CÍMKE: 'botrány'

Ez már sok, újabb sztárszínész keveredett durva szexbotrányba

Ez már sok, újabb sztárszínész keveredett durva szexbotrányba

Har­vey We­ins­tein le­bu­kása va­ló­sá­gos la­vi­nát in­dí­tott el vi­lág­szerte.

A hol­ly­woodi pro­du­cer, Har­vey We­ins­tein le­bu­kása va­ló­sá­gos la­vi­nát in­dí­tott el vi­lág­szerte.

Szomszédai nem akarnak emléktáblát Psota Irénnek!

Szomszédai nem akarnak emléktáblát Psota Irénnek!

A két­sze­res Kos­suth-díjas szín­mű­vésznő egy­kori ott­ho­ná­nál jár­tunk, ki­de­rült, a ház­ban el­sza­ba­dul­tak az in­du­la­tok!

A két­sze­res Kos­suth-díjas szín­mű­vésznő egy­kori ott­ho­ná­nál jár­tunk, ki­de­rült, a ház­ban el­sza­ba­dul­tak az in­du­la­tok!

Fegyverrel védi meg magát rosszakaróitól Oszter Sándor!

Fegyverrel védi meg magát rosszakaróitól Oszter Sándor!

Ren­ge­teg fe­nye­gető le­ve­let kap.

A szí­nész ren­ge­teg fe­nye­gető le­ve­let kap, ha­las­tava miatt töb­ben az éle­tére tör­né­nek.

Sosem találnád ki, kik ellen ragad fegyvert Oszter Sándor!

Sosem találnád ki, kik ellen ragad fegyvert Oszter Sándor!

A szí­nész­nek elege van abból, hogy rend­sze­re­sen fe­nye­gető le­ve­le­ket kap, és ide­ge­nek jár­kál­nak a bir­to­kára.

A szí­nész­nek elege van abból, hogy rend­sze­re­sen fe­nye­gető le­ve­le­ket kap, és ide­ge­nek jár­kál­nak a bir­to­kára.

Fél Hollywood belebukhat a molesztálási botrányba

Fél Hollywood belebukhat a molesztálási botrányba

Az, hogy ki­de­rül­tek Har­vey We­ins­tein rém­tet­tei, nem­csak a pro­du­cer kar­ri­er­jére le­het­nek vég­ze­tes kö­vet­kez­ménnyel.

Botrány, piáztak és lógtak a válogatott focisták

Botrány, piáztak és lógtak a válogatott focisták

Szé­gyen­tel­jes dol­gok de­rül­tek ki...

Szé­gyen­tel­jes dol­gok de­rül­tek ki a vi­lág­baj­noki se­lej­te­zőt kö­ve­tően. Alig­ha­nem lesz foly­ta­tása az ügy­nek.

Ennyi volt, kiveti magából Hollywood Harvey Weinsteint

Ennyi volt, kiveti magából Hollywood Harvey Weinsteint

Még a be­te­ges vágy­tól fű­tött pro­du­cer test­vére, egy­ben cég­társa is úgy fo­gal­ma­zott, hogy az aka­dé­mi­á­nak meg kell vál­nia a ké­jenc bot­rány­hős­től.

Még a be­te­ges vágy­tól fű­tött pro­du­cer test­vére, egy­ben cég­társa is úgy fo­gal­ma­zott, hogy az aka­dé­mi­á­nak meg kell vál­nia a ké­jenc bot­rány­hős­től.

Dagad a botrány: Durván egymásnak feszültek a bikinis focistanők

Dagad a botrány: Durván egymásnak feszültek a bikinis focistanők

Ami a pá­lyán zaj­lik, egé­szen bru­tá­lis.

Az ame­ri­kai foci spe­ci­á­lis ágát űzik a bi­ki­nis fo­cis­ták. Ami pedig a pá­lyán zaj­lik, egé­szen bru­tá­lis.

Csősz Bogi visszavágott! Keményen kiosztotta az őt kritizáló sztárokat!

Csősz Bogi visszavágott! Keményen kiosztotta az őt kritizáló sztárokat!

Az Apám be­ájulna című mozi egy­kori sztárja egy ter­je­del­mes be­jegy­zés­ben ment neki Dom­bi­nak és Anett­nek is. Há­ború!

