CÍMKE: 'időjárás'

Közeleg az enyhülés: Eddig tart a kánikula

Közeleg az enyhülés: Eddig tart a kánikula

Kí­ván­csi vagy, med­dig kell még ki­bír­nunk a 30 fok fö­lötti me­le­get?

Brutális károkat okozott a kedden érkező vihar - FOTÓK!

Brutálisan károkat okozott a kedden érkező vihar - FOTÓK!

El­ké­pesztő erő­vel ér­ke­zett meg a vihar az or­szág fölé ked­den. Sú­lyos gon­do­kat oko­zott.

FRISS HÍREK

Jégeső és vihar csap le a kánikulában, ezekre a megyékre adtak ki riasztást

Jégeső és vihar csap le a kánikulában, ezekre a megyékre adtak ki riasztást

To­vábbra sem eny­hül a for­ró­ság, csak a zá­po­rok, fris­sí­tik majd fel a le­ve­gőt.

To­vábbra sem eny­hül a for­ró­ság, csak a zá­po­rok, zi­va­ta­rok fris­sí­tik majd fel ki­csit a le­ve­gőt.

Dél-Koreát sem kíméli a hőség, már 35 ember életét követelte

Dél-Koreát sem kíméli a hőség, már 35 ember életét követelte

A glo­bá­li­san szo­kat­la­nul forró idő­já­rás nem csak itt, hanem Dél-Ko­re­á­ban is ha­tal­mas prob­lé­má­kat okoz.

A glo­bá­li­san szo­kat­la­nul forró idő­já­rás nem csak itt, hanem Dél-Ko­re­á­ban is ha­tal­mas prob­lé­má­kat okoz.

Rekordon a higanyszál, van ahol majdnem 50 fokot is mértek!

Rekordon a higanyszál, van ahol majdnem 50 fokot is mértek!

Na­gyon hosszú idő óta nem volt ilyen Eu­ró­pá­ban! Az 50°C fokot is majd­nem el­érte a for­ró­ság egyes te­rü­le­te­ken.

Na­gyon hosszú idő óta nem volt ilyen Eu­ró­pá­ban! Az 50°C fokot is majd­nem el­érte a for­ró­ság.

Elsőfokú riasztás: Újabb óriási felhőszakadás tart hazánk felé

Elsőfokú riasztás: Újabb óriási felhőszakadás tart hazánk felé

Mu­tat­juk, me­lyik me­gyék­ben vár­ható özön­víz­szerű eső! Senki ne in­dul­jon el es­er­nyő nél­kül...

Brutális idő lesz ma - ezt nem rakjuk zsebre!

Brutális idő lesz ma - ezt nem rakjuk zsebre!

Messze még a fel­lé­leg­zés. Sőt az idő­já­rás még job­ban be­ke­mé­nyít... A kö­vet­kező napok elő­re­jel­zé­sét is meg­mu­tat­juk!

Messze még a fel­lé­leg­zés. Sőt az idő­já­rás még job­ban be­ke­mé­nyít...

Riasztást adtak ki, egyre elviselhetetlenebb forróság jön

Riasztást adtak ki, egyre elviselhetetlenebb forróság jön

A hét­vé­gén hő­ség­ri­adó lesz ér­vény­ben, nap­ról napra me­leg­szik az idő, csak he­lyen­ként lehet egy kis fris­sítő zá­porra szá­mí­tani.

Durva, ami jön: kiadták a riasztást, jéggel érkezik a felhőszakadás

Durva, ami jön: kiadták a riasztást, jéggel érkezik a felhőszakadás

A hő­mér­sék­let nem csök­ken, ezért párás időre kell ké­szül­nünk, amit néha ha­tal­mas vi­ha­rok sza­kí­ta­nak meg.

Mit hoz a nyár utolsó hónapja: Ezt ígérik augusztusra az időjósok

Mit hoz a nyár utolsó hónapja: Ezt ígérik augusztusra az időjósok

Már csak három nap és át­lé­pünk az idei nyár utolsó hó­nap­jába.

