CÍMKE: 'ecet'

Eldugult a mosogatód? Így hozd rendbe gyorsan

Eldugult a mosogatód? Így hozd rendbe gyorsan

Ne ess két­ségbe, és ne hívj mind­járt sze­re­lőt. Min­den kéz­nél van, hogy saját magad, in­gyen meg­oldd

FRISS HÍREK

Ezért legyen otthon mindig két üveg ecet

Ezért legyen otthon mindig két üveg ecet

Az egyik leg­ol­csóbb és egy­ben a leg­ha­tá­so­sabb házi tisz­tí­tó­szer az ecet. Alap­vető a lakás min­den pont­já­nak a csí­rát­la­ní­tá­sá­hoz, víz­kő­men­te­sí­té­sé­hez.

Az egyik leg­ol­csóbb és egy­ben a leg­ha­tá­so­sabb házi tisz­tí­tó­szer az ecet. Alap­vető a lakás min­den pont­já­nak a csí­rát­la­ní­tá­sá­hoz, víz­kő­men­te­sí­té­sé­hez.

Így tisztítsd a mikródat vegyszerek nélkül

Így tisztítsd a mikródat vegyszerek nélkül

A mikró bel­seje ugyan­úgy el­ko­szo­ló­dik, akár­csak a sütőé. Ne ha­nya­gold el a tisz­tí­tá­sát, és ne hidd, hogy bo­nyo­lult, vagy so­káig tart.

A mikró bel­seje ugyan­úgy el­ko­szo­ló­dik, akár­csak a sütőé. Ne ha­nya­gold el a tisz­tí­tá­sát, és ne hidd, hogy bo­nyo­lult, vagy so­káig tart.

Önts ecetet a szőnyegre - a hatás lenyűgöző lesz!

Önts ecetet a szőnyegre - a hatás lenyűgöző lesz!

Szu­per trük­köt mu­ta­tunk, ami ren­ge­te­get fog se­gí­teni a min­den­nap­ja­id­ban.

Szu­per trük­köt mu­ta­tunk, ami ren­ge­te­get fog se­gí­teni a min­den­nap­ja­id­ban.

Szórj szódabikarbónát a kanapéra: ez a trükk mindent visz, zseniális!

Szórj szódabikarbónát a kanapéra: ez a trükk mindent visz, zseniális!

Elég volt a nagy­ta­ka­rí­tás ma­ce­rá­já­ból! Él­vezd a nya­rat és spó­rolj pénzt és időt!

Önts ecetet a kertedbe! Elámulsz a látványos hatástól!

Önts ecetet a kertedbe! Elámulsz a látványos hatástól!

Ez a trükk po­fon­egy­szerű, és mégis zse­ni­á­li­san mű­kö­dik! Itt az idő, hogy te is ki­pró­báld.

Ez a trükk po­fon­egy­szerű, és mégis zse­ni­á­li­san mű­kö­dik! Itt az idő, hogy te is ki­pró­báld.

Önts ecetet a szőnyegre! Elámulsz az eredménytől!

Önts ecetet a szőnyegre! Elámulsz az eredménytől!

Ez a szu­per tipp mos­tan­tól az egyik leg­na­gyobb ked­ven­ced lesz. Gye­rünk, pró­báld ki te is!

Miért költenél vagyonokat? Takaríts autót fillérekből

Miért költenél vagyonokat? Takaríts autót fillérekből

Ne vidd sza­lonba, ta­ka­rítsd magad!

Ne vidd sza­lonba, ta­ka­rítsd magad a ko­csi­dat! Ren­ge­te­get spó­rol­hatsz vele. Ne dobd ki a pénzt az ab­la­kon, hasz­nálj ha­tá­sos, házi sze­re­ket.

Keverd fogkrémmel a szódabikarbónát. Hihetetlen, mire használhatod!

Keverd fogkrémmel a szódabikarbónát. Hihetetlen, mire használhatod!

Fe­lejtsd el a drága bolti tisz­tí­tó­sze­re­ket!

Fe­lejtsd el a drága bolti tisz­tí­tó­sze­re­ket! Min­den, amire szük­sé­ged van, ott­hon hever, meg­ta­lá­lod a kam­rád­ban. Fil­lé­re­kért ra­gyogó tisz­tává és il­la­tossá va­rá­zsol­ha­tod az ott­ho­nod min­den sar­kát.