Szétszedi a net ezt a lányt! Nem hiszed el, mi miatt kap sokkoló fenyegetéseket

Szétszedi a net ezt a lányt! Nem hiszed el, mi miatt kap sokkoló fenyegetéseket

Egy rek­lám okozta a nagy fel­for­du­lást. És olyan tá­ma­dásba len­dült sok kom­men­telő, hogy el sem hi­szed.

Botrány! Segítséget kér a Noé Állatotthon!

Botrány! Segítséget kér a Noé Állatotthon!

A la­kos­ság se­gít­sé­gét kéri a Noé Ál­lat­ott­hon. Az ál­lat­mentő ala­pít­vány egy egé­szen bi­zarr, el­ké­pesztő, sőt, eddig példa nél­küli eset­ről szá­molt be a kö­zös­ségi ol­da­lán.

A la­kos­ság se­gít­sé­gét kéri a Noé Ál­lat­ott­hon. Az ál­lat­mentő ala­pít­vány egy egé­szen bi­zarr, el­ké­pesztő, sőt, eddig példa nél­küli eset­ről szá­molt be a kö­zös­ségi ol­da­lán. Hét­főn dél­után négy fi­a­tal­em­ber buk­kant fel az ál­lat­ott­hon­ban, és meg­ma­gya­ráz­ha­tat­lan dol­gokra adta a fejét. A ka­me­rák min­dent rög­zí­tet­tek.

Nők ezreit akasztotta ki a botrányos életű magyar színész

Nők ezreit akasztotta ki a botrányos életű magyar színész

Huj­ber Feri a ká­bí­tó­szer nép­sze­rű­sí­tése után újabb ámok­fu­tásba kez­dett a kö­zös­ségi ol­da­lon.

Huj­ber Feri a ká­bí­tó­szer nép­sze­rű­sí­tése után újabb ámok­fu­tásba kez­dett a kö­zös­ségi ol­da­lon. Le­g­újabb posztja ez­út­tal a hűség és a sze­xu­a­li­tás té­má­ját fe­sze­geti, ami­vel ismét óri­ási la­vi­nát in­dí­tott a Va­lami Ame­rika-fil­mek­ből is is­mert, sár­mos szí­nész.

Óriási botrány lett a duci kismama erotikus fotójából

Óriási botrány lett a duci kismama erotikus fotójából

Sze­gény nő még jól fi­zető ál­lá­sát is el­vesz­tette a vő­le­gé­nyé­vel ké­szült akt miatt.

Sze­gény nő még jól fi­zető ál­lá­sát is el­vesz­tette a vő­le­gé­nyé­vel ké­szült akt­fel­vé­tel miatt. Pedig sokan po­zi­tív pél­dát lát­tak benne.

Piásan okozott botrányt a világbajnok focista

Piásan okozott botrányt a világbajnok focista

Ivós játék miatt dob­ták ki.

Egy nép­szerű ivós játék miatt dob­ták ki a cim­bo­rá­i­val együtt. Alex Mor­gan és mu­la­tozó tár­sa­sága re­pült a Dis­ney World­ből.

Kirobbant a botrány: Visszaél egy cég Rékasi Károly nevével!

Kirobbant a botrány: Visszaél egy cég Rékasi Károly nevével!

Ez nem semmi!

A szí­nész­nek épp­hogy egye­nesbe jött az élete, máris újabb bot­rány rob­ban ki kö­rü­lötte! Ez nem semmi!

Borzasztó helyzetbe került Győzike, teljesen összeroppant

Borzasztó helyzetbe került Győzike, teljesen összeroppant

Óri­ási szé­gyen­ként éli meg a dol­got.

A show­man óri­ási szé­gyen­ként éli meg, ami vele tör­tént. Egyet­len sze­mély van, aki se­gít­het neki ren­dezni az éle­tét.

Ez durva: Újabb botrány Czeizel hagyatéka körül

Ez durva: Újabb botrány Czeizel hagyatéka körül

Örö­kö­sei kö­zött nincs béke.

A híres ge­ne­ti­kus pro­fesszor több mint két éve hunyt el, de örö­kö­sei kö­zött azóta sincs béke, sem meg­ál­la­po­dás. Egy da­ra­big nem is lesz.

Botrányba fulladt az edzés, elzavarták a világbajnokot

Botrányba fulladt az edzés, elzavarták a világbajnokot

Addig fú­jol­ták, do­bál­ták, szi­dal­maz­ták Pi­quét, míg az egész spa­nyol vá­lo­ga­tott öl­tö­zőbe nem vo­nult.

