CÍMKE: 'győzike'

Egy szál bugyiban tetováltatott Gáspár Evelin

Egy szál bugyiban tetováltatott Gáspár Evelin

Gás­pár Eve­lin nem­rég a szem­öl­dö­két is ki­te­to­vál­tatta, de most egy igen intim helyre is var­ra­tott.

Győzike beparázott: Ezt el akarja kerülni, de nagyon

Győzike beparázott: Ezt el akarja kerülni, de nagyon

A show­man hiába töl­tötte be a 45-öt, ő bi­zony nem sze­retne fel­nőni. Min­dent meg is tesz azért, hogy ki­tolja az időt.

A show­man hiába töl­tötte be a 45-öt, ő bi­zony nem sze­retne fel­nőni. Min­dent meg is tesz azért, hogy ki­tolja az időt, ami­kor...

Egy éve hiába várja haza aranyait Győzike

Egy éve hiába várja haza aranyait Győzike

A show­man ügy­védje fo­lya­ma­to­san be­ad­vá­nyok­kal bom­bázza a ha­tó­sá­got, de vá­laszt sem kap a le­ve­le­ire. Az arany­kész­let oedig máig nem ke­rült haza.

A show­man ügy­védje fo­lya­ma­to­san be­ad­vá­nyok­kal bom­bázza a ha­tó­sá­got, de vá­laszt sem kap a le­ve­le­ire. Az arany­kész­let oedig máig nem ke­rült haza.

Ezért szenved hetek óta Gáspár Bea

Ezért szenved hetek óta Gáspár Bea

Gás­pár Bea min­den ide­jét és ener­gi­á­ját az üz­le­tébe fek­teti. Néha vi­szont pi­hen­nie kell, hogy a szer­ve­zete is töl­tőd­jön.

Gás­pár Bea min­den ide­jét és ener­gi­á­ját az üz­le­tébe fek­teti. Néha vi­szont pi­hen­nie kell, hogy a szer­ve­zete is töl­tőd­jön.

Mérhetetlen fájdalom: Gyászol Gáspár Győző

Mérhetetlen fájdalom: Gyászol Gáspár Győző

A show­man meg­tőrt szív­vel posz­tolta ki fáj­dal­mát a kö­zös­ségi ol­dalra.

A show­man meg­tőrt szív­vel posz­tolta ki fáj­dal­mát a kö­zös­ségi ol­dalra. Egy bal­eset­ben hunyt el a férfi, aki sokat je­len­tett neki.

Orvosi kezelés vár Győzikére, ettől retteg a showman

Orvosi kezelés vár Győzikére, ettől retteg a showman

A 44 éves Győző már rég­óta érezte, hogy nincs jó ál­la­pot­ban, ezért kór­házba megy.

A 44 éves Győző már rég­óta érezte, hogy nincs jó ál­la­pot­ban, ezért kór­házba megy.

Gáspár Evelin: Rafkós vagyok, engem nem lehet lehúzni

Gáspár Evelin: Rafkós vagyok, engem nem lehet lehúzni

Eve­lin exk­lu­zív in­ter­jút adott.

Győ­zike lánya fel­nőtt, saját élete és mun­kája van. Eve­lin exk­lu­zív in­ter­jút adott a Ri­post­nak.

Durva elvonási tünetek gyötrik Győzikét

Durva elvonási tünetek gyötrik Győzikét

Egyre rosszab­bul van.

A roma show­man 8 éven át szedte ma­rok­szám a nyug­ta­tó­kat, de egy ideje már tiszta. Most a szen­ve­dé­sé­ről val­lott.

Sírva nevetős, Kasszás Erzsi Győzikéből csinált viccet

Sírva nevetős, Kasszás Erzsi Győzikéből csinált viccet

Ba­lázs And­rea ez­út­tal Gás­pár Győző bő­rébe bújt. Az ala­kí­tást látva biz­to­san min­denki ne­vetni kezd...