Már csak három nap és át­lé­pünk az idei nyár utolsó hó­nap­jába. Eddig hek­ti­kus­nak mu­tatta magát a leg­me­le­gebb év­szak és ez nagy­já­ból így is marad.

Durván próbára tesz az időjárás, riasztást adtak ki a meteorológusok

Durván próbára tesz az időjárás, riasztást adtak ki a meteorológusok

Ismét vál­to­zé­kony időre kell szá­mí­ta­nunk.

Ismét vál­to­zé­kony időre kell szá­mí­ta­nunk, nem­so­kára a zi­va­ta­rok is vissza­tér­nek.

Végigsöpör Európán a pusztító vihar, elérte hazánkat is

Végigsöpör Európán a pusztító vihar, elérte hazánkat is

Zápor, zi­va­tar és jég­eső is lehet!

Zápor, zi­va­tar és jég­eső is elő­for­dul­hat csü­tör­tö­kön, il­letve pén­te­ken. Az erős szél miatt pedig ri­asz­tást adott ki az Or­szá­gos Me­te­o­ro­ló­giai Szol­gá­lat.

Továbbra sincs kegyelem, itt lesznek újabb durva viharok

Továbbra sincs kegyelem, itt lesznek újabb durva viharok

Nem sza­ba­du­lunk a hir­te­len le­csapó zá­po­rok­tól és zi­va­ta­rok­tól, de azért némi nap­sü­tés­ben is lesz ré­szünk.

Nem sza­ba­du­lunk a hir­te­len le­csapó zá­po­rok­tól és zi­va­ta­rok­tól, de azért némi nap­sü­tés­ben is lesz ré­szünk.

Napos lesz az idő, de meglepetést tartogat ma a nyár

Napos lesz az idő, de meglepetést tartogat ma a nyár

A meleg ma nem marad el, de he­lyen­ként bi­zony nem él­vez­het­jük majd fel­hőt­le­nül a nap­sü­tést.

A meleg ma nem marad el, de he­lyen­ként bi­zony nem él­vez­het­jük majd fel­hőt­le­nül a nap­sü­tést.

Tombol a nyár: eddig marad a kánikula

Tombol a nyár: eddig marad a kánikula

Jó hír a nya­ra­lók­nak, hogy egy tö­ké­le­tes nyári hét­vége kö­ze­pén já­runk. Még jobb, hogy ez az idő­já­rás még né­hány napig biz­to­san nem vál­to­zik.

Jó hír a nya­ra­lók­nak, hogy egy tö­ké­le­tes nyári hét­vége kö­ze­pén já­runk. Még jobb, hogy ez az idő­já­rás még né­hány napig biz­to­san nem vál­to­zik.

Nincsenek jó híreink, mutatjuk, mikor csap le a hidegfront az országra

Nincsenek jó híreink, mutatjuk, mikor csap le a hidegfront az országra

A hét ele­jén még sok lesz a nap­sü­tés, de a zá­po­rok és zi­va­ta­rok sem ma­rad­nak el. A hét kö­ze­pén vi­szont jön a front is.

Figyelmeztetnek a meteorológusok, ezt hozza magával az újabb front

Figyelmeztetnek a meteorológusok, ezt hozza magával az újabb front

A kö­vet­kező na­pok­ban ugyan sokat süt majd a nap, de még min­dig esős idő­vel kell szá­mol­nunk.

Meglepetéssel folytatódik a hét, ezt tartogatja az időjárás

Meglepetéssel folytatódik a hét, ezt tartogatja az időjárás

Egyre me­le­gebb lesz.

Egyre me­le­gebb lesz, de né­hány kel­le­met­len­ség­gel azért még szá­mol­nunk kell.

Megérkezik végre a jó idő, de ezeken a helyeken a vihar is lecsap

Megérkezik végre a jó idő, de ezeken a helyeken a vihar is lecsap

Végre gyö­nyör­köd­he­tünk a nap­sü­tés­ben, ám néha egy-egy zápor vagy zi­va­tar meg­za­varja a jó időt.

Közölte a meteorológia: gomolyfelhők lepik el az eget, erre készülj

Közölte a meteorológia: gomolyfelhők lepik el az eget, erre készülj

A kö­vet­kező na­pok­ban oly­kor el­ered­het az eső és a szél is fel­tá­mad­hat.

