CÍMKE: 'botrány'

75 éves lenne az első tömeghisztériát kiváltó magyar legenda

75 éves lenne az első tömeghisztériát kiváltó magyar legenda

Az éne­kes mind­össze 30 éves volt, ami­kor 1974 áp­ri­lis 30-án ön­gyil­kos lett.

Óriási balhé Athénban, tízezreket küldtek haza

Óriási balhé Athénban, tízezreket küldtek haza

Szo­ká­sos görög rang­adó: hu­li­gá­nok a pá­lyán, tűz és könny­gáz a le­lá­tón, fél­be­sza­kadt meccs.

Sokkoló jelenetek a Ryanair járatán, a légiutas-kísérők is pánikba estek

Sokkoló jelenetek a Ryanair járatán, a légiutas-kísérők is pánikba estek

Fel­szál­lás után nem sok­kal rob­bant ki a bot­rány a fe­dél­ze­ten.

Fel­szál­lás után nem sok­kal rob­bant ki a bot­rány a fe­dél­ze­ten.

Elborult az agya a világhírű sportolónak, újra lecsukták a rendőrök

Elborult az agya a világhírű sportolónak, újra lecsukták a rendőrök

Hiába lé­pett olajra Conor McG­re­gor, nem ke­rül­hette el a sor­sát.

Hiába lé­pett olajra Conor McG­re­gor, nem ke­rül­hette el a sor­sát.

Durván nekimentek a rajongók Curtisnek

Durván nekimentek a rajongók Curtisnek

Új profil­képe miatt azon­nal éles tá­ma­dá­sok érik.

Ál­má­ban sem gon­dolta volna Cur­tis, hogy új profil­képe miatt azon­nal éles tá­ma­dá­sok érik.

Áll a bál Madridban, betelt a pohár a Real sztárjánál

Áll a bál Madridban, betelt a pohár a Real sztárjánál

Ser­gio Ramos az el­nök­kel üvöl­tö­zött.

Az Ajax el­leni ve­re­ség után Flo­ren­tino Pérez le­szidta a sztá­ro­kat, Ser­gio Ramos aztán vissza­szólt az el­nök­nek. Ebből ala­kult ki egy heves szó­vál­tás.

Durva vádak: kitálalt lányáról a magyar sztár, elképesztő, mit mondott

Durva vádak: kitálalt lányáról a magyar sztár, elképesztő, mit mondott

A hí­res­ség azt ál­lítja, lánya há­lát­la­nul vi­sel­ke­dett vele, rá­adá­sul a né­zet­el­té­ré­sü­ket mind­ket­ten a Fa­ce­boo­kon bo­nyo­lí­tot­ták le.

Őrjöngött a menyasszony, egy elírás miatt tört ki a botrány

Őrjöngött a menyasszony, egy elírás miatt tört ki a botrány

Az egyik rokon vissza­kérte a nász­aján­dé­kot.

Az egyik rokon vissza­kérte a nász­aján­dé­kot.

Kiakadt Schwarzenegger, ezt üzente Andy Vajna ügyében

Kiakadt Schwarzenegger, ezt üzente Andy Vajna ügyében

Öz­ve­gye után a vi­lág­sztár is ki­fe­jezte nem­tet­szé­sét.

Elképesztő tahóság: Megint visszaélnek Jimmy nevével

Elképesztő tahóság: Megint visszaélnek Jimmy nevével

Jog­gal akadt ki az éne­kes fia.

A le­gen­dás éne­kes fia tel­jes jog­gal akadt ki, ami­kor szembe ta­lálta magát az in­ter­ne­ten ter­jedő "kon­cert" fel­hí­vás­sal.

Sokkoló fotó, borotvapengével vágta meg ellenfelét az őrült focista

Sokkoló fotó, borotvapengével vágta meg ellenfelét az őrült focista

Man­sur Calar agya tel­je­sen el­bo­rult, to­rokra tá­madt.

