CÍMKE: 'párizs'

Párizs no-go zónáiban kannibalizmusra is volt már példa

Párizs no-go zónáiban kannibalizmusra is volt már példa

A mig­rán­sok lakta pá­ri­zsi ke­rü­let­ben nem rit­kák a le­szá­mo­lá­sok.

Ő a párizsi terrorista: ez a 20 éves férfi késelt

Ő a párizsi terrorista: ez a 20 éves férfi késelt

A pá­ri­zsi me­rény­let­ben egy em­bert meg­gyil­kolt, né­gyet pedig meg­se­be­sí­tett a tá­madó.

Majka berezelt a szállodában

Majka berezelt a szállodában

A nép­szerű rap­per­nek nem iga­zán jött be a pá­ri­zsi ki­ruc­ca­nás. Dis­ney­land tel­je­sen ki­bo­rí­totta, a szál­lo­dá­ban pedig nem hitt a sze­mé­nek.

A nép­szerű rap­per­nek nem iga­zán jött be a pá­ri­zsi ki­ruc­ca­nás. Dis­ney­land tel­je­sen ki­bo­rí­totta, a szál­lo­dá­ban pedig nem hitt a sze­mé­nek.

Elképesztő látvány, anyaszült meztelen emberek lepték el a múzeumot

Elképesztő látvány, anyaszült meztelen emberek lepték el a múzeumot

Nem min­den­napi lát­vány­ban volt ré­szük a la­kók­nak Pá­rizs­ban.

Nem min­den­napi lát­vány­ban volt ré­szük a la­kók­nak Pá­rizs­ban. Te mit gon­dolsz erről?

Algériában elvágnák a torkotokat!

Algériában elvágnák a torkotokat!

Egy musz­lim nő ret­ten­tően fel­há­bo­ro­dott, ami­kor a sor­ban meg­előzte őt egy meleg pár Pá­rizs kül­vá­ro­sá­ban. Az ügy a bí­ró­sá­gon foly­ta­tó­dott...

Egy musz­lim nő ret­ten­tően fel­há­bo­ro­dott, ami­kor a sor­ban meg­előzte őt egy meleg pár Pá­rizs kül­vá­ro­sá­ban. Az ügy a bí­ró­sá­gon foly­ta­tó­dott...

Elszabadult a pokol, lángokban áll Párizs

Elszabadult a pokol, lángokban áll Párizs

Gyors­ét­ter­met ver­tek szét, au­tó­kat gyúj­tot­tak fel pá­ri­zsi tün­te­tők.

Gyors­ét­ter­met ver­tek szét, au­tó­kat gyúj­tot­tak fel pá­ri­zsi tün­te­tők.

Migránsbandák lepik el a népszerű parkot

Migránsbandák lepik el a népszerű parkot

Újabb mig­ráns­tá­bor nyí­lik a fran­cia fő­vá­ros­ban: a pá­ri­zsi vá­ros­ve­ze­tés a híres Bois de Bo­u­logne par­kot sze­melte ki a célra.

Újabb mig­ráns­tá­bor nyí­lik a fran­cia fő­vá­ros­ban: a pá­ri­zsi vá­ros­ve­ze­tés a híres Bois de Bo­u­logne par­kot sze­melte ki a célra.

Ebben a városban ingyenessé válhat a tömegközlekedés

Ebben a városban ingyenessé válhat a tömegközlekedés

Pá­rizs nagy vál­to­zás előtt áll.

Meg­lepő öt­let­tel állt elő a fran­cia fő­vá­ros pol­gár­mes­tere: Anne Hi­dalgo in­gye­nes tö­meg­köz­le­ke­dés­sel ja­ví­tana Pá­rizs lég­szennye­zett­sé­gén.

Egyre rosszabb a helyzet Párizsban, megháromszorozódott a migránsok száma

Egyre rosszabb a helyzet Párizsban, megháromszorozódott a migránsok száma

Több mint ezer mig­ráns él sát­rak­ban az utcán.

A Le Pa­ri­sien sze­rint pár hét alatt meg­há­rom­szo­ro­zó­dott a sát­rak és az utcán élő mig­rán­sok száma.

Késsel támadt a héberül beszélő utasára a muszlim taxis

Késsel támadt a héberül beszélő utasára a muszlim taxis

Az eset Pá­rizs­ban tör­tént, ahol a ta­xi­sok nagy része va­la­me­lyik észak-af­ri­kai or­szág­ból szár­ma­zik.

Gondja van a piával? Borzalmas állapotban fotózták a sármos sztárt

Gondja van a piával? Borzalmas állapotban fotózták a sármos sztárt

A fi­a­tal angol szí­nész az utóbbi idő­ben egyre több­ször mu­tat­ko­zott ré­sze­gen.

Sokk Párizsban: 85 éves holokauszt-túlélőt gyújtott fel egy muszlim

Sokk Párizsban: 85 éves holokauszt-túlélőt gyújtott fel egy muszlim

A tett el­kö­ve­té­sé­vel az idős nő musz­lim mig­ráns szom­széd­ját gya­nú­sít­ják.

