CÍMKE: 'iskola'

Schobert Norbi kisfia szó szerint lenyomta a zaklatóját

Schobert Norbi kisfia szó szerint lenyomta a zaklatóját

A súlya és is­mert szü­lei miatt ko­ráb­ban gyak­ran bán­tot­ták, de Nor­bika kö­vette édes­apja ta­ná­csát.

Döbbenet, ez a kislány már kétéves kora óta olvas

Döbbenet, ez a kislány már kétéves kora óta olvas

A kü­lön­le­ges ké­pes­ségű kis­lány je­len­tő­sen meg­előzi a kor­tár­sait.

A kü­lön­le­ges ké­pes­ségű kis­lány je­len­tő­sen meg­előzi a kor­tár­sait. Nem­rég be­ke­rült a magas in­tel­li­gen­ci­ájú em­be­rek egye­sü­le­tébe, a Men­sába is.

A mentők vitték iskolába a kislányt

A mentők vitték iskolába a kislányt

Rosszul lett ma reg­gel egy gyer­me­két egye­dül ne­velő édes­anya Bu­da­pes­ten. Mivel nem tudta meg­ol­dani gyer­meke fel­ügye­le­tét, nem akart be­menni a kór­házba. A men­tők meg­ol­dot­ták.

Rosszul lett ma reg­gel egy gyer­me­két egye­dül ne­velő édes­anya Bu­da­pes­ten. Mivel nem tudta meg­ol­dani gyer­meke fel­ügye­le­tét, nem akart be­menni a kór­házba.

Botrány a kiskőrösi iskolában: az igazgató se akarta elhinni a látványt

Botrány a kiskőrösi iskolában: az igazgató se akarta elhinni a látványt

Az egyik szü­lő­nek írt le­ve­leit az is­kola di­ákja meg­ha­mi­sí­totta és úgy adta át az édes­any­já­nak, hogy azt higgye: jó ta­nuló.

Akkora pofon csattant a magyar iskolában, hogy riasztották a mentőket

Akkora pofon csattant a magyar iskolában, hogy riasztották a mentőket

A gye­rek ta­nára ta­gadja, hogy kezet emelt volna a fiúra.

A gye­rek ta­nára ta­gadja, hogy kezet emelt volna a fiúra.

Ez történik 20 év után a testeddel, ha a suliban megszúrtak egy ceruzával

Ez történik 20 év után a testeddel, ha a suliban megszúrtak egy ceruzával

Meg­döb­bentő fel­vé­telt osz­tott meg egy fel­hasz­náló az in­ter­ne­ten, és ki­de­rült, hogy a prob­léma na­gyon sok em­bert érint.

Magyar iskolákban művelt aljas dolgot ez a magyar férfi, most elkapták

Magyar iskolákban művelt aljas dolgot ez a magyar férfi, most elkapták

A férfit a nyo­mo­zók őri­zetbe vé­tele mel­lett gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki.

Egy drezdai iskola elsősei között 80 százalék a migrációs hátterű diák

Egy drezdai iskola elsősei között 80 százalék a migrációs hátterű diák

A német szü­lők nagy ívben el­ke­rü­lik a sulit.

Az 117-es számú drez­dai ál­ta­lá­nos is­ko­lá­nak ré­geb­ben ki­váló híre volt, de a 2015-ös mig­rá­ciós vál­ság­gal min­den meg­vál­to­zott. A német szü­lők nagy ívben el­ke­rü­lik a sulit.

Na ne már: Így csábította szexre 13 éves diákját a dögös tanárnő

Na ne már: Így csábította szexre 13 éves diákját a dögös tanárnő

Több­ször is meg­esett, hogy til­tott szex­ka­landba bo­nyo­ló­dott a fi­úcs­ká­val.

A fék­te­len pe­da­gó­gus­sal több­ször is meg­esett, hogy til­tott szex­ka­landba bo­nyo­ló­dott a fi­úcs­ká­val.

Betett az időjárás a szomszédban, hosszabb lett a diákok hétvégéje

Betett az időjárás a szomszédban, hosszabb lett a diákok hétvégéje

Több er­dé­lyi is­ko­lá­ban szü­ne­tel a ta­ní­tás csü­tör­tö­kön és pén­te­ken az idő­já­rás miatt. A szak­tárca szer­dán dön­tött így.

Megindító levélben tudatta a tanárnő a diákjaival, hogy meg fog halni

Megindító levélben tudatta a tanárnő a diákjaival, hogy meg fog halni

Mi­u­tán a há­rom­gye­re­kes anyuka meg­tudta, hogy be­teg­sége a végső stá­di­um­hoz ér­ke­zett, el­bú­csú­zott is­ko­lá­já­tól.

