CÍMKE: 'halál'

Fizikai munkával dolgozza fel a gyászt Torgyán József özvegye!

Fizikai munkával dolgozza fel a gyászt Torgyán József özvegye!

Az el­ke­se­re­dett asszony a tra­gi­kus nap óta nem ta­lálja a he­lyét az élet­ben.

Nemcsak a betegség tette tönkre Usztics Mátyás életét

Nemcsak a betegség tette tönkre Usztics Mátyás életét

Usz­tics Má­tyás élete utolsó éveit meg­ke­se­rí­tette egy nagy ál­má­nak sem­mivé vá­lása.

Kiderült, mit tervezett halála előtt Usztics Mátyás

Kiderült, mit tervezett halála előtt Usztics Mátyás

A vá­rat­la­nul, 68. élet­évé­ben el­hunyt Usz­tics Má­tyás­nak nagy ter­vei vol­tak. Hosszú éve­kig járt haza szü­lő­fa­lu­jába.

A vá­rat­la­nul, 68. élet­évé­ben el­hunyt Usz­tics Má­tyás­nak nagy ter­vei vol­tak. Hosszú éve­kig ezért járt haza szü­lő­fa­lu­jába.

Gyászol a magyar sport, meghalt a kajaklegenda

Gyászol a magyar sport, meghalt a kajaklegenda

Pá­lya­fu­tása alatt több mint fél­száz nem­zet­közi vi­a­da­lon kép­vi­selte ered­mé­nye­sen ha­zán­kat.

Pá­lya­fu­tása alatt több mint fél­száz nem­zet­közi vi­a­da­lon kép­vi­selte ered­mé­nye­sen ha­zán­kat.

Megtörte a csendet barátja halála után, nagy bejelentést tett Dolly!

Megtörte a csendet barátja halála után, nagy bejelentést tett Dolly!

Az éne­kesnő hosszú idő után el­dön­tötte, ho­gyan és mi­lyen for­má­ban kép­zeli el a jö­vő­jét.

Megrázó körülmények: Usztics Mátyás haláláról vallott barátja!

Megrázó körülmények: Usztics Mátyás haláláról vallott barátja!

Ki­de­rült: a szí­nész pár hét­tel ez­előtt még tel­je­sen egész­sé­ges volt...

Pár hét­tel ez­előtt még tel­je­sen egész­sé­ges volt...

Születésnapján gyászolt Gregor Bernadett!

Születésnapján gyászolt Gregor Bernadett!

Még az aján­dé­ko­zás is el­ma­rad!

A szí­nész­nő­nek nem csak a vi­dám­ság­ról szól ez a jeles dátum, és még az aján­dé­ko­zás is el­ma­rad!

Tragikus hirtelenséggel hunyt el a gyönyörű fiatal modell

Tragikus hirtelenséggel hunyt el a gyönyörű fiatal modell

A fi­a­tal mo­dell ba­rát­nő­jé­vel együtt vesz­tette éle­tét, mind­ket­ten drog­túl­ada­go­lásba hal­tak bele.

Ezért képtelen kimenni Szécsi Pál sírjához legjobb barátja, Koós János!

Ezért képtelen kimenni Szécsi Pál sírjához legjobb barátja, Koós János!

43 évvel ez­előtt, 30 éve­sen hunyt el az éne­kes­le­genda!

43 évvel ez­előtt, 30 éve­sen hunyt el az éne­kes­le­genda! Koós János a mai napig nem tudta fel­dol­gozni ba­rátja ön­gyil­kos­sá­gát.

Kiderült, ezért halt meg Usztics Mátyás

Kiderült, ezért halt meg Usztics Mátyás

Usz­tics Má­tyás ha­tá­ro­zott, ré­gi­módi ember volt, aki­nek csa­ládja mel­lett ha­zája volt a leg­fon­to­sabb. A szí­nész min­dig tudta, mit akar, nem­csak a sze­re­pe­i­ben ala­kí­totta jól a ka­to­nát - a hon­véd­ség sza­bá­lyait ott­hon is be­tar­tatta.

Usz­tics Má­tyás ha­tá­ro­zott, ré­gi­módi ember volt, aki­nek csa­ládja mel­lett ha­zája volt a leg­fon­to­sabb. A szí­nész min­dig tudta, mit akar, nem­csak a sze­re­pe­i­ben ala­kí­totta jól a ka­to­nát - a hon­véd­ség sza­bá­lyait ott­hon is be­tar­tatta.

Meghalt Usztics Mátyás!

Meghalt Usztics Mátyás!

