CÍMKE: 'esti frizbi'

Itt a vége: Búcsúzik Hajdú Péter

Itt a vége: Búcsúzik Hajdú Péter

Most va­sár­nap eljön az utolsó pil­la­nat.

Most va­sár­nap eljön a pil­la­nat, ami­kor a tévés szak­em­ber és ko­rábbi csa­tor­nája vég­ér­vé­nye­sen el­vál­nak egy­más­tól.

Megálmodta közelgő esküvőjét Király Viktor

Megálmodta közelgő esküvőjét Király Viktor

A fi­a­tal éne­kes ugyan nem akart be­szélni ko­moly szán­dé­ká­ról, de a fel­vé­te­len el­szólta magát.

Gáspár Evelin: Hülye lennék szülni erre a világra!

Gáspár Evelin: Hülye lennék szülni erre a világra!

Gás­pár Győző idő­sebb lá­nyá­nak ha­tá­ro­zott el­kép­ze­lése van a gyer­mek­vál­la­lás­ról, és nem is rej­tette véka alá.

Gás­pár Győző idő­sebb lá­nyá­nak ha­tá­ro­zott el­kép­ze­lése van a gyer­mek­vál­la­lás­ról, és nem is rej­tette véka alá.

Hajdú Péter utolsó napja: kezdődhetnek a tárgyalások

Hajdú Péter utolsó napja: kezdődhetnek a tárgyalások

Az Esti Frizbi egy időre biz­to­san bú­csút int a né­ző­i­nek, hi­szen fel­vet­ték az utolsó három adást is.

Az Esti Frizbi egy időre biz­to­san bú­csút int a né­ző­i­nek, hi­szen fel­vet­ték az utolsó három adást is.

Pótapja életéért aggódik Hajdú Péter: agyvérzést kapott az idős pap

Pótapja életéért aggódik Hajdú Péter: agyvérzést kapott az idős pap

A tévés szív­szo­rító poszt­ban tu­datta kö­ve­tő­i­vel, hogy az a férfi, akire apja he­lyett is ap­ja­ként te­kint, ismét kór­házba ke­rült.

Megszólalt a távozásáról Hajdú Péter, újabb részletek derültek ki!

Megszólalt a távozásáról Hajdú Péter, újabb részletek derültek ki!

A pro­du­cer közös meg­egye­zés­sel tá­vo­zik az ATV-től.

A pro­du­cer közös meg­egye­zés­sel tá­vo­zik az ATV-től.

Durva fertőzést kapott a magyar énekes

Durva fertőzést kapott a magyar énekes

Ko­moly ter­vei vol­tak...

A nép­szerű elő­adó­nak ko­moly ter­vei vol­tak a kü­lön­le­ges ál­la­ta­i­val, de már meg­bánta, hogy be­le­fo­gott a do­logba. Pedig mi­lyen jónak tűnt az el­kép­ze­lés!

Bangó Margit a tüdőembóliának köszönheti életét

Bangó Margit a tüdőembóliának köszönheti életét

Újra fel­idézte a ret­te­gés he­teit.

Az éne­kesnő élete, ha csak he­tekre is, de újra re­á­lommá vál­to­zott, mi­u­tán attól kel­lett tar­ta­nia, hogy 15 év után újra meg­tá­madta szer­ve­ze­tét a ha­lá­los kor.

Reagált az ATV, így búcsúznak Hajdú Pétertől

Reagált az ATV, így búcsúznak Hajdú Pétertől

A ve­zér­igaz­gató hi­va­ta­los köz­le­mény­ben be­szélt a té­vés­ről. Ki­de­rült, med­dig lát­hat­juk még Haj­dút a csa­tor­nán.

A ve­zér­igaz­gató hi­va­ta­los köz­le­mény­ben be­szélt a té­vés­ről. Ki­de­rült, med­dig lát­hat­juk még Haj­dút a csa­tor­nán.

Kerényi Miklós Máté: Mindent megtettem a házasságomért

Kerényi Miklós Máté: Mindent megtettem a házasságomért

Az Ope­rett­szín­ház ün­ne­pelt sztár­já­ból pil­la­na­tok alatt lett meg­osztó sze­mé­lyi­ség.

Az Ope­rett­szín­ház ün­ne­pelt sztár­já­ból pil­la­na­tok alatt lett meg­osztó sze­mé­lyi­ség.

