CÍMKE: 'botrány'
FRISS HÍREK

Lépett a Facebook: Ezt tették a Kulka Jánost gyalázó oldallal

Lépett a Facebook: Ezt tették a Kulka Jánost gyalázó oldallal

Hosszú he­te­ken át hiába je­lez­ték a szí­nész ra­jon­gói, hogy ne­vé­ben egy is­me­ret­len közöl gya­lá­za­tos posz­to­kat.

Hosszú he­te­ken át hiába je­lez­ték a szí­nész ra­jon­gói, hogy ne­vé­ben egy is­me­ret­len közöl gya­lá­za­tos posz­to­kat.

Botrány a BL-csapatnál, Da Vinci-festmény miatt csukták le a tulajt

Botrány a BL-csapatnál, Da Vinci-festmény miatt csukták le a tulajt

Össze­om­lás a pá­lyán és azon kívül is a Mo­na­có­nál.

Össze­om­lás a pá­lyán és azon kívül is a Mo­na­có­nál. Rö­he­jes bé­ná­zás okozta az orosz mág­nás vesz­tét.

Szexista vád, Thomas Dollnak durván beszóltak a tévében

Szexista vád, Thomas Dollnak durván beszóltak a tévében

Bot­rá­nyos szó­vál­tásba ke­ve­re­dett a ko­rábbi Fradi-edző. Még Lothar Matthäus is csak né­zett.

Bot­rá­nyos szó­vál­tásba ke­ve­re­dett a ko­rábbi Fradi-edző. Még Lothar Matthäus is csak né­zett.

Hihetetlen, mennyi pénzt találtak a világsztárnál

Bajba került a világsztár: hihetetlen, mennyi pénzt találtak nála

Ro­nal­dinho nagy bajba ke­rült.

Ro­nal­dinho több mint két­mil­lió eu­ró­val tar­to­zik, ehhez ké­pest hat euró volt a bank­szám­láin. Az út­le­ve­lét már be­von­ták.

Elég volt: Állítsuk meg Kulka János gyalázását

Elég volt: Állítsuk meg Kulka János gyalázását

Nő­vé­ré­nél most be­telt a pohár...

A szí­nész nő­vé­ré­nél most be­telt a pohár. Az un­do­rí­tó­nál nincs jobb szó arra, amit egy is­me­ret­len művel hetek óta.

Durván megalázták a molett nőt, ritka aljas dolgot tettek vele

Durván megalázták a molett nőt, ritka aljas dolgot tettek vele

Ami­kor meg­tudta, mi tör­tént, un­do­rí­tó­nak ne­vezte az ese­tet. És tény­leg vissza­ta­szító az ügy.

Ennél már nincs lejjebb: Keresni akar a botrányon a magyar zenész sógora

Ennél már nincs lejjebb: Keresni akar a botrányon a magyar zenész sógora

Egé­szen fé­lel­me­tes, ahogy egye­sek pénzt re­mél­nek...

Egé­szen fé­lel­me­tes, ahogy egye­sek pénzt re­mél­nek pusz­tán attól, hogy egy hí­res­ség ideig-óráig be­ke­rült a csa­lád­jukba.

Keményen kérdőre vonták Ronaldót a nemierőszak-botránya miatt

Keményen kérdőre vonták Ronaldót a nemierőszak-botránya miatt

A Ju­ven­tus el­nöke ma­gá­hoz hí­vatta a fo­ci­sztárt az ügy ki­rob­ba­nása után.

A Ju­ven­tus el­nöke azon­nal ma­gá­hoz hí­vatta a fo­ci­sztárt az ügy ki­rob­ba­nása után.

VV Fanni-gyilkosság: elképesztő hibát követett el a rendőrség!

VV Fanni-gyilkosság: elképesztő hibát követett el a rendőrség!

Hó­na­po­kig ku­tat­ták a zsa­ruk, kié lehet egy DNS-minta, de most ki­de­rült, hogy biz­to­san nem egy fel­té­te­le­zett el­kö­ve­tőé.

Ezért vállalta a DNS-tesztet a magyar legenda

Ezért vállalta a DNS-tesztet a magyar legenda

Végre ki­de­rül az igaz­ság!