A kö­vet­kező na­pok­ban oly­kor el­ered­het az eső és a szél is fel­tá­mad­hat.

Durva eső csap le, mutatjuk, hol kell készülni rá

Durva eső csap le, mutatjuk, hol kell készülni rá

Néhol erős szélre is szá­mí­tani kell.

Az eső mel­lett néhol erős szélre is szá­mí­tani kell. De hét­fő­től jön a me­le­gebb idő.

Durva hidegfronttal tör be az újabb lehűlés, ebben nem lesz köszönet

Durva hidegfronttal tör be az újabb lehűlés, ebben nem lesz köszönet

Egy hi­deg­front miatt megint esik pár fokot a hő­mér­sék­let és az eső­től sem sza­ba­du­lunk.

Megőrült az időjárás, szánkóztak Borsodban!

Megőrült az időjárás, szánkóztak Borsodban!

Hi­he­tet­len, mi van a nyár kö­ze­pén!

Hi­he­tet­len, mi tör­té­nik a nyár kö­ze­pén! A bor­sodi Zsuj­tán szán­kózni le­he­tett, Tel­ki­bá­nyán pedig téli tájat idéző fo­tó­kat ké­szí­tet­tek.

Ilyen zavaros időjárást még nem láttál, erre készülj

Ilyen zavaros időjárást még nem láttál, erre készülj

Több­nyire fel­hős lesz az ég.

Több­nyire fel­hős lesz az ég, sőt eső is lehet, de fo­ko­za­to­san fel­me­leg­szik a le­vegő.

Viharos széllel jön az eső, itt csapnak össze az elemek

Viharos széllel jön az eső, itt csapnak össze az elemek

Saj­nos nem ér­de­mes messzire tenni az es­er­nyőt a kö­vet­kező na­pok­ban. Mu­tat­juk, mi jön még!

Saj­nos nem ér­de­mes messzire tenni az es­er­nyőt a kö­vet­kező na­pok­ban. Mu­tat­juk, mi jön még!

Erre halad a viharfelhő - nyugaton újra melegszik az idő

Erre halad a viharfelhő - nyugaton újra melegszik az idő

Hir­te­len tört ránk a hi­deg­front nyu­gat felől, néhol jég is esett, de arról jön vissza a jó idő is. Er­re­felé tart az eső.

Hir­te­len tört ránk a hi­deg­front nyu­gat felől, néhol jég is esett. Er­re­felé tart a vihar.

Ez derült ki Liptai Claudia lakodalmáról, furcsa részletek

Ez derült ki Liptai Claudia lakodalmáról, furcsa részletek

Nem várt prob­lé­mák is adód­tak

A nép­szerű mű­sor­ve­ze­tő­nek nem várt prob­lé­mák­kal kel­lett meg­bir­kóz­nia.

Mutatjuk a mai időjárást. Meg fogsz lepődni

Mutatjuk a mai időjárást. Meg fogsz lepődni

Ilyen lesz a hét­fői idő­já­rá­sunk!

Ki­de­rül, hogy mi­lyen lesz a hét­fői dél­előtti és dél­utáni idő­já­rá­sunk! Ren­ge­teg meg­le­pe­tésre kell szá­mí­ta­nunk!

Nagyon durva dolog derült ki a nyári hétvégékről

Nagyon durva dolog derült ki a nyári hétvégékről

Itt a várva-várt eny­hü­lés, még­sem lé­le­gez­het­nek fel azok, akik­nek ele­gük volt az el­múlt napok 30-34 fokos hő­sé­gé­ből. Ext­rém le­hű­lés ér­ke­zik...

Itt a várva-várt eny­hü­lés, még­sem lé­le­gez­het­nek fel azok, akik­nek ele­gük volt az el­múlt napok 30-34 fokos hő­sé­gé­ből. Durva le­hű­lés ér­ke­zik, rá­adá­sul az elő­re­jel­zé­sek sze­rint nem csak a mos­tani, de szinte az összes nyári hét­vé­gére el­rom­lik az idő...

