CÍMKE: 'kapás boglárka'

Hatalmas pénzdíj, Hosszú Katinkáék sokat nyerhetnek

Hatalmas pénzdíj, Hosszú Katinkáék sokat nyerhetnek

Min­den ed­di­gi­nél na­gyobb lesz a pénz­díj a szer­dán kez­dődő rö­vid­pá­lyás úszó Eu­rópa-baj­nok­sá­gon.

Gyászol Kapás Bogi, szomorú hírt kapott

Gyászol Kapás Bogi, szomorú hírt kapott

Az ott­ho­ná­tól távol nehéz lehet fel­dol­gozni a vesz­te­sé­get. Újabb uta­zás vár rá a rövid pá­lyás úszó vi­lág­kupa-so­ro­zat miatt.

Az ott­ho­ná­tól távol nehéz lehet fel­dol­gozni a vesz­te­sé­get. Újabb uta­zás vár rá a rövid pá­lyás úszó vi­lág­kupa-so­ro­zat miatt, Szin­ga­púr a kö­vet­kező ál­lo­más.

Kapás Bogi új szerepben, nevelőszülő lett

Kapás Bogi új szerepben, nevelőszülő lett

Öt­szö­rös Eu­rópa-baj­nok úszón­kat ko­moly meg­tisz­tel­te­tés érte, amire bol­do­gan mon­dott igent.

Öt­szö­rös Eu­rópa-baj­nok úszón­kat ko­moly meg­tisz­tel­te­tés érte, amire bol­do­gan mon­dott igent.

Nem hiszed el, kinek a bőrébe bújt Kapás Bogi

Nem hiszed el, kinek a bőrébe bújt Kapás Bogi

Kapás Bog­lárka Lon­don­ból je­lent­ke­zett be, rend­ha­gyó képet töl­tött fel az Ins­tag­ram ol­da­lára. Szó se róla, re­me­kül si­ke­rült.

Kapás Bog­lárka Lon­don­ból je­lent­ke­zett be, rend­ha­gyó képet töl­tött fel az Ins­tag­ram ol­da­lára. Szó se róla, re­me­kül si­ke­rült.

Kiderült, ezért nem járt sikerrel Kapás Bogi a vb-n

Kiderült, ezért nem járt sikerrel Kapás Bogi a vb-n

Kapás Bog­lárka érem nél­kül zárt.

Kapás Bog­lárka érem nél­kül zárt a bu­da­pesti vizes vi­lág­baj­nok­sá­gon. Edzője el­árulta az okát.

Szenzációs csúcs a magyar úszótól, parádés nyilatkozat követte

Szenzációs csúcs a magyar úszótól, parádés nyilatkozat követte

Kozma Do­mi­nik újra meg­mondta. Or­szá­gos csú­csot úszott a dön­tő­ben.

Kozma Do­mi­nik újra meg­mondta. Or­szá­gos csú­csot úszott a dön­tő­ben. Le­decky ellen nem volt esé­lye Kapás Bog­lár­káék­nak.

Állati cuki kép Kapás Bogiról, pedig hat évet öregedett rajta

Állati cuki kép Kapás Bogiról, pedig hat évet öregedett rajta

Szexi panda lett a he­lyes úszó­nő­ből.

Szexi panda lett a he­lyes úszó­nő­ből. Sokat el­árul a leg­újabb fo­tója arról, hogy mivel tölti az ide­jét idén nyá­ron.

Kapás Bogi és Gyurta Dániel összeöltöztek

Kapás Bogi és Gyurta Dániel nagyon összeöltöztek

Két olim­pi­ko­nun­kat rit­kán látni ilyen sze­re­lés­ben.

Két olim­pi­ko­nun­kat rit­kán látni ilyen sze­re­lés­ben.

Éremesély, Kapás Bogiról szólhat a vasárnap

Éremesély, Kapás Bogiról szólhat a vasárnap

Va­sár­nap négy úszó­dön­tőt ren­dez­nek, 400 méter gyor­son Kapás Bog­lárka vas­ta­gon érem­esé­lyes.

Va­sár­nap négy úszó­dön­tőt ren­dez­nek, 400 méter gyor­son Kapás Bog­lárka vas­ta­gon érem­esé­lyes.

Új színekben úszik tovább Kapás Bogi

Új színekben úszik tovább Kapás Boglárka

Meg­lepő fo­tó­val je­lent­ke­zett a gyö­nyörű ma­gyar úszónő a tá­voli edző­tá­bo­rá­ból. Alig fo­gunk rá­is­merni, ha ha­za­jön.

Meg­lepő fo­tó­val je­lent­ke­zett a gyö­nyörű ma­gyar úszónő a tá­voli edző­tá­bo­rá­ból. Alig fo­gunk rá­is­merni, ha ha­za­jön.

Kapás Bogi félhomályban pózol

Kapás Bogi félhomályban pózol

Úszó­nőnk el­for­dul a ra­jon­gó­i­tól, de így is el­bű­völő.