Nem bo­csát­ják meg neki a tet­tét. Addig fú­jol­ták, do­bál­ták, szi­dal­maz­ták Pi­quét, míg az egész spa­nyol vá­lo­ga­tott öl­tö­zőbe vo­nult.

Túl sokat szexelt a focista, és még neki állt feljebb

Túl sokat szexelt a focista, és még neki állt feljebb

Fur­csa köz­já­ték vi­de­ója ter­jed.

Fur­csa köz­já­ték vi­de­ója ke­rült ki az in­ter­netre. A ma­gán­éle­té­ben váj­káló, trá­gár szur­ko­ló­val vi­tat­ko­zott a sztár a meccs előtt.

Óriási balhé: Visszaéltek Gombos Edina képeivel

Óriási balhé: Visszaéltek Gombos Edina képeivel

Egé­szen el­ké­pesztő az a tor­zí­tott fotó, amin Gom­bos Edina lát­ható. Ha­tal­mas bot­rány van ké­szü­lő­ben.

Egé­szen el­ké­pesztő az a tor­zí­tott fotó, amin Gom­bos Edina lát­ható és ami­vel egy nép­szerű fo­gyasz­tó­szert rek­lá­moz­nak.

Takáts Tamás a válásról: Soha nem ütöttem vissza, inkább elmenekültem!

Takáts Tamás a válásról: Soha nem ütöttem vissza, inkább elmenekültem!

A ze­nész nehéz idő­sza­kon van túl, ti­zen­két év há­zas­ság után el­vált, és egye­dül ne­veli to­vább a lá­nyát.

Adásban veszett össze a Séfek Séfe két profi szakácsa!

Adásban veszett össze a Séfek Séfe két profi szakácsa!

Nagy a fe­szült­ség a kony­há­ban.

Két­szin­tes tor­tát kel­lett egyé­ni­leg ké­szí­te­nie a ver­seny­zők­nek a Séfek Sé­fé­ben, ám egyi­kük csak eggyel lett kész.

Hihetetlen botrány a pályán: adásban ütötte le a klubtulaj a fociedzőt

Hihetetlen botrány a pályán: adásban ütötte le a klubtulaj a fociedzőt

Videó a bal­hé­ról. Vanc­zák ex­fő­nöke min­den ed­digi gaz­tet­tét alul­múlta.

Videó a svájci bal­hé­ról. Vanc­zák Vil­mos ko­rábbi fő­nöke min­den ed­digi gaz­tet­tét alul­múlta. Már nem csak edző­faló, de edző­verő is a Sion el­nöke.

Durva balhé a Séfek Séfében: Krausz Gábor hazaküldheti Rolandot!

Durva balhé a Séfek Séfében: Krausz Gábor hazaküldheti Rolandot!

A szerda esti adás­ban pat­ta­ná­sig fe­szül­tek az in­du­la­tok.

A szerda esti adás­ban pat­ta­ná­sig fe­szül­tek az in­du­la­tok, van, aki nem tud, vagy nem akar csa­pat­ban dol­gozni.

Majka durván beszólt az X-Faktornak

Majka durván beszólt az X-Faktornak

Szán­dé­ko­san ker­üték a nevét, vagy ek­ko­rát té­ved­tek?

Ma­jo­ros Péter és Cur­tis közös dala, a Be­le­ha­lok már 46 mil­lió le­töl­tés­nél jár, és szinte biz­to­san benne van az utóbbi évek tíz leg­is­mer­tebb ma­gyar szá­má­ban.

Repülés közben szexeltek az utaskísérők a pilótákkal

Repülés közben szexeltek az utaskísérők a pilótákkal, videóra vették

Ha­tal­mas a bot­rány egy német lé­gi­tár­sa­ság­nál, ami­óta elő­ke­rül­tek a fel­vé­te­lek.

Dagad a bundabotrány, három emberre csaptak le a rendőrök

Dagad a bundabotrány, három emberre csaptak le a rendőrök

A gya­nú­sí­tot­tak száma hir­te­len hat­ról ki­lencre nőtt.

A ké­zi­lab­dá­sok­nál rob­bant ki a bot­rány, a gya­nú­sí­tot­tak száma hir­te­len hat­ról ki­lencre nőtt. Egye­lőre min­denki sza­bad­lá­bon vé­de­kez­het.