Mindenki maradjon otthon, nagy eső várható vasárnap!

Mindenki maradjon otthon, nagy eső várható vasárnap!

Nem ki­fe­je­zet­ten nyá­rias idő ígér­ke­zik a hét utolsó nap­jára. Aki nem akar el­ázni, jobb, ha fe­dett te­rü­le­ten marad.

Nem ki­fe­je­zet­ten nyá­rias idő ígér­ke­zik a hét utolsó nap­jára. Aki nem akar el­ázni, jobb, ha fe­dett te­rü­le­ten marad.

Nagy eső mossa el a hétvégét, itt kell vigyázni

Nagy eső mossa el a hétvégét, itt kell vigyázni

Saj­nos erős szélre is ké­szülni kell a kö­vet­kező na­pok­ban. De a hő­mér­sék­let fo­ko­za­to­san fel­me­leg­szik!

Saj­nos erős szélre is ké­szülni kell a kö­vet­kező na­pok­ban az elő­re­jel­zé­sek sze­rint. De a hő­mér­sék­let fo­ko­za­to­san fel­me­leg­szik!

Durva széllel jön a nagy eső, itt kell vigyázni

Durva széllel jön a nagy eső, itt kell vigyázni

Ki­ad­ták a ri­asz­tást.

Ki­ad­ták a ri­asz­tást a fel­hő­sza­ka­dás miatt. A kö­vet­kező napok is több­nyire bo­rú­san tel­nek.

Kettészakad az ország, itt csap le ma a mértéktelen eső

Kettészakad az ország, itt csap le ma a mértéktelen eső

Mu­tat­juk, mire kell még ké­szülni!

Az elő­re­jel­zé­sek sze­rint a kö­vet­kező na­pok­ban nem ússzuk meg szá­ra­zon. Mu­tat­juk, mire kell még ké­szülni!

Brutális felvételek: félelmetes pusztítást végzett az országban a vihar

Brutális felvételek: félelmetes pusztítást végzett az országban a vihar

A szu­perc­ella úgy sö­pört végig az or­szá­gon, hogy min­dent fel­for­ga­tott. Döb­be­ne­tes, mi ma­radt utána...

Nem szabadulunk a vihartól, a hét közepén újabb kellemetlenség jön

Nem szabadulunk a vihartól, a hét közepén újabb kellemetlenség jön

Nem elég, hogy zi­va­ta­rok­kal és szél­lel kell meg­küz­de­nünk, szer­dán még hi­deg­front is ér­ke­zik.

Durvább riasztást kapott az ország, fagyos esővel jön a vihar

Durvább riasztást kapott az ország, fagyos esővel jön a vihar

A kö­vet­kező na­pok­ban sok esőre kell ké­szülni az erő­sen sze­les idő­ben.

A kö­vet­kező na­pok­ban sok csa­pa­dékra kell ké­szülni az erő­sen sze­les idő­ben. Má­sod­fokú ri­asz­tást adtak ki!

Emelték a riasztás fokozatát, durva vihar szakad ma a nyakunkba

Emelték a riasztás fokozatát, durva vihar szakad ma a nyakunkba

Reg­gel hű­vö­sebbre kell ké­szülni az erő­sen sze­les idő­ben.

Reg­gel hű­vö­sebbre kell ké­szülni az erő­sen sze­les idő­ben. Mu­tat­juk, mi jön még a hét­vé­gén!

Viharos idővel indul a reggel, de aztán jön a meglepetés

Viharos idővel indul a reggel, de aztán jön a meglepetés

Heves zi­va­ta­rok jön­nek.

Szinte min­den­hol tar­tani kell a heves zi­va­ta­rok­tól. Mu­tat­juk, hogy mire szá­mít­hatsz a kö­vet­kező na­pok­ban!

Itt már leszakadt az ég: durva videók a viharról

Itt már leszakadt az ég: durva videók a viharról

Mind­járt eléri Bu­da­pes­tet a Vi­har­zóna

Az Idő­kép ra­dar­tér­képe sze­rint szerda éri el Bu­da­pes­tet az a vi­har­zóna, ami dél­után 2 óra körül Szé­kes­fe­hér­vá­ron volt.

