CÍMKE: 'életveszély'

Drámai vallomás: húsz percig küzdöttek Kautzky Armand életéért

Drámai vallomás: húsz percig küzdöttek Kautzky Armand életéért

Al­ler­giás sok­kot ka­pott. A gyors és szak­szerű el­lá­tás­nak kö­szön­heti, hogy túl­élte.

FRISS HÍREK

Életveszélyes helyzetbe keveredett Bárdosi Sándor és Növényi Norbert

Életveszélyes helyzetbe keveredett Bárdosi Sándor és Növényi Norbert

Bár­dosi Sán­dor úgy dön­tött, le­küzdi az egyik leg­na­gyobb fé­lel­mét.

Bár­dosi Sán­dor úgy dön­tött, le­küzdi az egyik leg­na­gyobb fé­lel­mét.

Rémisztő látvány: Mit keres ez a két ember a Lánchíd tetején?

Rémisztő látvány: Mit keres ez a két ember a Lánchíd tetején?

A Ri­post ol­va­sója fo­tó­zott le csü­tör­tök dél­előtt két em­bert a Lánc­híd te­te­jén, nem tudni, mit ke­res­nek ott!

A Ri­post ol­va­sója fo­tó­zott le csü­tör­tök dél­előtt két em­bert a Lánc­híd te­te­jén.

Elképesztő lesifotó: életveszélyes, amit a magyar színésznő csinált

Elképesztő lesifotó: életveszélyes, amit a magyar színésznő csinált

Cseke Ka­tin­kát a Hun­gá­ria kör­úton kapta len­cse­végre a Ri­post szem­fü­les ol­va­sója.

Fogamzásgátlók miatt került életveszélybe a magyar sportolónő

Fogamzásgátlók miatt került életveszélybe a magyar sportolónő

A drasz­ti­kus fo­gyás is köz­re­ját­szott. Élet és halál kö­zött le­be­gett, az or­vo­sok is le­mond­tak róla - mégis túl­élte.

A fo­gyás is köz­re­ját­szott. Élet és halál kö­zött le­be­gett, az or­vo­sok is le­mond­tak róla - mégis túl­élte.

Centimétereken múlott az élete: súlyos balesetéről beszélt Soltész Rezső

Centimétereken múlott az élete: súlyos balesetéről beszélt Soltész Rezső

Fe­le­sége és egy ba­ráti há­zas­pár ült a ko­csi­ban, ami­kor a híd lá­bá­nak csa­pód­tak, nem sokon múlt az éne­kes élete...

Életveszély, lecsapott a hurrikán az ismert magyar tévés nászútján

Életveszély, lecsapott a hurrikán az ismert magyar tévés nászútján

Hi­he­tet­len, ami Stei­ner Kris­tóffal és sze­rel­mé­vel tör­tént, de sze­ren­csére nem estek pá­nikba.

Életveszélyesen megverte zárkatársát, mert az másokkal is szóba állt

Életveszélyesen megverte zárkatársát, mert az másokkal is szóba állt

A rab több mint tíz­éves fegy­ház­bün­te­té­sét töl­tötte.

A rab több mint tíz­éves fegy­ház­bün­te­té­sét töl­tötte, ami­kor re­in­teg­rá­ciós zár­kába ke­rült a sér­tet­tel. Meg­pa­ran­csolta neki, hogy kivel áll­hat szóba és kivel nem, ám a sér­tett rab nem tett ele­get a zár­ka­társa pa­ran­csa­i­nak.

Csoda történt, miután lekapcsolta a haldokló fiút a gépekről az orvos

Csoda történt, miután lekapcsolta a haldokló fiút a gépekről az orvos

Az or­vo­sok kö­zöl­ték a szü­lők­kel is, hogy bú­csúz­za­nak el tőle.

Az or­vo­sok már le­mond­tak a ki­csi­ről, és kö­zöl­ték a szü­lők­kel is, hogy bú­csúz­za­nak el tőle.

Magyarok is meghalhatnak a szíriai brutális végjátékban!

Magyarok is meghalhatnak a szíriai brutális végjátékban!