Ahogy arról a Ri­post el­ső­ként be­szá­molt, a Bi­kini front­em­bere el­dön­tötte: nyolc év után el­vé­gez­teti az apa­sági vizs­gá­la­tot. Ezért!

Családos férfi próbálta megerőszakolni a magyar futónőt

Családos férfi próbálta megerőszakolni a magyar futónőt

A 37 éves, jól szi­tu­ált férfi­ről a kör­nyé­ken senki nem gon­dolta volna, hogy képes lenne bár­ki­nek ár­tani.

A 37 éves, jól szi­tu­ált férfi­ről a kör­nyé­ken senki nem gon­dolta volna, hogy képes lenne bár­ki­nek ár­tani.

Óriási bejelentés: D. Nagy Lajos vállalja a DNS-tesztet

Óriási bejelentés: D. Nagy Lajos vállalja a DNS-tesztet

Ha­ma­ro­san véget érhet a nyolc éve tartó rém­álom a le­gen­dás ze­nész szá­mára. El­dön­tötte, min­tát ad, hogy ki­de­rül­jön végre, Ba­lázs nem az ő fia.

Ha­ma­ro­san véget érhet a nyolc éve tartó rém­álom a le­gen­dás ze­nész szá­mára. El­dön­tötte, min­tát ad, hogy ki­de­rül­jön végre, Ba­lázs nem az ő fia. Így végre ki­de­rül­het az igaz­ság, amely las­san már fél Ma­gyar­or­szá­got fog­lal­koz­tatja. Vajon mi lesz az ered­mény?

Nincs jól Majka: újra üzent Curtisnek

Nincs jól Majka: újra üzent Curtisnek

Ins­tag­ram-ol­da­lára tett ki egy so­kat­mondó be­jegy­zést.

A bot­rány ki­rob­ba­nása óta közel két hónap telt el, de a két­gyer­me­kes sztárapu­kát még min­dig meg­vi­se­lik a tör­tén­tek.

Félholtra verte az apa a tanárt, aki molesztálta lányát - sokkoló videó

Félholtra verte az apa a tanárt, aki molesztálta lányát - sokkoló videó

Mind­össze né­hány má­sod­perc alatt olyan erő­vel tá­madt a ta­nárra a férfi, mint egy tor­nádó.

Kiakadtak az anyukák: megtudták, mit kéne tenni minden 5 év feletti gyereknek

Kiakadtak az anyukák: megtudták, mit kéne tenni minden 5 év feletti gyereknek

Nagy vitát ka­vart egy be­jegy­zés, és anyu­kák tö­me­gei üt­köz­te­tik róla a vé­le­mé­nyü­ket.

Nemierőszak-botrány: Ronaldo excsaja is megmondta a magáét

Nemierőszak-botrány: Ronaldo excsaja is megmondta a magáét

Ne­re­ida Gall­ardo meg­védte a sztárt.

Ne­re­ida Gall­ardo sze­rint a sztár­fo­cista tal­pig úri­em­ber, aki a légy­nek sem tudna ár­tani. Ha kell, a bí­ró­sá­gon is kiáll mel­lette.

Megmentik szerelmüket: Nagy bejelentést tett Pintér Tibor szerelme

Megmentik szerelmüket: Nagy bejelentést tett Pintér Tibor szerelme

Bár az utóbbi hetek ese­mé­nyei után sokan gon­dol­hat­ják, hogy kap­cso­la­tuk ha­lálra van ítélve, a fi­a­tal lány nem így látja.

Külföldre menekült a botrány elől Fluor Tomi

Külföldre menekült a botrány elől Fluor Tomi

Por­tu­gá­li­ába uta­zott.

A Well­hello front­em­bere Por­tu­gá­li­ába uta­zott, mi­köz­ben itt­hon éppen da­ra­bokra hul­lik a ze­ne­kara, és rend­őr­ségi fel­je­len­tést tett el­lene a volt sza­xo­fo­nosa.

Rendőrségi botrány a Wellhellóban: Megszólalt Fluor Tomi

Rendőrségi botrány a Wellhellóban: Megszólalt Fluor Tomi

Hatan lép­tek ki az egyik leg­nép­sze­rűbb ma­gyar ze­ne­kar­ból, a sza­xo­fo­nos fel­je­len­tést is tett a rend­őr­sé­gen.

