CÍMKE: 'kutyatámadás'

Brutális kutyatámadás a lakótelepen, 5 éves magyar kislány az áldozat

Brutális kutyatámadás a lakótelepen, 5 éves magyar kislány az áldozat

A gye­rek sú­lyo­san meg­sé­rült, ami­kor a lép­cső­ház­ban a sem­mi­ből rá­tá­madt az állat.

Megrendítő részletek, így történt a végzetes kutyatámadás Újszászon

Megrendítő részletek, így történt a végzetes kutyatámadás Újszászon

Az is ki­de­rült, hogy a nyug­dí­jas a tra­gé­dia ide­jén cigit ment töl­teni.

Az is ki­de­rült, hogy a nyug­dí­jas a tra­gé­dia ide­jén cigit ment töl­teni.

Brutális tragédia: Halálra mart egy kutya valakit Újszászon

Brutális tragédia: Halálra mart egy kutya valakit Újszászon

Az eset­hez men­tő­he­li­kop­tert is ri­asz­tot­tak, de a sé­rült éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni.

Az eset­hez men­tő­he­li­kop­tert is ri­asz­tot­tak, de a sé­rült éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni.

Drámai részletek: kishúgát mentette először a 13 éves somogyi fiú

Drámai részletek: kishúgát mentette először a 13 éves somogyi fiú

A gye­re­ke­ket három kutya tá­madta meg az utcán.

A gye­re­ke­ket három kutya tá­madta meg az utcán, ami­kor ha­za­felé tar­tot­tak az óvo­dá­ból.

Megvadult Claudia Schiffer kutyája, szétmarcangolt egy birkát

Megvadult Claudia Schiffer kutyája, szétmarcangolt egy birkát

A szu­per­mo­dell nem tudta meg­fé­kezni né­met­ju­há­szát. Az eset miatt a rend­őr­ség is a hely­színre ér­ke­zett.

Vérfagyasztó, brutális támadás érte Boggie-t

Vérfagyasztó, brutális támadás érte Boggie-t

A nép­szerű ma­gyar éne­kesnő egy hosszú be­jegy­zés­ben szá­molt be a Fa­ce­book-ol­da­lán a fáj­dal­mas rész­le­tek­ről. Fel­fog­ha­tat­lan, ami nem­rég tör­tént vele.

A nép­szerű ma­gyar éne­kesnő egy hosszú be­jegy­zés­ben szá­molt be a Fa­ce­book-ol­da­lán a fáj­dal­mas rész­le­tek­ről.

Megtámadta egy kutya, amputálták az ujját

Megtámadta egy kutya, amputálták az ujját

A gazdi akár két év bör­tönt is kap­hat.

Az egyik al­ka­lom­mal át­szö­kött a szom­szé­dos csa­ládi ház ud­va­rára, és meg­tá­madta az ott élő sér­tett né­met­ju­hász ku­tyá­ját. A gazdi akár bör­tönt is kap­hat.

Kétéves kisfiút marcangolt egy kutya Vas megyében, mentőhelikopterrel vitték kórházba

Kétéves kisfiút marcangolt egy kutya Vas megyében, mentőhelikopterrel vitték kórházba

A kis­gye­rek az utcán sé­tált.

A kis­gye­rek az utcán sé­tált egy ro­ko­ná­val, ami­kor rájuk tá­madt egy nagy kutya.

Megrázó részletek a helyszínről, ez a kutya végzett a másfél éves Ramónával Nyúlon

Megrázó részletek a helyszínről, ez a kutya végzett a másfél éves Ramónával Nyúlon

A más­fél éves Ra­móna tra­gé­di­ája óri­ási in­du­la­to­kat ka­vart az in­ter­ne­ten.

A más­fél éves Ra­móna tra­gé­di­ája óri­ási in­du­la­to­kat ka­vart az in­ter­ne­ten.

Nem kér bocsánatot Elton John, pedig otthonában sérült meg egy kislány

Nem kér bocsánatot Elton John, pedig otthonában sérült meg egy kislány

A gye­rek arcát csú­nya sebek bo­rí­tot­ták a sztár ku­tyája miatt. A kis­lányt pszi­cho­ló­gus is ke­zeli.

Családi tragédia történt: 8 napos kisbaba az áldozat

Családi tragédia történt: 8 napos kisbaba az áldozat

A gye­rek a böl­cső­ben aludt, ami­kor rá­tá­madt a csa­lád ku­tyája.

A gye­rek a böl­cső­ben aludt, ami­kor rá­tá­madt a csa­lád ku­tyája.

