CÍMKE: 'botrány'

Botrány, teljes káosz alakult ki Terence Hill budapesti látogatásán

Botrány, teljes káosz alakult ki Terence Hill budapesti látogatásán

Jog­gal há­bo­rog­nak a ra­jon­gók a szer­ve­zés miatt! Sokan közös pa­nasz­té­telt sür­get­nek!

FRISS HÍREK

Tóth Gabi csúnyán kiakadt: Megalázó összeget kapott

Tóth Gabi csúnyán kiakadt: Megalázó összeget kapott

Az éne­kesnő né­mi­leg jog­gal bo­rult ki, hi­szen biz­to­san nem erre szá­mí­tott. Nem hi­szed el, mennyit ért a mun­kája!

Az éne­kesnő né­mi­leg jog­gal bo­rult ki, hi­szen biz­to­san nem erre szá­mí­tott. Nem hi­szed el, mennyit ért a mun­kája!

Kínos kokainbotrány: durva, mit üzent Majkának Curtis

Kínos kokainbotrány: durva, mit üzent Majkának Curtis

Egy hó­nap­nyi hall­ga­tás után meg­szó­lalt Cur­tis, aki el­mondta, mit gon­dol Maj­ká­ról.

Egy hó­nap­nyi hall­ga­tás után meg­szó­lalt Cur­tis, aki el­mondta, mit gon­dol Maj­ká­ról.

Botrány a boltban: perverz jelenetet rögzített a kamera egy férfiról

Botrány a boltban: perverz jelenetet rögzített a kamera egy férfiról

Haj­me­resztő az eset, a dol­go­zók tel­je­sen ki­akad­tak, ami nem csoda.

Haj­me­resztő az eset, az üzlet dol­go­zói tel­je­sen ki­akad­tak, ami tel­jes­ség­gel ért­hető.

Durván bepánikolt a terhes nő: döglött patkányt talált a levesében!

Durván bepánikolt a terhes nő: patkányt talált a levesében! VIDEÓ

Senki sem kí­vánja azt az él­ményt, amit ez a nő élt át a kínai ét­te­rem­ben. S ahogy a pa­nasz után bán­tak vele!

Nagyon kínos: edzője csinált hülyét Serena Williamsből

Nagyon kínos: edzője csinált hülyét Serena Williamsből

Az ame­ri­kai sztár a US Open dön­tő­jé­ben csa­pott ha­tal­mas bal­hét, az ügy most vá­rat­lan for­du­la­tot vett.

Az ame­ri­kai sztár a US Open dön­tő­jé­ben csa­pott ha­tal­mas bal­hét, az ügy most for­du­la­tot vett.

Hatalmas fordulat: Megszólalt Weisz Fanni első vőlegénye

Hatalmas fordulat: Megszólalt Weisz Fanni első vőlegénye

Las­san két éve tart a há­ború.

Las­san két éve tart a há­ború Weisz Fanni és anyja, Lé­ránt Ágnes kö­zött.

Óriási vihart kavart ez a fotó: Kitört a ducimodellbotrány

Óriási vihart kavart ez a fotó: Kitört a ducimodellbotrány

Na­po­kig be­széd­téma volt a té­vé­ben.

Nem akt­fotó, és még csak nem is íz­lés­te­len, sőt: diszk­ré­ten szexi, profi fel­vé­tel. Mégis úgy ki­verte a biz­to­sí­té­kot, hogy na­po­kig be­széd­téma volt a té­vé­ben.

Botrány a tévéstúdióban: élő adásban alázta meg feleségét a sportoló

Botrány a tévéstúdióban: élő adásban alázta meg feleségét a sportoló

A ko­sa­ras azzal kér­ke­dett, hány nővel csalta meg a fe­le­sé­gét.

A ko­sa­ras azzal kér­ke­dett, hány nővel csalta meg a fe­le­sé­gét - mi­köz­ben a nő ott ült mel­lette.

Sokkot kapott a nő, amikor meglátta, mit művelt apja a Facebookon!

Sokkot kapott a nő, amikor meglátta, mit művelt apja a Facebookon!

Tel­je­sen ki­akadt egy anyuka. Nem csoda...

Tel­je­sen ki­akadt egy anyuka, ami­kor egy vé­let­len foly­tán meg­látta apja egyik kom­ment­jét.