Fellázadtak a vevők: megadja magát a Lidl

Fellázadtak a vevők: megadja magát a Lidl

Ma­gyar­or­szá­gon is vissza­vo­nu­lót fúj a német üz­let­lánc, bár friss ka­ta­ló­gu­suk­ban még nincs ke­reszt a görög temp­lom te­te­jén, dol­goz­nak a prob­léma meg­ol­dá­sán.

Ma­gyar­or­szá­gon is vissza­vo­nu­lót fúj a német üz­let­lánc, bár friss ka­ta­ló­gu­suk­ban még nincs ke­reszt a görög temp­lom te­te­jén, dol­goz­nak a prob­léma meg­ol­dá­sán.

Újabb nőt hagyott cserben Damu Roland! Folytatódik az ámokfutás

Újabb nőt hagyott cserben Damu Roland! Folytatódik az ámokfutás

Jo­g­erős íté­let kö­te­lezi, csak nincs egy vasa sem.

Éve­kig tör­leszt­heti adós­sá­gát Damu Ro­land, ugyanis 2,8 mil­lió fo­rint­tal tar­to­zik egy Ka­ta­lin nevű hölgy­nek.

Így reagált Janicsák Veca L.L. Junior kiakadására

Így reagált Janicsák Veca L.L. Junior kiakadására

Be­szá­molt a fej­le­mé­nyek­ről.

Az éne­kesnő a ra­jon­gói Fa­ce­book-ol­da­lán szá­molt be ra­jon­gó­i­nak a fej­le­mé­nyek­ről.

Fokozódik a magyar érettségibotrány: fájdalmas dolgok derültek ki

Fokozódik a magyar érettségibotrány: fájdalmas dolgok derültek ki

A kor­mány­hi­va­tal lé­pé­se­ket tett a fel­há­bo­rító érett­sé­gi­ről el­hí­re­sült is­kola ellen.

Óriási sztárbotrány: L.L. Junior nekiment Janicsák Vecának

Óriási sztárbotrány: L.L. Junior nekiment Janicsák Vecának

A rap­per nem fogta vissza magát.

A rap­per nem fogta vissza magát. Egye­ne­sen meg­szé­gye­ní­tő­nek ne­vezte Veca elő­adá­sát!

Nagy baj van a híres színésszel, lábra se tudott állni

Nagy baj van a híres színésszel, lábra se tudott állni

Ál­la­pota miatt nem en­ged­ték re­pü­lőre szállni. Az em­be­rek el­ké­pedve bá­mul­ták.

Ál­la­pota miatt nem en­ged­ték re­pü­lőre szállni. Az em­be­rek el­ké­pedve bá­mul­ták, ahogy tá­mo­lyog.

Czeizel Endre fia kitálalt a családi drámáról: ez gyalázat

Czeizel Endre fia kitálalt a családi drámáról: ez gyalázat

Gábor sok min­dent más­képp lát.

Bár a ge­ne­ti­kus ha­lála után óri­ási há­ború tört ki a ha­gya­ték miatt, Cze­i­zel Gábor egész más­hogy látja a tör­tén­te­ket, mint azt sokan gon­dol­nák.

Fordulat Hujber ügyében? Schobert Norbi megtörte a csendet

Fordulat Hujber ügyében? Schobert Norbi megtörte a csendet

A drog­bot­rányba ke­ve­re­dett szí­nész talán el se hinné, mit árult el a fit­nesz­guru!

Áll a bál: kitört a botrány Nótár Mary tárgyalásán

Áll a bál: kitört a botrány Nótár Mary tárgyalásán

Még kol­lé­gája, L.L. Ju­nior is a nagy bajba ke­ve­re­dett éne­kesnő ellen val­lott.

Még kol­lé­gája, L.L. Ju­nior is a nagy bajba ke­ve­re­dett éne­kesnő ellen val­lott. Töb­ben el­ne­vet­ték ma­gu­kat a tár­gya­ló­te­rem­ben.

Hatalmas botrány, így alázta meg Puzsér ByeAlexet

Hatalmas botrány, így alázta meg Puzsér ByeAlexet

Nem bírta so­káig ma­gába foj­tani vé­le­mé­nyét Pu­zsér: újabb ma­gyar sztár­nak esett neki a Fa­ce­book-ol­da­lán.

Nem bírta so­káig ma­gába foj­tani vé­le­mé­nyét Pu­zsér: újabb ma­gyar sztár­nak esett neki a Fa­ce­book-ol­da­lán.