Úszó­nőnk el­for­dul a ra­jon­gó­i­tól, de így is el­bű­völő.

Kihívás! Hosszú Katinka magyar riválist kapott

Kihívás! Hosszú Katinka magyar riválist kapott

Ka­tinka nem bírt ma­gyar ri­vá­li­sá­val...

Kapás Bog­lár­kát fel­tü­zeli, és jobb ered­ményre ösz­tönzi, ha a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok Hosszú Ka­tin­ká­val ver­se­nyez­het.

Ezt látnod kell, Kapás Bogi bikiniben élvezi a habokat

Ezt látnod kell, Kapás Bogi bikiniben élvezi a habokat

A ma­gyar úszónő ismét lát­vá­nyos ké­pe­ket osz­tott meg ma­gá­ról. Ez­út­tal Thai­föld­ről üzent...

A ma­gyar úszónő ismét lát­vá­nyos ké­pe­ket osz­tott meg ma­gá­ról. Ez­út­tal Thai­föld­ről üzent...

Hosszú Katinka Kapás Bogival harcol

Hosszú Katinka Kapás Bogival harcol

A két olim­pi­kon méltó el­len­félre ta­lált egy­más­ban a Fran­cia­or­szág­ban zajló ver­se­nyen. Meg­lepő ered­mé­nyek szü­let­tek. Kapás töb­bet ke­res­het, mint Hosszú.

A két olim­pi­kon méltó el­len­félre ta­lált egy­más­ban a Fran­cia­or­szág­ban zajló ver­se­nyen. Meg­lepő ered­mé­nyek szü­let­tek. Kapás töb­bet ke­res­het, mint Hosszú.

Ez ejtette ámulatba Hosszú Katinkát és Kapás Bogit

Ez ejtette ámulatba Hosszú Katinkát és Kapás Bogit

Hét­vé­gén Fran­cia­or­szág­ban ver­se­nyez­nek a ma­gyar úszók, akik már meg­ér­kez­tek a vi­a­dal szín­he­lyére.

Hét­vé­gén Fran­cia­or­szág­ban ver­se­nyez­nek a ma­gyar úszók, akik már meg­ér­kez­tek a vi­a­dal szín­he­lyére.

Így Valentin-napoznak a magyar úszók

Csupa romantika, így Valentin-napoznak a magyar úszók

Kapás Bogit és Ken­de­resi Ta­mást is lát­hat­juk pár­já­val.

Kapás Bogit és Ken­de­resi Ta­mást is lát­hat­juk pár­já­val az úszó szö­vet­ség Va­len­tin-napi fo­tó­ján.

Minden idők legszexibb fotóját mutatjuk Kapás Bogiról

Minden idők legszexibb fotóját mutatjuk Kapás Bogiról

Ülj le, mi­előtt meg­né­zed a képet! A napra lehet nézni, de su­gár­zóan szép úszó­nőnkre ér­de­mes csak iga­zán.

Kapás Bogi kegyetlenül töri a férfiszíveket

Kapás Bogi kegyetlenül töri a férfiszíveket

A ra­jon­gók ne­he­zen emész­tik meg?

A ra­jon­gók egy része ne­he­zen emészti meg, hogy bol­dog kap­cso­lat­ban él ked­ve­sé­vel a su­gár­zóan szép úszónő?

Hadüzenetet Hosszú Katinkának? Félreértették Kapás Bogit

Hadüzenetet Hosszú Katinkának? Félreértették Kapás Bogit

Riói olim­piai bronz­ér­me­sün­ket tá­mad­ják a ma­ga­biz­tos nyi­lat­ko­zata miatt.

Hosszú Katinka nem vállalta az új számot

Hosszú Katinka nem vállalta az új számot

Kapás Bog­lárka csak ezért uta­zott a vi­lág­baj­nok­ságra. Nem tu­dott el­in­dulni a 400x200-as váltó a wind­sori vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Kapás Bog­lárka csak ezért uta­zott a vi­lág­baj­nok­ságra.

Ez meg mit jelent? Menyasszonyi ruhában kapták le Kapás Bogit

Ez meg mit jelent? Menyasszonyi ruhában kapták le Kapás Bogit

Így még nem lát­hat­tad a tün­déri úszó­sztárt. Csak úgy ra­gyog a bol­dog­ság­tól. Kö­ze­leg a nagy nap?

Mélyütés Gyárfásnak: hadba szállt ellene az első rangos sportvezető is

Mélyütés Gyárfásnak: hadba szállt ellene az első rangos sportvezető is

Már nem csak az úszók tá­mad­ják a szö­vet­ség ve­zé­rét. Po­li­ti­kai szin­ten is jegy­zett szak­em­ber állt ki Hosszú Ka­tin­káék mel­lett.

Ezért hagyta el az országot Kapás Bogi

Ezért hagyta el az országot Kapás Bogi

Úszó­sztá­runk­nak végre erre is ju­tott ideje az olim­pia, a vi­lág­kupa és az or­szá­gos baj­nok­ság fá­ra­dal­mai után. Ritka az ilyesmi az éle­té­ben.

