CÍMKE: 'medve'

Újra támadtak a medvék

Újra támadtak a medvék

A tu­ris­ták lát­vá­nyos­ság­ként gon­dol­nak a med­vékre.

A tu­ris­ták gyak­ran lát­vá­nyos­ság­ként gon­dol­nak az er­dé­lyi med­vékre, és nem szá­mol­nak a ve­szé­lyek­kel.

Döbbenetes dolog történt, miután a medve megtámadta Nyikolajt

Döbbenetes dolog történt, miután a medve megtámadta Nyikolajt

A férfi éppen az er­dő­ket járta, ami­kor hir­te­len ne­ki­ron­tott egy medve.

A férfi éppen az er­dő­ket járta, ami­kor a sem­mi­ből hir­te­len ne­ki­ron­tott egy ha­tal­mas medve.

Elfajult a helyzet, az erdélyi medvéket már fegyverrel sem lehet elűzni

Elfajult a helyzet, az erdélyi medvéket már fegyverrel sem lehet elűzni

A pol­gár­mes­te­rek kö­zö­sen for­dul­tak ké­ré­sük­kel a román kor­mány­hoz, hogy en­ge­dé­lyezze az ál­la­tok ki­lö­vé­sét.

Ennivalóként tárolta egy vadállat, hátborzongató, min ment keresztül a férfi

Ennivalóként tárolta egy vadállat, hátborzongató, min ment keresztül a férfi

A férfi­nek sú­lyos sé­rü­lése miatt esé­lye sem volt rá, hogy el­me­ne­kül­jön.

A férfi­nek sú­lyos sé­rü­lése miatt esé­lye sem volt rá, hogy el­me­ne­kül­jön.

Medvékkel játszott a farkas

Medvékkel játszott a farkas

Nem min­den­napi videó ke­rült a Ri­post bir­to­kába.

Nem min­den­napi videó ke­rült a Ri­post bir­to­kába. Egy far­kas lát­ható rajta, amely rend­kí­vül szo­kat­lan módon med­vék­kel in­csel­ke­dik Tus­nád­für­dőn.

Ez tetszeni fog, levideózták az erdei tolvajt

Ez tetszeni fog, levideózták az erdei tolvajt

A ki­he­lye­zett ka­mera lep­lezte le.

A ki­he­lye­zett ka­mera lep­lezte le a tol­vajt. Csü­tör­tök reg­gel tör­tént a lopás, ke­re­sik az el­kö­ve­tőt. Vajon a macit vagy a zsák­má­nyát ta­lál­ják meg előbb?

Valóságos csoda: túlélte a medvetámadást a 80 éves néni

Valóságos csoda: túlélte a medvetámadást a 80 éves néni

A hor­ro­risz­ti­kus eset az or­szág fő­vá­ro­sá­tól né­hány ki­lo­mé­terre tör­tént.

Nem min­den­napi ese­tet élt túl egy 80 éves néni Sz­lo­vé­ni­á­ban, ugyanis egy medve tá­madta meg. A hor­ro­risz­ti­kus eset az or­szág fő­vá­ro­sá­tól né­hány ki­lo­mé­terre tör­tént egy fa­lu­ban, azóta er­dé­szeti szak­em­be­rek ér­kez­tek a hely­színre.

Döbbenet, hogyan döntött a magyar rákkutató

Döbbenet, hogyan döntött a magyar rákkutató

Nagy jövő várt rá, siker, kar­rier, pénz - és nagy­vá­rosi, ro­hanó élet. Nagy Zol­tán azon­ban le­mon­dott mind­er­ről.

Nagy jövő várt rá, siker, kar­rier, pénz - és nagy­vá­rosi, ro­hanó élet. Nagy Zol­tán rák­ku­tató azon­ban le­mon­dott mind­er­ről.

Kibelezett egy autót ez a medve, az ok elképesztő

Kibelezett egy autót ez a medve, az ok elképesztő

Azért, ez nem semmi!

Talán nincs is ijesz­tőbb lát­vány annál, ami­kor egy ha­tal­mas medve fel­bő­szül. Ekkor senki sem sze­retne a kö­ze­lé­ben lenni. Rész­le­tek...

Megmenekülhet a gyilkos medve

Megmenekülhet a gyilkos medve

El­köl­töz­tet­nék Rozit, a kő­ris­pa­taki anya­med­vét és bo­csait.