Óriási botrányt rendezett a pályán Serena Williams

Elborult az agya Serena Williamsnek, óriási botrányt rendezett a pályán

Ha­zug­nak és csa­ló­nak ne­vezte a bírót.

A 36 éves ame­ri­kai te­ni­szező ha­zug­nak és csa­ló­nak ne­vezte a bírót. Végül el­ve­szí­tette a US Open dön­tő­jét.

Folytatódik a háború: vérlázító dolgot állít vejéről Weisz Fanni anyja!

Folytatódik a háború: vérlázító dolgot állít vejéről Weisz Fanni anyja!

Az asszony ál­lítja, több olyan tü­ne­tet is fel­fe­de­zett a vején, ame­lyek egy durva sze­mé­lyi­ség­za­var jelei.

Havas Henrik kipakolt: Friderikusz idegileg tönkretette Claudiát

Havas Henrik kipakolt: Friderikusz idegileg tönkretette Claudiát

Havas Henrik kipakolt: Friderikusz idegileg tönkretette Claudiát

A két tévés le­gen­dá­nak sosem si­ke­rült el­mé­lyí­teni kap­cso­la­tát.

A két tévés le­gen­dá­nak sosem si­ke­rült el­mé­lyí­teni kap­cso­la­tát, és ez a lépés sem viszi őket kö­ze­lebb egy­más­hoz.

Nőverési botrány: Weisz Fanni férje reagált a vádakra

Nőverési botrány: Weisz Fanni férje reagált a vádakra

Végre sze­ret­nék ki­él­vezni a há­zas­éle­tet ahe­lyett, hogy min­den­nap va­la­mi­lyen hamis ál­lí­tást cá­fol­nak meg.

A fi­a­tal pár­nak elege van az őket ért tá­ma­dá­sok­ból, végre sze­ret­nék ki­él­vezni a há­zas­éle­tet ahe­lyett, hogy min­den­nap va­la­mi­lyen hamis ál­lí­tást cá­fol­nak meg.

Till Attila kiáll Majka mellett: Ezt üzente Curtisnek

Till Attila kiáll Majka mellett: Ezt üzente Curtisnek

Til­lá­nak elege lett, ke­mény sza­vak­kal iga­zí­totta el az in­ter­ne­tes kom­men­te­lő­ket.

Til­lá­nak elege lett, ke­mény sza­vak­kal iga­zí­totta el az in­ter­ne­tes kom­men­te­lő­ket.

Előkerültek a papírok, hamisan vádolták adócsalással Weisz Fannit

Előkerültek a papírok, hamisan vádolták adócsalással Weisz Fannit

G. Mária az egyik na­pi­lap­ban hetek óta ál­lítja, hogy Fanni és férje adó­csaló.

Ennél már nincs lejjebb: Elképesztő, amit exmenyéről állít Pécsi Ildikó

Ennél már nincs lejjebb: Elképesztő, amit exmenyéről állít Pécsi Ildikó

Las­san tel­je­sen kö­vet­he­tet­lenné, mi több ér­tel­met­lenné válik a szí­nésznő és fia volt fel­sége kö­zött zajló há­ború.

Aljas módon uszít Weisz Fanni anyja: döbbenet, hogy mire vetemedett!

Aljas módon uszít Weisz Fanni anyja: döbbenet, hogy mire vetemedett!

Lé­ránt Ágnes to­vább foly­tatja a küz­del­mét a lá­nyá­ért: ez­út­tal Fanni egyik leg­jobb ba­rát­nő­jé­vel lá­to­ga­tott el a Mok­kába, így pró­bálva bi­zo­nyí­tani az iga­zát.

Üzent a rajongóknak a családi botrány után Weisz Fanni!

Üzent a rajongóknak a családi botrány után Weisz Fanni!

A mo­dell eddig nem iga­zán re­a­gált az édes­anyja ál­lí­tá­sa­ira, ám a keddi Mok­ká­ban végre tiszta vizet ön­tött a po­hárba.

A mo­dell eddig nem iga­zán re­a­gált az édes­anyja ál­lí­tá­sa­ira, ám a keddi Mok­ká­ban végre tiszta vizet ön­tött a po­hárba. Ez­után a tá­mo­ga­tó­i­nak is üzent.

