CÍMKE: 'mlsz'

Különleges vendég érkezett az épülő stadionba

Különleges vendég érkezett az épülő stadionba

Alek­san­der Ce­fe­rin, az UEFA szlo­vén el­nöke elé­ge­det­ten nyi­lat­ko­zott.

Jaj a magyar fociklubok ostoba tulajdonosainak: bekeményít az MLSZ

Jaj a magyar klubok ostoba tulajainak: bekeményít az MLSZ

Új kor­szak kez­dő­dik: ki­bo­rí­totta a bilit Csá­nyi Sán­dor elnök. Oda­csör­dí­te­nek a fe­le­lőt­len ve­ze­tők­nek.

Súlyos ítélet, nagyon rossz hírt kaptak a magyar fociszurkolók

Súlyos ítélet, nagyon rossz hírt kaptak a magyar fociszurkolók

Az UEFA a két már­ci­usi Eb-se­lej­tező mér­kő­zés szur­ko­lói rend­bon­tá­sai miatt je­len­tős bün­te­tést rótt ki a ma­gyar szö­vet­ségre.

Az UEFA a két már­ci­usi Eb-se­lej­tező mér­kő­zés szur­ko­lói rend­bon­tá­sai miatt je­len­tős bün­te­tést rótt ki a ma­gyar szö­vet­ségre.

Megszületett az ítélet Király Gábor eltiltása ügyében

Megszületett az ítélet Király Gábor eltiltása ügyében

A Ma­gyar Lab­da­rúgó-szö­vet­ség fel­lebb­vi­teli bi­zott­sága a Ha­la­dás ka­pu­sá­nak adott iga­zat.

A Ma­gyar Lab­da­rúgó-szö­vet­ség fel­lebb­vi­teli bi­zott­sága a Ha­la­dás ka­pu­sá­nak adott iga­zat. A hét­vé­gén már véd­het Ki­rály.

Hol itt az igazság? Furcsa döntést hozott az MLSZ

Hol itt az igazság? Furcsa döntést hozott az MLSZ

Két férfi, egy eset.

Két férfi, egy eset: Ki­rály és Di­busz ha­sonló el­til­tást ka­pott, pedig a tet­teik kö­zött ég és föld a kü­lönb­ség. A Ha­la­dás-kapus hiába küzd az iga­záért?

Döntött az MLSZ, újabb ítélet Király Gábor ügyében

Döntött az MLSZ, újabb ítélet Király Gábor ügyében

Az ügy még ga­ran­tál­tan foly­ta­tó­dik. A 108-szo­ros vá­lo­ga­tott ka­pust meg­hall­gatta a bi­zott­ság, de...

Véget ért a fe­gyelmi tár­gya­lás. Az ügy azon­ban még ga­ran­tál­tan foly­ta­tó­dik. A 108-szo­ros vá­lo­ga­tott ka­pust meg­hall­gatta a bi­zott­ság, de...

Káosz a meccsjegyek körül, percek alatt elfogyott mind az MLSZ-nél

Káosz a meccsjegyek körül, percek alatt elfogyott mind az MLSZ-nél

Pil­la­na­to­kig sem le­he­tett kér­dé­ses, hogy tele lesz a ven­dég­szek­tor a szlo­vák-ma­gyar Eb-se­lej­te­zőn.

Friss kép, Dárdai Pál fontos ügyben járt Budapesten

Friss kép, Dárdai Pál fontos ügyben járt Budapesten

Be­ug­rott az MLSZ szék­há­zába.

A Her­tha ma­gyar edzője az ün­nepi pi­he­nő­jét meg­sza­kítva ug­rott be a Ma­gyar Lab­da­rúgó-szö­vet­ség szék­há­zába. Vele tar­tott Sza­bics Imre is.

Csányi Sándor horror-forgatókönyve: Mindenkinek szörnyű lenne

Csányi Sándor horror-forgatókönyve: Mindenkinek szörnyű lenne

Üzent Sz­lo­vá­ki­á­nak és Wa­les­nek az MLSZ el­nöke az Eb-se­lej­te­zők előtt.

Hadat üzent Sz­lo­vá­ki­á­nak és Wa­les­nek az MLSZ el­nöke az Eb-se­lej­te­zők előtt.

Vidi-Fradi botrány: kipakolt bíróügyben az MLSZ-elnök Csányi Sándor

Vidi-Fradi botrány: kipakolt bíróügyben az MLSZ-elnök Csányi Sándor

A konk­rét meccs­ről és ál­ta­lá­ban a já­ték­ve­ze­tés hely­ze­té­ről is be­szélt.