Tényleg szívszorító: Ez történik, ha nem találják meg Fanni holttestét

Tényleg szívszorító: Ez történik, ha nem találják meg Fanni holttestét

Két hó­napja ke­re­sik hiába VV Fanni holt­tes­tét, és egyre ke­ve­sebb az esély arra, hogy val­lo­más nél­kül si­ke­rül meg­ta­lálni.

Döbbenetes, amit a színész állít Zámbó Jimmyről

Döbbenetes, amit a színész állít Zámbó Jimmyről

Meg­jó­sólta saját ha­lá­lát?

Pin­tér Tibor még a ki­rob­bant bot­rány előtt min­dent be­ve­tett, hogy rek­lá­mozza a mára már ala­po­san kér­dő­je­les Jimmy mu­si­cal be­mu­ta­tó­ját.

Ha nincs az EDDA dobosa, a biztos halál várt volna rá

Ha nincs az EDDA dobosa, a biztos halál várt volna rá

Óri­ási sze­ren­cséje volt a sé­rült ál­lat­nak, ami­kor a ze­nész út­jába akadt. Zoli ugyanis ha­za­vitte, és meg­men­tette az éle­tét.

Óri­ási sze­ren­cséje volt a sé­rült ál­lat­nak, ami­kor a ze­nész út­jába akadt. Zoli ugyanis ha­za­vitte, és meg­men­tette az éle­tét.

Megszokta a magányt a magyar műsorvezető

Megszokta a magányt a magyar műsorvezető

Péter, egy rövid kap­cso­la­tot le­szá­mítva, más­fél éve egye­dül él tö­rök­bá­linti há­zá­ban, hi­szen akkor köl­tö­zött el tőle fe­le­sége .

Péter, egy rövid kap­cso­la­tot le­szá­mítva, más­fél éve egye­dül él tö­rök­bá­linti há­zá­ban, hi­szen akkor köl­tö­zött el tőle fe­le­sége, Sarka Kata, két közös gyer­me­kük­kel együtt.

Balázs Klári kifakadt az stúdióban: Dehogy haldoklom!

Balázs Klári kifakadt: Dehogy haldoklom!

Ámu­latba ej­tette a stú­dió ven­dé­geit.

Ámu­latba ej­tette az Esti Frizbi fel­vé­te­lé­nek kö­zön­sé­gét, ami­kor be­lib­bent a stú­di­óba. Tö­ké­le­tes kül­se­jére sokan rá­cso­dál­koz­tak,

Anyaszült meztelenül lép színpadra Szabó Győző

Anyaszült meztelenül lép színpadra Szabó Győző

Tény­leg meg­te­szi...

A szí­nész nem ked­veli az ön­célú mez­te­len­ke­dést, de ha egy szín­da­rab meg­kí­vánja, hogy le­dobja a tex­tilt, hát zok­szó nél­kül meg­te­szi.

Zalatnay Cini beismerte: Elhitte, hogy ez a férfi az utolsó esélye

Zalatnay Cini beismerte: Elhitte, hogy ez a férfi az utolsó esélye

Az éne­kesnő mai fej­jel már biz­to­san nem kez­dett volna bele az élete leg­na­gyobb csa­ló­dá­sát hozó kap­cso­la­tába.

Alkoholista apja terrorizálta a magyar színésznőt

Alkoholista apja terrorizálta a magyar színésznőt

Bogi ma már saját csa­lád­ban él...

Bogi ma már saját csa­lád­ban éli lu­xus­éle­tét mil­li­ár­dos férje ol­da­lán, de ma is kí­sér­tik gyer­mek­ko­rá­nak rém­ké­pei. Már nem ha­rag­szik apá­jára, de nem fe­lejt.

Zokogva beszélt életéről Aradszky özvegye

Zokogva beszélt életéről Aradszky özvegye

A 82 éves ko­rá­ban el­hunyt le­gen­dás éne­kes öz­ve­gye szinte egyet­len percre sem hagyta el ott­ho­nát a tra­gé­dia óta.

A 82 éves ko­rá­ban el­hunyt le­gen­dás éne­kes öz­ve­gye szinte egyet­len percre sem hagyta el ott­ho­nát a tra­gi­kus nap óta.

Mi van itt? A legszebb magyar lánnyal bújt össze Hajdú Péter

Mi van itt? A legszebb magyar lánnyal bújt össze Hajdú Péter

Egy bu­li­ban össze­fu­tot­tak...