Man­sur Calar agya tel­je­sen el­bo­rult, to­rokra tá­madt. Sze­ren­csére nem si­ke­rült sú­lyos sé­rü­lé­se­ket okoz­nia.

Akkora pofon csattant a magyar iskolában, hogy riasztották a mentőket

Akkora pofon csattant a magyar iskolában, hogy riasztották a mentőket

A gye­rek ta­nára ta­gadja, hogy kezet emelt volna a fiúra.

A gye­rek ta­nára ta­gadja, hogy kezet emelt volna a fiúra, de az ügy­ben belső vizs­gá­lat in­dult.

Itt az év focibotránya, valakit hétfőn ki kell rúgni

Itt az év focibotránya, valakit hétfőn ki kell rúgni

Egye­lőre min­denki hall­gat.

Ilyet még nem lát­tunk, a kapus be­in­tett edző­jé­nek. Egye­lőre min­denki hall­gat.

Döbbenetes részletek derültek ki Pásztor Anna zaklatási ügyéről

Döbbenetes részletek derültek ki Pásztor Anna zaklatási ügyéről

Gyil­kos­ság elő­ké­szü­lete a vád.

Zak­la­tás­ból em­ber­ölés elő­ké­szü­le­tére mó­do­sí­totta a bí­ró­ság a vádat P. Jozef ellen.

Botrányba fulladt a divatbemutató, borzalom mit tettek a modellel

Botrányba fulladt a divatbemutató, borzalom mit tettek a modellel

Óri­ási fel­há­bo­ro­dást vál­tott ki egy di­vat­cég hú­zása.

Óri­ási fel­há­bo­ro­dást vál­tott ki egy di­vat­cég hú­zása, több ezren fe­jez­ték ki nem­tet­szé­sü­ket.

Jakab Péter: A cigányok jelentős része a szoba közepére piszkít

Jakab Péter: A cigányok jelentős része a szoba közepére piszkít

A náci jel­legű meg­nyil­vá­nu­lá­sok min­denki szá­mára egy­ér­tel­műen mu­tat­ják, hogy a "nép­pár­to­so­dás" csu­pán szín­já­ték.

Íme, az igazság: Szikora Róbert kitálalt Szandiról

Íme, az igazság: Szikora Róbert kitálalt Szandiról

Durva plety­kák kezd­tek ter­jedni.

A két éne­kes­ről a na­pok­ban durva plety­kák kezd­tek ter­jedni, ám ki­de­rült, hogy ez ál­hír­gyártó ol­da­lak szer­ze­mé­nye. Most tisz­táz­ták a kér­dést.

Ez csak a kezdet volt: Meghan Markle apja még nagyobb botrányt robbant ki

Ez csak a kezdet volt: Meghan Markle apja még nagyobb botrányt robbant ki

Az egy­kori fil­mes fő­vi­lá­go­sító nem fog le­állni a kínos nyi­lat­ko­za­tok­kal.

Az egy­kori fil­mes fő­vi­lá­go­sító nem fog le­állni a kínos nyi­lat­ko­za­tok­kal.

Botrány az óvodában: Autizmusa miatt különítették el az 5 éves Tamarát

Botrány az óvodában: Autizmusa miatt különítették el az 5 éves Tamarát

Egy másik te­rem­ben, külön fel­ügye­lő­vel, nem pedig a cso­port­tár­sa­i­val tölti majd a napot.

Durva vádak A Dal 2019-ben, ettől minden megváltozhat

Durva vádak A Dal 2019-ben, ettől minden megváltozhat

Az MTVA si­ker­mű­so­rát teg­nap este meg­rázó hír­rel fe­jez­ték be a mű­sor­ve­ze­tők: plá­gi­um­vád miatt ki­zár­hat­nak egy ver­seny­zőt a mű­sor­ból.

Az MTVA si­ker­mű­so­rát teg­nap este meg­rázó hír­rel fe­jez­ték be a mű­sor­ve­ze­tők: plá­gi­um­vád miatt ki­zár­hat­nak egy ver­seny­zőt a mű­sor­ból.

