CÍMKE: 'elődöntő'
FRISS HÍREK

Elképesztő, amit Pápai Joci tett az Eurovízió színpadán

Elképesztő, amit Pápai Joci tett az Eurovízió színpadán

A ma­gyar éne­kes le­nyű­gö­zött min­den­kit cso­dá­la­tos hang­já­val és a vi­zu­á­lis ele­mek­kel.

A ma­gyar éne­kes le­nyű­gö­zött min­den­kit cso­dá­la­tos hang­já­val.

Kezdődik az Eurovíziós Dalfesztivál: Pápai Jocit a döntőbe jósolják

Eurovíziós Dalfesztivál: Pápai Jocit a döntőbe jósolják

Az éne­kes ma este, he­te­dik­ként áll szín­padra az első elő­dön­tő­ben.

Az éne­kes ma este, he­te­dik­ként áll szín­padra az első elő­dön­tő­ben.

Utolsó üzenet a fellépés előtt: így készült az Eurovízióra Pápai Joci

Utolsó üzenet a fellépés előtt: így készült az Eurovízióra Pápai Joci

Az éne­kes a zsűri előtt már bi­zo­nyí­tott, ma a kö­zön­sé­get kell meg­győz­nie.

Az éne­kes a zsűri előtt már bi­zo­nyí­tott, ma a kö­zön­sé­get kell meg­győz­nie.

Közel a cél, ezek a versenyzők jutottak tovább A Dal 2019 döntőjébe

Közel a cél, ezek a versenyzők jutottak tovább A Dal 2019 döntőjébe

Szom­bat este ki­de­rült, kik azok, akik csat­la­koz­hat­tak a múlt heti me­zőny győz­te­se­i­hez, és részt ve­het­nek a jövő heti adás­ban.

Ők lépnek színpadra A Dal második elődöntőjében

Ők lépnek színpadra A Dal második elődöntőjében

Négy dal már biz­to­san sze­re­pel A Dal 2019 dön­tő­jé­ben, hoz­zá­juk csat­la­ko­zik újabb négy pro­duk­ció.

Négy dal már biz­to­san sze­re­pel A Dal 2019 dön­tő­jé­ben, hoz­zá­juk csat­la­ko­zik újabb négy pro­duk­ció.

Ennyi volt, ez az énekes nem került be a Sztárban Sztár döntőjébe

Ennyi volt, ez az énekes nem került be a Sztárban Sztár döntőjébe

Ezen a héten újabb tag­­­­gal bő­­­­vült a ki­e­­­sők tá­­­­bora, és ki­de­rült, me­lyik négy sztár ju­tott be a dön­tőbe.

Nincs könnyű helyzetben Kocsis Tibor

Nincs könnyű helyzetben Kocsis Tibor

A Mas­terC­hef elő­dön­tő­jé­ben já­runk.

Az elő­döntő he­té­ben jár a Mas­terC­hef VIP.

Ők A Dal első elődöntőjének továbbjutói: Te nekik szurkoltál?

Ők A Dal első elődöntőjének továbbjutói: Te nekik szurkoltál?

Ezek az éne­­­kes­­­nek kap­­­tak esélyt arra, hogy to­­­vább foly­­­tas­­­sák a ver­­­seny­­­zést!

A Dal első elő­­dön­­tő­­jé­­ben ezek az éne­­­kes­­­nek kap­­­tak esélyt arra, hogy to­­­vább foly­­­tas­­­sák a ver­­­seny­­­zést! Vajon idén ki jut el az Eu­­­ro­­­ví­­­ziós Dal­­­fesz­­­ti­­­vál szín­­­pa­­­dára?

Nincs kegyelem: Aki lazít, azt kiszórják a TV2 show-jából

Nincs kegyelem: Aki lazít, azt kiszórják a TV2 show-jából

Sok kony­hai baki fö­lött huny­tak sze­met eddig a pro­duk­ció mes­ter­sza­ká­csai, de mos­tan­tól...

