CÍMKE: 'időjárás'

Több iskolában szünetel az oktatás a havazás miatt

Több iskolában szünetel az oktatás a havazás miatt

Az idő­já­rási vi­szo­nyok miatt egyes er­dé­lyi és bán­sági is­ko­lák­ban nincs most ta­ní­tás.

Íme az előrejelzés, ekkora hó lehet hétfőig az országban

Íme az előrejelzés, ekkora hó lehet hétfőig az országban

Gyö­nyörű ha­va­zás kez­dő­dött szom­ba­ton, ami az egész or­szágra ki­ter­jed, sok­felé fehér tájra éb­red­he­tünk!

Gyö­nyörű ha­va­zás kez­dő­dött szom­ba­ton, ami az egész or­szágra ki­ter­jedt, sok­felé fehér a táj!

Ezt utáljuk a legjobban a télben, 9 megyére adtak ki figyelmeztetést

Ezt utáljuk a legjobban a télben, 9 megyére adtak ki figyelmeztetést

Mi rosszabb a hónál, az eső­nél és a szél­nél?

Mi rosszabb a hónál, az eső­nél és a szél­nél, amit az au­tó­sok és a gya­lo­go­sok egy­aránt gyű­löl­nek?

Elképesztő, mit okozott a téli időjárás: Elkezdtek befagyni tavaink

Elképesztő, mit okozott a téli időjárás: Elkezdtek befagyni tavaink

A Fertő-tavon már majd­nem egy­be­függő a jég, az el­múlt napok idő­já­rása miatt el­kezd­tek be­fagyni ta­va­ink.

Elképesztő, mit művel az időjárás pár nap alatt Magyarországon

Elképesztő, mit művel az időjárás pár nap alatt Magyarországon

Az elő­re­jel­zé­sek sze­rint 25 fokot me­leg­szik a hő­mér­sék­let de­cem­ber első nap­ja­ira!

Az elő­re­jel­zé­sek sze­rint 25 fokot me­leg­szik a hő­mér­sék­let de­cem­ber első nap­ja­ira!

Nincs vége a fagyos napoknak, mutatjuk, mikor számíthatsz havazásra

Nincs vége a fagyos napoknak, mutatjuk, mikor számíthatsz havazásra

A hét vé­géig nap­köz­ben is fagy­pont kö­rüli hő­mér­sék­letre kell szá­mí­tani, amit he­lyen­ként a szél még csí­pő­sebbé tesz.

Bekeményít a tél, most megjönnek az első durva fagyok is

Bekeményít a tél, most megjönnek az első durva fagyok is

Der­mesztő reg­ge­lek vár­nak.

A kö­vet­kező na­pok­ban der­mesztő reg­ge­lekre kell szá­mí­ta­nunk, de az időn­ként elő­for­duló ha­va­zás kár­pó­tol­hat. Hiába, a hét­vé­gén már de­cem­ber.

Jön a fordulat az időjárásban, eddig tart a dermesztő hideg

Jön a fordulat az időjárásban, eddig tart a dermesztő hideg

A kö­vet­kező na­pok­ban las­san el­kezd me­le­gedni az idő.

A kö­vet­kező na­pok­ban las­san el­kezd me­le­gedni az idő, addig is csak néhol lehet hó­szál­lin­gó­zásra szá­mí­tani.

Hóhelyzet: a Kékesen már szánkózhatunk - KÉPEKKEL

Hóhelyzet: a Kékesen már szánkózhatunk - KÉPEKKEL

Még né­hány nap hát­ra­van az ősz­ből, ám or­szág­szerte több he­lyen már ha­va­zik.

A Mát­rá­ban és a Bükk­ben akár már szán­kóz­hat­nak is a vál­lal­kozó ked­vűek.

Bekeményít az időjárás, elképesztő, mi vár ránk a következő napokban

Bekeményít az időjárás, elképesztő, mi vár ránk a következő napokban

A hosszú és kel­le­mes ősz után itt az óri­ási for­du­lat. Dur­ván be­zu­han a hő­mér­sék­let és el­ke­rül­he­tet­le­nül jön a ha­va­zás!