NB I-es fociedző a botrányban: százezrekkel tartozott a bundafőnöknek

NB I-es fociedző a botrányban: százezrekkel tartozott a bundafőnöknek

A tré­ner neve egy­ko­ron még szö­vet­ségi ka­pi­tány­ként is fel­me­rült.

A tré­ner neve egy­ko­ron még szö­vet­ségi ka­pi­tány­ként is fel­me­rült.

Botrány a Music FM irodájánál: Nem engedik be a dolgozókat

Botrány a Music FM irodájánál: Nem engedik be a dolgozókat

Biz­ton­sági őrök aka­dá­lyoz­ták, hogy az éj­szaka el­né­mí­tott rádió mun­ka­tár­sai el­vi­hes­sék sze­mé­lyes hol­mi­ja­i­kat, il­letve meg­kez­dőd­hes­sen a bon­tás.

Botrány a Ryanair járatán, fogva tartották az utasokat

Botrány a Ryanair járatán, fogva tartották az utasokat

6 órán ke­resz­tül ros­to­kolt a gép.

6 órán ke­resz­tül ros­to­kolt egy gép fel­szál­lásra várva, mire kö­zöl­ték végre, hogy csak más­nap lesz az uta­zás. Az uta­so­kat per­sze nem in­for­mál­ták köz­ben.

Felháborító pofátlanságot művelt a babával az anyós, mialatt menye éppen aludt

Felháborító pofátlanságot művelt a babával az anyós, mialatt menye éppen aludt

Mégis hogy ju­tott az eszébe?!?

Kevés ennél szem­te­le­nebb és meg­alá­zóbb dol­got tu­dunk el­kép­zelni. Mégis hogy ju­tott az eszébe?

Csúnyán elbánt a Story magazin Vajna Timi gyászoló húgával

Csúnyán elbánt a Story magazin Vajna Timi gyászoló húgával

Sza­vak sin­cse­nek arra a bá­nás­módra, aho­gyan a ma­ga­zin szó sze­rint ki­pen­de­rí­tette a fi­a­tal fo­tóst. Gyo­mor­for­gató, mivel zsa­rol­ták.

Sza­vak sin­cse­nek arra a bá­nás­módra, aho­gyan a ma­ga­zin szó sze­rint ki­pen­de­rí­tette a fi­a­tal fo­tóst. Gyo­mor­for­gató, mivel zsa­rol­ták.

Itt az igazság, Hosszú Katinka reagált a botrányra

Itt az igazság, Hosszú Katinka reagált a botrányra

Az úszónő cá­folja, hogy meg­sér­tette volna tár­sait. Mint mondja, csak reg­gel hasz­nálná egye­dül a kon­di­ter­met.

Az úszónő cá­folja, hogy meg­sér­tette volna tár­sait. Mint mondja, csak reg­gel hasz­nálná egye­dül a kon­di­ter­met.

Áll a bál Schumacher családjánál a netre kikerült fotók miatt

Áll a bál Schumacher családjánál a netre kikerült fotók miatt

A le­gen­dás pi­lóta fia is fel­há­bo­ro­dott.

A le­gen­dás pi­lóta fia fel­há­bo­rodva ön­tött tiszta vizet a po­hárba. Hely­re­iga­zí­tásra kérik a fél­re­ve­zető ké­pe­ket közlő saj­tó­ter­mé­ke­ket.

Tévéadásban csalózták le az amerikai sztárt

Óriási botrány: Tévéadásban csalózták le az amerikai sztárt

Már ki is rúg­ták a fe­le­lőst.

A csa­torna azon­nal lé­pett, ki­rúg­ták a fe­le­lőst. A mun­ká­ját el­ve­szítő pro­du­cer csak vic­ce­lődni akart.

Botrány a templomban: Durva, mit tett a pap Gregor Bernadettel

Botrány a templomban: Durva, mit tett a pap Gregor Bernadettel

Bár az eset még de­cem­ber­ben tör­tént, az Új­szín­ház mű­vész­nője még min­dig a tör­tén­tek ha­tása alatt áll...

