CÍMKE: 'pánikbetegség'

Nagy bajban van Gáspár Győző: Segítséget kér!

Nagy bajban van Gáspár Győző: Segítséget kér!

Gás­pár Győ­zőt meg­vi­selte az el­múlt idő­szak, a szer­ve­zete is se­gít­sé­gért kiált.

Meglepő titok derült ki Cserháti Zsuzsa haláláról

Meglepő titok derült ki Cserháti Zsuzsa haláláról

Nem is­mer­het­ték fel az or­vo­sai, hogy Cser­háti Zsu­zsa pá­nik­be­teg volt.

Aggasztó, ezért fogyott le drasztikusan Tóth Andi

Aggasztó, ezért fogyott le drasztikusan Tóth Andi

Saj­nos nem csak a rend­sze­res edzés áll a hát­tér­ben, az éne­kesnő több egész­ség­ügyi prob­lé­má­val küzd.

Saj­nos nem csak a rend­sze­res edzés áll a hát­tér­ben, az éne­kesnő több egész­ség­ügyi prob­lé­má­val küzd.

Rohammentővel vitték kórházba, betegségéről vallott a magyar sztár

Rohammentővel vitték kórházba, betegségéről vallott a magyar sztár

Eni­kőt ha­lál­fé­le­lem ke­rí­tette ha­tal­mába.

Eni­kőt ha­lál­fé­le­lem ke­rí­tette ha­tal­mába.

Vallomás, súlyos depresszióval küzdött a világbajnok legenda

Vallomás, súlyos depresszióval küzdött a világbajnok legenda

Nehéz idő­sza­kon ment ke­resz­tül.

Pá­nik­be­teg­ség­gel és de­presszi­ó­val küz­dött a vi­lág­baj­nok olasz le­genda.

Durva elvonási tünetek gyötrik Győzikét

Durva elvonási tünetek gyötrik Győzikét

A roma show­man 8 éven át szedte ma­rok­szám a nyug­ta­tó­kat, de egy ideje már tiszta.

A roma show­man 8 éven át szedte ma­rok­szám a nyug­ta­tó­kat, de egy ideje már tiszta. Most a szen­ve­dé­sé­ről val­lott.

130-nál kapott pánikrohamot az autópályán Gáspár Győző

130-nál kapott pánikrohamot az autópályán Gáspár Győző

Győ­zike arra szá­mí­tott, hogy a NAV-bot­rá­nyá­ban be­állt ked­vező for­du­lat hely­re­hozza meg­té­pá­zott ide­geit, de té­ve­dett.

Újabb fájdalmas dologra derült fény a Gáspár család életéből

Újabb fájdalmas dologra derült fény a Gáspár család életéből

Egy be­teg­ség­gel is meg kell küz­de­nie.

Gás­pár Eve­lin eddig féltve őr­zött tit­ko­kat osz­tott meg ma­gán­éle­té­ből. Egy be­teg­ség­gel is meg kell küz­de­nie.

Nem tud leállni! Győzike beismerte: elvonási tünetekkel küzd!

Nem tud leállni! Győzike beismerte: elvonási tünetekkel küzd!

A show­man már 3 hó­napja nem szedi pá­nik­ro­ha­ma­ira a gyógy­sze­reit...

A show­man már 3 hó­napja nem szedi pá­nik­ro­ha­ma­ira a gyógy­sze­reit...

Zokogott a rémült feleség: súlyos betegséggel küzd Robbie Williams

Zokogott a rémült feleség: súlyos betegséggel küzd Robbie Williams

Na­gyon ag­gó­dik, mert sze­rinte ked­vese ál­la­pota egyre rosszabb.

Az éne­kes fe­le­sége na­gyon ag­gó­dik, mert sze­rinte ked­vese ál­la­pota egyre rosszabb.

Mi történik? Képtelen leállni a fogyással Puzsér Róbert!

Mi történik? Képtelen leállni a fogyással Puzsér Róbert!

Egyre so­vá­nyabb lesz!

Sú­lyos be­teg­sége döb­ben­tette rá arra, mu­száj vál­toz­tat­nia élet­mód­ján! A kri­ti­kusra szinte rá sem lehet is­merni, egyre so­vá­nyabb lesz!

Nem hiszed el, mitől retteg Molnár Anikó

Nem hiszed el, mitől retteg Molnár Anikó

Ne­he­zen mon­dott igent a Vi­a­sat3 Si­ki­tó­frász mű­so­rára az egy­kori Nagy Ő.

Ne­he­zen mon­dott igent a Vi­a­sat3 Si­ki­tó­frász című mű­so­rára az egy­kori Nagy Ő, mert félt, hogy a csú­szó-má­szók­tól, bo­ga­rak­tól kitör rajta pá­nik­be­teg­sége.

Brutális változás, szerelmi bánat miatt fogyott le Baukó Éva

Brutális változás, szerelmi bánat miatt fogyott le Baukó Éva

Büsz­kén posz­tolt ki ma­gá­ról egy négy évvel ez­előtti és egy mos­tani fotót a TV2 sztárja.

Büsz­kén posz­tolt ki ma­gá­ról egy négy évvel ez­előtti és egy mos­tani fotót a TV2 sztárja. A ko­ráb­ban bot­rá­nya­i­ról, al­ko­hol­prob­lé­má­i­ról hír­hedt celeb tel­je­sen meg­vál­to­zott. Saját be­val­lása sze­rint most egy le­tisz­tult, ma­gá­val har­mó­ni­á­ban lévő ember, aki él­vezi új éle­tét.