El­köl­töz­tetné Rozit, a kő­ris­pa­taki anya­med­vét és bo­csait egy bras­sói ál­lat­védő egye­sü­let. Mint is­me­re­tes, az er­dé­lyi Kő­ris­pa­ta­kon Rozi bő egy hete rá­tá­madt egy 35 éves férfira, aki be­le­halt a medve okozta sé­rü­lé­sekbe.

Csodálatos képsorok: alig pár centiről vették fel a medvecsaládot

Csodálatos képsorok: alig pár centiről vették fel a medvecsaládot

Ritka és csep­pet sem ve­szély­te­len pil­la­na­to­kat örö­kí­tett meg egy tu­rista.

Ritka és csep­pet sem ve­szély­te­len pil­la­na­to­kat örö­kí­tett meg egy tu­rista, aki­nek hi­he­tet­len sze­ren­cséje volt.

Nagy a riadalom, medvét láttak a forgalmas utcán Sepsiszentgyörgyön

Nagy a riadalom, medvét láttak a forgalmas utcán Sepsiszentgyörgyön

Ré­misztő üze­netre éb­red­tek a sep­si­szent­györ­gyiek.

Ri­asztó SMS ér­ke­zett kora reg­gel a mo­bil­te­le­fo­nokra. A rövid au­to­ma­ti­kus üze­net sze­rint egy med­vét lát­tak a város egyik for­gal­mas ut­cá­ján, ezért sen­ki­nek sem aján­lott a kör­nyé­ken ki­menni az ut­cára, mert ve­szé­lyes.

Fokozódik a helyzet: durva, mit művelt megint Magyarországon egy medve

Fokozódik a helyzet: durva, mit művelt megint Magyarországon egy medve

Nagy a ri­a­da­lom Bor­sod me­gyé­ben.

Nagy a ri­a­da­lom Bor­sod me­gyé­ben, egy medve ga­ráz­dál­ko­dik a kör­nyé­ken.

Kiengedték a kórházból a medvetámadás áldozatát

Kiengedték a kórházból a medvetámadás áldozatát

Medve tá­madt meg Szé­kely­föl­dön egy paksi va­dászt, aki en­ge­dé­lye­zett vad­disz­nó­va­dá­sza­ton vett részt.

Most érkezett: magyar vadászra támadt rá egy medve

Most érkezett: magyar vadászra támadt rá egy medve

A férfit kór­házba szál­lí­tot­ták.

A paksi va­dász Szé­kely­földre ment va­dászni, ám az er­dő­ben nem várt állat tá­madt rá. Egy medve se­be­sí­tette meg az arcán és a vál­lán.

Rettenetes balesetben halt meg egy utas, medvét gázolt az autó

Rettenetes balesetben halt meg egy utas, medvét gázolt az autó

A férfit nem tud­ták meg­men­teni.

A 44 éves férfi éle­tét nem tud­ták meg­men­teni, még a hely­szí­nen meg­halt.

Vadászra támadt a medve, súlyos nyílt sebekkel vitték kórházba

Vadászra támadt a medve, súlyos nyílt sebekkel vitték kórházba

A szlo­vá­kiai Záb­idó falu kö­ze­lé­ben tör­tént az eset, szom­bat este.

A szlo­vá­kiai Záb­idó falu kö­ze­lé­ben tör­tént az eset, szom­bat este.

Elképesztő videó került elő a hétvége botrányhőséről

Elképesztő videó került elő a hétvége botrányhőséről

Gye­rek­ként bir­kó­zott egy med­vé­vel.

Nur­ma­go­me­dov ki­lenc éves ko­rá­ban le­állt bir­kózni egy med­vé­vel, erről pedig bi­zo­nyí­ték is ké­szült. Ezt látva nem csoda, hogy órási erő szo­rult belé.

Újabb súlyos medvetámadás történt

Újabb súlyos medvetámadás történt - Megrázó videó

Sú­lyo­san meg­se­be­sült a férfi.

Sú­lyo­san meg­se­be­sí­tett egy mezőn dol­gozó 53 éves férfit egy medve a szé­kely­földi Csík­szent­ki­rály ha­tá­rá­ban.

