CÍMKE: 'iskola'

Megindító levélben tudatta a tanárnő a diákjaival, hogy meg fog halni

Megindító levélben tudatta a tanárnő a diákjaival, hogy meg fog halni

Ami­kor meg­tudta, hogy a végső stá­di­um­hoz ér­ke­zett, el­bú­csú­zott.

Mi­u­tán a há­rom­gye­re­kes anyuka meg­tudta, hogy be­teg­sége a végső stá­di­um­hoz ér­ke­zett, el­bú­csú­zott.

Nem semmi, így viseli az iskolát a magyar sztárpár kislánya

Nem semmi, így viseli az iskolát a magyar sztárpár kislánya

Varga Feri és Ba­lássy Betty na­gyon büsz­kék a gyer­me­kükre, Ró­zára, aki na­gyon él­vezi az első osz­tályt.

Varga Feri és Ba­lássy Betty na­gyon büsz­kék a gyer­me­kükre, Ró­zára, aki na­gyon él­vezi az első osz­tályt.

Több iskolában szünetel az oktatás a havazás miatt

Több iskolában szünetel az oktatás a havazás miatt

Az idő­já­rási vi­szo­nyok miatt egyes er­dé­lyi és bán­sági is­ko­lák­ban nincs ta­ní­tás. A helyi tan­fel­ügye­lő­ség dön­tött.

Az idő­já­rási vi­szo­nyok miatt egyes er­dé­lyi és bán­sági is­ko­lák­ban nincs most ta­ní­tás. A helyi tan­fel­ügye­lő­ség dön­tött így.

Berlini iskolaigazgató: Segítség, arabizálva vagyunk

Berlini iskolaigazgató: Segítség, arabizálva vagyunk

Meg kell kon­gatni a vész­ha­ran­go­kat.

A suli első osz­tá­lyos di­ák­jai kö­zött egy gyer­mek van mind­össze, aki­nek német szü­lei van­nak. A hely­zet két­ség­be­ejtő.

Hihetetlen, amit szóvá tett Majkának 7 éves kisfia

Hihetetlen, amit szóvá tett Majkának 7 éves kisfia

Majka lu­bic­kol az apa­sze­rep­ben.

Majka lu­bic­kol az apa­sze­rep­ben, imádja a fiait. A ki­seb­bik Oli­vért még a mesék ér­dek­lik, ám Ma­rián már na­gyon fi­gyel...

Diáktársukat akarták megmérgezni a sárvári diákok

Diáktársukat akarták megmérgezni a sárvári alsó tagozatos diákok

Egé­szen szür­re­á­lis eset tör­tént egy Vas me­gyei is­ko­lá­ban. Tár­suk éle­té­vel ját­szot­tak az alsó ta­go­za­tos di­á­kok Sár­vá­ron.

Egé­szen szür­re­á­lis eset tör­tént egy Vas me­gyei is­ko­lá­ban. Tár­suk éle­té­vel ját­szot­tak az alsó ta­go­za­tos di­á­kok Sár­vá­ron. Az is­kola igaz­ga­tója és he­lyet­te­sei el­ér­he­tet­le­nek, ám a rend­őr­ség köz­lése sze­rint valós eset­ről van szó.

Vége a titkolózásnak, zűrös múltjáról vallott a 37 éves sztárapuka

Vége a titkolózásnak, zűrös múltjáról vallott a 37 éves sztárapuka

A sár­mos éne­kes sok­szor bajba ke­ve­re­dett, mi­előtt meg­is­mer­ke­dett volna fe­le­sé­gé­vel, Jes­sica Bi­el­lel.

A sár­mos éne­kes sok­szor bajba ke­ve­re­dett, mi­előtt meg­is­mer­ke­dett volna fe­le­sé­gé­vel, Jes­sica Bi­el­lel.

Könnyebb a tanulás és nehezebb a puskázás a digitális tanteremben

Könnyebb a tanulás és nehezebb a puskázás a digitális tanteremben

A tanár az érin­tő­kép­er­nyős táb­lán mu­tatja be a tan­anya­got, vi­de­ók­kal és áb­rák­kal szem­lél­teti az új­bu­dai is­ko­lá­ban.

