CÍMKE: 'busz'

Elképesztő fejlemény a szaunává vált busz ügyében

Elképesztő fejlemény a szaunává vált busz ügyében

Több ol­va­sónk is meg­kö­szönte a Ri­post-nak, hogy szóvá tet­tük a nem mű­ködő lég­kon­dit.

V4NA: Busszal gyilkolt az algériai migráns

V4NA: Busszal gyilkolt az algériai migráns

El­gá­zolt egy 56 éves férfit egy al­gé­riai mig­ráns Pá­rizs­ban.

Szán­dé­ko­san el­gá­zolt egy 56 éves férfit egy al­gé­riai mig­ráns Pá­rizs bel­vá­ro­sá­ban.

FRISS HÍREK

Gyomorforgató dolgot találtak az egyik fővárosi buszon - fotó

Gyomorforgató dolgot találtak az egyik fővárosi buszon - fotó

Ott­ha­gyott in­jek­ciós tűk ve­szé­lyez­te­tik az uta­zó­kat a fő­vá­rosi tö­meg­köz­le­ke­dési jár­mű­ve­ken.

Ott­ha­gyott in­jek­ciós tűk ve­szé­lyez­te­tik az uta­zó­kat a fő­vá­rosi tö­meg­köz­le­ke­dési jár­mű­ve­ken.

Sérült kisbabát mentettek a busszal ütköző autóból

Sérült kisbabát mentettek a busszal ütköző autóból

Szinte tel­je­sen le­ta­rolt egy sze­mély­au­tót egy au­tó­busz Ko­má­rom-Esz­ter­gom me­gyé­ben, az Esz­ter­gom és Do­bo­gókő kö­zötti úton.

Szinte tel­je­sen le­ta­rolt egy sze­mély­au­tót egy au­tó­busz Ko­má­rom-Esz­ter­gom me­gyé­ben, az Esz­ter­gom és Do­bo­gókő kö­zötti úton.

Döbbenet, 110-el hajtott bele a parkoló buszba a pihenőhelyen

Döbbenet, 110-el hajtott bele a parkoló buszba a pihenőhelyen

Egy kocsi fé­ke­zés nél­kül haj­tott bele egy gye­re­ke­ket szál­lító buszba az M3-ason.

Egy kocsi fé­ke­zés nél­kül haj­tott bele egy gye­re­ke­ket szál­lító buszba az M3-ason, talán rosszul lett a sofőr.

Kiderült, mi segítette az égő magyar busz túlélőit

Kiderült, mi segítette az égő magyar busz túlélőit

Döb­be­ne­tes él­mény­be­szá­moló...

Döb­be­ne­tes él­mé­nyeit osz­totta meg a hor­vát alag­út­ban lán­goló ma­gyar tu­ris­ta­busz egyik utasa a Ri­post­tal. Akár fel is rob­ban­ha­tott volna a jármű...

Vészhelyzet az autópályán, így mentett meg rengeteg életet a sofőr

Vészhelyzet az autópályán, így mentett meg rengeteg életet a sofőr

Új­já­szü­le­tés­ként él­het­ték meg az uta­sok a Hús­vét az Ad­rián című utat.

Új­já­szü­le­tés­ként él­het­ték meg a Ken-Edi Tra­vel Hús­vét az Ad­rián című útját.

Teljes sokk a buszon, kielégítették egymást az utasok

Teljes sokk a buszon, kielégítették egymást az utasok

Ál­lí­tó­lag nem is is­mer­ték egy­mást.

Ál­lí­tó­lag nem is is­mer­ték egy­mást, de ez sem za­varta őket!

Ijesztő videót készített a magyar autós, ez történt Hévíznél

Ijesztő videót készített a magyar autós, ez történt Hévíznél

Va­sár­nap gyul­ladt ki egy busz.

Va­sár­nap gyul­ladt ki egy busz, a lán­gok pedig egy­ből na­gyon ma­gasra csap­tak.

Menet közben kiesett a buszból két nő

Menet közben kiesett a buszból két nő

Anya és lánya együtt utaz­tak Mun­kács és Cser­lenő kö­zött. A busz el­in­dult, a két nő pedig ki­esett a mozgó busz­ból.

Anya és lánya együtt utaz­tak Mun­kács és Cser­lenő (Cser­ve­nyovo) kö­zött. A busz el­in­dult, a két nő pedig ki­esett a mozgó busz­ból. A fur­csa bal­eset sé­rült­jei nem akar­nak fel­je­len­tést tenni.