A szí­nész az utóbbi idő­ben el­tűnt a nyil­vá­nos­ság elől, most a ra­jon­gói ol­da­lán je­len­tet­ték be a ha­lá­lát, saját ver­sé­vel bú­csúz­tak tőle.

A szí­nész az utóbbi idő­ben el­tűnt a nyil­vá­nos­ság elől, most a ra­jon­gói ol­da­lán je­len­tet­ték be a ha­lá­lát.

Szívszorító dalt ír lánya Szenes Iván születésnapjára!

Szívszorító dalt ír lánya Szenes Iván születésnapjára!

Lánya kü­lön­le­ges em­lé­ket állít el­hunyt édes­ap­já­nak! And­rea dal­ban mondja el fáj­dal­mát!

Lánya kü­lön­le­ges em­lé­ket állít el­hunyt édes­ap­já­nak! And­rea dal­ban mondja el fáj­dal­mát!

Gyászol Molnár Anikó!

Gyászol Molnár Anikó!

Az egy­kori Nagy Ő nehéz idő­sza­kot tud­hat maga mö­gött, hű társa hosszú szen­ve­dés és ti­zen­négy év földi lét után pusz­tult el. Anikó fo­tók­kal em­lé­ke­zett meg ked­ven­cé­ről.

Az egy­kori Nagy Ő nehéz idő­sza­kot tud­hat maga mö­gött, hű társa hosszú szen­ve­dés és ti­zen­négy év földi lét után pusz­tult el. Anikó fo­tók­kal em­lé­ke­zett meg ked­ven­cé­ről.

Így sokkolt mindenkit a magyar modell halála

Így sokkolt mindenkit a magyar modell halála

A har­min­cas éve­i­nek ele­jén járó Rom­sics Nóra ha­lál­híre le­súj­totta az egész ma­gyar di­vat­vi­lá­got!

A har­min­cas éve­i­nek ele­jén járó Rom­sics Nóra ha­lál­híre le­súj­totta az egész ma­gyar di­vat­vi­lá­got!

Megrázó részletek a gyönyörű magyar modell halálával kapcsolatban

Megrázó részletek a gyönyörű magyar modell halálával kapcsolatban

A három napja el­hunyt Rom­sics Nóra szer­ve­ze­tét alig egy hét­tel az­után gyűrte maga alá be­teg­sége, hogy el­vesz­tette apját.

Elhunyt a gyönyörű, magyar modell

Elhunyt a gyönyörű, magyar modell

Náray Tamás is gyak­ran dol­go­zott vele...

Arról egy­előre nin­cse­nek in­for­má­ciók, hogy mi okozta pon­to­san a tra­gé­diát, de is­me­rő­sei poszt­ja­i­ból ki­de­rül, hogy el­hunyt Rom­sics Nóra, Náray Tamás is gyak­ran dol­go­zott vele...

70 éves lenne Kishonti Ildikó: Németh Kristóf még mindig gyászolja!

70 éves lenne Kishonti Ildikó: Németh Kristóf még mindig gyászolja!

Már nyolc éve nincs köz­tünk!

Fel­fog­ha­tat­lan, hogy a min­dig élet­erős­nek lát­szó szí­nésznő már nyolc éve nincs köz­tünk!

Gyászol Schobert Norbi: Gyilkosság történt!

Gyászol Schobert Norbi: Gyilkosság történt!

A tra­gé­diát kép­te­len meg­emész­teni.

A tra­gé­diát kép­te­len meg­emész­teni a fit­nesz­guru. So­kéig el sem árul­ták neki, mi tör­tént, ne­hogy kül­földi útján kap­jon sok­kot.

Vérfagyasztó dolgot művelt kislányával a jól szituált férfi

Vérfagyasztó dolgot művelt kislányával a jól szituált férfi

Sok­kot ka­pott az anyuka, ami­kor meg­látta a fel­vé­te­le­ket. Csak erős ideg­ze­tű­ek­nek!

Sok­kot ka­pott az anyuka, ami­kor meg­látta a fel­vé­te­le­ket. Csak erős ideg­ze­tű­ek­nek!

Könnyfakasztó: így gyászolt a legenda barátja

Könnyfakasztó: így búcsúzott a legendától hűséges barátja

Nem tudni, mennyit ült egy hely­ben.

Szom­ba­ton gá­zol­ták el a le­gen­dás brin­gást, a tra­gé­dia hely­szí­né­ről nem tá­gí­tott kü­lön­le­ges ba­rátja.

