CÍMKE: 'dzsudzsák balázs'

Micsoda fotó! Dzsudzsák találkozott a példaképével

Micsoda fotó! Dzsudzsák találkozott a példaképével

Dzs­u­dzsák Ba­lázs Abu-Dza­bi­ban össze­fu­tott kar­ri­erje egyik meg­ha­tá­rozó sze­rep­lő­jé­vel.

FRISS HÍREK

Meglepő fotó, Dzsudzsák találkozott Cristiano Ronaldóval

Meglepő fotó, Dzsudzsák találkozott Cristiano Ronaldóval

A vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya ez­út­tal nem a pá­lyán fu­tott össze a por­tu­gál sztár­ral.

A vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya ez­út­tal nem a pá­lyán fu­tott össze a por­tu­gál sztár­ral.

Balhé fenyeget, Dzsudzsákot kioktatta a kapitány

Balhé fenyeget, Dzsudzsákot kioktatta a kapitány

Gyor­san ki­de­rült, hogy Georges Le­ekens va­ló­ban ke­mény és őszinte ember.

Gyor­san ki­de­rült, hogy Georges Le­ekens va­ló­ban ke­mény és őszinte ember.

Hova igazolhat Dzsudzsák? A válogatott miatt válthat csapatot

Hova igazolhat Dzsudzsák? A válogatott miatt válthat csapatot

NB I? Her­tha? Hova szer­ző­dik a csa­pat­ka­pi­tány?

NB I? Her­tha? Hova szer­ző­dik a csa­pat­ka­pi­tány? A nyá­ron jár le a szer­ző­dése je­len­legi csa­pa­tá­nál.

Dzsudzsák kifakadt, elmondta a véleményét a kritikákról

Dzsudzsák kifakadt, elmondta a véleményét a kritikákról

A vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya nem olvas sem­mit a neki cím­zett bí­rá­la­tok­ból.

Dzsudzsákot támadják, nincs helye a válogatottban

Dzsudzsákot támadják, nincs helye a válogatottban

Egyre több éles kri­ti­ká­val il­le­tik a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nyát.

Egyre több éles kri­ti­ká­val il­le­tik a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nyát.

Válság, oda Dzsudzsák csapatkapitányi tekintélye?

Válság, oda Dzsudzsák csapatkapitányi tekintélye?

Ré­góta adós a jó já­ték­kal.

A si­ke­res Eu­rópa-baj­noki sze­rep­lés óta Dzs­u­dzsák Ba­lázs egy­szer sem nyúj­tott ki­ma­gasló tel­je­sít­ményt a ma­gyar vá­lo­ga­tott­ban.

Dzsudzsák kikészült, nem látja a jövőt

Dzsudzsák kikészült, nem látja a jövőt

Nin­cse­nek olya­nok, akik fel­vált­hat­nák őket.

A vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya sze­rint nin­cse­nek olya­nok, akik fel­vált­hat­nák őket.

Dzsudzsák besokallt? Inkább lelépett a válogatottól

Dzsudzsák besokallt? Inkább lelépett a válogatottól

Dzs­u­dzsák Ba­lázs sé­rü­lés miatt le­mondta a sze­rep­lést Costa Rica ellen, négy nap­pal ké­sőbb vi­szont végig pá­lyán volt a klub­já­ban.

Dzs­u­dzsák Ba­lázs sé­rü­lés miatt le­mondta a sze­rep­lést Costa Rica ellen, négy nap­pal ké­sőbb vi­szont végig pá­lyán volt a klub­já­ban.

Dzsudzsák kiakadt, nagyon nagy a baj

Dzsudzsák kiakadt, nagyon nagy a baj

A csa­pat­ka­pi­tány a tőle meg­szo­kott őszin­te­ség­gel ér­té­kelt. A ma­gyar foci Lu­xem­burg­ban újra mély­pontra ke­rült, idén már má­sod­szor.

A csa­pat­ka­pi­tány a tőle meg­szo­kott őszin­te­ség­gel ér­té­kelt. A ma­gyar foci Lu­xem­burg­ban újra mély­pontra ke­rült, idén már má­sod­szor.

Ez fáj, így kínozza magát Dzsudzsák Balázs

Ez fáj, így kínozza magát Dzsudzsák Balázs

A vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya min­dent meg­tesz azért, hogy ne le­gyen na­gyobb a baj.

Őt gyászolja Dzsudzsák és az egész válogatott

Őt gyászolja Dzsudzsák és az egész válogatott

Min­dene volt a foci a kisfi­ú­nak.

Min­dene volt a foci Zsom­bi­nak, még ha ő nem is űz­hette. Több­ször járt vá­lo­ga­tott meccsen, sőt a telki edző­tá­bor­ban is ta­lál­ko­zott a ked­ven­ce­i­vel.