An­ti­sze­mita in­dí­téka le­he­tett annak a gyil­kos­ság­nak, amely során egy 85 éves ho­lo­kauszt-túl­élőt öltek meg és gyúj­tot­tak fel Pá­rizs­ban. Az em­ber­te­len tett el­kö­ve­té­sé­vel az idős nő musz­lim mig­ráns szom­széd­ját gya­nú­sítja a rend­őr­ség.

Párizsi döbbenet: brutális dolgot követel Neymar a PSG-től

Párizsi döbbenet: brutális dolgot követel Neymar a PSG-től

A bra­zil fut­ball­sztár je­len­legi fi­ze­té­sé­nek majd­nem a dup­lá­ját sze­retné meg­kapni a kö­vet­kező sze­zon­tól.

A bra­zil fut­ball­sztár je­len­legi fi­ze­té­sé­nek majd­nem a dup­lá­ját sze­retné meg­kapni a kö­vet­kező sze­zon­tól.

Vérfürdő egy párizsi étteremben! Megskalpoltak egy férfit

Vérfürdő egy párizsi étteremben! Megskalpoltak egy férfit

Va­ló­szí­nű­leg be­ván­dor­lók kö­zötti "üz­leti vi­tá­ból eredő le­szá­mo­lás" tör­tént.

Va­ló­szí­nű­leg be­ván­dor­lók kö­zötti "üz­leti vi­tá­ból eredő le­szá­mo­lás" tör­tént.

Most jött, fegyveres támadás történt Párizsban

Most jött, fegyveres támadás történt Párizsban

Meg­pró­bál­tak ki­ra­bolni egy ban­kot.

Egy férfi a Di­a­dalív kö­ze­lé­ben meg­pró­bált ki­ra­bolni egy ban­kot, de a rend­őrök köz­be­lép­tek.

Hoppá, újra Neymar helyzete a téma a PSG-nél

Hoppá, újra Neymar helyzete a téma a PSG-nél

Ki­vé­te­lez­nek vele Pá­rizs­ban.

Az egyik csa­pat­társa ko­tyogta ki, hogy fo­lya­ma­to­san ki­vé­te­lez­nek a bra­zil csil­lag­gal. Ez rajta kívül még egy já­té­kosra igaz.

Visszatér Párizsba a hátborzongató kivégzési módszer

Visszatér Párizsba a hátborzongató kivégzési módszer

Szo­kat­lan mód­szer!

Szo­kat­lan mód­szer­rel pró­bálja meg­fé­kezni a fran­cia fő­vá­ros a pat­kány­in­vá­ziót: mo­dern guil­lo­tine-nal fe­jez­nék le a rág­csá­lók hadát.

Hatalmas terrortámadást úszott meg Barcelona

Hatalmas terrortámadást úszott meg Barcelona

Már 2015-ben is gyil­kol­tak volna.

Ha az Isz­lám Állam ter­ve­ibe nem csú­szik hiba, Pá­rizs előtt Bar­ce­lona is meg­is­merte volna 2015-ben a ter­ro­ris­ták ke­gyet­len­sé­gét.

Szörnyű hírek: Párizsban csapna le az Iszlám Állam!

Szörnyű hírek: Párizsban csapna le az Iszlám Állam!

Újabb fe­nye­gető vi­de­ó­val je­lent­ke­zett a ter­ror­szer­ve­zet, amely­ben meg­je­löl­ték kö­vet­kező eu­ró­pai cél­pont­ju­kat.

Újabb fe­nye­gető vi­de­ó­val je­lent­ke­zett a ke­gyet­len ter­ror­szer­ve­zet, amely­ben meg­je­löl­ték kö­vet­kező eu­ró­pai cél­pont­ju­kat - vissza­tér­né­nek a kez­de­tek­hez.

Katasztrófahelyzet Párizsban, lezárták az Eiffel-tornyot

Katasztrófahelyzet Párizsban, lezárták az Eiffel-tornyot

Túl nagy hó esett.

A po­koli idő­já­rási hely­zet tel­je­sen el­le­he­tet­le­níti el a fran­cia fő­vá­ros éle­tét. Ak­kora hó esett, hogy a tö­meg­köz­le­ke­dés cső­döt mon­dott.

Durva fotók: Víz alá került Párizs

Durva fotók: Víz alá került Párizs

Régen ta­pasz­tal­tak ek­kora víz­ál­lást a Szaj­nán, és a ne­heze még hát­ra­van.

Bor­za­lom, ami a fran­cia fő­vá­ros­ban zaj­lik. Régen ta­pasz­tal­tak ek­kora víz­ál­lást a Szaj­nán, és a ne­heze még hát­ra­van.

Pánik az állatkertben: több tucat állat szabadult ki

Pánik az állatkertben: több tucat állat szabadult ki

Közel ötven pá­vián sza­ba­dult ki a ket­re­cé­ből Pá­rizs­ban, biz­ton­sági okok­ból ki­me­ne­kí­tet­ték a lá­to­ga­tó­kat.