Ba­lázs And­rea ez­út­tal Gás­pár Győző bő­rébe bújt. Az ala­kí­tást látva biz­to­san min­denki ne­vetni kezd...

Nem tud leállni! Győzike beismerte: elvonási tünetekkel küzd!

Nem tud leállni! Győzike beismerte: elvonási tünetekkel küzd!

A show­man már 3 hó­napja nem szedi a pá­nik­ro­ha­mok el­leni gyógy­sze­reit...

A show­man már 3 hó­napja nem szedi a pá­nik­ro­ha­mok el­leni gyógy­sze­reit...

Újabb házkutatás, Győzike őrjöng: gyanúsított lett Bea asszony apja is!

Újabb házkutatás, Győzike őrjöng: gyanúsított lett Bea asszony apja is!

A show­man idős apó­sát is csa­lás­sal gya­nú­sít­ják, kezd tel­je­sen össze­om­lani az élete.

Beszóltak Győzikének, válaszul b...zott egy jót!

Beszóltak Győzikének, válaszul b...zott egy jót!

A Gás­pár csa­lád feje már nem bírja...

A Gás­pár csa­lád feje már nem bírja cér­ná­val a ren­ge­teg be­szó­lást amik a róla szóló cik­kek alá ér­kez­nek kom­ment­ben...

Drasztikusan lefogyott Győzike felesége: Mi történt Bea asszonnyal?

Drasztikusan lefogyott Győzike felesége: Mi történt Bea asszonnyal?

Bea ren­ge­te­get fo­gyott az el­múlt idő­szak­ban!

Bea ren­ge­te­get fo­gyott az el­múlt idő­szak­ban! A show­man neje el­árulta tit­kát! Szinte rá sem lehet is­merni a roma rap­per fe­le­sé­gére!

Most érkezett: Ítélet született Győzike ügyében

Most érkezett: Ítélet született Győzike ügyében

A Kúria meg­hozta íté­le­tét Gás­pár Győző va­gyo­no­so­dá­sá­nak ügyé­ben, de ügy­védje még­sem tudja, mi le­hetne a kö­vet­kező lépés.

A Kúria meg­hozta íté­le­tét Gás­pár Győző va­gyo­no­so­dá­sá­nak ügyé­ben, de ügy­védje még­sem tudja, mi le­hetne a kö­vet­kező lépés.

Győzike sokkoló visszatérése: Ezzel a dallal dicséri az Urat

Győzike sokkoló visszatérése: Ezzel a dallal dicséri az Urat

Ős­be­mu­ta­tó­val ké­nyez­tette ra­jon­góit a roma show­man. Ezzel a dal­lal sze­retne be­rob­ban a ka­rá­cso­nyi pi­acra.

Ős­be­mu­ta­tó­val ké­nyez­tette ra­jon­góit a roma show­man. Ezzel a dal­lal sze­retne be­rob­ban a ka­rá­cso­nyi le­mez­pi­acra. Erre nem lehet fel­ké­szülni!

Drámaian lefogyott Gáspár Virág: Győzike kitálalt!

Drámaian lefogyott Gáspár Virág: Győzike kitálalt!

Rá sem lehet is­merni!

A roma show­man ki­seb­bik lánya el­ké­pesztő vál­to­zá­son ment ke­resz­tül! Hi­he­tet­len for­má­ban van! Rá sem lehet is­merni!

Bea asszony elárulta, miért tart ki férje mellett

Bea asszony elárulta, miért tart ki férje mellett

Erőn felül küzd a csa­ládi bé­kéért.

Bár tudja, hogy férje egy "komp­lett idi­óta", mégis erőn felül küzd érte és a csa­ládi bé­kéért Bea asszony.

Ez őrület: Újabb tízmilliós luxusautóval vereti Győzike

Ez őrület: Újabb tízmilliós luxusautóval vereti Győzike

Me­gint ka­pott egy remek kis ver­dát...