Botrány Rúzsa Magdi koncertje után: verekedés tört ki!

Botrány Rúzsa Magdi koncertje után: verekedés tört ki!

A buli tett­le­ges­sé­gig fa­jult.

Az éne­kesnő a ta­ta­bá­nyai Bá­nyász Na­po­kon lé­pett fel, a buli azon­ban tett­le­ges­sé­gig fa­jult.

Kiakadtak Dárdaira, sértő nyilatkozattal okozott botrányt

Kiakadtak Dárdaira, sértő nyilatkozattal okozott botrányt

Meg­gon­do­lat­la­nul be­szélt az edző.

Nagy a fel­zú­du­lás. Ki­húzta a gyu­fát a Her­tha ma­gyar edzője. Meg­gon­do­lat­la­nul be­szélt a gye­rek­ne­ve­lés­ről és a fe­le­sé­gé­vel való mun­ka­meg­osz­tás­ról.

Súlyos válság, darabokra hullhat a sztárfocista élete

Súlyos válság, darabokra hullhat a sztárfocista élete

Egyet­len rossz dön­tés ro­mokba dönt­heti Ro­o­ney éle­tét, a há­zas­sága után a kar­ri­erje is gallyra mehet.

Egyet­len rossz dön­tés ro­mokba dönt­heti Ro­o­ney éle­tét, a há­zas­sága után a kar­ri­erje is gallyra mehet.

Csak néhány virág takarja az anyaszült meztelen Hegyi Barbarát

Csak néhány virág takarja az anyaszült meztelen Hegyi Barbarát

A nép­szerű szí­nésznő, kol­lé­ga­nő­i­vel együtt állt mo­dellt egy nap­tár­hoz.

A nép­szerű szí­nésznő, kol­lé­ga­nő­i­vel együtt állt mo­dellt egy nap­tár­hoz.

Dárdai botrányt okozott, miatta lázadnak a Balatonon

Dárdai botrányt okozott, miatta lázadnak a Balatonon

A lakók sze­rint a Her­tha Ber­lin ve­ze­tő­edzője le­zár­atta ma­gá­nak a sza­bad­strand egy ré­szét.

Megint élő adásban alázott Bochkor Gábor

Megint élő adásban alázott Bochkor Gábor

Kol­lé­gá­juk, Valkó Esz­ter 67 éves édes­any­ján, Mag­din "vic­ce­lőd­tek".

Kol­lé­gá­juk, Valkó Esz­ter 67 éves édes­any­ján, Mag­din "vic­ce­lőd­tek".

Óriási botrányt okozott a magamutogató sztáranyuka fotója

Óriási botrányt okozott a magamutogató sztáranyuka fotója

Kim Kar­das­hi­an­nak ez­út­tal le sem kel­lett vet­kőz­nie.

Kim Kar­das­hi­an­nak ez­út­tal le sem kel­lett vet­kőz­nie, hogy ez­re­ket há­bo­rít­son fel az in­ter­ne­ten.

Botrány botrány hátán: dühös Cristiano Ronaldo érkezik Budapestre

Botrány botrány hátán: dühös Cristiano Ronaldo érkezik Budapestre

Zűrös hó­na­po­kat él az Eu­rópa-baj­nok por­tu­gá­lok vi­lág­klasszisa.

Ez jól is, de rosszul is el­sül­het. Zűrös hó­na­po­kat él az Eu­rópa-baj­nok por­tu­gá­lok vi­lág­klasszisa.

Meztelenkedő modell okozott botrányt a repülőgépen

Meztelenkedő modell okozott botrányt a repülőgépen

Túl nagy fe­ne­ket ke­rí­tet­tek az ügy­nek? Azóta is füs­tö­lög a sztár­spor­toló kacér sze­relme.

Túl nagy fe­ne­ket ke­rí­tet­tek az ügy­nek? Azóta is füs­tö­lög a sztár­spor­toló kacér sze­relme.

Dagad a botrány: Hajós András nem kell a TV2-nek!

Dagad a botrány: Hajós András nem kell a TV2-nek!

A hu­mo­rista ki­aka­dá­sát nem értik!

A hu­mo­rista ki­aka­dá­sát nem érti a csa­torna! Sze­rin­tük vissza­mon­dani csak olyan fel­ada­tot lehet, amire fel is kér­tek va­la­kit.

Dagad a botrány: Ismét feljelentették Kozsot!

Dagad a botrány: Ismét feljelentették Kozsot!