Hatan lép­tek ki a ma­gyar ze­ne­kar­ból, a sza­xo­fo­nos fel­je­len­tést is tett a rend­őr­sé­gen.

Brutális, mit műveltek a diákok egy holttesttel - óriási a botrány!

Brutális, mit műveltek a diákok egy holttesttel - óriási a botrány!

El­ké­pesztő, ami tör­tént. És fel sem lehet fogni, mi ve­ze­tett ide.

El­ké­pesztő, ami tör­tént. És fel sem lehet fogni, mi ve­ze­tett ide.

Ez már gusztustalan: Így káromkodnak a neten Kulka nevében

Ez már gusztustalan: Így káromkodnak a neten Kulka nevében

Az íz­lés­te­len­ség­nek is van egy ha­tára!

Az íz­lés­te­len­ség­nek is van egy ha­tára, amit Kulka János ne­vé­ben ala­po­san át is lép na­ponta egy is­me­ret­len Fa­ce­book fel­hasz­náló.

Családi botrány: Cicciolina kitagadta bátyját

Családi botrány: Cicciolina kitagadta bátyját

Az egy­kori por­nó­sztár be­pi­pult.

Az egy­kori por­nó­sztár ék­te­len ha­ragra ger­jedt és dü­hé­ben el­dön­tötte, soha többé nem tartja test­vé­ré­nek a báty­ját.

Durván nekimentek Majkának a nézők, nagyon mérgesek rá

Durván nekimentek Majkának a nézők, nagyon mérgesek rá

A Sz­tár­ban Sztár zsű­ri­tag­já­nak pon­to­zási mód­sze­ré­vel egy­ál­ta­lán nem elé­ge­det­tek a nézők, dühös le­ve­le­ket írtak neki.

A Sz­tár­ban Sztár zsű­ri­tag­já­nak pon­to­zási mód­sze­ré­vel egy­ál­ta­lán nem elé­ge­det­tek a nézők, dühös le­ve­le­ket írtak neki.

Hatalmas férfiasság bukkant fel a népszerű sorozatban, dagad a botrány

Hatalmas férfiasság bukkant fel a népszerű sorozatban, dagad a botrány

El­sőre nem is szúrt sze­met, hogy mi je­lent meg vá­rat­la­nul, de né­hány szem­fü­les ra­jongó elég hamar ész­re­vette.

Ronaldo miatt robbant ki újabb botrány

Botrány: megalázták a Ronaldót nemi erőszakkal vádoló nőket

Bi­zarr kek­szek ke­rül­tek pi­acra.

Egy ang­liai ká­vé­zó­ban na­gyon bi­zarr kek­sze­ket ké­szí­tet­tek, a tu­laj­do­nos­nak emi­att elég sokat kel­lett ma­gya­ráz­kod­nia.

Kiderült, mitől retteg Hujber Ferenc volt felesége

Kiderült, mitől retteg Hujber Ferenc volt felesége

A szí­nész egy ideje Ang­li­á­ban él, ám ami­kor ha­za­lá­to­gat Ma­gyar­or­szágra, a gyer­me­keit csak szi­gorú fel­té­te­lek mel­lett lát­hatja.

A szí­nész egy ideje Ang­li­á­ban él, ám ami­kor ha­za­lá­to­gat Ma­gyar­or­szágra, a gyer­me­keit csak szi­gorú fel­té­te­lek mel­lett lát­hatja.

Felháborító: Így élnek vissza Kulka János nevével

Felháborító: Így élnek vissza Kulka János nevével

A szí­nész­nek fo­galma sincs róla, hogy va­laki a ne­vé­ben ír szív­szo­rító posz­to­kat a kö­zös­ségi ol­da­lon. Ez tény­leg fel­ka­varó.

A Kos­suth- és Já­szai Mari-díjas szí­nész­nek fo­galma sincs róla, hogy va­laki a ne­vé­ben ír szív­szo­rító posz­to­kat a kö­zös­ségi ol­da­lon. Ez tény­leg fel­ka­varó. Vajon ki és leg­fő­képp miért él vissza a kö­zel­múlt­ban agy­vér­zést ka­pott ér­de­mes és ki­váló mű­vész ne­vé­vel, fény­ké­pe­i­vel?!

