CÍMKE: 'mecset'

Megerősítették, egy sportoló is meghalt az új-zélandi mészárlásban

Megerősítették, egy sportoló is meghalt az új-zélandi mészárlásban

A 33 éves futs­al­ka­pus egy kis­lányt ha­gyott hátra.

A 33 éves futs­al­ka­pus ked­velt csa­pat­társ volt, a ha­lála sokak szá­mára sok­ként ha­tott.

Megszólalt az új-zélandi mészáros nagymamája: megdöbbentő dolgot állít

Megszólalt az új-zélandi mészáros nagymamája: megdöbbentő dolgot állít

A nagy­mama bo­csá­na­tot kért.

A nagy­mama meg­ren­dülve kért bo­csá­na­tot az ál­do­za­tok csa­lád­ja­i­tól.

Új-zélandi mészárlás: Magyarországon is járt az elkövető

Új-zélandi mészárlás: Magyarországon is járt az elkövető

Ide is el­lá­to­ga­tott.

A 28 éves auszt­rál férfi Bul­gá­ri­á­ban, Ro­má­ni­á­ban és Ma­gyar­or­szá­gon is meg­for­dult.

A hitetlenek megölésére szólítanak fel több német mecsetben is

A hitetlenek megölésére szólítanak fel több német mecsetben is

Egy új­ság­író az el­múlt két évben több száz oszt­rák, német és svájci me­csetbe épült be...

Hidegrázós hangfelvétel került elő egy brit mecset falai közül

Hidegrázós hangfelvétel került elő egy brit mecset falai közül

Sal­man Abedi isz­lam­ista és annak csa­ládja is rend­sze­re­sen járt ebbe a me­csetbe...

Mecset nincs, bírság van. Egy polgármester ellenállt a muszlimoknak

Mecset nincs, bírság van. Egy polgármester ellenállt a muszlimoknak

2 év alatt 12 000, most pedig to­vábbi 3000 eu­róra bün­tette meg a bí­ró­ság.

2 év alatt 12 000, most pedig to­vábbi 3000 eu­róra bün­tette meg a bí­ró­ság.

Hullaként kellett pózolniuk a gyerekeknek egy bécsi mecsetben

Hullaként kellett pózolniuk a gyerekeknek egy bécsi mecsetben

Az oszt­rák Fal­ter ma­ga­zin sok­koló ké­pe­ket tett közzé, ame­lye­ken töb­bek közt hul­la­ként pó­zoló gye­re­kek lát­ha­tóak.

Gigantikus mecset épül egy svéd kisvárosban

Gigantikus mecset épül egy svéd kisvárosban

Hiába írták alá több szá­zan a til­ta­kozó pe­tí­ciót, a vá­ros­ve­ze­tés ki­adta az épí­tési en­ge­délyt.

Bécsi mecset előtt rúgták hasba a közszolgálati tévé szerkesztőjét

Bécsi mecset előtt rúgták hasba a közszolgálati tévé szerkesztőjét

Az egyik bécsi me­cset­ről az el­múlt he­tek­ben sú­lyos bot­rá­nyok de­rül­tek ki.

Az egyik bécsi me­cset kap­csán az el­múlt he­tek­ben sú­lyos bot­rá­nyok de­rül­tek ki. Az oszt­rák köz­te­le­ví­zió a hely­szí­nen sze­re­tett volna for­gatni, de rájuk tá­mad­tak. A szer­kesz­tőt még hasba is rúg­ták.

Iskolai dolgozatok árulkodnak a kegyetlen bántalmazásokról

Iskolai dolgozatok árulkodnak a kegyetlen gyermekbántalmazásokról

Az egyik kölni me­cset­ben rend­sze­re­sen bán­tal­maz­zák a gye­re­ke­ket.

Az egyik kölni me­cset­ben rend­sze­re­sen bán­tal­maz­zák a gye­re­ke­ket. A tör­té­ne­tek akkor ke­rül­tek nap­vi­lágra, ami­kor a gye­re­kek­nek arról kel­lett fo­gal­ma­zást ír­niuk, hogy mi­lyen for­má­ban ta­lál­koz­tak erő­szak­kal az éle­tük­ben.