Ötven pá­vián sza­ba­dult ki a ket­re­cé­ből Pá­rizs­ban, biz­ton­sági okok­ból ki­me­ne­kí­tet­ték a lá­to­ga­tó­kat.

Furcsa megoldás: busszal küzdenek a szexuális zaklatás ellen

Busszal küzdenek a szexuális zaklatás ellen

Meg­lepő öt­let­tel állt elő a pá­ri­zsi vá­ros­ve­ze­tés.

Meg­lepő öt­let­tel állt elő a pá­ri­zsi vá­ros­ve­ze­tés: bár­mi­kor meg­álló bu­szok­kal men­te­nék meg éj­sza­kán­ként a nőket a zak­la­tók­tól.

Csatatérré változott Párizs, már halottak is vannak

Csatatérré változott Párizs, már halottak is vannak

Ran­da­lí­roz­nak a ti­né­dzse­rek.

Már nem csak az ál­landó ter­ror­fe­nye­ge­tés­sel és a mig­rán­sok no-go zó­ná­i­ban ter­jedő bű­nö­zés­sel küzd a város: a tinik ban­dái is vérbe bo­rít­ják az ut­cá­kat.

Borzalom Párizsban: Ez történt szilveszter éjszaka

Borzalom Párizsban: Ez történt szilveszter éjszaka

250 autót gyúj­tot­tak fel Pá­rizs­ban és kör­nyé­kén. Több ne­gyed­ben tö­me­gé­vel lán­gol­tak a gép­ko­csik, nem egy kö­zü­lük fel is rob­bant.

A migránsok miatt nem áll meg a metró az állomásokon

A migránsok miatt nem áll meg a metró az állomásokon

Már met­ró­ve­ze­tő­nek lenni sem biz­ton­sá­gos Pá­rizs­ban: egyes ál­lo­má­so­kon annyira sok az ag­resszív bű­nöző, hogy in­kább meg sem áll­nak ott.

Már met­ró­ve­ze­tő­nek lenni sem biz­ton­sá­gos Pá­rizs­ban: egyes ál­lo­má­so­kon annyira sok az ag­resszív bű­nöző, hogy in­kább meg sem áll­nak ott.

Üzent az ISIS: "Pokollá változtatjuk Párizst szilveszter napján!"

Üzent az ISIS: "Pokollá változtatjuk Párizst szilveszter napján!"

Az ISIS késes tá­ma­dá­so­kat ígér, és azt ál­lítja, hogy fe­les­le­ge­sek a be­ton­töm­bök...

Az ISIS késes tá­ma­dá­so­kat ígér, és azt ál­lítja, hogy fe­les­le­ge­sek a be­ton­töm­bök...

Elszabadult a pokol a gyanús csomagok miatt

Elszabadult a pokol a gyanús csomagok miatt

Rend­sze­re­sek az eva­ku­á­lá­sok.

Szinte nem telik el úgy nap Pá­rizs rep­te­rein, hogy ne kel­lene eva­ku­álni a ter­mi­ná­lo­kat el­ha­gyott cso­ma­gok miatt - ezért a rep­te­rek most be­ke­mé­nyí­te­nek.

Háború a karácsonyért: lángokban állt Párizs

Háború a karácsonyért: lángokban állt Párizs

Ün­nepre ké­szül­tek szer­dán a fran­ciák.

Ün­nepre ké­szül­tek szer­dán a fran­ciák, de az öröm hamar pá­nikba csa­pott át, mikor közel száz tün­tető lán­gokba bo­rí­totta a Champs-Ély­sées-t.

Ezért kell elutaznod Párizsba

Ezért kell elutaznod Párizsba

Pá­rizs Eu­rópa egyik leg­lá­to­ga­tot­tabb hely­színe, amit egy­szer min­den uta­zó­nak lát­nia kell. Ady Endre ked­venc vá­rosa, ahol a költő hét­szer is meg­for­dult, nem vé­let­le­nül ilyen nép­szerű.

Pá­rizs Eu­rópa egyik leg­lá­to­ga­tot­tabb hely­színe, amit egy­szer min­den uta­zó­nak lát­nia kell. Ady Endre ked­venc vá­rosa, ahol a költő hét­szer is meg­for­dult, nem vé­let­le­nül lett ilyen nép­szerű.

Sokk Párizsban: máris elbukik Európa megmentője?

Sokk Párizsban: máris elbukik Európa megmentője?

Nagy baj­ban van Em­ma­nuel Mac­ron: öt napja fo­lya­ma­to­san tün­tet­nek el­lene a fran­ciák! Ez­út­tal Pá­rizs ut­cáin sza­ba­dul­tak el az in­du­la­tok.

Nagy baj­ban van Em­ma­nuel Mac­ron: öt napja fo­lya­ma­to­san tün­tet­nek el­lene a fran­ciák! Ez­út­tal Pá­rizs ut­cáin sza­ba­dul­tak el az in­du­la­tok. Rá­adá­sul úgy tűnik, a nem­tet­szé­sük­nek han­got adók­nak mindez ke­vés­nek bi­zo­nyult: egész héten meg­moz­du­lá­so­kat ter­vez­nek.