A konk­rét meccs­ről és ál­ta­lá­ban a já­ték­ve­ze­tés hely­ze­té­ről is be­szélt a fo­ci­ve­zér. Nem túl jó a hely­zet.

Van még idő észhez térni: így lehetnek nézők az Újpest-FTC meccsen

Van még idő észhez térni: így lehetnek nézők az Újpest-FTC meccsen

Ma­radt még re­mény a bru­tá­lis MLSZ-bün­te­tés meg­vál­toz­ta­tá­sára. Máris jön­nek a szur­ko­ló­kat iz­gató rész­le­tek!

Brutális büntetést szabott ki az MLSZ

NB I: brutális büntetést szabott ki az MLSZ

Zárt­ka­pus meccs és sú­lyos pénz­bír­ság. Tény­leg meg­ol­dás ez bár­mire?

Újra le­csa­pott a szö­vet­ség fe­gyelmi bi­zott­sága. Zárt­ka­pus meccs és sú­lyos pénz­bír­ság az íté­let. Tény­leg meg­ol­dás ez bár­mire?

Csányi Sándor fontos bejelentése, ez vár a magyar focira

Csányi Sándor MLSZ-elnök fontos bejelentést tett, ez vár a magyar labdarúgásra

Az MLSZ el­nöke jó előre meg­nyug­tatta Marco Rossi szö­vet­ségi ka­pi­tányt. Vajon ez segít a csa­pat­nak?

A Ma­gyar Lab­da­rúgó-szö­vet­ség el­nöke jó előre meg­nyug­tatta Marco Rossi szö­vet­ségi ka­pi­tányt, aki sze­rinte min­denki bi­zal­mát él­vezi. Vajon Csá­nyi Sán­dor be­je­len­tése segít a csa­pat­nak?

Áll a bál az MLSZ-nél, Csányi elnök nagy lépésre szánta rá magát

Áll a bál az MLSZ-nél, Csányi elnök nagy lépésre szánta rá magát

A szö­vet­ség első em­bere meg­fel­leb­bezte a fe­gyelmi ha­tá­ro­za­tot.

A szö­vet­ség első em­bere meg­fel­leb­bezte a pár napja ho­zott, sokat kri­ti­zált fe­gyelmi ha­tá­ro­za­tot.

Bombázót igazolt a magyar foci

Bombázót igazolt a magyar foci

A jö­vő­ben ja­vas­la­ta­i­val, dön­té­se­i­vel is se­gíti a hazai női lab­da­rú­gás fej­lő­dé­sét. Ko­ráb­ban nyolc éven ke­resz­tül fut­bal­lo­zott.

A jö­vő­ben ja­vas­la­ta­i­val, dön­té­se­i­vel is se­gíti a hazai női lab­da­rú­gás fej­lő­dé­sét. Ko­ráb­ban nyolc éven ke­resz­tül fut­bal­lo­zott az M4 Sport mun­ka­társa.

Bizonyító fotó, ez az ember hozta Magyarországra Leekenst

Bizonyító fotó, ez az ember hozta Magyarországra Leekenst

Bel­gi­um­ban élő ma­gyar me­ne­dzser sú­gott az MLSZ-nek. Ma már tud­juk, sokat ár­tott vele.

Csányi Sándor bevallotta, nagyot hibázott

Csányi Sándor bevallotta, nagyot hibázott

Az MLSZ el­nöke pon­to­san tudja, mit ron­tott el az el­múlt évben. Talán még nincs túl késő ja­ví­tani.

Nagy változás az MLSZ-nél, távozik a korábbi szövetségi kapitány

Nagy változás az MLSZ-nél, távozik a korábbi szövetségi kapitány

Marco Rossi ka­pi­tány a saját em­be­re­i­vel dol­go­zik a vá­lo­ga­tott­nál. Erre ké­szül Szé­lesi Zol­tán.

Döbbenetes összeg, ennyit keresett a kirúgott Leekens

Döbbenetes összeg, ennyit keresett a kirúgott Leekens

Új ka­pi­tányt vá­lasz­tott az MLSZ.

Az MLSZ el­nök­sége me­nesz­tette a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyát.

Eláll a szavunk! Így tudta meg Leekens, kirúgták a magyarok

Eláll a szavunk! Így tudta meg Leekens, kirúgták a magyarok

Egy barát el­me­sélte, mi tör­tént a szö­vet­ség és a ka­pi­tány kö­zött.