Bizarr természeti jelenség: Szombathelyen és Budapesten is látták

Bizarr természeti jelenség: Szombathelyen és Budapesten is látták

Kicsi lila fejek buk­kan­nak fel itt-ott az avar­ban. Meg­bo­lon­dult a ter­mé­szet!

Kicsi lila fejek buk­kan­nak fel itt-ott az avar­ban. Hát mi tör­té­nik Ma­gyar­or­szá­gon? Az már biz­tos, hogy meg­bo­lon­dult a ter­mé­szet!

Sarkvidéki levegő hoz dermesztő hideget, itt kell nagy esőre készülni

Sarkvidéki levegő hoz dermesztő hideget, itt kell nagy esőre készülni

Me­di­ter­rán cik­lo­nok ala­kul­nak ki, ismét jön­nek a mí­nu­szok!

Me­di­ter­rán cik­lo­nok ala­kul­nak ki, ame­lyek pá­lyája érint­heti Ma­gyar­or­szá­got is. Ismét jön­nek a mí­nu­szok!

Te is fehér karácsonyban reménykedsz? Nagy hírünk van!

Te is fehér karácsonyban reménykedsz? Nagy hírünk van!

Már ki­kö­vet­kez­tet­het­jük, mi vár ránk az ün­ne­pek­kor. Meg fogsz le­pődni!

A meg­fi­gye­lé­sek alap­ján már ki­kö­vet­kez­tet­het­jük, mi vár ránk az ün­ne­pek­kor. Meg fogsz le­pődni!

Havazik az országban, itt vannak az első fotók

Havazik az országban, itt vannak az első fotók

Már most cso­dá­la­tos képek ké­szül­tek.

Már most cso­dá­la­tos képek ké­szül­tek a leg­első ha­va­zás­ról. Meg­mu­tat­juk, hogy mely te­rü­le­te­ket érinti.To­vábbi rész­le­tek a cikk­ben!

Lecsapott az országra a hó, Budapest sem ússza meg szárazon

Lecsapott az országra a hó, Budapest sem ússza meg szárazon

Három hete még pó­ló­ban sza­lad­gál­tunk az utcán, idén korán kö­szönt be a tél. A me­te­o­ro­ló­gia fi­gyel­mez­tet.

Itt a tél, leesett az első hó Magyarországon

Itt a tél, leesett az első hó Magyarországon

A pécsi té­vé­to­rony ka­me­rá­já­nak fel­vé­te­lén már lát­ha­tóak a hó­pely­hek.

A pécsi té­vé­to­rony ka­me­rá­já­nak fel­vé­te­lén már jól lát­ha­tóak az első hó­pely­hek.

Dermesztő hideggel indulnak a reggelek, mutatjuk, mikor esik először hó

Dermesztő hideggel indulnak a reggelek, mutatjuk, mikor esik először hó

A kö­vet­kező na­pok­ban egyre ke­vésbé me­leg­szik fel a le­vegő, sőt hét­vé­gén akár ha­va­zás is lehet.

Az ország egész területén leeshet az első hó

Az ország egész területén leeshet az első hó

Az ed­digi nyu­god­tabb idő­szak után vál­to­zik a kép, több lesz a csa­pa­dék, erő­sö­dik a le­hű­lés.

A me­te­o­ro­ló­gu­sok sze­rint for­du­lat áll be az idő­já­rás­ban. Az ed­digi nyu­god­tabb idő­szak után vál­to­zik a kép, több lesz a csa­pa­dék.

Fagyos idővel köszönt be a tél, leeshet az első hó is

Fagyos idővel köszönt be a tél, leeshet az első hó is

A csa­pa­dék is meg­ér­ke­zik.

Reg­ge­lente már rend­sze­res fa­gyokra kell szá­mí­tani, ké­sőbb pedig a csa­pa­dék is meg­ér­ke­zik.

Hidegfronttal érkezik a havazás, csípős időnk lesz a hétvégén

Hidegfronttal érkezik a havazás, csípős időnk lesz a hétvégén

Sok nap­sü­tésre szá­mít­ha­tunk.

Sok nap­sü­tésre szá­mít­ha­tunk, de va­sár­nap egy hi­deg­front ér­ke­zik ha­zánkba.