Brutális támadás a buszon: egy 19 éves fiú az életéért küzd

Brutális támadás a buszon: egy 19 éves fiú az életéért küzd

"Mit bá­mulsz?" - or­dí­totta neki a 15 éves fiú, aki meg­ké­selte a 19 évest egy lon­doni bu­szon.

"Mit bá­mulsz?" - or­dí­totta neki a 15 éves fiú, aki meg­ké­selte a 19 évest egy lon­doni bu­szon.

Most érkezett: baleset miatt nem jár a 2-es villamos

Most érkezett: baleset miatt nem jár a 2-es villamos

A bal­eset az Eöt­vös téren tör­tént.

A bal­eset az Eöt­vös téren tör­tént a Bu­da­pesti Köz­le­ke­dési Köz­pont tá­jé­koz­ta­tása sze­rint. A vil­la­mos he­lyett bus­szal lehet köz­le­kedni azon a sza­ka­szon.

Buszmegállóba hajtott egy busz, halottak és sérültek

Buszmegállóba hajtott egy busz, halottak és sérültek

Leg­alább hár­man meg­hal­tak.

Busz­meg­ál­lóba haj­tott egy eme­le­tes busz Ot­ta­wá­ban helyi idő sze­rint pén­te­ken, a bal­eset­ben leg­alább hár­man meg­hal­tak és hu­szon­hár­man meg­sé­rül­tek.

Hihetetlen, mennyi pénzt talált egy takarító egy buszon

Hihetetlen, mennyi pénzt talált egy takarító egy buszon

A ta­ka­rító be­csü­le­tes volt és le­adta a ta­lált pénzt.

A ta­ka­rító be­csü­le­tes volt és le­adta a ta­lált pénzt.

Helyszíni fotók jöttek: vízbe borult egy magyar busz, gyerekek is ültek rajta

Helyszíni fotók jöttek: vízbe borult egy magyar busz, gyerekek is ültek rajta

A bu­szon né­gyen utaz­tak, ami­kor az meg­csú­szott a jeges úton.

A bu­szon né­gyen utaz­tak, ami­kor az meg­csú­szott a jeges úton és a csa­tor­nába sod­ró­dott.

Hihetetlen, ingyenes lesz a tömegközlekedés ebben a városban

Hihetetlen, ingyenes lesz a tömegközlekedés ebben a városban

A vi­lá­gon el­ső­ként Lu­xem­burg­ban lehet majd in­gyen utazni a bu­szo­kon.

A vi­lá­gon el­ső­ként Lu­xem­burg­ban lehet majd in­gyen utazni a vil­la­mo­son, a vo­na­ton és a bu­szo­kon.

Két migránst csempésztek be a Liverpool szurkolói Angliába!

Két migránst csempésztek be a Liverpool szurkolói Angliába!

A Pá­rizs­ból vissza­in­duló au­tó­busz­ban búj­tak el és csak angol föl­dön vet­ték őket észre.

Döbbenet, mit kiabált a baleset előtt a mátrai horrorbusz sofőrje

Döbbenet, mit kiabált a baleset előtt a mátrai horrorbusz sofőrje

Ke­ve­sen ke­rül­nek olyan dön­té­sei hely­zetbe mint a busz­ve­zető, aki a Kék­es­tető szer­pen­tin­jén vette észre, hogy nem fog a fék.

Iskolabusz-hálózat lesz Magyarországon

Iskolabusz-hálózat lesz hazánkban

Két éven belül épül ki a hazai há­ló­zat - je­len­tette be Pal­ko­vics László in­no­vá­ciós és tech­no­ló­giai mi­nisz­ter. Azt is hoz­zá­tette, hogy 115 darab új au­tó­busz állt for­ga­lomba itt­hon eddig.

Két éven belül épül ki a hazai há­ló­zat - je­len­tette be Pal­ko­vics László in­no­vá­ciós és tech­no­ló­giai mi­nisz­ter. Azt is hoz­zá­tette, hogy 115 darab új au­tó­busz állt for­ga­lomba itt­hon eddig.

Súlyos baleset Budapesten: a Keletinél letaroltak egy BKK-buszt

Súlyos baleset Budapesten: a Keletinél letaroltak egy BKK-buszt

A busz há­tul­já­ból alig ma­radt va­lami a pén­tek reg­geli üt­kö­zés után.

Így kezdett új életet Gregor Bernadett: 25 év után bátor lépésre szánta el magát

Így kezdett új életet Gregor Bernadett: 25 év után bátor lépésre szánta el magát

A nem­ré­gi­ben gya­kor­la­ti­lag tel­je­sen új éle­tet kezdő Gre­gor a munka mel­lett min­den ide­jét kisfi­á­nak, Ál­mos­nak szen­teli...