Weisz Fannit gyámság alá akarta helyezni az anyja!

Weisz Fannit gyámság alá akarta helyezni az anyja!

Mi áll­hat a vi­szály hát­te­ré­ben?

El­ké­pesz­tően el­dur­vult Weisz Fanni és az anyja közti bot­rány. Ágnes mintha kép­te­len lenne meg­ér­teni, hogy Fanni ön­álló, fel­nőtt ember, aki si­ket­sége el­le­nére szel­le­mi­leg tel­je­sen egész­sé­ges. De mi áll­hat a vi­szály hát­te­ré­ben? A Ri­post ennek járt utána.

Újabb ismert embert bosszant Rékasi Károly őrült zaklatója!

Újabb ismert embert bosszant Rékasi Károly őrült zaklatója!

Ismét fel­buk­kant a fur­csa nő.

Ismét fel­buk­kant az a nő, aki ko­ráb­ban több is­mert ma­gyar hí­res­sé­get, köz­tük Ré­kasi Ká­rolyt és Pel­ler Ká­rolyt is zak­latta. Az il­lető nem ismer le­he­tet­lent, most egy másik is­mert sze­mé­lyi­sé­get pro­vo­kál, és úgy tűnik, ezt min­den jogi kö­vet­kez­mény nél­kül meg is te­heti.

Melyikük lesz ott? Együtt lépne fel Majka és Curtis a Budapest Parkban

Melyikük lesz ott? Együtt lépne fel Majka és Curtis a Budapest Parkban

Ven­dég­ként el­vi­leg mind­ket­ten szín­padra lép­nek a Kar­tel bu­li­ján.

Ven­dég­ként el­vi­leg mind­ket­ten szín­padra lép­nek a Kar­tel nagy­sza­bású bu­li­ján, szep­tem­ber 27-én.

Ez vérlázító, hónapok óta jogosítvány nélkül vezet Alekosz!

Ez vérlázító, hónapok óta jogosítvány nélkül vezet Alekosz!

Úgy érzi, tör­vé­nyen felül áll, most újabb hú­zá­sá­val be­bi­zo­nyí­totta, hogy nem tudja fel­mérni a hely­ze­tet.

Úgy érzi, tör­vé­nyen felül áll, most újabb hú­zá­sá­val be­bi­zo­nyí­totta, hogy nem tudja fel­mérni a hely­ze­tet.

Botrány a bíróságon, meglepő dolog zavarta meg a robbantó tárgyalását

Botrány a bíróságon, meglepő dolog zavarta meg a Teréz körúti robbantó tárgyalását

Bot­rá­nyo­san vi­sel­ked­tek a Teréz kör­úti rob­bantó tár­gya­lá­sán a vád­lott csa­lád­tag­jai.

Döbbenetes szolgáltatást kínál ez a férfi a nyílt utcán

Döbbenetes szolgáltatást kínál ez a férfi a nyílt utcán

A téma ret­tentő meg­osztó...

Több ezren meg­osz­tot­ták, sokan egyet­ér­tet­tek vele, mások fel­há­bo­rod­tak. Pedig mind­össze annyit tett, hogy kiült egy stand mögé, és ki­írta, mit ajánl...

Ez elképesztő, hiába a drogbotrány, egyre több pénzt keres Curtis!

Ez elképesztő, hiába a drogbotrány, egyre több pénzt keres Curtis!

Maj­ká­val való sza­kí­tása után a rap­per jobb hely­zetbe ke­rült, mint va­laha.

Maj­ká­val való sza­kí­tása után a rap­per jobb hely­zetbe ke­rült, mint va­laha, meg­nőtt a rek­lám­ér­téke, és ezért el­hal­moz­zák mun­kák­kal.

Curtis otthon ülve is jó pénzt keres Majka dalaival

Curtis otthon ülve is jó pénzt keres Majka dalaival

Cur­tis élete leg­jobb be­fek­te­tése volt, hogy évek­kel ez­előtt csat­la­ko­zott Maj­ká­hoz.

Cur­tis élete leg­jobb be­fek­te­tése volt, hogy évek­kel ez­előtt csat­la­ko­zott Maj­ká­hoz.

Végrehajtók vitték el a bútorait, kidobhatják otthonából Bíró Icát!

