CÍMKE: 'pénzhamisítás'

Elképesztő pénzhamisítás Magyarországon

Elképesztő pénzhamisítás Magyarországon

A rend­őr­ség vizs­gálja, hogy a pénz­ha­mi­sí­tók mennyi pénzt ké­szí­tet­tek.

Hamis húszezresek jelentek meg Magyarországon

Hamis húszezresek jelentek meg Magyarországon

Jól si­ke­rült, hamis húsz­ez­re­sek­kel fi­zet­tek ha­zánk­ban.

Elfogták a legostobább magyar pénzhamisítókat

Elfogták a legostobább magyar pénzhamisítókat

Nem tud­juk, mit gon­dol­tak az el­kö­ve­tők, vagy hogy gon­dol­kod­tak-e egy­ál­ta­lán.

Nem tud­juk, mit gon­dol­tak az el­kö­ve­tők, vagy hogy gon­dol­kod­tak-e egy­ál­ta­lán.

Hetekig élt hamis százeurósokból egy érdi férfi

Hetekig élt hamis százeurósokból egy érdi férfi

Ha nem al­ko­holt vett, gyors­ét­ter­mek­ben vá­sá­rolt a hamis pénz­zel, míg le nem bu­kott.

Ha nem al­ko­holt vett, gyors­ét­ter­mek­ben vá­sá­rolt a hamis pénz­zel, míg le nem bu­kott.

6 milliónyi hamis 20 ezrest nyomtattak! Lebuktak!

Az év fogása: 6 milliónyi hamis 20 ezrest nyomtattak! Lebuktak!

Szep­tem­ber óta te­rí­tet­ték...

Ki akar­ták hasz­nálni, hogy meg­je­lent az új húsz­ez­res, gyor­san nyom­tak hat mil­lió fo­rint­nyit a ré­gi­ből, mi­előtt be­von­ják.

123 milliónyi dollárt hamisított a miskolci nyomdász

123 milliónyi dollárt hamisított a miskolci nyomdász

Két em­bert vet­tek őri­zetbe, akik ame­ri­kai dol­lárt ha­mi­sí­tot­tak egy mis­kolci nyom­dá­ban.

Öt pénzhamisítót tartóztattak le

Öt pénzhamisítót tartóztattak le

1000 eu­ró­so­kat nyom­tat­tak, nem ap­róz­ták el a dol­got.

1000 eu­ró­so­kat nyom­tat­tak, nem ap­róz­ták el a dol­got. 90 mil­lió fo­rint ér­tékű hamis bank­je­gyet fog­lal­tak le a la­ká­suk­ban.

Vége! Nincs több pénz és okirathamisítás

Vége! Nincs több pénz és okirathamisítás

Ne­mes­fém­ből ké­szí­tett spi­rál nyújt ezen­túl vé­del­met!

Ne­mes­fém­ből ké­szí­tett spi­rál nyújt ezen­túl vé­del­met!

Már Szálasit is hamisítják

Már Szálasit is hamisítják

Pár perc alatt több ezer fo­rin­tot érő ré­gi­pénz gyárthtó.

Jó üz­leti ér­zék­kel meg­ál­dott ha­mi­sí­tók a Szá­lasi-féle pen­gők pi­acra do­bá­sá­val pró­bál­nak ma­guk­nak minél több pénzt ter­melni.