Sűrítik a temetői járatokat

Sűrítik a temetői járatokat

Szom­bat­tól sű­rű­ben jár­nak a te­mető felé köz­le­kedő já­ra­tok, és rend­kí­vüli já­ra­to­kat is indít a Bu­da­pesti Köz­le­ke­dési Köz­pont. Ugya­n­ak­kor a be­haj­tást és a par­ko­lást is kor­lá­toz­zák.

Szom­bat­tól sű­rű­ben jár­nak a te­mető felé köz­le­kedő já­ra­tok, és rend­kí­vüli já­ra­to­kat is indít a Bu­da­pesti Köz­le­ke­dési Köz­pont. Ugya­n­ak­kor a be­haj­tást és a par­ko­lást is kor­lá­toz­zák.

Félelmetes felvétel: meghajlott a híd a busz súlya alatt

Félelmetes felvétel: meghajlott a híd a busz súlya alatt

Majd­nem ször­nyű ka­taszt­rófa lett a sofőr fi­gyel­met­len­sé­gé­ből.

Majd­nem ször­nyű ka­taszt­rófa lett a sofőr fi­gyel­met­len­sé­gé­ből.

Foglyul ejtette utasait egy buszsofőr

Foglyul ejtette utasait egy buszsofőr

Be­pöc­cent egy te­mes­vári busz­so­főr, mi­u­tán az uta­sok kri­ti­zál­ták.

Be­pöc­cent egy te­mes­vári busz­so­főr, mi­u­tán az uta­sok kri­ti­zál­ták. A sofőr be­csukta a busz aj­ta­jait, majd a vég­ál­lo­más­nál állt meg leg­kö­ze­lebb. A bu­szos ki­rán­du­lás végül a pszi­chi­át­rián fe­je­ző­dött be.

Tragikus buszbaleset történt, sok a halott

Tragikus buszbaleset történt Pakisztánban, sok a halott

Leg­alább ti­zen­ki­len­cen ember vesz­tette éle­tét és har­minc­öten meg­sé­rül­tek a kelet-pa­kisz­táni Pundzsáb tar­to­mány­ban, ami­kor két au­tó­busz ka­ram­bo­lo­zott fron­tá­li­san egy híd­nál.

Leg­alább ti­zen­ki­len­cen ember vesz­tette éle­tét és har­minc­öten meg­sé­rül­tek a kelet-pa­kisz­táni Pundzsáb tar­to­mány­ban, ami­kor két le­har­colt ál­la­potú au­tó­busz ka­ram­bo­lo­zott fron­tá­li­san egy vá­ros­hoz kö­zeli híd­nál. A ha­lot­tak száma to­vább nö­ve­ked­het.

Amőbáztak a metró üléshuzatán - poénnak indult, de következménye van

Amőbáztak a metró üléshuzatán - poénnak indult, de következménye van

Első lá­tásra vic­ces az a fény­kép, amit a Met­ró­ért Egye­sü­let tett közzé.

Első lá­tásra vic­ces az a fény­kép, amit a Met­ró­ért Egye­sü­let tett közzé.

Vízivásos balhé a buszon: ezt lépi a busztársaság

Vízivásos balhé a buszon: ezt lépi a busztársaság

For­du­lat a kis­lány ügyé­ben!

Hiába en­gedi a Mis­kolci Köz­le­ke­dési Vál­la­lat sza­bály­zata a víz­ivást zár­ható pa­lack­ból, mégis ki­akadt a sofőr egy kor­tyoló gye­rekre.

Dráma az alagútban, sokkot kaptak a magyar turistabusz utasai

Dráma az alagútban, sokkot kaptak a magyar turistabusz utasai

A buszt a több ki­lo­mé­ter hosszú alagút kö­ze­pén egy­szer csak füst ön­tötte el és sem­mit sem le­he­tett látni.

Ezt tedd, ha nem akarsz sorban állni a bérletpénztáraknál!

Ezt tedd, ha nem akarsz sorban állni a bérletpénztáraknál!

A tan­év­kez­dés miatt a BKK attól tart, hogy min­denki a hónap ele­jén akarja meg­venni a bér­le­te­ket.

A tan­év­kez­dés miatt a BKK attól tart, hogy min­denki a hónap ele­jén akarja meg­venni a bér­le­te­ket.

Mozgó buszt fosztottak ki fiatal migránsok Franciaországban! Videó

Mozgó buszt fosztottak ki fiatal migránsok Franciaországban! Videó

Az egé­szet filmre is vet­ték...

