CÍMKE: 'botrány'

Áll a bál Schumacheréknél, súlyos vádak Corinna asszony ellen

Áll a bál Schumacheréknél, súlyos vádak Corinna asszony ellen

Nye­rész­ke­dés­sel vá­dol­ják az ott­ho­ná­ban ápolt F1-le­genda fe­le­sé­gét. Pénzre váltja a férje tit­kát?

Mocskos részletek: Curtis így szexelt Koholák Alexával

Mocskos részletek: Curtis így szexelt Koholák Alexával

Ha fel­la­poz­zuk Cur­tis ön­élet­rajzi köny­vét, ér­de­kes szí­ne­ze­tet kap Alexa fel­aján­lása.

Hihetetlen lelemény, ezért alakították át a szemetes konténereket

Hihetetlen lelemény, ezért alakították át a szemetes konténereket

Nem ren­del­te­tés­sze­rűen hasz­nál­ták a sze­me­te­se­ket Kár­pát­al­ján...

Nem ren­del­te­tés­sze­rűen hasz­nál­ták a sze­me­te­se­ket Kár­pát­al­ján...

Sátánszobor miatt tört ki a botrány a katolikus városban

Sátánszobor miatt tört ki a botrány a katolikus városban

A he­lyi­ek­nek na­gyon nem tet­szik a fur­csa mű­al­ko­tás: egy bronz ördög szelfi­zik a város lát­ké­pé­vel!

A he­lyi­ek­nek na­gyon nem tet­szik a fur­csa mű­al­ko­tás: egy bronz ördög szelfi­zik a város lát­ké­pé­vel!

Sosem látott fotók az első brit pornókönyvből, letartóztatták az írót

Sosem látott fotók az első brit pornókönyvből, letartóztatták az írót

A Miss Fanny Hill élete című ki­ad­vány óri­ási port ka­vart 1749-ben!

A Miss Fanny Hill élete című ki­ad­vány óri­ási port ka­vart 1749-ben!

Botrány a fapadoson: nem létező helyeket adtak el az utasoknak

Botrány a fapadoson: nem létező helyeket adtak el az utasoknak

Egy csa­lád­nak a pad­lón kel­lett utazni.

Egy csa­lád­nak a pad­lón kel­lett utazni, mert nem lé­te­zett az a szék­sor, amire je­gyet kap­tak.

Nemierőszak-botrány: fontos fejlemény Ronaldo ügyében

Nemierőszak-botrány: fontos fejlemény Ronaldo ügyében

A Las Vegas-i ha­tó­sá­gok DNS-min­tát kér­tek a por­tu­gál fut­bal­lis­tá­tól. A Ju­ven­tus já­té­kosa nem ag­gó­dik.

A Las Vegas-i ha­tó­sá­gok DNS-min­tát kér­tek a por­tu­gál fut­bal­lis­tá­tól. A Ju­ven­tus já­té­kosa nem ag­gó­dik.

Faképnél hagyta gyermeke anyját a sztársportoló

Faképnél hagyta gyermeke anyját a sztársportoló

John Stones min­dent hát­ra­ha­gyott.

John Stones csa­pot-papot hát­ra­hagyva ki­köl­tö­zött a lu­xus­há­zá­ból. In­dok­lás­ként csak annyit mon­dott, hogy na­gyobb sza­bad­ságra van szük­sége.

Megfenyegették Cristiano Ronaldót

Nyilvánosan megfenyegették Cristiano Ronaldót

Jas­mine Len­nard egye­ne­sen pszi­cho­pa­tá­nak ne­vezte a por­tu­gál sztárt.

Jas­mine Len­nard egye­ne­sen pszi­cho­pa­tá­nak ne­vezte a por­tu­gál sztárt. Ál­lí­tása sze­rint még ter­helő bi­zo­nyí­té­kai is van­nak a fut­bal­lista ellen.

Áruló Schumacher belső körében, kipakolhat a bennfentes

Áruló Schumacher belső körében, kipakolhat a bennfentes

Hát­ba­tá­ma­dás­tól tart Co­r­inna asszony.

Hát­ba­tá­ma­dás­tól tart Co­r­inna asszony. Bajba ke­rül­het a le­gen­dás spor­toló ál­la­po­tá­ról évek óta tit­ko­lózó csa­lád.

Náci karlendítéssel verte ki a biztosítékot a válogatott focista

Náci karlendítés verte ki a biztosítékot Angliában

Wayne Hen­nes­sey fél­re­ért­he­tet­len moz­du­la­tot tett, bo­csá­nat­ké­rés he­lyett vi­szont in­kább le­ta­gadta a dol­got.