Havonta egyszer tegyél ecetet a sütőbe, nem bánod meg

Havonta egyszer tegyél ecetet a sütőbe, nem bánod meg

Gyors, olcsó, egész­sé­ges.

Me­lyi­ket vá­lasz­tod? A rend­sze­res, de rövid, könnyű be­avat­ko­zást, vagy a rit­kább, de fá­rasztó, mocs­kos mun­kát?

Eszméletlen, mit művel a szódabikarbónával az ecet

Eszméletlen, mit művel a szódabikarbónával az ecet

Ház­tar­tási prak­ti­kák­hoz ez az egyik leg­cso­dá­la­to­sabb kom­bi­ná­ció: jöhet az ecet és a szó­da­bi­kar­bóna!

Tégy ecetet a mikróba, tátva marad a szád

Tégy ecetet a mikróba, tátva marad a szád

Olyan trük­köt mu­ta­tunk, ami rend­kí­vül meg­könnyíti majd az éle­ted. Ha­tá­sos és lát­vá­nyos: egy­sze­rűen imádni fogod.

Olyan trük­köt mu­ta­tunk, ami rend­kí­vül meg­könnyíti majd az éle­ted. Imádni fogod.

Vigyázz, így teszed tönkre pokoli gyorsan a mosógéped

Vigyázz, így teszed tönkre pokoli gyorsan a mosógéped

A ház­tar­tás­ban az egyik leg­drá­gább szer­ke­zet a mo­só­gép. Ugye nem sze­ret­néd, ha idő előtt tönk­re­menne?

A ház­tar­tás­ban az egyik leg­drá­gább szer­ke­zet a mo­só­gép. Ugye nem sze­ret­néd, ha idő előtt tönk­re­menne? Nem is hi­szed, mivel si­et­te­ted a ha­lá­lát. Nem, a fő­bű­nös nem az, amire gon­dolsz.

Így tisztítsd ki az autód porszívó nélkül

Így tisztítsd ki az autód porszívó nélkül

Ha nem akarsz mo­sóba menni, de gyor­san sze­ret­néd rendbe tenni az ko­csi­dat, mu­ta­tunk né­hány ügyes prak­ti­kát, ami­vel ismét ra­gyogó tisz­tává te­he­ted az au­tó­dat.

Ha nem akarsz mo­sóba menni, de gyor­san sze­ret­néd rendbe tenni az ko­csi­dat, mu­ta­tunk né­hány ügyes prak­ti­kát.

Így betegít meg a mosogatógéped. Vigyázz vele!

Így betegít meg a mosogatógéped. Vigyázz vele!

Pe­nész­gom­bák, bak­té­ri­u­mok?

Nem csak a mo­so­ga­tó­gépbe ada­golt ag­resszív vegyi anya­go­kat tar­tal­mazó mo­só­tab­let­ták, öb­lí­tő­sók okoz­hat­nak sú­lyos bal­ese­te­ket. A gép maga is

Elképesztő, mit művel otthonodban az ecet

Elképesztő, mit művel otthonodban az ecet

Filléres csodaszer: Elképesztő, mit művel otthonodban az ecet

Ház­tar­tá­sod adu­ászát a kam­rá­ban ke­resd!

Ház­tar­tá­sod adu­ászát a kam­rá­ban ke­resd! Fer­tőt­le­nít, szag­ta­la­nít és még a ma­kacs szennye­ző­dé­se­ket is el­tá­vo­lítja. Mu­tat­juk a leg­jobb trük­kö­ket!

Önts ecetet a mosógépbe és csodát látsz

Önts ecetet a mosógépbe és csodát látsz

Ez a jól be­vált fo­lya­dék is­teni se­gít­ség.

Ez a jól be­vált fo­lya­dék is­teni se­gít­ség, ha gyak­ran kell mos­nod. Nem­csak a ru­hák­nak tesz jót, de a mo­só­gép éle­tét is évek­kel meg­hosszab­bítja!

Gyűlölöd a sütőtakarítást? Ezzel a trükkel hiphop kipucolhatod

Gyűlölöd a sütőtakarítást? Ezzel a trükkel hiphop kipucolhatod

Ha­ma­ro­san jön­nek az ün­ne­pek. Ne ess pá­nikba, meg­mu­tat­juk a leg­egy­sze­rűbb mód­ját, ho­gyan ta­ka­rít­ha­tod ki a sütőt.