Édesanyjától kapott intőt a magyar színész

Édesanyjától kapott intőt a magyar színész

Nincs is annál fu­rább érzés, mint ami­kor anyu­kád a ta­nár­nőd.

Nincs is annál fur­csább hely­zet, mint ami­kor az ember éppen abba az is­ko­lába jár, ahol az egyik szü­lője ta­nár­ként dol­go­zik...

Még a rendőrök is megdöbbentek, miért vitt kést az iskolába egy tinilány

Még a rendőrök is megdöbbentek, miért vitt kést az iskolába egy tinilány

Nem akart meg­gyil­kolni sen­kit. Va­lami egé­szen másra hasz­nálta a kést.

Nem akart meg­gyil­kolni sen­kit ál­lí­tása sze­rint. Va­lami egé­szen másra hasz­nálta a kést.

Meglepő bejelentés: évente ellenőrizhetik az angol gyerekek mentális állapotát

Meglepő bejelentés: évente ellenőrizhetik az angol gyerekek mentális állapotát

Így vár­ha­tóan ki­egyen­sú­lyo­zot­tab­bak lesz­nek a fi­a­ta­lok.

Ha még ide­jé­ben fel­is­me­rik és ke­ze­lik a prob­lé­mát, akkor vár­ha­tóan ki­egyen­sú­lyo­zot­tab­bak lesz­nek a fi­a­ta­lok.

Ételmérgezés: a kézfertőtlenítő nem fertőtlenített

Ételmérgezés: a kézfertőtlenítő nem fertőtlenített

Újabb tényt tár­tak fel a pár­hu­za­mo­san folyó la­bo­ra­tó­ri­umi vizs­gá­la­tok a tö­me­ges szom­bat­he­lyi étel­mér­ge­zés­ről.

Újabb tényt tár­tak fel a pár­hu­za­mo­san folyó la­bo­ra­tó­ri­umi vizs­gá­la­tok a tö­me­ges szom­bat­he­lyi étel­mér­ge­zés­ről.

Ezt állapították meg a szombathelyi tömeges ételmérgezésről

Ezt állapították meg a szombathelyi tömeges ételmérgezésről

338, men­zán ét­kező gye­rek lett beteg.

Min­dent meg­tesz a Vas Me­gyei Kor­mány­hi­va­tal azért, hogy ki­de­rítse, mi okozta a szom­bat­he­lyi tö­me­ges étel­mér­ge­zést.

Visszaült az iskolapadba a híres színész

Visszaült az iskolapadba a híres színész

Nép­szerű so­ro­zat­ban ka­pott sze­re­pet.

Egy nép­szerű ifjú­sági so­ro­zatba ka­pott meg­hí­vást Szabó Győző, aki öröm­mel mon­dott igent. Sőt, a ta­nu­lás­sal kap­cso­la­tos gon­do­la­tait is meg­osz­totta.

Csákányi Eszter: Apámról azt gondolták, nem érdeklem

Csákányi Eszter: Apámról azt gondolták, nem érdeklem

Vajon mi­lyen volt apa­ként a le­gen­dás Csá­ká­nyi László és miért nem ő volt a ta­nári kar ked­vence?

Miért a szülőnek kell vécépapírt vinnie az iskolába?

Miért a szülőnek kell vécépapírt vinnie az iskolába?

Kevés a pénz vé­cé­pa­pírra?

Miért kell a szü­lők­nek vé­cé­pa­pírt, ta­ka­rí­tó­szert, sőt néha már fény­má­so­ló­pa­pírt is be­vin­niük az is­ko­lába? Kö­te­lező-e ez egy­ál­ta­lán?

Pásztor Anna nem hagyja abba, komoly elhatározásra jutott

Pásztor Anna nem hagyja abba, komoly elhatározásra jutott

Az éne­kesnő éle­tébe új sze­re­lem­ként lo­pó­dzott be a gaszt­ro­nó­mia. És ha már így van...