Bekeményít az időjárás, dupla riasztást kapott az ország

Bekeményít az időjárás, dupla riasztást kapott az ország

A kö­vet­kező na­pok­ban sok esőre kell ké­szülni.

A kö­vet­kező na­pok­ban sok esőre kell ké­szülni, az erős szél pedig csak to­vább ront a hely­ze­ten. Ugya­n­ak­kor a meleg meg­ma­rad!

Durva vihar közelít az ország felé, a legtöbb megye vészjelzést kapott

Durva vihar közelít az ország felé, a legtöbb megye vészjelzést kapott

Erős szélre is ké­szülni kell a me­leg­ben. Fül­ledt időnk lesz.

Erős szélre is ké­szülni kell a me­leg­ben. Fül­ledt időnk lesz az elő­re­jel­zé­sek sze­rint.

Durva vihar szakítja ketté az országot, itt vigyázz a jégesővel

Durva vihar szakítja ketté az országot, itt vigyázz a jégesővel

Eső és erős szél lesz.

Fel­hő­sza­ka­dásra és erős szélre kell ké­szülni a kö­vet­kező na­pok­ban. A me­leg­nek vi­szont to­vábbra is örül­he­tünk.

Hőségre és viharokra számíthatunk egész júniusban

Hőségre és viharokra számíthatunk egész júniusban

Fel­hő­sza­ka­dá­sokra kell szá­mí­ta­nunk.

A szom­bati vihar a fő­vá­ros­ban oko­zott ká­ro­kat. Min­den jel arra mutat, hogy jú­ni­us­ban hő­ségre és vi­ha­rokra, fel­hő­sza­ka­dá­sokra szá­mít­ha­tunk.

Nem hiszel a szemednek: a meteorológusok szerint ilyen döbbenetes lesz a nyár!

Nem hiszel a szemednek: a meteorológusok szerint ilyen döbbenetes lesz a nyár!

Erre az elő­re­jel­zésre nem szá­mí­tot­tunk. Most már lát­ható, mit tar­to­gat a nyár egész au­gusz­tus vé­géig.

Az eddiginél durvább vihar tör be az országba, erre készülj

Az eddiginél durvább vihar tör be az országba, erre készülj

Erős szél­ben sem lesz hiány saj­nos, ugyan­ak­kor marad a fül­ledt, meleg idő.

Erős szél­ben sem lesz hiány saj­nos, ugyan­ak­kor marad a fül­ledt, meleg idő.

Gigantikus vihar tart az ország felé, mutatjuk a veszélyzónákat

Gigantikus vihar tart az ország felé, mutatjuk a veszélyzónákat

Az esős idő­ben erős szélre is ké­szülni kell. Ugya­n­ak­kor a meleg meg­ma­rad.

Az esős idő­ben erős szélre is ké­szülni kell. Ugya­n­ak­kor a meleg meg­ma­rad.

Minden a nyakunkba szakad: besárgult az ország, fagyos esővel jön a durva vihar

Minden a nyakunkba szakad: besárgult az ország, fagyos esővel jön a durva vihar

A le­vegő hő­mér­sék­lete csak egy ki­csit hűl le, de így is több fron­ton támad az idő­já­rás.

Gigantikus vihar közeleg, az egész ország vészjelzést kapott

Gigantikus vihar közeleg, az egész ország vészjelzést kapott

Durva vi­harra kell ké­szülni: az esős, sze­les idő­ben a le­vegő hő­mér­sék­lete is lehűl.

Durva esővel jön a viharos szél, itt kell vigyázni

Durva esővel jön a viharos szél, itt kell vigyázni

Ri­asz­tást is ki­ad­tak.

A fel­hő­sza­ka­dás miatt ri­asz­tást is ki­ad­tak. Ugya­n­ak­kor a hő­mér­sék­let to­vábbra is ked­ve­zően ala­kul.

Kiadták a riasztást, mutatjuk, milyen időt jósolnak a meteorológusok

Kiadták a riasztást, mutatjuk, milyen időt jósolnak a meteorológusok

A jövő héten is vál­to­zé­kony időre szá­mít­ha­tunk, de sok lesz a nap­sü­tés és a nyári meleg is meg­ér­ke­zik.