Olaszországból jött a hír: az MLSZ már tárgyal Leekens utódával

Olaszországból jött a hír: az MLSZ már tárgyal Leekens utódával

Itá­li­á­ban már tud­ják, hogy áll az ügy! Na­po­kon belül vál­tás lehet a ma­gyar szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyi posz­ton?

Meghökkentő MLSZ-terv derült ki: Leekens repül, ő váltja?

Meghökkentő MLSZ-terv derült ki: Leekens repül, ő váltja?

Ha va­laki, ez a je­lölt aztán tény­leg meg­ér­de­mel egy esélyt a vá­lo­ga­tott élén. Már el is árulta, vál­lalja-e.

Ha va­laki, ez a je­lölt aztán tény­leg meg­ér­de­mel egy esélyt a vá­lo­ga­tott élén. Már el is árulta, vál­lalja-e.

Meghökkentő hír, ő váltja Leekenst a fociválogatott élén?

Meghökkentő hír, ő váltja Leekenst a fociválogatott élén?

Nem hit­tünk a sze­münk­nek, ami­kor ol­vas­tuk: tény­leg vissza­tér­het a ko­rábbi ka­pi­tány?

Nem hit­tünk a sze­münk­nek, ami­kor ol­vas­tuk a fel­ve­tést: tény­leg vissza­tér­het a ko­rábbi szö­vet­ségi ka­pi­tány?

Megszólalt Csányi Sándor, ezért aggódik

Megszólalt Csányi Sándor, emiatt aggódik a magyar futballvezér

Az MLSZ el­nöke el­várja a vá­lo­ga­tot­tól, hogy ki­jus­son az Eu­rópa-baj­nok­ságra.

Az MLSZ el­nöke el­várja a vá­lo­ga­tot­tól, hogy ki­jus­son az Eu­rópa-baj­nok­ságra. Le­ekens­ről is be­szélt.

Meglepő döntés az MLSZ-től, ezt nem gondolták volna a fradisták

Meglepő döntés az MLSZ-től, ezt nem gondolták volna a fradisták

Régi is­me­rős ér­ke­zik szom­ba­ton az NB I rang­adó­jára. Vajon ki fog örülni neki?

Leekens nem ússza meg, beszámolót várnak tőle

Leekens nem ússza meg, beszámolót várnak tőle

To­vábbra is nye­ret­len Georges Le­ekens ve­ze­té­sé­vel a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott. Dol­goz­hat to­vább a szö­vet­ségi ka­pi­tány?

To­vábbra is nye­ret­len Georges Le­ekens ve­ze­té­sé­vel a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott. Dol­goz­hat to­vább a szö­vet­ségi ka­pi­tány?

Erre ki számított? Az MLSZ fúrta meg Kassai világbajnoki álmait

Erre ki számított? Az MLSZ fúrta meg Kassai világbajnoki álmait

Le­csú­szott a vb-ről a já­ték­ve­zető.

A 2014-es vb után a jövő nyá­ri­ról is le­csú­szik. Itt­hon utolsó a FIFA-bírók rang­so­rá­ban.

Hihetetlen részletek, így osztja a büntetéseket az MLSZ

Hihetetlen részletek, így osztja a büntetéseket az MLSZ

A Ha­la­dás-Fradi meccsen fo­tóz­ták le.

A Ha­la­dás-Fradi meccsen fo­tóz­ták le az el­len­őrt. Perc­ről percre kell jegy­ze­tel­nie az MLSZ mun­ka­tár­sá­nak a sta­di­on­ban tör­tén­tek­ről.

Óriási öröm érte Csányi Sándort, ezzel mindenki nyer

Óriási öröm érte Csányi Sándort

Ko­moly po­zí­ci­ó­hoz ju­tott a Ma­gyar Lab­da­rúgó-szö­vet­ség el­nöke. Ez jó lehet az egész ma­gyar fo­ci­nak.

Ko­moly po­zí­ci­ó­hoz ju­tott a Ma­gyar Lab­da­rúgó-szö­vet­ség el­nöke. Ez jó lehet az egész ma­gyar fo­ci­nak.

Lesújtott az MLSZ, tízmilliós büntetés az életveszélyes lincselés után

Lesújtott az MLSZ, tízmilliós büntetés az életveszélyes lincselés után

Ezért kár volt rek­la­mál­nia a Fe­renc­vá­ros­nak.