Lerántjuk a leplet: kiderült, idén lesz-e fehér karácsony

Lerántjuk a leplet: kiderült, idén lesz-e fehér karácsony

A me­te­o­ro­ló­gia már meg­jó­solta az ün­nepi idő­já­rást - leg­alábbis a je­len­legi állás sze­rint.

Már meg­jó­sol­ták az ün­nepi idő­já­rást - leg­alábbis a je­len­legi állás sze­rint. Az utóbbi évek nem vol­tak túl sze­ren­csé­sek.

Reggel riasztás, délután meg nyárias idő lesz

Reggel riasztás, délután meg nyárias idő lesz

Még két napig ki­tart a jó idő, de reg­ge­lente nagy köd vár­ható. Eső nem lesz, dél­utánra jön a fel­me­le­ge­dés.

Még két napig ki­tart a jó idő, de reg­ge­lente nagy köd vár­ható. Eső nem lesz, dél­utánra jön a fel­me­le­ge­dés.

Eddig úsztuk meg: mutatjuk, mikor jön az esős idő

Eddig úsztuk meg: mutatjuk, mikor jön az esős idő

Ri­asz­tást adtak ki a köd miatt!

Ri­asz­tást adtak ki az át­lát­ha­tat­lan köd miatt több me­gyére is Ma­gyar­or­szá­gon, de nem­so­kára más kel­le­met­len­sé­gek­kel is szá­molni kell.

Durva meglepetéssel indul a hét, ezekre a megyékre adtak ki riasztást

Durva meglepetéssel indul a hét, ezekre a megyékre adtak ki riasztást

A le­vegő hő­mér­sék­lete még a héten sem esik erő­sen vissza, de reg­ge­lente már ködre kell ké­szül­nünk.

Figyelmeztetést adott ki a Meteorológiai Szolgálat, megvan az oka...

Figyelmeztetést adott ki a Meteorológiai Szolgálat, megvan az oka...

Óva­tos köz­le­ke­désre fi­gyel­mez­tet­nek.

Óva­tos köz­le­ke­désre fi­gyel­mez­tet­nek.

Egyelőre marad a tavaszias idő és a napsütés, érdemes kiélvezni

Egyelőre marad a tavaszias idő és a napsütés, érdemes kiélvezni

Nem le­he­tett pa­na­szunk a hét­vé­gére: tíz fok­kal me­le­gebb volt.

Nem le­he­tett pa­na­szunk a hét­vé­gére: tíz fok­kal me­le­gebb volt, mint ta­valy ilyen­kor.

Folyamatosan dőlnek meg a melegrekordok

Folyamatosan dőlnek meg a melegrekordok

Már meg sem le­pő­dünk ezen...

A fő­vá­rosi és az or­szá­gos leg­ma­ga­sabb mi­ni­mum­hő­mér­sék­leti re­kord is meg­dőlt szom­batra vir­ra­dóra - írta az Or­szá­gos Me­te­o­ro­ló­giai Szol­gá­lat a Fa­ce­book-ol­da­lán.

Már érdemes igényelni az influenza elleni védőoltást

Már érdemes igényelni az influenza elleni védőoltást

Ked­vez a ví­ru­sok­nak az idő­já­rás.

Me­leg­re­kor­dok­kal in­dult a no­vem­ber: Kö­rös­sza­ká­lon 25,8 Cel­sius-fokig me­le­ge­dett a le­vegő, Domb­egy­há­zon 25,4, Ele­ken pedig 25,3 fokot mér­tek.

Riasztást adtak ki a meteorológusok, mutatjuk hol lesz tartós köd

Riasztást adtak ki a meteorológusok, mutatjuk hol lesz tartós köd

Jó idő lesz nap­köz­ben, ám reg­ge­lente már sűrű köd­del kell szá­mol­nunk.

A jövő héten is jó idő lesz nap­köz­ben, ám reg­ge­lente már a leg­több he­lyen sűrű köd­del kell szá­mol­nunk.

Még kitart a meleg, de megjön a kellemetlen csavar is az időjárásban

Még kitart a meleg, de megjön a kellemetlen csavar is az időjárásban

A kel­le­mes napos idő­ben erős szélre is szá­mí­ta­nunk kell.

