CÍMKE: 'időjárás'

Megint meglepetés jön az időjárásban

Megint meglepetés jön az időjárásban

Ma haj­nal­ban, kora reg­gel hi­deg­front éri el ha­zán­kat, ennek ha­tá­sára ki­adós csa­pa­dékra van ki­lá­tás. A héten több­ször vár­ható eső, zápor, időn­ként ha­va­zás is elő­for­dul­hat.

Ma haj­nal­ban, kora reg­gel hi­deg­front éri el ha­zán­kat, ennek ha­tá­sára ki­adós csa­pa­dékra van ki­lá­tás. Bő­vebb in­for­má­ció...

Fordulat az időjárásban, mutatjuk hol havazhat a napokban

Fordulat az időjárásban, mutatjuk hol havazhat a napokban

A kö­vet­kező na­pok­ban sze­les időre kell szá­mí­tani.

A kö­vet­kező na­pok­ban sze­les időre kell szá­mí­tani.

Szélsőséges változások jönnek: így alakul a következő napok időjárása

Szélsőséges változások jönnek: így alakul a következő napok időjárása

A hét­vé­gén enyhe, de sze­les időre kell ké­szülni, jövő héten vi­szont a hi­deg­front is meg­ér­ke­zik.

Viharos szél és havas eső csap le az országra, nagyot változik az időjárás

Viharos szél és havas eső csap le az országra, nagyot változik az időjárás

Va­sár­nap még ta­va­szias meleg lesz, hét­fő­től azon­ban le­hű­lés jön.

Va­sár­nap még ta­va­szias meleg lesz, hét­fő­től azon­ban le­hű­lés jön.

Meleg légtömeg tör be az országba, hirtelen változás az időjárásban

Meleg légtömeg tör be az országba, hirtelen változás az időjárásban

A jövő hétig nap­ról napra me­le­gebb idő lesz, de pén­te­ken még kijut a ré­szünk a hi­deg­ből.

Óriási fordulat az időjárásban, rég nem volt ennyire meleg hazánkban

Óriási fordulat az időjárásban, rég nem volt ennyire meleg hazánkban

A kö­vet­kező na­pok­ban egyre eny­hébb lesz az idő, hét­vé­gén már akár 14 fokot is mér­he­tünk.

Brutális képek a Normafáról: Ma fel ne menjen oda!

Brutális képek a Normafáról: Ma fel ne menjen oda!

Azt kérik, ma sen­ki­nek eszébe se jus­son ott sé­tálni, ki­rán­dulni. Mu­tat­juk, miért!

Azt kérik, ma sen­ki­nek eszébe se jus­son ott sé­tálni, ki­rán­dulni. Mu­tat­juk, miért!

Máris belopózott a tavasz, jelentős felmelegedés jön a napokban

Máris belopózott a tavasz, jelentős felmelegedés jön a napokban

A le­vegő fo­ko­za­to­san me­leg­szik, egé­szen a hét vé­géig.

A le­vegő fo­ko­za­to­san me­leg­szik, egé­szen a hét vé­géig, ami­kor már 10 fok is lehet.

Dávid Mihály elárulta, meddig tart az idei tél

Dávid Mihály elárulta, meddig tart az idei tél

Még so­káig ven­dé­ges­ke­dik ná­lunk a tél - mondja a ma­gán­me­te­o­ro­ló­gus.

Még jó so­káig ven­dé­ges­ke­dik ná­lunk a tél, eső­vel, ha­va­zás­sal, és saj­nos, még ké­szül­nünk kell éj­sza­kai mí­nu­szokra is. Dávid Mi­hály ma­gán­me­te­o­ro­ló­gus sze­rint hir­te­len fog be­rob­banni az idei ta­vasz!

Emelték a riasztás fokozatát, mutatjuk, melyik megyékben lesz ónos eső

Emelték a riasztás fokozatát, mutatjuk, melyik megyékben lesz ónos eső

A héten több­ször kell havas és ónos esőre szá­mí­tani, de nap­sü­tés­ből sem lesz hiány.

Horrorisztikus képsorokat rögzítettek egy angol reptéren

Horrorisztikus képsorokat rögzítettek egy angol reptéren a hétvégén

Hát­bor­zon­gató él­mény­ben le­he­tett része az uta­sok­nak.

