CÍMKE: 'botrány'

Rejtélyes helyzet, idő előtt távozhat az NB I sztárja?

Rejtélyes helyzet, idő előtt távozhat az NB I sztárja?

Pa­pí­ron sé­rü­lés után lá­ba­do­zik, de va­lami nem stim­mel a ko­rábbi Bun­des­liga-já­té­kos ügyé­ben.

Balhé a vatikáni női focisták meccsén: nyakukba húzták a mezt, és...

Balhé a vatikáni női focisták meccsén: nyakig húzták a mezt, és...

Csak a him­nu­szig és a kéz­fo­gá­sig ju­tot­tak, aztán in­kább le­vo­nul­tak a pá­lyá­ról.

Szomorú évforduló: Ezért nem nyugodhat békében Michael Jackson

Szomorú évforduló: Ezért nem nyugodhat békében Michael Jackson

Már tíz éve, hogy nincs köz­tünk a pop­ki­rály.

Már tíz éve, hogy nincs köz­tünk a pop­ki­rály.

Gúnyolta a bírót, dobálózott, megint bekattant a világsztár

Gúnyolta a bírót, dobálózott, megint bekattant a világsztár

Ismét fe­gyel­me­zet­le­nül vi­sel­ke­dett az auszt­rá­lok fe­ne­gye­reke, a te­ni­szező Nick Kyr­gios.

Ismét fe­gyel­me­zet­le­nül vi­sel­ke­dett az auszt­rá­lok fe­ne­gye­reke, a te­ni­szező Nick Kyr­gios.

Nagyon bizarr bosszút állt a megcsalt feleség: a férj kővé dermedt

Nagyon bizarr bosszút állt a megcsalt feleség: a férj kővé dermedt

Dur­ván meg­bűn­hő­dött csal­fa­sá­gáért.

Dur­ván meg­bűn­hő­dött csal­fa­sá­gáért.

Csúnyán beszóltak Hódi Pamelának: így reagált a vádakra

Nagyon csúnyán beszóltak Hódi Pamelának: így reagált a vádakra

A sztár­anyuka bur­kol­tan üzent lánya édes­ap­já­nak is, ami­ért fo­lya­ma­to­san sze­re­pel­te­tik Natit.

A sztár­anyuka bur­kol­tan üzent lánya édes­ap­já­nak is, ami­ért fo­lya­ma­to­san sze­re­pel­te­tik Natit.

Hatalmas botrány robbanhat: kitálalt Singh Viki

Hatalmas botrány robbanhat: kitálalt Singh Viki

A fi­a­tal éne­kesnő nem képes to­vább szó nél­kül el­tűrni, amit lát az Ins­tag­ra­mon. Sze­rinte ez a prob­léma min­den­kit érint.

Nem képes to­vább szó nél­kül el­tűrni azt, amit az in­ter­ne­tes kö­zös­ségi ol­da­la­kon lát. Az éne­kes­nő­nél be­telt a pohár, ezért nagy le­ve­gőt vett és egy len­dü­let­tel ala­po­san ki­írta ma­gá­ból mind­azt, ami dü­híti. Viki ér­de­kes és el­gon­dol­kod­tató dol­go­kat ír, ki­ro­ha­nása va­lódi kis vi­ta­in­dító!

Biztonsági őr fékezte meg: Kulcsár Edina botrányt csapott egy bankban

Biztonsági őr fékezte meg: Kulcsár Edina botrányt csapott egy bankban

A szép­ség­ki­rálynő ál­ta­lá­ban rend­kí­vül tü­rel­mes és min­den­ki­vel ked­ves.

A szép­ség­ki­rálynő ál­ta­lá­ban rend­kí­vül tü­rel­mes és min­den­ki­vel ked­ves.

Zámbó Jimmy testvére kiakadt: Rettegek, hogy mit találnak még ki róla

Zámbó Jimmy testvére kiakadt: Rettegek, hogy mit találnak még ki róla

Nem­rég éppen a Ri­post ta­lált rá Jimmy fény­ké­pére egy társ­ke­reső ol­da­lon. Csa­ládja sze­rint ez csak a jég­hegy csú­csa...

Exkluzív interjú: Kitálalt a válófélben lévő mulatós sztár fia

Exkluzív interjú: Kitálalt a válófélben lévő mulatós sztár fia

Egy ideje már tart az üzen­ge­tés...