Nem imádkozhatnak az utcán a muszlimok

Nem imádkozhatnak az utcán a muszlimok

Be­ke­mé­nyí­te­nek a fran­cia ha­tó­sá­gok: a jö­vő­ben nem fog­ják hagyni, hogy a musz­li­mok az utca kel­lős kö­ze­pén te­rít­sék ki ima­sző­nye­gü­ket, és Mekka felé for­dulva imád­koz­za­nak.

Be­ke­mé­nyí­te­nek a fran­cia ha­tó­sá­gok: nem fog­ják hagyni, hogy a musz­li­mok az utca kel­lős kö­ze­pén te­rít­sék ki ima­sző­nye­gü­ket.

Még ezt is megteszi szerelme kedvéért Curtis

Még ezt is megteszi szerelme kedvéért Curtis

Május óta van együtt Krisz­ti­vel.

A rap­per má­jus­ban is­mer­ke­dett meg Krisz­ti­vel, aki­vel pár nap után össze is köl­töz­tek. Cur­tis az el­múlt fél évben szinte min­den­nap tett ki közös képet pár­já­val.

Együtt töltött egy napot Párizsban Palvin és Curtis

Együtt töltött egy napot Párizsban Palvin és Curtis

Rá­adá­sul fo­gal­muk sem volt...

Rá­adá­sul még csak fo­gal­muk sem volt róla. A közös prog­ram oka Ney­mar, bár a mo­dell ese­té­ben a ra­jon­gás köl­csö­nös­nek tűnik.

Megdöbbentő körülmények a párizsi terrorista cellájában

Megdöbbentő körülmények a párizsi terrorista cellájában

Más­fél éve van a rá­csok mö­gött.

2015. no­vem­ber 13-án tör­tént Eu­rópa ed­digi leg­sú­lyo­sabb isz­lam­ista ter­ror­tá­ma­dása...

Allahu akbart kiáltva támadt a katonára a késelő

Allahu akbart kiáltva támadt a katonára a késelő

Az eset a metró kö­ze­lé­ben tör­tént.

A for­gal­mas met­ró­meg­álló kö­ze­lé­ben há­tul­ról ron­tott rá a fegy­ve­res ka­to­nára a ter­ro­rista. Senki sem se­be­sült meg.

Sétálóutcában imádkoznak a muszlimok, kiakadtak a politikusok

Sétálóutcában imádkoznak a muszlimok, kiakadtak a politikusok

Min­den pén­te­ken össze­gyű­lik musz­li­mok cso­portja Pá­rizs elő­vá­ro­sá­ban.

Min­den pén­te­ken össze­gyű­lik musz­li­mok egy cso­portja Pá­rizs elő­vá­ro­sá­ban.

Rejtélyes szál bukkant fel a párizsi tömegmészárlás évfordulóján

Rejtélyes szál bukkant fel a párizsi tömegmészárlás évfordulóján

2015. no­vem­ber 13-án 130 em­ber­rel vé­gez­tek isz­lam­ista ter­ro­ris­ták Pá­rizs­ban.

Elszabadult a pokol: lángokban állt Párizs

Elszabadult a pokol: lángokban állt Párizs

Tíz­ez­rek vo­nul­tak a fran­cia fő­vá­ros ut­cá­ira.

Tíz­ez­rek vo­nul­tak ut­cára, hogy Em­ma­nuel Mac­ron mun­ka­jogi re­form­jai ellen til­ta­koz­za­nak - a szél­ső­bal­ol­dali tün­te­tők azon­ban ha­ma­ro­san csa­ta­térré vál­toz­tat­ták a kör­nyé­ket.

Tragédia történt a vasútállomáson: egy család vesztette életét

Tragédia történt a vasútállomáson: egy család vesztette életét

Az ál­lo­má­son lö­völ­dö­zést le­he­tett hal­lani, a ki­ér­kező rend­őrök pedig már csak négy holt­tes­tet lát­tak.

Az ál­lo­má­son lö­völ­dö­zést le­he­tett hal­lani, a ki­ér­kező rend­őrök pedig már csak négy holt­tes­tet lát­tak.

Az Eiffel-tornyot akarták felrobbantani a terroristák

Az Eiffel-tornyot akarták felrobbantani a terroristák

A ka­ta­lán ter­ro­ris­ták nem is­mer­tek ke­gyel­met: sok­kal több vá­rost akar­tak vérbe bo­rí­tani.

A ka­ta­lán ter­ro­ris­ták nem is­mer­tek ke­gyel­met: sok­kal több vá­rost akar­tak vérbe bo­rí­tani.

Megrázó részletek derültek ki Diana balesetéről, vallott a tűzoltó

Megrázó részletek derültek ki Diana balesetéről, vallott a tűzoltó

Az 50 éves Xa­vier Go­ur­me­lon meg volt róla győ­ződve, hogy meg­ment­heti a her­ceg­nőt.