Néhány jó tanács, amely megkönnyíti a gyűlölt mosogatást

Néhány jó tanács, amely megkönnyíti a gyűlölt mosogatást

Ne hagyd, hogy a mo­so­ga­tás el­ve­gye az élet­ked­ve­det, és tönk­re­te­gye az es­té­det! Mu­ta­tunk pár trük­köt...

Ne hagyd, hogy a mo­so­ga­tás el­ve­gye az élet­ked­ve­det, és tönk­re­te­gye az es­té­det! Mu­ta­tunk pár trük­köt!

Ne takaríts mindent ecettel! Ezeket a tárgyakat könnyen tönkreteheted!

Ne takaríts mindent ecettel! Ezeket a tárgyakat könnyen tönkreteheted!

Csak óva­to­san a ház­tar­tás­ban hasz­ná­la­tos cso­da­szer­rel, az ecet­tel! Nem min­dig, és nem min­den­hol ha­tá­sos!

Áztasd a lábad ecetbe, hálás lesz érte

Áztasd a lábad ecetbe, nem hiszed el, milyen hálás lesz érte

Télen a zárt cipő vi­se­lése ki­ké­szíti a lá­ba­kat. Jól esik ilyen­kor a ké­nyez­te­tés.

Télen az ál­landó zárt cipő vi­se­lése sza­bá­lyo­san ki­ké­szíti a lá­ba­kat. Jól esik ilyen­kor egy kis ké­nyez­te­tés, de nem kell azon­nal a drága pe­di­kű­rös­höz sza­ladni. Nagy­anyá­ink házi prak­ti­kája ma is mű­kö­dik!

Ettől a trükktől lesz tökéletesen fehér minden konyharuhád

Ettől a trükktől lesz tökéletesen fehér minden konyharuhád

Fe­hé­rítsd a kony­ha­ru­há­kat olcsó há­zi­sze­rek­kel! Nem csak va­kí­tóan tisz­ták lesz­nek, de il­la­to­sak, fer­tőt­le­ní­tet­tek.

Fe­hé­rítsd a kony­ha­ru­há­kat olcsó há­zi­sze­rek­kel! Nem csak va­kí­tóan tisz­ták lesz­nek, de il­la­to­sak is.

Koszos a szőnyeged? Ettől a házi szertől újra gyönyörű lesz

Koszos a szőnyeged? Ettől a házi szertől újra gyönyörű lesz

A tisz­tí­tás­hoz drága ké­miai sze­rek he­lyett hasz­nálj olcsó, házi sze­re­ket.

A tisz­tí­tás­hoz drága ké­miai sze­rek he­lyett hasz­nálj olcsó, házi sze­re­ket.

Utálsz vasalni? Az ecet a megoldás!

Utálsz vasalni? Az ecet a megoldás!

Ér­de­mes ki­pró­bál­nod ezt a szu­per trük­köt!

Ha a va­sa­lás nem tar­to­zik a ked­venc há­zi­mun­káid közé, akkor ér­de­mes ki­pró­bál­nod ezt a szu­per trük­köt!

Tegyél ecetet a sütőbe, döbbenetes lesz a hatás!

Tegyél ecetet a sütőbe, döbbenetes lesz a hatás!

Fe­lejtsd el a drága és egész­ség­te­len meg­ol­dá­so­kat! Mu­ta­tunk va­lami sok­kal ol­csób­bat és job­bat!

Áztasd a kenyeret ecetbe, ennyi mindenre használhatod!

Áztasd a kenyeret ecetbe, ennyi mindenre használhatod!

Az ecet va­rázs­inas a ház­tar­tás­ban, és a pénz­tár­cád leg­jobb ba­rátja.

Az ecet va­rázs­inas a ház­tar­tás­ban, és a pénz­tár­cád leg­jobb ba­rátja. A vég­te­len számú le­he­tő­ség­ből, ami­kor se­gít­sé­gedre lehet, most tízet mu­ta­tunk.

