CÍMKE: 'időjárás'

Belegondolni is szörnyű, milyen időjárás lesz a héten

Belegondolni is szörnyű, milyen időjárás lesz a héten

Mára még vi­har­ri­asz­tá­so­kat ad ki a me­te­o­ro­ló­giai szol­gá­lat, de már kö­ze­leg a per­zselő for­ró­ság.

Kiadták a riasztást: csak pár óra van hátra, brutális vihar csap le az országra

Kiadták a riasztást: csak pár óra van hátra, brutális vihar csap le az országra

Az egész or­szágra ri­asz­tást adott ki a me­te­o­ro­ló­giai szol­gá­lat.

Az egész or­szágra ri­asz­tást adott ki a me­te­o­ro­ló­giai szol­gá­lat.

Komoly hidegfront száguld felénk, itt várható ma óriási vihar

Komoly hidegfront száguld felénk, itt várható ma óriási vihar

Na­rancs­sárga ri­asz­tást is ki­ad­tak a heves zi­va­ta­rok miatt.

Na­rancs­sárga ri­asz­tást is ki­ad­tak a heves zi­va­ta­rok miatt.

Hihetetlen, 63 éves rekord dőlt meg Fonyódon a tegnapi esőben

Hihetetlen, 63 éves rekord dőlt meg Fonyódon a tegnapi esőben

Ha­tal­mas vihar sö­pört végig az egész or­szá­gon szerda dél­után és kora este.

Ha­tal­mas vihar sö­pört végig az egész or­szá­gon szerda dél­után és kora este.

Emiatt tervezhetetlen idén a nyaralás

Emiatt tervezhetetlen idén a nyaralás

Ki­szá­mít­ha­tat­lanná vált az idő­já­rás: hol tom­bol a ká­ni­kula, hol esik.

Ki­szá­mít­ha­tat­lanná vált az idő­já­rás: hol tom­bol a ká­ni­kula, hol zuhog az eső, és senki meg nem mondja előre - a me­te­o­ro­ló­gu­so­kat is be­le­értve -, mikor mire szá­mít­sunk!

Nem a hőség lesz az egyetlen, ami megkeseríti az életünket a héten

Nem a hőség lesz az egyetlen, ami megkeseríti az életünket a héten

Talán az ed­di­gi­nél is bru­tá­li­sabb idő vár ránk az el­kö­vet­ke­zendő na­pok­ban.

Talán az ed­di­gi­nél is bru­tá­li­sabb idő­já­rás vár ránk az el­kö­vet­ke­zendő na­pok­ban. Jobb lesz fel­ké­szülni!

Pusztító jégesővel csapott le Budapestre a vihar

Pusztító jégesővel csapott le Budapestre a vihar

Di­ó­nyi jég esett az égből.

Míg dél­előtt alig le­he­tett ki­menni az ut­cára a rek­kenő hőség miatt, addig kora dél­után a fő­vá­rosra le­csapó jég­eső ne­he­zí­tette meg az em­be­rek éle­tét.

Kiadták a riasztást, durva vihar csap le az országra

Kiadták a riasztást, durva vihar csap le az országra

Fel­hő­sza­ka­dás, jég­eső jön.

Va­sár­nap még ká­ni­kula lesz, de fel­hő­sza­ka­dásra, jég­esőre kell ké­szülni.

Hihetetlen, 20 fok különbség volt az ország két része között

Hihetetlen, 20 fok különbség volt az ország két része között

Míg ke­le­ten hő­ség­ri­adó volt, nyu­ga­ton le­csa­pott a vihar.

Míg ke­le­ten hő­ség­ri­adó volt, nyu­ga­ton le­csa­pott a vihar.

Árvíz után tikkasztó forróság, hőségriasztás jön

Árvíz után tikkasztó forróság, hőségriasztás jön

A kö­vet­kező na­pok­ban fo­ko­zó­dik a meleg, a hét má­so­dik fe­lé­ben 35-36 fok is lehet.

A kö­vet­kező na­pok­ban fo­ko­zó­dik a meleg, a hét má­so­dik fe­lé­ben 35-36 fok is lehet.