Ezért kár volt rek­la­mál­nia a Fe­renc­vá­ros­nak. A klub­nak az ere­de­ti­nél még sú­lyo­sabb kö­vet­kez­mé­nye­ket kell el­vi­sel­nie.

Szalai kemény szavai, ennyit tett Storck a magyar válogatottért

Szalai kemény szavai, ennyit tett Storck a magyar válogatottért

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­tára sokat sej­te­tően be­szélt az ex-ka­pi­tány­ról, aki­nek ugyan­ak­kor sokat kö­szön­het.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­tára sokat sej­te­tően be­szélt az ex-ka­pi­tány­ról, aki­nek sokat kö­szön­het.

Csányi Sándor kritikájába beleremeg az egész magyar válogatott

Csányi Sándor kritikájába beleremeg az egész magyar válogatott

Az MLSZ el­nöke sem hagyta szó nél­kül az újabb po­font. Sze­rinte ez a meccs őt iga­zolta.

Újabb csapás a magyar focinak, a drukkerek miatt bűnhődik az MLSZ

Újabb csapás a magyar focinak, a drukkerek miatt bűnhődik az MLSZ

A szur­ko­lók Svájc­ban húz­ták ki a gyu­fát. Nem ez az első al­ka­lom, ami­kor a druk­ke­rek miatt fi­zet­het az MLSZ.

Itt az első fotó, idő előtt munkába állt a focikapitány

Itt az első fotó, idő előtt munkába állt a focikapitány

Georges Le­ekens egy­előre csak ta­nács­adó­ként vesz részt a mun­ká­ban. Lu­xem­burg és Costa Rica ellen Szé­lesi Zol­tán irá­nyít.

Durva, ennél a válogatottnál is jelölt volt az új magyar kapitány

Durva, ennél a válogatottnál is jelölt volt az új magyar kapitány

Az év ele­jén majd­nem kis­pa­dot ka­pott Af­ri­ká­ban. Bár a leg­jobb nyolc közé be­ke­rült, végül nem Georges Le­ekens lett a be­futó.

Itt az első nagy balhé, magyar focilegenda osztotta ki az új kapitányt

Itt az első nagy balhé, magyar focilegenda osztotta ki az új kapitányt

Fa­ze­kas László nem érti, mit lá­tott Le­ekens­ben az MLSZ. Kapa be­szólt Csá­nyi­nak és a vá­lo­ga­tott élére ki­ne­ve­zett edző­nek is.

Kapitányügy, újabb sokk a magyar drukkereknek

Kapitányügy, újabb sokk a magyar drukkereknek

Sza­bics Imre lett az oszt­rák lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott má­sod­edzője.

Mi a véleményed a magyar válogatott új kapitányáról? Szavazz!

Mi a véleményed a magyar válogatott új kapitányáról? Szavazz!

Az MLSZ Georges Le­ekenst ne­vezte ki szö­vet­ségi ka­pi­tány­nak. Sze­rin­ted jó dön­tés volt?

Az MLSZ Georges Le­ekenst ne­vezte ki szö­vet­ségi ka­pi­tány­nak. Sze­rin­ted jó dön­tés volt?

Megvan Storck utódja a válogatottnál, erre ki számított?

Megvan Storck utódja a válogatottnál, erre ki számított?

Belga szak­em­bert kért fel az MLSZ. Ko­ráb­ban három nem­zeti csa­pa­tot is irá­nyí­tott.

Belga szak­em­bert kért fel az MLSZ. Ko­ráb­ban három nem­zeti csa­pa­tot is irá­nyí­tott.

Meghátrált az MLSZ, milliókat fizet a szurkolóknak

Meghátrált az MLSZ, milliókat fizet a szurkolóknak

Mégis lesz ma­gyar tábor a meccsen?

Mégis lesz ma­gyar tábor a Lu­xem­burg-Ma­gyar­or­szág mér­kő­zé­sen?

Dzsudzsákék félnek a magyar szurkolóktól

Dzsudzsákék félnek a magyar szurkolóktól

A druk­ke­rek buk­nak a lu­xem­burgi meccsen.

A druk­ke­rek buk­nak a lu­xem­burgi meccsen.

Megszólalt az MLSZ első számú külföldi kapitányjelöltje

Megszólalt az MLSZ első számú külföldi kapitányjelöltje

Vé­sze­sen szű­kül a kör. Ciki, ha ez így foly­ta­tó­dik. Tény­leg ennyit ér a ma­gyar vá­lo­ga­tott kis­padja?