Szívszorító üzenetet hagyott hátra a kislány, akit halálba zaklattak az osztálytársai

Szívszorító üzenetet hagyott hátra a kislány, akit halálba zaklattak az osztálytársai

Sokan kö­ve­tel­nek ha­tá­ro­zott ál­lami köz­be­avat­ko­zást Auszt­rá­li­á­ban, mi­u­tán év eleje óta öt kis­gye­rek kö­ve­tett el si­ke­res ön­gyil­kos­sá­got az is­ko­lai zak­la­tá­sok miatt.

Nem semmi, így viseli az iskolát a magyar sztárpár kislánya

Nem semmi, így viseli az iskolát a magyar sztárpár kislánya

Varga Feri és Ba­lássy Betty na­gyon büsz­kék a gyer­me­kükre, Ró­zára, aki annyira él­vezi az első osz­tályt, hogy ön­ál­lóan tanul ott­hon, suli után.

Varga Feri és Ba­lássy Betty na­gyon büsz­kék a gyer­me­kükre, Ró­zára, aki annyira él­vezi az első osz­tályt, hogy ön­ál­lóan tanul ott­hon, suli után.

Kitört a botrány: családi nyaralásokra verte el az iskola pénzét az igazgató

Kitört a botrány: családi nyaralásokra verte el az iskola pénzét az igazgató

A brit is­kola igaz­ga­tója több tör­vény­sér­tést is el­kö­ve­tett.

A brit is­kola igaz­ga­tója több tör­vény­sér­tést is el­kö­ve­tett.

Több iskolában szünetel az oktatás a havazás miatt

Több iskolában szünetel az oktatás a havazás miatt

Az idő­já­rási vi­szo­nyok miatt...

Az idő­já­rási vi­szo­nyok miatt egyes er­dé­lyi és bán­sági is­ko­lák­ban nincs most ta­ní­tás. A helyi tan­fel­ügye­lő­ség hozta meg ezt a ren­del­ke­zést.

Diáktársukat akarták megmérgezni a sárvári diákok

Diáktársukat akarták megmérgezni a sárvári diákok

Vas me­gyé­ben tör­tént az eset.

Tár­suk éle­té­vel ját­szot­tak az alsó ta­go­za­tos di­á­kok Sár­vá­ron. Az is­kola igaz­ga­tója és he­lyet­te­sei el­ér­he­tet­le­nek, ám a rend­őr­ség köz­lése sze­rint valós az eset.

Berlini iskolaigazgató: Segítség, arabizálva vagyunk

Berlini iskolaigazgató: Segítség, arabizálva vagyunk

Meg kell kon­gatni a vész­ha­ran­go­kat.

A suli első osz­tá­lyos di­ák­jai kö­zött egy gyer­mek van mind­össze, aki­nek német szü­lei van­nak. A hely­zet két­ség­be­ejtő.

Könnyebb a tanulás és nehezebb a puskázás a digitális tanteremben

Könnyebb a tanulás és nehezebb a puskázás a digitális tanteremben

A tanár az érin­tő­kép­er­nyős táb­lán mu­tatja be a tan­anya­got, vi­de­ók­kal és áb­rák­kal szem­lél­teti az új­bu­dai is­ko­lá­ban.

Hihetetlen, amit szóvá tett Majkának 7 éves kisfia

Hihetetlen, amit szóvá tett Majkának 7 éves kisfia

Majka lu­bic­kol az apa­sze­rep­ben. A ki­seb­bi­ket, Oli­vért még a mesék ér­dek­lik, ám Ma­rián már na­gyon fi­gyel...

Majka lu­bic­kol az apa­sze­rep­ben, imádja a fiait. A ki­seb­bik Oli­vért még a mesék ér­dek­lik, ám Ma­rián már na­gyon fi­gyel...

Vége a titkolózásnak, zűrös múltjáról vallott a 37 éves sztárapuka

Vége a titkolózásnak, zűrös múltjáról vallott a 37 éves sztárapuka

Az éne­kes sok­szor bajba ke­ve­re­dett.

A sár­mos éne­kes sok­szor bajba ke­ve­re­dett, mi­előtt meg­is­mer­ke­dett volna fe­le­sé­gé­vel, Jes­sica Bi­el­lel.