Hát­bor­zon­gató él­mény­ben le­he­tett része azok­nak, akik az ang­liai New­castle rep­te­rén lan­dol­tak, vagy onnan in­dult a re­pü­lő­jük a hét­vé­gén. A pi­ló­ták ru­tin­já­nak kö­szön­hető leg­in­kább, hogy nem tör­tént bal­eset a ba­rát­ság­ta­lan idő­já­rás miatt.

Ítéletidő érkezik vasárnap, érdemes otthon maradni!

Ítéletidő érkezik vasárnap, érdemes otthon maradni!

A hét utolsó nap­ján annyira hideg lesz, hogy a leg­jobb, amit te­he­tünk, ha ki sem moz­du­lunk az ott­ho­nunk­ból.

A hét utolsó nap­ján annyira hideg lesz, hogy a leg­jobb, amit te­he­tünk, ha ki sem moz­du­lunk az ott­ho­nunk­ból.

Riasztást adott ki a meteorológiai szolgálat: itt csap le az ónos eső

Riasztást adott ki a meteorológiai szolgálat: itt csap le az ónos eső

A kö­vet­kező na­pok­ban foly­ta­tó­dik a fa­gyos, té­lies idő.

A kö­vet­kező na­pok­ban foly­ta­tó­dik a fa­gyos, té­lies idő, he­lyen­ként a szél is meg­élén­kül majd.

Ezért válik most veszélyessé a közlekedés

Ezért válik most veszélyessé a közlekedés

Ritka je­len­ség okoz­hat gon­dot!

Ve­szé­lyes idő­szak kö­vet­ke­zik: aho­gyan a me­te­o­ro­ló­gu­sok ne­ve­zik: jön a fe­kete jég! A a nap­köz­ben fel­ol­vadt hó és jég újra le­fagy.

Meglepő, amit a hétvégi időjárásról közölt a meteorológia

Meglepő, amit a hétvégi időjárásról közölt a meteorológia

Szom­bat es­té­től több­felé ha­vaz­hat!

Bú­csút int­he­tünk a kora ta­va­szias idő­nek, hir­te­len tér vissza a tél: szom­bat es­té­től már több­felé ha­vaz­hat!

Ónos eső, szél és fagy: továbbra sem kímél minket az időjárás

Ónos eső, szél és fagy: továbbra sem kímél minket az időjárás

Szom­batra ri­asz­tást is ki­ad­tak.

A me­te­o­ro­ló­gu­sok az ónos eső miatt szom­batra ri­asz­tást is ki­ad­tak.

Betett az időjárás a szomszédban, hosszabb lett a diákok hétvégéje

Betett az időjárás a szomszédban, hosszabb lett a diákok hétvégéje

Több er­dé­lyi is­ko­lá­ban szü­ne­tel a ta­ní­tás csü­tör­tö­kön és pén­te­ken.

Több er­dé­lyi is­ko­lá­ban szü­ne­tel a ta­ní­tás csü­tör­tö­kön és pén­te­ken az idő­já­rás miatt.

Ijesztő előrejelzés: durva idő jön, jobb, ha nem ülsz autóba vasárnap!

Ijesztő előrejelzés: durva idő jön, jobb, ha nem ülsz autóba vasárnap!

Va­sár­nap reg­gelre újabb csa­pa­dék­zóna éri el Ma­gyar­or­szá­got, ami­nek kö­vet­kez­té­ben ónos eső és ha­va­zás is ki­ala­kul­hat.

Riasztást adott ki a meteorológia: Ezek a megyék érintettek

Riasztást adott ki a meteorológia: Ezek a megyék érintettek

A Bu­da­pes­ten élők sem örül­het­nek.

A Bu­da­pes­ten élők sem örül­het­nek.

A nagy hó után korcsolyapályává változik az egész ország

A nagy hó után korcsolyapályává változik az egész ország

A csü­tör­tök haj­nali mí­nu­szok után pén­te­ken is hideg lesz még.

A csü­tör­tök haj­nali mí­nu­szok után pén­te­ken is hideg lesz még.

Tragikus baleset történt, többen a hó alá rekedve haltak meg

Tragikus baleset történt, többen a hó alá rekedve haltak meg

Ka­taszt­ro­fá­lis a hely­zet Auszt­ria több te­rü­le­tén. Több ezren ra­gad­tak a téli üdü­lő­he­lye­ken la­vi­na­ve­szély miatt.

Kiadták a riasztást, hó és ónos eső érkezik a durva faggyal

Kiadták a riasztást, hó és ónos eső érkezik a durva faggyal

A héten igazi téli időre szá­mít­ha­tunk.