Az éne­kesnő éle­tébe új sze­re­lem­ként lo­pó­dzott be a gaszt­ro­nó­mia. És ha már így van...

Szombathelyi ételmérgezés: futár vitte Pestre a mintákat

Szombathelyi ételmérgezés: futár vitte Pestre a mintákat

Nem Szom­bat­he­lyen, hanem egy fő­vá­rosi la­bo­ra­tó­ri­um­ban vizs­gál­ják a tö­me­ges szom­bat­he­lyi étel­mér­ge­zés okát.

Elszabadult a pokol a főként migránsok által látogatott iskolában

Elszabadult a pokol a főként migránsok által látogatott iskolában

A ta­ná­rok egész­sége is meg­rom­lott.

A nyári szü­net­ben már írtak egy két­ség­be­esett le­ve­let a ta­ná­rok...

Robbanás történt az iskolában, két személy megsérült

Robbanás történt az iskolában, két személy megsérült

Az in­téz­mény­ből het­ven di­á­kot és hét ta­nárt eva­ku­ál­tak.

Az in­téz­mény­ből het­ven di­á­kot és hét ta­nárt eva­ku­ál­tak.

Túl sok a muszlim diák az osztrák iskolákban

Túl sok a muszlim diák az osztrák iskolákban

Az oszt­rák ta­nári szak­szer­ve­zet egyik osz­lo­pos tagja iga­zat ad annak a bécsi ta­nár­nő­nek, aki egy bot­rány­könyv­ben rán­totta le a lep­let az is­ko­lák­ban folyó isz­la­mi­zá­ló­dás­ról és kul­túr­harc­ról.

Az oszt­rák ta­nári szak­szer­ve­zet tagja iga­zat ad annak a ta­nár­nő­nek, aki egy bot­rány­könyv­ben rán­totta le a lep­let az is­ko­lák­ban folyó isz­la­mi­zá­ló­dás­ról.

Így teszi tönkre a gyereket szeptemberben a suli, segíts neki

Így teszi tönkre a gyereket szeptemberben a suli, segíts neki

Akár el­sőbe megy a gye­rek, akár már a so­ka­dik évét ta­possa az is­ko­la­pad­ban, a szep­tem­ber min­den­kép­pen meg­vi­seli.

Borzalmas titok derült ki, sorra halnak meg az iskola diákjai

Borzalmas titok derült ki, sorra halnak meg az iskola diákjai

El­ké­pesztő kö­rül­mé­nyek...

El­ké­pesztő kö­rül­mé­nyek kö­zött éltek ott a di­á­kok.

Elképesztő siker: Egyetemre jár a magyar sztár 13 éves fia

Elképesztő siker: Egyetemre jár a magyar sztár 13 éves fia

Zo­lika még csak he­te­di­kes, de az idei tan­év­től meg­vál­to­zik az élete.

Zo­lika még csak he­te­di­kes, de az idei tan­év­től már nem csak az ál­ta­lá­nos is­ko­lá­ban, de a fel­ső­ok­ta­tás­ban is helyt kell áll­nia.

Diákjával bukott le a perverz tanárnő, a parkolóban szexeltek

Diákjával bukott le a perverz tanárnő, a parkolóban szexeltek

Hosszabb ideig tar­tott a vi­szo­nyuk, a ta­nár­nő­nek a bí­ró­ság előtt kel­lett fe­lel­nie tet­te­i­ért.

Hosszabb ideig tar­tott a vi­szo­nyuk, a ta­nár­nő­nek a bí­ró­ság előtt kel­lett fe­lel­nie tet­te­i­ért.

Ezt a reggelit készítette iskola előtt a 15 éves magyar kislány

Ezt a reggelit készítette iskola előtt a 15 éves magyar kislány

Csoda bő­ség­tá­lat do­bott össze a nagy nap előtt.

Csoda bő­ség­tá­lat do­bott össze a nagy nap előtt. Ámul­tak és bá­mul­tak a sokat lá­tott ma­gyar há­zi­asszo­nyok! Min­den­ki­nek volt né­hány ked­ves szava a talp­ra­esett le­ány­zó­hoz - ne­vez­zük kom­men­tár­adat­nak.