Brutális viharokra készülhetünk, az egész országra kiadták a riasztást

Brutális viharokra készülhetünk, az egész országra kiadták a riasztást

A héten meleg idő lesz, sok zá­porra és zi­va­tarra kell szá­mí­tani, sőt he­lyen­ként fel­hő­sza­ka­dás és jég­eső is lesz.

Végre itt a nyár: ez vár ránk a hét utolsó napján

Végre itt a nyár: ez vár ránk a hét utolsó napján

Va­sár­nap is marad a szom­bati jó idő.

Va­sár­nap is marad a szom­bati jó idő, az elő­re­jel­zést látva nincs is jobb al­ka­lom egy kis sza­bad­idős te­vé­keny­ségre!

Megjött az igazi nyár, mutatjuk, mennyire lesz meleg a napokban

Megjött az igazi nyár, mutatjuk, mennyire lesz meleg a napokban

He­lyen­ként fris­sítő zápor ugyan eshet, de sok nap­sü­tésre és egyre me­le­gebb időre szá­mít­ha­tunk.

He­lyen­ként fris­sítő zápor ugyan eshet, de sok nap­sü­tésre és egyre me­le­gebb időre szá­mít­ha­tunk.

Szomorú hírt közölt a meteorológia a júniusi időjárásról

Szomorú hírt közölt a meteorológia a júniusi időjárásról

A jú­nius is sok eső­vel kez­dő­dik a hét­vé­gén. Emel­lett vi­szont me­leg­szik a le­vegő, va­sár­nap néhol 27 fok is lehet.

A jú­nius is sok eső­vel kez­dő­dik a hét­vé­gén. Emel­lett vi­szont me­leg­szik a le­vegő, va­sár­nap néhol 27 fok is lehet - derül ki az Or­szá­gos Me­te­o­ro­ló­giai Szol­gá­lat or­szá­gos, kö­zép­távú elő­re­jel­zé­sé­ből, ame­lyet csü­tör­tö­kön jut­tat­tak el az MTI-nek.

Szokatlan kijelentést tett Pataky Attila, hirtelen fogyásáról is beszélt

Szokatlan kijelentést tett Pataky Attila, hirtelen fogyásáról is beszélt

A ze­nész ál­lítja, képes be­fo­lyá­solni az idő­já­rás ala­ku­lá­sát.

A ze­nész ál­lítja, képes be­fo­lyá­solni az idő­já­rás ala­ku­lá­sát...

Kiderült, mennyit kell még várni a nyárra

Kiderült, mennyit kell még várni a nyárra

Ele­inte úgy tűnt, hogy ide­je­ko­rán, május végén rob­ban be a nyár.

Ele­inte úgy tűnt, hogy ide­je­ko­rán, május végén rob­ban be a nyár, ám a hosszú távú elő­re­jel­zé­sek sze­rint erre még várni kell, de már csak né­hány napot. Addig vi­szont zá­po­rok, zi­va­ta­rok és szél egy­aránt jö­het­nek.

Nincsenek jó híreink, ezt tartogatja még az időjárás a héten

Nincsenek jó híreink, ezt tartogatja még az időjárás a héten

Leg­alább nem lesz hideg.

A hét kö­vet­kező nap­jain is sze­les, esős időre kell szá­mí­ta­nunk, de leg­alább nem lesz hideg.

Ázsia után arckezelésre szorul Gáspár Evelin

Ázsia után arckezelésre szorul Gáspár Evelin

Gás­pár Eve­lin él­vezte a for­ga­tást.

Gás­pár Eve­lin él­vezte a for­ga­tást, de a bőrét meg­vi­selte az uta­zás.

Kemény napnak nézünk elébe: a hétfői időjárás nem viccel!

Kemény napnak nézünk elébe: a hétfői időjárás nem viccel!

Annyi ese­mény­ben lesz ré­szünk, hogy csak kap­kod­juk a fe­jün­ket.

Annyi ese­mény­ben lesz ré­szünk, hogy csak kap­kod­juk a fe­jün­ket.

Kiadták a riasztást: Óriási felhőszakadás és jégeső tart felénk

Kiadták a riasztást: Óriási felhőszakadás és jégeső tart felénk

Éj­szaka is eshet.