Botrányos dolgokat mondott Meghan féltestvére, ő másképp emlékszik a múltra

Botrányos dolgokat mondott Meghan féltestvére, ő másképp emlékszik a múltra

Sa­mantha sze­rint Harry her­cegék el­tit­kol­nak egy fon­tos ta­lál­ko­zót.

Sa­mantha sze­rint Harry her­cegék el­tit­kol­nak egy fon­tos ta­lál­ko­zót.

Durva vádak, kitálalt a volt feleség: ezt mondta Gregor Bernadettékről!

Durva vádak, kitálalt a volt feleség: ezt mondta Gregor Bernadettékről!

A szí­nésznő és volt férje, Szar­vas At­tila nem­ré­gi­ben, tel­jes ti­tok­ban vál­tak el, ám most ki­de­rült, hogy nem volt za­var­ta­lan a búcsú.

Botrány a levegőben: durván beszólt Berkinek Hódi Pamela

Botrány a levegőben: durván beszólt Berkinek Hódi Pamela

Vajon mit szól hozzá?

A ka­me­rák előtt szúrt oda az izom­ce­leb­nek. Vajon mit szól hozzá?

Minisztériumi tisztviselőt vertek a sztárfocisták

Minisztériumi tisztviselőt vertek a sztárfocisták

Kór­házba ke­rül­tek az ál­do­za­taik.

Rosszba kö­töt­tek bele. Kór­házba ke­rült az orosz vá­lo­ga­tott já­té­ko­sok és cim­bo­ráik mind­két ál­do­zata.

Macron a börtönben láthatja legközelebb új barátját

Macron a börtönben láthatja legközelebb új barátját

Em­ma­nuel Mac­ron Kis-An­til­lá­kon tett lá­to­ga­tá­sá­ból ha­tal­mas bot­rány lett Fran­cia­or­szág­ban.

Em­ma­nuel Mac­ron Kis-An­til­lá­kon tett lá­to­ga­tá­sá­ból ha­tal­mas bot­rány lett Fran­cia­or­szág­ban.

Elképesztő videó került elő a hétvége botrányhőséről

Elképesztő videó került elő a hétvége botrányhőséről

Gye­rek­ként bir­kó­zott egy med­vé­vel.

Nur­ma­go­me­dov ki­lenc éves ko­rá­ban le­állt bir­kózni egy med­vé­vel, erről pedig bi­zo­nyí­ték is ké­szült. Ezt látva nem csoda, hogy órási erő szo­rult belé.

Ízekre szedi a net ezt a nőt - nem hiszed el, mit tett a pasijával

Ízekre szedi a net ezt a nőt - nem hiszed el, mit tett a pasijával

Ennél el­ké­pesz­tőbb uta­sí­tá­so­kat még nem is lát­tunk. Olyan lis­tát ka­pott a férfi, hogy a fal adja a má­si­kat!

Anális erőszak: Cristiano Ronaldo tudja, ki akarja tönkretenni

Anális erőszak: Cristiano Ronaldo tudja, ki akarja tönkretenni

A por­tu­gál sztár­fo­cista a Real Mad­rid el­nö­kére gya­nak­szik.

A por­tu­gál sztár­fo­cista arra gya­nak­szik, hogy a Real Mad­rid el­nöke bosszút akar állni rajta.

Dagad a botrány: Hamis hírekkel járatják le a magyar sztárokat

Dagad a botrány: Hamis hírekkel járatják le a magyar sztárokat

Az in­ter­net ha­tal­mát ma már senki nem vi­tat­hatja...

Az in­ter­net ha­tal­mát ma már senki nem vi­tat­hatja, hi­szen egy-egy hír pil­la­na­tok alatt képes el­ter­jedni.

Botrány élő adásban, trágár szavakkal hagyta ott Tenyát a barátnője!

Botrány élő adásban, trágár szavakkal hagyta ott Tenyát a barátnője!

A Mokka szer­dai adá­sá­ban csak úgy forr­tak az in­du­la­tok Pin­tér Tibor és 23 évvel fi­a­ta­labb sze­relme kö­zött.

