CÍMKE: 'harry potter'
FRISS HÍREK

Izgalmas párost láthatnak a nézők A Bank csütörtöki adásában!

Izgalmas párost láthatnak a nézők A Bank csütörtöki adásában!

Fanni és Tomi mind­ket­ten rend­sze­re­sen jár­nak kví­zekre.

Fanni és Tomi mind­ket­ten rend­sze­re­sen jár­nak kví­zekre.

Szabadtéri sztriptíz: egy szál alsógatyában kapták le Harry Pottert

Szabadtéri sztriptíz: egy szál alsógatyában kapták le Harry Pottert

Szál­lo­dai szo­bája er­ké­lyén ci­gi­zett Da­niel Radc­liffe...

Szál­lo­dai er­ké­lyén ci­gi­zett Da­niel Radc­liffe, ami­kor egy fotós le­fény­ké­pezte.

Felismerhetetlen legfrissebb fotóján a Harry Potter-filmek sztárja

Felismerhetetlen legfrissebb fotóján a Harry Potter-filmek sztárja

In­kább Hag­ridra ha­son­lít leg­újabb képén Da­niel Radc­liffe.

In­kább Hag­ridra ha­son­lít leg­újabb képén Da­niel Radc­liffe.

Kerekesszékbe került a gyerekek egyik kedvenc színésze

Kerekesszékbe került a gyerekek egyik kedvenc színésze

Be­teg­sége miatt kép­te­len járni.

A Harry Pot­ter-fil­mek egyik fő­sze­rep­lője be­teg­sége miatt kép­te­len járni, és ál­landó fáj­dal­mak­kal küzd.

Mi történt vele? Alig ismerünk a gyerekszínészre, titokban fotózták le

Mi történt vele? Alig ismerünk a gyerekszínészre, titokban fotózták le

A 29 éves sztár min­den sze­re­pére ko­mo­lyan fel­ké­szül.

A 29 éves sztár min­den sze­re­pére ko­mo­lyan fel­ké­szül.

Titokban megházasodott a Harry Potter sztárja, itt az első fotó

Titokban megházasodott a Harry Potter sztárja, itt az első fotó

A fi­a­tal szí­nész Olasz­or­szág­ban vette fe­le­sé­gül sze­rel­mét, épp ami­kor a ked­venc ze­ne­kara is ott kon­cer­te­zett.

Vége, váratlanul szakított a hollywoodi álompár

Vége, váratlanul szakított a hollywoodi álompár

Mind­össze fél évig vol­tak együtt.

A fi­a­tal szí­nész­pá­ros mind­össze fél évig volt együtt, ám ez­alatt is ren­ge­teg időt töl­töt­tek egy­más­sal.

Újra együtt az álompár, intim fotó buktatta le őket

Újra együtt az álompár, intim fotó buktatta le őket

A szí­nész páros nem so­káig bírta egy­más nél­kül. Fél­re­tet­ték gond­ja­i­kat, és újra meg­pró­bál­ják!

A szí­nész páros nem so­káig bírta egy­más nél­kül. Na­gyon úgy tűnik, hogy fél­re­tet­ték gond­ja­i­kat, és újra meg­pró­bál­ják!

Újra szerelmes a sztárszínésző, ez a szőke herceg rabolta el a szívét

Újra szerelmes a sztárszínésző, ez a szőke herceg rabolta el a szívét

Kap­cso­la­tu­kat meg­pró­bál­ták tit­kolni, de több­ször le­he­tett őket együtt látni.

Kap­cso­la­tu­kat meg­pró­bál­ták tit­kolni, de már így is több­ször le­he­tett őket együtt látni.

Eladó Harry Potter háza

Eladó Harry Potter háza

A jel­leg­ze­tes ház a 14. szá­zad­ból szár­ma­zik. Most 995 ezer fon­tért árul­ják.

A jel­leg­ze­tes ház a 14. szá­zad­ból szár­ma­zik és a tu­ris­ták ked­vence. A Harry Pot­ter és a Halál erek­lyéi-nek hely­színe most 995 ezer fon­tért ke­rült a pi­acra.

Akarsz egy kis varázslatot? Ezt írd ki a Facebookra!

Akarsz egy kis varázslatot? Ezt írd ki a Facebookra!

20 éves a va­rázsló tör­té­nete.

20 éves a világ ked­venc va­rázs­ló­já­nak tör­té­nete. A kö­zös­ségi oldal egy remek öt­let­tel ün­ne­pel.

Levetkőzött a Harry Potter csúnyafiúja, a nők megvesznek érte

Levetkőzött a Harry Potter csúnyafiúja, a nők megvesznek érte

A Harry Pot­ter fil­mek­ben csak rö­hö­gött min­denki a kül­se­jén, most vi­szont róla ál­mo­doz­nak a nők.

A Harry Pot­ter fil­mek­ben csak rö­hö­gött min­denki a kül­se­jén, most vi­szont róla ál­mo­doz­nak a nők.