Fordulat a medve-ügyben: már két veszélyes állatot is kilőttek

Fordulat a medve-ügyben: már két veszélyes állatot is kilőttek

A ro­má­niai Tus­nád­für­dő­ben egyre ke­zel­he­tet­le­nebbé kezd válni a hely­zet.

A ro­má­niai Tus­nád­für­dő­ben egyre ke­zel­he­tet­le­nebbé kezd válni a hely­zet.

És akkor az út baloldalán Orbán Viktor meglátta medvét

És akkor az út baloldalán Orbán Viktor meglátta medvét

Az idei tus­vá­nyosi ren­dez­vé­nyen jóval több volt a medve a kí­vá­na­tos­nál.

Az idei tus­vá­nyosi ren­dez­vé­nyen jóval több volt a medve a kí­vá­na­tos­nál. Még Orbán is ta­lál­ko­zott eggyel.

Medvét láttak Balatonlellén, aztán kiderült, mi az

Medvét láttak Balatonlellén, aztán kiderült, mi az

Ez a hír ter­jedt el teg­nap reg­gel

Med­vét lát­tak Ba­la­tonl­el­lén - ez a hír ter­jedt el a leg­na­gyobb kö­zös­ségi mé­di­á­ban. A Ri­post ki­de­rí­tette, mi az igaz­ság.

Nem csak medvénk van, más ragadozók is megjelentek

Nem csak medvénk van, más ragadozók is megjelentek

Úgy tűnik, vég­leg be­köl­töz­tek a med­vék Ma­gyar­or­szágra. Egyre gya­ko­rib­bak a med­ve­talál­ko­zá­sok.

Medve támadt a tusványosi rendezvény egyik résztvevőjére

Medve támadt a tusványosi rendezvény egyik résztvevőjére

Egy 27 éves em­bert ért med­ve­tá­ma­dás.

Egy 27 éves em­bert ért med­ve­tá­ma­dás, akit a csík­som­lyói kór­ház fer­tőző osz­tá­lyára szál­lí­tot­tak. A med­ve­ve­szélyre táb­lák fi­gyel­mez­tet­nek, de az kevés.

Szolnoknál is felbukkant egy medve? Hatalmas, fürdőző állatot videóztak

Szolnoknál is felbukkant egy medve? Hatalmas, fürdőző állatot videóztak

Meg­már­tó­zott a Holt-Ti­szá­ban.

Nem ki­zárt, hogy tény­leg egy medve már­tó­zott meg a Holt-Ti­szá­ban.

Visszatért Magyarországra a MEDVE!

Visszatért Magyarországra a MEDVE!

Sa­jó­ke­resztúr Fő­te­rén vi­de­óz­ták le.

Ma­gyar­or­szág med­vé­jét Sa­jó­ke­resztúr Fő­te­rén vi­de­óz­ták le. Az állat nem Sz­lo­vá­kia felé vette az irányt.

Nincs többet szabadság: így figyelik a magyar medvét

Nincs többet szabadság: így figyelik a magyar medvét

Sza­ba­don en­ged­ték.

Sza­ba­don en­ged­ték, ám már nem lesz olyan sza­bad, mint ko­ráb­ban volt a ma­gyar medve. Nyom­kö­ve­tőt ka­pott, ami e-ma­i­len küldi az ada­to­kat.

Borzongató ötlet: medvés túlélő kalandot kínálnak

Borzongató ötlet: medvés túlélő kalandot kínálnak

Mivel ha­zánk­ban is el­for­dul­hat­nak med­vék, nem árt tudni, mit te­gyünk, ha ta­lál­ko­zunk eggyel. Erre ké­szít fel egy új szol­gál­ta­tás...

Mivel ha­zánk­ban is el­for­dul­hat­nak med­vék, nem árt tudni, hogy mit te­gyünk, ha ta­lál­ko­zunk eggyel. Erre a tény­le­ges ta­lál­ko­zásra ké­szít fel egy va­do­natúj szol­gál­ta­tás, mellyel az öt­let­gaz­dák sze­rint egé­szen ha­té­ko­nyan nö­vel­het­jük a túl­élési esé­lye­in­ket.

Erre nem számítottunk! Eldőlt, mi lesz Robi, a medve sorsa

Erre nem számítottunk! Eldőlt, mi lesz Robi, a medve sorsa

Sán­dor­fal­ván fog­ták be a ce­leb­med­vét.