A kel­le­mes napos idő­ben erős szélre, néhol akár vi­ha­ros lö­ké­sekre is szá­mí­ta­nunk kell.

Ismét meleg levegő érkezik, mutatjuk meddig tart a jó idő

Ismét meleg levegő érkezik, mutatjuk meddig tart a jó idő

Sok szélre és esőre is kell szá­mí­tani.

A kö­vet­kező na­pok­ban sok szélre és esőre is kell szá­mí­tani, de a le­vegő kel­le­mes hő­mér­sék­letű lesz.

Újra virágba borult a természet

Tavasz az őszben: újra virágba borult a természet

A szo­kat­lan meleg meg­bo­lon­dí­totta a nö­vé­nye­ket.

A szo­kat­lan meleg meg­bo­lon­dí­totta a nö­vé­nye­ket, ezért egy éven belül má­sod­szor is gyö­nyör­köd­he­tünk a ta­va­szias vi­rág­zás­ban.

Hatalmas jégeső zúdult a városra

Hatalmas jégeső zúdult a városra

Óri­ási jég­ve­rést oko­zott Olasz­or­szág kö­zépső ré­szén egy le­fű­ződő cik­lon.

Óri­ási jég­ve­rést oko­zott Olasz­or­szág kö­zépső ré­szén egy le­fű­ződő cik­lon. A ha­tal­mas vihar el­érte az olasz fő­vá­rost is, ahol nem kí­mélt sem­mit. He­lyen­ként fél mé­ter­nyi jég is össze­gyűlt az ut­cá­kon.

Délről érkezik a felmelegedés, szokatlanul enyhe időnek örülhetünk

Délről érkezik a felmelegedés, szokatlanul enyhe időnek örülhetünk

A szél élénk lesz és több he­lyen lesz csa­pa­dék is.

A szél élénk lesz és több he­lyen lesz csa­pa­dék is, de a le­vegő ta­va­szi­a­san meleg lesz.

Szerdán orkán, hétvégén megint nyár jön: mitől bolondult meg az időjárás?

Szerdán orkán, hétvégén megint nyár jön: mitől bolondult meg az időjárás?

Mi tör­té­nik itt? Hová let­tek a nor­má­lis év­sza­kok? Teg­nap elő­ször vá­gott min­ket iga­zán mellbe az ősz.

Megérkezett a téli időjárás-előrejelzés - nem hiszed el, mi vár ránk!

Megérkezett a téli időjárás-előrejelzés - nem hiszed el, mi vár ránk!

Vá­rat­lan for­du­la­tok tar­kít­ják a kö­vet­kező hó­na­po­kat. Mu­tat­juk, mi­lyen lesz a tél.

Megbolondult az időjárás, minden ránk szakad a héten

Megbolondult az időjárás, minden ránk szakad a héten

Van jó és rossz hí­rünk is a kö­vet­kező na­pokra, lesz itt késő ősz és ta­vasz is.

Van jó és rossz hí­rünk is a kö­vet­kező na­pokra, lesz itt késő ősz és ta­vasz is.

Ma jön a hidegfront: Ilyen időre számíts vasárnap

Ma jön a hidegfront: Ilyen időre számíts vasárnap

Va­sár­nap rosszabbra for­dul az idő, de messze még az igazi hideg. Erre kell szá­mí­tani a hosszú hét­vé­gén!

Va­sár­nap rosszabbra for­dul az idő, de messze még az igazi hideg. Erre kell szá­mí­tani a hosszú hét­vé­gén!

Lesújtó hírt közölt a meteorológia, ez vár ránk holnaptól

Lesújtó hírt közölt a meteorológia, ez vár ránk holnaptól

Eddig tar­tott a ta­va­szias idő­já­rás.

Eddig tar­tott az enyhe, ta­va­szias idő­já­rás... Szom­bat az utolsó igazi ki­rán­du­ló­idős nap idén, va­sár­nap­tól jön a hideg, kel­le­met­len, igazi ősz.