A héten igazi téli időre szá­mít­ha­tunk, ke­mény fa­gyok lesz­nek éj­je­lente.

Veszélyben vannak az utcán a hajléktalanok, van még hely a szállásokon

Veszélyben vannak az utcán a hajléktalanok, van még hely a szállásokon

Van elég fé­rő­hely, itt az idő be­menni még a na­gyobb fa­gyok előtt!

Jár­ják az alul­já­ró­kat a haj­lék­ta­la­no­kon se­gítő disz­pé­cser­szol­gá­lat mun­ka­tár­sai a ke­gyet­len haj­nali hi­de­gek miatt, de mi is meg­ment­het­jük azzal az utcán alvók éle­tét, ha hív­juk a szol­gá­la­tot!

Dermesztő hideg légtömeg érkezik hazánkba, durva mínuszok jönnek

Dermesztő hideg légtömeg érkezik hazánkba, durva mínuszok jönnek

A kö­vet­kező na­pok­ban igazi téli időre szá­mít­ha­tunk.

A kö­vet­kező na­pok­ban igazi téli időre szá­mít­ha­tunk, de már ke­ve­sebb ha­va­zás lesz.

Kegyetlen időjárás lesz egész januárban

Kegyetlen időjárás lesz egész januárban

Vi­ha­ros szél­lel, ke­mény hi­deg­gel ér­ke­zett az új év.

Vi­ha­ros szél­lel, ke­mény hi­deg­gel ér­ke­zett az új év, meg­ne­he­zítve az is­ko­la­kez­dést és a mun­kába járók dol­gát. A rossz hír az, hogy a durva idő itt marad egész ja­nu­ár­ban!

Az előzőnél is forróbb év lesz 2019

Az előzőnél is forróbb év lesz 2019

Egy ma­gán­me­te­o­ro­ló­gus el­árulta, mi­lyen lesz 2019 idő­já­rása.

Dávid Mi­hály mér­nök kü­lön­böző szá­mí­tá­sok alap­ján ké­szíti el min­den évben az idő­já­rás nap­tá­rát. A mér­nök­ből lett ma­gán­me­te­o­ro­ló­gus a Ri­post­nak el­árulta, mi­lyen időt jósol 2019-re!

Figyelmeztetnek a meteorológusok: ezeken a tájakon fog esni a hó

Figyelmeztetnek a meteorológusok: ezeken a tájakon fog esni a hó

A ha­va­zás he­lyen­ként ónos esőre vált­hat, és a szél is meg­élén­kül­het.

A ha­va­zás he­lyen­ként ónos esőre vált­hat, és a szél is több­felé meg­élén­kül­het.

Bekeményít a tél, nem csak havat hozhat az időjárás

Bekeményít a tél, nem csak havat hozhat a következő napok időjárása

Mar­káns hi­deg­front ala­kítja ha­zánk idő­já­rá­sát az el­kö­vet­ke­zendő na­pok­ban, s va­lóra vál­hat az, ami­től a mun­kába in­du­lók tar­tot­tak.

Nincs me­nek­vés: mar­káns hi­deg­front ala­kítja ha­zánk idő­já­rá­sát az el­kö­vet­ke­zendő na­pok­ban, s va­lóra vál­hat az, ami­től a mun­kába in­du­lók tar­tot­tak. Saj­nos egy­aránt szá­mít­ha­tunk majd hó­zá­porra, erős szélre és le­hű­lésre is.

Ilyen időjárás várható az év utolsó napján

Ilyen időjárás várható az év utolsó napján

Ilyen időjárás várható az év utolsó napján

Sze­les, de több­felé napos időt tar­to­gat az év utolsó napja. Ki­sebb csa­pa­dék csak néhol for­dul­hat elő. Szil­vesz­ter es­tére gyen­gül a szél.

Sze­les, de több­felé napos időt tar­to­gat az év utolsó napja. Ki­sebb csa­pa­dék csak néhol for­dul­hat elő. Szil­vesz­ter es­tére gyen­gül a szél.

Kiderült, milyen idő lesz az év utolsó napjaiban, meg fogsz lepődni

Kiderült, milyen idő lesz az év utolsó napjaiban, meg fogsz lepődni

Nyu­godt szom­bat után esős, sze­les va­sár­nap vár­ható. Az év utolsó napja azon­ban meg­le­pe­tést tar­to­gat!