Végrehajtók vitték el a bútorait, kidobhatják otthonából Bíró Icát!

Nem adja fel, bízik az iga­zá­ban.

Egy félig üres ház­ban, do­bo­zok kö­zött él, és így har­col iga­záért az egy­kori Metal Lady, ám nem adja fel, bízik az iga­zá­ban.

Súlyos szabályt szegett Majka: Nagy bajba kerülhet

Súlyos szabályt szegett Majka: Nagy bajba kerülhet

Majka bo­rí­totta a bilit.

Majka né­hány napja a hazai sztár­vi­lág ed­digi leg­na­gyobb drog­bi­li­jét bo­rí­totta ki, ám emi­att, a ra­jon­gók egy része is áru­ló­nak tartja.

Sokkot kapott a feleség: rárontott a kukkoló szomszéd és elképesztőt tett

Sokkot kapott a feleség: rárontott a kukkoló szomszéd és elképesztőt tett

Ez a nő nem vé­let­le­nül ka­pott sok­kot. Mi sem té­rünk ma­gunk­hoz.

Min­den­ki­nek van­nak ér­de­kes tör­té­ne­tei a szom­szé­da­i­ról. De ez a nő tény­leg ki­fo­gott egy dísz­pél­dányt.

Botrány Majka koncertjén, nem hiszed el, mit tettek a rajongók

Botrány Majka koncertjén, nem hiszed el, mit tettek a rajongók

Ha­tal­mas bulit csi­nált a rap­per és együt­tese szom­bat este.

Ha­tal­mas bulit csi­nált a rap­per és együt­tese szom­bat este a Strand Fesz­ti­vá­lon, Za­már­di­ban. A tö­meg­ben azon­ban vol­tak olya­nok, akik nem­tet­szé­sü­ket fe­jez­ték, ami­ért a rap­per ki­te­re­gette Cur­tis drog­prob­lé­máit.

Tovább gyűrűzik a botrány, legendánk is beleszállt a teniszszövetségbe

Tovább gyűrűzik a botrány, legendánk is beleszállt a teniszszövetségbe

Te­mes­vári And­rea is ki­adott egy köz­le­ményt.

Fu­cso­vics Marci és Babos Timi után Te­mes­vári And­rea is ki­adott egy köz­le­ményt.

Megszólal a szakember: Ez vezetett a Majka-Curtis botrányhoz

Megszólal a szakember: Ez vezetett a Majka-Curtis botrányhoz

Napok óta más­ról sem szól­nak a hírek, csak a két rap­per sza­kí­tá­sá­ról. De mi is áll­ha­tott a hát­tér­ben? Itt a vá­lasz!

Kitört a botrány: a kamerák előtt kezdte el fojtogatni barátnőjét az énekes

Kitört a botrány: a kamerák előtt kezdte el fojtogatni barátnőjét az énekes

Hiába a fel­vé­te­lek, az éne­kes még min­dig ta­gadja, hogy kezet emelt volna a ba­rát­nő­jére.

Vajon miről hallgat a drogbotrányba keveredett Curtis?

Vajon miről hallgat a drogbotrányba keveredett Curtis?

Nem csi­tul a Majka-Cur­tis bot­rány.

Nem csi­tul a Majka-Cur­tis bot­rány, így vár­ható, hogy előbb-utóbb a dro­go­zás­sal meg­vá­dolt és ki­do­bott rap­per is ki­nyitja a szá­ját.

Áll a bál: így reagált Majka üzenetére Curtis

Áll a bál: így reagált Majka üzenetére Curtis

A Fa­ce­book-ol­da­lán szó­lalt meg.

Né­hány órá­val a bot­rány ki­rob­ba­nása után a Fa­ce­book-ol­da­lán szó­lalt meg Cur­tis. Vajon sza­vai meg­nyug­tat­ják vagy sok­kol­ják a ra­jon­gó­kat?

Így reagáltak a sztárok Curtis drogbotrányára

Így reagáltak a sztárok Curtis drogbotrányára

Majka ki­rob­ban­totta az év leg­na­gyobb bot­rá­nyát.

Majka ki­rob­ban­totta az év leg­na­gyobb bot­rá­nyát. Ter­mé­sze­te­sen ha­zánk sztár­ja­i­nak is van hoz­zá­fűz­ni­va­lója a do­log­hoz... Néz­zük, ki mit mond!