Kamerák előtt ugrott össze exével Bochkor Gábor

Kamerák előtt ugrott össze exével Bochkor Gábor

Rossz lóra tett Bochi...

Rossz lóra tett Bochi, ami­kor meg­pró­bálta el­vic­celni azt a témát, ami­ben egy­kori ked­vese vas­ta­gon érin­tett. Erre nem szá­mí­tott.

Itt a hét botránya: Pintér Tibor élő adásban alázta meg barátnőjét

Itt a hét botránya: Pintér Tibor élő adásban alázta meg barátnőjét

Tenya a teg­napi nyílt színi fa..ozás után vissza­vá­gott Fri­dá­nak.

Tenya a teg­napi nyílt színi fa..ozás után ke­mé­nyen vissza­vá­gott Fri­dá­nak. Ilyet ember még nem mon­dott rá­di­ó­ban!

Botrány, fejen dobták a magyar csatárt a rangadón

Botrány, fejen dobták a magyar csatárt a rangadón

Saj­nos nem ma­radt el a bot­rány a fut­ball­rang­adón. A szur­ko­lók miatt sé­rült meg a ma­gyar lab­da­rúgó.

Saj­nos nem ma­radt el a bot­rány a fut­ball­rang­adón. A szur­ko­lók miatt sé­rült meg a ma­gyar lab­da­rúgó.

Botrány, a rendőrség szakította félbe a magyar énekes koncertjét

Botrány, a rendőrség szakította félbe a magyar énekes koncertjét

Hi­he­tet­len ami tör­tént, egyet­len ember miatt kel­lett rend­őrt hívni a kon­cer­ten.

Curtis félreérthetetlen üzenetet küldött Majkának

Curtis félreérthetetlen üzenetet küldött Majkának

Cur­tis nem könnyíti meg a dol­gát.

Már egy ideje nehéz éj­sza­kái le­het­nek Maj­ká­nak, és az is biz­tos, hogy Cur­tis nem könnyíti meg a dol­gát.

Újabb merész húzás a WizzAirtől: nevetséges, miért büntették a nyugdíjas nőt

Újabb merész húzás a WizzAirtől: nevetséges, miért büntették a nyugdíjas nőt

Elege lett a WizzAir­ből.

A 70 éves Föl­des Gab­ri­el­lá­nak elege lett a WizzAir­ből. A nyug­dí­jas nő azt mondja, olyan mond­va­csi­nált okok­ból bün­tet­ték meg több­ször is, hogy soha töb­bet nem uta­zik a lé­gi­tár­sa­ság­gal...

Gégére támadt a reptéren balhézó elvonószökevény

Gégére támadt a reptéren balhézó elvonószökevény

Egyre lej­jebb süllyed a vi­lág­sztár. Egyik drog­kli­ni­ká­ról a má­sikra tar­tott, ami­kor el­vesz­tette a fejét.

Egyre lej­jebb süllyed a vi­lág­sztár. Éppen egyik drog­kli­ni­ká­ról a má­sikra tar­tott, ami­kor el­vesz­tette a fejét. Nem ez az első fel­je­len­tés el­lene testi sér­tés miatt.

Botrány: Szabó Dóra durván beszólt Árpa Attilának

Botrány: Szabó Dóra durván beszólt Árpa Attilának

Egy­más­nak fe­szül­tek a ka­me­rák előtt.

Egy­más­nak fe­szül­tek a ka­me­rák előtt. Ment az adok kapok.

Botrány, teljes káosz alakult ki Terence Hill budapesti látogatásán

Botrány, teljes káosz alakult ki Terence Hill budapesti látogatásán

Jog­gal há­bo­rog­nak a ra­jon­gók.

Jog­gal há­bo­rog­nak a ra­jon­gók a szer­ve­zés miatt! Sokan közös pa­nasz­té­telt sür­get­nek!

Durván bepánikolt a terhes nő: döglött patkányt talált a levesében!

Durván bepánikolt a terhes nő: patkányt talált a levesében! VIDEÓ

Senki sem kí­vánja azt az él­ményt, amit ez a nő élt át a kínai ét­te­rem­ben. S ahogy a pa­nasz után bán­tak vele!