Az éj­szaka sem min­den­hol lesz csa­pa­dék­men­tes, a zi­va­ta­rok vár­ha­tóan a reg­geli órákra hagy­ják el az or­szá­got északi irányba.

Ennyit a tavaszról, szörnyű időjárás várható vasárnap!

Ennyit a tavaszról, szörnyű időjárás várható vasárnap!

Le­hű­lésre kell szá­mí­tani.

A hét utolsó nap­ján a szom­bat­hoz ké­pest egy­ál­ta­lán nem lesz jó idő, esőre és újabb le­hű­lésre kell szá­mí­tani.

Nem rakjuk zsebre, amit a nyár tartogat: íme a meteorológusok jóslata

Nem rakjuk zsebre, amit a nyár tartogat: íme a meteorológusok jóslata

Kő­ke­mény meg­le­pe­tést tar­to­gat a nyár az idei évre.

Kő­ke­mény meg­le­pe­tést tar­to­gat a nyár az idei évre.

Kiadták a riasztást, pokoli idő csap le az országra

Kiadták a riasztást, pokoli idő csap le az országra

Vi­ha­ros szél tom­bol majd és az eső­től sem sza­ba­du­lunk.

Vi­ha­ros szél tom­bol majd és az eső­től sem sza­ba­du­lunk.

Kettészakad az ország, ezeken a tájakon lesz tomboló vihar

Kettészakad az ország, ezeken a tájakon lesz tomboló vihar

A kö­vet­kező na­pok­ban is sok eső lesz.

A kö­vet­kező na­pok­ban is sok eső lesz, he­lyen­ként pedig a vi­ha­ros szél is meg­erő­sö­dik majd.

Bedurvul az időjárás: rengeteg eső lesz, több fokkal hidegebb jön

Bedurvul az időjárás: rengeteg eső lesz, több fokkal hidegebb jön

Alig állt el az eső, máris vissza­tér­nek a zá­po­rok és zi­va­ta­rok, or­szág­szerte je­len­tős mennyi­ségű csa­pa­dékra kell ké­szülni.

Változékony időjárás jön, ekkor lélegezhetünk fel egy kicsit

Változékony időjárás jön, ekkor lélegezhetünk fel egy kicsit

Az or­szág egyes tá­jain még a jövő héten is eshet.

Az or­szág egyes tá­jain még a jövő héten is eshet, ennek meg­fe­le­lően a hő­mér­sék­let­ben is nagy kü­lönb­sé­gek lesz­nek.

Még csak most jön a java, újult erővel csap le ránk az időjárás

Még csak most jön a java, újult erővel csap le ránk az időjárás

A héten kap­tunk pár szá­raz napot, de ha­ma­ro­san újra elő kell ven­nünk az es­er­nyő­ket.

A héten kap­tunk pár szá­raz napot, de ha­ma­ro­san újra elő kell ven­nünk az es­er­nyő­ket.

Végre valami jó is jön a reggeli fagy után, mindenhol kisüt majd a nap

Végre valami jó is jön a reggeli fagy után, mindenhol kisüt majd a nap

Az utóbbi na­pok­ban je­len­tő­sen le­hűlt az idő és a napot sem lát­hat­tuk. A to­váb­bi­ak­ban sem lesz meleg, de végre elő­bú­jik a nap.

Rengeteg eső jön még, de meglepetéseket is tartogat az időjárás

Rengeteg eső jön még, de meglepetéseket is tartogat az időjárás

A héten még ki­tart a csa­pa­dé­kos idő.

A héten még ki­tart a csa­pa­dé­kos idő, reg­ge­lente pedig akár fagy is lehet.

Megdőlt a hidegrekord a Kékestetőn és Budapesten is hétfőn

Micsoda időjárás: megdőlt a hidegrekord a Kékestetőn és Budapesten is a hét első napján

A Kék­es­te­tőn mind­össze 2,3 fok, míg a fő­vá­ros­ban, a János-he­gyen 5,5 fok volt a csúcs­hő­mér­sék­let május 6-án.

A Kék­es­te­tőn mind­össze 2,3 fokot mér­tek, míg a fő­vá­ros­ban, a János-he­gyen 5,5 fok volt a csúcs­hő­mér­sék­let május 6-án, hét­főn.