Többféle meglepetést hoz az időjárás, ezért adtak ki figyelmeztetést

Többféle meglepetést hoz az időjárás, ezért adtak ki figyelmeztetést

Esőre, havas esőre is lehet szá­mí­tani a kö­vet­kező na­pok­ban, szil­vesz­terre pedig a fagy is vissza­tér.

Kellemetlen meglepetéseket hoz az év végi időjárás, erre készülj!

Kellemetlen meglepetéseket hoz az év végi időjárás, erre készülj!

Ónos eső, köd, szél és fagy is vár­ható az utolsó na­po­kon, végül pedig hi­deg­front ér­ke­zik ha­zánkba.

Hihetetlenül enyhe idő lesz: megérkezett a karácsonyi előrejelzés

Hihetetlenül enyhe idő lesz: megérkezett a karácsonyi előrejelzés

Szo­kat­la­nul meleg lesz a hét­vé­gén és ka­rá­csony­kor sem szá­mít­ha­tunk ha­va­zásra.

Hétvégén havazhat, aztán jön a fagy

Hétvégén havazhat, aztán jön a fagy

Ma és pén­te­ken szá­raz, de sze­les idő vár­ható. Szom­ba­ton hi­deg­front ér­ke­zik a Kár­pát-me­den­cébe, va­sár­napra az or­szág szá­mos pont­ján szá­mít­ha­tunk csa­pa­dékra is.

Ma és pén­te­ken szá­raz, de sze­les idő vár­ható. Szom­ba­ton hi­deg­front ér­ke­zik a Kár­pát-me­den­cébe, va­sár­napra az or­szág szá­mos pont­ján szá­mít­ha­tunk csa­pa­dékra is.

Durva hőmérsékletadat: Ezt a karácsonyt évekig emlegetni fogjuk

Durva hőmérsékletadat: Ezt a karácsonyt évekig emlegetni fogjuk

Erre bi­zony ke­ve­sen szá­mí­tot­tak volna de­cem­ber ele­jén! El­ké­pesztő, ami az idő­já­rás­sal tör­té­nik...

Közölte a meteorológia: Változás jön az időjárásban

Visszavonhatatlan változás lesz az időjárásban

Pén­te­ken 23 óra 22 perc­kor kez­dő­dött a csil­la­gá­szati tél, szom­bat­tól már hosszab­bod­nak a nap­pa­lok!

Másodfokú riasztást adtak ki az ónos eső miatt

Másodfokú riasztást adtak ki az ónos eső miatt

Több me­gyé­ben is má­sod­fo­kúra emelte az ónos eső miatt ki­adott fi­gyel­mez­te­té­sét az Or­szá­gos Me­te­o­ro­ló­giai Szol­gá­lat csü­tör­tök dél­után.

Több me­gyé­ben is má­sod­fo­kúra emelte az ónos eső miatt ki­adott fi­gyel­mez­te­té­sét az Or­szá­gos Me­te­o­ro­ló­giai Szol­gá­lat csü­tör­tök dél­után.

Bekeményít a tél, több napig esik ezekben a megyékben az ónos eső

Bekeményít a tél, több napig esik ezekben a megyékben az ónos eső

Fa­gyos, esős idő vár­ható egé­szen a hét vé­géig, ri­asz­tást is ki­ad­tak.

Fa­gyos, esős idő vár­ható, ri­asz­tást is ki­ad­tak az ónos eső miatt.

Több iskolában szünetel az oktatás a havazás miatt

Több iskolában szünetel az oktatás a havazás miatt

Az idő­já­rási vi­szo­nyok miatt...

Az idő­já­rási vi­szo­nyok miatt egyes er­dé­lyi és bán­sági is­ko­lák­ban nincs most ta­ní­tás. A helyi tan­fel­ügye­lő­ség hozta meg ezt a ren­del­ke­zést.

Ilyen szörnyűség vár ma ránk

Ilyen szörnyűség vár ma ránk

Sokan vágy­tak már rá, most végre meg­ér­ke­zett az igazi téli idő.

Sokan vágy­tak már rá, most végre meg­ér­ke­zett az igazi téli idő a ha­va­zás­sal. Az or­szág nagy ré­szén ma nem bújik elő a nap, és a leg­több he­lyen nap­pal is fagy­pont alatt marad a le­vegő hő­mér­sék­lete.

Ónos eső és köd: mutatjuk, hol lesz a legrosszabb a helyzet

Ónos eső és köd: mutatjuk, hol lesz a legrosszabb a helyzet

A me­te­o­ro­ló­gu­sok a köd miatt ri­asz­tást is ki­ad­tak. A kö­vet­kező na­pok­ban hideg idő lesz, az utak is le­fagy­hat­nak.