Még a rendőrök is megdöbbentek, miért vitt kést az iskolába egy tinilány

Még a rendőrök is megdöbbentek, miért vitt kést az iskolába egy tinilány

Nem akart meg­gyil­kolni sen­kit ál­lí­tása sze­rint. Va­lami egé­szen másra hasz­nálta a kést.

Bevallotta: Édesanyjától kapott intőt a magyar színész

Édesanyjától kapott intőt a magyar színész

Nincs is annál fu­rább érzés, mint ami­kor az ember éppen abba az is­ko­lába jár, ahol az egyik szü­lője ta­nár­ként dol­go­zik.

Nincs is annál fu­rább érzés, mint ami­kor az ember éppen abba az is­ko­lába jár, ahol az egyik szü­lője ta­nár­ként dol­go­zik.

Meglepő bejelentés: évente ellenőrizhetik az angol gyerekek mentális állapotát

Meglepő bejelentés: évente ellenőrizhetik az angol gyerekek mentális állapotát

Így vár­ha­tóan ki­egyen­sú­lyo­zot­tab­bak lesz­nek a fi­a­ta­lok.

Így vár­ha­tóan ki­egyen­sú­lyo­zot­tab­bak lesz­nek a fi­a­ta­lok.

Ezt állapították meg a szombathelyi tömeges ételmérgezésről

Ezt állapították meg a szombathelyi tömeges ételmérgezésről

338, men­zán ét­kező gye­rek lett beteg.

Min­dent meg­tesz a Vas Me­gyei Kor­mány­hi­va­tal azért, hogy ki­de­rítse, mi okozta a szom­bat­he­lyi tö­me­ges étel­mér­ge­zést.

Visszaült az iskolapadba a híres színész

Visszaült az iskolapadba a híres színész

Nép­szerű so­ro­zat­ban ka­pott sze­re­pet.

Egy nép­szerű ifjú­sági so­ro­zatba ka­pott meg­hí­vást Szabó Győző, aki öröm­mel mon­dott igent. Sőt, a ta­nu­lás­sal kap­cso­la­tos gon­do­la­tait is meg­osz­totta.

Ételmérgezés: a kézfertőtlenítő nem fertőtlenített

Ételmérgezés: a kézfertőtlenítő nem fertőtlenített

Újabb tényt tár­tak fel a pár­hu­za­mo­san folyó la­bo­ra­tó­ri­umi vizs­gá­la­tok a tö­me­ges szom­bat­he­lyi étel­mér­ge­zés­ről.

Újabb tényt tár­tak fel a pár­hu­za­mo­san folyó la­bo­ra­tó­ri­umi vizs­gá­la­tok a tö­me­ges szom­bat­he­lyi étel­mér­ge­zés­ről.

Csákányi Eszter: Apámról azt gondolták, nem érdeklem

Csákányi Eszter: Apámról azt gondolták, nem érdeklem

Vajon mi­lyen volt apa­ként a le­gen­dás Csá­ká­nyi László?

Vajon mi­lyen volt apa­ként a le­gen­dás Csá­ká­nyi László?

Szombathelyi ételmérgezés: futár vitte Pestre a mintákat

Szombathelyi ételmérgezés: futár vitte Pestre a mintákat

Nem Szom­bat­he­lyen, hanem egy fő­vá­rosi la­bo­ra­tó­ri­um­ban vizs­gál­ják a tö­me­ges szom­bat­he­lyi étel­mér­ge­zés okát.

Elszabadult a pokol a főként migránsok által látogatott iskolában

Elszabadult a pokol a főként migránsok által látogatott iskolában

A ta­ná­rok egész­sége is meg­rom­lott.

A nyári szü­net­ben már írtak egy két­ség­be­esett le­ve­let a ta­ná­rok...

Pásztor Anna nem hagyja abba, komoly elhatározásra jutott

Pásztor Anna nem hagyja abba, komoly elhatározásra jutott

Az éne­kesnő éle­tébe új sze­re­lem­ként lo­pó­dzott be a gaszt­ro­nó­mia. Olyan erő­sen, hogy ko­moly el­ha­tá­ro­zásra ju­tott.

Az éne­kesnő éle­tébe új sze­re­lem­ként lo­pó­dzott be a gaszt­ro­nó­mia. Olyan erő­sen, hogy ko­moly el­ha­tá­ro­zásra ju­tott.

Miért a szülőnek kell vécépapírt vinnie az iskolába?

Miért a szülőnek kell vécépapírt vinnie az iskolába?

Miért kell a szü­lők­nek vé­cé­pa­pírt, ta­ka­rí­tó­szert, sőt néha már fény­má­so­ló­pa­pírt is be­vin­niük az is­ko­lába?