Nézd meg testközelből a Magyarországon áthaladó szupercellát

Nézd meg testközelből a Magyarországon áthaladó szupercellát

Szom­ba­ton egy szu­perc­ella moz­gott az Al­föl­dön, Fel­győ mel­lett pedig lát­vá­nyos képek ké­szül­tek róla.

Szom­ba­ton egy szu­perc­ella moz­gott az Al­föl­dön, Fel­győ mel­lett pedig lát­vá­nyos képek ké­szül­tek róla.

Havas eső és fagyok, eddig kell még kibírnunk a télies időt

Havas eső és fagyok, eddig kell még kibírnunk a télies időt

A jövő hét kö­ze­péig nem vár­ható eny­hü­lés, addig esős, hűvös időre kell ké­szül­nünk.

A jövő hét kö­ze­péig nem vár­ható eny­hü­lés, addig esős, hűvös időre kell ké­szül­nünk.

Most igazán próbára tesz az időjárás: vihar és havas eső is várható

Most igazán próbára tesz az időjárás: vihar és havas eső is várható

A kö­vet­kező na­pok­ban je­len­tő­sen vissza­esik a hő­mér­sék­let és sok esőre kell szá­mí­tani.

Így élte át a szemtanú a romániai tornádót

Így élte át a szemtanú a romániai tornádót

Eu­ró­pá­ban ritka lég­köri je­len­ség a tor­nádó.

Eu­ró­pá­ban ritka lég­köri je­len­ség a tor­nádó, ezért is volt meg­lepő, hogy ked­den vé­gig­sö­pört Ro­má­nián. A Ri­post-nak most egy szem­tanú me­sélte el, ho­gyan élte át a ve­sze­del­mes kép­ződ­ményt.

Brutális lehűlés jön, mutatjuk, hol lesz 10 foknál is hidegebb

Brutális lehűlés jön, mutatjuk, hol lesz 10 foknál is hidegebb

A hét­vé­gére igen­csak el­rom­lik az idő.

A hét­vé­gére igen­csak el­rom­lik az idő, egyes tá­ja­kon még a 10 fokot sem fogja el­érni a hő­mérő hi­gany­szála.

Riasztást adtak ki az ország több részére, legyünk óvatosak az utcán

Riasztást adtak ki az ország több részére, legyünk óvatosak az utcán

Vi­ha­ros erejű szélre fi­gyel­mez­tet az Or­szá­gos Me­te­o­ro­ló­giai Szol­gá­lat. Or­szá­go­san vár­ható a sze­les idő.

Megbolondult az időjárás: Májusi hó esett a Kárpátokban

Megbolondult az időjárás: Májusi hó esett a Kárpátokban

Május 2-án ha­va­zott a Kár­pá­tok­ban ta­lál­ható Pop Iván hegy­csú­cson, mi­köz­ben ná­lunk akár 24 fok is lehet!

Május 2-án ha­va­zott a Kár­pá­tok­ban ta­lál­ható Pop Iván hegy­csú­cson, mi­köz­ben ná­lunk akár 24 fok is lehet!

Íme a részletek, ilyen időre számíthatsz a hét utolsó napján

Íme a részletek, ilyen időre számíthatsz a hét utolsó napján

Az or­szág egyik felén eső vár­ható.

Az or­szág egyik felén eső, míg a má­si­kon nap­sü­tés vár­ható. Ket­tős­fronti hatás vár­ható.

Esővel tör be hazánkba a hidegfront, ebben nem lesz köszönet

Esővel tör be hazánkba a hidegfront, ebben nem lesz köszönet

A hét­vé­gén sze­les, esős, hűvös időnk lesz és ez a jövő hét ele­jére sem fog meg­vál­tozni.

Öt napon belül két durva hőmérséklet-változás fenyeget

Öt napon belül két durva hőmérséklet-változás fenyeget

A hét első mun­ka­nap­ja­i­ban nem árt, ha van ná­lunk es­er­nyő. Az elő­re­jel­zé­sek sze­rint vál­to­zé­kony idő­já­rás lesz.

A hét első mun­ka­nap­ja­i­ban nem árt, ha van ná­lunk es­er­nyő. Az elő­re­jel­zé­sek sze­rint vál­to­zé­kony idő­já­rásra szá­mít­ha­tunk a héten.

