt az Iszlám Állam

Hát­bor­zon­gató pla­ká­tok árul­kod­nak a ter­ro­ris­ták ke­gyet­len cél­já­ról.

Hát­bor­zon­gató pla­ká­tok árul­kod­nak a ter­ro­ris­ták ke­gyet­len cél­já­ról: Eu­ró­pá­ban akar­nak gyil­kolni.

A NASA telepeseket keres a Marsra!

A NASA telepeseket keres a Marsra!

Ta­ná­ro­kat, mér­nö­kö­ket, fel­fe­de­ző­ket ke­res­nek a vörös boly­góra.

Retro ha­tású, az első vi­lág­há­ború lel­ke­sítő pro­pa­gan­da­pla­kát­ja­ira ha­jazó posz­te­rek­kel to­bo­roz em­be­re­ket a NASA. Ta­ná­ro­kat, mér­nö­kö­ket, fel­fe­de­ző­ket ke­res­nek a vörös boly­góra.

Óriásplakáton hirdette, hogy szexelne végre egyet!

Óriásplakáton hirdette, hogy szexelne végre egyet!

Akar­lak, ol­vas­ható a pla­ká­ton.

A 45 éves, szűz szí­nésznő ha­lála előtt sze­retne egyet sze­xelni. Ennek köz­lé­sére két­ség­be­esé­sé­ben a pla­ká­tot vá­lasz­totta, mert nem lá­tott más ki­utat.

Rettenetes módon állt bosszút Gáboron a feldühödött öccse

Rettenetes módon állt bosszút Gáboron a feldühödött öccse

Or­szá­gos lej­ártó kam­pányba kez­dett Mátó Axel Gábor öccse, Kevin. Ahova csak tu­dott, pla­ká­to­kat ra­gasz­tott test­vére ar­cá­val és te­le­fon­szá­má­val.

Or­szá­gos lej­ártó kam­pányba kez­dett Mátó Axel Gábor öccse, Kevin. Ahova csak tu­dott, pla­ká­to­kat ra­gasz­tott test­vére ar­cá­val és te­le­fon­szá­má­val, a pla­kátra rá­írta:Gábor csaló!

Náci plakáttal hirdették a meccset

Náci plakáttal hirdették a németek a csúcsmeccset

Kel­le­met­len ba­kiba fu­tott bele a Bayern Mün­chen kö­zös­ségi ol­dala.

Rop­pant kel­le­met­len ba­kiba fu­tott bele a Bayern Mün­chen kö­zös­ségi ol­dala. Az azóta le­vett fotón sértő módon ha­ran­goz­ták be a szer­dai BL-rang­adót.

Egymásnak esett Hajdú Péter és a Korda házaspár!

Egymásnak esett Hajdú Péter és a Korda házaspár!

A há­zas­pár meg­ta­gadta a fel­lé­pést.

Az éne­kes há­zas­pár meg­ta­gadta a fel­lé­pést, de Hajdú nem érti pon­to­san, miért ha­rag­sza­nak rá Kor­dáék.

Letépik-e a rasszista kanadai plakátokat Miskolcon az Együtt-aktivisták?

Letépik-e a rasszista kanadai plakátokat Miskolcon az Együtt-aktivisták?

Mert, hogy ka­na­dai kor­mány rend­sze­res "ide­gen­el­le­nes" kam­pányt foly­tat a meg­él­he­tési be­ván­dor­lók ellen, Mis­kol­con.