Vajon kinek van igaza?

Most éppen egy régi ba­rát­nője je­len­tette fel a ze­nészt egy zűrös üz­leti ügy miatt. Vajon kinek van igaza?

Fellázadtak a gimnázium tanulói az igazgató szexista intézkedése miatt

Fellázadtak a gimnázium tanulói az igazgató szexista intézkedése miatt

Bi­zarr, de ha­tá­sos akció. Hi­he­tet­len össze­tar­tás­ról tet­tek ta­nú­bi­zony­sá­got a gim­ná­zi­um­ban ta­nuló fiúk.

Áll a bál: nyilvánosan esett egymásnak a két magyar sztárénekes

Áll a bál: nyilvánosan esett egymásnak a két magyar sztárénekes

Ha­tal­mas vita rob­bant ki.

Ha­tal­mas vita rob­bant ki. Erre még a ba­rát­sá­guk is rá­me­het!

Drogtanyává változott Hujber Ferenc Facebook-oldala!

Drogtanyává változott Hujber Ferenc Facebook-oldala!

A szí­nész ra­jon­gói szinte egy­más­sal ver­sen­ge­nek azért, hogy el­me­sél­hes­sék, mi­lyen til­tott sze­rek­kel élnek.

A szí­nész ra­jon­gói szinte egy­más­sal ver­sen­ge­nek azért, hogy el­me­sél­hes­sék, mi­lyen til­tott sze­rek­kel élnek.

Újabb világsztárok szexképei kerültek elő!

Újabb világsztárok szexképei kerültek elő!

Nem áll­nak le a ha­cke­rek.

Úgy tűnik, a ha­cke­rek to­vábbra sem al­sza­nak és újabb vi­lág­sztá­rok pri­vát szex­ké­pe­ire tet­ték rá a ke­zü­ket. Akad­nak újak a pórul jár­tak lis­tá­ján...

Kiverte a biztosítékot a magazin, a modellek képein háborog a világ

Kiverte a biztosítékot a magazin, a modellek képein háborog a világ

Me­ré­szen dön­tött a Vogue Ara­bia, ami­kor Bella Ha­di­dot vá­lasz­totta a szep­tem­beri cím­lapra.

Most érkezett: rémisztő dolgok szivárogtak ki Rihanna múltjáról

Most érkezett: rémisztő dolgok szivárogtak ki Rihanna múltjáról

Hosszú évek után meg­szó­lalt az éne­kesnő exe.

Hosszú évek után meg­szó­lalt az éne­kesnő exe. Val­lo­mása nagy port ka­vart.

Botrányos jelenet a közértben, jól megjárta szegény lány

Botrányos jelenet a közértben, jól megjárta szegény lány

Min­dent rög­zí­tett a ka­mera.

Még sze­ren­cse, hogy min­dent rög­zí­tett a bol­tocska biz­ton­sági ka­me­rája!

Fű és csomó más szer: brutális, mivel nyomta tele magát a világsztár

Fű és csomó más szer: brutális, mivel nyomta tele magát a világsztár

Nem csoda, hogy ki­ütötte magát.

Nem csoda, hogy ki­ütötte magát. Or­vosi kan­na­bisz mel­lett négy fáj­da­lom­csil­la­pító és al­tató is volt a szer­ve­ze­té­ben.

Gigabotrány! Ukrajna szállított rakéta hajtóműveket Kim Dzsongunnak?

Gigabotrány! Ukrajna szállított rakéta hajtóműveket Kim Dzsongunnak?

Az uk­rá­nok ta­gad­ják a vá­da­kat, sze­rin­tük nem ők szál­lí­tot­ták.

Az uk­rá­nok ta­gad­ják a vá­da­kat, sze­rin­tük nem ők szál­lí­tot­ták. Azt mond­ják: a New York Times ha­zu­dik és a szak­ér­tői je­len­té­sek is té­ve­sek. Alig­ha­nem rö­vi­de­sen foly­ta­tása lesz az ügy­nek.

Még rosszabb a helyzet mérgező tojás-ügyben

Még rosszabb a helyzet mérgező tojás-ügyben

Még rosszabb a helyzet mérgező tojás-ügyben

Már tíz or­szág­ban fer­tő­zött az áru.

Ro­má­ni­á­ban egy ven­dég­lá­tó­he­lyekre szánt to­jás­sár­gája szál­lít­mány­ról, Dá­ni­á­ban a szlo­vák eset­hez ha­son­lóan főtt to­já­sok­ról de­rült ki: egész­ségre ká­ro­sak.