3 szuper ötlet, hogy ne legyen nyáron büdös a szemetesed

3 szuper ötlet, hogy ne legyen nyáron büdös a szemetesed

Mert ebben az év­szak­ban innen szár­maz­nak a leg­kel­le­met­le­nebb sza­gok.

Íme, egy egyszerű ötlet és többé nem párásodik a fürdőben a tükör

Íme, egy egyszerű ötlet és többé nem párásodik a fürdőben a tükör

A reg­geli ké­szü­lő­dés­ben még a párás tükör is hát­rál­tat. Nincs szük­ség drága spray-re vagy elekt­ro­mos szer­ke­zetre!

Elöntötte a kertedet a gaz? Így szabadulhatsz meg tőle

Elöntötte a kertedet a gaz? Így szabadulhatsz meg tőle

Egy biz­tos: nem gyom­irtó és ro­var­ölő vegy­sze­rek­kel! Azok ugyanis azo­kat a nö­vé­nye­ket is el­pusz­tít­ják, amikre szük­sé­ged van a kert­ben.

Egy biz­tos: nem gyom­irtó és ro­var­ölő vegy­sze­rek­kel! Azok ugyanis azo­kat a nö­vé­nye­ket is el­pusz­tít­ják, amikre szük­sé­ged van a kert­ben és ami­ket csa­lá­dod­nak tá­lalsz.

Ezért spriccelj citromos vizet a ruhákra mosás előtt

Ezért spriccelj citromos vizet a ruhákra mosás előtt

Nem kell drága pén­zen, káros ké­miai össze­te­vő­ket tar­tal­mazó tisz­tí­tó­sze­re­ket vá­sá­rol­nod! Nézz körül a kony­há­ban, ott ta­lá­lod a meg­ol­dást!

Nem kell drága pén­zen, káros ké­miai össze­te­vő­ket tar­tal­mazó tisz­tí­tó­sze­re­ket vá­sá­rol­nod! Nézz körül a kony­há­ban, ott ta­lá­lod a meg­ol­dást!

Zseniális ötlet: így tisztíts autókárpitot otthon

Zseniális ötlet: így tisztíts autókárpitot otthon

Sokak szá­mára au­tó­juk szinte má­so­dik ott­ho­nuk. Kel­le­me­sebb a sze­mét­men­tes au­tó­belső, az ápolt kár­pit.

Sokak szá­mára au­tó­juk szinte má­so­dik ott­ho­nuk. Kel­le­me­sebb a sze­mét­men­tes au­tó­belső, az ápolt kár­pit.

Te is gazdi vagy? Akkor fontos, hogy mindig legyen otthon eceted!

Te is gazdi vagy? Akkor fontos, hogy mindig legyen otthon eceted!

Gyó­gyí­tásra is hasz­nál­ha­tod.

Nem csu­pán szag­ta­la­ní­tásra, de gyó­gyí­tásra is hasz­nál­ha­tod.

Koszos és ragad a sütőd? Ez a filléres tisztítószer az igazi megoldás

Koszos és ragad a sütőd? Ez a filléres tisztítószer az igazi megoldás

Bár biz­to­san nem ked­ve­led ezt a há­zi­mun­kát, ideje végre meg­tisz­tí­tani a sü­tő­det! Min­den van ott­hon, amire szük­sé­ged lesz.

Ezt tedd a hűtőbe, soha többé nem lesz büdös

Ezt tedd a hűtőbe, soha többé nem lesz büdös

Most állj neki a ta­ka­rí­tás­nak!

Nem is egy, de mind­járt hét házi cso­da­szert mu­ta­tunk, ami­vel újra frissé, il­la­tossá va­rá­zsol­ha­tod a hű­tő­det. Most állj neki a ta­ka­rí­tás­nak!

Koszos az ülőgarnitúrád? A legjobb trükkök, hogy újra szép legyen

Koszos az ülőgarnitúrád? A legjobb trükkök, hogy újra szép legyen

Fél óra alatt el­vé­gez­he­ted a ka­rá­csony előtti utolsó, ala­pos tisz­tí­tást.

Trükkök, amiket ismerned kell: Így könnyíti meg a vasalást az ecet

Trükkök, amiket ismerned kell: Így könnyíti meg a vasalást az ecet

A va­saló kar­ban­tar­tá­sára, kis bal­ese­tek or­vos­lá­sára is jó ez a cso­da­szer.

