CÍMKE: 'időjárás'
FRISS HÍREK

Több fronton támad az időjárás, ide adtak ki vészjelzést

Több fronton támad az időjárás, ide adtak ki vészjelzést

Hóval és eső­vel is meg kell küz­de­nünk a ködös idő­ben. A szél csak to­vább bor­zolja a ke­dé­lye­ket.

Hóval és eső­vel is meg kell küz­de­nünk a ködös idő­ben. A szél csak to­vább bor­zolja a ke­dé­lye­ket.

Hó és eső nehezíti meg a napot az átláthatatlan ködben

Hó és eső nehezíti meg a napot az átláthatatlan ködben

Bár a té­lies idő­től még min­dig nem sza­ba­du­lunk, kel­le­mes meg­le­pe­tést is tar­to­gat az idő­já­rás.

Bár a té­lies idő­től még min­dig nem sza­ba­du­lunk, kel­le­mes meg­le­pe­tést is tar­to­gat az idő­já­rás.

Kemény mínuszok jönnek - mutatjuk, hol lesz fagy és havazás

Kemény mínuszok jönnek - mutatjuk, hol lesz fagy és havazás

A kö­vet­kező na­pok­ban még to­vább hűl a le­vegő hő­mér­sék­lete, meg­mu­tatja igazi arcát a tél.

A kö­vet­kező na­pok­ban még to­vább hűl a le­vegő hő­mér­sék­lete, meg­mu­tatja igazi arcát a tél.

Hófúvással törnek ránk a mínuszok, erre készülj még

Hófúvással törnek ránk a mínuszok, erre készülj még

Esőre is ké­szülni kell a hi­deg­ben.

A szer­dai nap kü­lö­nö­sen kel­le­met­len lesz, hóra és esőre is ké­szülni kell a nagy hi­deg­ben. S hogy mit hoz a dél­után, il­letve a csü­tör­tök? Máris el­árul­juk.

Hófúvással keményít be a tél, mutatjuk, hol nő meg a rizikófaktor

Hófúvással keményít be a tél, mutatjuk, hol nő meg a rizikófaktor

A kö­vet­kező na­pok­ban ismét a kel­le­met­le­nebb arcát veszi elő az idő­já­rás. Ki­ad­ták a ri­asz­tást a me­te­o­ro­ló­gu­sok!

A kö­vet­kező na­pok­ban ismét a kel­le­met­le­nebb arcát veszi elő az idő­já­rás. Ki­ad­ták a ri­asz­tást!

Fordulatot hoz a tél, összecsapnak az elemek

Fordulatot hoz a tél, összecsapnak az elemek

Erre ké­szülj!

Kel­le­met­len meg­le­pe­té­se­ket tar­to­gat az idő­já­rás. Mu­tat­juk, mire kell ké­szülni a kö­vet­kező na­pok­ban!

Minden a nyakunkba szakad hétvégén, mutatjuk a rizikós területeket

Minden a nyakunkba szakad hétvégén, mutatjuk a rizikós területeket

A kö­vet­kező na­pok­ban még min­dig el­ered­het a hó, de néhol havas esőre kell ké­szülni.

Egy ciklon érezteti hatását, lehangoló idővel indul a hét

Egy ciklon érezteti hatását, lehangoló idővel indul a hét

Leg­na­gyobb bá­na­tunkra vissza­tér­nek a der­mesztő mí­nu­szok, va­la­mint jön az eső és a hó.

Leg­na­gyobb bá­na­tunkra vissza­tér­nek a der­mesztő mí­nu­szok, va­la­mint jön az eső és a hó.

Kemény mínuszokkal indul a reggel, aztán jön a meglepetés

Kemény mínuszokkal indul a reggel, aztán jön a meglepetés

Der­mesz­tően in­dul­nak a kö­vet­kező napok, de dél­után már kel­le­mes vál­to­zást hoz az idő­já­rás.

Der­mesz­tően in­dul­nak a kö­vet­kező napok, de dél­után már kel­le­mes vál­to­zást hoz az idő­já­rás.

Kritikus a hóhelyzet: összeomlik Nyugat-Magyarország

Kritikus a hóhelyzet: összeomlik Nyugat-Magyarország

Ba­le­se­tek, út­le­zá­rá­sok...

Tel­jes a káosz az or­szág nyu­gati fe­lé­ben a ha­va­zás miatt. Ba­le­se­tek, út­le­zá­rá­sok, ve­szé­lyes sza­ka­szok.

