CÍMKE: 'ecet'

Önts ecetet az asztalra, és nem fogsz hinni a szemednek!

Önts ecetet az asztalra, és nem fogsz hinni a szemednek!

Ez a meg­lepő, de egy­szerű trükk kész va­rázs­lat! Neked is ki kell pró­bál­nod.

Önts ecetet a mosogatógépbe, döbbenetes lesz a hatás!

Önts ecetet a mosogatógépbe, döbbenetes lesz a hatás!

Időn­ként a mo­so­ga­tó­gé­ped­nek is szük­sége van egy ala­pos tisz­tí­tásra.

Vízköves a mosógép? Így tisztítsd ki

Vízköves a mosógép? Így tisztítsd ki

Mosás után kel­le­met­len szag árad a ru­hák­ból? Mi lehet emö­gött? Va­ló­színű pe­né­szes és víz­kö­ves a mo­só­gé­ped. Mu­tat­juk, mit lehet tenni!

Mosás után kel­le­met­len szag árad a ru­hák­ból? Mi lehet emö­gött? Va­ló­színű pe­né­szes és víz­kö­ves a mo­só­gé­ped. Mu­tat­juk, mit lehet tenni!

Szódabikarbóna és ecet: így vess véget az otthoni poloskainváziónak!

Szódabikarbóna és ecet: így vess véget az otthoni poloskainváziónak!

Meg­ál­lít­ha­tat­la­nul özön­le­nek be a la­kásba a po­los­kák. De van meg­ol­dás!

Meg­ál­lít­ha­tat­la­nul özön­le­nek be a la­kásba a po­los­kák. De van el­le­nük meg­ol­dás!

Önts ecetet a sütőbe, és lenyűgöz az eredmény!

Önts ecetet a sütőbe, és lenyűgöz az eredmény!

Fan­tasz­ti­kus trük­köt mu­ta­tunk, ami könnyű, ha­tá­sos és olcsó is! Imádni fogod.

Fan­tasz­ti­kus trük­köt mu­ta­tunk, ami könnyű, ha­tá­sos és olcsó is! Imádni fogod.

Gyűlölsz mosogatni? Ettől a trükktől lesz könnyebb az életed

Gyűlölsz mosogatni? Ettől a trükktől lesz könnyebb az életed

Sokak szá­mára a mo­so­ga­tás a leg­utá­la­to­sabb há­zi­munka. De ha meg­fo­ga­dod a remek öt­le­te­ket, könnyűvé és egy­sze­rűvé válik.

Eldugult a mosogatód? Így hozd rendbe gyorsan

Eldugult a mosogatód? Így hozd rendbe gyorsan

Ne ess két­ségbe, és ne hívj mind­járt sze­re­lőt. Min­den kéz­nél van, hogy saját magad meg­oldd a prob­lé­mát.

Ne hívj mind­járt sze­re­lőt. Min­den kéz­nél van, hogy saját magad, in­gyen meg­oldd a prob­lé­mát.

Így tisztítsd ki a mikródat durva vegyszerek nélkül

Így tisztítsd ki a mikródat durva vegyszerek nélkül

A mikró bel­seje ugyan­úgy el­ko­szo­ló­dik, akár­csak a sütőé. Ne ha­nya­gold el a tisz­tí­tá­sát, és ne hidd, hogy bo­nyo­lult, vagy so­káig tart.

Önts ecetet a szőnyegre - a hatás lenyűgöző lesz!

Önts ecetet a szőnyegre - a hatás lenyűgöző lesz!

Szu­per trük­köt mu­ta­tunk.

Szu­per trük­köt mu­ta­tunk, ami ren­ge­te­get fog se­gí­teni a min­den­nap­ja­id­ban.

Ezért legyen otthon mindig két üveg ecet

Ezért legyen otthon mindig két üveg ecet

Az egyik leg­ol­csóbb és egy­ben a leg­ha­tá­so­sabb házi tisz­tí­tó­szer az ecet. Alap­vető a lakás min­den pont­já­nak a csí­rát­la­ní­tá­sá­hoz, víz­kő­men­te­sí­té­sé­hez.

Az egyik leg­ol­csóbb és egy­ben a leg­ha­tá­so­sabb házi tisz­tí­tó­szer az ecet. Annyira alap­vető a lakás min­den pont­já­nak a csí­rát­la­ní­tá­sá­hoz, víz­kő­men­te­sí­té­sé­hez, hogy prak­ti­kus be­lőle mind­járt ket­tőt tar­tani. A kony­há­ban és a für­dő­szo­bá­ban egy­sze­rűen nél­kü­löz­he­tet­len. Ugye, nem akarsz foly­ton ro­han­gálni a két he­lyi­ség kö­zött?