A va­saló kar­ban­tar­tá­sára, kis bal­ese­tek or­vos­lá­sára is jó ez a cso­da­szer.

Ezért rakj rendszeresen ecetes törölközőt a csapra

Ezért rakj rendszeresen ecetes törölközőt a csapra

Így min­den zugba be­ha­tol­hatsz!

A rozs­da­men­tes­acél-csap csak tö­ké­le­te­sen csil­lo­góan szép. Zse­ni­á­lis trük­köt mu­ta­tunk, ami­vel a leg­tit­ko­sabb zu­gokba is be­ha­tol­hatsz.

Áztasd a lábad ecetbe! Jobb, mint a pedikűr

Áztasd a lábad ecetbe! Jobb, mint a pedikűr

Az ün­ne­pek alatt el­fá­rad a lá­bunk a ma­gas­sarkú vi­se­lé­sé­től.

Az ün­ne­pek alatt el­fá­rad a lá­bunk a ma­gas­sarkú vi­se­lé­sé­től. Ne ag­gódj, nem kell va­gyo­no­kat köl­te­ned a pe­di­kű­rösre.

Ezért mártsd sóba az ujjad

Ezért mártsd sóba az ujjad

Meg­éget­ted az ujjad, és nincs más kéz­nél, csak egy kis só? Sebaj! Ha­tá­sos cso­da­szer, bát­ran al­kal­maz­ha­tod! És még mi min­dent a kony­há­ból!

Meg­éget­ted az ujjad, és nincs más kéz­nél, csak egy kis só? Sebaj! Ha­tá­sos cso­da­szer, bát­ran al­kal­maz­ha­tod! És még mi min­dent a kony­há­ból!

Szórj szódabikarbónát az ablakpárkányra

Ezért szórj szódabikarbónát az ablakpárkányra

Ezzel a mód­szer­rel könnyen és gyor­san ra­gyo­góvá va­rá­zsol­ha­tod!

Nincs unal­ma­sabb és ide­ge­sí­tőbb há­zi­munka, mint az ab­lak­ke­ret alsó ré­szé­nek tisz­tí­tása, ahol meg­áll az összes kosz és trutymó.

Dobsz egy hátast ha megtudod, miből készül a legújabb egészséges üdítő!

Dobsz egy hátast ha megtudod, miből készül a legújabb egészséges üdítő!

Az ősz őrü­lete a ten­ge­ren­tú­lon: az ece­tes üdítő. A víz­zel hí­gí­tott gyü­mölcs­ecet egész­sé­ges, és segít a fo­gyás­ban.

Egyszerű, de hatékony: Poloskák ellen szódabikarbóna

Egyszerű, de hatékony: Poloskák ellen is jöhet a szódabikarbóna

Most épp a po­los­kák ke­se­rí­tik meg a nap­ja­in­kat, el­le­nük is szu­per ez a ke­ve­rék.

Most épp a po­los­kák ke­se­rí­tik meg a nap­ja­in­kat, el­le­nük is szu­per ez a ke­ve­rék.

Riadó! Megindult a poloskainvázió!

Riadó! Megindult a poloskainvázió!

Bu­da­pes­tet el­lep­ték a po­los­kák. Hi­he­tet­len mér­ték­ben el­sza­po­rod­tak és gya­kor­la­ti­lag el­lep­ték a fő­vá­ros panel- és bér­há­zait.

Bu­da­pes­tet el­lep­ték a po­los­kák. Hi­he­tet­len mér­ték­ben el­sza­po­rod­tak és gya­kor­la­ti­lag el­lep­ték a fő­vá­ros panel- és bér­há­zait.

Ez a 7 csoda történik, ha ecetet használsz a kertedben

Ez a 7 csoda történik, ha ecetet használsz a kertedben

Szu­per öt­le­te­ket mu­ta­tunk!

Iga­zán ér­de­mes egy fla­kon ecet­tel végig sé­tál­nod a kert­ben, mert sok­kal több min­denre hasz­nál­ha­tod, mint gon­dol­nád!

Rozsdás az összes tepsid? Így újítsd fel fillérekből, gyorsan

Rozsdás az összes tepsid? Így újítsd fel fillérekből, gyorsan

3 tuti mód­szer.