4 hely Skóciában, amit minden Harry Potter rajongónak látnia kell

4 hely Skóciában, amit minden Harry Potter rajongónak látnia kell

Az Egye­sült Ki­rály­ság gya­kor­la­ti­lag kö­te­lező úti cél, de a lon­doni King's Cross pá­lya­ud­va­ron kívül is bőven van még mit fel­fe­dezni!

Az Egye­sült Ki­rály­ság gya­kor­la­ti­lag kö­te­lező úti cél a Harry Pot­ter ra­jon­gók­nak, de a lon­doni King's Cross pá­lya­ud­va­ron kívül is bőven van még mit fel­fe­dezni!

Most közölték: súlyos autóbalesetet szenvedett a népszerű színész

Most közölték: súlyos autóbalesetet szenvedett a népszerű színész

Sú­lyo­san meg­sé­rült a szí­nész, ami­kor au­tó­já­val fron­tá­li­san üt­kö­zött.

Sú­lyo­san meg­sé­rült a szí­nész, ami­kor au­tó­já­val fron­tá­li­san üt­kö­zött.

Dögös bombázó lett a Harry Potter ifjú szereplőjéből

Dögös bombázó lett a Harry Potter ifjú szereplőjéből

10 évvel ez­előtt is­merte meg a világ.

10 évvel ez­előtt is­mer­ték meg a ra­jon­gók, ám az egy­kori va­rázs­ló­ta­nonc mára a világ egyik leg­dö­gö­sebb nő­jévé vál­to­zott.

Öngyilkos akart lenni a Harry Potter fiatal sztárja

Öngyilkos akart lenni a Harry Potter fiatal sztárja

Szo­morú val­lo­más...

A Harry Pot­ter-fil­mek újabb sztárja me­sélt arról, hogy mi­ként tette tel­je­sen tönkre a film­szé­ria lel­ki­leg. Szo­morú val­lo­más...

Az igazi varázslók fellázadtak a Harry Potter rajongók ellen

Az igazi varázslók fellázadtak a Harry Potter rajongók ellen

Ki­til­tot­ták őket egy bolt­ból.

Ki­til­totta a Harry Pot­ter-ra­jon­gó­kat a bolt­já­ból egy bo­szor­kány­kel­lé­kes, mert ront­ják az üz­le­tét.

Drogos vagy beteg lehet a Harry Potter főszereplője

Drogos vagy beteg lehet a Harry Potter főszereplője

A ra­jon­gók ag­gód­nak Ru­pert Grin­tért.

A ra­jon­gók ag­gód­nak ked­ven­cü­kért, hi­szen az egy­kori Ron We­as­ley úgy néz ki, mint egy le­csú­szott rocksz­tár, ami nem sok jót sej­tet.

Elszabadult állat tette tönkre a Harry Potter exkluzív előadását!

Elszabadult állat tette tönkre a Harry Potter exkluzív előadását!

Zsú­fo­lá­sig meg­telt kedd este a lon­doni Pa­lace Theatre. Aztán olyan tör­tént, amire senki sem szá­mí­tott!

Erre senki sem szá­mí­tott! Egy ba­goly oko­zott fel­for­du­lást a pre­mier előtti elő­adá­son.

Rasszizmus miatt támadják a színésznőt

Rasszizmus miatt támadják a Harry Potter-filmek hősnőjét

Emel­lett kamu-fe­mi­nis­tá­nak bé­lyeg­zik a Harry Pot­ter-fil­mek hős­nő­jét.

Emel­lett még kamu-fe­mi­nis­tá­nak is bé­lyeg­zik kri­ti­ku­sai Her­mi­one Grang­ert, azaz Emma Wat­son szí­nész­nőt.

Lilu fotója után nincs tovább értelme a napnak!

Lilu fotója után nincs tovább értelme a napnak!

Iro­ni­kus han­gu­lat­ban éb­redt.

Az RTL Klub sztárja iro­ni­kus han­gu­lat­ban éb­redt csü­tör­tök reg­gel. Rá­adá­sul iró­ni­ája ön­ma­gára irá­nyult, így még szim­pa­ti­ku­sabb a vicc, amit el­sü­tött.

Meghalt a Harry Potter-filmek Piton professzora

Meghalt a Harry Potter-filmek Piton professzora

Vá­rat­lan tra­gé­dia rázta meg a film­ipart! 69 éves ko­rá­ban el­hunyt Alan Rick­man.

Vá­rat­lan tra­gé­dia rázta meg a film­ipart! 69 éves ko­rá­ban el­hunyt Alan Rick­man.

A testét-lelkét is eladja Harry Potterért

A testét-lelkét is eladja Harry Potterért

A ra­jon­gó­nak nincs pénze a vi­dám­parkra, "me­cé­nást" keres ma­gá­nak. Aki el­utaz­tatja, annak min­den szem­pont­ból a ked­vé­ben jár.