A meg­döb­bentő je­le­ne­te­ket filmre is vette egy szem­tanú. Az ilyen és ehhez ha­sonló tör­té­né­sek je­len­tő­sen be­ár­nyé­kol­ják a fran­ciák fo­ci­si­ke­rét.

Kiakadtak az utasok! Ez történt egy győri autóbuszon - Videó

Kiakadtak az utasok! Ez történt egy győri autóbuszon - Videó

Min­denki erő­sen ka­pasz­ko­dott, ne­hogy bajuk essen... El­ké­pesztő az indok.

Min­denki erő­sen ka­pasz­ko­dott, ne­hogy bajuk essen... Ha­lálra ré­mül­tek az uta­sok.

A gyerekekre rárobbant a szolnoki busz szélvédője

A gyerekekre rárobbant a szolnoki busz szélvédője, megszólalt az édesanya

Bor­zasztó tra­gé­dia tör­tént.

Bor­zasztó tra­gé­dia tör­tént Szol­no­kon, a Deb­re­ceni út és az Ár­nyas utca ke­resz­te­ző­dé­sé­ben.

Busz és mentő ütközött Szolnoknál, 2 halott és rengeteg sérült van!

Busz és mentő ütközött Szolnoknál, 2 halott és rengeteg sérült van!

Ket­ten meg­hal­tak, töb­ben meg­sé­rül­tek szer­dán Szol­no­kon, ahol egy men­tő­autó és egy uta­so­kat szál­lító au­tó­busz üt­kö­zött.

Vétett a kávéval buszra szálló utas

Vétett a kávéval buszra szálló utas

Végre ki­de­rült, utaz­ha­tunk-e el­vi­te­les po­hárba zárt ital­lal.

Több­szö­rös meg­ke­re­sés után, az eset után több nap­pal végre ki­de­rült, mi a sza­bály az el­vi­te­les po­hárba zárt italra. Fel­száll­ha­tunk-e vele a tö­meg­köz­le­ke­dési esz­kö­zökre?

Gigabotrány Budapesten: ami a metrópótlón történt, az mindenen túltesz

Gigabotrány Budapesten: ami a metrópótlón történt, az mindenen túltesz

Egy szem­tanú szá­molt be a meg­le­he­tő­sen fel­ka­varó ese­mény­ről. Ré­misztő hely­zet ala­kult ki a bu­szon.

Életveszély! Két busz versenyzett egymással a 83-as főúton

Életveszély! Két busz versenyzett egymással a 83-as főúton

Döb­be­ne­tes fel­vé­tel sze­rint egy tá­vol­sági busz ver­sengve meg akart előzni egy sza­bá­lyo­san köz­le­kedő má­si­kat.

Döb­be­ne­tes fel­vé­tel sze­rint egy tá­vol­sági busz ver­sengve meg akart előzni egy má­si­kat.

Folytatódik a buszokon a klímaháború

Folytatódik a buszokon a klímaháború

Me­gint jön a 30 fok fe­letti hőség...

Az uta­sok dü­hö­sek, így sok busz­so­főrt ért in­zul­tus, mert nem kap­csol­ják be a klí­mát. És megint jön a 30 fok fe­letti hőség...

Saját zsebre spórolnak a légkondival a buszsofőrök

Saját zsebre spórolnak a légkondival a buszsofőrök

El­vi­sel­he­tet­len hőség a BKK já­ra­tain.

El­vi­sel­he­tet­le­nül fül­ledt hőség van a BKK já­ra­tain. Utá­na­jár­tunk, miért nem üze­mel­te­tik ott sem a klí­mát, ahol van!

Megint elaludt egy buszsofőr, hajszálon múlt a katasztrófa

Megint elaludt egy buszsofőr, hajszálon múlt a katasztrófa

A Ri­post in­for­má­ciói sze­rint el­aludt a busz­so­főr, ezért bo­rult árokba a tá­vol­sági busz­já­rat Szé­kes­fe­hér­vár­nál.

A Ri­post in­for­má­ciói sze­rint el­aludt a busz­so­főr, ezért bo­rult árokba a tá­vol­sági busz­já­rat Szé­kes­fe­hér­vár kö­ze­lé­ben.

Durva busztámadás történt Korzikán, kipakolt a magyar áldozat

Durva busztámadás történt Korzikán, kipakolt a magyar áldozat

Vá­lo­ga­tott fo­cis­tánk ilyet még sehol sem ta­pasz­talt. El­ma­radt a meccs.

Vá­lo­ga­tott fo­cis­tánk ilyet még sehol sem ta­pasz­talt. El­ma­radt a meccs a hu­li­gán­at­tak miatt.