Meglepetéssel köszönt be a kánikula, mutatjuk, mire számíts a napokban

Meglepetéssel köszönt be a kánikula, mutatjuk, mire számíts a napokban

Végre nem kell fel­hő­sza­ka­dás­tól tar­ta­nunk.

Végre nem kell fel­hő­sza­ka­dás­tól tar­ta­nunk, de ez nem je­lenti azt, hogy ne za­varná meg né­hány zi­va­tar a szik­rázó nap­sü­tést.

Fordulat az időjárásban, ezeken a tájakon kell durva viharra számítani

Fordulat az időjárásban, ezeken a tájakon kell durva viharra számítani

A kö­vet­kező na­pok­ban is vál­to­zé­kony, vi­ha­ros időre kell szá­mí­tani, de a le­vegő hő­mér­sék­lete nyá­ri­a­san meleg lesz.

Meglepetésszerűen csap le a vihar, durva időjárásra figyelmeztetnek

Meglepetésszerűen csap le a vihar, durva időjárásra figyelmeztetnek

Még min­dig sok he­lyen lehet szá­mí­tani vi­harra, fel­hő­sza­ka­dásra a hét ele­jén is, a le­vegő azon­ban nyá­ri­a­san meleg lesz.

Megérkezett az előrejelzés, ekkor jön a szikrázó napsütés

Megérkezett az előrejelzés, ekkor jön a szikrázó napsütés

A me­te­o­ro­ló­gu­sok zi­va­tarra és fel­hő­sza­ka­dásra fi­gyel­mez­tet­nek, de nem­so­kára meg­ér­ke­zik a jó idő is.

A me­te­o­ro­ló­gu­sok zi­va­tarra és fel­hő­sza­ka­dásra fi­gyel­mez­tet­nek, de nem­so­kára meg­ér­ke­zik a jó idő is.

Durva videó: Elöntötte a víz a magyar énekes otthonát

Durva videó: Elöntötte a víz a magyar énekes otthonát

Az éne­kes és csa­ládja nem­rég bol­do­gan vet­ték bir­tokba új ott­ho­nu­kat, de most nem ki­csit bosszú­sak.

Az éne­kes és csa­ládja nem­rég bol­do­gan vet­ték bir­tokba új ott­ho­nu­kat, de most nem ki­csit bosszú­sak.

Most érkeztek a rémisztő fotók: Tornádó pusztított Tolnában

Most érkeztek a rémisztő fotók: Tornádó pusztított Tolnában

El­ké­pesztő fotók lát­tak nap­vi­lá­got az itt­hon szo­kat­lan je­len­ség­ről.

Riasztást adtak ki a meteorológusok: mutatjuk, hol csap le a vihar

Riasztást adtak ki a meteorológusok: mutatjuk, hol csap le a vihar

A hir­te­len ki­ala­kuló zi­va­ta­rok mel­lett sok nap­sü­tés­ben is ré­szünk lesz a kö­vet­kező na­pok­ban.

Riasztást adtak ki, ezekben a megyékben kell durva viharokra számítani

Riasztást adtak ki, ezekben a megyékben kell durva viharokra számítani

A hét utolsó nap­ja­i­ban is hir­te­len ki­törő zi­va­ta­rokra kell szá­mí­tani.

A hét utolsó nap­ja­i­ban is hir­te­len ki­törő zá­po­rokra és zi­va­ta­rokra kell szá­mí­tani, de nem­so­kára fel­lé­le­gez­he­tünk.

Lecsap ránk a felhőszakadás: mutatjuk, hol lesz a legdurvább a vihar

Lecsap ránk a felhőszakadás: mutatjuk, hol lesz a legdurvább a vihar

Az idő­já­rás to­vábbra sem kímél min­ket.

Az idő­já­rás to­vábbra sem kímél min­ket, a leg­több he­lyen durva vi­ha­rokra kell szá­mí­tani.