Szórj szódabikarbónát a kanapéra: ez a trükk mindent visz, zseniális!

Szórj szódabikarbónát a kanapéra: ez a trükk mindent visz, zseniális!

Elég volt a nagy­ta­ka­rí­tás ma­ce­rá­já­ból! Él­vezd a nya­rat és spó­rolj pénzt és időt!

Elég volt a nagy­ta­ka­rí­tás ma­ce­rá­já­ból! Él­vezd a nya­rat és spó­rolj pénzt és időt!

Keverd fogkrémmel a szódabikarbónát. Hihetetlen, mire használhatod!

Keverd fogkrémmel a szódabikarbónát. Hihetetlen, mire használhatod!

Fe­lejtsd el a drága bolti tisz­tí­tó­sze­re­ket! Min­den, amire szük­sé­ged van, ott­hon hever, meg­ta­lá­lod a kam­rád­ban.

Önts ecetet a szőnyegre! Elámulsz az eredménytől!

Önts ecetet a szőnyegre! Elámulsz az eredménytől!

Ez a szu­per tipp mos­tan­tól az egyik leg­na­gyobb ked­ven­ced lesz. Gye­rünk, pró­báld ki te is!

Önts ecetet a kertedbe! Elámulsz a látványos hatástól!

Önts ecetet a kertedbe! Elámulsz a látványos hatástól!

Ez a trükk po­fon­egy­szerű, és mégis zse­ni­á­li­san mű­kö­dik! Itt az idő, hogy te is ki­pró­báld.

Ez a trükk po­fon­egy­szerű, és mégis zse­ni­á­li­san mű­kö­dik! Itt az idő, hogy te is ki­pró­báld.

Miért költenél vagyonokat? Takaríts autót fillérekből

Miért költenél vagyonokat? Takaríts autót fillérekből

Ne vidd sza­lonba, ta­ka­rítsd magad a ko­csi­dat! Ren­ge­te­get spó­rol­hatsz vele. Ne dobd ki a pénzt az ab­la­kon, hasz­nálj ha­tá­sos, házi sze­re­ket.

Ne vidd sza­lonba, ta­ka­rítsd magad a ko­csi­dat! Ren­ge­te­get spó­rol­hatsz vele. Ne dobd ki a pénzt az ab­la­kon, hasz­nálj ha­tá­sos, házi sze­re­ket. A munka fel­fris­sít, az ered­mény büsz­ke­ség­gel tölt el. Öröm lesz be­szállni a tiszta, il­la­tos au­tódba.

Tégy ecetet a mikróba, tátva marad a szád

Tégy ecetet a mikróba, tátva marad a szád

Olyan trük­köt mu­ta­tunk, ami rend­kí­vül meg­könnyíti majd az éle­ted.

Olyan trük­köt mu­ta­tunk, ami rend­kí­vül meg­könnyíti majd az éle­ted. Imádni fogod.

Havonta egyszer tegyél ecetet a sütőbe, nem bánod meg

Havonta egyszer tegyél ecetet a sütőbe, nem bánod meg

Gyors, olcsó, egész­sé­ges.

Me­lyi­ket vá­lasz­tod? A rend­sze­res, de rövid, könnyű be­avat­ko­zást, vagy a rit­kább, de fá­rasztó, mocs­kos mun­kát?

Eszméletlen, mit művel a szódabikarbónával az ecet

Eszméletlen, mit művel a szódabikarbónával az ecet

Ház­tar­tási prak­ti­kák­hoz ez az egyik leg­cso­dá­la­to­sabb kom­bi­ná­ció: jöhet az ecet és a szó­da­bi­kar­bóna!

Elképesztő, mit művel otthonodban az ecet

Elképesztő, mit művel otthonodban az ecet

Filléres csodaszer: Elképesztő, mit művel otthonodban az ecet

Ház­tar­tá­sod adu­ászát a kam­rá­ban ke­resd!

Ház­tar­tá­sod adu­ászát a kam­rá­ban ke­resd! Fer­tőt­le­nít, szag­ta­la­nít és még a ma­kacs szennye­ző­dé­se­ket is el­tá­vo­lítja. Mu­tat­juk a leg­jobb trük­kö­ket!

Vigyázz, így teszed tönkre pokoli gyorsan a mosógéped

Vigyázz, így teszed tönkre pokoli gyorsan a mosógéped

A ház­tar­tás­ban az egyik leg­drá­gább szer­ke­zet a mo­só­gép. Ugye nem sze­ret­néd, ha idő előtt tönk­re­menne?