Még csak hároméves, de máris iskolába jár Hargitai Bea gyermeke

Még csak hároméves, de máris iskolába jár Hargitai Bea gyermeke

Az egy­kori mo­dell kisfi­á­nak éle­té­ben pén­te­ken új fe­je­zet nyílt: Jason már várja az új ka­lan­do­kat.

Az egy­kori mo­dell kisfi­á­nak éle­té­ben pén­te­ken új fe­je­zet nyílt: be­csön­get­tek.

Ezért lesz jobb a menza Miskolcon

Ezért lesz jobb a menza Miskolcon

Nyolc­ezer mis­kolci gyer­mek örül­het: javul a menza!

Nyolc­ezer mis­kolci gyer­mek örül­het: javul a menza! A most át­adott fő­ző­konyha a ga­ran­cia erre, ami az egyik leg­na­gyobb és leg­kor­sze­rűbb az or­szág­ban.

Tízezreket spórolhat, aki okosan vásárol tanszereket!

Tízezreket spórolhat, aki okosan vásárol tanszereket!

Mit és mennyi­ért ve­gyünk ...

Mit ve­gyünk is­ko­la­kez­dés­kor és mennyi­ért? Ez fog­lal­koz­tat most min­den szü­lőt.

Nekik könnyebb lesz az iskolakezdés

Nekik könnyebb lesz az iskolakezdés

Még a tan­év­nyitó előtt meg­kap­ják a cso­ma­got.

Még a tan­év­nyitó előtt meg­kap­ják azt a cso­ma­got, ami fel­tét­le­nül szük­sé­ges a tan­év­kez­dés­hez.

Kiderült, miért csomagolt Wolf Kati

Tanszercsomaggal segítik a rászorulókat

Tan­szer­cso­mag­gal se­gí­tik a rá­szo­ruló csa­lá­do­kat...

Sz­tá­rok is csat­la­koz­tak az ado­mány­gyűj­tés­hez. A rá­szo­ruló csa­lá­do­kat se­gíti tan­szer­cso­mag­gal az Öku­me­ni­kus Se­gély­szer­ve­zet az Is­ko­la­kez­dés együtt! se­gély­ak­ció ke­re­té­ben.

Nem verte nagydobra: Az interneten buktatták le Majkát

Nem verte nagydobra: Az interneten buktatták le Majkát

Majka kí­no­san ügyel arra, hogy csak annyit tud­ja­nak az éle­té­ről, amennyit meg akar osz­tani.

Majka kí­no­san ügyel arra, hogy csak annyit tud­ja­nak az éle­té­ről, amennyit meg akar osz­tani.

Hatalmas nap jön a kis György herceg életében, ez mindent megváltoztat

Hatalmas nap jön a kis György herceg életében, ez mindent megváltoztat

Nem­so­kára itt a szep­tem­ber, és ez nem­csak az át­la­gos gye­re­kek­nek, hanem György her­ceg­nek is je­len­tős for­du­la­tot hoz.

Feladta a harcot az igazgatónő, beletört a bicskája az erőszakos migráns gyerekekbe

Feladta a harcot az igazgatónő, beletört a bicskája az erőszakos migráns gyerekekbe

A ber­lini Sp­ree­wald ál­ta­lá­nos is­kola gyak­ran sze­re­pel a német lapok cím­ol­da­lain a di­á­kok kü­lön­féle bal­héi miatt.

Így nem fog mennni: A migránsoknak csak 1,6 százaléka hajlandó tanulni!

Így nem fog mennni: A migránsoknak csak 1,6 százaléka hajlandó tanulni!

Tra­gi­ku­san rossz ered­mé­nye­ket ho­zott a svéd kor­mány prog­ramja.

Tra­gi­ku­san rossz ered­mé­nye­ket ho­zott a svéd kor­mány prog­ramja.