Kiderült, mennyivel drágulnak a buszutak

Kiderült, mennyivel drágulnak a buszutak

Ta­valy ren­ge­teg volt a busz­bal­eset, ezért a biz­to­sí­tók árat emel­tek.

Ta­valy ren­ge­teg volt a busz­bal­eset, ezért a biz­to­sí­tók meg­emel­ték a bu­szok biz­to­sí­tá­sá­nak díját - ezt pedig meg­ér­zik az uta­sok is, mert nőnek a bu­szos utak árai!

Gyomorforgató jelenet a buszon, nem zavartatta magát a perverz férfi

Gyomorforgató jelenet a buszon, nem zavartatta magát a perverz férfi

Egy fi­a­tal nő a busz­so­főr­nek el is pa­na­szolta, mi tör­té­nik.

Egy fi­a­tal nő a busz­so­főr­nek el is pa­na­szolta, mi tör­té­nik, de nem ka­pott se­gít­sé­get.

Turistabusz zuhant le egy hídról, sokan meghaltak

Turistabusz zuhant le egy hídról, sokan meghaltak

A kék színű busz a te­te­jére for­dult. Több men­tő­csa­pat is ér­ke­zett a hely­színre.

A kék színű busz a te­te­jére for­dult. Több men­tő­csa­pat is ér­ke­zett a hely­színre, hogy minél ha­ma­rabb el­lát­has­sák a sé­rül­te­ket.

Lecsukták a begőzölt McGregort, kerítéssel támadt a buszra

Lecsukták a begőzölt McGregort, kerítéssel támadt a buszra

Tel­je­sen meg­őrült Conor McG­re­gor.

Tel­je­sen meg­őrült Conor McG­re­gor. A ket­rec­har­cos be­törte egy busz szél­vé­dő­jét.

Szőke nő mellett elégítette ki magát a migráns egy svéd buszon

Szőke nő mellett elégítette ki magát a migráns egy svéd buszon

Döb­be­ne­tes je­le­ne­te­ket rög­zí­tett egy svéd busz biz­ton­sági ka­me­rája.

Kérték, hogy más sofőrt kaphassanak - halálos balesetet szenvedtek

Kérték, hogy más sofőrt kaphassanak - halálos balesetet szenvedtek

Hiába kér­tek másik so­főrt a dol­go­zók a mun­kás­buszra. Tra­gé­dia lett a vége.

Hiába kér­tek másik so­főrt a dol­go­zók a mun­kás­buszra. Tra­gé­dia lett a vége.

Egy szemtanú vallomása: buszvezetővel őrjöngött Berki Krisztián?

Egy szemtanú vallomása: buszvezetővel őrjöngött Berki Krisztián?

A hét­vé­gén au­tó­bal­ese­tet szen­ved­tek.

Berki Krisz­tián és ba­rát­nője, Mazsi a hét­vé­gén au­tó­bal­ese­tet szen­ved­tek. Egy bus­szal ka­ram­bo­lo­zott a mű­sor­ve­zető lu­xus­au­tója. Szom­ba­ton Berki arról vi­szont hall­ga­tott, hogy a hely­szí­ne­lés során fe­szült lett volna a lég­kör. Egy, a bu­szon ülő utas azon­ban egé­szen más­ról szá­molt be.

Friss hír: Autóbalesetet szenvedett Berki Krisztián és szerelme

Friss hír: Autóbalesetet szenvedett Berki Krisztián és szerelme

Berki Krisz­tián és sze­relme, Ka­tona Re­náta bal­ese­tet szen­ve­dett szom­ba­ton.

Berki Krisz­tián és sze­relme, Ka­tona Re­náta bal­ese­tet szen­ve­dett szom­ba­ton.

Felejthetetlen látvány, hatalmas lángokkal égett egy BKK-busz - videó

Felejthetetlen látvány, hatalmas lángokkal égett egy BKK-busz - videó

A tűz pén­te­ken csa­pott fel a bu­da­pesti bu­szon, de éppen senki sem tar­tóz­ko­dott rajta.

Reagált a Vidi a kispesti botrányra

Közleményben reagált a Videoton a kispesti botrányra

A fe­hér­vári csa­pat bu­szá­ban anyagi kár ke­let­ke­zett.

A fe­hér­vári csa­pat bu­szá­ban anyagi kár ke­let­ke­zett, ezért vár­ha­tóan rend­őr­ségi fel­je­len­tést tesz a klub.