Csúnyán lerángatták a nőről a bugyit a belvárosban

Csúnyán lerángatták a nőről a bugyit a belvárosban

Ez már a po­fát­lan­ság ne­to­vábbja!

Ez már a po­fát­lan­ság ne­to­vábbja! Nem csoda, hogy sze­gény asszony óri­ási düh­ro­ha­mot ka­pott!

Embertelen körülmények között koncerteznek a magyar sztárok!

Embertelen körülmények között koncerteznek a magyar sztárok!

Mi­lyen fo­gad­ta­tás várja a hazai hí­res­sé­ge­ket, ha kon­cer­tezni men­nek?

Mi­lyen fo­gad­ta­tás várja a hazai hí­res­sé­ge­ket, ha kon­cer­tezni men­nek? Ennek jár­tunk utána!

Reagált a botrányra Pásztor Anna, keményen odamondott

Reagált a botrányra Pásztor Anna, keményen odamondott

A sztár­anyu­kát bo­roz­ga­tós fo­tója miatt érték tá­ma­dá­sok.

A sztár­anyu­kát a neten ke­ringő, bo­roz­ga­tós fo­tója miatt érték tá­ma­dá­sok, ő azon­ban nem hagyta annyi­ban a dol­got. Ki­osz­totta kri­ti­ku­sait!

Óriási botrányt robbantott ki a zenész, nyolc év börtönt is kaphat!

Óriási botrányt robbantott ki a zenész, nyolc év börtönt is kaphat!

A banda kon­cer­tet adott egy fesz­ti­vá­lon.

A német tech­no­banda kon­cer­tet adott egy fesz­ti­vá­lon, ám arra nem gon­dol­tak, hogy emi­att ko­moly bün­te­tést is kap­hat­nak.

Súlyos állapotban van Pécsi Ildikó: Ez lehet a gyógyír!

Súlyos állapotban van Pécsi Ildikó: Ez lehet a gyógyír!

Fel­csil­lant a re­mény a bol­dog­ságra!

A 77 éves mű­vésznő egyre be­te­gebb a csa­lád­já­ban zajló bot­rá­nyok miatt. Most fel­csil­lant a re­mény a bol­dog­ságra!

Kínos incidens: a saját Facebookján szóltak be Oszter Alexandrának!

Kínos incidens: a saját Facebookján szóltak be Oszter Alexandrának!

A szí­nész­nő­től nem áll messze a spi­ri­tu­a­li­tás, emi­att il­lette őt ke­mény sza­vak­kal az is­me­rőse.

Ismét kiborult Alekosz, durván beszólt a FINA versenyzőinek!

Ismét kiborult Alekosz, durván beszólt a FINA versenyzőinek!

Az egy­kori va­ló­ság­show-sztár ismét kri­ti­zá­lós ked­vé­ben volt, most egy ver­seny­sza­bályba kö­tött bele.

Kitálalt a leszbikus szerető: durván összeverte őt a magyar színésznő!

Kitálalt a leszbikus szerető: durván összeverte őt a magyar színésznő!

A ti­tok­za­tos fi­a­tal lány hosszú éve­kig élt bán­tal­mazó kap­cso­lat­ban, a csa­lá­dos szí­nésznő több­ször meg­rug­dosta őt.

Kirobbant a botrány: panaszt tett az utas, összeverte egy reptéri dolgozó

Kirobbant a botrány: panaszt tett az utas, összeverte egy reptéri dolgozó

Több, mint 13 órát ké­sett a gép, ezt tette szóvá egy csa­lád­apa.

Több, mint 13 órát ké­sett a gép, ezt tette szóvá egy csa­lád­apa.

Újabb botrány: magyar utasok rekedtek a mallorcai repülőtéren

Újabb botrány: magyar utasok rekedtek a mallorcai repülőtéren

Az uta­sok cso­mag­jai már a gépen vol­tak, ami­kor kö­zöl­ték velük, még­sem jö­het­nek haza.

Erotikus fotókkal bukott le a magyar sztárapuka

Erotikus fotókkal bukott le a magyar sztárapuka

Bár­dosi Sán­dort ost­ro­mol­ják a nők.