A ra­jon­gó­nak nincs pénze a vi­dám­parkra, "me­cé­nást" keres ma­gá­nak. Aki el­utaz­tatja, annak min­den szem­pont­ból a ked­vé­ben jár.

Harry Potternek csúfolják Neymart

Harry Potternek csúfolják az új Neymart

Több ezer Bar­ce­lona-szur­koló ka­pott a szí­vé­hez egy ír fo­cista lát­tán.

Több ezer Bar­ce­lona-szur­koló ka­pott a szí­vé­hez egy ír fo­cista lát­tán. A 16 éves Barry Cot­ter akár a bra­zil sztár dub­lő­ré­nek is el­me­hetne.

A Harry Potter írója egy önző szemét

A Harry Potter írója egy önző szemét

J.K. Row­ling lett a vá­rosa köz­el­len­sége.

J.K. Row­ling lett a vá­rosa köz­el­len­sége, mi­u­tán a saját ké­nyelme miatt ká­oszba ta­szí­totta a köz­le­ke­dést.

Seprűn utazza körbe a földet a japán Harry Potter

Seprűn utazza körbe a földet a japán Harry Potter

Az első képet még 2011-ben ké­szí­tette, azóta több száz­ez­ren kö­ve­tik a lát­vá­nyos "uta­zást".

Ins­tag­ram­ján do­ku­men­tálja egy japán fiú, ho­gyan utazza körül a föl­det lát­szó­lag a sep­rű­nye­lén. Az első képet még 2011-ben ké­szí­tette, azóta több száz­ez­ren kö­ve­tik a lát­vá­nyos "uta­zást".

El akarták rabolni Emma Watsont!

El akarták rabolni Emma Watsont!

A 25 éves szí­nésznő csu­pán egy szem­fü­les ta­xis­nak kö­szön­heti, hogy nem vált em­ber­rab­lók ál­do­za­tává leg­újabb filmje for­ga­tása köz­ben.

A 25 éves szí­nésznő csu­pán egy szem­fü­les ta­xis­nak kö­szön­heti, hogy nem vált em­ber­rab­lók ál­do­za­tává leg­újabb filmje for­ga­tása köz­ben.

Bombaüzlet lett Harry Potter iskolatáskája

Bombaüzlet lett Harry Potter iskolatáskája

Itt a va­rázs­ló­ta­nonc újabb cso­dája. Egy csa­lád­anyát tett mil­li­o­mossá.

A va­rázs­ló­ta­nonc most épp egy 40-es angol csa­lád­anyát tett mil­li­o­mossá. Pedig az asszony csak a gye­re­kei is­ko­láz­ta­tá­sára akart egy kis pénzt ke­resni.

Emma Watson úgy sörözik, mint egy férfi - Fotó

Emma Watson úgy sörözik, mint egy férfi - Fotó

Ugyan rend­kí­vül menő, ahogy a Harry Pot­ter sztárja egy­ben lever egy korsó sört, de mégis ret­te­ne­te­sen néz ki köz­ben.

Ugyan rend­kí­vül menő, ahogy a Harry Pot­ter sztárja egy­ben lever egy korsó sört, de mégis ret­te­ne­te­sen néz ki köz­ben.

Ettől padlót fognak a Harry Potter rajongók!

Ettől padlót fognak a Harry Potter rajongók!

Da­niel Radc­liffe már több száz éve köz­tünk van, és ezt be is bi­zo­nyít­juk!

Da­niel Radc­liffe már több száz éve köz­tünk van, és ezt be is bi­zo­nyít­juk!

Rákos a Harry Potter sztárja

Rákos a Harry Potter sztárja

Né­hány hete di­ag­nosz­ti­zál­ták a Harry Pot­ter fil­mek pál­ca­ké­szí­tő­jé­nél, John Hurt­nél a gyil­kos kórt, aki­nek 75 éve­sen élete leg­na­gyobb har­cát kell meg­vív­nia.

Né­hány hete di­ag­nosz­ti­zál­ták a Harry Pot­ter fil­mek pál­ca­ké­szí­tő­jé­nél, John Hurt­nél a gyil­kos kórt, aki­nek 75 éve­sen élete leg­na­gyobb har­cát kell meg­vív­nia.

Így még biztosan nem láttad a Harry Potter sztárját!

Így még biztosan nem láttad a Harry Potter sztárját!

El­ké­pesztő át­vál­to­zás! Most egy életre meg­ta­nul­ha­tod, hogy soha, sen­kit ne írj le azért, mert kis­ko­rá­ban éppen csak egy fok­kal volt szebb az ör­dög­nél.

El­ké­pesztő át­vál­to­zás! Most egy életre meg­ta­nul­ha­tod, hogy soha, sen­kit ne írj le azért, mert kis­ko­rá­ban éppen csak egy fok­kal volt szebb az ör­dög­nél. Az egy­kor duci kisfiú fel­nőtt­ként koc­ka­ha­sat vil­lan­tott!