Vé­sze­sen szű­kül a ki­sze­mel­tek köre. Ciki, ha ez így foly­ta­tó­dik. Tény­leg csak ennyit ér a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott kis­padja?

Felháborodtak a szurkolók az MLSZ döntésén

Felháborodtak a szurkolók az MLSZ döntésén

Szur­ko­ló­kat ho­zott bajba a Ma­gyar Lab­da­rúgó Szö­vet­ség.

Szur­ko­ló­kat ho­zott bajba a Ma­gyar Lab­da­rúgó Szö­vet­ség.

Viccnek is rossz, a Vatikánt is irányította a magyar kapitányjelölt

Viccnek is rossz, a Vatikánt is irányította a magyar kapitányjelölt

Gi­o­vanni Tra­pat­toni ki­váló edző volt, húsz éve azon­ban sem­mit nem tud fel­mu­tatni. Az Eb ide­jén 81 éves lesz.

Ezt adta a búcsúzó Bernd Storck a magyar labdarúgásnak

Ezt adta a búcsúzó Bernd Storck a magyar labdarúgásnak

Szép em­lé­ke­ket kö­szön­he­tünk neki.

Sok szép emlék fű­ző­dik a me­nesz­tett ka­pi­tány­hoz. Az Eb-re 44 év után ju­tot­tunk ki, össze­fog­tak a szur­ko­lók is.

Csányi Sándor lebukott, spanyol kapitányunk lehet

Csányi Sándor lebukott, spanyol kapitányunk lehet

Hor­vát­or­szág­ban járt az MLSZ el­nöke. Ez pedig újabb plety­kára adhat okot a vá­lo­ga­tott kap­csán.

Hor­vát­or­szág­ban járt az MLSZ el­nöke. Ez pedig újabb plety­kára adhat okot a vá­lo­ga­tott kap­csán.

Storckról ezt nem gondoltuk volna: búcsúzóul mindenkit meglepett

Storckról ezt nem gondoltuk volna: búcsúzóul mindenkit meglepett

Szót kért a me­nesz­tett ka­pi­tány. Eddig nem eze­ket a dol­go­kat hang­sú­lyozta...

Szót kért a me­nesz­tett szö­vet­ségi ka­pi­tány. Eddig nem eze­ket a dol­go­kat hang­sú­lyozta...

Megszólalt Csányi Sándor, ezért távozik a kapitány

Megszólalt Csányi Sándor, ezért távozik a kapitány

Már az elnök sem bí­zott Bernd Storck­ban, aki nem tu­dott élni a má­so­dik eséllyel.

Már az elnök sem bí­zott Bernd Storck­ban, aki nem tu­dott élni a má­so­dik eséllyel.

Ők döntenek Bernd Storck sorsáról

Ők döntenek Bernd Storck sorsáról

A vb-se­lej­tező óta még min­dig nagy kér­dé­ses Bernd Storck ál­lása.

A vb-se­lej­tező óta még min­dig nagy kér­dé­ses Bernd Storck ál­lása.

Kemény bírálat, Storck nézzen magába

Kemény bírálat, Storck nézzen magába

Ke­mény meg­tá­madta a ma­gyar lab­da­rúgó vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyát.

Ke­mény Dénes sú­lyos sza­vak­kal tá­madta a lab­da­rúgó vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyát.

Újabb pénzbírsággal csapott le az MLSZ

Újabb pénzbírsággal csapott le az MLSZ

Az MLSZ fe­gyelmi bi­zott­sága meg­hozta bün­te­tői ha­tá­ro­za­tát.

A Ma­gyar Lab­da­rúgó Szö­vet­ség fe­gyelmi bi­zott­sága szep­tem­ber 21-én meg­hozta bün­te­tői ha­tá­ro­za­tát. A Bu­da­pest Hon­véd vissza­eső­ként sze­re­pelt lis­tá­ju­kon.

Meglepetés készül kapitányügyben: a Dárdai-vonalat választaná az MLSZ

Meglepetés készül kapitányügyben: a Dárdai-vonalat választaná az MLSZ

Ha már egy­szer be­jött egy ha­sonló húzás...

Ha már egy­szer be­jött egy ha­sonló húzás... Ez a páros ve­heti át Bernd Storck he­lyét a fo­ci­vá­lo­ga­tott élén.

Kőkeményen lesújtott a FIFA a magyar szurkolók miatt

Kőkeményen lesújtott a FIFA a magyar szurkolók miatt

Ki­vé­te­le­sen a ma­gyar szö­vet­ség fizet.