Je­len­leg a Sze­gedi Va­das­park­ban van Robi, a Sán­dor­fal­ván be­fo­gott ce­leb­medve. Azon­ban ki­de­rült, hogy hosszú or­vosi vizs­gá­la­tokra lesz szük­ség, ami után a szak­ér­tői bi­zott­ság újra dönt a sor­sá­ról. Azon­ban most még nem mehet se­hova...

Ma dől el a medve sorsa: így várja az ítéletet a Szegedi Vadasparkban

Ma dől el a medve sorsa: így várja az ítéletet a Szegedi Vadasparkban

Rá­csok mö­gött várja, ho­gyan dön­te­nek a sor­sá­ról.

Rá­csok mö­gött várja, ho­gyan dön­te­nek a sor­sá­ról.

Megdöbbentő dolog derült ki a hazánkban elfogott medvéről

Megdöbbentő dolog derült ki a hazánkban elfogott medvéről, még nincs vége az ügynek

Ki­de­rült, hogy nős­tény.

A med­vé­ről a ko­rábbi fel­té­te­le­zé­sek­kel szem­ben ki­de­rült, hogy nős­tény.

Megtalálták a kóborló medvét, ezt tették vele

Megtalálták a kóborló medvét, ezt tették vele

Al­tató lö­ve­dék­kel meg­lőt­ték.

Al­tató lö­ve­dék­kel meg­lőt­ték azt a med­vét, amely május végén elő­ször Nóg­rád me­gyé­ben buk­kant fel, leg­utóbb pedig a Csong­rád me­gyei Sán­dor­fal­ván lát­ták.

Hőkamerás helikopterrel keresik a medvét

Hőkamerás helikopterrel keresik a medvét

Még nincs meg.

A Ké­szen­léti Rend­őr­ség hő­ka­me­rá­val fel­sze­relt he­li­kop­ter­rel, a ter­mé­szet­vé­delmi őrök drón­nal is ke­re­sik a vé­dett ál­la­tot.

Elkapták a medvét, amelyik átharapta egy magyar turista combját

Elkapták a medvét, amelyik átharapta egy magyar turista combját

A zer­nyesti re­zer­vá­tumba szál­lí­tot­ták Sa­nyit, a Szent Anna-tónál em­berre tá­madó med­vét.

Hihetetlen! Ez történt, amikor beakarták fogni Kocséron a medvét

Hihetetlen! Ez történt, amikor beakarták fogni Kocséron a medvét

Rend­őr­ségi he­li­kop­terre vár­tak, ekkor tör­tént ez a sze­ren­csét­len­ség...

Erre nem szá­mí­tot­tak! Rend­őr­ségi he­li­kop­terre vár­tak, ekkor tör­tént ez a sze­ren­csét­len­ség...

Medvéket hajszol Heves megye

Medvéket hajszol Heves megye

Újabb ma­gyar­or­szági te­rü­le­ten lát­tak med­vét!

Újabb ma­gyar­or­szági te­rü­le­ten lát­tak med­vét! So­mos­kő­új­falu, Pé­ter­vá­sára, Fü­zes­abony és Kál után Ka­rá­cson­don ész­lel­ték ra­ga­do­zót. Meg­lepő do­log­ról árul­kod­nak a nyo­mok.

Beköltöztek a medvék Magyarországra

Beköltöztek a medvék Magyarországra

Már 60 ki­lo­mé­terre a szlo­vák ha­tár­tól is lát­tak med­vét ha­zánk­ban!

Már 60 ki­lo­mé­terre a szlo­vák ha­tár­tól is lát­tak med­vét ha­zánk­ban! Fü­zes­abony­nál az úton sza­ladt, majd egy ház por­tá­já­nál két lábra állt és be­csön­ge­tett.

Magyar zarándokra támadt egy medve

Magyar zarándokra támadt egy medve

Két­éves medve tá­madt rá egy ma­gyar­or­szági za­rán­dok nőre a Har­gita me­gyei Szent Anna-tónál. A hölgy éppen a pün­kösd­szom­bati csík­som­lyói bú­csúra ér­ke­zett.

Két­éves medve tá­madt rá egy ma­gyar­or­szági za­rán­dok nőre a Har­gita me­gyei Szent Anna-tónál. A hölgy éppen a pün­kösd­szom­bati csík­som­lyói bú­csúra ér­ke­zett.

