CÍMKE: 'lincselés'

Olaszliszka ma is szenvedi a lincselést, elmenekülnek a lakók

Olaszliszka ma is szenvedi a lincselést, elmenekülnek a lakók

Se hi­telt, se jó szót nem kap az, aki Olasz­lisz­kán él - tudta meg a Ri­post.

Olaszliszka ma is szenved a lincselés emlékétől

Olaszliszka ma is szenved a lincselés emlékétől

Hiába telt el 13 év azóta, hogy Szögi La­jost agyon­ver­ték a lá­nyai szeme lát­tára.

Elképesztő a helyzet Olaszliszkán

Elképesztő a helyzet Olaszliszkán

Szögi Lajos tanár tra­gi­kus esete, az olasz­lisz­kai lin­cse­lés örökre be­ivó­dott az em­be­rekbe, annyira, hogy a falut 13 évvel ké­sőbb még min­dig elő­íté­le­tek sújt­ják. A Ri­post a hely­szí­nen járt.

Szögi Lajos tanár tra­gi­kus esete, az olasz­lisz­kai lin­cse­lés örökre be­ivó­dott az em­be­rekbe, annyira, hogy a falut 13 évvel ké­sőbb még min­dig elő­íté­le­tek sújt­ják. A Ri­post a hely­szí­nen járt.

Iszonyú! Körmenetbe hajtott a feldühödött rendőr

Iszonyú! Körmenetbe hajtott a feldühödött rendőr

Leg­alább tíz ember vesz­tette éle­tét és har­min­can meg­sé­rül­tek az észak­ke­let-ni­gé­riai Gombe vá­ro­sá­ban.

Leg­alább tíz ember vesz­tette éle­tét és har­min­can meg­sé­rül­tek az észak­ke­let-ni­gé­riai Gombe vá­ro­sá­ban.

Megszólalt az olaszliszkai lincselő ügyvédje: meglepő dolgokat állít

Megszólalt az olaszliszkai lincselő ügyvédje: meglepő dolgokat állít

Osz­toz­kodna a pén­zen a csa­lád­dal az el­ítélt férfi.

Bár a lin­cse­lő­nek meg­ítélt pénz Szögi Lajos csa­lád­ját il­leti, meg akarja tar­tani egy ré­szét.

Fordulat, több millió érkezett az olaszliszkai lincselő bankszámlájára

Fordulat, több millió érkezett az olaszliszkai lincselő bankszámlájára

A 13 évvel ez­előtti lin­cse­lés miatt bör­tön­ben ülő ifjabb H. Dezső meg­kap­hatta a több­mil­liós kár­té­rí­tést.

Vasrudakkal, nyolcan vertek meg egy rendőrt a saját lakása előtt!

Vasrudakkal, nyolcan vertek meg egy rendőrt a saját lakása előtt!

A bel­ügy­mi­nisz­ter­től kezdve min­denki a vét­ke­sek el­fo­gá­sát és meg­bün­te­té­sét kö­ve­teli, csak az nem vi­lá­gos, kik vol­tak ők.

Lincselés Miskolcon: félholtra verték az áldozatot

Lincselés Miskolcon: félholtra verték az áldozatot

Ba­se­ball ütők­kel tá­mad­tak egy férfira.

Ba­se­ball ütők­kel tá­madt egy csa­lád egy 33 éves férfira Mis­kol­con. Az össze­tű­zést meg­elő­zően a férfi szó­vál­tásba ke­ve­re­dett a csa­lád tag­ja­i­val, akik ké­sőbb meg­lin­csel­ték.

Megszólalt az olaszliszkai tragédiát okozó kislány: döbbenet, amit mond

Megszólalt az olaszliszkai tragédiát okozó kislány: döbbenet, amit mond

H. Kitti 11 éves volt, ami­kor a tra­gé­dia meg­tör­tént.

H. Kitti 11 éves volt, ami­kor a tra­gé­dia meg­tör­tént. Csa­ládja mi­atta verte agyon a ti­sza­vas­vári ta­nárt, Szögi La­jost.

Segített a Ripost! Meglátogatta az elütött kislányt az encsi gázoló

Segített a Ripost! Meglátogatta az elütött kislányt az encsi gázoló

Zo­ko­gott, ami­kor ta­lál­ko­zott a kór­ház­ban az ál­tala el­ütött kis­lánnyal Éva...

Zo­ko­gott, ami­kor ta­lál­ko­zott a kór­ház­ban az ál­tala el­ütött kis­lánnyal Éva...Drá­mai pil­la­na­tok!

Majdnem meglincselték a késes támadót a vonaton! - videó

Majdnem meglincselték a késes támadót a vonaton! - videó

Na­gyon meg­ver­ték azt a férfit, aki meg­pró­bált ki­ra­bolni egy nőt. A rab­lót kór­házba szál­lí­tot­ták.

Sittes bűnöző fia is érintett a Fradi-lincselésben

Sittes bűnöző fia is érintett a Fradi-lincselésben

Apá­ról fiúra örök­lő­dik a balhé a Fra­di­ban. Egy ko­rábbi hu­li­gán­ve­zér fia most adta fel magát a rend­őr­sé­gen. Szer­ve­zett és tu­da­tos volt a lin­cse­lés!

Sírva nyilatkozott a Ripostnak a csaknem meglincselt encsi sofőr

Sírva nyilatkozott, most is fél a csaknem meglincselt encsi sofőr

Nem csi­tul­nak a ke­dé­lyek En­csen. Durva rész­le­tek...

Nem csi­tul­nak a ke­dé­lyek En­csen, ahol - mint arról a Ri­post is be­szá­molt - csak­nem meg­is­mét­lő­dött a 2006-os olasz­lisz­kai tra­gé­dia. Egy nő a hét­vé­gén el­ütött egy kis­gye­re­ket, és ami­kor ki­szállt a ko­csi­ból, hogy se­gít­sen, a kis­lány csa­ládja ne­ki­esett.

Ok nélkül lincseltek meg egy autóst Sóstófalván

Ok nélkül lincseltek meg egy autóst Sóstófalván

Az ál­do­zat­nak ki­rug­dos­ták a fo­gait, a ko­po­nyája több he­lyen be­tört.

Félti legkisebb lányát a Szögi család

Félti legkisebb lányát a Szögi család

Máté Gábor meg­úszta Az olasz­lisz­kai miatt ter­ve­zett pert.

Máté Gábor meg­úszta Az olasz­lisz­kai című darab kap­csán ter­ve­zett pert. A csa­lád nem fog­lal­ko­zik azzal az em­ber­rel, aki be­le­gá­zolt az ér­zé­se­ikbe.