Riasztást kapott az ország, rendkívüli ónos és fagyott eső közeleg

Riasztást kapott az ország, rendkívüli ónos és fagyott eső közeleg

A me­te­o­ro­ló­gu­sok sze­rint több fron­ton támad az idő­já­rás: a sok eső mel­lett hóra és erős szélre is ké­szülni kell.

Íme a veszélyzónák: itt várható ónos eső és hóvihar

Íme a veszélyzónák: itt várható ónos eső és hóvihar

Ki­ad­ták a ri­asz­tást, az elő­re­jel­zé­sek sze­rint több fron­ton támad az idő­já­rás.

Ki­ad­ták a ri­asz­tást, az elő­re­jel­zé­sek sze­rint több fron­ton támad az idő­já­rás. Jön­nek a mí­nu­szok a sze­les idő­ben!

Bekeményít az időjárás, dermesztő hideggel indul a hét

Bekeményít az időjárás, dermesztő hideggel indul a hét

A mai nap­ban nem lesz kö­szö­net: a csí­pős, fa­gyos reg­gelt sok he­lyen ha­va­zás váltja, es­tére pedig meg­ér­ke­zik a köd is.

A mai nap­ban nem lesz kö­szö­net: a csí­pős, fa­gyos reg­gelt sok he­lyen ha­va­zás váltja, es­tére pedig meg­ér­ke­zik a köd is.

Fájdalmas csavar a februári időjárásban, tévedtek a meteorológusok

Fájdalmas csavar a februári időjárásban, tévedtek a meteorológusok

Aki nap­sü­tést re­mélt a ta­vasz kö­ze­led­té­vel, az most biz­tos szent­sé­gelni fog!

Aki nap­sü­tést re­mélt a ta­vasz kö­ze­led­té­vel, az most biz­tos szent­sé­gelni fog!

Országos hóhelyzet: A katasztrófavédelem szerint eddig még nincs baj

Országos hóhelyzet: A katasztrófavédelem szerint eddig még nincs baj

A szom­ba­ton el­kez­dő­dött ha­va­zás miatt a gyors­for­galmú utak, a fő- és mel­lék­utak szinte min­de­nütt só­ned­ve­sek...

Hóhelyzet: Ezeken a helyeken már szakad a hó...

Hóhelyzet: Ezeken a helyeken már szakad a hó...

Sok he­lyen már meg­ér­ke­zett...

Az egész or­szág a kör­mét rágva várja, hogy ránk sza­kad­jon a be­ígért tö­mén­te­len mennyi­ségű hó... Sok he­lyen már meg­ér­ke­zett...

Kiadták a riasztást: hóvihar és eső mossa el a hétvégét

Kiadták a riasztást: hóvihar és eső mossa el a hétvégét

A mí­nu­szok­kal is szá­mol­nunk kell!

A mí­nu­szok­kal is szá­mol­nunk kell a sze­les, csa­pa­dé­kos idő­ben. Mu­tat­juk, hogy hol mire kell ké­szülni!

Megőrült az időjárás: nagy eső lesz, aztán jön a meglepetés

Megőrült az időjárás: nagy eső lesz, aztán jön a meglepetés

Mu­tat­juk, mire ké­szülj!

Végre több­ször elő­bú­jik a nap, de saj­nos még így sem lesz fel­hőt­len időnk. Mu­tat­juk, mire ké­szülj!

Kiadták a vészjelzést: kínzó csavarral tör ránk a viharzóna

Kiadták a vészjelzést: kínzó csavarral tör ránk a viharzóna

A vi­ha­ros szél­ben sok esőre és ha­va­zásra is szá­mí­tani kell. Mu­tat­juk, mit ígér az elő­re­jel­zés!

A vi­ha­ros szél­ben sok esőre és ha­va­zásra is szá­mí­tani kell. Mu­tat­juk, mit ígér az elő­re­jel­zés!

Viharos széllel jön az eső, ezt tartogatja számunkra a hidegfront

Viharos széllel jön az eső, ezt tartogatja számunkra a hidegfront

A kö­vet­kező na­pok­ban ismét fagyra kell ké­szülni, rá­adá­sul még havas eső­vel is ta­lál­koz­ha­tunk.

Csavar az időjárásban: ekkor érkezik az újabb hidegfront

Csavar az időjárásban: ekkor érkezik az újabb hidegfront

Rossz hírt kö­zölt a me­te­o­ro­ló­gia.

Rossz hírt kö­zölt a me­te­o­ro­ló­gia, a kö­vet­kező na­pok­ban az eső­vel és szél­lel is szá­mol­nunk kell.

