CÍMKE: 'halottak'

Tengerbe veszett nyolc migráns a török partoknál

Tengerbe veszett nyolc migráns a török partoknál

Mint­egy negy­ven em­ber­rel a fe­dél­ze­tén el­süllyedt egy mig­rán­so­kat szál­lító kis­hajó hétfő reg­gel.

Horror az építkezésen: több száz halott és sokkoló vádak

Horror az építkezésen: több száz halott és sokkoló vádak

Bru­tá­lis vádak han­goz­tak el. Újra csak ma­gya­ráz­ko­dik a FIFA és a 2022-es vb-ren­dező Katar.

Szállodai lövöldözésről jött hír: több halott az ausztráliai városban

Szállodai lövöldözésről jött hír: több halott az ausztráliai városban

A tá­ma­dót még ke­resi a rend­őr­ség, de úgy tudni, hogy mást nem hoz­tak kap­cso­latba a lö­völ­dö­zés­sel.

A tá­ma­dót még ke­resi a rend­őr­ség, de úgy tudni, hogy mást nem hoz­tak kap­cso­latba a lö­völ­dö­zés­sel.

Vérfürdőt rendezett egy ámokfutó, 12-en maghaltak

Vérfürdőt rendezett egy ámokfutó, 12-en maghaltak

Az egye­sült ál­la­mok­beli Vir­gi­nia Beach egyik közmű cé­gé­nek dol­go­zója vér­für­dőt ren­de­zett a mun­ka­he­lyén.

Az egye­sült ál­la­mok­beli Vir­gi­nia Beach egyik közmű cé­gé­nek dol­go­zója vér­für­dőt ren­de­zett a mun­ka­he­lyén.

Készültségben a svájci rendőrök: órákig tartott a túszdráma, senki sem élte túl

Készültségben a svájci rendőrök: órákig tartott a túszdráma, senki sem élte túl

A rend­őrök három órán ke­resz­tül tár­gyal­tak a túsz­ej­tő­vel.

A rend­őrök három órán ke­resz­tül tár­gyal­tak a túsz­ej­tő­vel.

Jelenleg is kutatnak a hajóbaleset áldozatai után

Jelenleg is kutatnak a hajóbaleset áldozatai után

Tu­ris­ta­hajó szen­ve­dett bal­ese­tet.

A Hab­le­ány nevű tu­ris­ta­hajó szen­ve­dett tra­gi­kus bal­ese­tet szerda este a Par­la­ment­nél, je­len­leg is ke­re­sik a vízbe esett em­be­re­ket.

Már hét halott, heten kórházban az elsüllyedt hajóról

Már hét halott, heten kórházban az elsüllyedt hajóról

Már hét ha­lott­ról tud­nak az Or­szá­gos Men­tő­szol­gá­lat, a rend­őr­ség és a Ka­taszt­ró­fa­vé­de­lem mun­ka­tár­sai.

Már hét ha­lott­ról tud­nak az Or­szá­gos Men­tő­szol­gá­lat, a rend­őr­ség és a Ka­taszt­ró­fa­vé­de­lem mun­ka­tár­sai.

Kommandósok szabadították ki a Beninben elrabolt francia turistákat!

Kommandósok szabadították ki a Beninben elrabolt francia turistákat!

Két ka­tona is meg­halt a be­ve­tés­ben. Az el­ra­bolt fran­cia ta­ná­ro­kon kívül ki­sza­ba­dí­tot­tak még két nőt is az af­ri­kai or­szág­ból.

Az utcán sétált az óvodáscsoport, amikor baleset történt, több halott

Az utcán sétált az óvodáscsoport, amikor baleset történt, több halott

Egy japán óvo­dás­cso­por­tot so­dort el két autó, ami­kor egy­más­nak ro­han­tak egy ke­resz­te­ző­dés­ben.

Vészhelyzet Budapesten: elsüllyedt egy hajó

Vészhelyzet Budapesten: utasokkal a fedélzeten elsüllyedt egy hajó

Két hajó üt­kö­zése okozta a tra­gé­diát. Nagy erők­kel zaj­lik a men­tés. Ál­lí­tó­lag leg­alább tízen a vízbe estek.

Két hajó üt­kö­zése okozta a tra­gé­diát. Nagy erők­kel zaj­lik a men­tés.