Hen­nes­sey fél­re­ért­he­tet­len moz­du­la­tot tett, bo­csá­nat­ké­rés he­lyett vi­szont in­kább le­ta­gadta a dol­got.

Botrány a kórházban: 14 éve kómában fekvő nő szült

Botrány a kórházban: 14 éve kómában fekvő nő szült

Meg­erő­sza­kol­ták a nőt.

Vizs­gá­lat in­dult az ari­zo­nai kór­ház­ban, hogy ki­de­rít­sék, ki erő­sza­kolta meg a nőt.

Kokainnal bukott le az ismert futballista

Lebukott a futballsztár: A vécében szippantgatta a kokaint

Csa­pat­tár­sai tusz­kol­ták be egy ta­xiba a híres já­té­kost, annyira ki­ké­szült.

Csa­pat­tár­sai tusz­kol­ták be egy ta­xiba az is­mert já­té­kost, annyira ki­ké­szült.

Botrányosan bántak a muszlim sportolók a bírónővel

Botrányos módon bántak a muszlim sportolók a bírónővel, kizárták őket

De­cem­ber­ben ért véget több német tar­to­mány­ban is a bir­kózó baj­nok­ság sze­zonja.

Három musz­lim spor­to­lót ki­zár­tak egy bir­kózó ver­seny­ből. A férfiak ugyanis nem vol­tak haj­lan­dóak kezet fogni női bí­ró­val.

Dagad a botrány, 15 éves kislánnyal bukott le a sztárapuka

Dagad a botrány, 15 éves kislánnyal bukott le az énekes sztárapuka

"Olyas­mit mű­velt a kis­lánnyal, amit egy fel­nőtt férfi­nak nem sza­bad csi­nál­nia egy gyer­mek­kel" - ál­lítja az éne­kes­ről egy benn­fen­tes.

"Olyas­mit mű­velt a kis­lánnyal, amit egy fel­nőtt férfi­nak nem sza­bad csi­nál­nia egy gyer­mek­kel" - ál­lítja az éne­kes­ről egy benn­fen­tes. A sztár­ról ha­ma­ro­san sa­já­tos hang­vé­telű mű­sort vetít az egyik nagy ame­ri­kai té­vé­csa­torna...

Megtört a csend Ronaldo nemi erőszak-ügyében

Megtört a csend Ronaldo nemi erőszak-ügyében

A por­tu­gál sztár biz­tos az ár­tat­lan­sá­gá­ban. Azt is el­mondta, mi fájt neki a leg­job­ban a bot­rány ki­rob­ba­nása után.

A por­tu­gál sztár biz­tos az ár­tat­lan­sá­gá­ban. Azt is el­mondta, mi fájt neki a leg­job­ban a bot­rány ki­rob­ba­nása után.

Az év botránya: Durva, mit művelt Meghan Markle az esküvőjén

Az év botránya: Durva, mit művelt Meghan Markle az esküvőjén

Egy le­vél­vál­tás buk­tatta le.

A sus­sexi her­ceg­nét egy ki­szi­vár­gott le­vél­vál­tás buk­tatta le. Il­le­gá­lis cuc­cot osz­to­ga­tott a lag­zi­ján...

Durva botrány, az emeletről dobálta ki húga cuccait Tóth Vera!

Durva botrány, az emeletről dobálta ki húga cuccait Tóth Vera!

A két éne­kesnő szak­ma­i­lag sosem ri­va­li­zált egy­más­sal, de a ma­gán­élet­ben sok­szor össze­vesz­tek már.

Menti a menthetőt: 100 ezer forinttal vezekel Curtis

Menti a menthetőt: 100 ezer forinttal vezekel Curtis

Eső után kö­pö­nyeg...

A rap­per már min­den­ki­nek csa­ló­dást oko­zott, aki­nek csak le­he­tett, most pedig ne­ki­lá­tott lát­vá­nyo­san ada­kozni. Eső után kö­pö­nyeg...

Vidi-Fradi botrány: kipakolt bíróügyben az MLSZ-elnök Csányi Sándor

Vidi-Fradi botrány: kipakolt bíróügyben az MLSZ-elnök Csányi Sándor

A konk­rét meccs­ről és ál­ta­lá­ban a já­ték­ve­ze­tés hely­ze­té­ről is be­szélt.