Hihetetlen, Dzsudzsák és Nikolics erről aligha tudtak

Hihetetlen, Dzsudzsák és Nikolics erről aligha tudtak

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott csü­tör­tö­kön ba­rát­sá­gos mér­kő­zé­sen Lu­xem­burg­ban lép pá­lyára.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott csü­tör­tö­kön ba­rát­sá­gos mér­kő­zé­sen Lu­xem­burg­ban lép pá­lyára.

Dzsudzsák szava dönthet Storck sorsáról

Dzsudzsák szava dönthet Storck sorsáról

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyá­nak jö­vő­jé­ről ked­den dön­te­nek.

Dzs­u­dzsák Ba­lázs és tár­sai vé­le­mé­nyén is múl­hat Bernd Storck sorsa. A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyá­nak jö­vő­jé­ről ked­den dön­te­nek.

Lesújtó hír érkezett! Dzsudzsák Balázs gyászol

Lesújtó hír érkezett! Dzsudzsák Balázs gyászol

"El­ment a leg­na­gyobb har­cos!"

Dzs­u­dzsák Ba­lázs­ékra fon­tos mér­kő­zés vár ma este, a ma­gyar vá­lo­ga­tott kö­zép­pá­lyása mé­re­tes lelki ter­het ka­pott az élet­től a Fe­röer-szi­ge­tek el­leni der­bire.

Évek óta randizgat Dzsudzsák és az orosz szépségkirálynő

Évek óta randizgat Dzsudzsák és az orosz szépségkirálynő

Vika gyűjti a fo­cista-tró­fe­á­kat.

Ba­lázs egy­kori moszk­vai csa­pat­tár­sá­nak fe­le­sége volt Vik­to­rija. Ma már ő a na­gyobb sztár. Szá­mos tró­fe­ája van már a fut­ball­vi­lág­ból.

Palvin Barbi lecserélve. Ez az orosz szépség Dzsudzsák új szerelme?

Palvin Barbi lecserélve. Ez az orosz szépség Dzsudzsák új szerelme?

A szép­ség­ki­rálynő a na­pok­ban Bu­da­pes­ten járt.

A szép­ség­ki­rálynő a na­pok­ban Bu­da­pes­ten járt.

Elképesztő összeg, ennyit fizethet Dzsudzsák a Fradi-luxusért

Elképesztő összeg, ennyit fizethet Dzsudzsák a Fradi-luxusért

Nem ap­rózta el a ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya. Három évre bé­rel­het VIP-pá­holyt a Fradi-pá­lyán.

Drukkereinktől remegnek a portugálok, jön az ultrák nagy dobása

Drukkereinktől remegnek a portugálok, jön az ultrák nagy dobása

Az egyik por­tu­gál sport­ol­dal ha­tá­ro­zott vé­le­ményt írt a Gro­u­pama Aré­ná­ról és a vár­ható han­gu­lat­ról.

Tétmeccs nélkül is kell Dzsudzsák Balázs

Tétmeccs nélkül is kell Dzsudzsák Balázs

Aligha van nagy for­má­ban Dzs­u­dzsák Ba­lázs, aki jú­nius óta csak három ku­pa­mér­kő­zé­sen lé­pett pá­lyára az al-Vah­dá­ban.

Aligha van nagy for­má­ban Dzs­u­dzsák Ba­lázs, aki jú­nius óta csak három ku­pa­mér­kő­zé­sen lé­pett pá­lyára az al-Vah­dá­ban.

Dzsudzsák tényleg klubot vált? Reagál a menedzser

Dzsudzsák tényleg klubot vált? Reagál a menedzser

Orosz­or­szági hírek sze­rint Dzs­u­dzsák Ba­lázs vissza­tér­het ko­rábbi klub­já­hoz, a Di­namo Moszk­vá­hoz.

Orosz­or­szági hírek sze­rint Dzs­u­dzsák Ba­lázs vissza­tér­het ko­rábbi klub­já­hoz, a Di­namo Moszk­vá­hoz.

Örömhírt kürtölt világgá Dzsudzsák Balázs

Örömhírt kürtölt világgá Dzsudzsák Balázs

Nagy a bol­dog­ság a csa­lád­já­ban.

Vá­rat­lan té­má­ban posz­tolt a vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya. Nagy a bol­dog­ság a fo­cista csa­lád­já­ban. Mi is jó egész­sé­get kí­vá­nunk!

"Ezt a gusztustalan miliőt ki tudja elviselni?" - kiállnak Kleinheislerért

"Ezt a gusztustalan miliőt ki tudja elviselni?" - kiállnak Kleinheislerért

A fo­cista me­nedzs­mentje sze­rint divat lett be­le­rúgni a kül­föl­dön ját­szó ma­gyar já­té­ko­sokba.

Hihetetlen, Dzsudzsák Balázs ehhez a csapathoz igazolhat

Hihetetlen, Dzsudzsák Balázs ehhez a csapathoz igazolhat

Dzs­u­dzsák tá­voz­hat az Egye­sült Arab Emír­sé­gek­ből.

Dzs­u­dzsák tá­voz­hat az Egye­sült Arab Emír­sé­gek­ből.