Idlib tar­to­mány ost­ro­má­val kap­cso­lat­ban az isz­lam­is­ták most olyan vá­rost vet­tek célba a ra­ké­tá­ik­kal, ahol ma­gya­rok is élnek.

Vérfagyasztó vallomás, golyót ígértek Bochkor Gábor fejébe

Vérfagyasztó vallomás, golyót ígértek Bochkor Gábor fejébe

Meg­döb­bentő tör­té­ne­tek ke­rül­tek elő a 89.5 Music Fm reg­geli mű­so­rá­ban: Boch­kor he­te­kig test­őr­rel járt a 90-es évek­ben.

Életveszély, durva dolgot művelt a kissrác a budapesti villamoson

Életveszély, durva dolgot művelt a kissrác a budapesti villamoson

Mégis hogy ju­tott ilyen az eszébe? Óri­ási sze­ren­cse, hogy nem lett baja.

Mégis hogy ju­tott ilyen az eszébe?

A színész életéért küzdenek az orvosok, kritikus állapotban van

Most kaptuk a hírt: a színész életéért küzdenek az orvosok, kritikus állapotban van

Élet­ve­szé­lyes ál­la­pot­ban ke­rült a kór­házba.

A 24 éves szí­nész élet­ve­szé­lyes ál­la­pot­ban ke­rült a kór­házba.

+18-as videó, sokkoló jelenetek zajlottak le a misén

+18-as videó, sokkoló jelenetek zajlottak le a misén

Mise köz­ben marta meg egy kígyó a lel­készt.

Mise köz­ben marta meg egy kígyó a lel­készt.

Életveszélyben volt, lemondott az életéről az Újpest egykori sztárja

Életveszélyben volt, lemondott az életéről az Újpest egykori sztárja

Élet­ve­szé­lyes fer­tő­zést ka­pott az Új­pest ko­rábbi lab­da­rú­gója, aki a ma­gyar vá­lo­ga­tott­ban is sze­re­pelt.

Kitálalt Cicciolina: hátborzongató, mibe keveredett

Kitálalt Cicciolina: hátborzongató, mibe keveredett

Élet­ve­szé­lyes "já­té­kot" űzött.

Élet­ve­szé­lyes "já­té­kot" űzött a most Olasz­or­szág­ban élő ma­gyar sztár.

Nagyapja mentette meg a magyar énekesnő életét

Nagyapja mentette meg a magyar énekesnő életét

Az orvos sze­rint csu­pán per­cei vol­tak.

Az orvos sze­rint csu­pán per­cek vá­lasz­tot­ták el az éne­kes­nőt attól, hogy meg­ful­lad­jon. Ha a nagy­apja nem kap­csol, Il­dikó ma biz­to­san nincs az élők so­rá­ban.

Folyt a vér Tatán, drámai csata után küzdenek az áldozat életéért

Folyt a vér Tatán, drámai csata után küzdenek az áldozat életéért

Já­ték­nak in­dult, de el­fa­jul­tak az ese­mé­nyek a vár­ban.

Já­ték­nak in­dult, de el­fa­jul­tak az ese­mé­nyek a vár­ban, már gya­nú­sí­tott is van.

Megszólalt az orvos: életveszélyes diétát követ Rippel Feri

Megszólalt az orvos: életveszélyes diétát követ Rippel Feri

Hiába érzi jól magát a bő­ré­ben.

Bár ő re­me­kül érzi magát a bő­ré­ben, a bel­gyó­gyász sze­rint egy­ál­ta­lán nem lenne sza­bad ezt az élet­mó­dot foly­tat­nia.

Visszatért a halál szorításából a Megasztár felfedezettje

Visszatért a halál szorításából a Megasztár felfedezettje

Az éne­kesnő már­ci­us­ban mondta le min­den fel­lé­pé­sét, mert fel­fe­de­zett egy cso­mót a szer­ve­ze­té­ben.

Életveszélybe került a kisbaba, anyja szerint félrekezelték

Életveszélybe került a kisbaba, anyja szerint félrekezelték

Aszt­má­nak néz­ték egy kis­baba ví­ru­sos meg­be­te­ge­dé­sét...