Meztelen emberek lepték el a fővárosi parkot

Meztelen emberek lepték el a fővárosi parkot

Pá­rizs­ban tom­bol a nu­diz­mus.

Pá­rizs egyik köz­park­já­ban sorra je­len­tek meg a sza­bad­sá­got ked­ve­lők - ruha nél­kül. A nu­dis­ták nagy örö­mére meg­nyi­tott az első na­tu­ris­ta­park.

Terrorellenes alakulatok csaptak le két férfira Párizsban

Terrorellenes alakulatok csaptak le két férfira Párizsban

Gya­nús al­kat­ré­sze­ket ta­lál­tak egy kül­vá­rosi la­kás­ban.

Gya­nús al­kat­ré­sze­ket ta­lál­tak egy kül­vá­rosi la­kás­ban. az egyik Vil­le­juif ne­gyed­ben ta­lál­ható la­kás­ban két férfit fog­tak el a ter­ror­el­le­nes ala­ku­la­tok. A hely­szí­nen rob­ba­nó­sze­re­ket s bom­ba­ké­szí­tés­hez szük­sé­ges al­kat­ré­sze­ket ta­lál­tak.

Megszólalt Diana balesetének magyar szemtanúja

Megszólalt Diana balesetének magyar szemtanúja

Talán el­ke­rül­hető lett volna az 1997. au­gusz­tus 31-én tör­tént tra­gé­dia, ha Diana sze­re­tője más­hogy dönt.

Talán el­ke­rül­hető lett volna az 1997. au­gusz­tus 31-én tör­tént tra­gé­dia, ha Diana sze­re­tője más­hogy dönt.

Óriási sikersztori: Beyoncé tervezőjével dolgozik együtt Radics Gigi!

Óriási sikersztori: Beyoncé tervezőjével dolgozik együtt Radics Gigi!

Az arany­torkú éne­kes­nőt ha­tal­mas öröm érte szü­le­tés­napja al­kal­má­ból!

Eddig eltitkolt részletek Diana balesetéről, vallott a szemtanú

Eddig eltitkolt részletek Diana balesetéről, vallott a szemtanú

A hely­szí­nen tar­tóz­kodó ügy­véd 20 év hall­ga­tás után törte meg a csen­det. Aljas össze­es­kü­vést sejt a hát­tér­ben...

Itt találták meg a Dianával halálba száguldó limuzint

Itt találták meg a Dianával halálba száguldó limuzint

Eddig rej­tély volt, mi tör­tént a Di­a­ná­val ha­lálba szá­guldó fe­kete Mer­ce­des­szel.

Eddig rej­tély volt, mi tör­tént a Di­a­ná­val ha­lálba szá­guldó fe­kete Mer­ce­des­szel. Most, 20 évvel a her­cegnő ha­lála után azon­ban meg­ta­lál­ták azt a li­mu­zint, ami 1997. au­gusz­tus 31-én a pá­ri­zsi Alma alagút pil­lé­ré­nek csa­pó­dott.

Felfoghatatlan tragédia történt az éjjel: 12 éves lány az áldozat

Felfoghatatlan tragédia történt az éjjel: 12 éves lány az áldozat

A kis­lány egy piz­zé­ri­á­ban ve­szí­tette éle­tét, 12 ember sé­rült meg.

A kis­lány egy piz­zé­ri­á­ban ve­szí­tette éle­tét, rajta kívül még 12 ember sé­rült meg, mert autó haj­tott az ét­te­rembe.

Hivatalos: elfogták a párizsi merénylőt!

Hivatalos: elfogták a párizsi merénylőt!

El­fog­ták a férfit, aki szán­dé­ko­san ka­to­nák közé haj­tott a fő­vá­ros­ban. Rá kel­lett lő­niük, hogy meg tud­ják ál­lí­tani az au­tó­pá­lyán az or­szág északi ré­szén.

El­fog­ták a férfit, aki szán­dé­ko­san ka­to­nák közé haj­tott a fő­vá­ros­ban. Rá kel­lett lő­niük, hogy meg tud­ják ál­lí­tani az au­tó­pá­lyán az or­szág északi ré­szén.

Félelmetes jelenet, tűzbe borult Párizs Neymar érkezése után

Félelmetes jelenet, tűzbe borult Párizs Neymar érkezése után

A szur­ko­lók ön­fe­led­ten ün­ne­pel­tek.

A szur­ko­lók úgy tom­bol­tak a bra­zil sztár­fo­cis­tá­nak ott­hont adó ho­tel­nél, mintha máris meg­nyer­ték volna a BL-t.

Azta! Gyönyörű helyeken pózol Zimány Linda - Fotók!

Azta! Gyönyörű helyeken pózol Zimány Linda - Fotók!

Cso­dá­la­tos he­lyen nya­ral...

Cso­dá­la­tos he­lyen nya­ral Zi­mány Linda, amit jól ki is hasz­nál. Ugyanis szebb­nél szebb fo­tók­kal tölti meg Ins­tag­ram­ját.