A mű­sor­ve­ze­tőre most van miért irigy­kedni. Egy bu­li­ban össze­fu­tott a gyö­nyörű szu­per­mo­del­lel és ha már így tör­tént...

Hihetetlen teória:
Az olasz maffia rabolhatta el a magyar lányt

Hihetetlen teória:
Az olasz maffia rabolhatta el a magyar lányt

Tűz­pi­ros sport­autó szá­gul­dott végig Oros­háza ut­cáin 1991. jú­nius 27-én este. Mö­götte egy fehér BMW ha­ladt.

Az ukrán maffiától rettegett a magyar színész

Az ukrán maffiától rettegett a magyar színész

Min­den so­ro­zat­szí­nész szem­be­sül egy­szer azzal, hogy a nézők nem tud­nak, vagy nem akar­nak kü­lönb­sé­get tenni.

Min­den so­ro­zat­szí­nész szem­be­sül egy­szer azzal, hogy a nézők nem tud­nak, vagy nem akar­nak kü­lönb­sé­get tenni a kép­er­nyő és a va­ló­ság kö­zött.

Ezért költözik ki a közös hálóból Bódi Margó

Ezért költözik ki a közös hálóból Bódi Margó

A roma ha­gyo­má­nyok sze­rint el­kép­zel­he­tet­len, hogy egy há­zas­pár külön szo­bá­ban alud­jon.

A roma ha­gyo­má­nyok sze­rint el­kép­zel­he­tet­len, hogy egy há­zas­pár külön szo­bá­ban alud­jon, de Bó­di­ék­nál mégis meg­tör­té­nik.

Sokkoló: Szörnyű levelet kapott a magyar színész

Sokkoló: Szörnyű levelet kapott a magyar színész

Így vált el tőle a fe­le­sége...

Szék­he­lyi Jó­zsef bol­do­gan él har­ma­dik fe­le­sé­gé­vel, aki­vel kö­zö­sen ne­ve­lik 5 éves kis­lá­nyu­kat. A szí­nész egy durva le­vél­nek kö­szön­heti új éle­tét.

Lovin játszotta el a család pénzét Koltai Róbert

Lovin játszotta el a család pénzét Koltai Róbert

Ren­ge­teg pénzt vesz­tett...

Kol­tai Ró­bert 25 évvel ez­előtt ren­dezte meg az azóta kul­ti­kussá vált Sose ha­lunk meg című fil­met, ami gya­kor­la­ti­lag saját nagy­bá­tyá­ról szólt.

Gesztesi csak viccből tette le a poharat

Gesztesi csak viccből tette le a poharat

Gesz­tesi Ká­roly remek for­má­ban van, ami­óta élet­mó­dot vál­tott és vissza­tért a szín­padra. Ja, és be­val­lotta, hogy csak mér­té­ket tart, nem fo­ga­dal­mat.

Gesz­tesi Ká­roly remek for­má­ban van, ami­óta élet­mó­dot vál­tott és vissza­tért a szín­padra. Ja, és be­val­lotta, hogy csak mér­té­ket tart, nem fo­ga­dal­mat.

Aggódva súgnak össze a rajongók: mi történhetett Balázs Klárival?

Aggódva súgnak össze a rajongók: mi történhetett Balázs Klárival?

Na­gyon várta az Esti Frizbi kö­zön­sége Korda Györ­gyöt és Ba­lázs Klá­rit a műsor szer­dai fel­vé­te­lén.

Durva amit Hajdú Péter megtudott magáról

Durva amit Hajdú Péter megtudott magáról

Ala­po­san meg­le­pő­dött...

A mű­sor­ve­zető elő­sze­re­tet­tel hasz­nálja a kö­zös­ségi oldal kí­nálta vic­ces tesz­te­ket, de ami­lyen ered­ményre most ju­tott az egyik­kel, arra nem szá­mí­tott...

Kemény beismerés: bottal verte el a fiát Nagy Feró

Kemény beismerés: bottal verte el a fiát Nagy Feró

Nagy Feró a leg­rit­kább eset­ben for­dult a ma­ka­ren­kói po­fon­hoz, ami­kor a gyer­me­kei rossz fát tet­tek a tűzre.