A konk­rét meccs­ről és ál­ta­lá­ban a já­ték­ve­ze­tés hely­ze­té­ről is be­szélt a fo­ci­ve­zér. Nem túl jó a hely­zet.

Durván kiakadt Kulcsár Edina, bicskanyitogató módon bántak vele!

Durván kiakadt Kulcsár Edina, bicskanyitogató módon bántak vele!

A mo­dell­nek a kis­ba­bája szü­le­tése óta fel­tűnt, hogy sok ember rend­kí­vül ud­va­ri­at­la­nul bánik vele.

Óriási botrányt kavart a magyargyűlölő román klubtulaj

Óriási botrányt kavart a szavaival a magyargyűlölő román klubtulaj

Gigi Be­cali megint nem bírt ma­gá­val.

Gigi Be­cali sze­rint a női fut­ball egyenlő a sátán esz­mé­i­nek való meg­fe­le­lés­sel. Azt is ki­fej­tette, hogy miért gon­dolja ezt.

Óriási botrányt okozott Woody Allen egykori tiniszeretője

Óriási botrányt okozott Woody Allen egykori tiniszeretője

Egy egy­kori mo­dell azt ál­lítja, hogy Woody Allen mel­lett Mia Far­row-val is ágyba bújt év­ti­ze­dek­kel ez­előtt.

Egy egy­kori mo­dell azt ál­lítja, hogy Woody Allen mel­lett Mia Far­row-val is ágyba bújt év­ti­ze­dek­kel ez­előtt.

Durva lebukás, két nő kitálalt a focisztárról a menyasszonyának

Durva lebukás, két nő kitálalt a focisztárról a menyasszonyának

Ced­ric So­a­res nem ilyen vég­já­tékra szá­mí­tott. A por­tu­gál lab­da­rúgó ma­gya­ráz­kod­hat a meny­asszo­nyá­nak.

Ced­ric So­a­res nem ilyen vég­já­tékra szá­mí­tott. A por­tu­gál lab­da­rúgó ma­gya­ráz­kod­hat.

Kisfiával készül újabb botránykeltő lépésre Sebestyén Balázs

Kisfiával készül újabb botránykeltő lépésre Sebestyén Balázs

Né­hány hete be­szólt a va­dá­szok­nak.

A Rádió 1 mű­sor­ve­ze­tője nagy vi­hart ka­vart, ami­kor né­hány hete be­szólt a va­dász­tár­sa­da­lom­nak, most újabb lé­pésre ké­szül.

Nemzetközi botrány a Vidi-Chelsea meccs után, nyomoz az UEFA

Nemzetközi botrány a Vidi-Chelsea meccs után, nyomoz az UEFA

Sú­lyos bün­te­tés lehet a vége.

An­ti­sze­mita rig­mu­sok hal­lat­szot­tak az angol szur­ko­lók szek­to­rá­ból. A sztár­klub el­ha­tá­ro­ló­dott a tör­tén­tek­től, de sú­lyos bün­te­tésre szá­mít­hat.

Lewis Hamilton botrányt okozott a szavaival

Lewis Hamilton botrányt okozott, szétszedik a kommentelők

Az öt­szö­rös F1-es vi­lág­baj­nok pi­lóta nyo­mor­ne­gyed­nek ál­lí­totta be a szü­lő­vá­ro­sát. Ezen elég sokan fel­há­bo­rod­tak.

Az öt­szö­rös F1-es vi­lág­baj­nok pi­lóta nyo­mor­ne­gyed­nek ál­lí­totta be a szü­lő­vá­ro­sát. Ezen elég sokan fel­há­bo­rod­tak.

Botrány! 300 ezer nem létező migráns után fizetett az ENSZ és az EU!

Botrány! 300 ezer nem létező migráns után fizetett az ENSZ és az EU!

Az ugan­dai tiszt­vi­se­lők pedig sok min­dent el­lop­tak a rak­tá­rak­ból.

Az ugan­dai tiszt­vi­se­lők pedig sok min­dent el­lop­tak a rak­tá­rak­ból - állt az OLAF je­len­té­sé­ben.

Kitették Böde Dánielt a Fradi keretéből

Kitették Böde Dánielt a Fradi keretéből

Áll a bál a zöld-fe­hé­rek­nél a Vidi el­leni szu­per­rang­adó előtt.

Áll a bál a zöld-fe­hé­rek­nél a Vidi el­leni szu­per­rang­adó előtt. Be­ke­mé­nyí­tett a meg­sér­tett edző.