Úszó­sztá­runk­nak végre erre is ju­tott ideje az olim­pia, a vi­lág­kupa és az or­szá­gos baj­nok­ság fá­ra­dal­mai után. Ritka az ilyesmi az éle­té­ben.

Itt a bizonyíték, úszó Kapás Bogi szerelme

Itt a bizonyíték, úszó Kapás Bogi szerelme

Riói olim­pi­kon ra­bolta el a cso­da­szép úszó­lány szí­vét. Te­legdy Ádám je­len­leg együtt nya­ral az öt­ka­ri­kás bronz­ér­mes­sel.

Riói olim­pi­kon ra­bolta el a cso­da­szép úszó­lány szí­vét. Te­legdy Ádám je­len­leg együtt nya­ral az öt­ka­ri­kás bronz­ér­mes­sel.

Ilyet még nem láttak Rióban, Hosszú arany nélkül maradt!

Ilyet még nem láttak Rióban, Hosszú arany nélkül maradt!

4x200 méter gyors­vál­tó­ban úszott.

Három meg­nyert döntő után ne­gyed­szerre arany­érem nél­kül ma­radt Hosszú Ka­tinka, aki 4x200 mé­te­res gyors­vál­tó­ban volt ér­de­kelt.

Újabb szép eredmény, Kapás Bogi ígéretet tett

Újabb szép eredmény, Kapás Bogi ígéretet tett

Kapás Bog­lárka egyéni csú­csot úszott.

Kapás Bog­lárka egyéni csú­csot úszott a 400 méter gyors dön­tő­jé­ben a riói olim­pián. A ma­gyar lány a ver­seny után ígé­re­tet tett.

Kapás Bogi egyéni csúccsal állhat a dobogóra

Kapás Bogi egyéni csúccsal állhat a dobogóra

Bogi sem akart ki­lógni a sor­ból, élete leg­jobb ered­mé­nyét érte el.

Bogi sem akart ki­lógni a sor­ból, élete leg­jobb ered­mé­nyét érte el.

Jakabos és a többiek, szexi lányokkal támadjuk Riót!

Jakabos és a többiek, szexi lányokkal támadjuk Riót!

Ki­ala­kult a ma­gyar csa­pat.

Ki­ala­kult a ma­gyar csa­pat a riói olim­pi­ára. A mon­dás to­vábbra is igaz, a ma­gyar lá­nyok a leg­szeb­bek a vi­lá­gon. Mu­tat­juk az él­vo­na­lat!

Meghatódott Kapás Bogi, ilyen boldogságra ő sem számított

Meghatódott Kapás Bogi, ilyen boldogságra ő sem számított

Óri­ási meg­tisz­tel­te­tés érte.

Egy világ ta­nulta meg a nevét, és egy or­szág zárta a szí­vébe. A lon­doni Eb-n vég­képp be­fu­tott úszó­nőt nagy öröm érte.

Ezen ámul Kapás Bogi: kockáknak így még nem örült senki!

Ezen ámul Kapás Bogi: kockáknak így még nem örült senki!

Onnan ka­pott ener­gia­dó­zist, ahon­nan nem szá­mí­tott rá. Ked­ves és lát­vá­nyos gesz­tus­sal lep­ték meg úszó olim­pi­ko­nun­kat.

Onnan ka­pott ener­gia­dó­zist, ahon­nan nem szá­mí­tott rá. Ked­ves és lát­vá­nyos gesz­tus­sal lep­ték meg úszó olim­pi­ko­nun­kat.

Új magyar világsztár született: beérte Hosszú Katinkát!

Új magyar világsztár született: beérte Hosszú Katinkát!

El­ké­pesztő bra­vúr az Eb-me­den­cé­ben! Még egy úszónk képes arra, amit az Iron Lady vég­hez­vitt.

Cseh Laci vallott, úgy úszott, ahogy a csövön kifér

Cseh Laci vallott, úgy úszott, ahogy a csövön kifér

Szom­ba­ton újabb két érem­mel bő­vült a ma­gyar me­dál­gyűj­te­mény a lon­doni úszó Eb-n.

Aranyeső Londonban, mégis fancsaliak a magyar úszók

Aranyeső Londonban, mégis fancsaliak a magyar úszók

Ha­sí­tot­ták a vizet, gyűj­töt­ték az ér­me­ket, győz­te­se­ink még­sem ma­ra­dék­ta­la­nul bol­do­gok.

"Hosszú Katinka megteheti, én nem!"

"Hosszú Katinka megteheti, én nem!"

Kapás Bog­lárka fi­no­man oda­szúrt.

Kapás Bog­lárka fi­no­man oda­szúrt. Sze­rinte a szö­vet­sé­get bí­ráló Ka­tinka van abban a hely­zet­ben, hogy fron­tot nyis­son, ő vi­szont nem.