Nagy Feró a leg­rit­kább eset­ben for­dult a ma­ka­ren­kói po­fon­hoz, ami­kor a gyer­me­kei rossz fát tet­tek a tűzre. Ám egy em­lé­ke­ze­tes nya­ra­lá­son ala­po­san el­tán­gálta Bo­ton­dot.

Hajdú lett Magyarország legkapósabb pasija

Hajdú lett Magyarország legkapósabb pasija

Mióta a mű­sor­ve­zető be­je­len­tette, hogy sza­kí­tott ko­rábbi ked­ve­sé­vel, egyre több nő igyek­szik fel­hívni ma­gára a fi­gyel­mét.

Mióta a mű­sor­ve­zető be­je­len­tette, hogy sza­kí­tott ko­rábbi ked­ve­sé­vel, egyre több nő igyek­szik fel­hívni ma­gára a fi­gyel­mét. Ő azon­ban nem él vissza ezzel.

Megdöbbentő választ adott Hajdú Péter a szakítás hírére

Megdöbbentő választ adott Hajdú Péter a szakítás hírére

Alig fél óra alatt kör­be­fu­tott az in­ter­ne­ten, hogy Hajdú Péter és csi­nos ked­vese, Esz­ter sza­kí­tot­tak.

Alig fél óra alatt kör­be­fu­tott az in­ter­ne­ten, hogy Hajdú Péter és csi­nos ked­vese, Esz­ter sza­kí­tot­tak.

Hajdú Péter kiakadt: Mi ez a hülyeség?

Hajdú Péter kiakadt: Mi ez a hülyeség?

Az Esti Frizbi mű­sor­ve­ze­tője meg­lepve ol­va­sott ma­gá­ról.

Az Esti Frizbi mű­sor­ve­ze­tője meg­lepve ol­vasta az egyik ma­ga­zin­ban, hogy egy olyan fény­kép miatt ke­rült vál­ságba a há­zas­sága egy évvel ez­előtt, me­lyen új ba­rát­nő­jé­vel éppen el­hagy­nak egy szó­ra­ko­zó­he­lyet.

Megdöbbentő vallomást tett a nagybeteg magyar énekesnő

Megdöbbentő vallomást tett a nagybeteg magyar énekesnő

A tíz éve to­ló­székbe kény­sze­rült éne­kesnő tel­jes nyu­ga­lom­mal és de­rű­vel be­szélt ál­la­po­tá­ról.

Hatalmas bejelentést tett Demcsák Zsuzsa

Hatalmas bejelentést tett Demcsák Zsuzsa

Ősz­től újabb nagy­ágyúk­kal erő­sít az ATV.

Ősz­től újabb nagy­ágyúk­kal erő­sít az ATV. Dem­csák Zsu­zsa és Boch­kor Gábor is Hajdú Péter mű­so­rá­nak fel­vé­te­lén je­len­tette be, hogy a csa­tor­ná­hoz iga­zol.

Hajdú még vár Friderikuszra

Hajdú még vár Friderikuszra

Hajdú Péter és Fri­de­ri­kusz Sán­dor csú­nyán össze­ve­szett, ami­kor ta­valy...

Hajdú Péter és Fri­de­ri­kusz Sán­dor csú­nyán össze­ve­szett, ami­kor ta­valy már­ci­us­ban a show­man csa­pot-papot hát­ra­hagyva ki­szállt az Össze­zárva Fri­de­ri­kus­szal című mű­sor­ból.

Drámai vallomást tett a Kossuth-díjas színésznő: Nincs, ki segítse

Drámai vallomást tett a Kossuth-díjas színésznő: Nincs, ki segítse

A szí­nész­le­genda éppen a na­pok­ban döb­bent rá, hogy egye­dül ma­radt.

A szí­nész­le­genda éppen a na­pok­ban döb­bent rá, hogy egye­dül ma­radt.

Fenyő Iván most tényleg betörhet Hollywoodba

Fenyő Iván most tényleg betörhet Hollywoodba

A nép­szerű szí­nész nem adja fel...

A nép­szerű szí­nész nem adja fel ál­mait, min­dent meg­pró­bál annak ér­de­ké­ben, hogy le­he­tő­sé­get kap­jon a film­vi­lág fő­vá­ro­sá­ban.

Ez ám a vallomás: Delhusa az anyját látja 21 éves barátnőjében

Ez ám a vallomás: Delhusa az anyját látja 21 éves barátnőjében

Fanni szép­re­mé­nyű úszó volt...