Sok kony­hai baki fö­lött huny­tak sze­met eddig a pro­duk­ció mes­ter­sza­ká­csai, de mos­tan­tól na­gyí­tó­val nézik majd a ver­seny­ző­ket.

Demcsák Zsuzsa nem hitt a szemének a nyaralás alatt

Demcsák Zsuzsa nem hitt a szemének a nyaralás alatt

Me­g­örült az or­szág...

A mű­sor­ve­zető éppen Hor­vát­or­szág­ban nya­ral gyer­me­ke­i­vel, így test­kö­zel­ből lát­hatta, amint győ­zelmi má­mor­ban úszik az or­szág.

Megvan az első döntős a vébén, ilyen még sosem történt

Megvan az első döntős a vébén, ilyen még sosem történt

A fran­ciák va­sár­nap ja­vít­hat­nak a hazai Eu­rópa-baj­nok­ság után.

Drámai pillanatok a stúdióban: Összefogtak a magyar énekesért

Drámai pillanatok a stúdióban: Összefogtak a magyar énekesért

Ördög Nóra is ne­he­zen vi­selte az utolsó elő­dön­tős adás vég­haj­rá­ját...

Ördög Nóra is ne­he­zen vi­selte az utolsó elő­dön­tős adás vég­haj­rá­ját, ahol az éne­kes he­ro­i­kus küz­del­met foly­ta­tott.

Majdnem csoda: elképesztő, ami Madridban történt

Majdnem csoda: elképesztő, ami Madridban történt

Ez még he­te­kig-hó­na­po­kig téma lesz. Vi­deók a leg­ér­de­ke­sebb ese­mé­nyek­ről.

Mindez még ga­ran­tál­tan he­te­kig-hó­na­po­kig téma lesz a fél vi­lá­gon. Vi­deók a leg­ér­de­ke­sebb ese­mé­nyek­ről.

Újabb sorscsapás: fájdalmas kudarc érte Dzsudzsák Balázst

Újabb sorscsapás: fájdalmas kudarc érte Dzsudzsák Balázst

Az elő­dön­tő­ben bu­kott el az al-Vahda.

A ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tott sztárja ez­út­tal az Elnök-ku­pá­ból esett ki a csa­pa­tá­val.

Nagy meglepetés, ők a Sztárban Sztár meg egy kicsi döntősei

Nagy meglepetés, ők a Sztárban Sztár meg egy kicsi döntősei

A tíz­ből öt páros jut­ha­tott to­vább.

Mind a tíz páros be­le­adott apait-anyait, hogy a dön­tő­ben is éne­kel­hes­sen. Ám kö­zü­lük a zsűri és a kö­zön­ség csak öt pá­rost jut­tat­ha­tott to­vább.

Érik a magyar arany, szombat éjjel megőrül az ország

Érik a magyar arany, szombat éjjel megőrül az ország

Ví­zi­lab­da­má­mor a Mar­git­szi­ge­ten.

Ví­zi­lab­da­má­mor a Mar­git­szi­ge­ten. Már csak egy lépés hi­ány­zik az ara­nyig. A leg­ne­he­zebb lépés.

Kézicsoda, egy lépésre a nagy álomtól Görbiczék

Kézicsoda, egy lépésre a nagy álomtól Görbiczék

Nem volt kér­dés, hogy ki fog nyerni.

Amb­ros Martín csa­pata erő­de­monst­rá­ciót tar­tott, az el­len­fél egy má­sod­per­cig sem ve­ze­tett.

Dráma a színpadon, ők A Nagy Duett kiesői

Dráma a színpadon, ők A Nagy Duett kiesői

Si­ko­lyok közt hir­dette ki Tilla, hogy mely pá­ro­sok ju­tot­tak a dön­tőbe.

Ha­tal­mas si­ko­lyok és be­ki­a­bá­lá­sok közt hir­dette ki Tilla, hogy mely pá­ro­sok ju­tot­tak to­vább A Nagy Duett dön­tő­jébe. Idegörlő pil­la­na­tok vol­tak.

Emiliót megőrjítette Ábel Anita fenékriszálása

Emiliót megőrjítette Ábel Anita fenékriszálása

Nagy a tétje az elő­dön­tő­nek.