Óriási botrány, törtek-zúztak Ronaldóék otthonában

Óriási botrány, törtek-zúztak Ronaldóék otthonában a dühös ultrák

Az egyik szur­ko­lót azo­no­sí­tot­ták.

Az Inter szur­ko­lói a szé­ke­ket és a mos­dó­kat sem kí­mél­ték a Ju­ven­tus sta­di­on­já­ban.

Botrány a Parlamentben, az ellenzék elállta az elnöki emelvényt

Botrány a magyar parlamentben, az ellenzék blokád alá vette az elnöki emelvényt

Fel­so­ra­koz­tak az el­nöki emel­vény körül.

Mi­u­tán az obst­ruk­ció nem jött be, erő­sí­teni akart az el­len­zék: a mun­ka­idő-be­osz­tás ön­kén­tes meg­vál­toz­ta­tá­sá­ról szóló tör­vény szer­dai sza­va­zása előtt le­zár­ták a ház­el­nöki pul­pi­tus fel­já­ra­tait.

Botrány robbant ki az Oscar-gála körül, visszalépett a műsorvezető

Hatalmas botrány robbant ki az Oscar-gála körül, visszalépett a műsorvezető

Alig két napja je­len­tet­ték be, ki lesz az est há­zi­gaz­dája, de máris vissza­lé­pett.

Alig két napja je­len­tet­ték be, ki lesz az est há­zi­gaz­dája, de máris vissza­lé­pett a tiszt­ség­től.

Vége a titkolózásnak? Áll a bál Schumacher körül

Vége a titkolózásnak? Áll a bál Schumi körül

Túl messzire ment az érsek. Az F1-le­genda ra­jon­gói és új­ság­írók is ki­akad­tak a va­ti­káni főpap nyi­lat­ko­za­tain.

Túl messzire ment az érsek. Az F1-le­genda ra­jon­gói és új­ság­írók is ki­akad­tak a va­ti­káni főpap nyi­lat­ko­za­tain.

Botrány az Aranylabda-gálán, ezt tették a női győztessel

Botrány az Aranylabda-gálán, ezt tették a női győztessel

Mur­ray is ki­akadt a tör­tén­te­ken.

Rosszul sült el a poén, sze­xiz­mus és tap­ló­ság vádja zú­dult a mű­sor­ve­ze­tőre. Mur­ray is na­gyon ki­akadt a tör­tén­te­ken.

Kirúgása után magyarázkodik a magyar énekes

Kirúgása után magyarázkodik a magyar énekes

Fur­csa, de mégis igaz...

Fur­csa, de mégis igaz, a le­gen­dás ze­ne­kar front­em­be­rét simán ki­pen­de­rí­tet­ték a ze­nész­tár­sai. Az eset kap­csán meg­szó­lalt az éne­kes.

Kiverte a biztosítékot a hatalmas hímtag a hadseregnél

Kiverte a biztosítékot a hatalmas hímtag a hadseregnél

Óri­ási bot­rány ke­re­ke­dett...

Óri­ási bot­rány ke­re­ke­dett: egy pa­rancs­no­kot ki­rúg­tak, még fo­lyik a vizs­gá­lat. A ci­vi­lek jót rö­hög­tek a hely­ze­ten, de a had­se­reg­ben ke­mé­nyek a sza­bá­lyok...

Tényleg doppingolt? Megszólalt a Real Madrid sztárja

Tényleg doppingolt? Megszólalt a Real Madrid sztárja

Nem le­pőd­tünk meg, ami­kor a spa­nyo­lok kő­ke­mény sztárja el­mondta vé­le­mé­nyét a bot­rány­ról.

Áll a bál: nagy botrányt kavart Dér Heni

Áll a bál: nagy botrányt kavart Dér Heni

Az éne­kesnő tan­gás fo­tója ki­verte a biz­to­sí­té­kot. Dur­ván ne­ki­es­tek a kö­ve­tői.

Az éne­kesnő tan­gás fo­tója ki­verte a biz­to­sí­té­kot. Dur­ván ne­ki­es­tek a kö­ve­tői.

Meztelen képet kért jobb jegyért a pesti tanár

Kitört a botrány, meztelen képet kért jobb jegyért a pesti tanár

Bot­rány Pi­lis­vö­rös­vá­ron.

Jobb je­gye­kért cse­rébe mez­te­len ké­pe­ket kért a di­ák­já­tól egy Pi­lis­vö­rös­vá­ron ta­nító ma­tek­ta­nár - tudta meg a Ri­post.