Tovább dagad a Wizz Air-botrány: ezért különösen kiakadtak az utasok

Tovább dagad a Wizz Air-botrány: ezért különösen kiakadtak az utasok

Azt tudja az ember, hogy olcsó hús­nak híg a leve, és a fa­pa­do­sok­nál min­de­nért külön fi­zetni kell.

Porig alázták a kismamát, méghozzá nyilvánosan - de vajon jogos volt?

Porig alázták a kismamát, méghozzá nyilvánosan - de vajon jogos volt?

Egy kis­mama az in­ter­ne­ten tette közzé tör­té­ne­tét.

Egy kis­mama az in­ter­ne­ten tette közzé tör­té­ne­tét, és na­gyon meg­osz­totta vele a köz­vé­le­ményt.

Végleg bebizonyosodott, hogy Michael Jackson pedofil volt?

Végleg bebizonyosodott, hogy Michael Jackson pedofil volt?

Mi­chael Jack­son ál­lí­tó­la­gos ál­do­za­ta­i­nak meg­rázó be­szá­mo­lói miatt Jacko neve egyenlő lehet las­san az Ör­dö­gé­vel.

Újabb botrány, Sneider a cigányokat is agyonüti

Újabb botrány, Sneider a cigányokat is agyonüti

Újabb bot­rá­nyos hang­fel­vé­tel.

Újabb bot­rá­nyos hang­fel­vé­tel ke­rült elő Sne­i­der Ta­más­ról. A Job­bik el­nöke most arról be­szélt, hogy ő akár a ci­gá­nyo­kat is agyon­üti.

Botrányba fulladt a focimeccs, elborult a szurkolók agya

Botrányba fulladt a focimeccs, elborult a szurkolók agya

Az Ázsia Kupa elő­dön­tő­jé­ben szan­dá­lok­kal és vizes pa­lac­kok­kal do­bál­ták meg a ka­tari já­té­ko­so­kat.

Az Ázsia Kupa elő­dön­tő­jé­ben szan­dá­lok­kal és vizes pa­lac­kok­kal do­bál­ták meg a ka­tari já­té­ko­so­kat. Az el­len­fél edzője bo­csá­na­tot kért a tör­tén­te­kért.

Schobert Norbi reagált: Ha a vád igaz, visszaköveteli a millióit

Schobert Norbi reagált: Ha a vád igaz, visszaköveteli a millióit

Az üz­let­em­bert mély­sé­ges szo­mo­rú­ság fogta el, ami­kor a fü­lébe ju­tott, mi­lyen bot­rányba ke­ve­re­dett az ala­pít­vány.

Teljesen kiakasztotta a netet ez az anyuka, ízekre szedték őt

Teljesen kiakasztotta a netet ez az anyuka, ízekre szedték őt

A vé­le­mé­nye ki­verte a biz­to­sí­té­kot.

A vé­le­mé­nye ki­verte a biz­to­sí­té­kot sokak kö­ré­ben, így nagy vita ke­re­ke­dett.

Botrányt okozott a boltban meztelenkedő lány

Botrányt okozott a boltban meztelenkedő lány

Át­tet­sző fel­ső­ben ment el vá­sá­rolni a le­ányzó, mel­lei annyira ki­lát­szot­tak, mintha totál pucér lenne.

Át­tet­sző fel­ső­ben ment el vá­sá­rolni a le­ányzó, ci­ci­jei annyira ki­lát­szot­tak, mintha totál pucér lenne. A hölgy vá­sár­lók rosszal­lóan szem­lél­ték az ese­tet...

Kitálalt a családtag Zámbó Jimmy botrányos házasságáról!

Kitálalt a családtag Zámbó Jimmy botrányos házasságáról!

Jimmy ha­lála előtt két évvel már tel­je­sen tönk­re­ment az éne­kes há­zas­sága.