Figyelmeztettek a meteorológusok, mutatjuk a veszélyzónákat

Figyelmeztettek a meteorológusok, mutatjuk a veszélyzónákat

Bár sok nap­sü­tésre szá­mít­ha­tunk, szá­mos he­lyen ké­szülni kell a vi­harra.

Erre készülj a hosszú hétvégén, jobb, ha tudod!

Erre készülj a hosszú hétvégén, jobb, ha tudod!

A me­net­ren­dek is vál­toz­nak!

A há­rom­na­pos pün­kösdi hét­vé­gén sokan utaz­nak el pi­henni, sze­ren­csére az idő­já­rás is ked­vező lesz a ki­rán­du­lás­hoz. Az uta­kon dugó vár­ható, a me­net­ren­dek is vál­toz­nak!

Kiadták a riasztást, itt csap le az országban a jégeső

Kiadták a riasztást, itt csap le az országban a jégeső

Óva­to­san szer­vez­zünk sza­bad­téri prog­ra­mo­kat hét­főre.

Óva­to­san szer­vez­zünk sza­bad­téri prog­ra­mo­kat hét­főre.

Borús, esős idővel indul a reggel, de aztán jön a meglepetés

Borús, esős idővel indul a reggel, de aztán jön a meglepetés

Saj­nos az erős szél­től nem sza­ba­du­lunk egész hét­vé­gén.

Saj­nos az erős szél­től nem sza­ba­du­lunk egész hét­vé­gén. A le­vegő hő­mér­sék­lete vi­szont egyre ked­ve­zőb­ben ala­kul.

Csavar jön az időjárásban: mutatjuk, mit hoz a hétvége

Csavar jön az időjárásban: mutatjuk, mit hoz a hétvége

A kö­vet­kező na­pok­ban még azért el­ered­het az eső, de kel­le­mes meg­le­pe­tést is tar­to­gat az idő­já­rás.

A kö­vet­kező na­pok­ban még azért el­ered­het az eső, de kel­le­mes meg­le­pe­tést is tar­to­gat az idő­já­rás.

Ma minden a nyakunkba szakad: sok esővel jön az erős szél

Ma minden a nyakunkba szakad: sok esővel jön az erős szél

A nyá­rias meleg saj­nos még várat ma­gára, de pén­te­ken va­la­mi­vel már jobb lesz a hely­zet.

Emelték a riasztás fokozatát, elemi erővel csap le a vihar

Emelték a riasztás fokozatát, elemi erővel csap le a vihar

A szél is fel­tá­mad.

A me­te­o­ro­ló­gu­sok sze­rint szer­dán kü­lö­nö­sen sok esőre kell ké­szülni az erő­sen sze­les idő­ben. Mu­tat­juk a ve­szély­zó­ná­kat!

Heves zivatarok miatt adtak ki riasztást, mutatjuk a veszélyzónákat

Heves zivatarok miatt adtak ki riasztást, mutatjuk a veszélyzónákat

Saj­nos a le­vegő hő­mér­sék­lete lehűl, és erős szélre is ké­szülni kell az esős idő­ben. Eddig tar­tott a má­jusi nyár?

Dupla riasztást kapott az ország, már felénk tart a kíméletlen vihar

Dupla riasztást kapott az ország, már felénk tart a kíméletlen vihar

Heves zi­va­ta­rok­kal jön az erős szél.

Heves zi­va­ta­rok­kal jön az erős szél. A hő­mér­sék­let vi­szont tar­to­gat még meg­le­pe­té­se­ket.

Durva zivatarokkal tör ránk ma a hidegfront, itt kell vigyázni

Durva zivatarokkal tör ránk ma a hidegfront, itt kell vigyázni

Je­len­tő­sen vissza­esik a le­vegő hő­mér­sék­lete, borús idő váltja fel a nyá­rias me­le­get. Mu­tat­juk, mire kell ké­szülni!

Je­len­tő­sen vissza­esik a le­vegő hő­mér­sék­lete, borús idő váltja fel a nyá­rias me­le­get.

Kegyetlen fordulat az időjárásban: durva lehűléssel tör be a front

Kegyetlen fordulat az időjárásban: durva lehűléssel tör be a front

A kö­vet­kező na­pok­ban he­lyen­ként akár 20 fok alá is eshet a hő­mér­sék­let.