A me­te­o­ro­ló­gu­sok a köd miatt ri­asz­tást is ki­ad­tak. A kö­vet­kező na­pok­ban hideg idő lesz, az utak is le­fagy­hat­nak.

Íme az előrejelzés, ekkora hó lehet hétfőig az országban

Íme az előrejelzés, ekkora hó lehet hétfőig az országban

Gyö­nyörű ha­va­zás kez­dő­dött szom­ba­ton, ami az egész or­szágra ki­ter­jed, sok­felé fehér tájra éb­red­he­tünk!

Gyö­nyörű ha­va­zás kez­dő­dött szom­ba­ton, ami az egész or­szágra ki­ter­jedt, sok­felé fehér a táj!

Elképesztő, mit okozott a téli időjárás: Elkezdtek befagyni tavaink

Elképesztő, mit okozott a téli időjárás: Elkezdtek befagyni tavaink

A Fertő-tavon már majd­nem egy­be­függő a jég, az el­múlt napok idő­já­rása miatt el­kezd­tek be­fagyni ta­va­ink.

Elképesztő, mit művel az időjárás pár nap alatt Magyarországon

Elképesztő, mit művel az időjárás pár nap alatt Magyarországon

25 fokot me­leg­szik a hő­mér­sék­let.

Az elő­re­jel­zé­sek sze­rint 25 fokot me­leg­szik a hő­mér­sék­let de­cem­ber első nap­ja­ira!

Ezt utáljuk a legjobban a télben, 9 megyére adtak ki figyelmeztetést

Ezt utáljuk a legjobban a télben, 9 megyére adtak ki figyelmeztetést

Mi rosszabb a hónál, az eső­nél és a szél­nél?

Mi rosszabb a hónál, az eső­nél és a szél­nél, amit az au­tó­sok és a gya­lo­go­sok egy­aránt gyű­löl­nek a hideg év­szak­ban? Az ónos eső! Hét­főre el­ső­fokú ri­asz­tást adtak ki mi­atta, nem árt óva­tos­nak lenni és a meg­szo­kott­nál előbb in­dulni a mun­kába!

Jön a fordulat az időjárásban, eddig tart a dermesztő hideg

Jön a fordulat az időjárásban, eddig tart a dermesztő hideg

A kö­vet­kező na­pok­ban las­san el­kezd me­le­gedni az idő.

A kö­vet­kező na­pok­ban las­san el­kezd me­le­gedni az idő, addig is csak néhol lehet hó­szál­lin­gó­zásra szá­mí­tani.

Nincs vége a fagyos napoknak, mutatjuk, mikor számíthatsz havazásra

Nincs vége a fagyos napoknak, mutatjuk, mikor számíthatsz havazásra

A hét vé­géig nap­köz­ben is fagy­pont kö­rüli hő­mér­sék­letre kell szá­mí­tani.

A hét vé­géig nap­köz­ben is fagy­pont kö­rüli hő­mér­sék­letre kell szá­mí­tani.

Bekeményít a tél, most megjönnek az első durva fagyok is

Bekeményít a tél, most megjönnek az első durva fagyok is

Der­mesztő reg­ge­lek vár­nak.

A kö­vet­kező na­pok­ban der­mesztő reg­ge­lekre kell szá­mí­ta­nunk, de az időn­ként elő­for­duló ha­va­zás kár­pó­tol­hat. Hiába, a hét­vé­gén már de­cem­ber.

Hóhelyzet: a Kékesen már szánkózhatunk

Hóhelyzet: a Kékesen már szánkózhatunk - KÉPEKKEL

A Mát­rá­ban és a Bükk­ben akár már szán­kóz­hat­nak is a bát­rab­bak.

Még né­hány nap hát­ra­van az ősz­ből, ám or­szág­szerte több he­lyen már ha­va­zik. A Mát­rá­ban és a Bükk­ben akár már szán­kóz­hat­nak is a bát­rab­bak.

Megbolondult a természet, nyílnak az ibolyák

Megbolondult a természet, nyílnak az ibolyák

Hát mi tör­té­nik Ma­gyar­or­szá­gon?

Hát mi tör­té­nik no­vem­ber­ben Ma­gyar­or­szá­gon? El­ké­pesztő, amit mű­vel­nek a nö­vé­nyek. Saj­nos lesz még ennek böjtje, az biz­tos.