A ház­tar­tás­ban az egyik leg­drá­gább szer­ke­zet a mo­só­gép. Ugye nem sze­ret­néd, ha tönk­re­menne?

Így tisztítsd ki az autód porszívó nélkül

Így tisztítsd ki az autód porszívó nélkül

Mu­ta­tunk né­hány ügyes prak­ti­kát, ami­től csil­log majd az autó.

Ha nem akarsz mo­sóba menni, de gyor­san sze­ret­néd rendbe tenni az ko­csi­dat, mu­ta­tunk né­hány ügyes prak­ti­kát, ami­vel ismét ra­gyogó tisz­tává te­he­ted az au­tó­dat.

Így betegít meg a mosogatógéped. Vigyázz vele!

Így betegít meg a mosogatógéped. Vigyázz vele!

Pe­nész­gom­bák, bak­té­ri­u­mok?

Nem csak a mo­so­ga­tó­gépbe ada­golt ag­resszív vegyi anya­go­kat tar­tal­mazó mo­só­tab­let­ták, öb­lí­tő­sók okoz­hat­nak sú­lyos bal­ese­te­ket. A gép maga is

Önts ecetet a mosógépbe és csodát látsz

Önts ecetet a mosógépbe és csodát látsz

Ez a jól be­vált fo­lya­dék is­teni se­gít­ség, ha gyak­ran kell mos­nod. Nem csak a ru­hák­nak, a mo­só­gép­nek is jót tesz.

Ez a jól be­vált fo­lya­dék is­teni se­gít­ség, ha gyak­ran kell mos­nod. Nem­csak a ru­hák­nak tesz jót, de a mo­só­gép éle­tét is évek­kel meg­hosszab­bítja!

Néhány jó tanács, amely megkönnyíti a gyűlölt mosogatást

Néhány jó tanács, amely megkönnyíti a gyűlölt mosogatást

Ne hagyd, hogy a mo­so­ga­tás el­ve­gye az élet­ked­ve­det, és tönk­re­te­gye az es­té­det! Mu­ta­tunk pár trük­köt...

Ne hagyd, hogy a mo­so­ga­tás el­ve­gye az élet­ked­ve­det, és tönk­re­te­gye az es­té­det! Mu­ta­tunk pár trük­köt!

Áztasd a lábad ecetbe, hálás lesz érte

Áztasd a lábad ecetbe, nem hiszed el, milyen hálás lesz érte

Télen a zárt cipő vi­se­lése ki­ké­szíti a lá­ba­kat. Jól esik ilyen­kor a ké­nyez­te­tés.

Télen az ál­landó zárt cipő vi­se­lése sza­bá­lyo­san ki­ké­szíti a lá­ba­kat. Jól esik ilyen­kor egy kis ké­nyez­te­tés, de nem kell azon­nal a drága pe­di­kű­rös­höz sza­ladni. Nagy­anyá­ink házi prak­ti­kája ma is mű­kö­dik!

Gyűlölöd a sütőtakarítást? Ezzel a trükkel hiphop kipucolhatod

Gyűlölöd a sütőtakarítást? Ezzel a trükkel hiphop kipucolhatod

Ha­ma­ro­san jön­nek az ün­ne­pek. Ne ess pá­nikba, meg­mu­tat­juk a leg­egy­sze­rűbb mód­ját, ho­gyan ta­ka­rít­ha­tod ki a sütőt.

Ne takaríts mindent ecettel! Ezeket a tárgyakat könnyen tönkreteheted!

Ne takaríts mindent ecettel! Ezeket a tárgyakat könnyen tönkreteheted!

Csak óva­to­san a ház­tar­tás­ban hasz­ná­la­tos cso­da­szer­rel, az ecet­tel!

Csak óva­to­san a ház­tar­tás­ban hasz­ná­la­tos cso­da­szer­rel, az ecet­tel! Nem min­dig, és nem min­den­hol ha­tá­sos! Egy­ér­telmű, hogy na­gyon jól oldja a víz­kö­vet, a szennye­ző­dé­se­ket, de óva­to­san bánj vele, mert nincs visszaút!

Ettől a trükktől lesz tökéletesen fehér minden konyharuhád

Ettől a trükktől lesz tökéletesen fehér minden konyharuhád

Fe­hé­rítsd a kony­ha­ru­há­kat olcsó há­zi­sze­rek­kel! Nem csak va­kí­tóan tisz­ták lesz­nek, de il­la­to­sak, fer­tőt­le­ní­tet­tek.