Ki­vé­te­le­sen a ma­gyar szö­vet­ség fizet. Drá­gán meg­fi­zet az MLSZ a Cris­ti­ano Ro­nal­dó­nak cím­zett rig­mu­sok miatt.

Most jött a hír, keményen lesújtott a FIFA a magyar válogatottra

Most jött a hír, keményen lesújtott a FIFA a magyar válogatottra

Ez nem csak Pe­pé­nek fájt. Nem úszta meg ol­csón Pris­kin Tamás a por­tu­gál fo­cista kí­mé­let­len le­kö­nyök­lé­sét.

Elkeserítő hírt kapott az újpesti labdarúgócsapat

Elkeserítő hírt kapott az újpesti labdarúgócsapat

Dup­lán bün­teti a klu­bot a ma­gyar szö­vet­ség, erről csü­tör­tö­kön kap­tak le­ve­let.

Dup­lán bün­teti a klu­bot a ma­gyar szö­vet­ség, erről csü­tör­tö­kön kap­tak le­ve­let. Szep­tem­ber vé­géig üres le­lá­tók előtt kell fo­ciz­niuk hazai pá­lyán.

Éles fordulat a magyar focibíró halálának vizsgálatában

Éles fordulat a magyar focibíró halálának vizsgálatában

Nem volt elég ala­pos a tra­gé­dia kö­rül­mé­nye­i­ről szóló je­len­tés? To­vább ke­re­sik a fe­le­lőst.

Nem volt elég ala­pos a tra­gé­dia kö­rül­mé­nye­i­ről szóló je­len­tés? To­vább ke­re­sik a fe­le­lőst.

Röhejes baki, az MLSZ nem küldött bírót egy meccsre!

Röhejes baki, az MLSZ nem küldött bírót egy meccsre!

Part­jel­ző­ket is ke­rí­teni kel­lett.

Hiába je­len­tet­ték be hi­va­ta­lo­san is Kis­vár­dán a ta­lál­ko­zót, a szö­vet­ség erről egy­sze­rűen meg­fe­led­ke­zett. Part­jel­ző­ket is ke­rí­teni kel­lett.

Storck bekeményít, félhetnek a válogatott focisták

Storck bekeményít, félhetnek a válogatott focisták

Csa­ló­dott né­hány já­té­ko­sá­ban.

A német szak­em­ber csa­ló­dott né­hány já­té­kos­ban, va­la­kit nem is akar többé be­hívni. Pris­kin Ta­mást a Fradi edzője nem en­gedte el.

Reagált a szövetség, újabb részletek a focibíró haláláról

Reagált a szövetség, újabb részletek a focibíró haláláról

Kom­lósi Lajos ama­tőr já­ték­ve­zető futás köz­ben rosszul lett, majd éle­tét vesz­tette. Az MLSZ köz­le­ményt adott ki az ügy­ben.

Kom­lósi Lajos ama­tőr já­ték­ve­zető futás köz­ben rosszul lett, majd éle­tét vesz­tette. Az MLSZ köz­le­ményt adott ki az ügy­ben.

Itt az ítélet, Storckról döntött az MLSZ

Itt az ítélet, Storckról döntött az MLSZ

Az an­dor­rai vi­lág­égés után órá­kig tár­gyalt a szö­vet­ség el­nök­sége.

Az an­dor­rai vi­lág­égés után órá­kig tár­gyalt a szö­vet­ség el­nök­sége. Ne­he­zen szü­le­tett meg az íté­let a német szak­em­ber­ről.

Itt a vég? Nem állnak ki Storck mellett

Itt a vég? Nem állnak ki Storck mellett

A jelek arra utal­nak, hogy az MLSZ el­nök­sége ma fel­menti a ka­pi­tányt.

A jelek arra utal­nak, hogy az MLSZ el­nök­sége ma fel­menti szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyi tiszt­sé­gé­ből Bernd Storc­kot. Senki sem állt ki a német szak­em­ber mel­lett, úgy fest, nem marad kö­vet­kez­mény nél­kül az An­dorra el­leni szé­gyen.

Így fogadta Orbán Viktor az MLSZ-döntést Storck maradásáról

Így fogadta Orbán Viktor az MLSZ-döntést Storck maradásáról

Mo­há­csot em­le­gette a mi­nisz­ter­el­nök az an­dor­rai ve­re­ség miatt.