Te is fehér karácsonyban reménykedsz? Nagy hírünk van!

Te is fehér karácsonyban reménykedsz? Nagy hírünk van!

A meg­fi­gye­lé­sek alap­ján már ki­kö­vet­kez­tet­het­jük, mi vár ránk az ün­ne­pek­kor. Meg fogsz le­pődni!

Bekeményít az időjárás, elképesztő, mi vár ránk a következő napokban

Bekeményít az időjárás, elképesztő, mi vár ránk a következő napokban

Dur­ván be­zu­han a hő­mér­sék­let és el­ke­rül­he­tet­le­nül jön a ha­va­zás!

Dur­ván be­zu­han a hő­mér­sék­let és el­ke­rül­he­tet­le­nül jön a ha­va­zás!

Sarkvidéki levegő hoz dermesztő hideget, itt kell nagy esőre készülni

Sarkvidéki levegő hoz dermesztő hideget, itt kell nagy esőre készülni

Me­di­ter­rán cik­lo­nok ala­kul­nak ki, ame­lyek pá­lyája érint­heti Ma­gyar­or­szá­got is. Ismét jön­nek a mí­nu­szok!

Havazik az országban, itt vannak az első fotók

Havazik az országban, itt vannak az első fotók

Már most cso­dá­la­tos képek ké­szül­tek a leg­első ha­va­zás­ról. Meg­mu­tat­juk, hogy mely te­rü­le­te­ket érinti.

Már most cso­dá­la­tos képek ké­szül­tek a leg­első ha­va­zás­ról. Meg­mu­tat­juk, hogy mely te­rü­le­te­ket érinti. Rész­le­tek...

Lecsapott az országra a hó, Budapest sem ússza meg szárazon

Lecsapott az országra a hó, Budapest sem ússza meg szárazon

Három hete még pó­ló­ban sza­lad­gál­tunk az utcán, idén korán kö­szönt be a tél. A me­te­o­ro­ló­gia fi­gyel­mez­tet.

Három hete még pó­ló­ban sza­lad­gál­tunk az utcán, idén korán kö­szönt be a tél.

Az ország egész területén leeshet az első hó

Az ország egész területén leeshet az első hó

For­du­lat áll be az idő­já­rás­ban.

A me­te­o­ro­ló­gu­sok sze­rint for­du­lat áll be az idő­já­rás­ban. Az ed­digi nyu­god­tabb idő­szak után vál­to­zik a kép, több lesz a csa­pa­dék, erő­sö­dik a le­hű­lés.

Fagyos idővel köszönt be a tél, leeshet az első hó is

Fagyos idővel köszönt be a tél, leeshet az első hó is

A csa­pa­dék is meg­ér­ke­zik.

Reg­ge­lente már rend­sze­res fa­gyokra kell szá­mí­tani, ké­sőbb pedig a csa­pa­dék is meg­ér­ke­zik.

Itt a tél, leesett az első hó Magyarországon

Itt a tél, leesett az első hó Magyarországon

A pécsi té­vé­to­rony ka­me­rá­já­nak fel­vé­te­lén már jól lát­ha­tóak az első hó­pely­hek a Me­csek­ben. A jövő héten is foly­ta­tó­dik a hideg idő. Nap­sü­tés­ben sem na­gyon bíz­ha­tunk.

A pécsi té­vé­to­rony ka­me­rá­já­nak fel­vé­te­lén már jól lát­ha­tóak az első hó­pely­hek a Me­csek­ben. A jövő héten is foly­ta­tó­dik a hideg idő. Nap­sü­tés­ben sem na­gyon bíz­ha­tunk.

Hidegfronttal érkezik a havazás, csípős időnk lesz a hétvégén

Hidegfronttal érkezik a havazás, csípős időnk lesz a hétvégén

Sok nap­sü­tésre szá­mít­ha­tunk, de va­sár­nap egy hi­deg­front ér­ke­zik ha­zánkba.

Sok nap­sü­tésre szá­mít­ha­tunk, de va­sár­nap egy hi­deg­front ér­ke­zik ha­zánkba.

Lerántjuk a leplet: kiderült, idén lesz-e fehér karácsony

Lerántjuk a leplet: kiderült, idén lesz-e fehér karácsony

Íme a je­len­legi állás.

A me­te­o­ro­ló­gia már meg­jó­solta az ün­nepi idő­já­rást - leg­alábbis a je­len­legi állás sze­rint. Az utóbbi évek nem vol­tak túl sze­ren­csé­sek ebből a szem­pont­ból...