Elképesztő állítások: Kipakol az RTL Klubról a kiesett játékos

Elképesztő állítások: Kipakol az RTL Klubról a kiesett játékos

Az in­ter­ne­ten len­dült tá­ma­dásba...

Ahogy az lenni szo­kott, a fi­no­man szólva egy­sze­rűbb lel­ki­vi­lágú va­ló­ság­show "sztá­rok", nem értve a ki­esé­sük okát, tá­ma­dásba len­dül­nek.

Áll a bál: óriási botrányt robbantott ki Sebestyén Balázs

Áll a bál: óriási botrányt robbantott ki Sebestyén Balázs

A nép­szerű rá­diós csú­nyán be­szólt a va­dá­szok­nak. Sze­rinte már vér­dí­jat is ki­tűz­tek rá.

A nép­szerű rá­diós csú­nyán be­szólt a va­dá­szok­nak. Sze­rinte már vér­dí­jat is ki­tűz­tek rá.

Kiábrándító, egy hotelben balhézott az arrogáns focisztár

Kiábrándító, egy hotelben balhézott az arrogáns focisztár

Vi­de­óra vet­ték, ahogy az angol lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott sztárja, Dele Alli a hotel re­cep­ció­sá­val bal­hé­zik.

Vi­de­óra vet­ték, ahogy az angol lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott sztárja, Dele Alli a hotel re­cep­ció­sá­val bal­hé­zik.

Nem csitul a harag: Zalatnay nem lép föl az év buliján

Nem csitul a harag: Zalatnay nem lép föl az év buliján

Fe­léledt a régi harag...

A ra­jon­gók és a me­ne­dzser sze­rint is a le­gen­dás éne­kesnő ké­ré­sére nem hív­ták meg Cinit a ha­tal­mas retro bu­liba.

Húsz év után vallotta be: így csábította el Clintont Monica Lewinsky

Húsz év után vallotta be: így csábította el Clintont Monica Lewinsky

Az akkor még csak 22 éves nő őrül­ten sze­rel­mes volt az Egye­sült Ál­la­mok el­nö­kébe, ezért nem tét­len­ke­dett.

Óriási botrány: Egymásnak estek Zámbó Jimmy fiai

Óriási botrány: Egymásnak estek Zámbó Jimmy fiai

Kő­ke­mény harc ala­kult ki a ki­rály két fia kö­zött, mi­u­tán va­sár­nap este Pin­tér Tibor elő­adta Jimmy örök­be­csű dalát a TV2 kép­er­nyő­jén.

Kő­ke­mény harc ala­kult ki a ki­rály két fia kö­zött, mi­u­tán va­sár­nap este Pin­tér Tibor elő­adta Jimmy örök­be­csű dalát a TV2 kép­er­nyő­jén.

Forrnak az indulatok, karcsúbbra módosította lánya képét Kim Kardashian

Forrnak az indulatok, karcsúbbra módosította lánya képét Kim Kardashian

A 38 éves anyuka az Ins­tag­ramra töl­tött fel egy képet két gyer­me­ké­vel.

Aaz Ins­tag­ramra töl­tött fel egy képet két gyer­me­ké­vel.

Botrány a BL-csapatnál, Da Vinci-festmény miatt csukták le a tulajt

Botrány a BL-csapatnál, Da Vinci-festmény miatt csukták le a tulajt

Össze­om­lás a pá­lyán és azon kívül is az AS Mo­na­có­nál. Rö­he­jes bé­ná­zás okozta az orosz mág­nás vesz­tét.

Szexista vád, Thomas Dollnak durván beszóltak a tévében

Szexista vád, Thomas Dollnak durván beszóltak a tévében

Még Matthäus is csak né­zett.

Bot­rá­nyos szó­vál­tásba ke­ve­re­dett a ko­rábbi Fradi-edző. A meg­mon­dó­em­ber Lothar Matthäus is csak né­zett a vi­tá­zók mel­lett.

Lépett a Facebook: Ezt tették a Kulka Jánost gyalázó oldallal

Lépett a Facebook: Ezt tették a Kulka Jánost gyalázó oldallal

Hosszú he­te­ken át hiába je­lez­ték a szí­nész ra­jon­gói, hogy ne­vé­ben egy is­me­ret­len közöl gya­lá­za­tos posz­to­kat.

Hosszú he­te­ken át hiába je­lez­ték a szí­nész ra­jon­gói, hogy ne­vé­ben egy is­me­ret­len közöl gya­lá­za­tos posz­to­kat.