Tóth Gabi csúnyán kiakadt: Megalázó összeget kapott

Tóth Gabi csúnyán kiakadt: Megalázó összeget kapott

Az éne­kesnő né­mi­leg jog­gal bo­rult ki, hi­szen biz­to­san nem erre szá­mí­tott. Nem hi­szed el, mennyit ért a mun­kája!

Az éne­kesnő né­mi­leg jog­gal bo­rult ki, hi­szen biz­to­san nem erre szá­mí­tott. Nem hi­szed el, mennyit ért a mun­kája!

Kínos kokainbotrány: durva, mit üzent Majkának Curtis

Kínos kokainbotrány: durva, mit üzent Majkának Curtis

Végre meg­szó­lalt.

Egy hó­nap­nyi hall­ga­tás után meg­szó­lalt Cur­tis, aki el­mondta, mit gon­dol Maj­ká­ról.

Botrány a boltban: perverz jelenetet rögzített a kamera egy férfiról

Botrány a boltban: perverz jelenetet rögzített a kamera egy férfiról

Haj­me­resztő eset tör­tént, a dol­go­zók tel­je­sen ki­akad­tak a férfi vá­sár­lóra, ami tel­jes­ség­gel ért­hető.

Nagyon kínos: edzője csinált hülyét Serena Williamsből

Nagyon kínos: edzője csinált hülyét Serena Williamsből

Az ame­ri­kai sztár a US Open dön­tő­jé­ben csa­pott ha­tal­mas bal­hét, az ügy most vá­rat­lan for­du­la­tot vett.

Az ame­ri­kai sztár a US Open dön­tő­jé­ben csa­pott ha­tal­mas bal­hét, az ügy most for­du­la­tot vett.

Botrány a tévéstúdióban: élő adásban alázta meg feleségét a sportoló

Botrány a tévéstúdióban: élő adásban alázta meg feleségét a sportoló

A ko­sa­ras azzal kér­ke­dett, hány nővel csalta meg a fe­le­sé­gét.

A ko­sa­ras azzal kér­ke­dett, hány nővel csalta meg a fe­le­sé­gét - mi­köz­ben a nő ott ült mel­lette.

Óriási vihart kavart ez a fotó: Kitört a ducimodellbotrány

Óriási vihart kavart ez a fotó: Kitört a ducimodellbotrány

Na­po­kig be­széd­téma volt a té­vé­ben.

Nem akt­fotó, és még csak nem is íz­lés­te­len, sőt: diszk­ré­ten szexi, profi fel­vé­tel. Mégis úgy ki­verte a biz­to­sí­té­kot, hogy na­po­kig be­széd­téma volt a té­vé­ben.

Sokkot kapott a nő, amikor meglátta, mit művelt apja a Facebookon!

Sokkot kapott a nő, amikor meglátta, mit művelt apja a Facebookon!

Tel­je­sen ki­akadt egy anyuka, ami­kor egy vé­let­len foly­tán meg­látta apja egyik kom­ment­jét.

Hatalmas fordulat: Megszólalt Weisz Fanni első vőlegénye

Hatalmas fordulat: Megszólalt Weisz Fanni első vőlegénye

Las­san két éve tart a há­ború Weisz Fanni és anyja, Lé­ránt Ágnes kö­zött. Most azon­ban, elő­ke­rült va­laki a múlt­ból, aki rá­vi­lá­gít­hat dol­gokra.

Las­san két éve tart a há­ború Weisz Fanni és anyja, Lé­ránt Ágnes kö­zött. Most azon­ban, elő­ke­rült va­laki a múlt­ból, aki rá­vi­lá­gít­hat dol­gokra.

Havas Henrik kipakolt: Friderikusz idegileg tönkretette Claudiát

Havas Henrik kipakolt: Friderikusz idegileg tönkretette Claudiát

Havas Henrik kipakolt: Friderikusz idegileg tönkretette Claudiát

A két tévés le­gen­dá­nak sosem si­ke­rült el­mé­lyí­teni kap­cso­la­tát, és ez a lépés sem viszi őket kö­ze­lebb egy­más­hoz.

A két tévés le­gen­dá­nak sosem si­ke­rült el­mé­lyí­teni kap­cso­la­tát.

Folytatódik a háború: vérlázító dolgot állít vejéről Weisz Fanni anyja!