Sokkot kapott az anyuka, ezt művelte kislánya a nyuszis vibrátorral

Sokkot kapott az anyuka, ezt művelte kislánya a nyuszis vibrátorral

A leg­kí­no­sabb az egész­ben, hogy a má­so­di­kos kis­diák ta­nár­nője ér­te­sí­tette a döb­bent szü­lőt.

Durván megalázták Peller Mariannt, szörnyű, ami vele történt

Durván megalázták Peller Mariannt, szörnyű, ami vele történt

Nem érti, hogy nő­vére miért nem se­gí­tett neki a baj­ban.

Nem érti, hogy nő­vére miért nem se­gí­tett neki a baj­ban.

Öngyilkos lett egy tinédzser, a vonat elé vetette magát

Öngyilkos lett egy tinédzser, a vonat elé vetette magát

Ha­lála előtt még fel­hívta édes­ap­ját, aki már csak a szi­ré­názó rend­őr­au­tó­kat ta­lálta meg.

Ha­lála előtt még fel­hívta édes­ap­ját, aki már csak a szi­ré­názó rend­őr­au­tó­kat ta­lálta meg.

Jövőre biztosan nem lesz hosszabb a tanév

Jövőre biztosan nem lesz hosszabb a tanév

Ki­rob­bant, majd az utolsó ta­ní­tási napra gyor­san véget is ért a há­ború.

Ki­rob­bant, majd az utolsó ta­ní­tási napra gyor­san véget is ért a di­á­kok nyári szü­nete körül ki­ala­kult há­bo­rú­nak! Ki­de­rült: most még biz­to­san nem kerül erre sor.

Súlyos baleset érte az udvaron játszó iskolás gyerekeket! - videó

Súlyos baleset érte az udvaron játszó iskolás gyerekeket! - videó

Két gyer­mek saj­nos sú­lyo­sab­ban is meg­sé­rült, őket egy­ből kór­házba szál­lí­tot­ták.

Két gyer­mek saj­nos sú­lyo­sab­ban is meg­sé­rült, őket egy­ből kór­házba szál­lí­tot­ták.

Durva fotók a baranyai iskola falának ütközött kamionról

Durva fotók a baranyai iskola falának ütközött kamionról

Is­ko­la­épü­letbe ro­hant ma egy be­ton­szál­lító ka­mion Ba­ra­nyá­ban.

Is­ko­la­épü­letbe ro­hant ma egy be­ton­szál­lító ka­mion Ba­ra­nyá­ban. A di­á­kok és ta­ná­rok közül senki sem sé­rült meg, a so­főrt el kel­lett látni, mert el­tört a keze.

Nem hiszed el, mit kért egy diák a magyar énekesnőtől

Nem hiszed el, mit kért egy diák a magyar énekesnőtől

Ilyen fel­ké­rést még sosem ka­pott...

Ilyen fel­ké­rést még sosem ka­pott az éne­kesnő, de va­ló­szí­nű­leg más sem. Azért jó­fej­ség lenne, ha el­vál­lalná.

Most kaptuk: kiürítettek egy iskolát, fegyveres támadt a diákokra

Most kaptuk: kiürítettek egy iskolát, fegyveres támadt a diákokra

Egy egye­sült ál­la­mok­beli is­ko­lá­ban dör­dül­tek lö­vé­sek helyi idő sze­rint pén­tek reg­gel.

Mindennapossá vált az erőszak a bécsi iskolákban

Mindennapossá vált az erőszak a bécsi iskolákban

1200 szá­za­lé­kos nö­ve­ke­dés 3 év alatt.

Míg 2014-ben még csak 24 erő­sza­kos bűn­cse­lek­mény tör­tént egy ta­ní­tási év alatt a bécsi is­ko­lák­ban, addig 2017-re ez a szám már 312-re nőtt.

Curtis a tűzzel játszott: ez lett a vége

Curtis a tűzzel játszott: ez lett a vége

Nyil­ván senki sem gon­dolta, hogy a nép­szerű rap­per emi­nens volt...

Nyil­ván senki sem gon­dolta, hogy a nép­szerű rap­per emi­nens ta­nuló volt és messzi­ről ke­rülte a bajt, de erre nem szá­mí­tot­tunk.