3 tuti mód­szer, amellyel tö­ké­le­te­sen új­já­va­rá­zsol­ha­tod a rozs­dás tep­si­det.

Vedd fel a harcot a molyokkal a kamrában! Szuper ötletek a haditervhez

Vedd fel a harcot a molyokkal a kamrában! Szuper ötletek a haditervhez

Ha meg­je­le­nik és el­ter­jed a kam­rád­ban, meg­ke­se­rít­heti az éle­te­det.

A kam­ra­moly egy ag­resszí­ven sza­po­rodó kár­tevő. Ha meg­je­le­nik és el­ter­jed a kam­rád­ban, meg­ke­se­rít­heti az éle­te­det. Szánj rá időt és ener­giát, hogy tö­ké­le­te­sen meg­szün­tesd je­len­lé­tü­ket, és meg­előzd, hogy hoz­zád köl­töz­ze­nek.

Parádés megoldás: Keverd ecettel a szódabikarbónát

Parádés megoldás: Keverd ecettel a szódabikarbónát

Az ecet és szó­da­bi­kar­bóna külön-külön is nagy se­gít­ség a ház­tar­tás­ban, de ha össze­ke­ve­red őket...

Az ecet és szó­da­bi­kar­bóna külön-külön is nagy se­gít­ség a ház­tar­tás­ban, de ha össze­ke­ve­red őket, egy­sze­rűen ver­he­tet­len le­szel a ta­ka­rí­tás­ban.

Robban az ecetbomba! Zseniális, házi trükköt mutatunk ecettel! Figyelj!

Robban az ecetbomba! Zseniális, házi trükköt mutatunk ecettel! Figyelj!

Vedd elő a kam­rá­ból az ece­tet, és nézd csak, mi­lyen cso­dát mű­vel­hetsz vele!

Vedd elő a kam­rá­ból az ece­tet, és nézd csak, mi­lyen cso­dát mű­vel­hetsz vele!

Takaríts ecettel

Ezért takaríts nyáron ecettel

A nyári me­leg­ben job­ban oda kell fi­gyelni a tisz­ta­ságra az eset­le­ges fer­tő­zés­ve­szély miatt.

A nyári me­leg­ben job­ban oda kell fi­gyelni a tisz­ta­ságra az eset­le­ges fer­tő­zés­ve­szély miatt. Az éte­lek is könnyeb­ben meg­rom­la­nak, ezért a velük érint­kező fe­lü­le­tekre na­gyobb gon­dot kell for­dí­tani.

Ismered a pincemeggyet? Végre egy befőtt, amit nem kell főzni!

Ismered a pincemeggyet? Végre egy befőtt, amit nem kell főzni!

Ez a világ leg­egy­sze­rűbb meggy­be­főttje. Kevés mun­ká­val remek fi­nom­sá­got rak­hatsz el té­lire, amit bár­mi­kor elő­kap­hatsz.

Ezzel a trükkel lesz az ablakod hónapokig tiszta és foltmentes

Ezzel a trükkel lesz az ablakod hónapokig tiszta és foltmentes

Ne csu­ta­kolj hiába!

Az ab­lak­tisz­tí­tás saj­nos az egyik leg­utá­la­to­sabb há­zi­munka. Főleg, ha ne­ki­látsz és még órák múlva is úgy érzed, hiába csu­ta­ko­lod, nem lett tö­ké­le­tes. Íme a leg­jobb és leg­ha­té­ko­nyabb mód­sze­rek.

Önts ecetet a mosógépbe, és lenyűgöz a hatás

Önts ecetet a mosógépbe, és lenyűgöz a hatás

A ru­háid tisz­táb­bak, a géped hosszabb életű lesz. El­mond­juk, ho­gyan csi­náld.

Támadnak a gyilkos katicák!

Támadnak a gyilkos katicák!

Un­do­rító fe­kete bo­gár­lár­vák raj­zot­tak ki tö­me­gé­vel az el­múlt na­pok­ban. Sokan nem tud­ják be­azo­no­sí­tani a sosem lá­tott lé­nye­ket, így nem is vi­lá­gos, mit kel­lene velük tenni.

Un­do­rító fe­kete bo­gár­lár­vák raj­zot­tak ki tö­me­gé­vel az el­múlt na­pok­ban. Sokan nem tud­ják be­azo­no­sí­tani a sosem lá­tott lé­nye­ket, így nem is vi­lá­gos, mit kel­lene velük tenni.