Éneklő rendőrfeleségek lepték el az utcákat

Éneklő rendőrfeleségek lepték el az utcákat

Két­száz­nál is több nő vo­nult fel.

Két­száz­nál is több nő vo­nult fel szom­ba­ton Pá­rizs ut­cáin, hogy ezzel is fel­hív­ják a fi­gyel­met arra, mi­lyen ve­szé­lyek­nek te­szik ki ma­gu­kat a rend­őrök.

Romantikus nyaraláson békülnek Jennifer Lopezék

Romantikus nyaraláson békülnek Jennifer Lopezék

Az egy­kori spor­toló min­dent meg­tesz, hogy a fél­re­lé­pése után ki­en­gesz­telje az éne­kes­nőt.

Az egy­kori spor­toló min­dent meg­tesz, hogy a fél­re­lé­pése után ki­en­gesz­telje az éne­kes­nőt.

Hihetetlen, rendőrök törtek be a sztárfocista házába!

Hihetetlen, rendőrök törtek be a sztárfocista házába!

Adó­csa­lás miatt in­dult nyo­mo­zás.

A csa­pat­tár­sá­hoz is el­lá­to­gat­tak, de még a csa­pa­tuk köz­pontja sem ma­radt ki a szó­rás­ból. A gyanú sze­rint mil­li­ó­kat tet­tek zsebre jog­ta­la­nul.

Újabb összecsapások, még a rendőrök is lángoltak Párizs utcáin

Újabb összecsapások, még a rendőrök is lángoltak Párizs utcáin

Május el­seje sem múl­ha­tott el za­var­gá­sok nél­kül Pá­rizs­ban. Ál­ar­co­sok Mo­lo­tov kok­té­lo­kat do­bál­tak a rend­őrökre...

Friss! Lövöldözés Párizsban - halott is van!

Friss! Lövöldözés Párizsban - halott is van!

A ha­tó­sá­gok ter­ror­tá­ma­dás­ról A ha­tó­sá­gok ter­ror­tá­ma­dás­ról be­szél­nek, rendőr a sé­rül­tek kö­zött, két tá­ma­dó­ról szól­nak a hírek

A ha­tó­sá­gok ter­ror­tá­ma­dás­ról A ha­tó­sá­gok ter­ror­tá­ma­dás­ról be­szél­nek, rendőr a sé­rül­tek kö­zött, két tá­ma­dó­ról szól­nak a hírek.

Újra lángol Párizs, rendőrök verték a börtönőröket

Újra lángol Párizs, rendőrök verték a börtönőröket

Ro­ham­rend­őrö­ket ve­zé­nyel­tek ki Eu­rópa leg­na­gyobb bör­tö­né­hez, hogy le­ver­je­nek egy el­va­dult tün­te­tést.

Ro­ham­rend­őrö­ket ve­zé­nyel­tek ki Eu­rópa leg­na­gyobb bör­tö­né­hez, a Fle­ury-Me­ro­gis-hoz, hogy le­ver­je­nek egy el­va­dult tün­te­tést.

Friss: így történt a párizsi terrortámadás

Friss: így történt a párizsi terrortámadás

A férfi egy jár­őr­cso­port női tag­ját a földre te­perte a re­pü­lő­té­ren.

A férfi egy három re­pü­lő­tiszt­ből álló jár­őr­cso­port női tag­ját a földre te­perte a re­pü­lő­té­ren, hogy el­ve­gye a gép­pisz­to­lyát.

Újra egymásra talált Hamilton és Palvin Barbi

Forró pillanatok: megint egymásra talált Hamilton és Palvin Barbi

Most Pá­rizs­ban fu­tot­tak össze.

Most Pá­rizs­ban fu­tot­tak össze egy­más­sal, érez­he­tően vib­rált kö­rü­löt­tük a le­vegő. A közös va­csora sem ma­radt ki.

Robbanás Párizsban - eddig 19 sebesült! - videó

Robbanás Párizsban - eddig 19 sebesült! - videó

Több ezren vet­tek részt azon a pá­ri­zsi kar­ne­vá­lon, ame­lyet főleg csa­lá­do­sok­nak szer­vez­tek. Aztán meg­tör­tént a baj.

Több ezren vet­tek részt azon a pá­ri­zsi kar­ne­vá­lon, ame­lyet főleg csa­lá­do­sok­nak szer­vez­tek. Az ese­mé­nyen a ha­gyo­má­nyok sze­rint egy ha­tal­mas szal­ma­bá­bút is meg­gyúj­tot­tak, ekkor tör­tént a ka­taszt­rófa. Brit lapok sze­rint nem ter­ror­tá­ma­dás­ról lehet szó. Íme a tra­gé­dia vi­de­ó­kon.

Párizs még mindig forrong: beszálltak a diákok is

Párizs még mindig forrong: beszálltak a diákok is

Las­san két hete lán­gol ki­sebb-na­gyobb hév­vel Pá­rizs. A za­var­gá­sok most új len­dü­le­tet kap­tak.