Lövöldöztek egy középiskolában, sokan meghaltak

Lövöldöztek egy középiskolában, sokan meghaltak

A helyi she­riff el­mon­dása alap­ján, nyolc ha­lá­los ál­do­zat­ról tud­nak egy­előre, aki­ket a hely­szí­nen ta­lál­tak meg.

A helyi she­riff el­mon­dása alap­ján, nyolc ha­lá­los ál­do­zat­ról tud­nak egy­előre, aki­ket a hely­szí­nen ta­lál­tak meg. Raj­tuk már nem tud­tak se­gí­teni.

Szexbarlangot üzemeltettek a budapesti iskolában?

Szexbarlangot üzemeltettek a budapesti iskolában?

A tanár tagad, de szo­rul a hurok...

Bár a tanár tagad, egyre több a bi­zo­nyí­ték arra, hogy az egyik fő­vá­rosi gim­ná­zium igaz­ga­tó­he­lyet­tese több di­á­kot is meg­kör­nyé­ke­zett.

Gyermekkoráról árult el meglepő titkokat Völgyi Zsuzsi!

Gyermekkoráról árult el meglepő titkokat Völgyi Zsuzsi!

Ken­dő­zet­le­nül val­lott él­mé­nye­i­ről.

A hí­res­ség az édes­any­já­val lá­to­ga­tott el a TV2 stú­di­ó­jába, ahol ken­dő­zet­le­nül val­lott fi­a­tal­kori él­mé­nye­i­ről.

Most közölték: támadás egy kínai iskolában, sok diák meghalt

Most közölték: támadás egy kínai iskolában, sok diák meghalt

Az egyik helyi fi­a­tal­korú rán­tott kést, ko­ráb­ban ki­rúg­ták az is­ko­lá­ból.

Az egyik helyi fi­a­tal­korú rán­tott kést, ko­ráb­ban ki­rúg­ták az is­ko­lá­ból.

Semmi flanc: Komoly döntést hozott gyermeke jövőjéről a magyar műsorvezető

Semmi flanc: Komoly döntést hozott gyermeke jövőjéről a magyar műsorvezető

A TV2 sztárja fér­jé­vel gyak­ran be­szél­get arról, hogy mi lenne a leg­jobb...

A TV2 sztárja fér­jé­vel gyak­ran be­szél­get arról, hogy mi lenne a leg­jobb...

Tehetetlenek az iskolák a trükköző szülőkkel szemben

Tehetetlenek az iskolák a trükköző szülőkkel szemben

Vissza­él­nek a lak­cím­kár­tyá­val...

A szü­lők idén is tö­me­ge­sen élnek a "lak­cím­kár­tya-trük­kel": át­je­len­tik a gye­re­kük lak­cí­mét egy ro­kon­hoz, is­me­rős­höz.

Trükköznek az elsősök szülei

Trükköznek az elsősök szülei

A szü­lők idén is tö­me­ge­sen élnek a "lak­cím­kár­tya­trük­kel".

A szü­lők idén is tö­me­ge­sen élnek a "lak­cím­kár­tya­trük­kel": át­je­len­tik a gye­re­kük lak­cí­mét egy ro­kon­hoz, is­me­rős­höz, hogy ne a rosszabb kör­zeti, hanem egy tá­vo­labbi, de jobb is­ko­lába jár­has­son a gye­rek.

Rendőrök leptek el egy Fejér megyei iskolát, többeket óráról vittek el

Rendőrök leptek el egy Fejér megyei iskolát, többeket óráról vittek el

Egy sze­relmi ügy miatt tört ki bot­rány a di­á­kok kö­zött.

Egy sze­relmi ügy miatt tört ki bot­rány a di­á­kok kö­zött, az ügy tett­le­ges­sé­gig fa­jult.

Állig felfegyverkezett rendőrök lepték el az iskolát, erre ők sem számítottak

Állig felfegyverkezett rendőrök lepték el az iskolát, erre ők sem számítottak

Egy fi­a­tal azzal hívta fel a rend­őr­sé­get, hogy agyon­lőtte ba­rát­nő­jét. A di­á­kok ez­után mind rej­tek­he­lyet ke­res­tek.