Miért kell a szü­lők­nek vé­cé­pa­pírt, ta­ka­rí­tó­szert, sőt néha már fény­má­so­ló­pa­pírt is be­vin­niük az is­ko­lába? Kö­te­lező-e ez egy­ál­ta­lán? Kevés a pénz vé­cé­pa­pírra? Vagy van elég pénz, csak egyes is­ko­lák rosszul gaz­dál­kod­nak? Sze­ret­nénk végre tisz­tán látni!

Robbanás történt az iskolában, két személy megsérült

Robbanás történt az iskolában, két személy megsérült

Az in­téz­mény­ből het­ven di­á­kot és hét ta­nárt eva­ku­ál­tak.

Az in­téz­mény­ből het­ven di­á­kot és hét ta­nárt eva­ku­ál­tak.

Túl sok a muszlim diák az osztrák iskolákban

Túl sok a muszlim diák az osztrák iskolákban

Az oszt­rák ta­nári szak­szer­ve­zet tagja iga­zat ad a ta­nárnő ki­je­len­té­sé­nek.

Az oszt­rák ta­nári szak­szer­ve­zet tagja iga­zat ad a ta­nárnő ki­je­len­té­sé­nek.

Elképesztő siker: Egyetemre jár a magyar sztár 13 éves fia

Elképesztő siker: Egyetemre jár a magyar sztár 13 éves fia

Zo­lika még csak he­te­di­kes, de az idei tan­év­től már nem csak az ál­ta­lá­nos is­ko­lá­ban, de a fel­ső­ok­ta­tás­ban is helyt kell áll­nia.

Borzalmas titok derült ki, sorra halnak meg az iskola diákjai

Borzalmas titok derült ki, sorra halnak meg az iskola diákjai

El­ké­pesztő kö­rül­mé­nyek kö­zött éltek ott a di­á­kok.

El­ké­pesztő kö­rül­mé­nyek kö­zött éltek ott a di­á­kok.

Diákjával bukott le a perverz tanárnő, a parkolóban szexeltek

Diákjával bukott le a perverz tanárnő, a parkolóban szexeltek

Hosszabb ideig tar­tott a vi­szo­nyuk.

Hosszabb ideig tar­tott a vi­szo­nyuk, a ta­nár­nő­nek a bí­ró­ság előtt kel­lett fe­lel­nie tet­te­i­ért.

Nem mindenkinek jött be a sulikezdés: Kiborult a FEM3 műsorvezetője

Nem mindenkinek jött be a sulikezdés: Kiborult a FEM3 műsorvezetője

Vár­ko­nyi And­rea ne­he­zen vi­selte az is­ko­la­kez­dést.

Vár­ko­nyi And­rea ne­he­zen vi­selte az is­ko­la­kez­dést, sőt, ki­fe­je­zet­ten rossz em­lé­kei van­nak róla.

Ezt a reggelit készítette iskola előtt a 15 éves magyar kislány

Ezt a reggelit készítette iskola előtt a 15 éves magyar kislány

Csoda bő­ség­tá­lat do­bott össze a nagy nap előtt...

Ámul­tak és bá­mul­tak a sokat lá­tott ma­gyar há­zi­asszo­nyok! Min­den­ki­nek volt né­hány ked­ves szava...

Ezért lesz jobb a menza Miskolcon

Ezért lesz jobb a menza Miskolcon

Nyolc­ezer mis­kolci gyer­mek örül­het: javul a menza!

Nyolc­ezer mis­kolci gyer­mek örül­het: javul a menza! A most át­adott fő­ző­konyha a ga­ran­cia erre, ami az egyik leg­na­gyobb és leg­kor­sze­rűbb az or­szág­ban.

Tízezreket spórolhat, aki okosan vásárol tanszereket!

Tízezreket spórolhat, aki okosan vásárol tanszereket!

Mit és mennyi­ért ve­gyünk ...

Mit ve­gyünk is­ko­la­kez­dés­kor és mennyi­ért? Ez fog­lal­koz­tat most min­den szü­lőt.

Még csak hároméves, de máris iskolába jár Hargitai Bea gyermeke

Még csak hároméves, de máris iskolába jár Hargitai Bea gyermeke

Jason már egy nagy is­ko­la­tás­ká­val a hátán várja az új ka­lan­do­kat.

Az egy­kori mo­dell kisfi­á­nak éle­té­ben pén­te­ken új fe­je­zet nyílt: be­csön­get­tek, Jason pedig már egy nagy is­ko­la­tás­ká­val a hátán várja az új ka­lan­do­kat.