Közölte a meteorológia: szélviharral jönnek a hajnali mínuszok

Közölte a meteorológia: szélviharral jönnek a hajnali mínuszok

Az erős szél mel­lett ködre is szá­mí­tani kell.

Ködre is szá­mí­tani kell. Ugya­n­ak­kor a dél­utá­nok kel­le­me­seb­ben tel­nek majd.

Rendkívüli időt hoz a hétvége, erre készülj

Rendkívüli időt hoz a hétvége, erre készülj

Meg­lepő elő­re­jel­zés­sel ke­cseg­tet­nek a me­te­o­ro­ló­gu­sok. A kel­le­mes időbe csak a szél ron­dít­hat bele. Az eső­től végre meg­sza­ba­du­lunk!

Meg­lepő elő­re­jel­zés­sel ke­cseg­tet­nek a me­te­o­ro­ló­gu­sok. A kel­le­mes időbe csak a szél ron­dít­hat bele. Az eső­től végre meg­sza­ba­du­lunk!

Csavar az időjárásban: mutatjuk, mikor jön a szokatlan meleg

Csavar az időjárásban: mutatjuk, mikor jön a szokatlan meleg

Fel­me­leg­szik a le­vegő hő­mér­sék­lete!

Végre fel­me­leg­szik a le­vegő hő­mér­sék­lete, de né­hány kel­le­met­len­ségre azért jobb fel­ké­szülni.

Meglepő változás kíséri a havazást, erre készülj

Meglepő változás kíséri a havazást, erre készülj

Las­san fel­me­leg­szik a le­vegő.

Csü­tör­tö­kön dél­után­tól egyre job­ban fel­me­leg­szik a le­vegő, de addig még tar­to­gat meg­le­pe­té­se­ket az idő­já­rás.

Hihetünk a jóslatnak? Most kiderül, milyen lesz a 2018-as időjárás

Hihetünk a jóslatnak? Most kiderül, milyen lesz a 2018-as időjárás

Ja­nuár 25-én, a népi jós­lat sze­rint a tél kö­zepe van, azaz ma dől el, hogy mi­lyen lesz a kö­vet­kező hó­na­pok idő­já­rása!

Ja­nuár 25-én, a népi jós­lat sze­rint a tél kö­zepe van, azaz ma dől el, hogy mi­lyen lesz a kö­vet­kező hó­na­pok idő­já­rása!

Kiadták a riasztást az ónos eső miatt, mutatjuk a veszélyzónákat

Kiadták a riasztást az ónos eső miatt, mutatjuk a veszélyzónákat

Ha­va­zásra és néhol erős szélre is ké­szülni kell a hideg idő­ben.

Ha­va­zásra és néhol erős szélre is ké­szülni kell a hideg idő­ben. Vi­gyázz, ha ónos eső­ben in­dulsz útnak!

Bekeményít a tél, jön a hó: erre figyelmeztetnek a meteorológusok

Bekeményít a tél, jön a hó: erre figyelmeztetnek a meteorológusok

Va­sár­napra a ha­va­zás miatt ri­asz­tást is ki­ad­tak, több me­gyé­ben is je­len­tős mennyi­ségű hó fog esni.

Figyelmeztet a meteorológia: havazással érkeznek a mínuszok

Figyelmeztet a meteorológia: havazással érkeznek a mínuszok

A borús idő­höz pára és köd is tár­sul hét­vé­gén. A vi­ha­ros szél pedig csak még to­vább bor­zolja a ke­dé­lye­ket.

Közölte a meteorológia: veszélyes ónos esővel jön a havazás

Közölte a meteorológia: veszélyes ónos esővel jön a havazás

A kö­vet­kező na­pok­ban több fron­ton támad az idő­já­rás.

A kö­vet­kező na­pok­ban több fron­ton támad az idő­já­rás. Jó hír vi­szont, hogy gyak­ran elő­bú­jik a nap!

Ónos esővel jön a fagyos szél, mutatjuk a veszélyzónákat

Ónos esővel jön a fagyos szél, mutatjuk a veszélyzónákat

Haj­nal­ban fagyra kell ké­szülni, de más kel­le­met­len­sé­get is tar­to­gat az idő­já­rás. Ne hagyd ott­hon az es­er­nyőt!

Haj­nal­ban fagyra kell ké­szülni, de más kel­le­met­len­sé­get is tar­to­gat az idő­já­rás. Ne hagyd ott­hon az es­er­nyőt!