Mo­há­csot em­le­gette a mi­nisz­ter­el­nök. Sze­ren­csére An­dor­rá­ban nincs Csele-patak, Csá­nyi Sán­dor sorsa pedig kü­lön­bö­zik II. La­jo­sé­tól.

Storck csak az egyik állását tarthatja meg

Storck csak az egyik állását tarthatja meg

Az MLSZ ere­de­ti­leg sport­igaz­ga­tó­nak szer­ződ­tette Bernd Storc­kot, aki 2015 nya­rán a szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyai posz­tot is meg­kapta.

Az MLSZ ere­de­ti­leg sport­igaz­ga­tó­nak szer­ződ­tette Bernd Storc­kot, aki 2015 nya­rán a szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyai posz­tot is meg­kapta.

Eldőlt, ekkor döntenek Storckról

Eldőlt, ekkor döntenek Storckról

Nem so­káig kell már várni az An­dorra el­leni ku­darc ered­mé­nyére. Az Ma­gyar Lab­da­rúgó Szö­vet­ség ha­ma­ro­san dönt a német ka­pi­tány sor­sá­ról, mondta el a Szö­vet­ség szó­vi­vője.

Nem so­káig kell már várni az An­dorra el­leni ku­darc ered­mé­nyére. Az Ma­gyar Lab­da­rúgó Szö­vet­ség ha­ma­ro­san dönt a német ka­pi­tány sor­sá­ról, mondta el a Szö­vet­ség szó­vi­vője.

Döntött az MLSZ, ez vár Bernd Storckra

Döntött az MLSZ, ez vár Bernd Storckra

Iz­gal­mas napok vár­nak a vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyára.

Iz­gal­mas napok vár­nak a vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyára. Lehet, hogy nem so­káig il­leti ez a meg­szó­lí­tás.

Keményen beszólt Csányiéknak a sztáredző

Kemény szavakkal ment neki Csányiéknak a sztáredző

A nyári me­net­rend miatt is ki­akadt.

A Paks ve­ze­tő­edző­jé­nek nem tet­szik a 12 csa­pa­tos baj­nok­ság, és a nyári me­net­rend miatt is fel­emelte a sza­vát.

Kegyetlenül megvágta az MLSZ az NB I-es klubokat

Kegyetlenül megvágta az MLSZ az NB I-es klubokat

Több mint 6 mil­liót fi­zet­het­nek.

Több mint 6 mil­liót fi­zet­het­nek a zá­ró­for­duló után a szö­vet­ség­nek. Cél­ke­reszt­ben az Új­pest, a Fradi, a Di­ós­győr, a Deb­re­cen és a baj­noki döntő részt­ve­vői is.

Fotókon a sétáló focibírók, ezért bünteti az MLSZ a Fradit

Fotókon a sétáló focibírók, ezért bünteti az MLSZ a Fradit

Ta­valy de­cem­ber óta tart a harc a Fe­renc­vá­ros fo­ci­csa­pata és az MLSZ kö­zött. A bírók már a sta­dion VIP-par­ko­ló­ját sem hasz­nál­ják.

Ez már durva, itt az új fejezet a Fradi és az MLSZ harcában

Ez már durva, itt az új fejezet a Fradi és az MLSZ harcában

Nincs ke­gye­lem, fi­zet­nek a zöld-fe­hé­rek. Már majd­nem más­fél mil­li­óra hí­zott a Fe­renc­vá­ros par­ko­lási bír­sága.

Nincs ke­gye­lem, fi­zet­nek a zöld-fe­hé­rek. Már majd­nem más­fél mil­li­óra hí­zott a Fe­renc­vá­ros par­ko­lási bír­sága.

Döntött az MLSZ, feladtuk a vb-t?

Döntött az MLSZ, feladtuk a vb-t?

Cél a hosszú távú épít­ke­zés és a klu­bok eu­ró­pai helyt­ál­lása.

Bernd Storck az NB I leg­jobb­jai he­lyett fi­a­ta­lo­kat és má­sod­osz­tá­lyú já­té­ko­so­kat pró­bál ki. Cél a hosszú távú épít­ke­zés és a klu­bok eu­ró­pai helyt­ál­lása.

Döntött az MLSZ, ez vár Kassai Viktorra

Döntött az MLSZ, ez vár Kassai Viktorra

Ismét fó­kuszba ke­rült a ma­gyar sztár­bíró.

Ismét fó­kuszba ke­rült a ma­gyar sztár­bíró, aki a szom­bati, Di­ós­győr-Vasas meccsen kel­tett túl nagy fi­gyel­met.