Bár so­káig őriz­ték a bol­dog­ság lát­sza­tát, Zámbó Árpy sze­rint Jimmy ha­lála előtt két évvel már tel­je­sen tönk­re­ment az éne­kes há­zas­sága.

Áll a bál Schumacheréknél, súlyos vádak Corinna asszony ellen

Áll a bál Schuminál, súlyos vádak Corinna asszony ellen

Nye­rész­ke­dés­sel vá­dol­ják az ott­ho­ná­ban ápolt F1-le­genda fe­le­sé­gét.

Nye­rész­ke­dés­sel vá­dol­ják az ott­ho­ná­ban ápolt F1-le­genda fe­le­sé­gét. Pénzre váltja a férje tit­kát?

Mocskos részletek: Curtis így szexelt Koholák Alexával

Mocskos részletek: Curtis így szexelt Koholák Alexával

Ér­de­kes ez az egész ügy.

Ha fel­la­poz­zuk Cur­tis ön­élet­rajzi köny­vét, ér­de­kes szí­ne­ze­tet kap Alexa fel­aján­lása, mely sze­rint Svájc­ból ex­por­tált ener­gi­ák­kal gyó­gyí­taná ki füg­gő­sé­gé­ből.

Hihetetlen lelemény, ezért alakították át a szemetes konténereket

Hihetetlen lelemény, ezért alakították át a szemetes konténereket

Nem egé­szen ren­del­te­tés­sze­rűen hasz­nál­ták a sze­me­tes kon­té­ne­re­ket egy kár­pát­al­jai kis­vá­ros­ban.

Sátánszobor miatt tört ki a botrány a katolikus városban

Sátánszobor miatt tört ki a botrány a katolikus városban

Egy ördög szelfi­zik a város lát­ké­pé­vel!

A he­lyi­ek­nek na­gyon nem tet­szik a fur­csa mű­al­ko­tás: egy bronz ördög szelfi­zik a város lát­ké­pé­vel!

Áruló Schumacher belső körében, kipakolhat a bennfentes

Áruló Schumacher belső körében, kipakolhat a bennfentes

Hát­ba­tá­ma­dás­tól tart Co­r­inna asszony. Bajba ke­rül­het a le­gen­dás spor­toló ál­la­po­tá­ról évek óta tit­ko­lózó csa­lád.

Sosem látott fotók az első brit pornókönyvből, letartóztatták az írót

Sosem látott fotók az első brit pornókönyvből, letartóztatták az írót

A Miss Fanny Hill élete című ki­ad­vány óri­ási port ka­vart 1749-ben!

A Miss Fanny Hill élete című ki­ad­vány óri­ási port ka­vart 1749-ben!

Botrány a fapadoson: nem létező helyeket adtak el az utasoknak

Botrány a fapadoson: nem létező helyeket adtak el az utasoknak

Egy csa­lád­nak a pad­lón kel­lett utazni.

Egy csa­lád­nak a pad­lón kel­lett utazni, mert nem lé­te­zett az a szék­sor, amire je­gyet kap­tak.

Nemi erőszak: fontos fejlemény Cristiano Ronaldo ügyében

Nemierőszak-botrány: fontos fejlemény Ronaldo ügyében

A rend­őr­ség be­kérte a DNS-min­tá­ját.

A Las Vegas-i ha­tó­sá­gok DNS-min­tát kér­tek a por­tu­gál fut­bal­lis­tá­tól. A Ju­ven­tus já­té­kosa to­vábbra sem ag­gó­dik.

Botrányos szakítás, faképnél hagyta gyermeke anyját a sztársportoló

Faképnél hagyta gyermeke anyját a sztársportoló

John Stones csa­pot-papot hát­ra­hagyva ki­köl­tö­zött a lu­xus­há­zá­ból.

John Stones csa­pot-papot hát­ra­hagyva ki­köl­tö­zött a lu­xus­há­zá­ból. In­dok­lás­ként csak annyit mon­dott, hogy na­gyobb sza­bad­ságra van szük­sége.