Több halottja van a moszkvai kényszerleszállásának

Több halottja van a moszkvai kényszerleszállásának

Ti­zen­hár­man éle­tü­ket vesz­tet­ték az Ae­ro­flot Moszkva-Mur­manszk já­ra­tá­nak kény­szer­le­szál­lása során.

Ti­zen­hár­man éle­tü­ket vesz­tet­ték az Ae­ro­flot Moszkva-Mur­manszk já­ra­tá­nak kény­szer­le­szál­lása során.

Gázolásos támadásról jött hír: több halott, a kínai merénylőt lelőtték

Gázolásos támadásról jött hír: több halott, a kínai merénylőt lelőtték

A tá­ma­dás miatt több em­bert kór­házba vit­tek, de hatan a hely­szí­nen éle­tü­ket vesz­tet­ték.

Újabb információk a katasztrófáról, megvan az etióp gép fekete doboza

Újabb információk a katasztrófáról, megvan az etióp gép fekete doboza

A re­pü­lő­gép va­sár­nap dél­előtt zu­hant le, senki sem élte túl a ször­nyű légi bal­ese­tet.

Összeomlott két négyemeletes ház, többen meghaltak, eltűntek

Összeomlott két négyemeletes ház, többen meghaltak, eltűntek

Össze­om­lott két tömb­ház pén­te­ken Rio de Ja­nei­ró­ban.

Össze­om­lott két tömb­ház pén­te­ken Rio de Ja­nei­ró­ban.

Szélvihar pusztít Olaszországban, többen meghaltak

Szélvihar pusztít Olaszországban, többen meghaltak

Leg­alább három ember meg­halt szom­ba­ton Olasz­or­szág­ban a fákat ki­csa­varó és fa­la­kat le­döntő erős sze­lek pusz­tí­tá­sá­ban.

Leg­alább három ember meg­halt szom­ba­ton Olasz­or­szág­ban a fákat ki­csa­varó és fa­la­kat le­döntő erős sze­lek pusz­tí­tá­sá­ban, mi­köz­ben a hor­vát­or­szági ad­riai part­vi­dé­ken vé­gig­söprő vi­ha­ros erejű sze­lek au­tó­kat ron­gál­tak meg, ab­la­ko­kat tör­tek be és köz­le­ke­dési fenn­aka­dá­so­kat okoz­tak.

Most közölték a hírt: kigyulladt a futballklub edzőterme, sok halott

Most közölték a hírt: kigyulladt a futballklub edzőterme, sok halott

A ha­lot­tak kö­zött ti­zen­éves spor­to­lók is le­het­nek.

A ha­lot­tak kö­zött ti­zen­éves spor­to­lók is le­het­nek.

Szándékosan gyújtották fel a párizsi lakóházat, sokan meghaltak

Szándékosan gyújtották fel a párizsi lakóházat, sokan meghaltak

A tűz miatt nyolcan meg­hal­tak, egy ember sú­lyo­san, to­vábbi 27 pedig könnyeb­ben meg­sé­rült - kö­zölte a helyi tűz­ol­tó­ság.

Családi leszámolás: halálos lövések dördültek Veszprém megyében

Családi leszámolás: halálos lövések dördültek Veszprém megyében

Egy oszt­rák férfi kez­dett el őr­jön­geni élet­társa szü­le­i­nek há­zá­nál, a nő édes­ap­ját és saját magát is meg­ölte.

Tragikus légibalesetről jött hír, senki sem élte túl a becsapódást

Tragikus légibalesetről jött hír, senki sem élte túl a becsapódást

Gya­kor­lott pi­lóta ve­zette.

A re­pü­lőt egy gya­kor­lott pi­lóta ve­zette, ko­ráb­ban Föld kö­rüli re­pü­lőúton is részt vett.

Emberi maradványokat találtak Encs határában

Emberi maradványokat találtak Encs határában

Több mint 1200 ember ma­rad­vá­nyait ta­lál­ták meg Encs ha­tá­rá­ban a szán­tó­föl­dek alatt. A férfi­a­kat fej­jel nyu­gat felé.

Újabb halottak a kaliforniai tűzben, megszólalt az amerikai elnök

Újabb halottak a kaliforniai tűzben, megszólalt az amerikai elnök

Se­gélyt kap­nak a ka­taszt­rófa ál­do­za­tai, hét­főn éj­jelre pedig 42-re nőtt a ha­lá­los ál­do­za­tok száma.