Éles kritika, Csányi nekiment a Ferencvárosnak

Éles kritika, Csányi nekiment a Ferencvárosnak

A szö­vet­ség el­nöke sze­rint min­den csa­pat­nak be kell tar­tani a sza­bá­lyo­kat, ez alól a Fradi sem ki­vé­tel.

A szö­vet­ség el­nöke sze­rint min­den csa­pat­nak be kell tar­tani a sza­bá­lyo­kat, ez alól a Fradi sem ki­vé­tel. Nem elé­ge­dett az új Pus­kás Sta­dion épí­tési üte­mé­vel sem.

Visszatér a Fradi réme, botrány lesz ebből is?

Visszatér a Fradi réme, botrány lesz ebből is?

Hiába kérte a baj­noki cím­védő ve­ze­tő­sége, hogy ne ve­zes­sen több meccset a csa­pat­nak Kas­sai, az MLSZ hajt­ha­tat­lan ma­radt.

Hiába kérte a baj­noki cím­védő ve­ze­tő­sége, hogy ne ve­zes­sen több meccset a csa­pat­nak Kas­sai, az MLSZ hajt­ha­tat­lan ma­radt.

Hadba szállt Storck is, dúl az MLSZ-Fradi háború

Hadba szállt Storck is, dúl az MLSZ-Fradi háború

Min­den tud­ni­való egy he­lyen.

Új fej­le­mé­nyek, de régi el­len­tét a szö­vet­ség és a baj­noki cím­védő klub kö­zötti adok-ka­pok­ban. Min­den tud­ni­való egy he­lyen.

Lázad az NB I, kevesebbet fizetne az MLSZ

Lázad az NB I, kevesebbet fizetne az MLSZ

Ke­ve­sebb lenne a tá­mo­ga­tás.

Az ed­di­gi­ek­től jóval ke­ve­sebb pénz­zel tá­mo­gatná az él­vo­nal­beli csa­pa­to­kat MLSZ.

Thomas Doll: Szerencse is kell a bajnoki címhez

Thomas Doll: Szerencse is kell a bajnoki címhez

Hét­pon­tos hát­rány­ban har­col a Fe­renc­vá­ros fo­ci­csa­pata a baj­noki cí­mért.

Hét­pon­tos hát­rány­ban har­col a Fe­renc­vá­ros fo­ci­csa­pata a baj­noki cí­mért. Tho­mas Doll ve­ze­tő­edző el­is­meri, nem csak saját ke­zük­ben van a sor­suk. A har­cot azon­ban nem adják fel.

Fradi-MLSZ háború, új fejezet a kicsinyes adok-kapokban

Fradi-MLSZ háború, új fejezet a kicsinyes adok-kapokban

Sé­tál­niuk kell a bí­rók­nak, és még ba­nánt se kap­nak. Ami az UEFA-nak meg­fe­lel, az MLSZ-nél fő­ben­járó bűn.

Sé­tál­niuk kell a bí­rók­nak, és még ba­nánt se kap­nak. Ami az UEFA-nak meg­fe­lel, az MLSZ-nél fő­ben­járó bűn.

Lesújtott az MLSZ, minden eddiginél durvább ítéleteket hozott

Lesújtott az MLSZ, minden eddiginél durvább ítéleteket hozott

Mil­liós és több­hó­na­pos bün­te­tés is szü­le­tett. És hol van a vége? Annyi a fe­gyelmi bi­zott­ság dolga, hogy a fele még hát­ra­van.

Felszámolják a legendás magyar focicsapatot

Szomorú vég, felszámolják a legendás magyar focicsapatot

Ka­o­ti­kussá vált a hely­zet Ta­ta­bá­nyán.

Az el­múlt hó­na­pok­ban a har­mad­osz­tá­lyú klub szá­mos bün­te­tést ka­pott az el­ma­radt fi­ze­té­sek miatt, já­té­ko­so­kat sem iga­zol­hat­tak.

Fradi-MLSZ háború: folytatódik a bíróbalhé

Fradi-MLSZ háború: folytatódik a bíróbalhé

Akár a foci eu­ró­pai nagy­ku­tyá­i­nak is dik­tálna a Fe­renc­vá­ros. Üzen­tek a zöld-fe­hé­rek a szö­vet­ség­nek.

Akár a foci eu­ró­pai nagy­ku­tyá­i­nak is dik­tálna a Fe­renc­vá­ros. Üzen­tek a zöld-fe­hé­rek a szö­vet­ség­nek.