Reggel riasztás, délután meg nyárias idő lesz

Reggel riasztás, délután meg nyárias idő lesz

Még két napig ki­tart a jó idő.

Még két napig ki­tart a jó idő, de reg­ge­lente nagy köd vár­ható. Eső nem lesz, dél­utánra jön a fel­me­le­ge­dés.

Dermesztő hideggel indulnak a reggelek, mutatjuk, mikor esik először hó

Dermesztő hideggel indulnak a reggelek, mutatjuk, mikor esik először hó

A kö­vet­kező na­pok­ban egyre ke­vésbé me­leg­szik fel a le­vegő.

A kö­vet­kező na­pok­ban egyre ke­vésbé me­leg­szik fel a le­vegő, sőt hét­vé­gén akár ha­va­zás is lehet.

Figyelmeztetést adott ki a Meteorológiai Szolgálat, megvan az oka...

Figyelmeztetést adott ki a Meteorológiai Szolgálat, megvan az oka...

Óva­tos köz­le­ke­désre fi­gyel­mez­tet­nek.

Óva­tos köz­le­ke­désre fi­gyel­mez­tet­nek.

Eddig úsztuk meg: mutatjuk, mikor jön az esős idő

Eddig úsztuk meg: mutatjuk, mikor jön az esős idő

Ri­asz­tást adtak ki az át­lát­ha­tat­lan köd miatt, de nem­so­kára más kel­le­met­len­sé­gek­kel is szá­molni kell.

Ri­asz­tást adtak ki az át­lát­ha­tat­lan köd miatt, de nem­so­kára más kel­le­met­len­sé­gek­kel is szá­molni kell.

Durva meglepetéssel indul a hét, ezekre a megyékre adtak ki riasztást

Durva meglepetéssel indul a hét, ezekre a megyékre adtak ki riasztást

A le­vegő hő­mér­sék­lete még a héten sem esik erő­sen vissza, de reg­ge­lente már ködre kell ké­szül­nünk.

Egyelőre marad a tavaszias idő és a napsütés, érdemes kiélvezni

Egyelőre marad a tavaszias idő és a napsütés, érdemes kiélvezni

Nem le­he­tett pa­na­szunk a hét­vé­gére: tíz fok­kal me­le­gebb volt, mint ta­valy ilyen­kor.

Riasztást adtak ki a meteorológusok, mutatjuk hol lesz tartós köd

Riasztást adtak ki a meteorológusok, mutatjuk hol lesz tartós köd

A jövő héten is jó idő lesz nap­köz­ben, ám reg­ge­lente már a leg­több he­lyen sűrű köd­del kell szá­mol­nunk.

Akár egyharmaddal is kevesebb lehet a fűtésszámla

Akár egyharmaddal is kevesebb lehet a fűtésszámla

Sorra dől­nek meg a me­leg­re­kor­dok.

Sorra dől­nek meg a me­leg­re­kor­dok, rá­adá­sul Min­den­szen­tek­kor és ha­lot­tak nap­ján újabb idő­já­rási csúcs vár­ható. Sőt, a tél is eny­hébb lehet.

Folyamatosan dőlnek meg a melegrekordok

Folyamatosan dőlnek meg a melegrekordok

A fő­vá­rosi és az or­szá­gos leg­ma­ga­sabb mi­ni­mum­hő­mér­sék­leti re­kord is meg­dőlt szom­batra vir­ra­dóra - írta az Or­szá­gos Me­te­o­ro­ló­giai Szol­gá­lat a Fa­ce­book-ol­da­lán.

A fő­vá­rosi és az or­szá­gos leg­ma­ga­sabb mi­ni­mum­hő­mér­sék­leti re­kord is meg­dőlt szom­batra vir­ra­dóra.

Már érdemes igényelni az influenza elleni védőoltást

Már érdemes igényelni az influenza elleni védőoltást

Ked­vez a ví­ru­sok­nak az idő­já­rás.

Me­leg­re­kor­dok­kal in­dult a no­vem­ber: Kö­rös­sza­ká­lon 25,8 Cel­sius-fokig me­le­ge­dett a le­vegő, Domb­egy­há­zon 25,4, Ele­ken pedig 25,3 fokot mér­tek.

Még kitart a meleg, de megjön a kellemetlen csavar is az időjárásban

Még kitart a meleg, de megjön a kellemetlen csavar is az időjárásban

A kel­le­mes napos idő­ben erős szélre, néhol akár vi­ha­ros lö­ké­sekre is szá­mí­ta­nunk kell.