Aszt­má­nak néz­ték egy kis­baba ví­ru­sos meg­be­te­ge­dé­sét egy bu­da­pesti kór­ház­ban...

Egy nőt szúrtak le a közért előtt migránsok, 13 éves is volt a támadók között

Egy nőt szúrtak le a közért előtt migránsok, 13 éves is volt a támadók között

Újabb, fi­a­tal mig­rán­sok által el­kö­ve­tett bru­tá­lis késes tá­ma­dás tör­tént Né­met­or­szág­ban.

Nagy a baj, életmentő műtétet hajtottak végre az ismert magyar focistán

Nagy a baj, életmentő műtétet hajtottak végre az ismert magyar focistán

Ijesztő és sú­lyos fej­sé­rü­lést szen­ve­dett a ru­ti­nos já­té­kos. Tú­lélte, de na­gyon hosszú ki­ha­gyás vár rá.

Friss hírek érkeztek a megműtött Szíj Melinda állapotáról

Friss hírek érkeztek a megműtött Szíj Melinda állapotáról

Már­cius végén élet­mentő mű­té­ten esett át az éne­kesnő. Hogy­lé­té­ről férje nyi­lat­ko­zott.

Már­cius végén élet­mentő mű­té­ten esett át az éne­kesnő, akit a fél or­szág a Tv2-n fu­tott Me­gasztár 5. szé­ri­á­já­ból ismer, ahol do­bo­gós he­lyen vég­zett. A Fo­nog­ram-díjra jelöl elő­adó hogy­lé­té­ről párja nyi­lat­ko­zott, s sze­ren­csére csupa jó do­log­ról tu­dott be­szá­molni.

Eddig titkolták, életveszélybe került a gyönyörű énekesnő

Eddig titkolták, életveszélybe került a gyönyörű énekesnő

Ko­ráb­ban sú­lyos mű­té­ten esett át, új vesét ka­pott Se­lena Gomez. Az ope­rá­ció azon­ban nem volt zök­ke­nő­men­tes.

Ko­ráb­ban sú­lyos mű­té­ten esett át, új vesét ka­pott Se­lena Gomez. Az ope­rá­ció azon­ban nem volt zök­ke­nő­men­tes.

Torokszorító humor: Boros Pacemakere

Torokszorító humor: Boros Pacemakere

Drá­mai do­ku­men­tum, ani­má­ciós szen­zá­ció! Min­den szava igaz!

Drá­mai do­ku­men­tum, ani­má­ciós szen­zá­ció! Min­den szava igaz!

Kegyetlen, amit a kiskunmajsai apa művelt - hiába zokogott a kislány

Kegyetlen, amit a kiskunmajsai apa művelt - hiába zokogott a kislány

Az anya a tör­tén­tek­kor nem te­he­tett sem­mit, mert ő egy ve­sze­ke­dés miatt el­me­ne­kült ott­hon­ról.

Életet mentettek a 3-as metró utasai

Életet mentettek a 3-as metró utasai

Ha az uta­sok nem ve­szik észre, hogy a férfi rosszul lett, talán már nem le­he­tett volna se­gí­teni rajta. A férfi már nem is lé­leg­zett!

Ha az uta­sok nem ve­szik észre, hogy a férfi rosszul lett, talán már nem le­he­tett volna se­gí­teni rajta. A férfi már nem is lé­leg­zett!

Egyre több a rejtély a magyar énekesnő eltűnt rokona körül

Egyre több a rejtély Muri Enikő eltűnt rokona körül

Ször­nyű na­po­kat él át Muri Enikő, aki­nek több mint egy hete tűnt el néhai nagy­apja öz­ve­gye, Ju­lika néni. Egy bank­nál lát­ták az idős asszonyt.

Meg­tud­tuk, a na­pok­ban a falu pol­gár­mes­teri hi­va­ta­lá­nál lát­ták az idős asszonyt.

A bokszoló celebet halállal fenyegették meg a karácsonyfája miatt...