Élvezd ki a nagy meleget, már közeleg az év lehűlése

Élvezd ki a nagy meleget, már közeleg az év lehűlése

Mu­tat­juk, hol kell vi­gyázni!

A hét­vége még kel­le­me­sen telik, de jövő héten tíz fokot is vissza­es­het a hő­mér­sék­let. Mu­tat­juk, hol kell vi­gyázni!

Kiadták a riasztást: összecsapnak az elemek, itt vigyázz ma a viharral

Kiadták a riasztást: összecsapnak az elemek, itt vigyázz ma a viharral

Bal­jós elő­re­jel­zés ér­ke­zett: heves zi­va­ta­rok­kal jön az erős szél.

Bal­jós elő­re­jel­zés ér­ke­zett a kö­vet­kező na­pokra: heves zi­va­ta­rok­kal jön az erős szél.

Közölte a meteorológia: Esővel jön a durva szél, itt kell vigyázni

Közölte a meteorológia: Esővel jön a durva szél, itt kell vigyázni

Lehűl a le­vegő hő­mér­sék­lete, de azért napos idő­sza­kokra is lehet szá­mí­tani.

Lehűl ugyan a le­vegő hő­mér­sék­lete, de azért napos idő­sza­kokra is lehet szá­mí­tani.

Durva szélvihart hoz az eső a fullasztó melegben, itt kell vigyázni

Durva szélvihart hoz az eső a fullasztó melegben, itt kell vigyázni

A le­vegő hő­mér­sék­lete csak egy ki­csit eshet vissza, de az eső­től még nem sza­ba­du­lunk. Mu­tat­juk, mikor jön a for­du­lat!

Itt lesz ma felhőszakadás, de délután jön a csavar

Ide adtak ki riasztást a felhőszakadás miatt, de délután jön a csavar

A nap is sok­szor elő fog bújni.

Bár sok esőre kell ké­szülni, azért a nap is elő fog bújni a kö­vet­kező na­pok­ban. A le­hű­lés miatt nem kell ag­gódni.

Kellemetlen fordulatot hoz az időjárás: ekkor jön a lehűlés és az eső

Kellemetlen fordulatot hoz az időjárás: ekkor jön a lehűlés és az eső

Hét­főn még napos, szá­raz időnk lesz, de a le­vegő hő­mér­sék­lete vissza­esik.

Hét­főn még napos, szá­raz időnk lesz, de a le­vegő hő­mér­sék­lete vissza­esik. Erős szélre kell ké­szülni!

Ma minden a nyakunkba szakad, délután jön a meglepetés

Ma minden a nyakunkba szakad, délután jön a meglepetés

Erős szélre is ké­szülni kell, de a meleg marad.

Erős szélre is ké­szülni kell, de a le­vegő hő­mér­sék­lete csak egy ki­csit eshet vissza nap­köz­ben.

Fagyos esővel tör ránk a felhőszakadás, íme a veszélyzónák

Fagyos esővel tör ránk a felhőszakadás, íme a veszélyzónák

A meleg meg­ma­rad.

A meleg meg­ma­rad, de a nap­sü­té­ses időbe erős szél és zi­va­ta­rok za­var­hat­nak be. Mu­tat­juk, mire ké­szülj!

Jégeső, kegyetlen vihar csap le az országra, itt kell vigyázni

Jégeső, kegyetlen vihar csap le az országra, itt kell vigyázni

Május el­se­jén még él­vez­het­jük a nyári időt, de szer­dá­tól már vi­ha­rok ne­he­zí­tik az éle­tün­ket.

Durva viharral érkezik a jégeső, itt kell ma vigyázni

Durva viharral érkezik a jégeső, itt kell ma vigyázni

Fel­hő­sza­ka­dásra és erős szélre kell ké­szülni. Ugya­n­ak­kor a meleg meg­ma­rad az esős idő­ben.

Fel­hő­sza­ka­dásra és erős szélre kell ké­szülni. Ugya­n­ak­kor a meleg meg­ma­rad az esős idő­ben.