Fanni szép­re­mé­nyű úszó volt Győr­ben, ami­kor egy kon­cert után meg­is­mer­ke­dett a nála 42 évvel idő­sebb éne­kes­sel.

Brutális üzletet kötött a magyar énekes

Brutális üzletet kötött a magyar énekes

Az éne­kes nyolc éven át bir­to­kolt egy csa­ládi házat Thai­föl­dön, ami nem csak a pi­he­né­sét szol­gálta, ami­kor ősz­től ta­va­szig ott élt.

Az éne­kes nyolc éven át bir­to­kolt egy csa­ládi házat Thai­föl­dön, ami nem csak a pi­he­né­sét szol­gálta, ami­kor ősz­től ta­va­szig ott élt.

Ez nagyon durva: Gáspár Győzőt nem zavarja, hogy megverték a lányát

Ez nagyon durva: Gáspár Győzőt nem zavarja, hogy megverték a lányát

Gás­pár Eve­lin szinte fesz­te­le­nül be­szélt az Esti Frizbi fel­vé­te­lén...

Gás­pár Eve­lin szinte fesz­te­le­nül be­szélt az Esti Frizbi fel­vé­te­lén arról a ja­nu­ári éj­sza­ká­ról...

Fenyő Miklós évtizedek óta nem bocsát meg Szikorának

Fenyő Miklós évtizedek óta nem bocsát meg Szikorának

Bár Szi­kora a mai napig test­véri sze­re­tet­tel gon­dol ze­nész­tár­sára, kevés az esély arra, hogy újra szóba áll­ja­nak egy­más­sal.

Hajdúnál borította ki kislánya Nagy Bandót

Hajdúnál borította ki kislánya Nagy Bandót

Az író-hu­mo­rista őr­mes­teri szi­gor­ral pró­bálta kor­dá­ban tar­tani kis­lá­nyát.

Az író-hu­mo­rista gya­kor­la­ti­lag az egész fel­vé­tel alatt őr­mes­teri szi­gor­ral pró­bálta kor­dá­ban tar­tani kis­lá­nyát, de nem járt si­ker­rel. Gven­do­lin el­lopta előle a show-t.

Elképesztő: Saját lánya buktatta le Győzikét

Elképesztő: Saját lánya buktatta le Győzikét

Gás­pár Győző csak kap­kodta a le­ve­gőt, ami­kor lánya az Esti Frizbi fel­vé­te­lén úgy dön­tött, ki­te­re­geti a csa­ládi szennyest.

Gás­pár Győző csak kap­kodta a le­ve­gőt, ami­kor lánya az Esti Frizbi fel­vé­te­lén úgy dön­tött, ki­te­re­geti a csa­ládi szennyest és el­mondja, kivel csalta Bea asszonyt az apja.

Színpadról üzen édesanyjának Weisz Fanni

Színpadról üzen édesanyjának Weisz Fanni

A siket mo­dell bol­dog­sá­gát hosszú hó­na­pok óta be­ár­nyé­kolja egy csa­ládi vi­szály.

A siket mo­dell bol­dog­sá­gát hosszú hó­na­pok óta be­ár­nyé­kolja egy csa­ládi vi­szály. Weisz Fanni párja miatt ugyanis el­tá­vo­lo­dott édes­any­já­tól.

Miért titkolózik magánéletéről a magyar modell?

Miért titkolózik magánéletéről a magyar modell?

Vajon Bódi Sylvi szingli lenne?

Vajon Bódi Sylvi lenne a leg­szebb örök szingli, aki csak a ször­fö­zés­nek él, vagy csak egy­sze­rűen nem sze­retné el­árulni, hogy rég rá­ta­lált a sze­re­lem?

Hihetetlen, de tényleg hatvanhoz közelít a legendás magyar tévés

Hihetetlen, de tényleg hatvanhoz közelít a legendás magyar tévés

A Sze­ren­cse­ke­rék egy­kori mű­sor­ve­ze­tő­i­nél va­la­hogy meg­állt az idő.

Hajdú Péter: Nem igaz, hogy gyereket akarunk Eszterrel!

Hajdú Péter: Nem igaz, hogy gyereket akarunk Eszterrel!

Hajdú Pé­tert ala­po­san meg­le­pő­dött a hír hal­la­tán, hogy gyer­me­ket ter­vez­nek...