Életveszélyben volt Dér Heni, de nem bánta

Életveszélyben volt Dér Heni, de nem bánta

Bár a tó­par­ton élő állat alap­ve­tően ba­rát­sá­gos, bár­mi­kor gon­dol­ha­tott volna egyet.

Bár a tó­par­ton élő állat alap­ve­tően ba­rát­sá­gos, bár­mi­kor gon­dol­ha­tott volna egyet, és meg­tá­mad­hatta volna őket.

Veszélyben Messiék? Erre biztosan nem számítottak

Veszélyben Messiék? Erre biztosan nem számítottak

Az ál­lat­vé­dők til­ta­koz­nak.

Az ál­lat­vé­dők til­ta­koz­nak, a Nem­zet­közi Lab­da­rúgó-szö­vet­ség is cáfol. Egy orosz har­mad­osz­tá­lyú meccs előtt adta át a medve a lab­dát.

Elképedtek a gyanútlan kirándulók, vadállat jelent meg Borsodban

Elképedtek a gyanútlan kirándulók, vadállat jelent meg Borsodban

A szak­em­be­rek sze­rint ilyen hely­zet­ben na­gyon óva­tos­nak kell lenni, és sem­mi­képp sem sza­bad meg­kö­ze­lí­teni az ál­la­tot.

Kutyának vették, ők lepődtek meg legjobban, mi lett az állatból - Videó

Kutyának vették, ők lepődtek meg legjobban, mi lett az állatból - Videó

Ti­beti masz­tiff ku­tyát vá­sá­rolt egy csa­lád, ám va­lami egész mást kap­tak.

El­ké­pesztő, ami meg­esett egy kínai csa­lád­dal! Szu Jun két éve egy nya­ra­lá­son vá­sá­rolt ma­guk­nak egy kö­lyök­ku­tyát, amit ti­beti masz­tiff­ként adtak el neki. Az állat ott­hon szo­kat­la­nul sokat evett, de nem csak ez volt vele a gond...

Medvebűnözés. Két maci berontott a magyarok által is kedvelt sípályára

Medvebűnözés. Két maci berontott a magyarok által is kedvelt sípályára

Ér­de­kes módon ri­asz­tot­ták el őket a csend­őrök.

El­vi­leg a téli ál­mu­kat alusszák és a télen szü­lető bo­csok­kal csak ta­vas­szal jön­nek elő. El­vi­leg.

Életveszély a vb-n, medvék vadásznak a szurkolókra

Életveszély a vb-n, medvék vadásznak a szurkolókra

Bajba ke­rül­het­nek a fo­ci­druk­ke­rek.

Az orosz hu­li­gá­nok­nál sok­kal na­gyobb ve­szély fe­nye­geti a fo­ci­druk­ke­re­ket a lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Fokozódik a medveveszély, egyre többször bukkannak fel a veszélyes állatok

Fokozódik a medveveszély, egyre többször bukkannak fel a veszélyes állatok

Tény­leg ször­nyen el­sza­po­rod­tak? Vagy va­lami más ok lehet a hát­tér­ben? A szak­em­ber őszin­tén be­szélt a vál­to­zás­ról.

Horror: ismét emberre támadt egy medve, meglepő kijelentést tett az áldozat

Horror: ismét emberre támadt egy medve, meglepő kijelentést tett az áldozat

A fe­ne­vad szil­vesz­ter nap­ján tá­madt egy ju­hászra.

Újból em­berre tá­madt egy medve a szé­kely­földi Har­gita me­gyé­ben. A fe­ne­vad szil­vesz­ter nap­ján a Csík­szent­im­rei Bü­dös­fürdő kö­ze­lé­ben tá­madt egy ju­hászra, akit a ku­tyái men­tet­tek meg a vad­ál­lat­tól.

Erre bukik a tolvaj barnamedve, amikor feltépi a hűtő ajtaját

Erre bukik a tolvaj barnamedve, amikor feltépi a hűtő ajtaját

A lakók hiába hív­ták az éjjel-nap­pal hív­ható se­gély­vo­na­lat, ők nem tud­tak se­gí­teni.

A lakók hiába hív­ták az éjjel-nap­pal hív­ható se­gély­vo­na­lat, ők nem tud­tak se­gí­teni.

