CÍMKE: 'mecset'

Terrorszervezethez köthető mecsetek működnek Németországban

Terrorszervezethez köthető mecsetek működnek Németországban

Egy friss hír­szer­zési je­len­tés sze­rint leg­alább 30 ilyan me­cset mű­kö­dik Né­met­or­szág­ban.

Most jött a hír: teljes rendőri készültség egy skóciai mecsetnél

Most jött a hír: teljes rendőri készültség egy skóciai mecsetnél

A kör­nyé­ket le­zár­ták, de egy­előre nem tudni, hogy miért nem lehet meg­kö­ze­lí­teni az épü­le­tet.

Világhíres focista építene mecsetet Sevillában!

Világhíres focista építene mecsetet Sevillában!

Egy ha­sonló ter­vet 2009-ben a la­kos­ság már meg­aka­dá­lyo­zott. Ma azon­ban már sok­kal több a mu­zul­mán.

Egy ha­sonló ter­vet 2009-ben a la­kos­ság már meg­aka­dá­lyo­zott. Ma azon­ban már sok­kal több a mu­zul­mán.

Édesapja karjában omlott össze a 3 éves kisfiú, nem tudták megmenteni az életét

Édesapja karjában omlott össze a 3 éves kisfiú, nem tudták megmenteni az életét

A kisfiú a leg­fi­a­ta­labb ál­do­zata a pén­teki új-zél­andi mé­szár­lás­nak.

A kisfiú a leg­fi­a­ta­labb ál­do­zata a pén­teki új-zél­andi mé­szár­lás­nak.

Megrázó részletek: a testével védte kétéves fiát, több golyót is kapott a férfi

Megrázó részletek: a testével védte kétéves fiát, több golyót is kapott a férfi

Az apán élet­mentő mű­té­tet kel­lett vég­re­haj­tani.

Az apán élet­mentő mű­té­tet kel­lett vég­re­haj­tani.

Egy sportoló is meghalt az új-zélandi mészárlásban

Megerősítették, egy sportoló is meghalt az új-zélandi mészárlásban

Egy kis­lányt ha­gyott hátra.

A 33 éves futs­al­ka­pus ked­velt csa­pat­társ volt, a ha­lála sokak szá­mára sok­ként ha­tott. Egy kis­lányt ha­gyott hátra.

Megszólalt az új-zélandi mészáros nagymamája: megdöbbentő dolgot állít

Megszólalt az új-zélandi mészáros nagymamája: megdöbbentő dolgot állít

A nagy­mama bo­csá­na­tot kért.

A nagy­mama meg­ren­dülve kért bo­csá­na­tot az ál­do­za­tok csa­lád­ja­i­tól.

Új-zélandi mészárlás: Magyarországon is járt az elkövető

Új-zélandi mészárlás: Magyarországon is járt az elkövető

Ide is el­lá­to­ga­tott.

A 28 éves auszt­rál férfi Bul­gá­ri­á­ban, Ro­má­ni­á­ban és Ma­gyar­or­szá­gon is meg­for­dult.

Hiába küzdöttek az életéért, a kórházban elhunyt az új-zélandi terror áldozata

Szomorú hírt közöltek: hiába küzdöttek az életéért, a kórházban elhunyt az új-zélandi terror áldozata

Már 50-re emel­ke­dett a ter­ror­tá­ma­dás ha­lá­los ál­do­za­ta­i­nak a száma.

Már 50-re emel­ke­dett a pén­teki ter­ror­tá­ma­dás ha­lá­los ál­do­za­ta­i­nak a száma.

Megrázó részletek a hajnali vérfürdőről: élőben közvetítette az elkövető

Megrázó részletek a hajnali vérfürdőről: élőben közvetítette az elkövető

27 ha­lá­los ál­do­za­tot kö­ve­telt az új-zél­andi mé­szár­lás.

27 ha­lá­los ál­do­za­tot kö­ve­telt az új-zél­andi mé­szár­lás.

Hidegrázós hangfelvétel került elő egy brit mecset falai közül

Hidegrázós hangfelvétel került elő egy brit mecset falai közül

Sal­man Abedi isz­lam­ista és annak csa­ládja is rend­sze­re­sen járt ebbe a me­csetbe...

A hitetlenek megölésére szólítanak fel több német mecsetben is

A hitetlenek megölésére szólítanak fel több német mecsetben is

Egy új­ság­író több száz oszt­rák, német és svájci me­csetbe épült be...

Az arab szár­ma­zású, német ál­lam­pol­gár­ságú új­ság­író, Shams Ul-Haq az el­múlt két évben több száz oszt­rák, német és svájci me­csetbe épült be, hogy be­pil­lan­tást nyer­jen a zárt falak mö­götti életbe.

Bécsi mecset előtt rúgták hasba a közszolgálati tévé szerkesztőjét

Bécsi mecset előtt rúgták hasba a közszolgálati tévé szerkesztőjét

Az egyik bécsi me­cset­ről az el­múlt he­tek­ben sú­lyos bot­rá­nyok de­rül­tek ki.