Még lehet pályázni az Adj egy ötöst! iskolai programra

Még nem késő: április 16-ig lehet pályázni az Adj egy ötöst! iskolai programra

Célja, hogy a fel­nö­vekvő ge­ne­rá­ció sze­mé­lyes ta­lál­ko­zá­son és él­mé­nye­ken ke­resz­tül is­mer­ked­jen meg fo­gya­té­kos­ság­gal élő em­be­rek­kel.

Idén is el­in­dult a Salva Vita Ala­pít­vány és a Sze­ren­cse­já­ték Zrt. közös, felső ta­go­za­to­sok­nak és kö­zép­is­ko­lá­sok­nak szóló ér­zé­ke­nyítő prog­ramja.

Ezért tiltották ki a hatvani iskolából a mobilokat!

Ezért tiltották ki a hatvani iskolából a mobilokat!

Nem a tan­órán, in­kább a szü­ne­tek­ben oko­zott már gon­dot a mo­bil­hasz­ná­lat, ezért az igaz­gató dön­tést ho­zott.

Nem a tan­órán, in­kább a szü­ne­tek­ben oko­zott már gon­dot a mo­bil­hasz­ná­lat, ezért az igaz­gató a szü­lők­kel és a di­á­kok­kal egyez­tetve egye­dül­álló dön­tést ho­zott.

Összefogtak Hatvanban: kitiltják a mobilokat az iskolából

Összefogtak Hatvanban: kitiltják a mobilokat az iskolából

Reg­ge­lente el­ve­szik és ko­sárba gyűj­tik, majd széfbe zár­ják a di­á­kok te­le­fon­jait a hat­vani Ko­dály Zol­tán is­ko­lá­ban.

Reg­ge­lente ko­sárba gyűj­tik, majd széfbe zár­ják a di­á­kok te­le­fon­jait a hat­vani Ko­dály Zol­tán is­ko­lá­ban.

Az iskolások is sokat tehetnek a fogyatékossággal élők elfogadásáért

Az iskolások is sokat tehetnek a fogyatékossággal élők elfogadásáért

Meg­nyílt a je­lent­ke­zés az Adj egy ötöst! el­ne­ve­zésű or­szá­gos is­ko­lai pá­lyá­zat idei for­du­ló­jára

Tanáraikra támadtak a migránsgyerekek több berlini iskolában is

Tanáraikra támadtak a migránsgyerekek több berlini iskolában is

Egy ber­lini ál­ta­lá­nos is­ko­lá­ban 99 szá­za­lé­kos a mig­rá­ciós hát­terű di­á­kok ará­nya.

Az iskolások is sokat tehetnek a fogyatékossággal élők elfogadásáért

Az iskolások is sokat tehetnek a fogyatékossággal élők elfogadásáért

Meg­nyílt a je­lent­ke­zés az Adj egy ötöst! el­ne­ve­zésű or­szá­gos is­ko­lai pá­lyá­zat idei for­du­ló­jára

Megdöbbentő dolog derült ki a 19 éves floridai tömeggyilkosról

Megdöbbentő dolog derült ki a 19 éves floridai tömeggyilkosról

A saját any­jára is több­ször rá­tá­madt a fiú, mégis kap­ha­tott fegy­ver­tar­tási en­ge­délyt.

Sokkot kapott az anyuka, amikor kinyitotta az uzsonnásdobozt

Sokkot kapott az anyuka, amikor kinyitotta az uzsonnásdobozt

Vér­fa­gyasztó tör­té­net kö­vet­ke­zik!

Egy nem várt kö­rül­mény uzsonna ké­szí­tése köz­ben érte az anyu­kát. Vér­fa­gyasztó tör­té­net!

"Mi mind afrikaiak vagyunk" - ezt tanítják a francia iskolákban

"Mi mind afrikaiak vagyunk" - ezt tanítják az iskolákban

Bot­rány­keltő tan­könyv je­lent meg.