Nem lehet már kirándulni - minden bokorból kiugorhat egy medve

Nem lehet már kirándulni - minden bokorból kiugorhat egy medve

Most egy mo­gyo­rót szedő férfire tá­madt egy medve.

Most egy mo­gyo­rót szedő férfire tá­madt egy medve. Idén már ez volt a ti­ze­dik tá­ma­dás.

Vérfagyasztó támadás, Erdélyben megkergették a magyar úszósztárt

Vérfagyasztó támadás, Erdélyben megkergették a magyar úszósztárt

Fut­nia kel­lett spor­to­lónk­nak. Még na­gyobb bajba is ke­rül­he­tett volna, de azt sze­ren­csére meg­úszta.

Medvék és farkasok között élt túl 6 napot a fiatal lány

Medvék és farkasok között élt túl 6 napot a fiatal lány

A 14 éves lány áfo­nyát sze­dett.

A 14 éves lány áfo­nyát sze­dett a csa­lád­já­val, de el­sza­kadt tőlük Szi­bé­ri­á­ban.

Ezt látnod kell! Óriási medve mászott elő egy kukából!

Ezt látnod kell! Óriási medve mászott elő egy kukából!

Az állat re­ak­ci­ója egé­szen el­ké­pesztő!

A mé­re­tes pél­dány va­ló­szí­nű­leg éle­lem után ku­ta­tott egy la­kó­park ku­ká­já­ban, ami­kor egy ott lakó férfi meg­za­varta a cse­me­gé­zés­ben.

Háztetőkön rohangált egy medve Nagyszeben belvárosában

Háztetőkön rohangált egy medve Nagyszeben belvárosában

Három órán át bo­lyon­gott szerda reg­gel Nagy­sze­ben bel­vá­ro­sá­ban.

Három órán át bo­lyon­gott szerda reg­gel Nagy­sze­ben bel­vá­ro­sá­ban egy medve. A ha­tó­sá­gok végül le­lőt­ték.

Árva medvebocsok tűntek el Veszprém belvárosában!

Árva medvebocsok tűntek el Veszprém belvárosában!

Nyolc mackó hever gaz­dát­la­nul.

Nyolc mackó hever gaz­dát­la­nul Veszp­rém­ben, arra vár­nak, hogy va­laki meg­ta­lálja és ha­za­vi­gye őket.

Máris őszt jósolnak a jászberényi medvék! Elkezdtek ásni

Máris őszt jósolnak a jászberényi medvék! Elkezdtek ásni

Hel­mut és Maci bar­lan­got ké­szí­tett.

A Jász­be­ré­nyi Ál­lat­kert lakói, Hel­mut és Maci gon­do­zóik sze­rint olyat csi­nál­tak, amit még sosem. El­kezd­tek bar­lan­got ásni közös ki­fu­tó­ju­kon...

Megtörte a csendet a büntetésből erdőben hagyott kisfiú apja!

Megtörte a csendet a büntetésből erdőben hagyott kisfiú apja!

Már öt napja bo­lyong a med­vék lakta er­dő­ben az a japán kisfiú, akit szü­lei bün­te­tés­ből hagy­tak a fák közt.

Már öt napja bo­lyong a med­vék lakta er­dő­ben az a kisfiú, akit szü­lei bün­te­tés­ből hagy­tak a fák közt.

A brit trónörökös, Károly herceg mától magyarul köszön új birtokán!

A brit trónörökös, Károly herceg mától magyarul köszön új birtokán!

Ká­roly her­ceg Za­lán­pa­ta­kon csak Char­lie, aki a med­vé­től sem fél.

Ká­roly her­ceg a szé­kely­földi Za­lán­pa­ta­kon csak Char­lie, aki még a med­vé­től sem fél.

Elképesztő ragadozót lőttek le Kanadában

Elképesztő ragadozót lőttek le Kanadában

A klí­ma­vál­to­zás ha­tá­sára fur­csa ál­lat­ke­ve­ré­kek is lét­re­jö­het­nek.

A klí­ma­vál­to­zás ha­tá­sára fur­csa ál­lat­ke­ve­ré­kek is lét­re­jö­het­nek. Erre ékes bi­zo­nyí­ték a medve, me­lyet a minap lőt­tek le Ka­na­dá­ban.

Medvék bukkantak fel a Tisza partján!

Medvék bukkantak fel a Tisza partján!