Brutális, Usain Bolt szeme láttára halt meg a sztársportoló

Brutális, Usain Bolt szeme láttára halt meg a sztársportoló

Bu­li­ból ha­za­felé esett el a mo­tor­já­val.

A bri­tek ma­gas­ug­rója Pe­king­ben nyert olim­piai ezüst­ér­met. Csü­tör­tök haj­nal­ban egy bu­li­ból tar­tott ha­za­felé, ami­kor a mo­tor­já­val el­esett.

Tragédia, meghalt az angol válogatott futballista

Tragédia, meghalt az angol válogatott futballista

Gyá­szol az angol fut­ball, meg­halt a há­rom­orosz­lá­nos vá­lo­ga­tott egy­kori já­té­kosa.

Gyá­szol az angol fut­ball, meg­halt a há­rom­orosz­lá­nos vá­lo­ga­tott egy­kori já­té­kosa.

Gyász: elhunyt a magyar válogatott futballista

Gyász: elhunyt a magyar válogatott futballista

Tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel el­hunyt a Fe­renc­vá­ros és a Cse­pel egy­kori vá­lo­ga­tott kö­zép­pá­lyása.

Tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel el­hunyt a Fe­renc­vá­ros és a Cse­pel egy­kori vá­lo­ga­tott kö­zép­pá­lyása.

A halál torkából menekült meg MC Hawer

A halál torkából menekült meg MC Hawer

Nem vette észre, mek­kora a baj.

So­káig észre sem vette, mek­kora a baj. Hiába kér­lel­ték sze­ret­tei, hogy áll­jon le, kép­te­len volt.

Drámai vallomás az exfeleségtől: Ebbe halt bele Prince

Drámai vallomás az exfeleségtől: Ebbe halt bele Prince

Ha a fiunk nem hal meg, Prince még ma is élne - ál­lítja az egy éve el­hunyt le­gen­dás ze­nész egy­kori fe­le­sége.

Megdöbbentő vallomás: felkészült a halálra a legendás magyar színész

Megdöbbentő vallomás: felkészült a halálra a legendás magyar színész

Be­töl­tötte 83. élet­évét Bod­rogi Gyula, aki sze­ren­csés­nek tartja magát.

Be­töl­tötte 83. élet­évét Bod­rogi Gyula, aki na­gyon sze­ren­csés­nek tartja magát. Ma is aktív éle­tet él, de tisz­tá­ban van vele, hogy ő sem él örökké. Ki­sebb egész­ség­ügyi prob­lé­mái van­nak, de úgy van vele, ez az ő ko­rá­ban már ter­mé­sze­tes.

Sztárcsemeték a Kék Bálna árnyékában

Sztárcsemeték a Kék Bálna árnyékában

Egy hete tartja láz­ban a köz­vé­le­ményt a Kék Bálna néven futó gyil­kos játék, mely­nek vi­lág­szerte két­száz ha­lá­los ál­do­zata van, köz­tük két ma­gyar.

Egy hete tartja láz­ban a köz­vé­le­ményt a Kék Bálna néven futó gyil­kos játék, mely­nek vi­lág­szerte két­száz ha­lá­los ál­do­zata van, köz­tük két ma­gyar.

Nagy Feró megrendítő vallomása: A feleségem mentette meg az életem!

Nagy Feró megrendítő vallomása: A feleségem mentette meg az életem!

A min­dig jó­kedvű, mo­soly­gós, élet­erős éne­kes ré­geb­ben gyak­ran küz­dött a dé­mo­na­i­val!

Gyász: Gesztesi Károly elvesztette a férfit, akinek mindent köszönhet

Gyász: Gesztesi Károly elvesztette a férfit, akinek mindent köszönhet

A szí­nész két hete újra a pok­lok pok­lát járja. Ne­he­zen áll talpra a gyász­ból. Ne­ve­lő­ap­ját ve­szí­tette el.

Gyászol a sportvilág, meghalt a finn legenda

Gyászol a sportvilág, meghalt a finn legenda

Több, mint 10 évet ját­szott az Egye­sült Ál­la­mok­ban, két­szer a nagy­dön­tőig is el­ju­tott.

Több, mint 10 évet ját­szott az Egye­sült Ál­la­mok­ban, két­szer a nagy­dön­tőig is el­ju­tott.

Kikészült Máté Péter özvegye: Gyalázat, amit a férjemmel művelnek!

Kikészült Máté Péter özvegye: Gyalázat, amit a férjemmel művelnek!

Rop­pant kínos hely­zetbe hoz­ták Máté Péter öz­ve­gyét!