Akbárstop! Pert nyert a német házaspár a túl hangos müezzin ellen

Akbárstop! Pert nyert a német házaspár a túl hangos müezzin ellen

A me­cse­tek kör­nyé­kén lakók szá­mára van még re­mény, ha nem sze­ret­nék isz­lám or­szág­ban érezni ma­gu­kat.

Úgy tűnik, a me­cse­tek kör­nyé­kén lakók szá­mára van még re­mény...

Hangszórót követelnek a mecsethez a muszlimok

Hangszórót követelnek a mecsethez a muszlimok

"Mi nem lá­to­ga­tók va­gyunk, mi már itt la­kunk" - mond­ták. Az imára való han­gos fel­hí­vás­tól job­ban érez­nék ma­gu­kat.

Most érkezett: Robbanások egy mecsetnél, félszázan meghaltak

Most érkezett: Robbanások egy mecsetnél, félszázan meghaltak

Több rob­ban­tá­sos me­rény­le­tet kö­vet­tek el pén­te­ken Egyip­tom­ban egy me­cset­nél.

Cukorkával csábítanák a mecsetekhez a gyerekeket az imámok

Cukorkával csábítanák a mecsetekhez a gyerekeket az imámok

Nem a Ko­ránt kell a de­mok­rá­ci­á­val össze­egyez­tetni, hanem for­dítva!

Nem a Ko­ránt kell a de­mok­rá­ci­á­val össze­egyez­tetni, hanem for­dítva! A de­mok­rá­ci­á­nak kell a Ko­rán­hoz al­kal­maz­kod­nia. Ilyen és ehhez ha­sonló mon­da­tok hang­za­nak el az oszt­rák me­cse­tek­ben nap, mint nap.

300 euróra büntették a német diákot, mert nem ment el a mecsetbe!

300 euróra büntették a német diákot, mert nem ment el a mecsetbe!

Rend­nek pedig len­nie kell, mondta a me­gyei tan­fel­ügyelő. A szü­lők til­ta­koz­tak, az ügy­ből per lesz.

Cipős rendőrök miatt tört ki a botrány a mecsetben

Cipős rendőrök miatt tört ki a botrány a mecsetben

Ki­a­bá­lásba és lök­dö­ső­désbe tor­kol­lott egy rend­őri vizit egy ang­liai me­cset­ben, mi­u­tán a rend­őrök ci­pő­ben lép­tek be a szen­télybe.

Ki­a­bá­lásba és lök­dö­ső­désbe tor­kol­lott egy rend­őri vizit az ang­liai High Wy­combe-ban ta­lál­ható me­cset­ben, mi­u­tán a rend­őrök ci­pő­ben lép­tek be a szen­télybe.

Befalazták egy épülő mecset bejáratát Németországban!

Befalazták egy épülő mecset bejáratát Németországban!

A rend­őrök nyo­moz­nak...

Tég­lákra ra­gasz­tott üze­ne­tek­kel her­ge­lik az isz­lám­hí­vő­ket... A rend­őrök ma­gán­tu­laj­don ron­gá­lása és gyű­lö­let szí­tása miatt nyo­moz­nak.

Hatalmas pofont kapott az Iszlám Állam - vége a terrornak?

Hatalmas pofont kapott az Iszlám Állam - vége a terrornak?

A ter­ror­szer­ve­zet har­co­sai szer­dán este fel­rob­ban­tot­ták a mo­szuli Nagy­me­cse­tet.

A ter­ror­szer­ve­zet har­co­sai szer­dán este fel­rob­ban­tot­ták a mo­szuli Nagy­me­cse­tet - azt a szen­télyt, ahol 2014 nya­rán az Isz­lám Állam ke­gyet­len ve­ze­tője, Abu Bakr al- Bag­dadi ki­ki­ál­totta ka­li­fá­tu­sát.

107 ember halt szörnyet a mekkai nagymecsetben!

107 ember halt szörnyet a mekkai nagymecsetben!

Daru zu­hant az épü­letre.

Leg­ke­ve­sebb 107 ember halt ször­nyet Mek­ká­ban, ami­kor pén­te­ken rá­zu­hant egy daru a nagy­me­csetre. 238 em­bert kór­ház­ban ápol­nak.