Több fronton támad az időjárás, erre nem számítottál

Több fronton támad az időjárás, erre nem számítottál

El­bú­csúz­ha­tunk az enyhe idő­já­rás­tól. Az ónos esőt ha­va­zás kö­veti, de a mí­nu­szok­tól sem sza­ba­du­lunk.

El­bú­csúz­ha­tunk az utóbbi hetek enyhe idő­já­rá­sá­tól. Az ónos esőt most ha­va­zás kö­veti, de a mí­nu­szok­tól sem sza­ba­du­lunk.

Kiadták a riasztást: veszélyes ónos esővel jön a dermesztő hideg

Kiadták a riasztást: veszélyes ónos esővel jön a dermesztő hideg

Na­gyon vi­gyázz a csú­szós uta­kon!

Na­gyon vi­gyázz a csú­szós uta­kon! Saj­nos a hótól és az erős szél­től sem sza­ba­du­lunk a mí­nu­szok­ban.

Dermesztő hideggel érkezik a hó, ebben nem lesz köszönet

Dermesztő hideggel érkezik a havazás, ebben nem lesz köszönet

A hét ele­jén je­len­tő­sen lehűl a le­vegő.

A hét ele­jén je­len­tő­sen lehűl a le­vegő, még a nap­sü­tés­ben is va­cogni fo­gunk - és még a szél sem kímél min­ket!

Elképesztő felvételek: így csapott le a tél az országra

Elképesztő felvételek: így csapott le a tél az országra

Hó­ta­karó bo­rítja az or­szá­got.

Hó­ta­karó bo­rítja az or­szá­got, és hét­főn még to­vábbi ha­va­zás vár­ható.

Köd telepszik az országra, borongós idővel folytatódik a hét

Köd telepszik az országra, borongós idővel folytatódik a hét

Saj­nos az idő­já­rás elő­ve­szi ko­mo­rabb arcát, így a kö­vet­kező na­pok­ban több kel­le­met­len­ség­gel is szá­mol­nunk kell.

Megőrült az időjárás, jön az év lehűlése

Megőrült az időjárás, jön az év lehűlése

A kö­vet­kező na­pok­ban egyre der­mesz­tőbb időre kell ké­szülni. Saj­nos az elő­re­jel­zé­sek sze­rint a hótól és az erős szél­től sem sza­ba­du­lunk!

A kö­vet­kező na­pok­ban egyre der­mesz­tőbb időre kell ké­szülni. Saj­nos az elő­re­jel­zé­sek sze­rint a hótól és az erős szél­től sem sza­ba­du­lunk!

Nem várt idő ront ránk hétvégén, jön a kíméletlen tél

Nem várt idő ront ránk hétvégén, jön a kíméletlen tél

Ha­va­zás­sal jön­nek a mí­nu­szok!

Most meg­mu­tatja igazi arcát az idő­já­rás, és ebben saj­nos nem lesz kö­szö­net. Ha­va­zás­sal jön­nek a mí­nu­szok!

Hóval és erős széllel jön a front, ebben nem lesz köszönet

Hóval és erős széllel jön a front, ebben nem lesz köszönet

Mu­tat­juk, hol vár­ható eső és hó.

Mu­tat­juk, hol kell esős, sőt havas időre ké­szülni. Saj­nos a szél csak to­vább bor­zolja a ke­dé­lye­ket.

Ez nagyon durva: teljesen megőrül Magyarország időjárása!

Ez nagyon durva: teljesen megőrül Magyarország időjárása!

Olyat mu­ta­tunk, ami egé­szen biz­tos, hogy neked is meg­döb­bentő lesz.

Olyat mu­ta­tunk, ami egé­szen biz­tos, hogy neked is meg­döb­bentő lesz. Mi alig té­rünk ma­gunk­hoz.

Ezért nincs tél Magyarországon, itt a magyarázat

Ezért nincs tél Magyarországon, itt a magyarázat

Ta­valy ilyen­kor be­fa­gyott a Ba­la­ton, Nóg­rád­ban -28 fok volt. Hogy­hogy idén Af­ri­ká­ban és a ten­ge­ren­tú­lon van tél?

Ta­valy ilyen­kor be­fa­gyott a Ba­la­ton, Nóg­rád­ban -28 fok volt. Hogy­hogy idén Af­ri­ká­ban és a ten­ge­ren­tú­lon van tél?

Riasztást kapott az ország, veszélyes helyzeteket teremthet az időjárás

Riasztást kapott az ország, veszélyes helyzeteket teremthet az időjárás

Az elő­re­jel­zé­sek sze­rint át­lát­ha­tat­lan köd­del in­dul­nak a reg­ge­lek. Azt is mu­tat­juk, mikor jön az eső!