Eltitkolt tudomány: ecettől lesz tovább friss az epred!

Eltitkolt tudomány: ecettől lesz tovább friss az epred!

Ezzel a meg­lepő trük­kel sok­kal to­vább marad friss ez az is­teni gyü­mölcs. Ha ki­pró­bá­lod, biz­to­san rá­szoksz majd a mód­szerre.

Önts ecetet a kertedbe! Igazi varázsszer!

Önts ecetet a kertedbe! Igazi varázsszer!

Az ecet el­ké­pesztő se­gít­sé­get nyújt a ker­tész­ke­dés során. Olcsó, sok­ol­dalú és ha­té­kony. Kell ennél jobb társ a nö­vé­nye­id­hez?

Fogd az ecetet és vidd ki a kertbe! Óriási segítség!

Fogd az ecetet és vidd ki a kertbe! Óriási segítség!

Olcsó és na­gyon ha­té­kony, így kár lenne nem hasz­no­sí­ta­nod ezt a cso­da­szert az ud­va­ron.

Olcsó és na­gyon ha­té­kony, így kár lenne nem hasz­no­sí­ta­nod ezt a cso­da­szert az ud­va­ron.

Ezért önts legalább egyszer sós ecetet a farmerodra

Ezért önts legalább egyszer sós ecetet a farmerodra

Mu­ta­tunk egy trük­köt, ami­vel éve­kig úgy néz­het ki a ked­venc ru­ha­da­ra­bod, mintha most vá­sá­rol­tad volna.

Önts ecetet a zoknidra, és leesik az állad

Önts ecetet a zoknidra, és leesik az állad

Meg­döb­ben­tően ha­tá­sos trük­köt mu­ta­tunk. Az ecet még min­dig tar­to­gat meg­le­pe­té­se­ket.

Meg­döb­ben­tően ha­tá­sos trük­köt mu­ta­tunk. Az ecet még min­dig tar­to­gat meg­le­pe­té­se­ket.

Ezért áztasd a lábadat ecetbe!

Ezért áztasd a lábadat ecetbe!

Sze­ret­néd, ha puha és bőr­ke­mé­nye­dé­sek­től men­tes lenne a lábad?

Sze­ret­néd, ha puha és bőr­ke­mé­nye­dé­sek­től men­tes lenne a lábad? Nagy­ma­má­ink tit­kos re­ceptje a tö­ké­le­tes meg­ol­dás. Áz­tasd ecetbe!

Önts ecetet a mosogatóba, és meg fogsz lepődni!

Önts ecetet a mosogatóba, és meg fogsz lepődni!

Ké­szülj fel a va­rázs­latra!

Áz­tass egy ron­gyot ecetbe, majd ké­szülj fel a va­rázs­latra, mert az ered­mény­től el fog akadni a sza­vad.

Ne dőlj be minden ecetes csodának! Tönkre is teheted a mosógéped!

Ne dőlj be minden ecetes csodának! Tönkre is teheted a mosógéped!

Mu­tat­juk, mire fi­gyelj!

Semmi két­ség: hasz­nos és jó dolog olcsó, kör­nye­zet­védő házi prak­ti­ká­kat al­kal­mazni! Azon­ban elő­for­dul­hat, hogy bi­zo­nyos ese­tek­ben töb­bet ár­tasz, mint hasz­nálsz! Mu­tat­juk, mire fi­gyelj!

Tegyél ecetet a sütőbe, és elakad a szavad!

Tegyél ecetet a sütőbe, és elakad a szavad!

Újabb ké­pes­sége de­rült ki az ecet­nek. Mos­tan­tól el­fe­lejt­he­ted a si­ká­lást és a maró ha­tású, drága vegy­sze­re­ket.

Újabb ké­pes­sége de­rült ki az ecet­nek. Mos­tan­tól el­fe­lejt­he­ted a si­ká­lást és a maró ha­tású, drága vegy­sze­re­ket.

Önts ecetet a szőnyegre, és csodát látsz

Önts ecetet a szőnyegre, és csodát látsz

Ennél egy­sze­rűbb trükk talán nincs is.