Rop­pant kínos hely­zetbe hoz­ták Máté Péter öz­ve­gyét! Az asszony­nak egy új­ság­ból kel­lett meg­tud­nia, hogy fér­jé­nek tit­kos sze­re­tője volt. Edi­tet mind­ed­dig senki sem kér­dezte meg arról, tu­dott-e az ál­lí­tó­la­gos ro­mánc­ról.

Emlékek elől menekül: Eladja a családi házat Klapka György özvegye!

Emlékek elől menekül: Eladja a családi házat Klapka György özvegye!

Nagy vál­to­zá­sok lesz­nek, ha végre le­zá­rul a ha­gya­téki bot­rány...

Nagy vál­to­zá­sok lesz­nek, ha végre le­zá­rul a ha­gya­téki bot­rány...

Kihagyta lányát a végrendeletéből Paudits Béla!

Kihagyta lányát a végrendeletéből Paudits Béla!

Egyre rosszabb ál­la­pot­ban van...

Egyre rosszabb ál­la­pot­ban van a szí­nész, aki el­ta­szí­totta ma­gá­tól csa­lád­ját, egyet­len em­bert enged ma­gá­hoz közel.

Négylábú kedvencét gyászolja Judy!

Négylábú kedvencét gyászolja Judy!

El­vesz­tette a csa­lád­juk egyik fon­tos tag­ját.

Az éne­kesnő A Nagy Du­ettre ké­szül, köz­ben vi­szont el­vesz­tette a csa­lád­juk egyik fon­tos tag­ját.

Gyász, meghalt a legendás szövetségi kapitány

Gyász, meghalt a legendás szövetségi kapitány

Hó­na­pok óta ke­zel­ték kór­ház­ban.

Hó­na­pok óta ke­zel­ték kór­ház­ban, mi­u­tán az egyik lábát am­pu­tálni is kel­lett. A női és férfi vá­lo­ga­tott mel­lett az után­pót­lás­ban is dol­go­zott.

Gyász, meghalt a németek legendás labdarúgója

Gyász, meghalt a németek legendás labdarúgója

Tíz évet ját­szott a Schal­ké­ban.

A Schalke egy­kori já­té­kosa tíz éven ke­resz­tül ját­szott a gel­sen­kir­cheni csa­pat­ban, ahol majd­nem 200 meccset ját­szott.

Megrázó vallomás: Összeroppant a gyásztól a nemzet színésze!

Megrázó vallomás: Összeroppant a gyásztól a nemzet színésze!

Nem­zet szí­né­szé­nek lenni a nagy öröm mel­lett bi­zony fáj­dal­mas is!

Nem­zet szí­né­szé­nek lenni a nagy öröm mel­lett bi­zony fáj­dal­mas is!

Gyászol a magyar sztár, családtagját veszítette el

Gyászol a magyar sztár, családtagját veszítette el

Al­földi Ró­bert ku­tyusa örökre el­aludt.

Al­földi Ró­bert hű­sé­ges tár­sát ve­szí­tette el né­hány napja. A ren­dező ne­he­zen tudja fel­dol­gozni csa­lád­tagja ha­lá­lát, de az élet megy to­vább.

Gyász, így búcsúztak Mohamantól szerettei

Gyász, így búcsúztak Mohamantól szerettei

A Fi­u­mei úti te­me­tő­ben kí­sér­ték utolsó út­jára.

A Fi­u­mei úti te­me­tő­ben kí­sér­ték utolsó út­jára a szo­morú kö­rül­mé­nyek kö­zött el­hunyt rap­pert.

Kitálalt az ügyvéd: Durva szabálytalanság Klapka hagyatéka körül!

Kitálalt az ügyvéd: Durva szabálytalanság Klapka hagyatéka körül!

Egyre több za­va­ros hír lát nap­vi­lá­got Klapka ha­gya­té­ká­ról!

Egyre több hír lát nap­vi­lá­got Klapka György 2 mil­li­ár­dos ha­gya­téka kap­csán.

Fellázadt Klapka György megtagadott fia: Megszerzi a hagyatékot!

Fellázadt Klapka György megtagadott fia: Megszerzi a hagyatékot!

Ifjabb Klapka György meg­unta a hall­ga­tást! Ki­tá­lalt ap­já­ról...

Ifjabb Klapka György meg­unta a hall­ga­tást! Ki­tá­lalt ap­já­ról...

Gyász, váratlanul elhunyt a magyar színész!

Gyász, váratlanul elhunyt a magyar színész!

Szep­tem­ber­ben lett volna 73 éves.

A Já­szai Mari-díjas szín­mű­vész szep­tem­ber­ben lett volna 73 éves, hat nap­pal ez­előtt hunyt el.