Parkoló autók közé hajtott egy kamion: sokan meghaltak, rengeteg sérült Kínában

Parkoló autók közé hajtott egy kamion: sokan meghaltak, rengeteg sérült Kínában

A ka­mion fékje meg­hi­bá­sod­ha­tott.

A ka­mion fékje meg­hi­bá­sod­ha­tott, ezért a sofőr nem tu­dott meg­állni.

Családi tragédiáról jött hír: gyerekek is életüket vesztették az elsodort házban

Családi tragédiáról jött hír: gyerekek is életüket vesztették az elsodort házban

Ha­tal­mas eső­zé­sek okoz­tak ára­dást Szi­cí­li­á­ban.

Ha­tal­mas eső­zé­sek okoz­tak ára­dást Szi­cí­li­á­ban, az idő­já­rás­nak már tíz ha­lá­los ál­do­zata van.

Tőlük búcsúztunk, magyar sportlegendák hagytak itt minket

Tőlük búcsúztunk, magyar sportlegendák hagytak itt minket

Még nincs vége a 2018-as évnek, de már az el­múlt tíz hónap során is szá­mos ma­gyar spor­to­ló­tól el­bú­csúz­tunk.

Még nincs vége a 2018-as évnek, de már az el­múlt tíz hónap során is szá­mos ma­gyar spor­to­ló­tól el­bú­csúz­tunk.

Haláli üzlet. Halottak hamvaiból értékesítik a nemesfémeket

Haláli üzlet. Halottak hamvaiból értékesítik a nemesfémeket

Át­la­go­san 2,2 gramm arany, ezüst, pal­lá­dium és pla­tina marad meg a ham­vak utó­la­gos szű­rése után...

Át­la­go­san 2,2 gramm arany, ezüst, pal­lá­dium és pla­tina marad meg a ham­vak­ból.

Katasztrófahelyezet a turistaparadicsomban, többen meghaltak

Katasztrófahelyezet a turistaparadicsomban, többen meghaltak

Az in­do­né­ziai Lom­bok szi­ge­tét az utóbbi idő­ben több ren­gés is meg­rázta, most ez ismét tra­gé­di­á­hoz ve­ze­tett.

Az in­do­né­ziai Lom­bok szi­ge­tét az utóbbi idő­ben több ren­gés is meg­rázta, most ez ismét tra­gé­di­á­hoz ve­ze­tett.

Most közölték: tragikus légi baleset történt, mindenki meghalt

Most közölték: tragikus légi baleset történt, mindenki meghalt

A svájci Al­pok­ban csa­pó­dott hegy­ol­dal­nak egy re­pü­lő­gép.

A svájci Al­pok­ban csa­pó­dott hegy­ol­dal­nak egy re­pü­lő­gép 20 em­ber­rel a fe­dél­ze­tén.

Újabb részletek: "ketyegő bombán" ültek a veronai tragédia áldozatai

Újabb részletek: "ketyegő bombán" ültek a veronai tragédia áldozatai

A leg­újabb vizs­gá­la­tok sze­rint a jármű el sem in­dul­ha­tott volna, olyan ál­la­pot­ban volt! Több ál­do­zat hoz­zá­tar­to­zója fel­je­len­tést tesz...

Most közölték a fotót, ez a férfi mészárolt a marylandi szerkesztőségben

Most közölték a fotót, ez a férfi mészárolt a marylandi szerkesztőségben

A 38 éves férfi az állam fő­vá­ro­sá­nak egyik szer­kesz­tő­sé­gé­ben nyi­tott tüzet, több ember ha­lá­lát okozva ezzel.

Allah akbart kiáltó férfi lövöldözött Belgiumban

Allah akbart kiáltó férfi lövöldözött Belgiumban

Leg­alább hár­man meg­hal­tak.

A belga sajtó arról szá­molt be, hogy lö­völ­dö­zés tör­tént a belga Lüt­tich nevű te­le­pü­lés bel­vá­ro­sá­ban kedd dél­előtt.

Lezuhant egy repülő, mindenki meghalt a karácsonyi járaton

Lezuhant egy repülő, mindenki meghalt a karácsonyi járaton

Egy tel­jes csa­lád vesz­tette éle­tét.

A ször­nyű bal­eset­ben a pi­lóta mel­lett egy tel­jes csa­lád vesz­tette éle­tét.