A bokszoló celebet halállal fenyegették meg a karácsonyfája miatt...

Igaz tör­té­net arról, hogy be­il­lesz­kedni sem könnyű.

Igaz tör­té­net arról, hogy be­il­lesz­kedni sem könnyű.

Ezt mondta a rendőröknek az M5-ös túlélője

Részletek a kivégzésről: ezt mondta a rendőröknek az M5-ös túlélője

Élet­ve­szé­lyes ál­la­pot­ban van annak a Ford­nak az utasa, amelyre több lö­vést is le­ad­tak.

Életveszélyben Harry és Meghan? Ördögi tervet szőtt az Iszlám Állam

Életveszélyben Harry és Meghan? Ördögi tervet szőtt az Iszlám Állam

Kü­lön­le­ges ka­to­nai erők vi­gyáz­nak az álom­pár biz­ton­sá­gára! De vajon mit ter­vez a ret­te­gett ter­ror­szer­ve­zet?

Véres leszámolás jön? A maffia vadászik a világhírű sportolóra

Véres leszámolás jön? A maffia vadászik a világhírű sportolóra

Ve­szély­ben McG­re­gor élete?

Ve­szély­ben McG­re­gor élete? A ket­rec­har­cos ez­út­tal na­gyon rosszul vá­lasz­tott ma­gá­nak el­len­fe­let. A szak­író sze­rint óri­ási bajba ke­rült.

Megdöbbentő állapotok a budapesti vasútállomáson

Megdöbbentő állapotok a budapesti vasútállomáson

Több he­lyen élet­ve­szé­lyes az épü­let.

Több he­lyen élet­ve­szé­lyes a vas­út­ál­lo­más-épü­let, ahol omló va­ko­lat, alá­dú­colt tető kö­zött bo­tor­kál­nak az uta­sok.

Brutális baleset: Életet mentett az Ázsia Expressz magyar mentőtisztje

Brutális baleset: Életet mentett az Ázsia Expressz magyar mentőtisztje

Az Ázsia Exp­ressz min­den adá­sá­ban ott lap­pang a le­he­tő­ség...

Az Ázsia Exp­ressz min­den adá­sá­ban ott lap­pang a le­he­tő­ség...

Bárkit azonnal megölhetne ez a kapcsolószekrény - Fotók

Bárkit azonnal megölhetne ez a kapcsolószekrény - Fotók

Szét­ver­ték a 2-es vil­la­mos egyik kap­cso­ló­szek­ré­nyét a Já­szai Mari téren. Sza­ba­don ma­radt a 600 vol­tos áram!

Életveszélyes, földeletlen kábelre bukkantak Budapesten - fotók

Életveszélyes, földeletlen kábelre bukkantak Budapesten - fotók

A vil­la­mos­sí­nek­nél ló­gott a fel­ső­ve­ze­té­ket föl­delő kábel.

A vil­la­mos­sí­nek­nél ló­gott a fel­ső­ve­ze­té­ket föl­delő kábel. De va­ló­ban le van föl­de­lelve?

Szemtanúja volt a budapesti bombariadónak a sztárszínész és a fia

Szemtanúja volt a budapesti bombariadónak a sztárszínész és a fia

Né­meth Kris­tóf élet­ve­szélyre fi­gyel­mez­tet. Ő éppen rossz­kor ér­ke­zett...

Né­meth Kris­tóf élet­ve­szélyre fi­gyel­mez­tet. Ő éppen rossz­kor ér­ke­zett...

Fordulat a várpalotai hintabaleset ügyében: új dolgokat árult el az anya

Fordulat a várpalotai hintabaleset ügyében: új dolgokat árult el az anya

Krisz­to­fer a hin­ta­bal­eset leg­sú­lyo­sabb sé­rültje túl van az élet­ve­szé­lyen.

Életveszély a pesti panelben: Csoda, hogy nem szakad le a betontömb

Életveszély a pesti panelben: Csoda, hogy nem szakad le a betontömb

Hó­na­po­kig élet­ve­szé­lye­sen om­la­dozó lép­cső­kön jár­tak a lakók egy új­pa­lo­tai pa­nel­ben Bu­da­pes­ten.