Gyász, holtan találtak rá a híres sportvezetőre

Gyász, holtan találtak rá a híres sportvezetőre

Még ja­nu­ár­ban tűnt el egy buli után.

Még ja­nu­ár­ban tűnt el, ami­kor ré­sze­gen el­in­dult ha­za­felé. Most az egyik fo­lyó­ban ta­lál­tak rá a bú­vá­rok, a sze­mé­lyi iga­zol­vá­nya is meg­lett.

Gyász, brutális balesetben halt meg a legendás versenyző

Gyász, brutális balesetben halt meg a legendás versenyző

A szá­za­dik ver­se­nyén tör­tént a tra­gé­dia, a 42 éves ver­senyző a szur­ko­lók és a ver­seny­zők kö­zött is nép­szerű volt.

A szá­za­dik ver­se­nyén tör­tént a tra­gé­dia, a 42 éves ver­senyző a szur­ko­lók és a ver­seny­zők kö­zött is nép­szerű volt.

Nem hajlandó tudomást venni a halálról Kóbor János!

Nem hajlandó tudomást venni a halálról Kóbor János!

Má­jus­ban tölti be 74. élet­évét a Kos­suth-díjas mű­vész, aki tele van ter­vek­kel, a ha­lálra gon­dolni sem akar!

Má­jus­ban tölti be 74. élet­évét a Kos­suth-díjas mű­vész, aki tele van ter­vek­kel!

Tíz éve hunyt el váratlanul Kaszás Attila!

Tíz éve hunyt el váratlanul Kaszás Attila!

Egy elő­adása előtt lett rosszul.

A szín­mű­vész egy elő­adása előtt lett rosszul, na­pok­kal ké­sőbb pedig agy­vér­zés kö­vet­kez­té­ben el­hunyt.

Felesége halála csődtömeggé tette a futballsztárt

Felesége halála csődtömeggé tette a futballsztárt

Párja ha­lála után az ital­hoz me­ne­kült.

Párja ha­lála óta egye­dül ne­veli három gyer­me­két a Man­ches­ter Uni­ted egy­kori klasszisa.

Újra összehozta a családi tragédia Janza Katát és Pintér Tibort!

Újra összehozta a családi tragédia Janza Katát és Pintér Tibort!

Ka­tá­nak most min­den lelki tá­mo­ga­tásra szük­sége van, ex­férje is azon­nal a se­gít­sé­gére si­e­tett!

A szí­nésznő és csa­ládja tra­gi­kus kö­rül­mé­nyek kö­zött el­hunyt uno­ka­öccsét gyá­szolja! Ka­tá­nak most min­den lelki tá­mo­ga­tásra szük­sége van, ex­férje is azon­nal a se­gít­sé­gére si­e­tett!

Meghalt a Sportszelet csokiikonja

Meghalt a Sportszelet csokiikonja

Disz­kosz­ve­tés­ben Eu­rópa-csúcs­tartó volt, az 1960-as olim­pián a ne­gye­dik he­lyen vég­zett. Ké­sőbb pro­fesszor­ként ta­ní­tott a Test­ne­ve­lési Egye­te­men.

Disz­kosz­ve­tés­ben Eu­rópa-csúcs­tartó volt, az 1960-as olim­pián a ne­gye­dik he­lyen vég­zett. Ké­sőbb pro­fesszor­ként ta­ní­tott a Test­ne­ve­lési Egye­te­men.

Gyászol a Schumacher család, újabb sorscsapás

Gyászol a Schumacher család, újabb sorscsapás

Az au­tó­ver­senyző le­genda fa­mí­li­á­já­ban csős­tül jön a baj. Nem ér véget a Schu­mi­é­kat sújtó tra­gé­diák sora.

Az au­tó­ver­senyző le­genda fa­mí­li­á­já­ban csős­tül jön a baj. Nem akar véget érni a Schu­mi­é­kat sújtó tra­gé­diák sora.

Gyász, otthonában hunyt el a csapatkapitány

Gyász, otthonában hunyt el a csapatkapitány

A baj­no­kit még vé­gig­ját­szotta.

A baj­no­kit még vé­gig­ját­szotta, majd ott­ho­ná­ban el­hunyt a 27 éves já­té­kos.

Életveszélybe sodorhat a kézkrémed, gyúlékony anyagot kevernek bele

Életveszélybe sodorhat a kézkrémed, gyúlékony anyagot kevernek bele

Az el­múlt tíz évben egyre több ember ha­lá­lát okoz­ták az ek­céma és pik­kely­sö­mör el­leni kré­mek.