Fe­hé­rítsd a kony­ha­ru­há­kat olcsó há­zi­sze­rek­kel! Nem csak va­kí­tóan tisz­ták lesz­nek, de il­la­to­sak is.

Áztasd a kenyeret ecetbe, ennyi mindenre használhatod!

Áztasd a kenyeret ecetbe, ennyi mindenre használhatod!

Az ecet va­rázs­inas a ház­tar­tás­ban, és a pénz­tár­cád leg­jobb ba­rátja.

Utálsz vasalni? Az ecet a megoldás!

Utálsz vasalni? Az ecet a megoldás!

Ér­de­mes ki­pró­bál­nod ezt a szu­per trük­köt!

Ha a va­sa­lás nem tar­to­zik a ked­venc há­zi­mun­káid közé, akkor ér­de­mes ki­pró­bál­nod ezt a szu­per trük­köt!

Koszos a szőnyeged? Ettől az egyszerű házi szertől újra gyönyörű lesz

Koszos a szőnyeged? Ettől az egyszerű házi szertől újra gyönyörű lesz

A tisz­tí­tás­hoz drága ké­miai sze­rek he­lyett hasz­nálj olcsó, házi sze­re­ket.

A pisz­kos, el­ha­nya­golt sző­nyeg nem csak el­csú­fítja a la­ká­so­dat, de a fel­hal­mo­zó­dott al­ler­gén anya­gok lég­zési ne­héz­sé­get, sú­lyos be­teg­sé­ge­ket is okoz­hat­nak. A tisz­tí­tás­hoz drága ké­miai sze­rek he­lyett hasz­nálj olcsó, házi sze­re­ket.

Tegyél ecetet a sütőbe, döbbenetes lesz a hatás!

Tegyél ecetet a sütőbe, döbbenetes lesz a hatás!

Fe­lejtsd el a drága és egész­ség­te­len meg­ol­dá­so­kat! Mu­ta­tunk va­lami sok­kal ol­csób­bat és job­bat!

Fe­lejtsd el a drága és egész­ség­te­len meg­ol­dá­so­kat! Mu­ta­tunk va­lami sok­kal ol­csób­bat és job­bat!

Elöntötte a kertedet a gaz? Így szabadulhatsz meg tőle

Elöntötte a kertedet a gaz? Így szabadulhatsz meg tőle

Egy biz­tos: nem gyom­ir­tó­val!

Egy biz­tos: nem gyom­irtó és ro­var­ölő vegy­sze­rek­kel! Azok ugyanis az ehető nö­vé­nye­ket is el­pusz­tít­ják.

3 szuper ötlet, hogy ne legyen nyáron büdös a szemetesed

3 szuper ötlet, hogy ne legyen nyáron büdös a szemetesed

Mert ebben az év­szak­ban innen szár­maz­nak a leg­kel­le­met­le­nebb sza­gok.

Íme, egy egyszerű ötlet és többé nem párásodik a fürdőben a tükör

Íme, egy egyszerű ötlet és többé nem párásodik a fürdőben a tükör

A reg­geli ké­szü­lő­dés­ben még a párás tükör is hát­rál­tat. Nincs szük­ség drága spray-re vagy elekt­ro­mos szer­ke­zetre!

Koszos és ragad a sütőd? Ez a filléres tisztítószer az igazi megoldás

Koszos és ragad a sütőd? Ez a filléres tisztítószer az igazi megoldás

Bár biz­to­san nem ked­ve­led ezt a há­zi­mun­kát, ideje végre meg­tisz­tí­tani a sü­tő­det! Min­den van ott­hon, amire szük­sé­ged lesz.

Ezért spriccelj citromos vizet a ruhákra mosás előtt

Ezért spriccelj citromos vizet a ruhákra mosás előtt

Nem kell drága pén­zen, káros ké­miai össze­te­vő­ket tar­tal­mazó tisz­tí­tó­sze­re­ket vá­sá­rol­nod!

Nem kell drága pén­zen, káros ké­miai össze­te­vő­ket tar­tal­mazó tisz­tí­tó­sze­re­ket vá­sá­rol­nod! Nézz körül a kony­há­ban, ott ta­lá­lod a meg­ol­dást!

Zseniális ötlet: így tisztíts autókárpitot otthon

Zseniális ötlet: így tisztíts autókárpitot otthon

Könnye­dén te­he­ted ápolttá, tisz­tává.

Sokak szá­mára au­tó­juk szinte má­so­dik ott­ho­nuk. A sze­mét­men­tes au­tó­belső, az ápolt kár­pit, a tiszta illat még a ve­ze­tési stí­lust is be­fo­lyá­sol­hatja.