Pokoli kínok között halt meg Anna néni, hiába kiabált segítségért

Pokoli kínok között halt meg Anna néni, hiába kiabált segítségért

Pokoli kínok között halt meg Anna néni, hiába kiabált segítségért

Más­fél év bör­tönre ítél­ték az egy­éves staffords­hire kutya gaz­dá­ját.

Más­fél év bör­tönre ítél­ték annak az egy­éves staffords­hire kan­ku­tyá­nak a gaz­dá­ját, ame­lyik szét­mar­can­golta Mo­na­jon a szom­széd­ban élő, 83 éves asszonyt. A nénit fia ta­lálta meg. Az íté­let vég­re­haj­tá­sát a bí­ró­ság négy évre fel­füg­gesz­tette.

"Meg fogok halni, szeretlek, anya!" - kutya marcangolta a kisfiút

"Meg fogok halni, szeretlek, anya!" - kutya marcangolta a kisfiút

Saját kert­jük­ben tá­madt a fiúra és édes­any­jára a szom­széd ku­tyája.

Saját kert­jük­ben tá­madt az is­ko­lásfi­úra és édes­any­jára a szom­széd meg­va­dult ku­tyája.

Ez lesz a sorsa a négyévessel végző kutyának

Ez lesz a sorsa a négyévessel végző kutyának

Gaz­dája azóta is szö­kés­ben van.

A te­le­pü­lés első em­bere je­len­tette be, mi vár a gyil­kos ebre. A ke­gyet­len kutya gaz­dája a tör­tén­tek után me­ne­kü­lőre fogta, ke­re­sik.

Mentőhelikopter repült a kutyatámadás áldozatáért

Mentőhelikopter repült a kutyatámadás áldozatáért

A 83 éves Anna nénit 23 al­ka­lom­mal tépte meg az el­sza­ba­dult, bru­tá­lis ams­taff...

Félmeztelen férfit harapott össze a vérszomjas harci kutya!

Sokkoló videó: Félmeztelen férfit harapott össze a vérszomjas harci kutya!

A ré­mült já­ró­ke­lők bo­tok­kal pró­bál­ták meg el­űzni a meg­va­dult négy­lá­bút.

Újabb súlyos kutyatámadás! Hiába volt megkötve az eb!

Újabb súlyos kutyatámadás! Hiába volt megkötve az eb!

Két­szer is élet­ve­szé­lye­sen meg­tá­mad­tak em­be­re­ket ku­tyák a hét­vé­gén. Mind­két ál­do­za­tot kór­ház­ban ápol­ják.

Két­szer is élet­ve­szé­lye­sen meg­tá­mad­tak em­be­re­ket ku­tyák a hét­vé­gén. Az ál­do­za­tok sé­rü­lé­sei sú­lyo­sak.

Megvadult kutya támadt meg egy óvodást Mezőberényben

Megvadult kutya támadt meg egy óvodást Mezőberényben

A kutya több em­bert, köz­tük egy óvo­dás kis­lányt is meg­mart a nyílt utcán Me­ző­be­rény­ben.

Szomszédja kutyája harapta halálra a 65 éves nénit

Szomszédja kutyája harapta halálra a 65 éves nénit

Bor­zal­mas ku­tya­tá­ma­dás tör­tént va­sár­nap Ná­da­sla­dány­ban. Han­ni­bál a nya­ká­nál kapta el ál­do­za­tát.

Bor­zal­mas ku­tya­tá­ma­dás tör­tént va­sár­nap Ná­da­sla­dány­ban. Han­ni­bál a nya­ká­nál kapta el ál­do­za­tát.

Széttépett állatok az általános iskola udvarán, a gyerekeket féltik

Széttépett állatok az általános iskola udvarán, a gyerekeket féltik

Vad ku­tyák mé­szá­rol­tak le több ál­la­tot egy deb­re­ceni ál­ta­lá­nos is­kola ud­va­rán.

Így úszd meg a kutyatámadást!

7 szabály: Így úszd meg a kutyatámadást!

Mit kell ten­nünk, ha ve­szé­lyes ku­tyá­val ta­lál­ko­zunk?

Mit te­gyünk, ha ve­szé­lyes­nek tűnő kóbor ku­tyá­val ta­lál­ko­zunk? És fő­ként mit ne?

Kutya marcangolt szét egy borsodi nőt

Kutya marcangolt szét egy borsodi nőt

Ször­nyű ha­lál­eset egy észak-ma­gyar­or­szági fa­lu­ban.

Ször­nyű ha­lál­eset tör­tént egy észak-ma­gyar­or­szági fa­lu­ban.

Szabadon engedhetik az idős nénit széttépő kutyát

Szabadon engedhetik az idős nénit széttépő kutyát

Az el­sza­ba­dult ter­rier még pén­tek dél­után ve­tette rá magát egy vét­len asszonyra Új­pes­ten.