Kiszivárgott egy videó Majkáék koncertjéről: ezt mondta Curtisről

Kiszivárgott egy videófelvétel Majkáék koncertjéről: ezt mondta Curtisről

Elő­ke­rült egy fel­vé­tel...

Fel­ke­rült az ini­ter­netre egy fel­vé­tel arról az omi­nó­zus es­té­ről, ami­kor Majka sza­kí­tott rap­per ba­rát­já­val, Cur­tis­szel.

Idióta rajongókra akadt ki Majka

Idióta rajongókra akadt ki Majka

Ma­jo­ros Péter nem hitt a sze­mé­nek, ami­kor...

Ma­jo­ros Péter nem hitt a sze­mé­nek, ami­kor hét­fői posztja alatt ol­vasni kezdte a kom­men­te­ket. Így re­a­gált!

Vízivásos balhé a buszon: ezt lépi a busztársaság

Vízivásos balhé a buszon: ezt lépi a busztársaság

For­du­lat a kis­lány ügyé­ben!

Hiába en­gedi a Mis­kolci Köz­le­ke­dési Vál­la­lat sza­bály­zata a víz­ivást zár­ható pa­lack­ból, mégis ki­akadt a sofőr egy kor­tyoló gye­rekre.

Kiakasztotta a netet az anyuka, mikor bevallotta, mit csinál a zuhany alatt

Kiakasztotta a netet az anyuka, mikor bevallotta, mit csinál a zuhany alatt

Óri­ási vitát ger­jesz­tett egy anyuka a neten.

Óri­ási vitát ger­jesz­tett egy anyuka a neten. Egy­más­nak ug­rot­tak az em­be­rek.

Magánéleti dráma, forrnak az indulatok Weisz Fanni családjában

Magánéleti dráma, forrnak az indulatok Weisz Fanni családjában

Már három éve dúl a há­ború, és az in­du­la­tok egyre csak fo­ko­zód­nak.

Már három éve dúl a há­ború, és az in­du­la­tok egyre csak fo­ko­zód­nak.

Ez mindenen túltesz, szörnyen kínos helyzetbe keverték Meghan hercegnét

Ez mindenen túltesz, szörnyen kínos helyzetbe keverték Meghan hercegnét

Meg­han Markle apja ál­lan­dóan fel­bor­zolja a ke­dé­lye­ket, de ez­út­tal az egész ki­rá­lyi csa­lád­nak ne­ki­ment.

Újabb botrány a Ryanairnél: nem engedték utazni az autista lányt

Újabb botrány a Ryanairnél: nem engedték a családjával utazni az autista lányt

A csa­ládi nya­ra­lás­ról men­tek volna haza, de a 13 éves au­tista lányt le­szál­lí­tot­ták a gép­ről.

Putyin táncán ámul a fél internet! Te láttad már? Videó

Putyin táncán ámul a fél internet! Te láttad már? Videó

Az orosz hír­csa­tor­nák olyan fel­vé­te­le­ket mu­tat­tak be Karin Kne­issl es­kü­vő­jé­ről, ame­lyek ko­moly fel­zú­du­lást vál­tot­tak ki.

Az orosz hír­csa­tor­nák olyan fel­vé­te­le­ket mu­tat­tak be Karin Kne­issl es­kü­vő­jé­ről, ame­lyek ko­moly fel­zú­du­lást vál­tot­tak ki.

Durva vádak: meghökkentő, mit művelt az ágyban a 32 éves színésznő

Durva vádak: meghökkentő, mit művelt az ágyban a 32 éves színésznő

Amber Heard és Depp bot­rá­nya min­den ed­di­gi­nél mé­lyebbre süllyedt.

Amber Heard és Johnny Depp bot­rá­nya min­den ed­di­gi­nél mé­lyebb szintre süllyedt.

Besokallt a királyi család, ezzel kiverte a biztosítékot Meghan apja

Besokallt a királyi család, ezzel kiverte a biztosítékot Meghan apja

Tho­mas Markle már nem so­káig ha­zu­doz­hat kö­vet­kez­mé­nyek nél­kül.

Tho­mas Markle már nem so­káig ha­zu­doz­hat a mé­di­á­ban kö­vet­kez­mé­nyek nél­kül.