Nincs jó hírünk hétfőre, nem az eső lesz a legdurvább

Nincs jó hírünk hétfőre, nem az eső lesz a legdurvább

Hús­vét­hét­főn nem csak az eső ke­se­ríti meg az ün­ne­pet.

Hús­vét­hét­főn nem csak az eső ke­se­ríti meg az ün­ne­pet.

Durva lehűlés jön, de nem ez a legrosszabb ami érkezik

Durva lehűlés jön, de nem ez a legrosszabb ami érkezik

Az egész hét­vé­gén hűvös idő lesz.

Az egész hét­vé­gén hűvös, esős és sze­les idő lesz, az eny­hü­lés pedig csak a jövő héten ér­ke­zik meg.

Jelentős lehűlés jön, mutatjuk, milyen meglepetések jönnek még a héten

Jelentős lehűlés jön, mutatjuk, milyen meglepetések jönnek még a héten

Szinte min­den­nap vár­ható zápor és zi­va­tar a héten, sőt akár vi­ha­ros szél is lehet, a hő­mér­sék­let pedig vissza­esik.

Ez nem jó hír: ilyen idő jön az ünnepek után

Ez nem jó hír: ilyen idő jön az ünnepek után

Iga­zán há­lá­sak le­he­tünk az ün­nepi hosszú hét­vége idő­já­rá­sáért, pláne, hogy keddre vége is a szép idő­nek. Egy kis időre leg­alábbis biz­to­san. Ez vár­ható a na­pok­ban.

Iga­zán há­lá­sak le­he­tünk az ün­nepi hosszú hét­vége idő­já­rá­sáért, pláne, hogy keddre vége is a szép idő­nek. Egy kis időre leg­alábbis biz­to­san. Ez vár­ható a na­pok­ban.

Nincsenek jó híreink, nagyon meg fog viccelni az időjárás

Nincsenek jó híreink, nagyon meg fog viccelni az időjárás

Zápor, zi­va­tar, szél és le­hű­lés is lesz a jövő héten, de néha azért kisüt majd a nap.

Zápor, zi­va­tar, szél és le­hű­lés is lesz a jövő héten, de néha azért kisüt majd a nap.

Erre nem számítottunk, ekkor tér vissza a hidegfronttal a fagy

Erre nem számítottunk, ekkor tér vissza a hidegfronttal a fagy

Va­sár­nap még cso­dás ta­va­szi időnk lesz, de a jövő héten ér­ke­zik a front, egyes tá­ja­kon gyenge haj­nali fa­gyo­kat is hoz­hat.

Mindenki erre várt, ilyen időjárásra számíthatsz vasárnap

Mindenki erre várt, ilyen időjárásra számíthatsz vasárnap

Végre ki­él­vez­het­jük a ta­va­szi időt.

Végre ki­él­vez­het­jük a ta­va­szi időt.

Nincsenek jó híreink, visszatér a fagy a héten

Nincsenek jó híreink, visszatér a fagy a héten

Marad a napos idő, csa­pa­dékra to­vábbra sem lehet szá­mí­tani, de he­lyen­ként meg­erő­sö­dik a szél.

Marad a napos idő, csa­pa­dékra to­vábbra sem lehet szá­mí­tani, de he­lyen­ként meg­erő­sö­dik a szél.

Tökéletes tavaszi időnk lesz hétvégén, utána kellemetlen meglepetés jön

Tökéletes tavaszi időnk lesz hétvégén, utána kellemetlen meglepetés jön

Hasz­náld ki a ve­rő­fé­nyes nap­sü­tést, mert hét­főn meg­ér­ke­zik a hi­deg­front.

Hasz­náld ki a ve­rő­fé­nyes nap­sü­tést, mert hét­főn meg­ér­ke­zik a hi­deg­front, és nem fog ennyit sütni a nap.

Sokkoló adatot közölt a meteorológia: 28 fokos különbség pár nap alatt

Sokkoló adatot közölt a meteorológia: 28 fokos különbség pár nap alatt

Idén ta­vas­szal úgy néz ki, hogy utol­jára tá­mad­nak a mí­nu­szok.