Tragédia, elhunyt a legendás bajnok

Tragédia, elhunyt a legendás bajnok

Gyá­szol a sport­vi­lág, le­gen­dás győz­tes ha­gyott itt min­ket.

Gyá­szol a sport­vi­lág, le­gen­dás győz­tes ha­gyott itt min­ket.

Kitálalt a család, ez okozhatta valójában Mohaman halálát

Kitálalt a család, ez okozhatta valójában Mohaman halálát

Meg le­he­tett volna men­teni?

A név­te­len­sé­get kérő rokon sze­rint meg le­he­tett volna men­teni a tra­gi­kus sorsú éne­kest.

George Michael tudta, hogy haldoklik - megszólalt a világsztár orvosa

George Michael tudta, hogy haldoklik - megszólalt a világsztár orvosa

A dok­tor sze­rint az éne­kes mél­tó­ság­gal vi­selte sor­sát.

A dok­tor sze­rint az éne­kes mél­tó­ság­gal vi­selte sor­sát.

Elhunyt a Rock and Roll legenda!

Elhunyt a Rock and Roll legenda!

Az ott­ho­ná­ban esett össze.

Az ott­ho­ná­ban esett össze.

Gyász, szörnyű halála volt a fiatal focistának

Gyász, szörnyű halála volt a fiatal focistának

A 19 éves já­té­kost egy kro­ko­dil tá­madta meg, mi­köz­ben fu­tott.

A 19 éves já­té­kost egy kro­ko­dil tá­madta meg, mi­köz­ben az egyik folyó part­ján fu­tott. Két ba­rátja is szem­ta­núja volt ennek, de se­gí­teni nem tud­tak.

Halála előtt kibékülne fiával Hajdú Péter nagybeteg édesapja

Halála előtt kibékülne fiával Hajdú Péter nagybeteg édesapja

A nyolc­van­nyolc éves, be­te­ges­kedő Hajdú Jó­zsef­nek egyet­len vágya ma­radt, mi­előtt vég­leg tá­vo­zik.

A nyolc­van­nyolc éves, be­te­ges­kedő Hajdú Jó­zsef­nek egyet­len vágya ma­radt, mi­előtt vég­leg tá­vo­zik.

Gyász, meghalt a legendás magyar sportvezető

Gyász, meghalt a legendás magyar sportvezető

Óri­ási ér­de­mei vol­tak a test­épí­tés nép­sze­rű­sí­té­sé­ben és el­fo­gad­ta­tá­sá­ban Ma­gyar­or­szá­gon.

Óri­ási ér­de­mei vol­tak a test­épí­tés nép­sze­rű­sí­té­sé­ben és el­fo­gad­ta­tá­sá­ban Ma­gyar­or­szá­gon. Új­sá­got is szer­kesz­tett amel­lett, hogy a ma­gyar baj­nok­sá­go­kat is szer­vezte.

Gyász, meghalt a legendás csapat első pilótája

Gyász, meghalt a legendás csapat első pilótája

Pon­tot nem si­ke­rült sze­rez­nie.

A si­ke­rek el­ke­rül­ték a ver­seny­pá­lyá­kon, még a do­bo­góra sem si­ke­rült fel­áll­nia. Ké­sőbb le­gen­dák sora kö­vette őt a brit is­tál­ló­nál.

Itt a teljes igazság, kiderült Diana hercegnő legsötétebb titka

Itt a teljes igazság, kiderült Diana hercegnő legsötétebb titka

Sosem ta­lál­nád ki, mit mű­velt a tra­gi­kus sorsú her­cegnő a Kens­ing­ton-pa­lota kert­jé­ben!

Kiderült, mikor nyitják ki Klapka György végrendeletét!

Kiderült, mikor nyitják ki Klapka György végrendeletét!

Az is fo­kozza a csa­lád­ta­gok­ban a stresszt, hogy ha­ma­ro­san ki­de­rül a te­he­tős vál­lal­kozó vég­aka­rata.

Az Arany­em­ber fe­le­sé­gét, Má­riát az utóbbi he­tek­ben kór­ház­ban ápol­ták. Annyira meg­vi­selte férje el­vesz­tése, hogy or­vosi se­gít­ségre volt szük­sége. Rá­adá­sul az is fo­kozza a csa­lád­ta­gok­ban a stresszt, hogy ha­ma­ro­san ki­de­rül a te­he­tős vál­lal­kozó vég­aka­rata.