Máig titkolta: Gyógyszerekkel tömték volna a pánikbeteg Vámos Erikát

Máig titkolta: Gyógyszerekkel tömték volna a pánikbeteg magyar tévést

So­káig azt sem tudta, mi a baja.

So­káig azt sem tudta, mi a baja. A szak­em­be­rek pi­ru­lá­kat írtak fel a tü­ne­tek eny­hí­té­sére.

Ez áll Puzsér Róbert elképesztő fogyásának hátterében

Ez áll Puzsér Róbert elképesztő fogyásának hátterében

Né­hány évvel ez­előtt di­ag­nosz­ti­zált be­teg­sége döb­ben­tette rá arra, hogy vál­toz­tat­nia kell!

Né­hány évvel ez­előtt di­ag­nosz­ti­zált be­teg­sége döb­ben­tette rá arra, hogy vál­toz­tat­nia kell!

Súlyos rohama volt Molnár Anikónak

Súlyos rohama volt Molnár Anikónak

Az egy­kori Nagy Ő hosszú évek óta küzd pá­nik­be­teg­sé­gé­vel...

Az egy­kori Nagy Ő hosszú évek óta küzd pá­nik­be­teg­sé­gé­vel, de a szerda éjjel rá­tört roham még őt is meg­lepte.

Döbbenetes vallomás! Győzike gyógyszerfüggő

Döbbenetes vallomás! Győzike gyógyszerfüggő

Na­gyon sokat ve­szít­het...

Gás­pár Győző olyan fesz­te­le­nül be­szélt el­ha­tal­ma­sodó füg­gő­sé­gé­ről, mintha csak ez lenne a világ leg­ter­mé­sze­te­sebb dolga. Pedig na­gyon sokat ve­szít­het...

Gregor Bernadett drámai vallomása: Gyógyszeres kezelést kaptam!

Gregor Bernadett drámai vallomása: Gyógyszeres kezelést kaptam!

A gyö­nyörű szí­nésznő sú­lyos be­teg­sé­gé­ről me­sélt, mely­ből a mai napig nem gyó­gyult ki tel­je­sen!

Súlyos betegséggel küzd Havas Henrik

Ijesztő diagnózis: Súlyos betegséggel küzd Havas Henrik

A nép­szerű mű­sor­ve­zető be­val­lotta, jó ideje tudja már, mi a baj, még­sem ke­zel­teti magát. In­kább a mun­kába me­ne­kül.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető jó ideje tudja, mi a baj, még­sem ke­zel­teti magát. In­kább a mun­kába me­ne­kül.

Összeomlott idegileg Selena Gomez

Összeomlott idegileg Selena Gomez

Jó ba­rát­ját meg­öl­ték és sú­lyos be­teg­ség­gel küzd.

Ször­nyű év van mö­götte, jó ba­rát­ját meg­öl­ték, sú­lyos be­teg­ség­gel küzd, és a me­nedzs­mentje is túl­hajtja.

Súlyos pánikbetegséggel küzd Baukó Éva

Súlyos pánikbetegséggel küzd Baukó Éva

Már három éve le­tette a po­ha­rat.

Az egy­kori vil­la­lakó már három éve le­tette a po­ha­rat, de a lelki prob­lé­má­ira ez nem je­len­tett tel­jes meg­ol­dást.

Pasiját is elhagyná a külföldre Molnár Anikó

Pasiját is elhagyná a külföldre Molnár Anikó

A pá­nik­be­teg sztár ké­nyel­me­sebb életre vá­gyik, és az sem ér­dekli, ha közel a negy­ven­hez ezt egye­dül kell meg­te­rem­te­nie.

A pá­nik­be­teg sztár ké­nyel­me­sebb életre vá­gyik, és az sem ér­dekli, ha közel a negy­ven­hez ezt egye­dül kell meg­te­rem­te­nie.

Halálfélelem tört Molnár Anikóra

Halálfélelem tört Molnár Anikóra

Ré­góta küzd pá­nik­be­teg­sé­gé­vel.

Az egy­kori va­ló­ság­show-sze­replő rég­óta küzd pá­nik­be­teg­sé­gé­vel, ked­den megint sú­lyos ro­hama volt.

Szüleit hibáztatta túlsúlyáért Tóth Vera

Szüleit hibáztatta túlsúlyáért Tóth Vera

Az éne­kesnő meg­döb­bentő csa­ládi tit­ko­kat árult el.

Az éne­kesnő nem érti, hogy kis­ko­rá­ban szü­lei miért nem tet­tek va­la­mit fo­gyása ér­de­ké­ben.

Újra kínozza fiatalkori betegsége Zalatnay Cinit

Újra kínozza fiatalkori betegsége Zalatnay Cinit

Több év­ti­zede gyó­gyult­nak hitte magát, na­gyon két­ség­be­esett, ami­kor újra rá­tör­tek a ro­ha­mok.

Itt van az ősz, depresszióba esnek a celebek!

Itt van az ősz, depresszióba esnek a celebek!

Akad­nak olyan sztá­rok, aki­ket tel­je­sen pad­lóra küld a rossz idő.