Vér folyt a pesti utcán: fényes nappal késeltek meg egy férfit

Vér folyt a pesti utcán: fényes nappal késeltek meg egy férfit

Az ál­do­zat­nak az volt a sze­ren­cséje, hogy a men­tők idő­ben meg­ér­kez­tek.

Az ál­do­zat­nak az volt a sze­ren­cséje, hogy a men­tők idő­ben meg­ér­kez­tek, ugyanis élet­ve­szé­lyes sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett.

Hátborzongató esetre derült fény, életveszélyben a magyar asszony

Hátborzongató esetre derült fény, életveszélyben a magyar asszony

Az idős nő vál­sá­gos ál­la­pot­ban van, kór­ház­ban ke­ze­lik.

Az idős nő vál­sá­gos ál­la­pot­ban van, kór­ház­ban ke­ze­lik. A rend­őr­ség nagy erők­kel ki­vo­nult.

Vérfagyasztó támadás, Erdélyben megkergették a magyar úszósztárt

Vérfagyasztó támadás, Erdélyben megkergették a magyar úszósztárt

Fut­nia kel­lett spor­to­lónk­nak. Még na­gyobb bajba is ke­rül­he­tett volna, de azt sze­ren­csére meg­úszta.

Életveszélybe sodorta kislányát Berki Krisztián

Életveszélybe sodorta kislányát Berki Krisztián

A Fem3 Café mű­sor­ve­ze­tője fe­le­lőt­len volt, ami­kor ko­csiba ül­tette három és fél éves kis­lá­nyát.

Borzalmas fejlemények a várpalotai hintán megsérült férfi állapotáról!

Borzalmas fejlemények a várpalotai hintán megsérült férfi állapotáról!

He­li­kop­ter­rel szál­lí­tot­ták kór­házba.

Sú­lyos ko­po­nya­sé­rü­lés­sel, men­tő­he­li­kop­ter­rel szál­lí­tot­ták kór­házba, a többi beteg ál­la­pota sta­bil.

Életveszélyben Bódi Sylvi

Életveszélyben Bódi Sylvi

Most már egé­szen biz­tos, hogy a szexi mo­dell nem riad vissza sem­mi­től. Vicc­nek gon­dolja, csak­hogy ez­út­tal az éle­té­vel ját­szik!

Most már egé­szen biz­tos, hogy a szexi mo­dell nem riad vissza sem­mi­től. Vicc­nek gon­dolja, csak­hogy ez­út­tal az éle­té­vel ját­szik!

Egyre többször kerülnek életveszélybe vízibiciklizés közben

Egyre többször kerülnek életveszélybe vízibiciklizés közben

Ta­valy, il­letve 2015-ben 11, 2014-ben pedig 8 ful­la­dá­sos eset tör­tént a Ba­la­ton­ban.

Ta­valy, il­letve 2015-ben 11, 2014-ben pedig 8 ful­la­dá­sos eset tör­tént a Ba­la­ton­ban.

Drámai felvétel, összeesett, kómába került a válogatott focista

Drámai felvétel, összeesett, kómába került a válogatott focista

Abd­el­hak Nouri egy edző­meccsen lett rosszul, az or­vo­sok az éle­té­ért küz­döt­tek. Az Ajax kö­zép­pá­lyása kó­mába ke­rült.

Szörnyen fest a balesetet szenvedett híres magyar sztár

Szörnyen fest a balesetet szenvedett híres magyar sztár

Rip­pel Fe­ri­nek rosszul jött ki a lépés.

Rip­pel Feri épp a szom­bati fel­lé­pé­sére ké­szült test­vé­ré­vel, ami­kor ne­ki­csa­pó­dott egy vas­szer­ke­zet­nek.

Életveszélyben Hernádi Judit lánya: Megrázó vallomás!

Életveszélyben Hernádi Judit lánya: Megrázó vallomás!

A VOLT-on kon­cer­te­zett volna.