Itt a világvége, már Afrikában is havazik - Videó

Itt a világvége, már Afrikában is havazik - Videó

Az idei tél tény­leg meg­bo­lon­dult.

Az idei tél tény­leg meg­bo­lon­dult: míg ná­lunk kora ta­va­szias idő van, az Af­rika mel­letti Szaúd-Ará­bi­á­ban durva ha­va­zás volt.

Vigyázat, ma sáros eső eshet!

Vigyázat, ma sáros eső eshet!

Fur­csa lég­köri je­len­ség tanúi le­he­tünk ma: ér­ke­zik a sza­ha­rai por, ami­től sáros lesz az eső. El­árul­juk azt is, mikor jön a le­hű­lés!

Fur­csa lég­köri je­len­ség tanúi le­he­tünk ma: ér­ke­zik a sza­ha­rai por, ami­től sáros lesz az eső. El­árul­juk azt is, mikor jön a le­hű­lés!

Hihetetlen idővel köszönt ránk a vasárnap

Hihetetlen idővel köszönt ránk a vasárnap

Igazi ta­va­szias idő lesz va­sár­nap, a hő­mérő hi­gany­szála a 16 fokot is el­ér­heti.

Igazi ta­va­szias idő lesz va­sár­nap, a hő­mérő hi­gany­szála a 16 fokot is el­ér­heti.

Durva széllel érkezik az eső, de még reggel jön az igazi meglepetés

Durva széllel érkezik az eső, de még reggel jön az igazi meglepetés

Át­lát­ha­tat­lan köd te­lep­szik az or­szágra, ami­től az elő­re­jel­zé­sek sze­rint nap­köz­ben sem sza­ba­du­lunk.

Zuhéval folytatódik a hét, íme a veszélyzónák

Zuhéval folytatódik a hét, íme a veszélyzónák

Mu­tat­juk, hol lesz a leg­hi­de­gebb!

A kö­vet­kező na­pok­ban néhol eső­vel és erős szél­lel is szá­molni kell. Mu­tat­juk, hol lesz a leg­hi­de­gebb!

Lehetetlen idővel köszönt be a hétvége, erre készülj

Lehetetlen idővel köszönt be a hétvége, erre készülj

Bár a hő­mér­sék­let ked­ve­zően ala­kul, azért tar­to­gat kel­le­met­len meg­le­pe­té­se­ket is az idő­já­rás.

Bár a hő­mér­sék­let ked­ve­zően ala­kul, azért tar­to­gat kel­le­met­len meg­le­pe­té­se­ket is az idő­já­rás.

Megöli a növényeinket a langyos január

Megöli a növényeinket a langyos január

Hoz­zá­szok­tunk az el­múlt évek­ben, hogy ke­mény faggyal kö­szönt ránk az új év, idén vi­szont jó­sze­ré­vel ta­vaszt ho­zott. Bár a han­gu­la­tunk­nak jót tesz az enyhe ja­nuár, a nö­vé­nyek­nek nem.

Hoz­zá­szok­tunk az el­múlt évek­ben, hogy ke­mény faggyal kö­szönt ránk az új év, idén vi­szont jó­sze­ré­vel ta­vaszt ho­zott. Bár a han­gu­la­tunk­nak és a fű­tési szám­lánk­nak jót tesz az enyhe ja­nuár, a me­ző­gaz­dász sze­rint meg­lesz ennek a böjtje! Egy biz­tos: hó­la­pátra nem lesz szük­sé­günk.

Pécsett már virágzik a hóvirág: ilyen időnk lesz januárban

Pécsett már virágzik a hóvirág: ilyen időnk lesz januárban

Vajon csak az enyhe idő­já­rás tré­fálta meg, vagy ez már azt je­lenti, hogy ha­ma­rabb véget ér idén a tél?

Vajon csak az enyhe idő­já­rás tré­fálta meg, vagy ez már azt je­lenti, hogy ha­ma­rabb véget ér idén a tél?

Ez durva! - Elképesztő lesz 2018 időjárása!

Ez durva! - Elképesztő lesz 2018 időjárása!

Meg­néz­tük, mit tar­to­gat­nak a kö­vet­kező hó­na­pok...

Meg­néz­tük, mit tar­to­gat­nak a kö­vet­kező hó­na­pok a me­te­o­ro­ló­gu­sok sze­rint. Nem hit­tünk a sze­münk­nek...