Nekik könnyebb lesz az iskolakezdés

Nekik könnyebb lesz az iskolakezdés

Még a tan­év­nyitó előtt meg­kap­ják azt a cso­ma­got, ami fel­tét­le­nül szük­sé­ges a tan­év­kez­dés­hez.

Még a tan­év­nyitó előtt meg­kap­ják azt a cso­ma­got, ami fel­tét­le­nül szük­sé­ges a tan­év­kez­dés­hez.

Hatalmas nap jön a kis György herceg életében, ez mindent megváltoztat

Hatalmas nap jön a kis György herceg életében, ez mindent megváltoztat

Nem­so­kára itt a szep­tem­ber, és ez nem­csak az át­la­gos gye­re­kek­nek, hanem György her­ceg­nek is je­len­tős for­du­la­tot hoz.

Feladta a harcot az igazgatónő, beletört a bicskája az erőszakos migráns gyerekekbe

Feladta a harcot az igazgatónő, beletört a bicskája az erőszakos migráns gyerekekbe

A ber­lini Sp­ree­wald ál­ta­lá­nos is­kola gyak­ran sze­re­pel a német lapok cím­ol­da­lain a di­á­kok kü­lön­féle bal­héi miatt.

Nem verte nagydobra: Az interneten buktatták le Majkát

Nem verte nagydobra: Az interneten buktatták le Majkát

Majka kí­no­san ügyel arra, hogy csak annyit tud­ja­nak az éle­té­ről, amennyit meg akar osz­tani a nyil­vá­nos­ság­gal, de néha sem­mit nem tehet.

Majka kí­no­san ügyel arra, hogy csak annyit tud­ja­nak az éle­té­ről, amennyit meg akar osz­tani a nyil­vá­nos­ság­gal, de néha sem­mit nem tehet.

Kiderült, miért csomagolt Wolf Kati

Kiderült, miért csomagolt Wolf Kati énekesnő

Tan­szer­cso­mag­gal se­gíti a rá­szo­ruló csa­lá­do­kat az Öku­me­ni­kus Se­gély­szer­ve­zet az Is­ko­la­kez­dés együtt! se­gély­ak­ció ke­re­té­ben. Sz­tá­rok is csat­la­koz­tak az ado­mány­gyűj­tés­hez.

Tan­szer­cso­mag­gal se­gíti a rá­szo­ruló csa­lá­do­kat az Öku­me­ni­kus Se­gély­szer­ve­zet az Is­ko­la­kez­dés együtt! se­gély­ak­ció ke­re­té­ben. Sz­tá­rok sora csat­la­ko­zott az ado­mány­gyűj­tés­hez, melybe akár egyet­len te­le­fon­hí­vás­sal bárki be­száll­hat. Máris jön­nek a rész­le­tek!

Így nem fog mennni: A migránsoknak csak 1,6 százaléka hajlandó tanulni!

Így nem fog mennni: A migránsoknak csak 1,6 százaléka hajlandó tanulni!

Tra­gi­ku­san rossz ered­mé­nye­ket ho­zott a svéd kor­mány prog­ramja.

Tra­gi­ku­san rossz ered­mé­nye­ket ho­zott a svéd kor­mány prog­ramja.

Elkezdődött a suli a hipermarketekben

Elkezdődött a suli a hipermarketekben

Most ér­de­mes be­sze­rezni az is­ko­lai esz­kö­zö­ket, vagy ráér ké­sőbb?

Hiába van még hátra szinte napra pon­to­san négy hét a be­csen­ge­té­sig, az üz­let­lán­cok je­len­tős része már most bru­tá­lis kí­ná­latú papír-író­szer bolttá ala­kult, a pos­ta­lá­dá­kat pedig el­lep­ték az is­ko­la­kezdő szó­ró­la­pok.

Jövőre biztosan nem lesz hosszabb a tanév

Jövőre biztosan nem lesz hosszabb a tanév

Ki­rob­bant, majd az utolsó ta­ní­tási napra gyor­san véget is ért a há­ború.

Ki­rob­bant, majd az utolsó ta­ní­tási napra gyor­san véget is ért a di­á­kok nyári szü­nete körül ki­ala­kult há­bo­rú­nak! Ki­de­rült: most még biz­to­san nem kerül erre sor.

Sokkot kapott az anyuka, ezt művelte kislánya a nyuszis vibrátorral

Sokkot kapott az anyuka, ezt művelte kislánya a nyuszis vibrátorral

A má­so­di­kos kis­diák ta­nár­nője ér­te­sí­tette a döb­bent szü­lőt.