Hidegfront tör be az országba, erre figyelmeztetnek a meteorológusok

Hidegfront tör be az országba, erre figyelmeztetnek a meteorológusok

To­vábbra is enyhe idő vár ránk, de reg­ge­lente már ködre szá­mít­ha­tunk.

To­vábbra is enyhe idő vár ránk, de reg­ge­lente már ködre szá­mít­ha­tunk.

Ismét meleg levegő érkezik, mutatjuk meddig tart a jó idő

Ismét meleg levegő érkezik, mutatjuk meddig tart a jó idő

A kö­vet­kező na­pok­ban sok szélre és esőre is kell szá­mí­tani, de a le­vegő kel­le­mes hő­mér­sék­letű lesz.

A kö­vet­kező na­pok­ban sok szélre és esőre is kell szá­mí­tani, de a le­vegő kel­le­mes hő­mér­sék­letű lesz.

Délről érkezik a felmelegedés, szokatlanul enyhe időnek örülhetünk

Délről érkezik a felmelegedés, szokatlanul enyhe időnek örülhetünk

A szél élénk lesz és több he­lyen lesz csa­pa­dék is, de a le­vegő ta­va­szi­a­san meleg lesz.

Szerdán orkán, hétvégén megint nyár jön: mitől bolondult meg az időjárás?

Szerdán orkán, hétvégén megint nyár jön: mitől bolondult meg az időjárás?

Mi tör­té­nik itt? Hová let­tek a nor­má­lis év­sza­kok? Teg­nap elő­ször vá­gott min­ket iga­zán mellbe az ősz.

Tavasz az őszben: újra virágba borult a természet

Tavasz az őszben: újra virágba borult a természet

A szo­kat­lan meleg meg­bo­lon­dí­totta a nö­vé­nye­ket, ezért egy éven belül má­sod­szor is gyö­nyör­köd­he­tünk a ta­va­szias vi­rág­zás­ban.

A szo­kat­lan meleg meg­bo­lon­dí­totta a nö­vé­nye­ket, ezért egy éven belül má­sod­szor is gyö­nyör­köd­he­tünk a ta­va­szias vi­rág­zás­ban. De vajon ez mi­lyen ha­tás­sal van a jövő évi ter­mésre? Nem csak a nö­vé­nye­ket, de az ál­la­to­kat is érinti a bo­lond idő­já­rás.

Megérkezett a téli időjárás-előrejelzés - nem hiszed el, mi vár ránk!

Megérkezett a téli időjárás-előrejelzés - nem hiszed el, mi vár ránk!

Vá­rat­lan for­du­la­tok tar­kít­ják a kö­vet­kező hó­na­po­kat.

Vá­rat­lan for­du­la­tok tar­kít­ják a kö­vet­kező hó­na­po­kat. Mu­tat­juk, mi­lyen lesz a tél.

Megbolondult az időjárás, minden ránk szakad a héten

Megbolondult az időjárás, minden ránk szakad a héten

Van jó és rossz hí­rünk is a kö­vet­kező na­pokra, lesz itt késő ősz és ta­vasz is.

Ma jön a hidegfront: Ilyen időre számíts vasárnap

Ma jön a hidegfront: Ilyen időre számíts vasárnap

Va­sár­nap rosszabbra for­dul az idő.

Va­sár­nap rosszabbra for­dul az idő, de messze még az igazi hideg. Erre kell szá­mí­tani a hosszú hét­vé­gén!

Hatalmas jégeső zúdult a városra

Hatalmas jégeső zúdult hirtelen az olasz fővárosra

Óri­ási jég­ve­rést oko­zott Olasz­or­szág kö­zépső ré­szén egy le­fű­ződő cik­lon. A ha­tal­mas vihar el­érte az olasz fő­vá­rost is, ahol nem kí­mélt sem­mit. He­lyen­ként fél mé­ter­nyi jég ma­radt.

Óri­ási jég­ve­rést oko­zott Olasz­or­szág kö­zépső ré­szén egy le­fű­ződő cik­lon. A ha­tal­mas vihar el­érte az olasz fő­vá­rost is, ahol nem kí­mélt sen­kit és sem­mit. He­lyen­ként fél mé­ter­nyi jég is össze­gyűlt az ut­cá­kon. Óri­ási károk ma­rad­tak a tér­ség­ben a hét­végi vihar után.