Kiadták a riasztást: ónos eső csap le az országra

Kiadták a riasztást: ónos eső csap le az országra

Az eső mellé köd is lesz.

Az ónos eső ve­szé­lye miatt több me­gyére fi­gyel­mez­te­tést adott ki a me­te­o­ro­ló­giai szol­gá­lat.

Váratlan fordulatot hoz a szilveszteri időjárás, erre készülj

Váratlan fordulatot hoz a szilveszteri időjárás, erre készülj

Enyhe idő lesz va­sár­nap.

Szom­bat es­té­től ismét eny­hébb lég­tö­me­gek ér­kez­nek Ma­gyar­or­szág felé, amik be­fo­lyá­sol­ják a szil­vesz­teri idő­já­rást!

Figyelmeztetnek a meteorológusok: kegyetlen fordulat az időjárásban

Figyelmeztetnek a meteorológusok: kegyetlen fordulat az időjárásban

Több me­gyére is ki­ad­ták a ri­asz­tást a köd miatt, az au­tó­sok na­gyon rossz lá­tási vi­szo­nyokra szá­mít­hat­nak.

Ezt nem ússzuk meg: nagy meglepetést tartogat az időjárás év végére

Ezt nem ússzuk meg: nagy meglepetést tartogat az időjárás év végére

Az év utolsó nap­ja­i­ban ha­vaz­hat, de az ónos esőt sem ússzuk meg.

Az év utolsó nap­ja­i­ban ha­vaz­hat, de az ónos esőt sem ússzuk meg.

Kegyetlen fordulattal zárja az évet az időjárás, durva napok jönnek

Kegyetlen fordulattal zárja az évet az időjárás, durva napok jönnek

Az év utolsó nap­jain hideg, esős időre kell szá­mí­tani, he­lyen­ként ónos eső is eshet.

Keményen odacsap az időjárás: durva lehűléssel érkezik a front

Keményen odacsap az időjárás: durva lehűléssel érkezik a front

A szo­kat­la­nul enyhe idő­já­rást egy hi­deg­front sza­kítja meg, végre ha­va­zásra is szá­mít­ha­tunk.

Kiadták a riasztást, durva köddel folytatódik az ünnep

Kiadták a riasztást, durva köddel folytatódik az ünnep

Sűrű ködre kell szá­mí­tani ka­rá­csony más­nap­ján, de nem­so­kára a várva várt hó is meg­ér­ke­zik.

Sűrű ködre kell szá­mí­tani ka­rá­csony más­nap­ján, de nem­so­kára a várva várt hó is meg­ér­ke­zik.

Rémisztő jóslat az év utolsó napjára

Rémisztő jóslat az év utolsó napjára

Ren­de­sen fel kell öl­töz­nünk a szil­vesz­teri bu­lira, ugyanis extra hideg idő­já­rás kö­ze­le­dik fe­lénk az év utolsó nap­jára.

Ren­de­sen fel kell öl­töz­nünk a szil­vesz­teri bu­lira, ugyanis extra hideg idő­já­rás kö­ze­le­dik fe­lénk az év utolsó nap­jára.

Ilyen idő lesz ma, Szenteste napján

Ilyen idő lesz ma, Szenteste napján, lesz okunk az örömre

Bár el­kez­dő­dött a sí­sze­zon, az or­szág döntő ré­szén nem fehér a ka­rá­csony...

Bár több hazai pá­lyán is el­kez­dő­dött a sí­sze­zon, az or­szág döntő ré­szén nem fehér az idei ka­rá­csony...

Kettészakad az ország: változékony időjárást ígér az ünnep

Kettészakad az ország: változékony időjárást ígér az ünnep

Néhol ködös, szürke idő­vel, más­hol nap­sü­tés­sel telik az ünnep, mu­tat­juk az or­szág kü­lön­böző tá­jain, mire lehet szá­mí­tani:

Néhol ködös, szürke idő­vel, más­hol nap­sü­tés­sel telik az ünnep, mu­tat­juk az or­szág kü­lön­böző tá­jain, mire lehet szá­mí­tani:

Hatalmas meglepetést tartogat a karácsonyi időjárás, erre számíts

Hatalmas meglepetést tartogat a karácsonyi időjárás, erre számíts

A kö­vet­kező na­pok­ban szo­kat­la­nul enyhe idő lesz, ha­va­zásra sem lehet szá­mí­tani.

A kö­vet­kező na­pok­ban szo­kat­la­nul enyhe idő lesz, ha­va­zásra sem lehet szá­mí­tani.