Te is gazdi vagy? Akkor fontos, hogy mindig legyen otthon eceted!

Te is gazdi vagy? Akkor fontos, hogy mindig legyen otthon eceted!

Gyó­gyí­tásra is hasz­nál­ha­tod.

Nem csu­pán szag­ta­la­ní­tásra, de gyó­gyí­tásra is hasz­nál­ha­tod.

Ezt tedd a hűtőbe, soha többé nem lesz büdös

Ezt tedd a hűtőbe, soha többé nem lesz büdös

Nem is egy, de mind­járt hét házi cso­da­szert mu­ta­tunk, ami­vel újra frissé, il­la­tossá va­rá­zsol­ha­tod a hű­tő­det.

Nem is egy, de mind­járt hét házi cso­da­szert mu­ta­tunk, ami­vel újra frissé, il­la­tossá va­rá­zsol­ha­tod a hű­tő­det.

Trükkök, amiket ismerned kell: Így könnyíti meg a vasalást az ecet

Trükkök, amiket ismerned kell: Így könnyíti meg a vasalást az ecet

A va­saló kar­ban­tar­tá­sára, kis bal­ese­tek or­vos­lá­sára is jó ez a cso­da­szer.

A va­saló kar­ban­tar­tá­sára, kis bal­ese­tek or­vos­lá­sára is jó ez a cso­da­szer.

Áztasd a lábad ecetbe! Jobb, mint a pedikűr

Áztasd a lábad ecetbe! Jobb, mint a pedikűr

Az ün­ne­pek alatt el­fá­rad a lá­bunk a ma­gas­sarkú vi­se­lé­sé­től.

Az ün­ne­pek alatt el­fá­rad a lá­bunk a ma­gas­sarkú vi­se­lé­sé­től. Ne ag­gódj, nem kell va­gyo­no­kat köl­te­ned a pe­di­kű­rösre.

Koszos az ülőgarnitúrád? A legjobb trükkök, hogy újra szép legyen

Koszos az ülőgarnitúrád? A legjobb trükkök, hogy újra szép legyen

Fél óra alatt el­vé­gez­he­ted a ka­rá­csony előtti utolsó, ala­pos tisz­tí­tást.

Ezért rakj rendszeresen ecetes törölközőt a csapra

Ezért rakj rendszeresen ecetes törölközőt a csapra

A rozs­da­men­tes­acél-csap csak tö­ké­le­te­sen csil­lo­góan szép. Zse­ni­á­lis trük­köt mu­ta­tunk, ami­vel a leg­tit­ko­sabb zu­gokba is be­ha­tol­hatsz.

A rozs­da­men­tes­acél-csap csak tö­ké­le­te­sen csil­lo­góan szép. Zse­ni­á­lis trük­köt mu­ta­tunk, ami­vel a leg­tit­ko­sabb zu­gokba is be­ha­tol­hatsz.

Ezért mártsd sóba az ujjad

Ezért mártsd sóba az ujjad

Meg­éget­ted az ujjad, és nincs más kéz­nél, csak egy kis só? Sebaj! Ha­tá­sos cso­da­szer, bát­ran al­kal­maz­ha­tod! És még mi min­dent a kony­há­ból!

Meg­éget­ted az ujjad, és nincs más kéz­nél, csak egy kis só? Sebaj! Ha­tá­sos cso­da­szer, bát­ran al­kal­maz­ha­tod! És még mi min­dent a kony­há­ból!

Egyszerű, de hatékony: Poloskák ellen is jöhet a szódabikarbóna

Egyszerű, de hatékony: Poloskák ellen is jöhet a szódabikarbóna

Most épp a po­los­kák ke­se­rí­tik meg a nap­ja­in­kat, el­le­nük is szu­per ez a ke­ve­rék.

Szórj szódabikarbónát az ablakpárkányra

Ezért szórj szódabikarbónát az ablakpárkányra

Ezzel a mód­szer­rel könnyen és gyor­san ra­gyo­góvá va­rá­zsol­ha­tod!

Nincs unal­ma­sabb és ide­ge­sí­tőbb há­zi­munka, mint az ab­lak­ke­ret alsó ré­szé­nek tisz­tí­tása, ahol meg­áll az összes kosz és trutymó.

Ne dobd el a narancshéjat, tedd ecetbe! Ne bánod meg!

Ne dobd el a narancshéjat, tedd ecetbe! Ne bánod meg!

Gyűjtsd össze a cit­rus­fé­lék héját, ké­szíts ka­rá­cso­nyi il­latú tisz­tí­tó­szert.