Gás­pár Győző neve annak el­le­nére is jól cseng egy deb­re­ceni au­tó­ke­res­ke­dés szá­mára, ho­gy­au­tó­nep­per­ke­dés­sel gya­nu­sít­ják

Csak egy kis semmiség takarja Gáspár Evelin testét

Csak egy kis semmiség takarja Gáspár Evelin testét

Egész nap ké­nyez­tet­ték...

Egész nap ké­nyez­tet­ték a bot­rányba ke­ve­re­dett show­man na­gyob­bik lá­nyát!

Nagy a baj: Kórházba kell mennie Győzikének

Nagy a baj: Kórházba kell mennie Győzikének

Ahogy arról a Ri­post el­ső­ként be­szá­molt, Gás­pár Győző az utóbbi idő­szak­ban meg­pró­bálta el­dobni éle­tét.

Ahogy arról a Ri­post el­ső­ként be­szá­molt, Gás­pár Győző az utóbbi idő­szak­ban meg­pró­bálta el­dobni ma­gá­tól az éle­tét.

Kiakadt Gáspár Evelin! Mindenkit kiosztott Győzike lánya

Kiakadt Gáspár Evelin! Mindenkit kiosztott Győzike lánya

Dur­ván meg­mondta vé­le­mé­nyét.

A celeb lánya dur­ván meg­mondta vé­le­mé­nyét a ra­jon­gó­i­nak. Igaza van!

Úgy tűnik, Győzikét odadobták a hatóságoknak a nagy játékosok

Úgy tűnik, Győzikét odadobták a hatóságoknak a nagy játékosok

A Ri­post na­pi­lap in­for­má­ci­ója sze­rint pa­lira vet­ték...

A Ri­post na­pi­lap in­for­má­ci­ója sze­rint egy "ro­ma­ki­rály­ként" em­le­ge­tett pénz­em­ber vette pa­lira.

Győzike visszavág: bűncselekménnyel vádolja a hatóságot

Győzike visszavág: bűncselekménnyel vádolja a hatóságot

Győ­zike nem adja könnyen a bőrét, ami nem is csoda, hi­szen ha bű­nös­nek ta­lál­ják, évekre rá­csok mögé ke­rül­het.

Győ­zike nem adja könnyen a bőrét, ami nem is csoda, hi­szen ha bű­nös­nek ta­lál­ják, évekre rá­csok mögé ke­rül­het.

Gáspár Evelin lassan elfogy

Gáspár Evelin lassan elfogy

Ext­ra­csi­nos, és az apró fe­kete ruci na­gyon jól mutat rajta.

Ext­ra­csi­nos, és az apró fe­kete ruci na­gyon jól mutat rajta. Vajon mire ké­szül? Las­san fel­csap­hatna fo­tó­mo­dell­nek. Levet még né­hány ru­ha­da­ra­bot és máris az Insta-sztá­rok nyom­do­ka­iba lép­het.

Újabb felhők Győzike feje felett?

Újabb felhők Győzike feje felett?

Még 2011-ben in­dult nyo­mo­zás Győ­zike és fe­le­sége után adó­csa­lás miatt.

Még 2011-ben in­dult nyo­mo­zás Gás­pár Győző és fe­le­sége után adó­csa­lás miatt.

Dagad a botrány, börtönbe kerülhet Győzike!

Dagad a botrány, börtönbe kerülhet Győzike!

Nagy baj­ban van Gás­pár Győző, mi­u­tán ki­de­rült, hogy csü­tör­tö­kön költ­ség­ve­tési csa­lás­sal gya­nú­sí­totta meg őt a NAV.

Nagy baj­ban van Gás­pár Győző, mi­u­tán ki­de­rült, hogy csü­tör­tö­kön költ­ség­ve­tési csa­lás­sal gya­nú­sí­totta meg őt a NAV.