Durva meglepetést tartogat az időjárás: ebben nem lesz köszönet

Durva meglepetést tartogat az időjárás: ebben nem lesz köszönet

A fa­gyos idő után bo­ru­lás és eső, havas eső, de még ónos eső is jöhet, ha­va­zásra vi­szont csak kevés he­lyen szá­mít­ha­tunk.

Bekeményít a tél, jönnek az eddigi legdurvább mínuszok

Bekeményít a tél, jönnek az eddigi legdurvább mínuszok

Na­gyon vi­gyázz!

Na­gyon vi­gyázz! A párás, ködös reg­ge­lek ve­szé­lyes hely­ze­te­ket te­remt­het­nek a köz­le­ke­dés­ben.

Váratlan fordulat az időjárásban, ennek sokan nem fognak örülni

Váratlan fordulat az időjárásban, ennek sokan nem fognak örülni

Csü­tör­tö­kön me­leg­front ér­ke­zik Ma­gyar­or­szágra.

Csü­tör­tö­kön me­leg­front ér­ke­zik Ma­gyar­or­szágra, amely ha­va­zást és esőt is hoz ma­gá­val.

Bekeményít az időjárás: köddel érkezik a fagy

Bekeményít az időjárás: köddel érkezik a fagy

Ne­he­zen indul a hétfő: hó­esés, néhol ónos eső kí­séri a der­mesztő hi­de­get, a to­váb­bi­ak­ban sem szá­mít­ha­tunk sok jóra.

Ne­he­zen indul a hétfő: hó­esés, néhol ónos eső kí­séri a der­mesztő hi­de­get, a to­váb­bi­ak­ban sem szá­mít­ha­tunk sok jóra.

Megdőlt a jóslat: Most kiderül, hogy idén fehér karácsonyunk lesz-e

Megdőlt a jóslat: Most kiderül, hogy idén fehér karácsonyunk lesz-e

Hoppá! Az ed­di­gi­ek­hez ké­pest egész mást ígér­nek az elő­re­jel­zé­sek.

Hoppá! Az ed­di­gi­ek­hez ké­pest egész mást ígér­nek az elő­re­jel­zé­sek.

Minden a nyakunkba szakad: fagyos eső és hó tör ránk a hétvégén

Minden a nyakunkba szakad: fagyos eső és hó tör ránk a hétvégén

Saj­nos a kö­vet­kező na­pok­ban a mí­nu­szok­tól és a vi­ha­ros szél­től sem sza­ba­du­lunk. Ki­ad­ták a ri­asz­tást!

Közölte a meteorológiai: durva ónos esővel jön az újabb lehűlés

Közölte a meteorológiai: durva ónos esővel jön az újabb lehűlés

Na­gyon vi­gyázz a csú­szós uta­kon, az idő­já­rás most ve­szé­lyes hely­ze­te­ket te­rem­het. És ez még nem min­den!

Drasztikus lehűléssel folytatódik a hét, nem ússzuk meg ennyivel

Drasztikus lehűléssel folytatódik a hét, nem ússzuk meg ennyivel

Be­ke­mé­nyít az idő­já­rás.

A kö­vet­kező na­pok­ban be­ke­mé­nyít az idő­já­rás, és a hi­deg­ben sok esőre és hóra is ké­szülni kell.

Elképesztő idő jön, megérkezett az influenza is

Elképesztő idő jön, megérkezett az influenza is

De­cem­ber kö­ze­pén jön a ta­vasz!

De­cem­ber kö­zepe van, de jön a ta­vasz! Ma és hol­nap le­te­het­jük a té­li­ka­bá­tot. So­ka­kat meg­vi­sel a hir­te­len jött meleg, de az influ­enza is gyor­sab­ban ter­jed.

Bekeményít az időjárás, özönvízzel támad a tél

Bekeményít az időjárás, özönvízzel támad a tél

Nagy szük­ség lesz ma az es­er­nyőkre: ki­ad­ták a ri­asz­tást az eső miatt, de több he­lyen ha­vazni is fog.

Nagy szük­ség lesz ma az es­er­nyőkre: ki­ad­ták a ri­asz­tást az eső miatt, de több he­lyen ha­vazni is fog. Ebben nem lesz kö­szö­net!

Ma 18 fok lehet, de vajon fehér lesz a karácsony? Kiderült...

Ma 18 fok lehet, de vajon fehér lesz a karácsony? Kiderült...

Ta­va­szi­asra for­dult az idő­já­rás!