Idén ta­vas­szal úgy néz ki, hogy utol­jára tá­mad­nak a mí­nu­szok.

Rossz hír, ilyen idő vár ránk március utolsó napjaiban

Rossz hír, ilyen idő vár ránk március utolsó napjaiban

Nem min­den­hol lesz ta­va­szias az idő.

Nem min­den­hol lesz ta­va­szias az idő­já­rás.

Itt a tavasz, csodálatos idő lesz vasárnap!

Itt a tavasz, csodálatos idő lesz vasárnap!

Nem ér­de­mes ott­hon ma­radni.

A hét utolsó nap­ján egy­ál­ta­lán nem ér­de­mes ott­hon ma­radni, kint a sza­bad­ban na­gyon meleg lesz.

Csodálatos tavaszi idő lesz hétvégén, ez az apró dolog rontja el

Csodálatos tavaszi idő lesz hétvégén, ez az apró dolog rontja el

Szik­rázó nap­sü­tés és meleg idő lesz.

Szik­rázó nap­sü­tés és meleg idő vár ránk, de nem­so­kára meg­ér­ke­zik a hi­deg­front, ami le­hű­lést hoz ma­gá­val.

Brutális széllel és enyhe havazással kacsint vissza a tél

Brutális széllel és enyhe havazással kacsint vissza a tél

Szer­dán hó is eshet.

Vihar sö­pört végig az or­szá­gon, a Ság-he­gyen 112 km/h-s szél tom­bolt hét­főn. Ked­den mí­nu­szok­kal indul a reg­gel, s szer­dán akár havas eső, hó is eshet!

Újabb fordulatot hoz a jövő heti időjárás, ebben nem lesz köszönet

Újabb fordulatot hoz a jövő heti időjárás, ebben nem lesz köszönet

Ki­de­rült, mit tar­to­gat Sán­dor, Jó­zsef, Be­ne­dek zsákja.

Ki­de­rült, mit tar­to­gat Sán­dor, Jó­zsef, Be­ne­dek zsákja.

Viharos széllel érkezik az újabb lehűlés, mutatjuk, hol eshet az eső

Viharos széllel érkezik az újabb lehűlés, mutatjuk, hol eshet az eső

A kö­vet­kező na­pok­ban is sze­les idő lesz, ami­hez több he­lyen csa­pa­dék tár­sul­hat.

Fagyos hajnalok, eső, mennydörgés - mutatjuk, mikor tér vissza a tavasz

Fagyos hajnalok, eső, mennydörgés - mutatjuk, mikor tér vissza a tavasz

Egy hi­deg­front miatt jócs­kán le­hűlt a le­vegő, de a hét végén már re­mény­ked­he­tünk a jó idő­ben.

Lecsap a hidegfront: visszatérnek a fagyok, de még a hó is

Lecsap a hidegfront: visszatérnek a fagyok, de még a hó is

A hét ele­jén hűvös, csa­pa­dé­kos, sze­les időre kell ké­szülni, egyes he­lye­ken akár hó is elő­for­dul­hat.

A hét ele­jén hűvös, csa­pa­dé­kos, sze­les időre kell ké­szülni, egyes he­lye­ken akár hó is elő­for­dul­hat.

Hidegfront jön, visszatér a fagy: szomorú időjárásunk lesz

Hidegfront jön, visszatér a fagy: szomorú időjárásunk lesz

A hét­vé­gén enyhe, csa­pa­dé­kos idő vár­ható.

A hét­vé­gén enyhe, csa­pa­dé­kos idő vár­ható, de jövő héten meg­ér­ke­zik a hi­deg­front.

Ezt ígérik a meteorológusok a tavasz első vasárnapjára

Ezt ígérik a meteorológusok a tavasz első vasárnapjára

Végre el­múl­tak a der­mesztő fa­gyok, akár ki­rán­dulni is lehet menni a hét utolsó nap­ján.

Nincs jó hírünk az időjárásról, ez rontja el a hétvégét

Nincs jó hírünk az időjárásról, ez rontja el a hétvégét

Sok he­lyen kell szá­mí­tani csa­pa­dékra.

A szom­bati hideg reg­gel után fel­me­leg­szik az idő, de sok he­lyen kell szá­mí­tani csa­pa­dékra és szélre.