Brutális bejelentést tett Győzike

Brutális bejelentést tett Győzike

Az anyagi hely­ze­té­vel na­ponta kér­kedő show­man fel­húzta magát, mi­u­tán sokan kér­dőre von­ták lát­vá­nyos pénz­szó­rása miatt, és ideg­ből olyat posz­tolt, amit biz­to­san meg­bánt már...

Az anyagi hely­ze­té­vel na­ponta kér­kedő show­man fel­húzta magát, mi­u­tán sokan kér­dőre von­ták lát­vá­nyos pénz­szó­rása miatt, és ideg­ből olyat posz­tolt, amit biz­to­san meg­bánt már...

Ebben a luxusbörtönben lesz az idei év legtöbb tévés botránya!

Ebben a luxusbörtönben lesz az idei év legtöbb tévés botránya!

A Va­lóVi­lág villa tel­je­sen át­ala­kult, a le­endő já­té­ko­sok­nak még min­dig nem lehet okuk pa­naszra.

Pánik a Gáspár családban!

Pánik a Gáspár családban!

Győ­zike kar­ri­erje új len­dü­le­tet ka­pott, de édes­ap­jáért kell ag­gód­nia.

Mi­köz­ben Győ­zike kar­ri­erje új len­dü­le­tet ka­pott az RTL új va­ló­ság­show-jában, édes­ap­jáért kell ag­gód­nia...

Adósa gatyáját is elviheti Gáspár Győző

Adósa gatyáját is elviheti Gáspár Győző

Sok víz folyt le a Dunán, mióta Gás­pár Győző adó­sá­nak jog­erő­sen 15 napja ma­radt két­mil­liós tar­tó­zá­sá­nak ren­de­zé­sére. Most a be­haj­tó­kon a sor...

Sok víz folyt le a Dunán, mióta Gás­pár Győző adó­sá­nak jog­erő­sen 15 napja ma­radt két­mil­liós tar­tó­zá­sá­nak ren­de­zé­sére. Most a be­haj­tó­kon a sor...

Sosem találnád ki, mit kap még a születésnapjára Gáspár Bea!

Sosem találnád ki, mit kap még a születésnapjára Gáspár Bea!

Elosz­lat­ták a ké­te­lye­ket, ki­de­rült, mi­lyen aján­dé­kot kap ha­ma­ro­san Bea.

Gás­pár Győző és fe­le­sége el­osz­lat­ták a ké­te­lye­ket, ki­de­rült, mi­lyen nagy­sza­bású aján­dé­kot kap ha­ma­ro­san Bea asszony.

Ajjaj! Győzikét is megihlette a magyar fociválogatott

Ajjaj! Győzikét is megihlette a magyar fociválogatott

Gás­pár Győző na­gyon ki­tartó, nem és nem akarja el­en­gedni a zenei kar­ri­ert. Most a fo­ci­him­nusz­hoz nyúlt hozzá.

Gás­pár Győző na­gyon ki­tartó, nem és nem akarja el­en­gedni a zenei kar­ri­ert.

Győzikét kitiltották a Facebookról

Győzikét kitiltották a Facebookról

Gás­pár Győ­zőt egy videó miatt ál­lí­tot­ták a sa­rokba.

Gás­pár Győző hét­főn, nyer­tes pere után ka­pott egy jó­kora po­font. A tá­ma­dás­ról vi­de­ó­fel­vé­tel is ké­szült, amit a show­man meg­osz­tott kö­ve­tő­i­vel. Ezért a til­tás...

Így verték meg Győzikét a bíróság előtt - Videó

Így verték meg Győzikét a bíróság előtt - Videó

Jo­g­erő­sen is pert nyert Gás­pár Győző.

Jo­g­erő­sen is pert nyert Gás­pár Győző ked­den a bí­ró­sá­gon, de ezt az al­pe­res édes­anyja ne­he­zen vi­selte. Ami­kor Győ­zike ki­jött a bí­ró­ság­ról ne­ki­esett, és meg­po­fozta.

Győzike bedühödött! Elképesztő vádak, a testépítők ellen!

Győzike bedühödött! Elképesztő vádak, a testépítők ellen!