Nyilvánosan lehazugozták és megfenyegették Cristiano Ronaldót

Megfenyegették Cristiano Ronaldót

Jas­mine Len­nard egye­ne­sen pszi­cho­pa­tá­nak ne­vezte a por­tu­gál sztárt.

Jas­mine Len­nard egye­ne­sen pszi­cho­pa­tá­nak ne­vezte a por­tu­gál sztárt. Ál­lí­tása sze­rint még ter­helő bi­zo­nyí­té­kai is van­nak a fut­bal­lista ellen.

Botrányos módon bántak a muszlim sportolók a bírónővel, kizárták őket

Botrányos módon bántak a muszlim sportolók a bírónővel, kizárták őket

Három musz­lim spor­to­lót ki­zár­tak egy bir­kózó ver­seny­ből. A férfiak ugyanis nem vol­tak haj­lan­dóak kezet fogni női bí­ró­val.

Botrány a kórházban: 14 éve kómában fekvő nő szült

Botrány a kórházban: 14 éve kómában fekvő nő szült

Meg­erő­sza­kol­ták a nőt.

Vizs­gá­lat in­dult az ari­zo­nai kór­ház­ban, hogy ki­de­rít­sék, ki erő­sza­kolta meg a nőt.

Náci karlendítéssel verte ki a biztosítékot a válogatott focista

Náci karlendítéssel verte ki a biztosítékot a válogatott focista

Wayne Hen­nes­sey fél­re­ért­he­tet­len moz­du­la­tot tett, bo­csá­nat­ké­rés he­lyett vi­szont in­kább le­ta­gadta a dol­got. Elég fura ma­gya­rá­za­tot ta­lált ki.

Wayne Hen­nes­sey fél­re­ért­he­tet­len moz­du­la­tot tett, bo­csá­nat­ké­rés he­lyett vi­szont in­kább le­ta­gadta a dol­got. Elég fura ma­gya­rá­za­tot ta­lált ki.

Lebukott a futballsztár: A vécében szippantgatta a kokaint

Lebukott a futballsztár: A vécében szippantgatta a kokaint

Csa­pat­tár­sai tusz­kol­ták be egy ta­xiba az is­mert já­té­kost, annyira ki­ké­szült.

Csa­pat­tár­sai tusz­kol­ták be egy ta­xiba az is­mert já­té­kost, annyira ki­ké­szült.

Megtört a csend Ronaldo nemi erőszak-ügyében

Megtört a csend Ronaldo nemi erőszak-ügyében

A por­tu­gál biz­tos az ár­tat­lan­sá­gá­ban.

A por­tu­gál sztár biz­tos az ár­tat­lan­sá­gá­ban. A Ju­ven­tus já­té­kosa el­mondta azt is, mi fájt neki a leg­job­ban a bot­rány ki­rob­ba­nása után.

Az év botránya: Durva, mit művelt Meghan Markle az esküvőjén

Az év botránya: Durva, mit művelt Meghan Markle az esküvőjén

Egy le­vél­vál­tás buk­tatta le.

A sus­sexi her­ceg­nét egy ki­szi­vár­gott le­vél­vál­tás buk­tatta le. Il­le­gá­lis cuc­cot osz­to­ga­tott a lag­zi­ján...

Dagad a botrány, 15 éves kislánnyal bukott le a sztárapuka

Dagad a botrány, 15 éves kislánnyal bukott le az énekes sztárapuka

"Olyas­mit mű­velt a kis­lánnyal, amit egy fel­nőtt férfi­nak nem sza­bad csi­nál­nia egy gyer­mek­kel" - ál­lítja az éne­kes­ről egy benn­fen­tes.

"Olyas­mit mű­velt a kis­lánnyal, amit egy fel­nőtt férfi­nak nem sza­bad csi­nál­nia egy gyer­mek­kel" - ál­lítja az éne­kes­ről egy benn­fen­tes. A sztár­ról ha­ma­ro­san sa­já­tos hang­vé­telű mű­sort vetít az egyik nagy ame­ri­kai té­vé­csa­torna...