Jobb, ha felkészülsz, ilyen idő vár ma ránk

Jobb ha felkészülsz, ilyen idő vár ma ránk

A hű­vö­sebb hét­vége után ma újra ki­tesz ma­gáért az idő­já­rás. Akár 18 fok is lehet nap­köz­ben. Saj­nos a hét to­vábbi nap­jain már nem lesz ennyire meleg.

A hű­vö­sebb hét­vége után ma újra ki­tesz ma­gáért az idő­já­rás. Akár 18 fok is lehet nap­köz­ben. Saj­nos a hét to­vábbi nap­jain már nem lesz ennyire meleg.

Messze még a tavasz, ezt hozza az időjárás vasárnapra

Messze még a tavasz, ezt hozza az időjárás vasárnapra

A hét utolsó nap­ján fel­hős lesz az ég.

A hét utolsó nap­ján fel­hős lesz az ég, de ki­rán­dulni nyu­god­tan lehet, csa­pa­dékra nem kell szá­mí­tani.

Döbbenetes előrejelzés: 29 fok különbség pár nap alatt hazánkban?

Döbbenetes előrejelzés: 29 fok különbség pár nap alatt hazánkban?

Szom­bat reg­gelre már -5 fok köré süllyed­het a hő­mér­sék­let, de a ke­vésbé sze­les te­rü­le­te­ken akár -10 fok is lehet.

Visszatérnek a fagyos reggelek, eddig kell télies időre számítani

Visszatérnek a fagyos reggelek, eddig kell télies időre számítani

A hét­vé­gén fagy­pont körül ala­kul a hő­mér­sék­let nap­köz­ben is, de a jövő héten már ismét me­le­gedni kezd az idő.

A hét­vé­gén fagy­pont körül ala­kul a hő­mér­sék­let nap­köz­ben is, de a jövő héten már ismét me­le­gedni kezd az idő.

Sok napsütésre számíthatunk, de előtte még megkínoz az időjárás

Sok napsütésre számíthatunk, de előtte még megkínoz az időjárás

Sok ködre és pá­rára kell szá­mí­tani reg­ge­lente.

Sok ködre és pá­rára kell szá­mí­tani reg­ge­lente.

Megint meglepetés jön az időjárásban

Megint meglepetés jön az időjárásban

Ma haj­nal­ban, kora reg­gel hi­deg­front éri el ha­zán­kat.

Ma haj­nal­ban, kora reg­gel hi­deg­front éri el ha­zán­kat, ennek ha­tá­sára ki­adós csa­pa­dékra van ki­lá­tás. A héten több­ször vár­ható eső, zápor, időn­ként ha­va­zás is elő­for­dul­hat.

Fordulat az időjárásban, mutatjuk hol havazhat a napokban

Fordulat az időjárásban, mutatjuk hol havazhat a napokban

A kö­vet­kező na­pok­ban sze­les időre kell szá­mí­tani, egyes he­lye­ken pedig hó is hull­hat.

Szélsőséges változások jönnek: így alakul a következő napok időjárása

Szélsőséges változások jönnek: így alakul a következő napok időjárása

A hét­vé­gén enyhe, de sze­les időre kell ké­szülni, jövő héten vi­szont a hi­deg­front is meg­ér­ke­zik.

Óriási fordulat az időjárásban, rég nem volt ennyire meleg hazánkban

Óriási fordulat az időjárásban, rég nem volt ennyire meleg hazánkban

A kö­vet­kező na­pok­ban egyre eny­hébb lesz az idő, hét­vé­gén már akár 14 fokot is mér­he­tünk.

Viharos szél és havas eső csap le az országra, nagyot változik az időjárás

Viharos szél és havas eső csap le az országra, nagyot változik az időjárás

Va­sár­nap még ta­va­szias meleg lesz, hét­fő­től azon­ban le­hű­lés jön.

Va­sár­nap még ta­va­szias meleg lesz, hét­fő­től azon­ban le­hű­lés jön.

Brutális képek a Normafáról: Ma fel ne menjen oda!

Brutális képek a Normafáról: Ma fel ne menjen oda!

Mu­tat­juk, miért!