Gás­pár Győző nem ap­rózza el.

Gás­pár Győző nem ap­rózza el, gya­kor­la­ti­lag atom­bom­bát dob a test­építő tár­sa­da­lomra. Vádol min­den­nel, ami­vel csak lehet.

Kórházba került Győzike!

Kórházba került Győzike!

Alig­hogy el­hagyta a kór­há­zat, máris ki­posz­tolta az am­bu­láns lapot.

Gás­pár Győző alig­hogy el­hagyta a kór­há­zat - ahova ide­ges­sé­gé­ben el­sza­ladt - máris ki­posz­tolta az am­bu­láns lapot, amit ka­pott.

Sokkal szerényebben, Győzike! Ezt üzeni egy testépítő

Sokkal szerényebben, Győzike! Ezt üzeni egy testépítő

Tény, hogy a fit­nesz- és test­építő tár­sa­da­lom ki­vont szab­lyá­val ro­hant neki Gás­pár Győ­ző­nek.

Tény, hogy a fit­nesz- és test­építő tár­sa­da­lom ki­vont szab­lyá­val ro­hant neki Gás­pár Győ­ző­nek.

Brutális támadás! Bosszút álltak Győzikén

Brutális támadás! Bosszút álltak Győzikén

Győ­zőt eddig csak fe­nye­get­ték!

Gás­pár Győző az el­múlt két nap­ban fo­lya­ma­to­san ka­pott fe­nye­ge­té­se­ket, ami­ért el­in­dult és meg­nyerte saját ka­te­gó­ri­á­ját egy fit­nesz ver­se­nyen.

Győzike nem ilyen udvarlóról álmodott: lánya egy pincérrel jár!

Győzike nem ilyen udvarlóról álmodott: lánya egy pincérrel jár!

Bea asszony ki­ko­tyogta, hogy lánya "ba­rá­to­zott" pi­he­nés he­lyett. Egy bi­zo­nyos Tomi ra­bolta el a lány szí­vét.

Olyan dolog történt Győzikével, amire senki nem számított

Olyan dolog történt Győzikével, amire senki nem számított

Hó­na­pok óta ma­gya­rázza, hogy ő bi­zony el­in­dul egy fit­nesz­ver­se­nyen, ami most már egy kar­nyúj­tás­nyira van.

Hó­na­pok óta ma­gya­rázza, hogy ő bi­zony el­in­dul egy fit­nesz­ver­se­nyen, ami most már egy kar­nyúj­tás­nyira van.

Győzike 22 éve eltörölte a húsvétot

Győzike 22 éve eltörölte a húsvétot

Bár Gás­pár Győző mé­lyen val­lá­sos, a hús­vét ün­ne­pét na­gyon régen ki­tö­rölte saját és csa­ládja éle­té­ből. Az ok egy­szerre pró­zai és meg­ható.

Bár Gás­pár Győző mé­lyen val­lá­sos, a hús­vét ün­ne­pét na­gyon régen ki­tö­rölte saját és csa­ládja éle­té­ből. Az ok egy­szerre pró­zai és meg­ható.

Megható üzenettel emlékezett elhunyt édesanyjára Győzike

Megható üzenettel emlékezett elhunyt édesanyjára Győzike

A show­man le­írta őszinte ér­zé­seit.

A roma show­man tőle szo­kat­lan módon egy iga­zán szív­hez szóló posz­tot tett ki Fa­ce­book-ol­da­lára, ami­ben le­írta őszinte ér­zé­seit.

Gáspár Győzike okossága bicskanyitogatóbb, mint valaha!

Gáspár Győzike okossága bicskanyitogatóbb, mint valaha!

Győ­zike kezdi ki­verni a biz­to­sí­té­kot, és egyre kí­ván­csib­ban néz­zük, vajon hol és mikor húzza meg végre a ha­tárt...

Ez már sok! Betámadták a rasszisták Győzikét!