A leg­kí­no­sabb az egész­ben, hogy a má­so­di­kos kis­diák ta­nár­nője ér­te­sí­tette a döb­bent szü­lőt.

Öngyilkos lett egy tinédzser, a vonat elé vetette magát

Öngyilkos lett egy tinédzser, a vonat elé vetette magát

Ha­lála előtt még fel­hívta édes­ap­ját.

Ha­lála előtt még fel­hívta édes­ap­ját, aki már csak a szi­ré­názó rend­őr­au­tó­kat ta­lálta meg.

Súlyos baleset érte az udvaron játszó iskolás gyerekeket! - videó

Súlyos baleset érte az udvaron játszó iskolás gyerekeket! - videó

Két gyer­mek meg­sé­rült.

Két gyer­mek saj­nos sú­lyo­sab­ban is meg­sé­rült, őket egy­ből kór­házba szál­lí­tot­ták.

Rosszul lettek a diákok az iskolában, több száz gyereket kísértek ki

Rosszul lettek a diákok az iskolában, több száz gyereket kísértek ki

Az egyik ti­né­dzser hasz­nált "ár­tal­mas anya­got" a walesi gim­ná­zi­um­ban. A füst min­dent be­te­rí­tett.

Az egyik ti­né­dzser hasz­nált "ár­tal­mas anya­got" a walesi gim­ná­zi­um­ban. A füst min­dent be­te­rí­tett.

Durva fotók a baranyai iskola falának ütközött kamionról

Durva fotók a baranyai iskola falának ütközött kamionról

Is­ko­la­épü­letbe ro­hant ma egy be­ton­szál­lító ka­mion Ba­ra­nyá­ban. A di­á­kok és ta­ná­rok közül senki sem sé­rült meg.

Is­ko­la­épü­letbe ro­hant ma egy be­ton­szál­lító ka­mion Ba­ra­nyá­ban. Senki nem sé­rült meg.

Nem hiszed el, mit kért egy diák a magyar énekesnőtől

Nem hiszed el, mit kért egy diák a magyar énekesnőtől

Ilyen fel­ké­rést még sosem ka­pott...

Ilyen fel­ké­rést még sosem ka­pott az éne­kesnő, de va­ló­szí­nű­leg más sem. Azért jó­fej­ség lenne, ha el­vál­lalná.

Most kaptuk: kiürítettek egy iskolát, fegyveres támadt a diákokra

Most kaptuk: kiürítettek egy iskolát, fegyveres támadt a diákokra

Egy egye­sült ál­la­mok­beli is­ko­lá­ban dör­dül­tek lö­vé­sek helyi idő sze­rint pén­tek reg­gel.

Órásplakát hirdeti a legkedvesebb konyhás nénit

Órásplakát hirdeti a legkedvesebb konyhás nénit

Nem csak a nála ét­kező di­á­kok nevét tudja, de a ked­venc éte­lü­ket is jól is­meri Román Jó­zsefné Irma néni.

Nem csak a nála ét­kező di­á­kok nevét tudja, de a ked­venc éte­lü­ket is is­meri Román Jó­zsefné Irma néni. A gye­rek­sze­rető kony­hai al­kal­ma­zott azért ment bele, hogy a 6-os di­á­kok ne­vez­zék az or­szág ked­venc kony­há­sát ke­reső ver­senyre, hátha nyer­het nekik egy osz­tály­ki­rán­du­lást.

Mindennapossá vált az erőszak a bécsi iskolákban

Mindennapossá vált az erőszak a bécsi iskolákban

2014-ben 24 erő­sza­kos bűn­cse­lek­mény tör­tént az is­ko­lák­ban, addig 2017-re ez a szám már 312-re nőtt.

2014-ben 24 erő­sza­kos bűn­cse­lek­mény tör­tént az is­ko­lák­ban, addig 2017-re ez a szám már 312-re nőtt.

Szexbarlangot üzemeltettek a budapesti iskolában?

Szexbarlangot üzemeltettek a budapesti iskolában?

A tanár tagad, de szo­rul a hurok...

Bár a tanár tagad, egyre több a bi­zo­nyí­ték arra, hogy az egyik fő­vá­rosi gim­ná­zium igaz­ga­tó­he­lyet­tese több di­á­kot is meg­kör­nyé­ke­zett.

Gyermekkoráról árult el meglepő titkokat Völgyi Zsuzsi!