Döbbenetes, mi történt a Balatonnál, le is fotózták

Döbbenetes, mi történt a Balatonnál, le is fotózták

Nincs na­gyon ma­gya­rá­zat a tör­tén­tekre...

Nincs na­gyon ma­gya­rá­zat a tör­tén­tekre...

Igazi csoda: Ezt ígérik az időjósok októberre

Igazi csoda: Ezt ígérik az időjósok októberre

A mos­tani ta­va­szias idő­já­rás csak a kez­det. Ha a me­te­o­ro­ló­gu­sok nem té­ved­nek, egy da­ra­big még biz­to­san nem kell té­li­ka­bát.

A mos­tani ta­va­szias idő­já­rás csak a kez­det. Ha a me­te­o­ro­ló­gu­sok nem té­ved­nek, egy da­ra­big még biz­to­san nem kell té­li­ka­bát.

Itt a várva várt enyhülés, rendkívüli időre számíthatsz

Itt a várva várt enyhülés, rendkívüli időre számíthatsz

Csak a haj­na­lok ala­kul­nak csí­pő­sen.

A kö­vet­kező na­pok­ban egyre kel­le­me­sebb időre ké­szül­he­tünk. Azzal vi­szont ér­de­mes szá­molni, hogy a haj­na­lok csí­pő­sen ala­kul­nak.

Kezdődhet a síszezon: félméteres havat várnak az Alpokba

Kezdődhet a síszezon: félméteres havat várnak az Alpokba

Egyre in­kább kö­ze­leg a tél.

Egyre in­kább kö­ze­leg a tél, leg­alábbis az Al­pok­ban már fél­mé­te­res hóra szá­mí­ta­nak ezen a héten, ha­ma­ro­san lehet sí­elni. Ná­lunk vi­szont me­le­gebb lesz.

Elképesztő idő lesz, csak az allergiások nem fognak örülni

Elképesztő idő lesz, csak az allergiások nem fognak örülni

Két hétig szinte nyá­rias idő lesz: a hűvös haj­na­lok után sok nap­sü­tésre, 20 fok fö­lötti hő­mér­sék­letre szá­mít­ha­tunk eső nél­kül.

Két hétig szinte nyá­rias idő lesz: a hűvös haj­na­lok után sok nap­sü­tésre, 20 fok fö­lötti hő­mér­sék­letre szá­mít­ha­tunk eső nél­kül. Sok ház­ban di­lem­máz­nak most: ki­kap­csol­ják-e a fű­tést?

Megjöttek a reggeli fagyok: még koránt sincs vége, újabb front érkezik

Megjöttek a reggeli fagyok: még koránt sincs vége, újabb front érkezik

A va­sár­napi csí­pős reg­gel után hét­főn újabb hi­deg­front csap le ha­zánkra.

A va­sár­napi csí­pős reg­gel után hét­főn újabb hi­deg­front csap le ha­zánkra.

Aggasztó hírt közölt a meteorológia: Ez jön a kellemes őszi napok után

Aggasztó hírt közölt a meteorológia: Ez jön a kellemes őszi napok után

Ami hétfő éjjel vár ránk, abban nem lesz kö­szö­net...

Kel­le­mes őszi dél­utá­nok jön­nek, de ami hétfő éjjel vár ránk, abban nem lesz kö­szö­net...

Kettős hidegfront csap le az országra, ennyire hűl le a levegő

Kettős hidegfront csap le az országra, ennyire hűl le a levegő

A szél is fel fog tá­madni.

A kö­vet­kező na­pok­ban va­la­mi­vel ke­ve­sebb nap­sü­tésre szá­mít­ha­tunk, a szél azon­ban fel fog tá­madni.

Nincs sok haladék: eddig élvezhetjük a napsütést, lecsap a hidegfront

Nincs sok haladék: eddig élvezhetjük a napsütést, lecsap a hidegfront

A na­pok­ban sokat süt majd a nap, de a front le­hű­lést és sze­le­sebb, csa­pa­dé­ko­sabb időt hoz ha­zánkba.