Ez már sok! Betámadták a rasszisták Győzikét!

Az egyre su­ká­rabb show­man most va­lami olyat csi­nált, ami­ért egy­ből köz­el­len­ség lett...

Az egyre su­ká­rabb show­man most va­lami olyat csi­nált, ami­ért egy­ből köz­el­len­ség lett...

Ha ma még nem kaptál sokkot, akkor most fogsz!

Ha ma még nem kaptál sokkot, akkor most fogsz!

Gás­pár Győ­zike mo­zi­sztár lett. Vagy leg­alábbis ké­szült egy film élete je­len­legi pe­ri­ó­du­sá­ról, amint ki­gyúrt egész­ség­bom­bává vál­to­zik.

Gás­pár Győ­zike mo­zi­sztár lett. Vagy leg­alábbis ké­szült egy film élete je­len­legi pe­ri­ó­du­sá­ról, amint ki­gyúrt egész­ség­bom­bává vál­to­zik.

Gáspár Győző keményen visszavágott

Gáspár Győző keményen visszavágott

Fa­ce­boo­kon akadt ki a celeb.

Be­ol­va­sott Gás­pár Győző azok­nak, akik rajta kö­szö­rü­lik a nyel­vü­ket. És egész ha­tá­so­san tette.

Győzike legújabb klipjétől sokkot kapsz

Győzike legújabb klipjétől sokkot kapsz

Győ­zike újabb vi­deo­klip­pel és dal­lal ruk­kolt elő. Le fogsz ülni az él­mény­től. Nehéz el­dön­teni, hogy a zene vagy a klip a ha­tá­so­sabb...

Győ­zike újabb vi­deo­klip­pel és dal­lal ruk­kolt elő. Le fogsz ülni az él­mény­től. Nehéz el­dön­teni, hogy a zene vagy a klip a ha­tá­so­sabb...

Ezért vetkőzött le Győzike!

Ezért vetkőzött le Győzike!

Meg akarta mu­tatni ki­gyúrt hasát. El­sze­gő­dött egy al­só­ga­tya cég rek­lám­já­nak. Eset­leg szimpla ma­ga­mu­to­ga­tás.

Meg akarta mu­tatni ki­gyúrt hasát. El­sze­gő­dött egy al­só­ga­tya cég rek­lám­já­nak. Eset­leg szimpla ma­ga­mu­to­ga­tás.

Táncosfiúkkal vigasztalódik a kirúgott Győzike

Táncosfiúkkal vigasztalódik a kirúgott Győzike

A ke­res­ke­delmi tévék nem kér­nek a mu­la­tós sztár­ból, aki így saját pro­duk­ci­ó­já­val hak­ni­zik. Az éne­kes­nő­ket fel­vál­tot­ták a chip­pen­dale-tán­co­sok.

A ke­res­ke­delmi tévék nem kér­nek a mu­la­tós sztár­ból, aki így saját pro­duk­ci­ó­já­val hak­ni­zik. Az éne­kes­nő­ket fel­vál­tot­ták a chip­pen­dale-tán­co­sok.

Győzike
átkot szórt vádlójára

Győzike
átkot szórt vádlójára

A mai napig nem tudja fel­dol­gozni azt a meg­aláz­ta­tást, amit a Kecs­ke­méti Bí­ró­sá­gon kel­lett el­szen­ved­nie Gás­pár Győ­ző­nek. A show­man-t ugyanis ho­mo­sze­xu­a­li­tás­sal is meg­vá­dol­ták. Győ­zike vá­la­szul átkot szórt.

A mai napig nem tudja fel­dol­gozni azt a meg­aláz­ta­tást, amit a Kecs­ke­méti Bí­ró­sá­gon kel­lett el­szen­ved­nie Gás­pár Győ­ző­nek. A show­man-t ugyanis az ak­tu­á­lis ügyön túl ho­mo­sze­xu­a­li­tás­sal is meg­vá­dol­ták. Győ­zike vá­la­szul átkot szórt.