Allergiabotrány Budapesten: Újabb parlagfűmezőt találtunk

Allergiabotrány Budapesten: Újabb parlagfűmezőt találtunk

A Csö­möri HÉV vo­na­lán több ki­lo­mé­te­ren ke­resz­tül virít a gyom a sínek mel­lett. A Ri­post ezt sem hagyja annyi­ban!

Teljesen kiakadt, már a könnyek sem hatják meg Meghan hercegnét

Teljesen kiakadt, már a könnyek sem hatják meg Meghan hercegnét

Elege van az ap­já­ból, még­sem ta­lál­ko­zik vele. A férfi eköz­ben ön­gyil­kos­ság­ról be­szél.

Őrült rajongók zaklatják a sztárokat!

Őrült rajongók zaklatják a sztárokat!

Nem ritka, hogy egy ember rög­esz­mé­jévé válik egy köz­is­mert hí­res­ség.

Ma­nap­ság saj­nos nem ritka, hogy egy za­vart el­méjű ember rög­esz­mé­jévé válik egy köz­is­mert hí­res­ség.

Ez már kellemetlen, durva dolgot állít édesanyjáról Weisz Fanni

Ez már kellemetlen, durva dolgot állít édesanyjáról Weisz Fanni

A csi­nos mo­dell ha­ma­ro­san férj­hez megy, ám egy véget nem érő csa­ládi há­ború be­ár­nyé­kolja a bol­dog ké­szü­lő­dést.

Drog, börtön és verés: elképesztő vallomás a világsztár sportolótól

Drog, börtön és verés: durva vallomás a sztársportolótól

Innen már csak föl­felé vezet az út? Jan Ull­rich egy­szer már pad­lóra ke­rült, de most még ne­he­zebb a hely­zete.

Innen már nincs lej­jebb? Jan Ull­rich egy­szer már pad­lóra ke­rült, de most még ne­he­zebb a hely­zete.

Kitálalt Weisz Fanni édesanyja: durva, mit mondott neki Hajmásy Péter

Kitálalt Weisz Fanni édesanyja: durva, mit mondott neki Hajmásy Péter

Ágnes tel­je­sen két­ség­be­esett, úgy dön­tött, min­dent el­mond arról, amit a nyil­vá­nos­ság eddig nem tud­ha­tott.

Dúl a családi háború: Üzent édesanyjának Weisz Fanni

Dúl a családi háború: Üzent édesanyjának Weisz Fanni

So­kat­mondó fo­tó­val és üze­net­tel re­a­gált a gyö­nyörű, siket mo­dell a vá­dakra.

So­kat­mondó fo­tó­val és üze­net­tel re­a­gált a gyö­nyörű, siket mo­dell a vá­dakra.

Egy magyar utas két járatát is törölte a Ryanair

Egy magyar utas két járatát is törölte a Ryanair

Bot­rány bot­rányt követ a Rya­na­ir­nél - ki mer még a fa­pa­dos lé­gi­tár­sa­ság­nál je­gyet venni? Ma megint sztrájk lesz...

Bot­rány bot­rányt követ a Rya­na­ir­nél - ki mer még a fa­pa­dos lé­gi­tár­sa­ság­nál je­gyet venni? Ma megint sztrájk lesz...

A nyílt utcán támadt rá a rajongójára az amerikai sztár

Botrány: a nyílt utcán támadt rá a rajongójára az amerikai sztár

Fel­je­len­tés lett az ügy­ből.

A Cleve­land Ca­va­liers já­té­ko­sá­nál el­pat­tant a húr, ami­kor le akar­ták fo­tózni. Fel­je­len­tés lett az ügy­ből.

Botrányok, betegségek után: gyógyír az Eb úszóinknak

Botrányok, betegségek után: gyógyír az Eb úszóinknak

Hosszú Ka­tinka és több társa is zak­la­tott idő­szak után ver­se­nyez.

Hosszú Ka­tinka és több társa is zak­la­tott idő­szak után ver­se­nyez. Most az ér­mek­nél is na­gyobb a tét.

Durva botrányba keveredett Bochkor Gábor, nyomoz utána a rendőrség!

Durva botrányba keveredett Bochkor Gábor, nyomoz utána a rendőrség!