Hajdú Pé­tert ala­po­san meg­lepte, ami­kor az egyik lap­ban arról ol­va­sott, hogy gyer­me­ket ter­vez­nek fi­a­tal ked­ve­sé­vel, Esz­ter­rel. Ő ugyanis nem tud róla, hogy ez így lenne, és ko­ra­i­nak is érzi, hogy egy­ál­ta­lán szóba ke­rül­jön a téma kö­zöt­tük.

Hihetetlen, visszavonul a magyar olimpiai bajnok....

Hihetetlen, visszavonul a magyar olimpiai bajnok....

Risz­tov Éva nem elő­ször, de most utol­jára akasztja szögre az úszód­resszt. A 31 éves vi­lág­klasszis Hajdú Pé­ter­nél je­len­tette be vissza­vo­nu­lá­sát.

Risz­tov Éva nem elő­ször, de most utol­jára akasztja szögre az úszód­resszt. A 31 éves vi­lág­klasszis Hajdú Pé­ter­nél je­len­tette be vissza­vo­nu­lá­sát.

Lánykérésre készül Kárász Robi?

Lánykérésre készül Kárász Robi?

Éppen hét évvel ez­előtt, 2010 ja­nu­ár­já­ban min­den arról szólt, hogy Ká­rász Ró­bert el­hagyta fe­le­sé­gét, mert be­le­sze­re­tett egy nála 17 évvel fi­a­ta­labb gya­kor­nok­lányba.

Éppen hét évvel ez­előtt, 2010 ja­nu­ár­já­ban min­den arról szólt, hogy Ká­rász Ró­bert el­hagyta fe­le­sé­gét, mert be­le­sze­re­tett egy nála 17 évvel fi­a­ta­labb gya­kor­nok­lányba.

Sarka Kata állítja, Hajdú elárulta magát

Sarka Kata állítja, Hajdú elárulta magát

Péter fo­lya­ma­to­san cáfol, de fe­le­sége most egé­szen fur­csa ki­je­len­tést tett.

Sarka Kata hosszú hetek óta ál­lítja, fér­jé­nek a sza­kí­tás óta már van új kap­cso­lata. Péter fo­lya­ma­to­san cáfol, de fe­le­sége most egé­szen fur­csa ki­je­len­tést tett.

Hajdú mélyen a zsebébe nyúlt: Újra együtt lehet a család

Hajdú mélyen a zsebébe nyúlt: Újra együtt lehet a család

A mű­sor­ve­zető meg­mu­tatta...

A mű­sor­ve­zető meg­mu­tatta, hogy ha baj van, ő az első, akire szá­mít­hat­nak azok, akik fon­to­sak a szá­mára.

Orvos bizonyítja: Gesztesi nem iszik!

Orvos bizonyítja: Gesztesi nem iszik!

Gesz­tesi Ká­rolyt újból al­ko­hol­lal hoz­ták hírbe.

Gesz­tesi Ká­rolyt újból al­ko­hol­lal hoz­ták hírbe. A hírek egy pa­lac­kot em­le­get­nek, amely­ből a szí­nész kor­tyol­ga­tott Hajdú mű­so­rá­ban.

Döbbenetes vallomás! Győzike gyógyszerfüggő

Döbbenetes vallomás! Győzike gyógyszerfüggő

Na­gyon sokat ve­szít­het...

Gás­pár Győző olyan fesz­te­le­nül be­szélt el­ha­tal­ma­sodó füg­gő­sé­gé­ről, mintha csak ez lenne a világ leg­ter­mé­sze­te­sebb dolga. Pedig na­gyon sokat ve­szít­het...

Kiadta volt feleségét Bodrogi Gyula

Kiadta volt feleségét Bodrogi Gyula

Ha Bod­rogi Gyula meg­je­le­nik va­la­hol, akkor biz­to­sak le­he­tünk abban, hogy nem lesz hiány anek­do­ták­ban, és per­sze ne­ve­tés­ben sem.

Ha Bod­rogi Gyula meg­je­le­nik va­la­hol, akkor biz­to­sak le­he­tünk abban, hogy nem lesz hiány anek­do­ták­ban.

Ezért lett vége a legendás magyar együttesnek

Ezért lett vége a legendás magyar együttesnek

Csak két évig tol­ták az ipart...

Sokan kér­dez­ték volna meg Geszti Pé­tert 1994-ben, hogy miért nem ké­szült több Rap­ülők-dal és -lemez a nagy si­ke­rek után.