Bajba került a világsztár: hihetetlen, mennyi pénzt találtak nála

Bajba került a világsztár: hihetetlen, mennyi pénzt találtak nála

Ro­nal­dinho bank­szám­láin hat euró volt.

Ro­nal­dinho több mint két­mil­lió eu­ró­val tar­to­zik, ehhez ké­pest hat euró volt a bank­szám­láin. Az út­le­ve­lét már be­von­ták.

Ennél már nincs lejjebb: Keresni akar a botrányon a magyar zenész sógora

Ennél már nincs lejjebb: Keresni akar a botrányon a magyar zenész sógora

Egé­szen fé­lel­me­tes, ahogy egye­sek pénzt re­mél­nek pusz­tán attól, hogy egy hí­res­ség ideig-óráig be­ke­rült a csa­lád­jukba.

Elég volt: Állítsuk meg Kulka János gyalázását

Elég volt: Állítsuk meg Kulka János gyalázását

Nő­vé­ré­nél most be­telt a pohár...

A szí­nész nő­vé­ré­nél most be­telt a pohár. Az un­do­rí­tó­nál nincs jobb szó arra, amit egy is­me­ret­len művel hetek óta.

Durván megalázták a molett nőt, ritka aljas dolgot tettek vele

Durván megalázták a molett nőt, ritka aljas dolgot tettek vele

Ami­kor meg­tudta, mi tör­tént, un­do­rí­tó­nak ne­vezte az ese­tet. És tény­leg vissza­ta­szító az ügy.

Ezért vállalta a DNS-tesztet a magyar legenda

Ezért vállalta a DNS-tesztet a magyar legenda

Végre ki­de­rül az igaz­ság!

Ahogy arról a Ri­post el­ső­ként be­szá­molt, a Bi­kini front­em­bere el­dön­tötte: nyolc év után el­vé­gez­teti az apa­sági vizs­gá­la­tot. Ezért!

Keményen kérdőre vonták Ronaldót a nemierőszak-botránya miatt

Keményen kérdőre vonták Ronaldót a nemierőszak-botránya miatt

A Ju­ven­tus el­nöke ma­gá­hoz hí­vatta a fo­ci­sztárt az ügy ki­rob­ba­nása után.

A Ju­ven­tus el­nöke azon­nal ma­gá­hoz hí­vatta a fo­ci­sztárt az ügy ki­rob­ba­nása után.

Családos férfi próbálta megerőszakolni a magyar futónőt

Családos férfi próbálta megerőszakolni a magyar futónőt

Jól szi­tu­ált férfi­nek is­mer­ték.

A 37 éves, jól szi­tu­ált férfi­ről a kör­nyé­ken senki nem gon­dolta volna, hogy képes lenne bár­ki­nek ár­tani.

VV Fanni-gyilkosság: elképesztő hibát követett el a rendőrség!

VV Fanni-gyilkosság: elképesztő hibát követett el a rendőrség!

Hó­na­po­kig ku­tat­ták a zsa­ruk, kié lehet egy DNS-minta, de most ki­de­rült, hogy biz­to­san nem egy fel­té­te­le­zett el­kö­ve­tőé.

Óriási bejelentés: D. Nagy Lajos vállalja a DNS-tesztet

Óriási bejelentés: D. Nagy Lajos vállalja a DNS-tesztet

Ha­ma­ro­san véget érhet a nyolc éve tartó rém­álom a le­gen­dás ze­nész szá­mára.

Ha­ma­ro­san véget érhet a nyolc éve tartó rém­álom a le­gen­dás ze­nész szá­mára. El­dön­tötte, min­tát ad, hogy ki­de­rül­jön végre, Ba­lázs nem az ő fia.

Félholtra verte az apa a tanárt, aki molesztálta lányát - sokkoló videó

Félholtra verte az apa a tanárt, aki molesztálta lányát - sokkoló videó

Mind­össze né­hány má­sod­perc alatt olyan erő­vel tá­madt a ta­nárra a férfi, mint egy tor­nádó.

Kiakadtak az anyukák: megtudták, mit kéne tenni minden 5 év feletti gyereknek

Kiakadtak az anyukák: megtudták, mit kéne tenni minden 5 év feletti gyereknek

Nagy vitát ka­vart egy be­jegy­zés, és anyu­kák tö­me­gei üt­köz­te­tik róla a vé­le­mé­nyü­ket.