A rá­diós mű­sor­ve­ze­tőt egy má­té­szal­kai férfi je­len­tette fel.

A rá­diós mű­sor­ve­ze­tőt egy má­té­szal­kai férfi je­len­tette fel, most rá­gal­ma­zás miatt nyo­moz­nak az ügyé­ben.

Újabb Ryanair-balhé: elhallgatták a járattörléseket!

Újabb Ryanair-balhé: elhallgatták a járattörléseket!

Tíz­ez­rek nya­ra­lást tet­ték tönkre...

Uta­sok tíz­ez­re­i­nek tette tönkre a nya­ra­lá­sát az ír fa­pa­dos, mi­u­tán szá­mos já­ra­tát az utolsó pil­la­nat­ban tö­rölte, még csak ér­te­sí­tést sem kül­dött a vál­to­zás­ról.

Orlando Bloom botrányosan viselkedett darab közben

Orlando Bloom botrányosan viselkedett darab közben

A vi­lág­sztár ál­lí­tó­lag egy szín­házi elő­adás köz­ben csú­nyán ki­kelt ma­gá­ból az egyik néző vi­sel­ke­dése miatt.

Botrány Amerikában: gusztustalan dolgot műveltek a pályán, lefotózták

Botrány Amerikában: gusztustalan dolgot műveltek a pályán, lefotózták

Csú­nyán meg­aláz­ták a világ leg­ér­té­ke­sebb sport­egye­sü­le­tét.

Csú­nyán meg­aláz­ták a világ leg­ér­té­ke­sebb sport­egye­sü­le­tét. Job­ban jár a tet­tes, ha in­nen­től messze el­ke­rüli Dal­last.

Kitálalt a családi barát, ezért óvták Pécsi Ildikót Pártos Csillától!

Kitálalt a családi barát, ezért óvták Pécsi Ildikót Pártos Csillától!

Úgy érez­ték, hogy Pár­tos ártó szán­dék­kal kö­ze­le­dik Pécsi Il­di­kóék felé.

Ki­de­rült, a hoz­zá­tar­to­zók már a kez­de­tek­től fogva úgy érez­ték, hogy Pár­tos ártó szán­dék­kal kö­ze­le­dik Pécsi Il­di­kóék felé.

Szexista botrányba keveredett Pamela Anderson vőlegénye

Ez durva: szexista botrányba keveredett Pamela Anderson vőlegénye

Adil Rami ren­de­sen fel­kapta a vizet.

Adil Rami ren­de­sen fel­kapta a vizet, saját csa­pa­tát is ki­osz­totta a vi­lág­baj­nok fut­bal­lista.

Diego Maradona részegen vezetett?

Döbbenetes videó: Maradona alig tudott magáról, részegen vezetett?

A volán mö­gött ülő élő le­genda szinte kép­te­len volt a be­szédre.

In­ter­jút ké­szí­tet­tek a volán mö­gött ülő élő le­gen­dá­val, aki szinte kép­te­len volt a be­szédre.

Nem semmi, mit találtunk a Ryanair szabályzatában

Nem semmi, mit találtunk a Ryanair szabályzatában

Tűr­he­tet­len, amit a fa­pa­dos művel!

Elég volt! Tűr­he­tet­len, amit a Rya­nair művel a ma­gyar uta­sok­kal: be­eteti őket ol­csó­nak szá­mító jeggyel, az­után tönk­re­te­szi a nya­ra­lá­su­kat...

Botrány lett a diákmunkából: nyomozók hallgatják ki a levélégető fiúkat

Botrány lett a diákmunkából: nyomozók hallgatják ki a levélégető fiúkat

Egy­szerű csíny­nek in­dul­ha­tott, de hossza­dal­mas rend­őr­ségi pro­ce­dú­rába tor­kol­lott a ti­né­dzse­rek gyúj­to­ga­tása.

Vaginaáradatot zúdított rajongóira az énekesnő, dagad a botrány

Vaginaáradatot zúdított rajongóira az énekesnő, dagad a botrány

Na­gyon szí­nes, na­gyon nőies és pi­káns lett a sztár leg­újabb vi­deo­klipje.

Na­gyon szí­nes, na­gyon nőies és meg­le­he­tő­sen pi­káns lett a sztár leg­újabb vi­deo­klipje.