Jó hírt közöltek a meteorológusok, újra napsütés és meleg vár ránk

Jó hírt közöltek a meteorológusok, újra napsütés és meleg vár ránk

Meg­sza­ba­du­lunk végre az el­múlt napok szo­kat­la­nul hűvös ide­jé­től, ismét gond­ta­la­nul él­vez­het­jük a nap­sü­tést pár napig.

Itt ér véget a kánikula: Mutatjuk, hol készülj esőre

Itt ér véget a kánikula: Mutatjuk, hol készülj esőre

Itt-ott már jön az ősz.

Bár már benne va­gyunk az ősz­ben, az idő­já­rás eddig nem iga­zán for­dí­totta fe­lénk a zor­dab­bik arcát. Szom­ba­ton, itt már meg­mu­tatja magát!

Dermesztő hírt közölt a meteorológia, máris jönnek a fagyok

Dermesztő hírt közölt a meteorológia, máris jönnek a fagyok

Az erős szél­lel is szá­mol­nunk kell.

Pil­la­na­tok alatt for­dult át nyári idő­já­rás őszivé. A hideg idő­ben az erős szél­lel is szá­mol­nunk kell.

Durván bekeményít az ősz: viharral és fronttal érkezik a lehűlés

Durván bekeményít az ősz: viharral és fronttal érkezik a lehűlés

Va­sár­nap még kel­le­me­sen meleg idő lesz, utána azon­ban elő kell ven­nünk a ka­bá­to­kat.

Nem hiszed el, milyen időjárás van Dél-Afrikában

Nem hiszed el, milyen időjárás van Dél-Afrikában

Amíg ha­zánk­ban szo­kat­lan for­ró­ság ural­ko­dott még a nyár végén is, addig a világ másik pont­ján esik a hó. Hóban köz­le­ked­nek a zsi­rá­fok.

Amíg ha­zánk­ban szo­kat­lan for­ró­ság ural­ko­dott még a nyár végén is, addig a világ másik pont­ján esik a hó. Hóban köz­le­ked­nek a zsi­rá­fok.

Visszatér a héten a nyárias jó idő

Visszatér a héten a nyárias jó idő

Most ve­gyünk ki még egy kis sza­bad­sá­got, va­ló­szí­nű­leg most jön az év utolsó nyá­rias hete. Utána tény­leg be­kö­szönt az csa­pa­dé­kos ősz. Hét­vé­gé­től jön a le­hű­lés.

Most ve­gyünk ki még egy kis sza­bad­sá­got, va­ló­szí­nű­leg most jön az év utolsó nyá­rias hete. Utána tény­leg be­kö­szönt a csa­pa­dé­kos ősz. Hét­vé­gé­től jön a le­hű­lés.

Jégesővel csap le a vihar, semmi jót nem tartogat a hétre az időjárás

Jégesővel csap le a vihar, semmi jót nem tartogat a hétre az időjárás

A me­te­o­ro­ló­gu­sok a zi­va­tar és a fel­hő­sza­ka­dás miatt is ri­asz­tást adtak ki, de vi­ha­ros szél­lö­ké­sekre is szá­mí­tani kell.

Emelték a riasztás fokozatát, mutatjuk hol csap le a vihar

Emelték a riasztás fokozatát, mutatjuk hol csap le a vihar

Fel­hő­sza­ka­dásra kell szá­mí­tani.

Az is­ko­la­kez­dés előtti napon több he­lyen fel­hő­sza­ka­dásra és zi­va­tarra kell szá­mí­tani.

10 fok alá süllyed a hőmérséklet, erre kell készülni jövő héten

10 fok alá süllyed a hőmérséklet, erre kell készülni jövő héten

Nap­köz­ben nyá­rias meleg lesz, a haj­na­lok ugyan­ak­kor iga­zán hű­vö­sek lesz­nek.

Nap­köz­ben nyá­rias meleg lesz, a haj­na­lok ugyan­ak­kor iga­zán hű­vö­sek lesz­nek.

Már nincs több haladék, eddig évezhetjük a nyári meleget

Már nincs több haladék, eddig évezhetjük a nyári meleget

Még van pár nap hátra az is­ko­la­kez­dé­sig, és a nyá­rias idő is nagy­já­ból addig tart ki.