Ta­va­szi­asra for­dult az idő­já­rás: ma akár 18 fok is lehet az or­szág­ban, meg­dől­het­nek a ko­rábbi me­leg­re­kor­dok!

Sárga jelzés: meleg lesz, de még ma jön a váratlan, durva fordulat

Sárga jelzés: meleg lesz, de még ma jön a váratlan, durva fordulat

A sok eső mel­lett vi­ha­ros szélre szá­mít­ha­tunk. A me­te­o­ro­ló­gu­sok sze­rint újabb le­hű­lésre kell ké­szülni.

Bejelentették a meteorológusok: durva fordulatot vesz az időjárás

Bejelentették a meteorológusok: durva fordulatot vesz az időjárás

Míg va­sár­nap mí­nu­szo­kat lehet mérni, kedd­től már ta­va­szi meleg kö­szönt be.

Míg va­sár­nap reg­gel durva mí­nu­szo­kat lehet mérni, kedd­től már ta­va­szi meleg kö­szönt be.

Váratlan fordulatot hoz a héten az időjárás. Erre készüljetek!

Váratlan fordulatot hoz a héten az időjárás. Erre készüljetek!

Ke­mény lesz. Ilyenre em­lé­ke­ink sze­rint még nem volt példa.

Ke­mény lesz. Ilyenre em­lé­ke­ink sze­rint még nem volt példa. A for­du­lat hét­főn áll be.

Többféle riasztást kapott az ország: hidegfronttal keményít be a tél

Többféle riasztást kapott az ország: hidegfronttal keményít be a tél

A me­te­o­ro­ló­gu­sok nem sok jót ígér­nek hét­vé­gére. A kö­vet­kező na­pok­ban ha­va­zás is ér­ke­zik a der­mesztő mí­nu­szok­kal.

Kettészakad az ország: elmossa a pénteket az eső, kiadták a riasztást

Kettészakad az ország: elmossa a pénteket az eső, kiadták a riasztást

Újabb hi­deg­front kö­ze­leg az or­szág felé, amely le­hűti a le­ve­gőt és más kel­le­met­len­sé­ge­ket is hoz ma­gá­val.

Fehér karácsonyunk lesz? Máris mutatjuk, milyen meglepőt húz a december...

Fehér karácsonyunk lesz? Máris mutatjuk, milyen meglepőt húz a december...

Szo­kat­lan de­cem­beri na­pokra ké­szül­he­tünk.

Szo­kat­lan de­cem­beri na­pokra ké­szül­he­tünk. Most ki­de­rül, hogy mire szá­mít­hatsz ka­rá­csony­kor.

Újabb hidegfront tör be az országba, rendkívüli időt hoz

Újabb hidegfront tör be az országba, rendkívüli időt hoz

Mu­tat­juk, hogy a me­te­o­ro­ló­gu­sok sze­rint hol kell hóra és esőre ké­szülni! A szél csak to­vább bor­zolja a ke­dé­lye­ket.

Mu­tat­juk, hogy a me­te­o­ro­ló­gu­sok sze­rint hol kell hóra és esőre ké­szülni! A szél csak to­vább bor­zolja a ke­dé­lye­ket.

Újabb fordulatot hoz az időjárás, ez jön az ónos eső után

Újabb fordulatot hoz az időjárás, ez jön az ónos eső után

Esőre és hóra kell ké­szülni.

A kö­vet­kező na­pok­ban esőre és hóra kell ké­szülni. Saj­nos, az elő­re­jel­zé­sek sze­rint a szél­vi­ha­rok­tól sem sza­ba­du­lunk. A csú­nyáb­bik arcát mu­tatja a tél.

Extrém hideg sújtja Európát, ez vár ránk

Extrém hideg sújtja Európát, ez vár ránk

Hét éve nem volt ilyen hideg de­cem­ber Eu­ró­pá­ban.

Hét éve nem volt olyan hideg de­cem­ber Eu­ró­pá­ban, mint ami­lyen most vár­ható. Ext­rém fagy fe­nye­geti az öreg kon­ti­nenst idén télen - fi­gyel­mez­tet­nek a szak­em­be­rek.

Bekeményít az időjárás, veszélyes ónos esővel jön a havazás

Bekeményít az időjárás, veszélyes ónos esővel jön a havazás

Erős szélre és mí­nu­szokra kell ké­szülni, de ennyi­vel sem ússzuk meg!

Az elő­re­jel­zé­sek sze­rint erős szélre és mí­nu­szokra kell ké­szülni, de még ennyi­vel sem ússzuk meg!