Hosszú Katinka meglátogatta Dzsudzsák Balázs kedvenc városát

Hosszú Katinka meglátogatta Dzsudzsák Balázs kedvenc városát

Az Iron Lady még egy per­cet sem pi­hent a hazai vi­lág­baj­nok­ság óta.

Kép­te­len le­állni a ma­gyar úszónő. Az Iron Lady még egy per­cet sem pi­hent a hazai vi­lág­baj­nok­ság óta.

Kemény milliók, Dzsudzsák ennyit fizet a luxusért

Kemény milliók, Dzsudzsák ennyit fizet a luxusért

Dzs­u­dzsák­nak véget ért a pi­he­nés.

Dzs­u­dzsák Ba­lázs­nak véget ért a nyári pi­he­nés, csat­la­ko­zik a csa­pa­tá­hoz.

Árulkodó fotó került elő Palvin Barbiról és Dzsudzsák Balázsról

Árulkodó fotó került elő Palvin Barbiról és Dzsudzsák Balázsról

Tény­leg ala­kul kö­zöt­tük va­lami?

Nem egy­szeri ta­lál­ko­zás volt a VOLT fesz­ti­vá­lon, újra ta­lál­ko­zott a szu­per­mo­dell és a vá­lo­ga­tott fo­cista. Tény­leg ala­kul köz­tük va­lami?

Dárdai végre elárulta, mi a baj Dzsudzsákkal

Dárdai Pál végre elárulta, mi a baj Dzsudzsák Balázzsal

Meg­van a vé­le­mé­nye. Ni­ko­lics Ne­man­já­ról, Bernd Storck­ról és a fiai jö­vő­jé­ről, sőt a ma­gyar foci nya­va­lyá­i­ról is be­szélt a ma­gyar Bun­des­liga-edző.

Meg­van a vé­le­mé­nye. Ni­ko­lics Ne­man­já­ról, Bernd Storck­ról és a fiai jö­vő­jé­ről, sőt a ma­gyar foci nya­va­lyá­i­ról is be­szélt a ma­gyar Bun­des­liga-edző.

Elvárás, Dzsudzsáknak üzent az új edző

Elvárás, Dzsudzsáknak üzent az új edző

Az al-Vahda új fő­nöke, Lau­ren­tiu Reg­he­campf el­árulta, mit vár együt­te­sé­től és a csa­pat sztár­ja­i­tól a kö­vet­kező idény­ben.

Az al-Vahda új fő­nöke, Lau­ren­tiu Reg­he­campf el­árulta, mit vár együt­te­sé­től és a csa­pat sztár­ja­i­tól a kö­vet­kező idény­ben.

Kínos, Dzsudzsákék megalázó hírt kaptak

Kínos, Dzsudzsákék megalázó hírt kaptak

A ma­gyar vá­lo­ga­tott sokat ron­tott he­lye­zé­sén. Az első 100 vá­lo­ga­tot­tat te­kintve a mienk estek vissza a leg­job­ban. Sokba ke­rült az an­dor­rai ve­re­ség Dzs­u­dzsák Ba­lázs­ék­nak.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott sokat ron­tott he­lye­zé­sén. Az első 100 vá­lo­ga­tot­tat te­kintve a mienk estek vissza a leg­job­ban.

Egymilliárdért hozhatjuk haza Dzsudzsák Balázst

Egymilliárdért hozhatjuk haza Dzsudzsák Balázst

Me­lyik ma­gyar csa­pat jönne szóba?

Vajon mennyibe ke­rülne egy ma­gyar klub­nak a 30 éves fut­bal­lista? Hány csa­pa­tunk­nak lenne re­á­lis esé­lye meg­sze­rezni?

Palvin Barbi után szépségkirálynő? Így bulizott Dzsudzsák Budapesten

Palvin Barbi után szépségkirálynő? Így bulizott Dzsudzsák Budapesten

Vá­lo­ga­tott fo­cis­tán­kat a sop­roni fesz­ti­vál után Bu­da­pes­ten is gyö­nyörű nők vet­ték körül.

Nagy a baj, mit titkol Dzsudzsák Balázs?

Nagy a baj, mit titkol Dzsudzsák Balázs?

Csa­pat­ka­pi­tá­nyunk sok min­dent tu­dott volna mon­dani.

Csa­pat­ka­pi­tá­nyunk be­val­lotta, na­gyon sok min­dent tu­dott volna mon­dani.

Megsemmisítő vélemény, keményen beszólt Dzsudzsáknak a legenda

Megsemmisítő vélemény, keményen beszólt Dzsudzsáknak a legenda

Dét­ári Lajos nem ker­telt az An­dor­rá­ban csú­fo­san le­égett vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nyá­ról.

Erre célzott pityeregve Dzsudzsák, óriási a baj a válogatottnál

Erre célzott pityeregve Dzsudzsák, óriási a baj a válogatottnál

Ki­há­moz­ható a csa­pat­ka­pi­tány mon­da­ta­i­ból: sok­kal több ve­szett el, mint az An­dorra el­leni meccs.