Nincs jól Majka: újra üzent Curtisnek

Nincs jól Majka: újra üzent Curtisnek

A bot­rány ki­rob­ba­nása óta közel két hónap telt el, de a két­gyer­me­kes sztárapu­kát még min­dig meg­vi­se­lik a tör­tén­tek. Ins­tag­ram-ol­da­lára tett ki egy so­kat­mondó be­jegy­zést.

A bot­rány ki­rob­ba­nása óta közel két hónap telt el, de a két­gyer­me­kes sztárapu­kát még min­dig meg­vi­se­lik a tör­tén­tek.

Külföldre menekült a botrány elől Fluor Tomi

Külföldre menekült a botrány elől Fluor Tomi

Por­tu­gá­li­ába uta­zott.

A Well­hello front­em­bere Por­tu­gá­li­ába uta­zott, mi­köz­ben itt­hon éppen da­ra­bokra hul­lik a ze­ne­kara, és rend­őr­ségi fel­je­len­tést tett el­lene a volt sza­xo­fo­nosa.

Nemierőszak-botrány: Ronaldo excsaja is megmondta a magáét

Nemierőszak-botrány: Ronaldo excsaja is megmondta a magáét

Ne­re­ida Gall­ardo meg­védte a sztárt.

Ne­re­ida Gall­ardo sze­rint a sztár­fo­cista tal­pig úri­em­ber, aki a légy­nek sem tudna ár­tani. Ha kell, a bí­ró­sá­gon is kiáll mel­lette.

Megmentik szerelmüket: Nagy bejelentést tett Pintér Tibor szerelme

Megmentik szerelmüket: Nagy bejelentést tett Pintér Tibor szerelme

Sokan gon­dol­hat­ják, hogy kap­cso­la­tuk ha­lálra van ítélve...

Bár az utóbbi hetek ese­mé­nyei után sokan gon­dol­hat­ják, hogy kap­cso­la­tuk ha­lálra van ítélve, a fi­a­tal lány nem így látja.

Rendőrségi botrány a Wellhellóban: Megszólalt Fluor Tomi

Rendőrségi botrány a Wellhellóban: Megszólalt Fluor Tomi

Áll a bál: hatan lép­tek ki az egyik leg­nép­sze­rűbb ma­gyar ze­ne­kar­ból, a sza­xo­fo­nos fel­je­len­tést is tett a rend­őr­sé­gen.

Áll a bál: hatan lép­tek ki az egyik leg­nép­sze­rűbb ma­gyar ze­ne­kar­ból, a sza­xo­fo­nos fel­je­len­tést is tett a rend­őr­sé­gen.

Brutális, mit műveltek a diákok egy holttesttel - óriási a botrány!

Brutális, mit műveltek a diákok egy holttesttel - óriási a botrány!

El­ké­pesztő, ami tör­tént. És fel sem lehet fogni, mi ve­ze­tett ide.

El­ké­pesztő, ami tör­tént. És fel sem lehet fogni, mi ve­ze­tett ide.

Durván nekimentek Majkának a nézők, nagyon mérgesek rá

Durván nekimentek Majkának a nézők, nagyon mérgesek rá

Dühös le­ve­le­ket írtak neki.

A Sz­tár­ban Sztár zsű­ri­tag­já­nak pon­to­zási mód­sze­ré­vel egy­ál­ta­lán nem elé­ge­det­tek a nézők, dühös le­ve­le­ket írtak neki.

Ez már gusztustalan: Így káromkodnak a neten Kulka nevében

Ez már gusztustalan: Így káromkodnak a neten Kulka nevében

Az íz­lés­te­len­ség­nek is van egy ha­tára!

Az íz­lés­te­len­ség­nek is van egy ha­tára, amit Kulka János ne­vé­ben ala­po­san át is lép na­ponta egy is­me­ret­len Fa­ce­book fel­hasz­náló.

Családi botrány: Cicciolina kitagadta bátyját

Családi botrány: Cicciolina kitagadta bátyját

Az egy­kori por­nó­sztár be­pi­pult.

Az egy­kori por­nó­sztár ék­te­len ha­ragra ger­jedt és dü­hé­ben el­dön­tötte, soha többé nem tartja test­vé­ré­nek a báty­ját.

Ronaldo miatt robbant ki újabb botrány

Botrány: megalázták a Ronaldót nemi erőszakkal vádoló nőket

Bi­zarr kek­szek ke­rül­tek pi­acra.

Egy ang­liai ká­vé­zó­ban na­gyon bi­zarr kek­sze­ket ké­szí­tet­tek, a tu­laj­do­nos­nak emi­att elég sokat kel­lett ma­gya­ráz­kod­nia.