Végre kiderült, hogy ismerte meg ifjú szerelmét Pintér Tibor

Végre kiderült, hogy ismerte meg ifjú szerelmét Pintér Tibor

Egy or­szá­got ne­vet­te­tet­tek meg...

Egy or­szá­got ne­vet­te­tett meg a szí­nész új ked­vese, ami­kor a Mok­ká­ban fél­re­ér­tette a kér­dést...

Kiderült, miért veszett össze Szabó Zsófi és Hajdú Péter

Kiderült, miért veszett össze Szabó Zsófi és Hajdú Péter

Szabó Zsófi el­fo­gadta Hajdú Péter meg­hí­vá­sát és beült az ATV stú­di­ó­jába, ahol a kö­te­lező körök után meg­kapta...

Szabó Zsófi el­fo­gadta Hajdú Péter meg­hí­vá­sát és beült az ATV stú­di­ó­jába, ahol a kö­te­lező körök után meg­kapta...

Balázs bevallotta: Lelkileg kikészült

Balázs bevallotta: Lelkileg kikészült

A no­vem­ber, de tu­laj­don­kép­pen már az utolsó hó­na­pok nem múl­tak el nyom­ta­la­nul a honi rá­di­ó­zás leg­hall­ga­tot­tabb tri­ó­já­nak lel­ké­ben.

A no­vem­ber, de tu­laj­don­kép­pen már az utolsó hó­na­pok nem múl­tak el nyom­ta­la­nul a honi rá­di­ó­zás leg­hall­ga­tot­tabb tri­ó­já­nak lel­ké­ben.

Felrobbantották és lelőtték Növényi Norbert barátait

Felrobbantották és lelőtték Növényi Norbert barátait

Egy­kor na­gyon közel volt a tűz­höz.

A spor­toló egy­kor na­gyon közel volt a tűz­höz. Por­tá­zott, majd egy kü­lö­nös fi­gu­rá­val meg­nyi­totta az or­szág egyik leg­na­gyobb disz­kó­ját.

Könnyek között vallott gyászáról Berki Krisztián

Könnyek között vallott gyászáról Berki Krisztián

Élete leg­ne­he­zebb idő­sza­kát éli...

Krisz­tián élete leg­ne­he­zebb idő­sza­kát éli, hi­szen el­vesz­tette imá­dott nagy­ma­má­ját. Az asszonyt, aki anyja he­lyett any­ja­ként gon­dos­ko­dott róla.

Rendőrség kereste a feleségét lefejező Korda Györgyöt

Rendőrség kereste a feleségét lefejező Korda Györgyöt

Talán is­me­red a tör­té­ne­tet, talán nem, de az biz­tos, hogy ez az első és egy­ben leg­ke­mé­nyebb bul­vár sztori a hazai "plety­ka­tör­té­ne­lem­ben"...

Talán is­me­red a tör­té­ne­tet, talán nem, de az biz­tos, hogy ez az első és egy­ben leg­ke­mé­nyebb bul­vár sztori a hazai "plety­ka­tör­té­ne­lem­ben"...

Feladta a küzdelmet házasságáért Hajdú Péter

Feladta a küzdelmet házasságáért Hajdú Péter

So­káig úgy tűnt, hogy ket­te­jük közül Hajdú Péter igyek­szik job­ban, hogy meg­mentse há­zas­sá­gu­kat.

Tvrtko: Hajdú, mikor adod meg a pénzem?

Tvrtko: Hajdú, mikor adod meg a pénzem?

Hajdú Péter ru­ti­nos kér­de­ző­nek szá­mít, most azon­ban meg­gyűlt a baja be­szél­ge­tő­part­ne­ré­vel..

Felesége nélkül tért haza Amerikából Hajdú Péter!

Felesége nélkül tért haza Amerikából Hajdú Péter!

Bár az ün­ne­pe­ket Hajdú Péter egy föld­ré­szen töl­tötte fe­le­sé­gé­vel és gyer­me­ke­i­vel...

Hajdú Péter visszatér! Hatalmasat kaszál

Hajdú Péter visszatér! Hatalmasat kaszál

Kez­deti si­ke­re­i­nek szín­te­rén foly­tatja.

Kez­deti si­ke­rei szín­te­rén foly­tatja tévés kar­ri­er­jét. Újra jön a Frizbi.