Görögtűzzel dobálták meg a Videoton csapatbuszát

Balhé Kispesten, görögtűzzel dobálták meg a Videoton csapatbuszát

Végül nem tör­tént ko­mo­lyabb baj.

A hazai druk­ke­rek ne­he­zen emész­tet­ték meg, hogy nem lesz meccs. Végül nem tör­tént ko­mo­lyabb baj.

Rosszul lett a buszsofőr, árokba hajtott a menetrend szerinti járat

Rosszul lett a sofőr, árokba hajtott a busz

Már nem tud­ták meg­men­teni a sofőr éle­tét.

Már nem tud­ták meg­men­teni annak a so­főr­nek az éle­tét, aki me­net­rend sze­rinti já­ra­ton, út­köz­ben lett rosszul.

Ezt kéri a temetésre érkezőktől a zebrán elgázolt lány mamája

Ezt kéri a temetésre érkezőktől a zebrán elgázolt lány mamája

Feb­ruár 27-én kí­sé­rik utolsó út­jára.

Feb­ruár 27-én, kedd dél­után kí­sé­rik utolsó út­jára H. Ad­ri­ennt a Kecs­ke­méti Köz­te­me­tő­ben. A 23 éves lányt a zeb­rán gá­zolta ha­lálra egy helyi já­ratú au­tó­busz.

Kemény szexjelenet a buszon, jól elintézte barátját a lányka

Kemény szexjelenet a buszon, jól elintézte barátját a lányka

Bár a test­hely­ze­tük rop­pant ké­nyel­met­len­nek tűnik, úgy lát­szik, mind­ket­ten él­vez­ték a dol­got.

Bár a test­hely­ze­tük rop­pant ké­nyel­met­len­nek tűnik, úgy lát­szik, mind­ket­ten él­vez­ték a dol­got.

Sokkoló fotók érkeztek a Nagykállói halálos buszbalesetről...

Sokkoló fotók érkeztek a Nagykállói halálos buszbalesetről...

Me­net­rend sze­rint köz­le­kedő au­tó­busz az árok­ban vé­gezte, a sze­mély­autó pedig ri­pi­tyára tört.

Me­net­rend sze­rint köz­le­kedő au­tó­busz az árok­ban vé­gezte, a sze­mély­autó pedig ri­pi­tyára tört.

Furcsa megoldás: busszal küzdenek a szexuális zaklatás ellen

Furcsa megoldás: busszal küzdenek a szexuális zaklatás ellen

Meg­lepő öt­let­tel állt elő a pá­ri­zsi vá­ros­ve­ze­tés: bár­mi­kor meg­álló bu­szok­kal men­te­nék meg éj­sza­kán­ként a nőket a zak­la­tók­tól.

Budapesti buszon támadtak egy fiatal lányra

Budapesti buszon támadtak egy fiatal lányra

Töb­ben vé­gig­néz­ték az in­ci­denst.

Le­rúg­ták a busz­ról, amit min­denki lá­tott, de senki sem se­gí­tett. Az ügy­ben cso­por­tos ga­ráz­da­ság bűn­tett miatt foly­tat­nak nyo­mo­zást.

Borzasztó tragédia, lezuhant a hídról egy busz, gyerekek is meghaltak

Borzasztó tragédia, lezuhant a hídról egy busz, gyerekek is meghaltak

Csa­tor­nába zu­hant egy busz, leg­alább 45-en éle­tü­ket vesz­tet­ték.

Bru­tá­lis sze­ren­csét­len­ség tör­tént hét­főn a a kelet-in­­diai Nyu­­gat-Ben­­gál szö­­vet­­ségi ál­­lam­­ban. Csa­tor­nába zu­hant egy busz, ami­nek kö­vet­kez­té­ben leg­alább 45-en éle­tü­ket vesz­tet­ték.

Videóra vették, meztelenül vezette a nő a buszt a belvárosban

Videóra vették, meztelenül vezette a nő a buszt a belvárosban

Kész csoda, hogy nem oko­zott gi­ga­du­gót vagy sú­lyos bal­ese­tet!

Kész csoda, hogy nem oko­zott gi­ga­du­gót vagy sú­lyos bal­ese­tet!

Halálos baleset, busszal ütközött egy taxi

Halálos baleset, busszal ütközött egy taxi

Ba­le­set tör­tént Rád bel­te­rü­le­tén.

Ba­le­set tör­tént Rád bel­te­rü­le­tén, egy taxi és egy au­tó­busz üt­kö­zött össze a Váci úton.

Rossz emlék lehet az idei bécsi karácsonyi vásár

Rossz emlék lehet az idei bécsi karácsonyi vásár

Kor­lá­toz­zák a tu­ris­ta­bu­szo­kat.