Durva botrány, az emeletről dobálta ki húga cuccait Tóth Vera!

Durva botrány, az emeletről dobálta ki húga cuccait Tóth Vera!

A két éne­kesnő szak­ma­i­lag sosem ri­va­li­zált egy­más­sal.

A két éne­kesnő szak­ma­i­lag sosem ri­va­li­zált egy­más­sal, de a ma­gán­élet­ben sok­szor össze­vesz­tek már.

Kitört a botrány: családi nyaralásokra verte el az iskola pénzét az igazgató

Kitört a botrány: családi nyaralásokra verte el az iskola pénzét az igazgató

A brit is­kola igaz­ga­tója több tör­vény­sér­tést is el­kö­ve­tett.

A brit is­kola igaz­ga­tója több tör­vény­sér­tést is el­kö­ve­tett.

Vidi-Fradi botrány: kipakolt bíróügyben az MLSZ-elnök Csányi Sándor

Vidi-Fradi botrány: kipakolt bíróügyben az MLSZ-elnök Csányi Sándor

A konk­rét meccs­ről és ál­ta­lá­ban a já­ték­ve­ze­tés hely­ze­té­ről is be­szélt a fo­ci­ve­zér. Nem va­lami szív­de­rítő a hely­zet.

Durván kiakadt Kulcsár Edina, bicskanyitogató módon bántak vele!

Durván kiakadt Kulcsár Edina, bicskanyitogató módon bántak vele!

A mo­dell­nek a kis­ba­bája szü­le­tése óta fel­tűnt, hogy sok ember rend­kí­vül ud­va­ri­at­la­nul bánik vele.

Óriási botrányt kavart a magyargyűlölő román klubtulaj

Óriási botrányt kavart a szavaival a magyargyűlölő román klubtulaj

Gigi Be­cali megint nem bírt ma­gá­val.

Gigi Be­cali sze­rint a női fut­ball egyenlő a sátán esz­mé­i­nek való meg­fe­le­lés­sel. Azt is ki­fej­tette, hogy miért gon­dolja ezt.

Lewis Hamilton botrányt okozott a szavaival

Lewis Hamilton botrányt okozott, szétszedik a kommentelők

Sokan fel­há­bo­rod­tak.

Az öt­szö­rös F1-es vi­lág­baj­nok pi­lóta nyo­mor­ne­gyed­nek ál­lí­totta be a szü­lő­vá­ro­sát. Ezen elég sokan fel­há­bo­rod­tak.

Menti a menthetőt: 100 ezer forinttal vezekel Curtis

Menti a menthetőt: 100 ezer forinttal vezekel Curtis

A rap­per már min­den­ki­nek csa­ló­dást oko­zott, aki­nek csak le­he­tett, most pedig ne­ki­lá­tott ada­kozni.

A rap­per már min­den­ki­nek csa­ló­dást oko­zott, aki­nek csak le­he­tett, most pedig ne­ki­lá­tott lát­vá­nyo­san ada­kozni. Eső után kö­pö­nyeg...

Óriási botrányt okozott Woody Allen egykori tiniszeretője

Óriási botrányt okozott Woody Allen egykori tiniszeretője

Mia Far­row-val is ágyba bújt.

Egy egy­kori mo­dell azt ál­lítja, hogy Woody Allen mel­lett Mia Far­row-val is ágyba bújt év­ti­ze­dek­kel ez­előtt.

Durva lebukás, két nő kitálalt a focisztárról a menyasszonyának

Durva lebukás, két nő kitálalt a focisztárról a menyasszonyának

Ced­ric So­a­res nem erre szá­mí­tott.

Ced­ric So­a­res nem ilyen vég­já­tékra szá­mí­tott. A por­tu­gál lab­da­rúgó ma­gya­ráz­kod­hat a meny­asszo­nyá­nak.