Az igen! A hegyekben már havazik

Az igen! A hegyekben már havazik

El­ké­pesztő lát­ványt nyúj­ta­nak a leg­újabb fel­vé­te­lek.

Ko­ráb­ban még a ká­ni­ku­lát nem tud­tuk el­vi­selni...El­ké­pesztő lát­ványt nyúj­ta­nak a leg­újabb fel­vé­te­lek, amin lát­szik, nem ke­ve­sebb, mint har­minc centi hó hul­lott. To­vábbi ér­de­kes rész­le­tek és képek a cikk­ben!

Lecsap az ítéletidő: többféle riasztást adtak ki a nyár legvégére

Lecsap az ítéletidő: többféle riasztást adtak ki a nyár legvégére

Az első őszi hónap rög­tön zá­po­rok­kal és zi­va­ta­rok­kal kez­dő­dik.

Az első őszi hónap rög­tön zá­po­rok­kal és zi­va­ta­rok­kal kez­dő­dik, és a hő­mér­sék­let is vissza­esik né­mi­leg.

Kiadták a riasztást, pusztító vihar csap le az országra, a jégverést sem ússzuk meg

Kiadták a riasztást, pusztító vihar csap le az országra, a jégverést sem ússzuk meg

Itt csap le a vihar.

Szom­ba­ton meg­jött az ígért le­hű­lés, va­sár­napra pedig meg­ér­ke­zik az eső is. Mu­tat­juk, merre csap le a vihar!

Heves zivatarok és felhőszakadás várható

Heves zivatarok és felhőszakadás várható

Ri­asz­tást is ki­adott az Or­szá­gos Me­te­o­ro­ló­giai Szol­gá­lat, több­fele lehet vihar és zi­va­tar.

Ri­asz­tást is ki­adott az Or­szá­gos Me­te­o­ro­ló­giai Szol­gá­lat.

Kitart a kánikula, itt várhatók záporok ma a melegben

Kitart a kánikula, itt várhatók záporok ma a melegben

Néhol meg­élén­kül­het a szél.

Néhol meg­élén­kül­het a szél az elő­re­jel­zé­sek sze­rint. Hőség vár­ható a kö­vet­kező na­pok­ban is. El­vétve eshet csak.

Közeleg az enyhülés: Eddig tart a kánikula

Közeleg az enyhülés: Eddig tart a kánikula

Kí­ván­csi vagy, med­dig kell ki­bir­nunk a rek­kenő hő­sé­get?

Ha már te sem bírod ezt a rek­kenő hő­sé­get és kí­ván­csi vagy, med­dig kell még el­vi­sel­nünk a 30 fok fö­lötti me­le­get, kat­tints!

Brutális károkat okozott a kedden érkező vihar - FOTÓK!

Brutálisan károkat okozott a kedden érkező vihar - FOTÓK!

El­ké­pesztő erő­vel ér­ke­zett meg a vihar az or­szág fölé ked­den. Sú­lyos gon­do­kat oko­zott.

Elsőfokú riasztás: Újabb óriási felhőszakadás tart hazánk felé

Elsőfokú riasztás: Újabb óriási felhőszakadás tart hazánk felé

Mu­tat­juk, me­lyik me­gyék­ben vár­ható özön­víz­szerű eső! Senki ne in­dul­jon el es­er­nyő nél­kül...

Jégeső és vihar csap le a kánikulában, ezekre a megyékre adtak ki riasztást

Jégeső és vihar csap le a kánikulában, ezekre a megyékre adtak ki riasztást

To­vábbra sem eny­hül a for­ró­ság, csak a zá­po­rok, fris­sí­tik majd fel a le­ve­gőt.

To­vábbra sem eny­hül a for­ró­ság, csak a zá­po­rok, zi­va­ta­rok fris­sí­tik majd fel ki­csit a le­ve­gőt.

Dél-Koreát sem kíméli a szokatlan hőség, már 35 ember életét követelte

Dél-Koreát sem kíméli a hőség, már 35 ember életét követelte

A glo­bá­li­san szo­kat­la­nul forró idő­já­rás nem csak itt, hanem Dél-Ko­re­á­ban is ha­tal­mas prob­lé­má­kat okoz.