Gyűjtsd össze a cit­rus­fé­lék héját, ké­szíts ka­rá­cso­nyi il­latú, ter­mé­sze­tes anya­gok­ból álló tisz­tí­tó­szert.

Dobsz egy hátast ha megtudod, miből készül a legújabb egészséges üdítő!

Dobsz egy hátast ha megtudod, miből készül a legújabb egészséges üdítő!

Az ősz őrü­lete a ten­ge­ren­tú­lon: az ece­tes üdítő.

Az ősz őrü­lete a ten­ge­ren­tú­lon: az ece­tes üdítő. A víz­zel hí­gí­tott gyü­mölcs­ecet a szak­ér­tők sze­rint nem­csak finom, hanem egész­sé­ges, segít a fo­gyás­ban, és a bél­fló­rád egyen­sú­lyá­nak fenn­tar­tá­sá­ban.

Riadó! Megindult a poloskainvázió!

Riadó! Megindult a poloskainvázió!

Bu­da­pes­tet el­lep­ték a po­los­kák. Hi­he­tet­len mér­ték­ben el­sza­po­rod­tak és gya­kor­la­ti­lag el­lep­ték a fő­vá­ros panel- és bér­há­zait.

Bu­da­pes­tet el­lep­ték a po­los­kák. Hi­he­tet­len mér­ték­ben el­sza­po­rod­tak és gya­kor­la­ti­lag el­lep­ték a fő­vá­ros panel- és bér­há­zait.

Vedd fel a harcot a molyokkal a kamrában! Szuper ötletek a haditervhez

Vedd fel a harcot a molyokkal a kamrában! Szuper ötletek a haditervhez

A kam­ra­moly egy ag­resszí­ven sza­po­rodó kár­tevő. Ha meg­je­le­nik és el­ter­jed a kam­rád­ban, meg­ke­se­rít­heti az éle­te­det.

Ez a 7 csoda történik, ha ecetet használsz a kertedben

Ez a 7 csoda történik, ha ecetet használsz a kertedben

Szu­per öt­le­te­ket mu­ta­tunk!

Iga­zán ér­de­mes egy fla­kon ecet­tel végig sé­tál­nod a kert­ben, mert sok­kal több min­denre hasz­nál­ha­tod, mint gon­dol­nád!

Rozsdás az összes tepsid? Így újítsd fel fillérekből, gyorsan

Rozsdás az összes tepsid? Így újítsd fel fillérekből, gyorsan

3 tuti mód­szer.

3 tuti mód­szer, amellyel tö­ké­le­te­sen új­já­va­rá­zsol­ha­tod a rozs­dás tep­si­det.

Ismered a pincemeggyet? Végre egy befőtt, amit nem kell főzni!

Ismered a pincemeggyet? Végre egy befőtt, amit nem kell főzni!

Ez a világ leg­egy­sze­rűbb meggy­be­főttje. Kevés mun­ká­val remek fi­nom­sá­got rak­hatsz el té­lire, amit bár­mi­kor elő­kap­hatsz.

Takaríts ecettel

Ezért takaríts nyáron ecettel

A nyári me­leg­ben job­ban oda kell fi­gyelni a tisz­ta­ságra az eset­le­ges fer­tő­zés­ve­szély miatt.

A nyári me­leg­ben job­ban oda kell fi­gyelni a tisz­ta­ságra az eset­le­ges fer­tő­zés­ve­szély miatt. Az éte­lek is könnyeb­ben meg­rom­la­nak, ezért a velük érint­kező fe­lü­le­tekre na­gyobb gon­dot kell for­dí­tani.

Ezzel a trükkel lesz az ablakod hónapokig tiszta és foltmentes

Ezzel a trükkel lesz az ablakod hónapokig tiszta és foltmentes

Az ab­lak­tisz­tí­tás saj­nos az egyik leg­utá­la­to­sabb há­zi­munka. Főleg, ha ne­ki­látsz és úgy érzed, hiába.

Az ab­lak­tisz­tí­tás saj­nos az egyik leg­utá­la­to­sabb há­zi­munka. Ne csu­ta­kolj hiába!

Támadnak a gyilkos katicák!

Támadnak a gyilkos katicák!

Un­do­rító fe­kete bo­gár­lár­vák raj­zot­tak ki tö­me­gé­vel az el­múlt na­pok­ban. Sokan nem tud­ják be­azo­no­sí­tani a sosem lá­tott lé­nye­ket, így nem is vi­lá­gos, mit kel­lene velük tenni.