Az éne­kesnő a VOLT Fesz­ti­vá­lon adott volna kon­cer­tet, ám olyan ve­szé­lyessé vál­tak a kö­rül­mé­nyek, hogy me­ne­kül­nie kel­lett.

Újabb veszélyes őrület: Száguldó vonat elé ugranak a magyar tinik

Száguldó vonat elé ugranak a magyar tinik

Élet­ve­szé­lyes hely­zetbe so­dor­ják ma­gu­kat, a vonat sze­mély­ze­tét és uta­sait is azok a tinik, akik az utolsó pil­la­na­tig áll­nak a szá­guldó vonat előtt...

Szívszorító üzenetet hagyott gyermekeinek az eltűnt budapesti édesanya

Szívszorító üzenetet hagyott gyermekeinek az eltűnt budapesti édesanya

Két napja ment el ott­hon­ról a 29 éves Ka­ta­lin.

Két napja ment el ott­hon­ról a 29 éves Ka­ta­lin.

Aggasztó fotók: Ezért veszélyes a budapesti lakótelep játszótere

Aggasztó fotók: Ezért veszélyes a budapesti lakótelep játszótere

Egy édes­anya tett közzé fel­hí­vást.

Egy ag­gódó édes­anya tett közzé egy fel­hí­vást: ősz óta áll ki a föld­ből egy le­sze­relt mér­leg­hinta ma­rad­vány a 17. ke­rü­let­ben.

Halálos méreg került a sztársportoló szervezetébe

Halálos méreg került a sztársportoló szervezetébe

Az éle­té­vel ját­szott Tiger Woods.

Döb­be­ne­tes, mit kö­zöl­tek róla a flo­ri­dai rend­őrök. Az éle­té­vel ját­szott Tiger Woods, aki gyil­kos kom­bi­ná­ciót sze­dett be. Rosszab­bul is jár­ha­tott volna.

Rémálom a nyaraláson: betört a búvárketrecbe a kiéhezett cápa

Rémálom a nyaraláson: betört a búvárketrecbe a kiéhezett cápa

Be­tört a búvár víz alatti ka­bin­jába egy óriás fehér cápa.

Be­tört a búvár víz alatti ka­bin­jába egy óriás fehér cápa.

Szerelmi dráma miatt tűnhetett el a 17 éves magyar kismama

Szerelmi dráma miatt tűnhetett el a 17 éves magyar kismama

Vi­vi­ent el­hagyta a ba­rátja, azóta nem tudni, hol van. Áp­ri­lis vége óta nem ad ma­gá­ról élet­je­let.

Vi­vi­ent el­hagyta a ba­rátja, azóta nem tudni, hol van. Áp­ri­lis vége óta nem ad ma­gá­ról élet­je­let.

Kiderült az igazság, ezért van karanténban a magyar zenész

Kiderült az igazság, ezért van karanténban a magyar zenész

Gi­dó­falvy At­tila nem­rég ős­sejt­be­ül­te­té­sen esett át, és most ka­ran­tén­ban tart­ják.

Terrorelhárítók vonultak ki egy fővárosi házhoz: Ezt találták

Terrorelhárítók vonultak ki egy fővárosi házhoz: Ezt találták

A Ter­ror­el­há­rí­tási Köz­pont mun­ka­tár­sai egy 40 éves bu­da­pesti férfit fog­tak el. Őri­zetbe vet­ték!

Életveszélyes dolgot találtak a Kinder-tojásban, meghűlt bennük a vér

Életveszélyes dolgot találtak a Kinder tojásban, meghűlt bennük a vér

Egy édes­anya nem is gon­dolta volna, hogy élet­ve­szélybe so­dorja kis­lá­nyát...

Egy brit édes­anya nem is gon­dolta volna, hogy élet­ve­szélybe so­dorja kis­lá­nyát azzal, hogy hús­vétra egy Kin­der-to­jást vá­sá­rol neki.

Kórházban kezelték, agyvérzést kapott Csuja Imre

Kórházban kezelték, agyvérzést kapott Csuja Imre

Őszin­tén be­szélt be­teg­sé­gé­ről a Já­szai Mari-díjas szí­nész, aki lábon hordta ki agy­vér­zé­sét!