Most közölték: támadás egy kínai iskolában, sok diák meghalt

Most közölték: támadás egy kínai iskolában, sok diák meghalt

Az egyik helyi fi­a­tal­korú rán­tott kést, ko­ráb­ban ki­rúg­ták az is­ko­lá­ból.

Az egyik helyi fi­a­tal­korú rán­tott kést, ko­ráb­ban ki­rúg­ták az is­ko­lá­ból.

18-an meghaltak, 40-en megsérültek és 5 épület vált a lángok martalékává

18-an meghaltak, 40-en megsérültek és 5 épület vált a lángok martalékává

Töb­ben meg­hal­tak egy il­le­gá­li­san mű­köd­te­tett olaj­kút­nál In­do­né­zi­á­ban. A ka­taszt­ró­fa­el­há­rí­tási ügy­nök­ség fel­té­te­le­zése sze­rint a tüzet egy ve­ze­té­ken vég­zett he­gesz­tés idéz­hette elő.

Borzalmas támadás történt egy zsúfolt piacon, rengeteg a halott

Borzalmas támadás történt egy zsúfolt piacon, rengeteg a halott

Leg­alább ti­zenöt ember meg­halt, ami­kor lé­gi­tá­ma­dás ért egy em­be­rek­kel teli pi­a­cot.

Szörnyű baleset az erőműben: többen meghaltak a robbanásban

Szörnyű baleset az erőműben: többen meghaltak a robbanásban

A hő­erő­mű­ben egy kazán rob­bant fel, ha­tal­mas fel­for­du­lást okozva ezzel.

A hő­erő­mű­ben egy kazán rob­bant fel, ha­tal­mas fel­for­du­lást okozva ezzel.

Hatalmas készültség: mentőhelikopterek köröznek az elsüllyedt hajónál

Hatalmas készültség: mentőhelikopterek köröznek az elsüllyedt hajónál

A túl­élő­ket nagy erők­kel ke­re­sik, de a le­gény­ség négy tagja meg­halt.

A túl­élő­ket nagy erők­kel ke­re­sik, de a le­gény­ség négy tagja már biz­to­san meg­halt.

Lövöldözés Las Vegasban! Száz sérült!

Lövöldözés Las Vegasban! Száz sérült!

Több ha­lott­ról szól­nak a hírek. A tet­test el­fog­ták.

Több ha­lott­ról szól­nak a hírek.

Most kaptuk a hírt: lezuhant egy repülő, mindenki meghalt

Most kaptuk a hírt: lezuhant egy repülő, mindenki meghalt

A re­pü­lő­gé­pen három ember uta­zott.

A re­pü­lő­gé­pen három ember uta­zott, ami­kor a tra­gé­dia tör­tént. A kör­nyék­be­liek egy ha­tal­mas rob­ba­nást hal­lot­tak.

Szörnyű részletek derültek ki a rendőrök buszának balesetéről

Szörnyű részletek derültek ki a rendőrök buszának balesetéről

A bal­eset­ben ket­ten meg­hal­tak, töb­bek­nek küz­de­nek az éle­té­ért. Lap­in­for­má­ciók sze­rint az egyik rend­őr­nek mind­két lábát am­pu­tálni kel­lett...

A bal­eset­ben a sofőr és az egyik rendőr halt meg, töb­bek­nek küz­de­nek az éle­té­ért. Lap­in­for­má­ciók sze­rint az egyik rend­őr­nek mind­két lábát am­pu­tálni kel­lett...

Egyre nő a halottak száma: rettenetes tragédia történt a fővárosban

Egyre nő a halottak száma: rettenetes tragédia történt a fővárosban

Száz­nál is több ha­lottja van a föld­re­gés­nek Me­xi­kó­ban.

Száz­nál is több ha­lottja van a föld­re­gés­nek Me­xi­kó­ban, a fő­vá­ros­ban to­rony­há­zak om­lot­tak le.

Újabb borzalmas buszbaleset, rengeteg halott Kínában

Újabb borzalmas buszbaleset, rengeteg halott Kínában

Alag­út­fal­nak üt­kö­zött egy tá­vol­sági au­tó­busz egy gyors­for­galmi úton Kína észak­nyu­gati ré­szén, 49 utasa közül 36 meg­halt, 13 meg­sé­rült.

Ismét migránshátterű emberek borították vérbe Németországot

Ismét migránshátterű emberek borították vérbe Németországot

Három eset is sok­kolta a né­me­te­ket.