Botrányos fotó, ez buktatta le az olimpiák hősét

Botrányos fotó, ez buktatta le az olimpiák hősét

Így rob­bant a dop­ping­bomba.

Így rob­bant a dop­ping­bomba. Nagy bu­ta­sá­got csi­nált az ame­ri­kai sztár. Nem ez a hat­szo­ros öt­ka­ri­kás baj­nok első vi­lágra szóló bal­héja.

Vécézés miatt került rács mögé a tomboló sztár

Vécézés miatt került rács mögé a tomboló sztár

Három vád­pont az NFL-já­té­kos ellen.

Három vád­pont az NFL-já­té­kos ellen. Nem en­ged­ték be az il­lem­helyre, de nem mér­ték föl jól az erő­vi­szo­nyo­kat.

Felháborodott Rúzsa Magdi, durva hazugságokat terjesztenek róla

Felháborodott Rúzsa Magdi, durva hazugságokat terjesztenek róla

Az éne­kes­nő­nek elege lett az őt ért tá­ma­dá­sok­ból.

Az éne­kes­nő­nek elege lett az őt ért tá­ma­dá­sok­ból, mi­u­tán több he­lyen arról írtak, hogy sztár­al­lűr­jei van­nak.

Így húznak le a fapados légitársaságok

Így húznak le a fapados légitársaságok

Sok módon szed­het­nek plusz­pénzt...

Mi­u­tán meg­vesszük a je­gyet, még 43 féle jog­cí­men szed­het va­la­mi­lyen pót­dí­jat, plusz­pénzt a Wizz Air a saját hon­lap­ján sze­replő táb­lá­zat sze­rint...

Két hete nem váltják vissza a szennyezett gyógyszereket

Két hete nem váltják vissza a szennyezett gyógyszereket

Rák­keltő anyag­gal szennye­ződ­tek...

Áll a bál a 27 féle, jú­nius 29-én for­ga­lom­ból ki­vont vér­nyo­más­gyógy­szer körül, me­lyek­ről jú­lius 4-én je­len­tet­ték be, hogy rák­keltő anyag­gal szennye­ződ­tek.

Schobert Norbi ledobta az atombombát: óriási port kavart videójával

Schobert Norbi ledobta az atombombát: óriási port kavart videójával

A fit­nesz­guru mos­ta­ná­ban ala­po­san be­le­erő­sí­tett a vi­de­ó­iba.

A fit­nesz­guru mos­ta­ná­ban ala­po­san be­le­erő­sí­tett a vi­de­ó­iba és ke­mény sza­vak­kal len­dült tá­ma­dásba a kamu egész­ség­tu­da­tos­ság ellen.

Megabotrányról jött hír: csalt a sztár Magyarországon? Éveket kaphat

Megabotrányról jött hír: csalt a sztár Magyarországon? Éveket kaphat

To­vább tart a há­ború a Fradi és Pa­int­sil, no meg főleg a me­ne­dzsere kö­zött. El­já­rás in­dult, durva bün­te­tés lehet a vége.

Iszonyatos tömegbunyó a pályán, bevadultak a játékosok

Iszonyatos tömegbunyó a pályán, bevadultak a játékosok

Ren­de­sen egy­más­nak estek a ko­sa­ra­sok a vi­lág­baj­noki se­lej­te­zőn. Re­pül­tek a po­fo­nok és a szé­kek.

Magyar éttermekben, menzákon is lehet a mérgezett mirelitből

Magyar éttermekben, menzákon is lehet a mérgezett mirelitből

Meg­be­csülni sem lehet, mennyi lisz­té­ria­bak­té­ri­um­mal szennye­zett gyors­fa­gyasz­tott zöld­sé­get kel­lett vissza­hívni.

Meg­be­csülni sem lehet, mennyi lisz­té­ria­bak­té­ri­um­mal szennye­zett gyors­fa­gyasz­tott zöld­sé­get kel­lett vissza­hívni, mi­u­tán ki­de­rült, egy bajai üzem­ből valók azok a mi­re­li­tek, me­lyek 9 ember ha­lá­lát okoz­ták. Bár a na­gyobb üz­let­lán­cok már el­tün­tet­ték az érin­tett ter­mé­ke­ket.