Az oszt­rák fő­vá­ros ismét kor­lá­tozza szom­ba­ton­ként a ka­rá­cso­nyi vá­sárba ér­kező tu­ris­ta­bu­szo­kat. Ko­moly gya­log­túra lehet el­jutni az ün­nepi fé­nyek­hez.

Fontos bejelentést tett a BKK!

Fontos bejelentést tett a BKK!

Ha meg­látja ezt a bu­szo­kon, tro­li­kon, vil­la­mo­so­kon vagy a HÉV-ál­lo­má­so­kon fon­tos, hogy ne csi­nál­jon vele sem­mit. A BKK azt ígéri, hogy idő­ben tá­jé­koz­tatja az uta­so­kat a vál­to­zás­ról.

Ha meg­látja ezt a bu­szo­kon, tro­li­kon, vil­la­mo­so­kon vagy a HÉV-ál­lo­má­so­kon fon­tos, hogy ne csi­nál­jon vele sem­mit. A Bu­da­pesti Köz­le­ke­dési Köz­pont azt ígéri, hogy idő­ben tá­jé­koz­tatja az uta­so­kat a vál­to­zás­ról.

Annyira büdös volt a zoknija, hogy letartóztatták a férfit

Annyira büdös volt a zoknija, hogy letartóztatták a férfit

Egy bu­szon sza­ba­dult el a pokol, mi­u­tán egy férfi le­vette a ci­pő­jét és a zok­ni­ját, utas­tár­sai leg­na­gyobb bá­na­tára.

Egy bu­szon sza­ba­dult el a pokol, mi­u­tán egy férfi le­vette a ci­pő­jét és a zok­ni­ját, utas­tár­sai leg­na­gyobb bá­na­tára. Az orr­fa­csaró bűz­zel küz­dők elő­ször szép szó­val pró­bál­ták meg­ol­dani a prob­lé­mát, de mivel nem jár­tak si­ker­rel, más mód­szer­hez fo­lya­mod­tak.

Durva éjszakánk lesz, készenlétben a mentőegységek

Durva éjszakánk lesz, készenlétben a mentőegységek

Be­kö­szön­tött a tél, szer­dán or­szág­szerte el­kez­dett ha­vazni, ez pedig még a bu­szok köz­le­ke­dé­sét is aka­dá­lyozza.

Be­kö­szön­tött a tél, szer­dán or­szág­szerte el­kez­dett ha­vazni, ez pedig még a me­net­rend sze­rinti bu­szok köz­le­ke­dé­sét is aka­dá­lyozza.

Alig tudta megelőzni a magyar buszt, aztán jött a meglepetés

Alig tudta megelőzni a magyar buszt, aztán jött a meglepetés

Kis híján né­gyes ka­ram­bol tör­tént!

Rit­kán látni ilyen élet­ve­szé­lyes hely­ze­tet, kis híján né­gyes ka­ram­bol lett a haj­me­resztő ma­nő­ver­ből.

Kiderült, kik haltak meg a szombati, Szolnoknál történt balesetben

Kiderült, kik haltak meg a szombati, Szolnoknál történt balesetben

Három ember vesz­tette éle­tét, ami­kor egy román és egy ma­gyar rend­számú busz fron­tá­li­san üt­kö­zött a ha­lál­úton.

Megdöbbentő razzia: Több tucat magyar buszban nincs ablaktörő kalapács

Megdöbbentő razzia: Több tucat magyar buszban nincs ablaktörő kalapács

Eny­hék a sza­bá­lyok, csak a so­fő­rök be­csü­le­tes­sé­gén múlik, el­len­őr­zik-e in­du­lás előtt, van-e ka­la­pács.

Vonat és busz ütközött, többen megsérültek

Vonat és busz ütközött, többen megsérültek

Kóny és Enese kö­zött tör­tént.

A bal­eset Kóny és Enese kö­zött a vas­úti át­já­ró­ban tör­tént.

Nem hiszed el, kiket ültet volán mögé a BKV

Nem hiszed el, kiket ültet volán mögé a BKV

Óri­ási a hiány a busz­so­fő­rök­ből, így a BKV so­ka­kat meg­pró­bál rá­be­szélni, hogy dol­goz­za­nak náluk.

Óri­ási a hiány a busz­so­fő­rök­ből, így a BKV két­ség­be­esé­sé­ben so­ka­kat meg­pró­bál rá­be­szélni, hogy dol­goz­za­nak náluk.