Bot­rány­keltő tan­könyv je­lent meg több fran­cia is­ko­lá­ban is, amely­ből azt ta­nul­hat­ják meg a kis­gye­re­kek, hogy a tö­me­ges mig­rá­ció alap­jog.

Megakadályoztak egy újabb iskolai tömeggyilkosságot

Megakadályoztak egy újabb iskolai tömeggyilkosságot

Óri­ási sze­ren­cse!

Óri­ási sze­ren­cse, hogy egy biz­ton­sági őr meg­hal­lotta, miről be­szél az egyik diák!

Brutális felvételek, diákok videói kerültek elő a floridai vérengzésről

Brutális felvételek, diákok videói kerültek elő a floridai vérengzésről

A szer­dai lö­völ­dö­zés során 17 ember vesz­tette éle­tét.

A szer­dai lö­völ­dö­zés során 17 ember vesz­tette éle­tét, egy fi­a­tal férfi nyi­tott tüzet az is­ko­lá­ban.

Szörnyű látvány: bordásfalra felakasztva találták meg Alexandrát

Szörnyű látvány: bordásfalra felakasztva találták meg Alexandrát az iskolában

A ti­ni­lány holt­tes­tére az is­ko­lá­ban buk­kan­tak rá. A gyil­kos­ság és az ön­gyil­kos­ság sem ki­zárt.

Botrány az iskolában: fehér főszereplő miatt tiltották be az előadást

Botrány az iskolában: fehér főszereplő miatt tiltották be az előadást

A Notre Dame-i to­ronyőr be­mu­ta­tó­jára ké­szült egy New York-i kö­zép­is­kola, ám a be­mu­ta­tóra már nem ke­rül­he­tett sor.

Óriási, mutáns vaddisznó keltett pánikot az iskolánál

Óriási, mutáns vaddisznó keltett pánikot az iskolánál

El­sőre med­vé­nek néz­ték az óri­ási pél­dányt, ami két lábra állt, hogy cse­me­géz­zen egy ki­csit a ku­ká­ból.

El­sőre med­vé­nek néz­ték az óri­ási pél­dányt, ami két lábra állt, hogy cse­me­géz­zen egy ki­csit a ku­ká­ból.

Újabb részletek az iskolai szexbotrányról: diákja hiába kérlelte a tanárnőt

Újabb részletek az iskolai szexbotrányról: diákja hiába kérlelte a tanárnőt

A sze­gedi elit gim­ná­zium ta­nár­nő­jé­től a csa­ládja el­for­dult...

Ki­de­rült, hogy a sze­gedi elit gim­ná­zium ta­nár­nője és a di­ákja kö­zött két évig tar­tott a vi­szony, a nőtől a csa­ládja tel­je­sen el­for­dult...

Horror: meggyilkolta diáktársát egy 15 éves tanuló

Horror: meggyilkolta diáktársát egy 15 éves tanuló

Bru­tá­lis dolog tör­tént egy is­ko­lá­ban.

Bru­tá­lis dolog tör­tént egy német is­ko­lá­ban. Egy 15 éves diák le­szúrta az egy évvel fi­a­ta­labb di­ák­tár­sát, aki be­le­halt a sé­rü­lé­se­ibe.

Nem hiszed el, lájkokkal úszták meg a dolgozatírást az egyik gimiben

Nem hiszed el, lájkokkal úszták meg a dolgozatírást az egyik gimiben

A va­gány tanár állta a sza­vát, így a gye­re­kek 1 hét múlva írják a nagy­dol­go­za­tot.

Feladta a harcot a tinilány, holtan találták az iskolában

Feladta a harcot a tinilány, holtan találták az iskolában

A fi­a­tal lány bú­csúüze­ne­tet írt ba­rát­já­nak, majd el­dobta ma­gá­tól éle­tét. Nem tu­dott meg­bo­csá­tani ma­gá­nak.

A fi­a­tal lány bú­csúüze­ne­tet írt ba­rát­já­nak, majd el­dobta ma­gá­tól éle­tét. Nem tu­dott meg­bo­csá­tani ma­gá­nak.