Ez borzasztó! Tragédiák sora éri a magyar színészt

Ez borzasztó! Tragédiák sora éri a magyar színészt

Ba­lázs Péter csen­de­sen ün­ne­pelte szü­le­tés­nap­ját a kö­zel­múlt­ban, hi­szen két sze­ret­tét is gy­szolja.

Ba­lázs Péter csen­de­sen ün­ne­pelte szü­le­tés­nap­ját a kö­zel­múlt­ban, hi­szen két sze­ret­tét is gy­szolja.

Nem hiszed el, ki tartja fiatalon Bálint gazdát

Nem hiszed el, ki tartja fiatalon Bálint gazdát

27 évvel fi­a­ta­labb a fe­le­sége.

A 97 éves ker­tész­mér­nök bár a mai napig aktív, tisz­tá­ban van a ter­mé­szet tör­vé­nye­i­vel. Azt mondja, őt semmi nem éri vá­rat­la­nul.

Tragédia, a lelátón halt meg a focidrukker

Tragédia, a lelátón halt meg a focidrukker

Ször­nyű tra­gé­dia tör­tént.

Ször­nyű tra­gé­dia tör­tént a szom­bati RB Le­ip­zig-Wolfs­burg meccsen a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban.

Dévényi Tibor megrázó bejelentése: Megírtam a végrendeletem!

Dévényi Tibor megrázó bejelentése: Megírtam a végrendeletem!

A nép­szerű mű­sor­ve­zető feb­ru­ár­ban töl­tötte be 70. élet­évét.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető feb­ru­ár­ban töl­tötte be 70. élet­évét. Na­gyon za­varja az öre­ge­dés, és úgy érezte, nem vár­hat to­vább: meg­fo­gal­mazta vég­aka­ra­tát! El­árulta, miért érezte ilyen sür­gős­nek, hogy pa­pírra vesse ha­gya­ték­kal kap­cso­la­tos gon­do­la­tait.

Gyászol Eszenyi Enikő: Mély fájdalmáról vallott!

Gyászol Eszenyi Enikő: Mély fájdalmáról vallott!

A Víg­szín­ház igaz­gató asszo­nya na­gyon szo­morú a ha­tal­mas vesz­te­ség miatt!

A Víg­szín­ház igaz­gató asszo­nya na­gyon szo­morú a ha­tal­mas vesz­te­ség miatt!

Megtörte a csendet Bajor Imre gyászoló fia: Nem mentem ki a temetőbe!

Megtörte a csendet Bajor Imre gyászoló fia: Nem mentem ki a temetőbe!

Hat­van­éves lenne a szí­nész, akit csend­ben gyá­szol­nak sze­ret­tei.

Fia el­árulta, mi­lyen ér­zé­sek ka­va­rog­nak benne a tra­gé­dia óta!

Magyarországon fog meghalni Lagzi Lajcsi!

Magyarországon fog meghalni Lagzi Lajcsi!

A trom­bi­ta­mű­vész­nek esze ágá­ban sincs kül­földre köl­tözni.

A trom­bi­ta­mű­vész­nek esze ágá­ban sincs kül­földre köl­tözni, bár a bol­dog­asszony­pusz­tai bir­to­kát még min­dig árulja.

Szörnyű balesetben elhunyt a világbajnok

Gyász, szörnyű balesetben elhunyt a világbajnok sportoló

Edzés köz­ben ve­szí­tette éle­tét An­thony Del­halle vi­lág­baj­nok mo­to­ros.

Edzés köz­ben ve­szí­tette éle­tét An­thony Del­halle vi­lág­baj­nok mo­to­ros. A bukás után azon­nal ször­nyet­halt.

Ma lenne 60 éves Bajor Imre

Ma lenne 60 éves Bajor Imre

Még min­dig hi­he­tet­len­nek tűnik, de már két és fél éve nincs kö­zöt­tünk.

Még min­dig hi­he­tet­len­nek tűnik, de már két és fél éve nincs kö­zöt­tünk Bajor Imre, aki ma ün­ne­pelné ke­re­ken 60. szü­le­tés­nap­ját.

Kiderült, mi okozta valójában George Michael halálát

Kiderült, mi okozta valójában George Michael halálát

Végre ki­de­rült a tel­jes igaz­ság!

Végre ki­de­rült a tel­jes igaz­ság a ta­valy ka­rá­csony­kor el­hunyt vi­lág­sztár ha­lá­lá­val kap­cso­lat­ban!

Kórházba került Klapka György özvegye!

Kórházba került Klapka György özvegye!

Kór­házba kel­lett szál­lí­tani!

Két hó­nap­pal a tra­gé­dia után rosszul lett az asszony, akit azon­nal kór­házba kel­lett szál­lí­tani.