Un­do­rító fe­kete bo­gár­lár­vák raj­zot­tak ki tö­me­gé­vel az el­múlt na­pok­ban. Sokan nem tud­ják be­azo­no­sí­tani a sosem lá­tott lé­nye­ket, így nem is vi­lá­gos, mit kel­lene velük tenni.

Önts ecetet a kertedbe! Igazi varázsszer!

Önts ecetet a kertedbe! Igazi varázsszer!

Az ecet el­ké­pesztő se­gít­sé­get nyújt a ker­tész­ke­dés során. Olcsó, sok­ol­dalú és ha­té­kony. Kell ennél jobb társ a nö­vé­nye­id­hez?

Önts ecetet a mosógépbe, és lenyűgöz a hatás

Önts ecetet a mosógépbe, és lenyűgöz a hatás

A ru­háid tisz­táb­bak, a géped hosszabb életű lesz. El­mond­juk, ho­gyan csi­náld.

Eltitkolt tudomány: ecettől lesz tovább friss az epred!

Eltitkolt tudomány: ecettől lesz tovább friss az epred!

Ezzel a meg­lepő trük­kel sok­kal to­vább marad friss ez az is­teni gyü­mölcs. Ha ki­pró­bá­lod, biz­to­san rá­szoksz majd a mód­szerre.

Ezzel a meg­lepő trük­kel sok­kal to­vább marad friss ez az is­teni gyü­mölcs. Ha ki­pró­bá­lod, biz­to­san rá­szoksz majd a mód­szerre.

Fogd az ecetet és vidd ki a kertbe! Óriási segítség!

Fogd az ecetet és vidd ki a kertbe! Óriási segítség!

Olcsó és na­gyon ha­té­kony, így kár lenne nem hasz­no­sí­ta­nod ezt a cso­da­szert az ud­va­ron.

Olcsó és na­gyon ha­té­kony, így kár lenne nem hasz­no­sí­ta­nod ezt a cso­da­szert az ud­va­ron.

Önts ecetet a zoknidra, és leesik az állad

Önts ecetet a zoknidra, és leesik az állad

Meg­döb­ben­tően ha­tá­sos trükk

Meg­döb­ben­tően ha­tá­sos trük­köt mu­ta­tunk. Az ecet még min­dig tar­to­gat meg­le­pe­té­se­ket.

Ezért áztass minden trópusi gyümölcsöt ecetbe

Ezért áztass minden trópusi gyümölcsöt ecetbe

Ezzel az egy­szerű trük­kel sok kel­le­met­len­ség­től meg­kí­mél­he­ted magad.

A dé­li­gyü­möl­csök na­gyon fi­no­mak, de saj­nos fo­gyasz­tá­suk­kal ve­szé­lyes vegyi anya­gok is ke­rül­het­nek a szer­ve­ze­tünkbe. Ezzel az egy­szerű trük­kel azon­ban sok kel­le­met­len­ség­től meg­kí­mél­he­ted magad.

Ezért önts legalább egyszer sós ecetet a farmerodra

Ezért önts legalább egyszer sós ecetet a farmerodra

Mu­ta­tunk egy trük­köt, ami­vel éve­kig úgy néz­het ki a ked­venc ru­ha­da­ra­bod, mintha most vá­sá­rol­tad volna.

Bár ma­nap­ság divat a ko­pott, el­nyűtt, sőt még a sza­kadt far­mer is, de mégis mu­ta­tunk egy trük­köt, ami­vel éve­kig úgy néz­het ki a ked­venc ru­ha­da­ra­bod, mintha most vá­sá­rol­tad volna.

Ne dőlj be minden ecetes csodának! Tönkre is teheted a mosógéped!

Ne dőlj be minden ecetes csodának! Tönkre is teheted a mosógéped!

Semmi két­ség: hasz­nos és jó dolog olcsó, kör­nye­zet­védő házi prak­ti­ká­kat al­kal­mazni! De mu­tat­juk, mire fi­gyelj!

Ezért áztasd a lábadat ecetbe!

Ezért áztasd a lábadat ecetbe!

Sze­ret­néd, ha puha és bőr­ke­mé­nye­dé­sek­től men­tes lenne a lábad?

Sze­ret­néd, ha puha és bőr­ke­mé­nye­dé­sek­től men­tes lenne a lábad? Nagy­ma­má­ink tit­kos re­ceptje a tö­ké­le­tes meg­ol­dás. Áz­tasd ecetbe!

Önts ecetet a mosogatóba, és meg fogsz lepődni!

Önts ecetet a mosogatóba, és meg fogsz lepődni!

Ké­szülj fel a va­rázs­latra!

