CÍMKE: 'imádkozás'

Miért imádkoznak az utcán a mohamedánok? Videó

Miért imádkoznak az utcán a mohamedánok? Videó

Na­gyon ér­de­kes rövid rész­let egy fran­cia tévé adá­sá­ból. A kér­désre vá­laszt ad Cé­line Pina, a Fran­cia Szo­ci­a­lista Párt ko­rábbi tagja.

Na­gyon ér­de­kes rövid rész­let egy fran­cia tévé adá­sá­ból. A kér­désre vá­laszt ad Cé­line Pina, a Fran­cia Szo­ci­a­lista Párt ko­rábbi tagja. A műsor gaz­dá­ját azóta el­bo­csáj­tot­ták a köz­té­vé­től.

Nem imádkozhatnak az utcán a muszlimok

Nem imádkozhatnak az utcán a muszlimok

Ha­ma­ro­san be­ke­mé­nyí­te­nek a fran­cia ha­tó­sá­gok.

Be­ke­mé­nyí­te­nek a fran­cia ha­tó­sá­gok: a jö­vő­ben nem fog­ják hagyni, hogy a musz­li­mok az utca kel­lős kö­ze­pén te­rít­sék ki ima­sző­nye­gü­ket, és Mekka felé for­dulva imád­koz­za­nak.

Így imádkoznak a muzulmánok Európa utcáin

Így imádkoznak a muzulmánok Európa utcáin

A múlt hét­vé­gén ért véget a ra­ma­dán, vagyis az ara­bok böjti hó­napja. A mu­zul­má­nok rend­sze­rint ezt egy há­rom­na­pos fesz­ti­vál ke­re­té­ben ün­nep­lik...

A múlt hét­vé­gén ért véget a ra­ma­dán, vagyis az ara­bok böjti hó­napja. A mu­zul­má­nok rend­sze­rint ezt egy há­rom­na­pos fesz­ti­vál ke­re­té­ben ün­nep­lik meg, ami­kor tö­me­ge­sen ut­cára vo­nul­nak, hogy a sza­bad ég alatt imád­koz­za­nak. Mind­ezt akár Eu­rópa nagy­vá­ro­sa­i­nak ut­cáin, köz­te­rein...

Sétálóutcában imádkoznak a muszlimok, kiakadtak a politikusok

Sétálóutcában imádkoznak a muszlimok, kiakadtak a politikusok

Min­den pén­te­ken össze­gyű­lik musz­li­mok egy cso­portja Pá­rizs elő­vá­ro­sá­nak sé­tá­ló­ut­cá­já­ban, hogy ott imád­koz­za­nak.

Caramel kislányáért imádkozik a magyar sztárvilág!

Caramel kislányáért imádkozik a magyar sztárvilág!

Pél­dát­lan mér­tékű össze­fo­gás­ról ol­vas­ha­tunk Ca­ra­mel keddi be­jegy­zése alatt, ahol be­je­len­tette, hogy há­rom­éves kis­lá­nya, Szofi leu­ké­mi­á­val küzd.

Pél­dát­lan mér­tékű össze­fo­gás­ról ol­vas­ha­tunk Ca­ra­mel keddi be­jegy­zése alatt, ahol be­je­len­tette, hogy há­rom­éves kis­lá­nya, Szofi leu­ké­mi­á­val küzd.

Sátánista világsztár ellen harcol Szikora Róbert

Sátánista világsztár ellen harcol Szikora Róbert

Mary­lin Man­son újra fel­lép ná­lunk.

Mary­lin Man­son alig egy hónap múlva újra ha­zánk­ban kon­cer­te­zik. A hithű római ka­to­li­kus Szi­kora Ró­bert ez­út­tal nem tün­tet, hanem imád­ságra buz­dít.