A hét­vé­gén három, kü­lö­nö­sen bru­tá­lis eset is sok­kolta a német köz­vé­le­ményt. Három város, három mig­rá­ciós hát­terű el­kö­vető, öt ha­lott...

Most érkezett: a legnagyobb nyugalomban sétált el a helyszínről a barcelonai gázoló - Videó

Most érkezett: a legnagyobb nyugalomban sétált el a helyszínről a barcelonai gázoló - Videó

Egy fris­sen nyil­vá­nos­ságra ke­rült videó sze­rint egy­sze­rűen el­sé­tált a bar­ce­lo­nai me­rény­let hely­szí­né­ről a gá­zoló.

Új részletek derültek ki a tragikus földrengésről

Új részletek derültek ki a tragikus földrengésről

6,7-es erős­ségű föld­ren­gés rázta meg csü­tör­tök éjjel Tö­rök­or­szág égei-ten­geri part­vi­dé­két és a kö­zeli görög szi­ge­te­ket.

6,7-es erős­ségű föld­ren­gés rázta meg csü­tör­tök éjjel Tö­rök­or­szág égei-ten­geri part­vi­dé­két és a kö­zeli görög szi­ge­te­ket. A föld­ren­gés­ben sokan meg­sé­rül­tek, ren­ge­teg kár is ke­let­ke­zett. , egy Tö­rök­or­szág­ból és egy Svéd­or­szág­ból ér­kező tu­rista éle­tét vesz­tette.

Most érkezett: itt vannak az első fotók az iskolabusz katasztrófájáról

Most érkezett: itt vannak az első fotók az iskolabusz katasztrófájáról

Mint­egy hat­van em­ber­rel a fe­dél­ze­tén bo­rult fel az is­ko­la­busz.

Mint­egy hat­van em­ber­rel a fe­dél­ze­tén bo­rult fel az is­ko­la­busz.

Morbid rituálé: ünneplőbe öltöztetik kiásott halottjaikat!

Morbid rituálé: ünneplőbe öltöztetik kiásott halottjaikat!

Bor­zal­mas nép­szo­kás!

Bor­zal­mas nép­szo­kás! Mi­u­tán gon­do­san meg­fé­sül­ték a ha­ju­kat, es­kü­vői ruhát vagy éppen ka­to­nai uni­for­mist húz­nak a csont­vá­zakra...

Csoda: csókolózó párt találtak élve az olaszországi romok alatt

Csoda: csókolózó párt találtak élve az olaszországi romok alatt

Több száz em­bert még min­dig el­tűnt­ként tar­ta­nak szá­mon, így nagy va­ló­szí­nű­ség­gel to­vább fog emel­kedni a ha­lot­tak száma.

14 évet kapott gyermekei megöléséért a horroranya!

14 évet kapott gyermekei megöléséért a horroranya!

Nyolc gyer­me­ket szült meg, majd rövid időn mind a nyolcan éle­tü­ket is vesz­tet­ték...

Rémálom az USA-ban! 26 halott az áradásokban

Rémálom az USA-ban! 26 halott az áradásokban

A meg­ál­lás nél­kül hulló eső ko­moly ára­dá­so­kat oko­zott, ezért rend­kí­vüli ál­la­po­tot hir­det­tek Vir­gi­ni­á­ban.

A meg­ál­lás nél­kül hulló eső ko­moly ára­dá­so­kat oko­zott, ezért rend­kí­vüli ál­la­po­tot hir­det­tek Vir­gi­ni­á­ban.

Megrázó képek az Iszlám Állam szerdai robbantásáról!

Megrázó képek az Iszlám Állam szerdai robbantásáról!

A me­rény­let­ben 64-en hal­tak meg.

Po­kol­gé­pes me­rény­let­ben 64-en meg­hal­tak és 87-en meg­se­be­sül­tek szer­dán az iraki fő­vá­ros egyik ne­gye­dé­ben, egy zsú­folt piac kö­ze­lé­ben.

Újabb városrészben támadtak Párizsban az iszlamista fegyveresek!

Újabb városrészben támadtak Párizsban az iszlamista fegyveresek!

Újabb vá­ros­rész­ből je­len­tet­tek lö­völ­dö­zést Pá­rizs­ból

A Pá­ri­zsi bel­vá­rosi Les Hal­les be­vá­sár­ló­köz­pont kö­ze­lé­ből is lö­völ­dö­zést je­len­tet­tek pén­tek éjjel.