Las­san két hete lán­gol ki­sebb-na­gyobb hév­vel a fran­cia fő­vá­ros. A za­var­gá­sok most új len­dü­le­tet kap­tak, a kö­zép­is­ko­lá­sok is ut­cára vo­nul­tak.

Könnygáz és rettegés: Párizs lángokban áll

Könnygáz és rettegés: Párizs lángokban áll

Egyre ter­jed­nek a za­var­gá­sok a rend­őri túl­ka­pá­sok miatt.

Egyre ter­jed­nek a za­var­gá­sok a fran­cia fő­vá­ros­ban a rend­őri túl­ka­pá­sok miatt, mos­tanra már öt no-go zóna ala­kult ki Pá­rizs északi elő­vá­ro­sa­i­ban.

Tragédia a híres kórházban: kiugrott a nyolcadikról egy ápoló

Tragédia a híres kórházban: kiugrott a nyolcadikról egy ápoló

Nem ez az első eset..

Nem ez az első eset, hogy a kór­ház egyik dol­go­zója ön­gyil­kos lett. Egy évvel ez­előtt egy orvos is munka köz­ben halt meg.

Pokoli Párizs: már a turisták is veszélyben vannak!

Pokoli Párizs: már a turisták is veszélyben vannak!

Eddig csak az elő­vá­ro­sok lán­gol­tak, de a tűz mos­tanra el­érte a tu­ris­ták ked­venc he­lyeit is - már senki nincs biz­ton­ság­ban!

Eddig csak az elő­vá­ro­sok lán­gol­tak, de a tűz és az ag­resszív tömeg mos­tanra el­érte a tu­ris­ták ked­venc he­lyeit is - már senki nincs biz­ton­ság­ban!

Fucsovics az Eiffel-toronynál lazult barátnőjével

Fucsovics az Eiffel-toronynál lazult barátnőjével

A 2010-es wimb­le­doni ju­nior baj­nok­nak nem iga­zán in­dult jól a sze­zonja, ezért volt ideje arra, hogy el­utaz­zon a fran­cia fő­vá­rosba.

A 2010-es wimb­le­doni ju­nior baj­nok­nak nem iga­zán in­dult jól a sze­zonja, ezért volt ideje arra, hogy el­utaz­zon a fran­cia fő­vá­rosba.

Hoppá! Farkasok költöztek a fővárosba

Hoppá! Farkasok költöztek a fővárosba

Úgy el­sza­po­rod­tak, hogy már a ka­pu­kat ost­ro­mol­ják. Vo­nyí­tás­tól han­go­sak a pe­rem­ke­rü­le­tek. Leg­alább 3 pél­dány cir­kál a Pá­rizs kör­nyéki er­dők­ben.

Úgy el­sza­po­rod­tak, hogy már a ka­pu­kat ost­ro­mol­ják. Vo­nyí­tás­tól han­go­sak a pe­rem­ke­rü­le­tek.

Agyrém: a muszlimok miatt nem járhatnak kávézóba a francia nők

Agyrém: a muszlimok miatt nem járhatnak kávézóba a francia nők

A pá­ri­zsi no-go zónák miatt szű­kül a helyi la­ko­sok moz­gás­tere, a nők fé­le­lem­ben élnek.

5 nap Párizs Debrecenből, szállással 22.200 forintért!

5 nap Párizs Debrecenből, szállással

A fran­cia fő­vá­ros a világ leg­lá­to­ga­tot­tabb tu­risz­ti­kai cél­pontja, nem hiába, hi­szen nincs olyan ember, akit az ele­gan­ci­á­já­val és a bá­já­val ne venne le a lá­bá­ról.

Felrobbantottak egy autót - mert olyan rosszul parkolt

Felrobbantottak egy luxusautót - mert olyan rosszul parkolt

Hosszúra si­ke­re­dett a férfi éj­sza­kája...

A pá­ri­zsi tűz­sze­ré­szek bom­bára gya­na­kod­tak, mert azt hit­ték, ilyen rosszul nem lehet vé­let­le­nül par­kolni. Té­ved­tek.

Ezért hagyta el az országot Kapás Bogi

Ezért hagyta el az országot Kapás Bogi

Úszó­sztá­runk­nak végre erre is ju­tott ideje az olim­pia, a vi­lág­kupa és az or­szá­gos baj­nok­ság fá­ra­dal­mai után. Ritka az ilyesmi az éle­té­ben.

Úszó­sztá­runk­nak végre erre is ju­tott ideje az olim­pia, a vi­lág­kupa és az or­szá­gos baj­nok­ság fá­ra­dal­mai után. Ritka az ilyesmi az éle­té­ben.

Nem lesz új Dzsungel - Hollande szélmalomharcot vív

Nem lesz új Dzsungel - Hollande szélmalomharcot vív

Pá­rizst el­lep­ték a mig­rán­sok.