Áz­tass egy ron­gyot ecetbe, majd ké­szülj fel a va­rázs­latra, mert az ered­mény­től el fog akadni a sza­vad.

Ezért önts ecetet a pohárba a vacsora előtt

Ezért önts ecetet a pohárba a vacsora előtt

Önts ece­tet a po­hárba, és le fog esni az állad! Ezzel az olcsó és könnyű trük­kel ren­ge­teg bosszú­sá­got és pénzt spó­rolsz meg.

Tegyél ecetet a sütőbe, és elakad a szavad!

Tegyél ecetet a sütőbe, és elakad a szavad!

Újabb fan­tasz­ti­kus ké­pes­sége de­rült ki az ecet­nek. Mos­tan­tól el­fe­lejt­he­ted a si­ká­lást és a maró ha­tású, drága vegy­sze­re­ket.

Újabb ké­pes­sége de­rült ki az ecet­nek. Mos­tan­tól el­fe­lejt­he­ted a si­ká­lást és a maró ha­tású, drága vegy­sze­re­ket.

Önts ecetet a szőnyegre, és csodát látsz

Önts ecetet a szőnyegre, és csodát látsz

Ennél egy­sze­rűbb trükk talán nincs is.

Ennél egy­sze­rűbb trükk talán nincs is. Mind­össze ecetre és vízre van szük­sé­ged, és le fog esni az állad!

Önts ecetet a fogkefédre, és elámulsz!

Önts ecetet a fogkefédre, és elámulsz!

Fan­tasz­ti­kus se­gít­ség az ecet a kony­hán kívül! Olyan tip­pe­ket mu­ta­tunk, me­lyek könnyebbé te­szik az éle­ted.

Fan­tasz­ti­kus va­rázs­la­tokra ké­pest az ecet a kony­hán kívül! Most olyan tip­pe­ket mu­ta­tunk, me­lyek könnyebbé te­szik majd az éle­ted.

Újabb hírek a csodaszerről! Csak óvatosan az ecettel!

Újabb hírek a csodaszerről! Csak óvatosan az ecettel!

Még­sem lehet min­den­hol be­vetni.

Va­ló­ban igazi nagy­ágyú a ház­tar­tás­ban, a há­zi­asszo­nyok egyik leg­jobb társa a ta­ka­rí­tás­ban! Még­sem lehet min­den­hol be­vetni az ece­tet. Né­hány eset­ben vi­szont TILOS!

Gondold újra a savanyúságot! Gyümölcsök ecetesen

Gondold újra a savanyúságot! Gyümölcsök ecetesen

Mennyei kom­pó­to­kat ké­szít­hetsz.

Sose ju­tott volna eszedbe ece­te­sen el­tenni a gyü­möl­csöt? Kü­lön­le­ges kom­pó­to­kat ké­szít­hetsz. Meg­mu­tat­juk, mi min­den­ből lehet ece­tes fi­nom­ság.

Kenj ecetet a cipődre, és csodát látsz!

Kenj ecetet a cipődre, és csodát látsz!

Ugye te is tar­tasz ott­hon ece­tet? És ugye sze­ret­néd a kony­hán kívül más dol­gokra is hasz­nálni, ha ol­csón és könnyen va­rá­zsol­hatsz vele? El­árul­juk, mire jó még.

Ugye te is tar­tasz ott­hon ece­tet? És ugye sze­ret­néd a kony­hán kívül más dol­gokra is hasz­nálni, ha ol­csón és könnyen va­rá­zsol­hatsz vele? El­árul­juk, mire jó még.

Foltos a kedvenc ruhád? Megmenti a borotvahab!

Foltos a kedvenc ruhád? Megmenti a borotvahab!

Ezek a remek öt­le­tek jól jö­het­nek a fol­tok, sza­gok el­tün­te­té­sé­ben!

Tégy ecetet a mosógépbe! Jól jársz!

Tégy ecetet a mosógépbe! Jól jársz!

És mi­lyen gyak­ran ér­de­mes le­pu­colni a mennye­ze­tet?

Mi­lyen gyak­ran ér­de­mes le­pu­colni a mennye­ze­tet? És az autót hány he­tente kell ki­ta­ka­rí­tani? És miért tégy ece­tet a mo­só­gépbe?

Miért az ecet a legjobb barátod?

Miért az ecet a legjobb barátod?

Az ece­tet eddig csak a sa­lá­ták­hoz hasz­nál­tad?

Az ece­tet eddig csak a sa­lá­ták­hoz hasz­nál­tad? Akkor most vedd elő a szek­rény­ből és jól fi­gyelj! El­ké­pesztő mi min­denre jó!