Folytatódik a háború: vérlázító dolgot állít vejéről Weisz Fanni anyja!

Az asszony ál­lítja, több olyan tü­ne­tet is fel­fe­de­zett a vején, ame­lyek egy durva sze­mé­lyi­ség­za­var jelei.

Nőverési botrány: Weisz Fanni férje reagált a vádakra

Nőverési botrány: Weisz Fanni férje reagált a vádakra

A fi­a­tal pár­nak elege lett.

A fi­a­tal pár­nak elege van az őket ért tá­ma­dá­sok­ból, végre sze­ret­nék ki­él­vezni a há­zas­éle­tet ahe­lyett, hogy min­den­nap va­la­mi­lyen hamis ál­lí­tást cá­fol­nak meg.

Elborult az agya Serena Williamsnek, óriási botrányt rendezett a pályán

Elborult az agya Serena Williamsnek, óriási botrányt rendezett a pályán

A 36 éves ame­ri­kai te­ni­szező ha­zug­nak és csa­ló­nak ne­vezte a bírót.

A 36 éves ame­ri­kai te­ni­szező ha­zug­nak és csa­ló­nak ne­vezte a bírót. Végül el­ve­szí­tette a US Open dön­tő­jét.

Till Attila kiáll Majka mellett: Ezt üzente Curtisnek

Till Attila kiáll Majka mellett: Ezt üzente Curtisnek

Til­lá­nak elege lett, ke­mény sza­vak­kal iga­zí­totta el az in­ter­ne­tes kom­men­te­lő­ket.

Til­lá­nak elege lett, ke­mény sza­vak­kal iga­zí­totta el az in­ter­ne­tes kom­men­te­lő­ket.

Ennél már nincs lejjebb: Elképesztő, amit exmenyéről állít Pécsi Ildikó

Ennél már nincs lejjebb: Elképesztő, amit exmenyéről állít Pécsi Ildikó

Las­san tel­je­sen kö­vet­he­tet­lenné, mi több ér­tel­met­lenné válik a szí­nésznő és fia volt fel­sége kö­zött zajló há­ború.

Aljas módon uszít Weisz Fanni anyja: döbbenet, hogy mire vetemedett!

Aljas módon uszít Weisz Fanni anyja: döbbenet, hogy mire vetemedett!

Lé­ránt Ágnes to­vább foly­tatja a küz­del­mét a lá­nyá­ért: ez­út­tal Fanni egyik leg­jobb ba­rát­nő­jé­vel lá­to­ga­tott el a Mok­kába, így pró­bálva bi­zo­nyí­tani az iga­zát.

Üzent a rajongóknak a családi botrány után Weisz Fanni!

Üzent a rajongóknak a családi botrány után Weisz Fanni!

Tiszta vizet ön­tött a po­hárba.

A mo­dell eddig nem iga­zán re­a­gált az édes­anyja ál­lí­tá­sa­ira, ám a keddi Mok­ká­ban végre tiszta vizet ön­tött a po­hárba. Ez­után a tá­mo­ga­tó­i­nak is üzent.

Melyikük lesz ott? Együtt lépne fel Majka és Curtis a Budapest Parkban

Melyikük lesz ott? Együtt lépne fel Majka és Curtis a Budapest Parkban

Ven­dég­ként el­vi­leg mind­ket­ten szín­padra lép­nek a Kar­tel nagy­sza­bású bu­li­ján, szep­tem­ber 27-én.

Újabb ismert embert bosszant Rékasi Károly őrült zaklatója!

Újabb ismert embert bosszant Rékasi Károly őrült zaklatója!

Ismét fel­buk­kant a fur­csa nő.

Ismét fel­buk­kant az a nő, aki ko­ráb­ban több is­mert ma­gyar hí­res­sé­get, köz­tük Ré­kasi Ká­rolyt és Pel­ler Ká­rolyt is zak­latta. Az il­lető nem ismer le­he­tet­lent, most egy másik is­mert sze­mé­lyi­sé­get pro­vo­kál, és úgy tűnik, ezt min­den jogi kö­vet­kez­mény nél­kül meg is te­heti.

Ez vérlázító, hónapok óta jogosítvány nélkül vezet Alekosz!