Halála előtt született gyermeke Mohamannak!

Halála előtt született gyermeke Mohamannak!

Három gyer­mek ma­radt utána árván.

A rap­per épp élete leg­bol­do­gabb idő­sza­ká­ban hunyt el vá­rat­la­nul, három gyer­mek ma­radt utána árván.

Így engedte el családja Torgyán József szellemét!

Így engedte el családja Torgyán József szellemét!

A csa­lád és a ba­rá­tok meg­ható szer­tar­tás ke­re­tein belül vet­tek vég­leg bú­csút a po­li­ti­kus­tól.

Ja­nuár 22-i ha­lála után a csa­lád és a ba­rá­tok meg­ható szer­tar­tás ke­re­tein belül vet­tek vég­leg bú­csút a po­li­ti­kus­tól.

Drámai vallomást tett Erőss Zsolt édesanyja

Drámai vallomást tett Erőss Zsolt édesanyja

A tra­gi­kus sorsú ma­gyar hegy­má­szó ked­den ün­ne­pelné 49. szü­le­tés­nap­ját. Gyá­szoló anyu­kája hosszú hall­ga­tás után törte meg a csen­det.

A tra­gi­kus sorsú ma­gyar hegy­má­szó ked­den ün­ne­pelné 49. szü­le­tés­nap­ját. Gyá­szoló anyu­kája hosszú hall­ga­tás után törte meg a csen­det.

Megrázó részletek Mohaman váratlan haláláról

Megrázó részletek Mohaman váratlan haláláról

Álom marad a vissza­té­rés.

A 90-es évek si­ker­csa­pa­tá­nak ala­pí­tója tele volt ter­vek­kel, min­den ener­gi­á­já­val a vissza­té­ré­sére ké­szült. Az élet azon­ban más­képp hozta...

Valami történt Mohamannal, amiről nem akart beszélni!

Valami történt Mohamannal, amiről nem akart beszélni!

Ze­nész­társa sze­rint rég­óta baj volt.

A rap­per szív­elég­te­len­ség kö­vet­kez­té­ben vesz­tette éle­tét, volt ze­nész­társa sze­rint rég­óta gon­dok vol­tak.

Kábítószer és magány: így csúszott le Mohaman a lejtőn

Kábítószer és magány: így csúszott le Mohaman a lejtőn

Sze­rette volna fel­pör­getni ha­nyatló kar­ri­er­jét, pedig ele­inte fé­nyes jövő állt előtte.

Sze­rette volna fel­pör­getni ha­nyatló kar­ri­er­jét, pedig ele­inte fé­nyes jövő állt előtte.

Ez okozta Mohaman váratlan halálát!

Ez okozta Mohaman váratlan halálát!

Meg­ment­het­ték volna az éle­tét? Ma min­denki ezt ta­lál­gatja. Akik is­mer­ték, tud­ták, évek óta küz­dött a dé­mo­na­i­val. A ha­lá­lát még­sem ez okozta, hi­szen imádta az éle­tet...

Meg­ment­het­ték volna az éle­tét? Ma min­denki ezt ta­lál­gatja. Akik is­mer­ték, tud­ták, évek óta küz­dött a dé­mo­na­i­val. A ha­lá­lát még­sem ez okozta, hi­szen imádta az éle­tet...

Gyászol a futballvilág, meghalt Puskás Ferenc csapattársa

Gyászol a futballvilág, meghalt Puskás Ferenc csapattársa

Egy­szer az Arany­lab­dát is meg­kapta.

Há­rom­szor nyerte meg a Real Mad­rid­dal a leg­ran­go­sabb ku­pa­so­ro­za­tot, a fran­cia vá­lo­ga­tot­tal vi­lág­baj­noki bronz­ére­mig ju­tott. Egy­szer az Arany­lab­dát is meg­kapta.

Gyászol a futballvilág, meghalt a britek legendája

Gyászol a futballvilág, meghalt a britek legendája

Hosszú ideje be­te­ges­ke­dett.

Hosszú be­teg­ség­gel küz­dött az egy­kori védő, aki na­gyon fon­tos gólt szer­zett az Inter el­leni 1967-es BEK-dön­tő­ben.

Bréking! Meghalt a fiatal magyar popsztár!

Bréking! Meghalt a fiatal magyar popsztár!

Bár­csak ne lenne igaz - még pár órája is re­mény­ked­tek a ra­jon­gók...

Bár­csak ne lenne igaz - még pár órája is re­mény­ked­tek a ra­jon­gók...