CÍMKE: 'eger'

Újabb elismerést kapott Törőcsik Mari

Újabb elismerést kapott Törőcsik Mari

Fe­l­avat­ták a har­ma­dik csil­la­got az Egri Csil­la­gok Sé­tá­nyon.

Tö­rő­csik Mari mun­kás­sága előtt tisz­te­legve fel­avat­ták a har­ma­dik csil­la­got az Egri Csil­la­gok Sé­tá­nyon.

Nagy erőkkel keresik ezt a magyar kisfiút, az iskolából tűnt el

Nagy erőkkel keresik ezt a magyar kisfiút, az iskolából tűnt el

A rend­őr­ség most a la­kos­ság se­gít­sé­gét kéri hogy mi­ha­ma­rabb meg­ta­lál­ják 12 éves kisfiút!

A rend­őr­ség most a la­kos­ság se­gít­sé­gét kéri hogy mi­ha­ma­rabb meg­ta­lál­ják 12 éves kisfiút!

Most kaptuk a tragikus hírt: Meghalt Dargay Lajos

Most kaptuk a tragikus hírt: Meghalt Dargay Lajos

A Príma-díjas ma­gyar mű­vész 72 éves volt, te­me­tése ja­nuár 11-én egy órá­tól lesz a Hat­vani te­me­tő­ben.

A Príma-díjas ma­gyar mű­vész 72 éves volt, te­me­tése ja­nuár 11-én egy órá­tól lesz a Hat­vani te­me­tő­ben.

Kiderült, hova utazunk borozni a leggyakrabban

Kiderült, hova utazunk borozni a leggyakrabban

Le­zá­rult a Nagy Bor Teszt, ha­zánk leg­na­gyobb boros ku­ta­tása a Ma­gyar Tu­risz­ti­kai Ügy­nök­ség tá­mo­ga­tá­sá­val.

Idén har­ma­dik éve zá­rult le a Nagy Bor Teszt, ha­zánk leg­na­gyobb boros ku­ta­tása a Ma­gyar Tu­risz­ti­kai Ügy­nök­ség tá­mo­ga­tá­sá­val.

Hihetetlen mi történt, súlyosan bántalmazták egy egri motel dolgozóját

Hihetetlen mi történt, súlyosan bántalmazták egy egri motel dolgozóját

A fel­ku­ta­tás eddig nem járt si­ker­rel, a rend­őr­ség a la­kos­ság se­gít­sé­gét kéri.

A fel­ku­ta­tás eddig nem járt si­ker­rel, a rend­őr­ség a la­kos­ság se­gít­sé­gét kéri.

Bárkihez bekopoghat Orbán Viktor

Bárkihez bekopoghat Orbán Viktor

Sze­mé­lye­sen állt bele párt­tár­sai kam­pá­nyába Orbán Vik­tor mi­­nisz­­ter­el­­nök.

Sze­mé­lye­sen állt bele párt­tár­sai kam­pá­nyába Orbán Vik­tor mi­­nisz­­ter­el­­nök, a Fi­desz - Ma­gyar Pol­gári Szö­vet­ség el­nöke.

Mit mondott az egri kukás Orbánnak?

Mit mondott az egri kukás Orbánnak?

A mi­nisz­ter­el­nök teg­nap ház­ról házra járva gyűj­tötte az alá­írá­so­kat.

A mi­nisz­ter­el­nök teg­nap, akár­csak a régi szép idők­ben, ház­ról házra járva gyűj­tötte az alá­írá­so­kat a Fi­desz­nek, ez­út­tal Eger­ben. Be­csön­ge­tett a la­ká­sokba, kö­szönt és...

Új kihívást talált Gyárfás Tamás, elköltözik Budapestről

Új kihívást talált Gyárfás Tamás, elköltözik Budapestről

Meg­tör­tént a hi­va­ta­los be­je­len­tés. Egerbe iga­zolt a Hon­véd te­het­sé­ges ví­zi­lab­dá­zója.

Meg­tör­tént a hi­va­ta­los be­je­len­tés. Egerbe iga­zolt a Hon­véd te­het­sé­ges ví­zi­lab­dá­zója.