Az egyik bécsi me­cset kap­csán az el­múlt he­tek­ben sú­lyos bot­rá­nyok de­rül­tek ki. Az oszt­rák köz­te­le­ví­zió a hely­szí­nen sze­re­tett volna for­gatni, de rájuk tá­mad­tak. A szer­kesz­tőt még hasba is rúg­ták.

Hullaként kellett pózolniuk a gyerekeknek egy bécsi mecsetben

Hullaként kellett pózolniuk a gyerekeknek egy bécsi mecsetben

Az oszt­rák Fal­ter nevű ma­ga­zin sok­koló ké­pe­ket tett közzé...

Egy oszt­rák lap sok­koló ké­pe­ket tett közzé, ame­lye­ken hul­la­ként pó­zoló gye­re­kek lát­ha­tóak.

Gigantikus mecset épül egy svéd kisvárosban

Gigantikus mecset épül egy svéd kisvárosban

Hiába írták alá több szá­zan a til­ta­kozó pe­tí­ciót, a vá­ros­ve­ze­tés ki­adta az épí­tési en­ge­délyt.

Iskolai dolgozatok árulkodnak a kegyetlen bántalmazásokról

Iskolai dolgozatok árulkodnak a kegyetlen gyermekbántalmazásokról

Az egyik kölni me­cset­ben rend­sze­re­sen bán­tal­maz­zák, ütö­ge­tik, rug­dos­sák a gye­re­ke­ket. Mindez vé­let­le­nül de­rült ki.

Akbárstop! Pert nyert a német házaspár a túl hangos müezzin ellen

Akbárstop! Pert nyert a német házaspár a túl hangos müezzin ellen

Úgy tűnik, a me­cse­tek kör­nyé­kén lakók szá­mára van még re­mény, ha nem sze­ret­nék isz­lám or­szág­ban érezni ma­gu­kat.

Cipős rendőrök miatt tört ki a botrány a mecsetben

Cipős rendőrök miatt tört ki a botrány a mecsetben

Ki­a­bá­lásba tor­kol­lott egy rend­őri vizit.

Ki­a­bá­lásba és lök­dö­ső­désbe tor­kol­lott egy rend­őri vizit az ang­liai High Wy­combe-ban ta­lál­ható me­cset­ben, mi­u­tán a rend­őrök ci­pő­ben lép­tek be a szen­télybe.

Hangszórót követelnek a mecsethez a muszlimok

Hangszórót követelnek a mecsethez a muszlimok

"Mi nem lá­to­ga­tók va­gyunk, mi már itt la­kunk" - mond­ták. Az imára való fel­hí­vás­tól job­ban érez­nék ma­gu­kat.

Az imára való han­gos fel­hí­vás­tól job­ban érez­nék ma­gu­kat. Vár­ha­tóan meg is kap­ják rá az en­ge­délyt.

Most érkezett: Robbanások egy mecsetnél, félszázan meghaltak

Most érkezett: Robbanások egy mecsetnél, félszázan meghaltak

Több rob­ban­tá­sos me­rény­le­tet kö­vet­tek el pén­te­ken Egyip­tom­ban egy me­cset­nél.

Cukorkával csábítanák a mecsetekhez a gyerekeket az imámok

Cukorkával csábítanák a mecsetekhez a gyerekeket az imámok

Nem a Ko­ránt kell a de­mok­rá­ci­á­val össze­egyez­tetni, hanem for­dítva!

Hatalmas pofont kapott az Iszlám Állam - vége a terrornak?

Hatalmas pofont kapott az Iszlám Állam - vége a terrornak?

A ter­ror­szer­ve­zet har­co­sai szer­dán este fel­rob­ban­tot­ták a mo­szuli Nagy­me­cse­tet.

A ter­ror­szer­ve­zet har­co­sai szer­dán este fel­rob­ban­tot­ták a mo­szuli Nagy­me­cse­tet.

300 euróra büntették a német diákot, mert nem ment el a mecsetbe!

300 euróra büntették a német diákot, mert nem ment el a mecsetbe!

Rend­nek pedig len­nie kell, mondta a me­gyei tan­fel­ügyelő. A szü­lők til­ta­koz­tak, az ügy­ből per lesz.

Befalazták egy épülő mecset bejáratát Németországban!

Befalazták egy épülő mecset bejáratát Németországban!

A rend­őrök nyo­moz­nak...

Tég­lákra ra­gasz­tott üze­ne­tek­kel her­ge­lik az isz­lám­hí­vő­ket... A rend­őrök ma­gán­tu­laj­don ron­gá­lása és gyű­lö­let szí­tása miatt nyo­moz­nak.

107 ember halt szörnyet a mekkai nagymecsetben!

107 ember halt szörnyet a mekkai nagymecsetben!

Daru zu­hant az épü­letre.

Leg­ke­ve­sebb 107 ember halt ször­nyet Mek­ká­ban, ami­kor pén­te­ken rá­zu­hant egy daru a nagy­me­csetre. 238 em­bert kór­ház­ban ápol­nak.