CÍMKE: 'fegyveres rablás'

Kiraboltak egy pénzszállítót a reptéren

Kiraboltak egy pénzszállítót a reptéren

Ha­tal­mas a ké­szült­ség a Köln-Bonn rep­té­ren.

Ha­tal­mas a ké­szült­ség a Köln-Bonn rep­té­ren. A német rend­őrök haj­tó­va­dá­sza­tot in­dí­tot­tak.

FRISS HÍREK

Megtámadták az ismert sportolót, kritikus állapotban szállították kórházba

Megtámadták az ismert sportolót, kritikus állapotban szállították kórházba

Fegy­ve­res rab­lók tá­mad­tak a rög­bisre és több­ször is meg­lőt­ték.

Fegy­ve­res rab­lók tá­mad­tak a rög­bisre és több­ször is meg­lőt­ték.

Rendőrök lepték el Budapest egyik ismert bútoráruházát

Rendőrök lepték el Budapest egyik ismert bútoráruházát

A XVII. ke­rü­leti Borsó ut­cá­ban akar­tak ki­ra­bolni egy bú­tor­áru­há­zat az este fo­lya­mán. A hely­színt el­lep­ték a rend­őrök.

A XVII. ke­rü­leti Borsó ut­cá­ban akar­tak ki­ra­bolni egy bú­tor­áru­há­zat az este fo­lya­mán. A hely­színt el­lep­ték a rend­őrök.

Világsztár torkára támadt a késes rabló, évekre lecsukják

Világsztár torkára támadt a késes rabló, évekre lecsukják

El­kez­dő­dött a tár­gya­lása.

El­kez­dő­dött a ré­misztő bűn­tény bí­ró­sági tár­gya­lása. Tagad a vád­lott, de aligha ússza meg sú­lyos bün­te­tés nél­kül.

Nagy erőkkel csapott le a rendőrség a fővárosban, rendkívüli videó

Nagy erőkkel csapott le a rendőrség a fővárosban, rendkívüli videót közöltek az akcióról

Ugyan­azt a trafi­kot két­szer is ki­ra­bol­ták a tet­te­sek.

Ugyan­azt a trafi­kot két­szer is ki­ra­bol­ták a tet­te­sek.

Fegyveres rablók támadtak a sztáredzőre

Lövések dördültek, fegyveres rablók támadtak a sztáredzőre

Lo­pott ko­csi­val me­ne­kül­tek el.

A tá­ma­dók tűz­harcba ke­ve­red­tek a rend­őrök­kel, majd egy lo­pott ko­csi­val me­ne­kül­tek el.

Felfoghatatlan, miket művelt síró gyermeke előtt a budapesti apa

Felfoghatatlan, miket művelt síró gyermeke előtt a budapesti apa

Nem ér­de­kelte, hogy gye­reke látja.

A férfit nem ér­de­kelte, hogy gye­reke vé­gig­nézi, ahogy má­so­kat élet­ve­szé­lye­sen meg­fe­nye­get. A já­ró­ke­lők pró­bál­ták nyug­tatni a ki­csit.

Erre nem számított: Fegyveres támadt a Viszkisre

Erre senki sem számított: Fegyveres támadt a Viszkisre

Rabló tört rá Amb­rus At­ti­lára egy ék­szer­üz­let­ben az And­rássy úton. Fur­csa hely­ze­tet élt át.

Rabló tört rá Amb­rus At­ti­lára Bu­da­ps­ten, az akció egy ék­szer­üz­let­ben tör­tént az And­rássy úton. Fur­csa hely­ze­tet élt át a Visz­kis néven el­hí­re­sült egy­kori bank­rabló. Be­val­lotta: nem jó érzés, ha fegy­vert fog­nak az em­berre, még akkor sem, ha az eset­leg csak egy já­ték­stuk­ker.

Durva vallomás: Rablásairól árult el egy kemény titkot a Viszkis

Durva vallomás: Rablásairól árult el egy kemény titkot a Viszkis

Ezek sze­rint tény­leg csak a lé­lek­je­len­lé­tén mú­lott...

Ezek sze­rint tény­leg csak a lé­lek­je­len­lé­tén mú­lott, hogy egyet­len rab­lása sem tor­kol­lott tra­gé­di­ába.