Kisfiával készül újabb botránykeltő lépésre Sebestyén Balázs

Kisfiával készül újabb botránykeltő lépésre Sebestyén Balázs

A Rádió 1 mű­sor­ve­ze­tője nagy vi­hart ka­vart, ami­kor né­hány hete be­szólt a va­dász­tár­sa­da­lom­nak...

A Rádió 1 mű­sor­ve­ze­tője nagy vi­hart ka­vart, ami­kor né­hány hete be­szólt a va­dász­tár­sa­da­lom­nak...

Nemzetközi botrány a Vidi-Chelsea meccs után, nyomoz az UEFA

Nemzetközi botrány a Vidi-Chelsea meccs után, nyomoz az UEFA

An­ti­sze­mita rig­mu­sok hal­lat­szot­tak az angol szur­ko­lók szek­to­rá­ból. A sztár­klub el­ha­tá­ro­ló­dott a tör­tén­tek­től.

An­ti­sze­mita rig­mu­sok hal­lat­szot­tak az angol szur­ko­lók szek­to­rá­ból. A sztár­klubra sú­lyos bün­te­tés vár.

Botrány a Parlamentben, az ellenzék elállta az elnöki emelvényt

Botrány a Parlamentben, az ellenzék elállta az elnöki emelvényt

Fel­so­ra­koz­tak az el­nöki emel­vény, va­la­mint az előtte lévő szó­noki pul­pi­tus körül, mind­két ol­dal­ról el­állva a fel­já­rat útját.

Kitették Böde Dánielt a Fradi keretéből

Kitették Böde Dánielt a Fradi keretéből

Áll a bál a zöld-fe­hé­rek­nél a Vidi el­leni szu­per­rang­adó előtt.

Áll a bál a zöld-fe­hé­rek­nél a Vidi el­leni szu­per­rang­adó előtt. Be­ke­mé­nyí­tett a meg­sér­tett edző.

Botrány! 300 ezer nem létező migráns után fizetett az ENSZ és az EU!

Botrány! 300 ezer nem létező migráns után fizetett az ENSZ és az EU!

Az ugan­dai tiszt­vi­se­lők pedig sok min­dent el­lop­tak a rak­tá­rak­ból.

El nem ké­szült út, fe­les­le­gen meg­ren­delt ta­ka­rók. Az ugan­dai tiszt­vi­se­lők pedig sok min­dent el­lop­tak a rak­tá­rak­ból - állt az OLAF je­len­té­sé­ben.

Óriási botrány, törtek-zúztak Ronaldóék otthonában a dühös ultrák

Óriási botrány, törtek-zúztak Ronaldóék otthonában

Az Inter szur­ko­lói a szé­ke­ket és a mos­dó­kat sem kí­mél­ték.

Az Inter szur­ko­lói a szé­ke­ket és a mos­dó­kat sem kí­mél­ték a Ju­ven­tus sta­di­on­já­ban.

Vége a titkolózásnak? Áll a bál Schumacher körül

Vége a titkolózásnak? Áll a bál Schumacher körül

Túl messzire ment az érsek.

Túl messzire ment az érsek. Az F1-le­genda ra­jon­gói és új­ság­írók is ki­akad­tak a va­ti­káni főpap nyi­lat­ko­za­tain.

Botrány az Aranylabda-gálán, ezt tették a női győztessel

Botrány az Aranylabda-gálán, ezt tették a női győztessel

Mur­ray is ki­akadt a tör­tén­te­ken.

Rosszul sült el a poén, sze­xiz­mus és tap­ló­ság vádja zú­dult a mű­sor­ve­ze­tőre. Mur­ray is na­gyon ki­akadt a tör­tén­te­ken.

Botrány robbant ki az Oscar-gála körül, visszalépett a műsorvezető

Hatalmas botrány robbant ki az Oscar-gála körül, visszalépett a műsorvezető

Alig két napja je­len­tet­ték be, ki lesz az est há­zi­gaz­dája, de máris vissza­lé­pett.

Alig két napja je­len­tet­ték be, ki lesz az est há­zi­gaz­dája, de máris vissza­lé­pett a tiszt­ség­től.