Med­ve­nyo­mo­kat ta­lált egy hor­gász az uk­raj­nai Nagy­sző­lős kö­ze­lé­ben.

Med­ve­nyo­mo­kat ta­lált egy hor­gász az uk­raj­nai Nagy­sző­lős kö­ze­lé­ben, a szak­ér­tők sze­rint nincs ok a pá­nikra, ám azt nem lehet tudni, hogy ke­rül­tek a négy­lá­búak a fo­lyó­partra.

Szerelmes medve rémisztgeti a magyarokat, jobb elkerülni

Szerelmes medve rémisztgeti a magyarokat, jobb elkerülni

A 120 ki­lo­gram­mos medve jám­bor, de azért in­kább ne ba­rát­koz­zunk vele.

Sz­lo­vá­ki­á­ból szö­kött át az állat. A 120 ki­lo­gram­mos medve alap­ve­tően jám­bor, de azért in­kább ne ba­rát­koz­zunk vele.

Migrén, fejfájás, álmatlanság: ezzel fenyeget a mai időjárás!

Migrén, fejfájás, álmatlanság: ezzel fenyeget a mai időjárás!

A mai nap me­leg­front jel­legű ha­tása ked­vez az influ­enza ter­je­dé­sé­nek.

Bár örül­nünk kel­lene a már-már feb­ru­ári ta­vasz­nak, de a mai nap me­leg­front jel­legű ha­tása ked­vez az influ­enza ter­je­dé­sé­nek, ilyen­kor gya­ko­ribb lehet a lázas, va­la­mint a gyul­la­dá­sos és a fer­tőző be­teg­sé­gek fel­lé­pése.

Veszélyben voltak Bödéék

Veszélyben voltak Bödéék

A fo­ci­vá­lo­ga­tott vad­ál­la­tok­kal han­golt a nagy meccsre.

A ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tott vad­ál­la­tok­kal han­golt a csü­tör­töki nagy meccsre. A Bu­da­ke­szi Va­das­park­ban med­vé­vel is ta­lál­ko­zott a gárda, de nagy baj per­sze nem tör­tént.

Brutális állatvilág! Így fut le egy medve egy szarvast!

Brutális állatvilág! Így fut le egy medve egy szarvast!

Nem árt időn­ként meg­em­lé­kez­nünk arról, hogy a medve egy­ál­ta­lán nem egy jó­pofa, eset­len állat...

Nem árt időn­ként meg­em­lé­kez­nünk arról, hogy a medve egy­ál­ta­lán nem egy jó­pofa, eset­len állat. Ha össze­ta­lál­ko­zunk vele, nem sok esé­lyünk marad a túl­élésre. Ezért jobb el­ke­rülni vele a ta­lál­ko­zást. A szak­ér­tők azt ja­va­sol­ják, vi­sel­jünk csen­gőt, ami­vel je­lez­zük a je­len­lé­tün­ket.

Már házakat támad az éhes medve!

Már házakat támad az éhes medve!

Rá­fá­zott az a medve, ame­lyik a macs­ka­be­já­ra­ton akart be­törni egy házba.

Csak a gyom­rára hall­ga­tott a medve, ami­kor meg­in­dult az ajtón be­felé. Gon­dolta, menni fog, hi­szen látta a ci­cá­kat ki-be mász­kálni. Neki vi­szont csak az orra fért be, és be­szo­rult.

Medvetámadás Turócremetén!

Medvetámadás Turócremetén! Ne zavard a téli álomra készülő vadat

A sze­ren­csét­le­nül járt férfi lábai össze­ron­cso­lód­tak - kór­ház­ban ápol­ják. Nem tudni, hogy a medve miért tá­ma­dott, és miért volt egy­ál­ta­lán ébren.

A sze­ren­csét­le­nül járt férfi lábai össze­ron­cso­lód­tak - kór­ház­ban ápol­ják. Nem tudni, hogy a medve miért tá­ma­dott, és miért volt egy­ál­ta­lán ébren.

Felfüggesztettel megúszták a medvegyilkosok

Felfüggesztettel megúszták a medvegyilkosok

Most emel­tek vádat Sal­gó­tar­ján­ban ti­zen­egy férfi ellen, akik vé­dett ál­la­tot, barna med­vét lőt­tek ki egy va­dá­sza­ton.