Lázadás Vona ellen, leléptek az egri vezetők

Lázadás Vona ellen, leléptek az egri vezetők

Nem bírta a kri­ti­kát a Job­bik or­szá­gos ve­ze­tő­sége: fel­osz­lat­ták régi, ra­di­ká­lis egri alap­szer­ve­ze­tü­ket. Vá­la­szul az egri ve­ze­tők a párt­ból is ki­lép­tek.

Nem bírta a kri­ti­kát a Job­bik or­szá­gos ve­ze­tő­sége: fel­osz­lat­ták régi, ra­di­ká­lis egri alap­szer­ve­ze­tü­ket. Vá­la­szul az egri ve­ze­tők a párt­ból is ki­lép­tek.

Járványveszély a magyar kórházban: sorra betegszenek meg a gyerekek

Járványveszély a magyar kórházban: sorra betegszenek meg a gyerekek

Az egri kór­ház­ban lá­to­ga­tási ti­lal­mat ren­del­tek el.

Az egri kór­ház­ban lá­to­ga­tási ti­lal­mat ren­del­tek el, mert egyre töb­ben kap­ják el ugyan­azt a be­teg­sé­get.

Hősként mentett életet az NB I-es sportoló

Hősként mentett életet az NB I-es sportoló

A jég­hi­deg víz sem ál­lí­totta meg.

Az Eger já­té­kosa gon­dol­ko­dás nél­kül ve­tette magát a jég­hi­deg vízbe, majd a men­tők ér­ke­zé­séig ápo­lás­ban is je­les­ke­dett.

Véres jelenet, megdermedtek a vásárlók a Heves megyei üzletben

Véres jelenet, megdermedtek a vásárlók a Heves megyei üzletben

Egy férfi kést rán­tott és el­kezdte fel­vágni a saját ereit, mind­ezt a vevők szeme lát­tára.

Veszélyben a magyar bíró élete

Veszélyben a magyar bíró élete

Sok­koló, el­ütöt­ték a sport­bí­rót az Or­szá­gos Rally Baj­nok­sá­gon.

Sok­koló, el­ütöt­ték a sport­bí­rót az Or­szá­gos Rally Baj­nok­sá­gon.

Dobó kapitány a múlté, mutatjuk az egri nők új kedvencét!

Dobó kapitány a múlté, mutatjuk az egri nők új kedvencét!

A ku­kás­autó farán utazva do­bog­tat­ják a női szí­ve­ket. Úgy ráz­zák, mint senki más a köz­te­rü­let-fenn­tar­tók közül!

Leitatták és szexre kényszerítették a lányt az egri tinik

Leitatták és szexre kényszerítették a lányt az egri tinik

A lány még csak 13 éves volt a ször­nyű erő­szak ide­jén, azt hitte, meg­bíz­hat a ba­rá­ta­i­ban.

A lány még csak 13 éves volt a ször­nyű erő­szak ide­jén, azt hitte, meg­bíz­hat a ba­rá­ta­i­ban. A három fiú azon­ban ke­gyet­le­nül ki­hasz­nálta.

Hatósági mulasztások a Gyöngyösön éhen halt gyerek ügyében

Hatósági mulasztások a Gyöngyösön éhen halt gyerek ügyében

Döb­be­ne­tes ügy­ben hir­det­tek íté­le­tet.

Döb­be­ne­tes ügy­ben hir­de­tett íté­le­tet az Egri Tör­vény­szék teg­nap: J. Mé­deát azzal vá­dol­ták, hogy ha­lálra éhez­tette más­fél éves kis­lá­nyát.

Megfürdették az éhen halt gyereket

Megfürdették a halálra éheztetett gyereket

Döb­be­ne­tes ügy­ben hir­de­tett íté­le­tet az Egri Tör­vény­szék ma.

Döb­be­ne­tes ügy­ben hir­de­tett íté­le­tet az Egri Tör­vény­szék ma: J. Mé­deát azzal vá­dol­ták, hogy ha­lálra éhez­tette más­fél éves kis­lá­nyát.

Kegyetlenség Egerben: keservesen síró cicát zártak ki a forró erkélyre

Kegyetlenség Egerben: keservesen síró cicát zártak ki a forró erkélyre

Le­vi­de­óz­ták a nyá­vogó, két­ség­be­esett kö­lyök­macs­kát.

Egy Fa­ce­book fel­hasz­náló vi­de­ózta le a kö­lyök­macs­kát, aki han­go­san nyá­vo­gott a tűző napon.