Bár­dosi Sán­dort ost­ro­mol­ják az ide­gen nők, nem fog­lal­kozva azzal, hogy nős. Az olim­pi­kon bir­kózó leg­több­ször nem is re­a­gált a fel­ajánl­ko­zá­sokra.

Hujber eddig bírta, ide menekült szentendrei otthonából

Hujber eddig bírta, ide menekült szentendrei otthonából

A szí­nész, aki­nek bot­rá­nya­i­tól hetek óta han­gos a sajtó, hir­te­len össze­cso­ma­golt és el­köl­tö­zött fe­le­sé­gé­től.

A szí­nész, aki­nek bot­rá­nya­i­tól hetek óta han­gos a sajtó, össze­cso­ma­golt és el­köl­tö­zött fe­le­sé­gé­től.

Semmibe vették a magyar vízilabda-szurkolókat

Megalázó döntés, semmibe vették a magyar vízilabda-szurkolókat

Az ola­szok ellen bot­rá­nyo­san ve­zető orosz bírót újra rá­tet­ték a ma­gyar vá­lo­ga­tott meccsére.

Az ola­szok ellen bot­rá­nyo­san ve­zető orosz bírót újra rá­tet­ték a ma­gyar vá­lo­ga­tott meccsére.

Liz Hurleyt topless fotózta a fia, kiakadtak a rajongók

Liz Hurleyt topless fotózta a fia, kiakadtak a rajongók

Szo­ros kap­cso­lat­ban van­nak.

A gyö­nyörű angol szí­nésznő szo­ros kap­cso­la­tot ápol ti­né­dzser fi­á­val. Talán túl szo­ro­sat is.

Kínos botrány: Milliós pert indított egy étterem ellen Cicciolina!

Kínos botrány: Milliós pert indított egy étterem ellen Cicciolina!

Az egy­kori por­nó­sztár nem hitt a sze­mé­nek, ami­kor meg­látta egy hir­de­tés­ben: Cic­cio­lina néven nyílt egy ét­te­rem...

Ez a teljes igazság Kozso botrányos interjújáról

Ez a teljes igazság Kozso botrányos interjújáról

So­kak­nál ki­verte a biz­to­sí­té­kot, míg mások ér­tet­le­nül áll­tak Kozso szerda reg­geli za­va­ros té­vé­in­ter­júja előtt.

So­kak­nál ki­verte a biz­to­sí­té­kot, míg mások ér­tet­le­nül áll­tak Kozso szerda reg­geli za­va­ros té­vé­in­ter­júja előtt.

Zsarolással, fenyegetéssel vádol Gáspár Bea

Zsarolással, fenyegetéssel vádol Gáspár Bea

Bea asszony ál­lítja, a blog­ját és gasztro té­májú ol­da­lát el­ké­szítő és üze­mel­tető cég fe­nye­geti őt.

Bea asszony ál­lítja, a blog­ját és gasztro té­májú ol­da­lát el­ké­szítő és üze­mel­tető cég fe­nye­geti őt, mivel nem tudja kifi­zetni já­ran­dó­sá­gu­kat.

7 hálószobás villát kapnak a migránsok

7 hálószobás villát kapnak a migránsok

Ki­tört a bot­rány az Egye­sült Ki­rály­ság­ban!

Ha­tal­mas bot­rány tört ki az Egye­sült Ki­rály­ság­ban, mi­u­tán ki­de­rült, mi­lyen szál­lást utalt ki a bel­ügy­mi­nisz­té­rium a le­te­le­pe­dési en­ge­délyt kapó szír mig­rán­sok­nak.

Botrány robbant ki Usztics Mátyás titkos búcsúztatója körül!

Botrány robbant ki Usztics Mátyás titkos búcsúztatója körül!

Egyre dagad a bot­rány!

Áp­ri­lis 29-én hunyt el a szí­nész, a mai napig nem tudja senki a csa­lá­don kívül, hol nyug­szik Usz­tics Má­tyás. Egyre dagad a bot­rány!

Nem normális, amit a lányával művel Kim Kardashian

Nem normális, amit a lányával művel Kim Kardashian

Si­ke­rült ismét ma­gára ha­ra­gí­ta­nia a népet a ce­leb­ki­rály­nő­nek, mi­u­tán megint ki­váló anya­ként vi­sel­ke­dett.

Si­ke­rült ismét ma­gára ha­ra­gí­ta­nia a népet a ce­leb­ki­rály­nő­nek, mi­u­tán megint ki­váló anya­ként vi­sel­ke­dett.