Ez vérlázító, hónapok óta jogosítvány nélkül vezet Alekosz!

Úgy érzi, tör­vé­nyen felül áll, most újabb hú­zá­sá­val be­bi­zo­nyí­totta, hogy nem tudja fel­mérni a hely­ze­tet.

Úgy érzi, tör­vé­nyen felül áll, most újabb hú­zá­sá­val be­bi­zo­nyí­totta, hogy nem tudja fel­mérni a hely­ze­tet.

Ez elképesztő, hiába a drogbotrány, egyre több pénzt keres Curtis!

Ez elképesztő, hiába a drogbotrány, egyre több pénzt keres Curtis!

Maj­ká­val való sza­kí­tása után a rap­per jobb hely­zetbe ke­rült, mint va­laha.

Maj­ká­val való sza­kí­tása után a rap­per jobb hely­zetbe ke­rült, mint va­laha.

Döbbenetes szolgáltatást kínál ez a férfi a nyílt utcán

Döbbenetes szolgáltatást kínál ez a férfi a nyílt utcán

A téma ret­tentő meg­osztó...

Több ezren meg­osz­tot­ták, sokan egyet­ér­tet­tek vele, mások fel­há­bo­rod­tak. Pedig mind­össze annyit tett, hogy kiült egy stand mögé, és ki­írta, mit ajánl...

Curtis otthon ülve is jó pénzt keres Majka dalaival

Curtis otthon ülve is jó pénzt keres Majka dalaival

Cur­tis élete leg­jobb be­fek­te­tése volt.

Cur­tis élete leg­jobb be­fek­te­tése volt, hogy évek­kel ez­előtt csat­la­ko­zott Maj­ká­hoz. Amíg a közös dalok si­ke­re­sek, nincs mitől tar­ta­nia.

Botrány a bíróságon, meglepő dolog zavarta meg a Teréz körúti robbantó tárgyalását

Botrány a bíróságon, meglepő dolog zavarta meg a Teréz körúti robbantó tárgyalását

Meg­döb­ben­tően vi­sel­ked­tek.

Bot­rá­nyo­san vi­sel­ked­tek a Teréz kör­úti rob­bantó tár­gya­lá­sán a vád­lott csa­lád­tag­jai és tá­mo­ga­tói. Azért vol­tak fel­há­bo­rodva, mert P. László Ger­gely leg­alább 15 kilót fo­gyott.

Sokkot kapott a feleség: rárontott a kukkoló szomszéd és elképesztőt tett

Sokkot kapott a feleség: rárontott a kukkoló szomszéd és elképesztőt tett

Ez a nő nem vé­let­le­nül ka­pott sok­kot. Mi sem té­rünk ma­gunk­hoz.

Min­den­ki­nek van­nak ér­de­kes tör­té­ne­tei a szom­szé­da­i­ról. De ez a nő tény­leg ki­fo­gott egy dísz­pél­dányt.

Súlyos szabályt szegett Majka: Nagy bajba kerülhet

Súlyos szabályt szegett Majka: Nagy bajba kerülhet

Majka bo­rí­totta a bilit.

Majka né­hány napja a hazai sztár­vi­lág ed­digi leg­na­gyobb drog­bi­li­jét bo­rí­totta ki, ám emi­att, a ra­jon­gók egy része is áru­ló­nak tartja.

Botrány Majka koncertjén, nem hiszed el, mit tettek a rajongók

Botrány Majka koncertjén, nem hiszed el, mit tettek a rajongók

Ha­tal­mas bulit csi­nált a rap­per és együt­tese szom­bat este a Strand Fesz­ti­vá­lon Za­már­di­ban.

Végrehajtók vitték el a bútorait, kidobhatják otthonából Bíró Icát!

Végrehajtók vitték el a bútorait, kidobhatják otthonából Bíró Icát!

Egy félig üres ház­ban, do­bo­zok kö­zött él, és így har­col iga­záért az egy­kori Metal Lady, ám nem adja fel, bízik az iga­zá­ban.

Egy félig üres ház­ban, do­bo­zok kö­zött él, és így har­col iga­záért az egy­kori Metal Lady, ám nem adja fel, bízik az iga­zá­ban.