Nagy a tétje a va­sár­nap esti A Nagy Duett elő­dön­tő­jé­nek, így min­denki min­dent bevet a si­ke­rért. Ábel Anita még a fe­nék­ri­szá­lást is be­ve­tette.

Óriási meglepetés a BL-ben, vége a csodának

Óriási meglepetés a BL-ben, vége a csodának

Máris el­dőlt ez a pár­harc is? Una­lomba fúl­hat­nak a jövő heti elő­döntő-vissza­vá­gók.

Máris el­dőlt ez a pár­harc is? Una­lomba fúl­hat­nak a jövő heti elő­döntő-vissza­vá­gók. Érik az álom­döntő a Baj­no­kok Li­gá­já­ban.

Zidane nem kertelt, félhetnek a Real drukkerei?

Zidane nem kertelt, félhetnek a Real drukkerei?

A fran­cia edző sze­rint arra nem épít­het­nek, hogy három év alatt két dön­tő­ben is le­győz­ték az At­lé­ti­cót.

A fran­cia edző sze­rint arra nem épít­het­nek, hogy három év alatt két dön­tő­ben is le­győz­ték az At­lé­ti­cót. Si­me­one pró­bált meg­nyug­tatni min­den­kit.

Magyarverőket csodál a világ

Magyarverőket csodál a világ, ezt senki nem hitte volna

Sza­bad­kár­tyás­ként ju­tott a dön­tőbe a Nor­vé­gia.

Sza­bad­kár­tyás­ként ju­tott a dön­tőbe a Nor­vé­gia. Úgy tűnik, cso­da­csa­pat ellen esett ki vá­lo­ga­tot­tunk a ké­zi­vé­bén.

Csernus doki sem mentett meg minket

Csernus doki sem mentett meg minket a nagy veréstől

A női pó­ló­sok­nak csak álom volt Ame­rika le­győ­zése.

A női pó­ló­sok­nak csak álom volt Ame­rika le­győ­zése. Ez­út­tal a csa­pat sztár­do­kija sem tu­dott se­gí­teni.

Váratlan fordulat: Ők A Dal döntősei

Váratlan fordulat: Ők A Dal döntősei

Szom­bat este ren­dez­ték meg a Dal 2017 má­so­dik elő­dön­tő­jét a Duna Te­le­ví­zi­ó­ban. A vá­lo­ga­tó­ver­seny­ben ki­lenc elő­adó lé­pett szín­padra.

Szom­bat este ren­dez­ték meg a Dal 2017 má­so­dik elő­dön­tő­jét a Duna Te­le­ví­zi­ó­ban. A vá­lo­ga­tó­ver­seny­ben ki­lenc elő­adó lé­pett szín­padra.

Szinte már biztos Freddie továbbjutása

Szinte már biztos Freddie továbbjutása

Ma 21:00-tól a té­vé­né­zők is ér­té­kel­he­tik a pro­duk­ci­ó­kat.

Ma 21:00-tól a té­vé­né­zők is ér­té­kel­he­tik a pro­duk­ci­ó­kat.

Így tört össze Dárdai Pál szíve

Így tört össze Dárdai Pál szíve

Ennyi volt, a Hert­há­nak le­főtt a kávé.

Ennyi volt, a Hert­há­nak le­főtt a kávé. Dár­dai Pál együt­tese hazai pá­lyán ma­radt le a nagy álom­ról.

Sírunk és nevetünk, nincs meg az olimpia

Sírunk és nevetünk, nincs meg az olimpia

Csak egy dön­tőt ját­szunk a ví­zi­labda-Eu­rópa-baj­nok­sá­gon.

Csak egy dön­tőt ját­szunk a ví­zi­labda-Eu­rópa-baj­nok­sá­gon.

Nyert ügyünk van, ezért vízilabdázunk Rióban

Nyert ügyünk van, ezért vízilabdázunk Rióban

A férfi pó­ló­sok Mon­te­negró le­győ­zé­sé­vel két le­gyet üt­het­nek egy csa­pásra.