Hihetetlen fordulat! Szeretője rabolta ki társaival a zuglói nőt!

Hihetetlen fordulat! Szeretője rabolta ki társaival a zuglói nőt!

Csak egy tá­ma­dó­ról volt fotó...

A rend­őrök hét­főn dél óta ke­res­nek négy tet­test, de csak egyi­kük­ről kö­zöl­tek fotót. Most ki­de­rült, miért...

Rettegés Rióban, kiraboltak három olimpikont

Rettegés Rióban, kiraboltak három olimpikont

Fegy­ver­rel tá­mad­tak rájuk.

Három spa­nyol vi­tor­lázó fel­mérte a te­re­pet a Ri­ó­ban. Nem ilyen fo­gad­ta­tásra szá­mí­tot­tak.

Fegyveresek rontottak rá Kim Kardashianra

Fegyveresek rontottak rá Kim Kardashianra

Rend­őrök­nek ál­cáz­ták ma­gu­kat a rab­lók, mi­előtt fegy­ver­rel a ke­zük­ben a dögös celeb éle­tére tör­tek egy szál­lo­dai szo­bá­ban.

Rend­őrök­nek ál­cáz­ták ma­gu­kat a rab­lók, mi­előtt fegy­ver­rel a ke­zük­ben a dögös celeb éle­tére tör­tek egy szál­lo­dai szo­bá­ban.

Ez a kisbabás anyuka simán lerendezte a fegyveres rablót!

Ez a kisbabás anyuka simán lerendezte a fegyveres rablót!

Ilyen nincs! El­ké­pesztő, mi min­denre képes egy gyer­me­két védő nő!

Ilyen nincs! El­ké­pesztő, mi min­denre képes egy gyer­me­két védő nő!

Fegyvert fogtak rá, kirabolták a futballsztárt

Fegyvert fogtak rá, kirabolták a futballsztárt

Újabb fo­cis­tát ra­bol­tak ki Ná­poly­ban. Ez­út­tal Lo­renzo In­signe esett ál­do­za­tul a dél-olasz vá­ros­ban.

Újabb fo­cis­tát ra­bol­tak ki Ná­poly­ban. Ez­út­tal Lo­renzo In­signe esett ál­do­za­tul a dél-olasz vá­ros­ban. Sze­ren­csére nem sé­rült meg.

Fegyverrel fenyegette és kirabolta utasait a taxis

Fegyverrel fenyegette meg és rabolta ki utasait a taxis

Az eset a 47-es főúton tör­tént.

A Sze­ged felé ve­zető, 47-es főúton fel­vette, majd menet köz­ben ki­ra­bolta a három mig­ráns férfi uta­sát a sán­dor­fal­vai ta­xi­so­főr.

Fegyverrel akart boltot rabolni Óbudán: üldözi a rendőrség - videó

Fegyverrel akart boltot rabolni Óbudán: üldözi a rendőrség - videó

Rend­őrök ke­re­sik azt a férfit, aki egy III. ke­rü­leti élel­mi­szer­üz­let el­adó­já­tól fegy­ver­rel fe­nye­ge­tőzve kö­ve­telte a be­vé­telt.

Kivégezték otthonában a focivezetőt

Kivégezték otthonában a focivezetőt

Hi­deg­vér­rel agyon­lőt­ték a saját há­zá­ban.

Saját há­zá­ban tá­mad­tak fegy­ve­re­sek a ni­gé­riai sport­ve­ze­tőre. Őt agyon­lőt­ték, fe­le­sége és gyer­me­kei meg­úsz­ták élve.

Még mindig szökésben a győri fegyveres rablók!

Még mindig szökésben a győri fegyveres rablók!

Egy uta­zási iro­dát ra­bolt ki két ál­ar­cos férfi Győr bel­vá­ro­sá­ban, a rend­őr­ség ke­resi a bű­nö­ző­ket.

Fegyveres ejtette túszul a brazil futballsztár családját

Fegyveres ejtette túszul a brazil futballsztár családját

Sok­koló hírek ér­kez­tek Bra­zí­li­á­ból: be­törő ej­tette fog­ságba a Copa Amé­ri­cán ját­szó Ro­binho sze­ret­teit.