Gyermekkoráról árult el meglepő titkokat Völgyi Zsuzsi!

Ken­dő­zet­le­nül val­lott él­mé­nye­i­ről.

A hí­res­ség az édes­any­já­val lá­to­ga­tott el a TV2 stú­di­ó­jába, ahol ken­dő­zet­le­nül val­lott fi­a­tal­kori él­mé­nye­i­ről.

Lövöldöztek egy texasi középiskolában, sokan meghaltak

Lövöldöztek egy középiskolában, sokan meghaltak

A helyi she­riff el­mon­dása alap­ján, nyolc ha­lá­los ál­do­zat­ról tud­nak egy­előre, aki­ket a hely­szí­nen ta­lál­tak meg. Raj­tuk már nem tud­tak se­gí­teni.

A helyi she­riff el­mon­dása alap­ján, nyolc ha­lá­los ál­do­zat­ról tud­nak egy­előre, aki­ket a hely­szí­nen ta­lál­tak meg. Raj­tuk már nem tud­tak se­gí­teni. A BBC sze­rint, még nem tudni, hogy a tá­madó diák volt-e vagy sem. Va­la­mint az is vizs­gál­ják, hogy mi le­he­tett az el­kö­vető in­dí­téka.

Curtis a tűzzel játszott: ez lett a vége

Curtis a tűzzel játszott: ez lett a vége

Nyil­ván senki sem gon­dolta, hogy a nép­szerű rap­per emi­nens ta­nuló volt és messzi­ről ke­rülte a bajt, de erre nem szá­mí­tot­tunk.

Nyil­ván senki sem gon­dolta, hogy a nép­szerű rap­per emi­nens ta­nuló volt és messzi­ről ke­rülte a bajt, de erre nem szá­mí­tot­tunk.

Most közölték: támadás egy kínai iskolában, sok diák meghalt

Most közölték: támadás egy kínai iskolában, sok diák meghalt

Az egyik helyi fi­a­tal­korú rán­tott kést, ko­ráb­ban ki­rúg­ták az is­ko­lá­ból.

Az egyik helyi fi­a­tal­korú rán­tott kést, ko­ráb­ban ki­rúg­ták az is­ko­lá­ból.

Semmi flanc: Komoly döntést hozott gyermeke jövőjéről a magyar műsorvezető

Semmi flanc: Komoly döntést hozott gyermeke jövőjéről a magyar műsorvezető

A TV2 sztárja fér­jé­vel gyak­ran be­szél­get arról, hogy mi lenne a leg­jobb kis­lá­nyuk­nak, aki jö­vőre is­ko­lába megy.

Rendőrök leptek el egy Fejér megyei iskolát, többeket óráról vittek el

Rendőrök leptek el egy Fejér megyei iskolát, többeket óráról vittek el

Egy sze­relmi ügy miatt tört ki bot­rány a di­á­kok kö­zött, az ügy tett­le­ges­sé­gig fa­jult.

Tehetetlenek az iskolák a trükköző szülőkkel szemben

Tehetetlenek az iskolák a trükköző szülőkkel szemben

Vissza­él­nek a lak­cím­kár­tyá­val...

A szü­lők idén is tö­me­ge­sen élnek a "lak­cím­kár­tya-trük­kel": át­je­len­tik a gye­re­kük lak­cí­mét egy ro­kon­hoz, is­me­rős­höz.

Állig felfegyverkezett rendőrök lepték el az iskolát, erre ők sem számítottak

Állig felfegyverkezett rendőrök lepték el az iskolát, erre ők sem számítottak

Egy fi­a­tal azzal hívta fel a rend­őr­sé­get, hogy agyon­lőtte ba­rát­nő­jét. A di­á­kok ez­után mind rej­tek­he­lyet ke­res­tek.

Trükköznek az elsősök szülei

Trükköznek az elsősök szülei

A szü­lők idén is tö­me­ge­sen élnek a "lak­cím­kár­tya­trük­kel": át­je­len­tik a gye­re­kük lak­cí­mét egy ro­kon­hoz, is­me­rős­höz, hogy jobb is­ko­lába jár­has­son a gye­rek.

A szü­lők idén is tö­me­ge­sen élnek a "lak­cím­kár­tya­trük­kel": át­je­len­tik a gye­re­kük lak­cí­mét egy ro­kon­hoz, is­me­rős­höz, hogy jobb is­ko­lába jár­has­son a gye­rek.

Súlyos baleset, miért nem hívott orvost a tanár a gyerekhez?

Súlyos baleset, miért nem hívott orvost a tanár a gyerekhez?