Őszin­tén be­szélt be­teg­sé­gé­ről a Já­szai Mari-díjas szí­nész, aki lábon hordta ki agy­vér­zé­sét!

Ismét veszélyben Hujber Feri élete

Ismét veszélyben Hujber Feri élete

Még min­dig sokan mo­so­lyog­tak Huj­ber Fe­renc sok­koló sze­rep­lé­sén...

Még min­dig sokan mo­so­lyog­tak Huj­ber Fe­renc sok­koló sze­rep­lé­sén, pedig meg­le­het, hogy nagy a baj, és ko­moly men­tá­lis prob­léma hú­zó­dik meg a hát­tér­ben, amely akár az éle­tét is ve­szé­lyez­tet­heti.

Dráma a pályán, a Honvéd volt focistája mentett életet

Dráma a pályán, a Honvéd volt focistája mentett életet

Ko­ráb­ban is meg­tette már ezt.

Pá­lya­fu­tása során már ne­gye­dik al­ka­lom­mal si­ke­rült élet­ben tar­ta­nia va­la­kit az af­ri­kai fut­bal­lis­tá­nak. Ez­út­tal Cseh­or­szág­ban si­e­tett az el­len­fél se­gít­sé­gére.

Halálosan fenyegetik, veszélyben a sztárfocista és családja élete

Halálosan fenyegetik, veszélyben a sztárfocista és családja élete

Nem ismer ha­tá­ro­kat a szur­ko­lók gyű­lö­lete.

Nem ismer ha­tá­ro­kat a szur­ko­lók gyű­lö­lete. A leg­na­gyobb ked­venc­ből egy­ket­tőre köz­el­len­ség lett.

Huligánok törtek a világbajnok futballsztár életére

Huligánok törtek a világbajnok futballsztár életére

Sok­koló tá­ma­dást élt át, és élt túl Luca Toni. Nem csak a tá­ma­dókra, de a tét­len rend­őrökre is ha­rag­szik.

Sok­koló tá­ma­dást élt át, és sze­ren­csére élt túl Luca Toni. Nem csak a tá­ma­dókra, de a tét­len rend­őrökre is ha­rag­szik.

Már csak a pápa segíthet a magyar családokon

Már csak a pápa segíthet a magyar családokon

A ké­mény­sep­rők sze­rint senki sem fi­gyel rájuk, már csak imád­kozni tud­nak.

A ké­mény­sep­rők sze­rint senki sem fi­gyel rájuk, ezért már csak imád­kozni tud­nak.

Életükkel játszanak az autó védelmi rendszerét átverő sofőrök

Életükkel játszanak az autó védelmi rendszerét átverő sofőrök

Az újabb autók sí­po­lás­sal jel­zik a so­főr­nek, ha nincs be­kötve, ám sokan úgy­ne­ve­zett vak­csat­tal verik át a vé­delmi rend­szert.

Latyakba fullad az ország, háborognak a gyalogosok

Latyakba fullad az ország, háborognak a gyalogosok

Min­den­hol a po­cso­lya lett az el­len­ség.

Az uta­kon, jár­dá­kon lévő vas­tag jég­pán­cél a hir­te­len ér­ke­zett me­le­gebb idő miatt el­kez­dett ol­vadni, és min­den­hol a la­tyak lett az el­len­ség.

Üres tank, lemerült mobil: életét kockáztatta a gyömrői autós

Üres tank, lemerült mobil: életét kockáztatta a gyömrői autós

Csak annyi ideje volt, hogy meg­mondja a rend­őrök­nek, hol akadt el au­tó­já­val.

Életveszély a Kőbánya-Kispest vasútállomáson

Életveszély a Kőbánya-Kispest vasútállomáson

Sza­lag pó­tolja az üveg­táb­lát.

Ki­tört egy nagy­mé­retű üveg­tábla a Kő­bá­nya-Kis­pest vas­út­ál­lo­más fe­lül­já­ró­ján, a hi­á­nyos­sá­got csu­pán egy sza­lag­gal pó­tol­ták.