Kiderült, mitől retteg Hujber Ferenc volt felesége

Kiderült, mitől retteg Hujber Ferenc volt felesége

A szí­nész egy ideje Ang­li­á­ban él.

A szí­nész egy ideje Ang­li­á­ban él, ám ami­kor ha­za­lá­to­gat Ma­gyar­or­szágra, a gyer­me­keit csak szi­gorú fel­té­te­lek mel­lett lát­hatja.

Hatalmas férfiasság bukkant fel a népszerű sorozatban, dagad a botrány

Hatalmas férfiasság bukkant fel a népszerű sorozatban, dagad a botrány

El­sőre nem is szúrt sze­met, hogy mi je­lent meg vá­rat­la­nul, de né­hány szem­fü­les ra­jongó elég hamar ész­re­vette.

Felháborító: Így élnek vissza Kulka János nevével

Felháborító: Így élnek vissza Kulka János nevével

A szí­nész­nek fo­galma sincs róla, hogy va­laki a ne­vé­ben ír szív­szo­rító posz­to­kat a kö­zös­ségi ol­da­lon.

A szí­nész­nek fo­galma sincs róla, hogy va­laki a ne­vé­ben ír szív­szo­rító posz­to­kat a kö­zös­ségi ol­da­lon. Ez tény­leg fel­ka­varó.

Botrányos dolgokat mondott Meghan féltestvére, ő másképp emlékszik a múltra

Botrányos dolgokat mondott Meghan féltestvére, ő másképp emlékszik a múltra

Sa­mantha sze­rint Harry her­cegék el­tit­kol­nak egy fon­tos ta­lál­ko­zót.

Sa­mantha sze­rint Harry her­cegék el­tit­kol­nak egy fon­tos ta­lál­ko­zót.

Botrány a levegőben: durván beszólt Berkinek Hódi Pamela

Botrány a levegőben: durván beszólt Berkinek Hódi Pamela

Vajon mit szól hozzá?

A ka­me­rák előtt szúrt oda az izom­ce­leb­nek. Vajon mit szól hozzá?

Minisztériumi tisztviselőt vertek a sztárfocisták

Minisztériumi tisztviselőt vertek a sztárfocisták

Kór­házba ke­rül­tek az ál­do­za­taik.

Rosszba kö­töt­tek bele. Kór­házba ke­rült az orosz vá­lo­ga­tott já­té­ko­sok és cim­bo­ráik mind­két ál­do­zata.

Durva vádak, kitálalt a volt feleség: ezt mondta Gregor Bernadettékről!

Durva vádak, kitálalt a volt feleség: ezt mondta Gregor Bernadettékről!

Most ki­de­rült, hogy nem volt za­var­ta­lan a búcsú.

A szí­nésznő és volt férje, Szar­vas At­tila nem­ré­gi­ben, tel­jes ti­tok­ban vál­tak el, ám most ki­de­rült, hogy nem volt za­var­ta­lan a búcsú.

Macron a börtönben láthatja legközelebb új barátját

Macron a börtönben láthatja legközelebb új barátját

Em­ma­nuel Mac­ron Kis-An­til­lá­kon tett lá­to­ga­tá­sá­ból ha­tal­mas bot­rány lett Fran­cia­or­szág­ban.

Em­ma­nuel Mac­ron Kis-An­til­lá­kon tett lá­to­ga­tá­sá­ból ha­tal­mas bot­rány lett Fran­cia­or­szág­ban.

Ízekre szedi a net ezt a nőt - nem hiszed el, mit tett a pasijával

Ízekre szedi a net ezt a nőt - nem hiszed el, mit tett a pasijával

Ennél el­ké­pesz­tőbb uta­sí­tá­so­kat még nem is lát­tunk. Olyan lis­tát ka­pott a férfi, hogy a fal adja a má­si­kat!

Elképesztő videó került elő a hétvége botrányhőséről

Elképesztő videó került elő a hétvége botrányhőséről

Nur­ma­go­me­dov ki­lenc éves ko­rá­ban le­állt bir­kózni egy med­vé­vel, erről pedig bi­zo­nyí­ték is ké­szült.

Nur­ma­go­me­dov ki­lenc éves ko­rá­ban le­állt bir­kózni egy med­vé­vel, erről pedig bi­zo­nyí­ték is ké­szült. Ezt látva nem csoda, hogy órási erő szo­rult belé.