Fel­szá­mol­ták a ca­lais-i tá­bort, a mig­rán­sok most Pá­rizs­ban okoz­nak ha­tal­mas prob­lé­má­kat.

Büszkén mutogatja fedetlen melleit a sztárfocista párja

Büszkén mutogatja fedetlen melleit a sztárfocista párja

Kö­vette a ked­ve­sét Pá­rizsba.

Kö­vette a ked­ve­sét a spa­nyol fő­vá­ros­ból Pá­rizsba, ahol le­esett az em­be­rek álla, ami­kor meg­lát­ták.

Elképesztő pusztítást végeztek a migránsok a fővárosban

Elképesztő pusztítást végeztek a migránsok a fővárosban

Meg­döb­bentő fel­vé­te­lek ke­rül­tek elő arról, mi­lyen ál­la­po­tok ural­kod­nak a város ut­cáin a mig­rán­sok miatt.

Meg­döb­bentő fel­vé­te­lek arról, mi­lyen ál­la­po­tok ural­kod­nak a város ut­cáin a mig­rán­sok miatt.

Váratlan utazás: Egyedül szállt repülőre Kulka János!

Váratlan utazás: Egyedül szállt repülőre Kulka János!

Bár ro­ha­mo­san javul a Kos­suth-díjas szí­nész ál­la­pota, erre ke­ve­sen szá­mí­tot­tak!

Bár ro­ha­mo­san javul a Kos­suth-díjas szí­nész ál­la­pota, erre ke­ve­sen szá­mí­tot­tak!

Fegyveresek rontottak rá Kim Kardashianra

Fegyveresek rontottak rá Kim Kardashianra

Rend­őrök­nek ál­cáz­ták ma­gu­kat a rab­lók.

Rend­őrök­nek ál­cáz­ták ma­gu­kat a rab­lók, mi­előtt fegy­ver­rel a ke­zük­ben a dögös celeb éle­tére tör­tek egy szál­lo­dai szo­bá­ban.

Rémálom Párizsban, bajt okozott a magyar védő

Rémálom Párizsban, bajba sodorta csapatát a magyar védő

A PSG ellen volt pechje.

Nem lö­vünk na­gyon mellé, ha azt gon­dol­juk, nem ilyen be­mu­tat­ko­zást kép­zelt el ma­gá­nak Fran­cia­or­szág­ban a vá­lo­ga­tott já­té­kos.

Szíriai menekültként kéregetnek Párizsban romániai koldusok

Szíriai menekültként kéregetnek Párizsban romániai koldusok

A hi­te­les­ség ked­véért még ara­bul is meg­ta­nul­tak né­hány szót!

A hi­te­les­ség ked­véért még ara­bul is meg­ta­nul­tak né­hány szót! A fran­cia rend­őr­szak­szer­ve­zet kép­vi­se­lője a ri­por­ter­nek el­mondta: ugyan­azok az em­be­rek, akik nem­rég még rok­kant­nak adták ki ma­gu­kat, ma már szí­riai me­ne­kült­ként kol­dul­nak az ut­cá­kon.

Női kommandót vetett be az ISIS Párizsban, egyiküket fejbe lőtték

Női kommandót vetett be az ISIS Párizsban, egyiküket fejbe lőtték

Három nőt le­tar­tóz­ta­tott a fran­cia ter­ror­el­há­rí­tás csü­tör­tök este, fegy­vert kel­let hasz­nál­niuk.

Három nőt le­tar­tóz­ta­tott a fran­cia ter­ror­el­há­rí­tás csü­tör­tök este.

Hosszú után rövid, itt úszik újra Katinka

Hosszú után rövid, itt úszik újra Katinka

Ka­tinka nem tud le­állni, pén­te­ken már ver­se­nyez.

Ka­tinka nem tud le­állni, pén­te­ken már ver­se­nyez. Már re­pü­lőre is szállt, a hét­vé­gén a fran­cia fő­vá­ros­ban ugrik me­den­cébe.

Ezt kapd ki, Rihanna: Robbantak a színpadon Beyoncé óriásmellei!

Ezt kapd ki, Rihanna: Robbantak a színpadon Beyoncé óriásmellei!

A Ri­post sze­mé­lye­sen volt jelen a szu­per­sztár pá­ri­zsi kon­cert­jén! Olyat lát­tunk, amit még soha! Ettől za­varba fogsz jönni!

Négy aranyéremmel sokkolt Hosszú Katinka

Ma négy aranyéremmel sokkolt Hosszú Katinka

El­ké­pesztő, hogy mi­lyen ered­mé­nye­ket pro­du­kál a ma­gyar úszónő. A pá­ri­zsi ver­se­nyen össze­sen hét­szer nyert, és még más ér­me­ket is szer­zett.

El­ké­pesztő, hogy mi­lyen ered­mé­nye­ket pro­du­kál a ma­gyar úszónő. A pá­ri­zsi ver­se­nyen össze­sen hét­szer nyert, és még más ér­me­ket is szer­zett. Ja­ka­bos Zsu­zsanna sem szo­mor­kod­hat.