Ha nem fekszik kés alá, az életét kockáztatja Papadimitriu Athina!

Ha nem fekszik kés alá, az életét kockáztatja Papadimitriu Athina!

Az orvos sze­rint meg­gon­do­lat­lan dön­tést ho­zott a szí­nésznő! Újra át kell gon­dol­nia, alá­veti-e magát a mű­tét­nek!

Életveszélybe sodorta magát az agyműtött bokszoló

Életveszélybe sodorta magát az agyműtött bokszoló

Nem hall­ga­tott az or­vo­sokra.

Az or­vo­sok azt mond­ták neki, hogy soha többé ne bu­nyóz­zon, de nem hall­ga­tott a fi­gyel­mez­te­tésre a brit spor­toló.

Ez a halálos veszély leselkedik rád a fogorvosi székben

Ez a halálos veszély leselkedik rád a fogorvosi székben

Po­fon­egy­sze­rűen meg lehet aka­dá­lyozni a bajt, sokan még­sem te­szik meg ezt az óv­in­téz­ke­dést.

Po­fon­egy­sze­rűen meg lehet aka­dá­lyozni a bajt, sokan még­sem te­szik meg ezt az óv­in­téz­ke­dést.

Tolvajtempó a román autópálya-építésben

Tolvajtempó a román autópálya-építésben

A za­va­ros­ban ha­lá­szó kül­földi cégek csak a pénzre men­nek. Hi­he­tet­le­nül ala­csony áron vál­lal­ják be a mun­kát, fel­ve­szik az elő­le­get, aztán lesz, ami lesz.

A za­va­ros­ban ha­lá­szó kül­földi cégek csak a pénzre men­nek. Hi­he­tet­le­nül ala­csony áron vál­lal­ják be a mun­kát, fel­ve­szik az elő­le­get, aztán lesz, ami lesz.

Életveszélyes helyen járt D. Tóth Kriszta

Életveszélyes helyen járt D. Tóth Kriszta

Jó­té­kony­ko­dása miatt kel­lett az ebo­lá­tól fer­tő­zött or­szágba utaz­nia.

D. Tóth Krisz­tá­nak jó­té­kony­ko­dása miatt kel­lett az ebo­lá­tól fer­tő­zött or­szágba utaz­nia.

Életveszély az Árpád hídnál: Ez a lámpa okozza a tragédiákat

Életveszély az Árpád hídnál: Ez a lámpa okozza a tragédiákat

Szinte min­den­nap tör­té­nik bal­eset.

Szinte min­den­nap tör­té­nik bal­eset a Fló­rián tér­nél, egy meg­té­vesztő jel­ző­lámpa miatt üt­köz­nek össze az autók.

Életveszély a 4-es 6-os villamos megállójában

Életveszély a 4-es 6-os villamos megállójában

A Wes­se­lé­nyi utcai meg­ál­ló­nál las­san 1 hó­napja hi­ány­zik az egyik kor­lát, a vil­la­mos­ról le­szálló ember az autók közé sza­lad­hat, vagy rosszabb eset­ben be is eshet kö­zé­jük.

A Wes­se­lé­nyi utcai meg­ál­ló­nál las­san 1 hó­napja hi­ány­zik az egyik kor­lát, a vil­la­mos­ról le­szálló ember az autók közé sza­lad­hat, vagy rosszabb eset­ben be is eshet kö­zé­jük.

Pokoli robbanás: lepergett élete filmje a bulizni induló fiatal előtt

Pokoli robbanás: lepergett élete filmje a bulizni induló fiatal előtt

A kö­zel­ben állók der­med­ten néz­ték, mi tör­té­nik a srác­cal.

A kö­zel­ben állók der­med­ten néz­ték, mi tör­té­nik a srác­cal. A férfi mind­két keze és a de­reka is meg­égett, kór­házba vit­ték. Azt még vizs­gál­ják, mi okozta a de­to­ná­ciót. A fi­a­tal­nak van egy fel­te­vése....