Azt kérik, ma sen­ki­nek eszébe se jus­son ott sé­tálni, ki­rán­dulni. Mu­tat­juk, miért!

Meleg légtömeg tör be az országba, hirtelen változás az időjárásban

Meleg légtömeg tör be az országba, hirtelen változás az időjárásban

A jövő hétig nap­ról napra me­le­gebb idő lesz, de pén­te­ken még kijut a ré­szünk a hi­deg­ből.

Máris belopózott a tavasz, jelentős felmelegedés jön a napokban

Máris belopózott a tavasz, jelentős felmelegedés jön a napokban

A le­vegő fo­ko­za­to­san me­leg­szik, egé­szen a hét vé­géig.

A le­vegő fo­ko­za­to­san me­leg­szik, egé­szen a hét vé­géig, ami­kor már 10 fok is lehet.

Horrorisztikus képsorokat rögzítettek egy angol reptéren

Horrorisztikus képsorokat rögzítettek egy angol reptéren

Hát­bor­zon­gató él­mény­ben le­he­tett része azok­nak, akik az ang­liai New­castle rep­te­rén lan­dol­tak, vagy onnan in­dult a re­pü­lő­jük a hét­vé­gén.

Hát­bor­zon­gató él­mény­ben le­he­tett része azok­nak, akik az ang­liai New­castle rep­te­rén ke­resz­tül utaz­tak.

Emelték a riasztás fokozatát, mutatjuk, melyik megyékben lesz ónos eső

Emelték a riasztás fokozatát, mutatjuk, melyik megyékben lesz ónos eső

A héten több­ször kell havas és ónos esőre szá­mí­tani, de nap­sü­tés­ből sem lesz hiány.

Ítéletidő érkezik vasárnap, érdemes otthon maradni!

Ítéletidő érkezik vasárnap, érdemes otthon maradni!

Jobb, ha ki sem moz­du­lunk.

A hét utolsó nap­ján annyira hideg lesz, hogy a leg­jobb, amit te­he­tünk, ha ki sem moz­du­lunk az ott­ho­nunk­ból.

Dávid Mihály elárulta, meddig tart az idei tél

Dávid Mihály magánmeteorológus elárulta, meddig tart az idei tél

Még so­káig ven­dé­ges­ke­dik ná­lunk a tél, eső­vel, ha­va­zás­sal, s ké­szül­nünk kell éj­sza­kai mí­nu­szokra is. Dávid Mi­hály ma­gán­me­te­o­ro­ló­gus sze­rint hir­te­len fog be­rob­banni az idei ta­vasz!

Még jó so­káig ven­dé­ges­ke­dik ná­lunk a tél, eső­vel, ha­va­zás­sal, és saj­nos, még ké­szül­nünk kell éj­sza­kai mí­nu­szokra is. A sza­ba­dalmi vé­de­lem alatt álló mód­szer­rel dol­gozó Dávid Mi­hály ma­gán­me­te­o­ro­ló­gus sze­rint hir­te­len fog be­rob­banni a ta­vasz!

Riasztást adott ki a meteorológiai szolgálat: itt csap le az ónos eső

Riasztást adott ki a meteorológiai szolgálat: itt csap le az ónos eső

A kö­vet­kező na­pok­ban foly­ta­tó­dik a fa­gyos, té­lies idő.

A kö­vet­kező na­pok­ban foly­ta­tó­dik a fa­gyos, té­lies idő, he­lyen­ként a szél is meg­élén­kül majd.

Ezért válik most veszélyessé a közlekedés

Ezért válik most veszélyessé a közlekedés

Ritka je­len­ség okoz­hat gon­dot!

Ve­szé­lyes idő­szak kö­vet­ke­zik: aho­gyan a me­te­o­ro­ló­gu­sok ne­ve­zik: jön a fe­kete jég! A a nap­köz­ben fel­ol­vadt hó és jég újra le­fagy.

Meglepő, amit a hétvégi időjárásról közölt a meteorológia

Meglepő, amit a hétvégi időjárásról közölt a meteorológia

Szom­bat es­té­től több­felé ha­vaz­hat!

Bú­csút int­he­tünk a kora ta­va­szias idő­nek, hir­te­len tér vissza a tél: szom­bat es­té­től már több­felé ha­vaz­hat!