Megrázó fotó a halálos balesetről, busznak ütközött egy autó Hevesben

Megrázó fotó a halálos balesetről, busznak ütközött egy autó Hevesben

Egy idős asszony vesz­tette éle­tét a bal­eset­ben, aki a hátsó ülé­sen uta­zott, ami­kor az autó meg­csú­szott.

Így emlékeznek kollégái az M5-ös autópályán elhunyt törzsőrmesterre

Így emlékeznek kollégái az M5-ös autópályán elhunyt törzsőrmesterre

A Ké­szen­léti Rend­őr­ség tag­jai éj­sza­kai szol­gá­lat­ból in­dul­tak haza.

A Ké­szen­léti Rend­őr­ség tag­jai éj­sza­kai szol­gá­lat­ból in­dul­tak haza, ami­kor a tra­gé­dia tör­tént.

Horrorvideó: letarolta a busz az anyukát és a kislányát is

Letarolta a busz az anyukát és a kislányát is

Egy fél csa­lá­dot irt­ha­tott ki a busz­so­főr, aki ha­bo­zás nél­kül át­haj­tott a kézen fogva sé­táló anyán és a lá­nyán.

Egy fél csa­lá­dot irt­ha­tott ki a busz­so­főr, aki ha­bo­zás nél­kül át­haj­tott a kézen fogva sé­táló anyán és a lá­nyán.

Örömteli hírt kaptak a veronai tragédiában elhunytak hozzátartozói

Örömteli hírt kaptak a veronai tragédiában elhunytak hozzátartozói

A jövő évtől több pon­ton szi­go­rod­nak az is­ko­lai bu­szos ki­rán­du­lá­sokra vo­nat­kozó sza­bá­lyok - je­len­tette be Pal­ko­vics László.

Hatalmas botrány: Így alázta porig utasát az 55-ös busz vezetője

Hatalmas botrány: Így alázta porig utasát az 55-ös busz vezetője

El­ké­pesztő tör­té­net kö­vet­ke­zik...

El­ké­pesztő módon vi­sel­ke­dett az egyik fő­vá­rosi busz ve­ze­tője késő éj­szaka az uta­sá­val. Arra azon­ban nem szá­mí­tott, hogy ka­ma­tos­tól vissza­kapja...

Tragédia a síneken: buszba rohant a vonat, rengeteg a halott

Tragédia a síneken: buszba rohant a vonat, rengeteg a halott

A vas­úti át­já­ró­ban ful­ladt le a tö­mött busz mo­torja.

A vas­úti át­já­ró­ban ful­ladt le a tö­mött busz mo­torja. Hiába jel­zett a moz­dony­ve­zető, már nem tudta el­ke­rülni az üt­kö­zést. A bal­eset­ben gye­re­kek is éle­tü­ket vesz­tet­ték.

Nincs több titok, a Ferencváros leleplezte új szerzeményét

A Ferencváros leleplezte új szerzeményét

Most már lu­xus­kö­rül­mé­nyek kö­zött utaz­hat­nak a klub fo­cis­tái. Az új busz kül­se­jét a Fradi grafi­ku­sai ter­vez­ték.

Most már lu­xus­kö­rül­mé­nyek kö­zött utaz­hat­nak a klub fo­cis­tái. Az új busz kül­se­jét a Fradi grafi­ku­sai ter­vez­ték.

Rémisztő statisztika: Hetente két busz gyullad ki a magyar utakon

Rémisztő statisztika: Hetente két busz gyullad ki a magyar utakon

Úgy tűnik, senki sincs biz­ton­ság­ban, mivel fő­vá­rosi és vi­déki já­ra­tok, bé­relt bu­szok egy­aránt lángra kap­tak már.

Titokzatos lesifotó, így szereti egymást Stohl Luca és kedvese!

Titokzatos lesifotó, így szereti egymást Stohl Luca és kedvese!

Egy reg­geli busz­já­ra­ton fo­tóz­kod­tak.

A tánc­mű­vészt és sze­rel­mét egy reg­geli busz­já­ra­ton kapta len­cse­végre egy szem­fü­les ol­vasó.

Újabb borzalmas buszbaleset, rengeteg halott Kínában

Újabb borzalmas buszbaleset, rengeteg halott Kínában

Alag­út­fal­nak üt­kö­zött egy tá­vol­sági au­tó­busz egy gyors­for­galmi úton Kína észak­nyu­gati ré­szén.

Alag­út­fal­nak üt­kö­zött egy tá­vol­sági au­tó­busz egy gyors­for­galmi úton Kína észak­nyu­gati ré­szén, 49 utasa közül 36 meg­halt, 13 meg­sé­rült.