Fel­je­len­tette fia is­ko­lá­ját az apa.

Fel­je­len­tette fia is­ko­lá­ját Mol­nár Nor­bert, mert a ki­lenc­éves gye­re­ket nem lát­ták el, ami­kor tár­sai ki­lök­ték a hin­tá­ból, és meg­sé­rült.

Még nem késő: április 16-ig lehet pályázni az Adj egy ötöst! iskolai programra

Még lehet pályázni az Adj egy ötöst! iskolai programra

A pá­lyá­zat célja, hogy a fel­nö­vekvő ge­ne­rá­ció sze­mé­lyes ta­lál­ko­zá­son ke­resz­tül is­mer­ked­jen meg fo­gya­té­kos­ság­gal élő em­be­rek­kel.

Botrány a hatvani iskolában: minden diák végignézte a lány megalázását

Botrány a hatvani iskolában: minden diák végignézte a lány megalázását

A saját is­ko­la­tár­sai ver­tek meg egy ti­zen­éves lányt az in­téz­mény előtt.

A saját is­ko­la­tár­sai ver­tek meg egy ti­zen­éves lányt az in­téz­mény előtt.

Az iskolások is sokat tehetnek a fogyatékossággal élők elfogadásáért

Az iskolások is sokat tehetnek a fogyatékossággal élők elfogadásáért

Meg­nyílt a je­lent­ke­zés az Adj egy ötöst! el­ne­ve­zésű or­szá­gos is­ko­lai pá­lyá­zat idei for­du­ló­jára

Tanáraikra támadtak a migránsgyerekek több berlini iskolában is

Tanáraikra támadtak a migránsgyerekek több berlini iskolában is

Egy ber­lini ál­ta­lá­nos is­ko­lá­ban 99 szá­za­lé­kos a mig­rá­ciós hát­terű di­á­kok ará­nya.

Összefogtak Hatvanban: kitiltják a mobilokat az iskolából

Összefogtak Hatvanban: kitiltják a mobilokat az iskolából

Reg­ge­lente el­ve­szik és ko­sárba gyűj­tik, majd széfbe zár­ják a di­á­kok te­le­fon­jait a hat­vani Ko­dály Zol­tán is­ko­lá­ban.

Reg­ge­lente el­ve­szik és ko­sárba gyűj­tik, majd széfbe zár­ják a di­á­kok te­le­fon­jait a hat­vani Ko­dály Zol­tán is­ko­lá­ban. Az új rend hét­főn lé­pett életbe, a mo­bil­te­le­fo­no­kat min­den nap a ta­ní­tás végén adják vissza az is­ko­lá­sok­nak.

Az iskolások is sokat tehetnek a fogyatékossággal élők elfogadásáért

Az iskolások is sokat tehetnek a fogyatékossággal élők elfogadásáért

Meg­nyílt a je­lent­ke­zés az Adj egy ötöst! or­szá­gos is­ko­lai pá­lyá­zatra

Meg­nyílt a je­lent­ke­zés az Adj egy ötöst! el­ne­ve­zésű or­szá­gos is­ko­lai pá­lyá­zat idei for­du­ló­jára

"Mi mind afrikaiak vagyunk" - ezt tanítják a francia iskolákban

"Mi mind afrikaiak vagyunk" - ezt tanítják az iskolákban

Bot­rány­keltő tan­könyv je­lent meg.

Bot­rány­keltő tan­könyv je­lent meg több fran­cia is­ko­lá­ban is, amely­ből azt ta­nul­hat­ják meg a kis­gye­re­kek, hogy a tö­me­ges mig­rá­ció alap­jog.

Megakadályoztak egy újabb iskolai tömeggyilkosságot

Megakadályoztak egy újabb iskolai tömeggyilkosságot

Óri­ási sze­ren­cse!

Óri­ási sze­ren­cse, hogy egy biz­ton­sági őr meg­hal­lotta, miről be­szél az egyik diák!

Sokkot kapott az anyuka, amikor kinyitotta az uzsonnásdobozt

Sokkot kapott az anyuka, amikor kinyitotta az uzsonnásdobozt

Vér­fa­gyasztó tör­té­net kö­vet­ke­zik!

Éppen egy son­kás-saj­tos szend­vi­cset pró­bált el­cso­ma­golni gye­re­ké­nek, ám egy nem várt kö­rül­mény mind­ezt tel­jes­ség­gel le­he­tet­lenné tette. Vér­fa­gyasztó tör­té­net kö­vet­ke­zik!