Ennél egy­sze­rűbb trükk talán nincs is. Mind­össze ecetre és vízre van szük­sé­ged, és le fog esni az állad!

Ezért önts ecetet a pohárba a vacsora előtt

Ezért önts ecetet a pohárba a vacsora előtt

Önts ece­tet a po­hárba, és le fog esni az állad! Ezzel az olcsó és könnyű trük­kel ren­ge­teg bosszú­sá­got és pénzt spó­rolsz meg.

Mit keres a körmödön az ecet?

Mit keres a körmödön az ecet?

Nincs bosszan­tóbb, mikor a fris­sen lak­ko­zott kör­möd le­pat­tog.

Nincs bosszan­tóbb, mikor a fris­sen lak­ko­zott kör­möd le­pat­tog. Ilyen­kor hiába mo­so­gatsz óva­to­sab­ban elég egy rossz moz­du­lat és a gyö­nyörű mun­kád kárba ve­szett.

Gondold újra a savanyúságot! Gyümölcsök ecetesen

Gondold újra a savanyúságot! Gyümölcsök ecetesen

Mennyei kom­pó­to­kat ké­szít­hetsz.

Sose ju­tott volna eszedbe ece­te­sen el­tenni a gyü­möl­csöt? Kü­lön­le­ges kom­pó­to­kat ké­szít­hetsz. Meg­mu­tat­juk, mi min­den­ből lehet ece­tes fi­nom­ság.

Önts ecetet a fogkefédre, és elámulsz!

Önts ecetet a fogkefédre, és elámulsz!

Fan­tasz­ti­kus se­gít­ség az ecet a kony­hán kívül! Olyan tip­pe­ket mu­ta­tunk, me­lyek könnyebbé te­szik az éle­ted.

Fan­tasz­ti­kus va­rázs­la­tokra ké­pest az ecet a kony­hán kívül! Most olyan tip­pe­ket mu­ta­tunk, me­lyek könnyebbé te­szik majd az éle­ted.

Kenj ecetet a cipődre, és csodát látsz!

Kenj ecetet a cipődre, és csodát látsz!

Ugye te is tar­tasz ott­hon ece­tet? El­árul­juk, a kony­hán kívül mire jó még!

Ugye te is tar­tasz ott­hon ece­tet? És ugye sze­ret­néd a kony­hán kívül más dol­gokra is hasz­nálni, ha ol­csón és könnyen va­rá­zsol­hatsz vele? El­árul­juk, mire jó még.

Újabb hírek a csodaszerről! Csak óvatosan az ecettel!

Újabb hírek a csodaszerről! Csak óvatosan az ecettel!

Még­sem lehet min­den­hol be­vetni.

Va­ló­ban igazi nagy­ágyú a ház­tar­tás­ban, a há­zi­asszo­nyok egyik leg­jobb társa a ta­ka­rí­tás­ban! Még­sem lehet min­den­hol be­vetni az ece­tet. Né­hány eset­ben vi­szont TILOS!

Foltos a kedvenc ruhád? Megmenti a borotvahab!

Foltos a kedvenc ruhád? Megmenti a borotvahab!

Nincs annál bosszan­tóbb, mint ami­kor ked­venc ru­há­dat bal­eset éri. Mu­tat­juk a jó öt­le­te­ket!

Nincs annál bosszan­tóbb, mint ami­kor ked­venc ru­há­dat bal­eset éri. Mu­tat­juk a jó öt­le­te­ket!

Tégy ecetet a mosógépbe! Jól jársz!

Tégy ecetet a mosógépbe! Jól jársz!

Mi­lyen gyak­ran pu­colj mennye­ze­tet? És miért tégy ece­tet a mo­só­gépbe?

Mi­lyen gyak­ran ér­de­mes le­pu­colni a mennye­ze­tet? És az autót hány he­tente kell ki­ta­ka­rí­tani? És mi van a kép­er­nyők­kel? És miért tégy ece­tet a mo­só­gépbe?

Miért az ecet a legjobb barátod?

Miért az ecet a legjobb barátod?

Az ece­tet eddig csak a sa­lá­ták­hoz hasz­nál­tad?

Az ece­tet eddig csak a sa­lá­ták­hoz hasz­nál­tad? Akkor most vedd elő a szek­rény­ből és jól fi­gyelj! El­ké­pesztő mi min­denre jó!