Rekordon a higanyszál, van ahol majdnem 50 fokot is mértek!

Rekordon a higanyszál, van ahol majdnem 50 fokot is mértek!

Na­gyon hosszú idő óta nem volt ilyen Eu­ró­pá­ban! Az 50°C fokot is majd­nem el­érte a for­ró­ság egyes te­rü­le­te­ken.

Brutális idő lesz ma - ezt nem rakjuk zsebre!

Brutális idő lesz ma - ezt nem rakjuk zsebre!

Messze még a fel­lé­leg­zés. Sőt az idő­já­rás még job­ban be­ke­mé­nyít... A kö­vet­kező napok elő­re­jel­zé­sét is meg­mu­tat­juk!

Messze még a fel­lé­leg­zés. Sőt az idő­já­rás még job­ban be­ke­mé­nyít...

Mit hoz a nyár utolsó hónapja: Ezt ígérik augusztusra az időjósok

Mit hoz a nyár utolsó hónapja: Ezt ígérik augusztusra az időjósok

Már csak három nap és át­lé­pünk az idei nyár utolsó hó­nap­jába.

Már csak három nap és át­lé­pünk az idei nyár utolsó hó­nap­jába.

Durva, ami jön: kiadták a riasztást, jéggel érkezik a felhőszakadás

Durva, ami jön: kiadták a riasztást, jéggel érkezik a felhőszakadás

A hő­mér­sék­let nem csök­ken, ezért párás időre kell ké­szül­nünk, amit néha ha­tal­mas vi­ha­rok sza­kí­ta­nak meg.

Durván próbára tesz az időjárás, riasztást adtak ki a meteorológusok

Durván próbára tesz az időjárás, riasztást adtak ki a meteorológusok

Ismét vál­to­zé­kony időre kell szá­mí­ta­nunk, nem­so­kára a zi­va­ta­rok is vissza­tér­nek.

Riasztást adtak ki, egyre elviselhetetlenebb forróság jön

Riasztást adtak ki, egyre elviselhetetlenebb forróság jön

A hét­vé­gén hő­ség­ri­adó lesz ér­vény­ben, nap­ról napra me­leg­szik az idő.

A hét­vé­gén hő­ség­ri­adó lesz ér­vény­ben, nap­ról napra me­leg­szik az idő, csak he­lyen­ként lehet egy kis fris­sítő zá­porra szá­mí­tani.

Továbbra sincs kegyelem, itt lesznek újabb durva viharok

Továbbra sincs kegyelem, itt lesznek újabb durva viharok

Nem sza­ba­du­lunk a hir­te­len le­csapó zá­po­rok­tól és zi­va­ta­rok­tól, de azért némi nap­sü­tés­ben is lesz ré­szünk.

Nem sza­ba­du­lunk a hir­te­len le­csapó zá­po­rok­tól és zi­va­ta­rok­tól, de némi nap­sü­tés­ben is lesz ré­szünk.

Végigsöpör Európán a pusztító vihar, elérte hazánkat is

Végigsöpör Európán a pusztító vihar, elérte hazánkat is

Zápor, zi­va­tar és jég­eső is lehet!

Zápor, zi­va­tar és jég­eső is elő­for­dul­hat csü­tör­tö­kön, il­letve pén­te­ken. Az erős szél miatt pedig ri­asz­tást adott ki az Or­szá­gos Me­te­o­ro­ló­giai Szol­gá­lat.

Napos lesz az idő, de meglepetést tartogat ma a nyár

Napos lesz az idő, de meglepetést tartogat ma a nyár

A meleg ma nem marad el, de...

A meleg ma nem marad el, de he­lyen­ként bi­zony nem él­vez­het­jük majd fel­hőt­le­nül a nap­sü­tést.

Brutálisat változik az időjárás a nyár második felére: ezt mondják az időjósok

Brutálisat változik az időjárás a nyár második felére: ezt mondják az időjósok

Tel­jes for­du­la­tot vesz a nyár hát­ra­lévő része. Mu­tat­juk, mi vár ránk.

Tel­jes for­du­la­tot vesz a nyár hát­ra­lévő része. Mu­tat­juk, mit hoz­nak a kö­vet­kező hetek.