Egy ideje már tart az üzen­ge­tés a ma­gyar mu­la­tós há­zas­pár kö­zött han­gos sza­kí­tá­suk­kal kap­cso­lat­ban, most pedig az éne­kes fia is el­mondta vé­le­mé­nyét.

Rajongói kiállnak az ittasan vezető Demcsák Zsuzsa mellett

Rajongói kiállnak az ittasan vezető Demcsák Zsuzsa mellett

A mű­sor­ve­zető ra­jon­gói ma­ga­sabb fo­ko­zatba kap­csol­tak...

A mű­sor­ve­zető ra­jon­gói ma­ga­sabb fo­ko­zatba kap­csol­tak és meg­pró­bál­nak lel­ket ön­teni az ismét ha­tal­ma­sat hi­bázó ked­ven­cükbe.

USA-cégek kezébe kerültek több százezer magyar adatai

USA-cégek kezébe kerültek több százezer magyar állampolgár adatai

Az adat­vé­delmi biz­tos sze­rint ko­moly prob­lé­má­kat vet fel Had­házy Ákos adat­gyűj­tése.

680 ezer ma­gyar ál­lam­pol­gár sze­mé­lyes ada­tai jut­hat­tak az EU-n kí­vülre az­ál­tal, hogy Had­házy Ákos az eu­ró­pai ügyész­ség­hez való csat­la­ko­zá­sért foly­ta­tott alá­írás­gyűj­tésbe adat­fel­dol­go­zó­ként vont be kül­földi cé­ge­ket - írja a Ma­gyar Nem­zet.

Kiakadtak a magyar sztárok: ez tiszteletlen és undorító!

Kiakadtak a magyar sztárok: ez tiszteletlen és undorító!

A Cser­no­bil so­ro­zat miatt újabb őrü­let lá­tott nap­vi­lá­got. Sokan ki­buk­tak mi­atta.

A Cser­no­bil so­ro­zat miatt újabb őrü­let lá­tott nap­vi­lá­got. Sokan ki­buk­tak mi­atta.

Jolly kitálalt a házassága végéről: durva, mit állít Suzyról

Jolly kitálalt a házassága végéről: durva, mit állít Suzyról

El­ké­pesztő prob­lé­mák­ról szá­molt be.

A mu­la­tós éne­kes egé­szen el­ké­pesztő prob­lé­mák­ról szá­molt be a kap­cso­la­tát il­le­tően.

Indiai szerelme mentheti meg Demcsák Zsuzsát

Indiai szerelme mentheti meg Demcsák Zsuzsát

Élete össze­om­lani lát­szik...

A mű­sor­ve­ze­tő­nek most van iga­zán szük­sége arra, hogy meg­ér­tésre ta­lál­jon hindu sze­relme ol­da­lán. Élete ugyanis éppen össze­om­lani lát­szik...

Kedden rendőrségre megy Kapócs Zsóka: Nem kegyelmez

Kedden rendőrségre megy Kapócs Zsóka: Nem kegyelmez

A szí­nésznő be­tar­totta az ígé­re­tét...

A szí­nésznő be­tar­totta az ígé­re­tét és ko­moly had­já­ratba kez­dett a férfi ellen, aki hét­mil­lió fo­rint­tal verte át nem­ré­gi­ben.

Áll a bál, sokkolja rajongóit a Schumacherről készült brutális videó

Áll a bál, sokkolja rajongóit a Schumacherről készült brutális videó

Ki­akad­tak a szur­ko­lók a kép­so­rok lát­tán. A ké­szítő sze­rint éppen a sze­re­te­tét, tisz­te­le­tét hi­va­tott ki­fe­jezni a klip, de...

Ez a popó most a legnépszerűbb az egész világon

Ez a popó most a legnépszerűbb az egész világon

Kin­sey Wo­lanski a ba­rátja web­ol­da­lát akarta hir­detni a Baj­no­kok Li­gája fi­ná­lé­já­ban.

Kin­sey Wo­lanski a ba­rátja web­ol­da­lát akarta hir­detni a Baj­no­kok Li­gája fi­ná­lé­já­ban, de in­kább saját ma­gá­ból csi­nált vi­lág­sztárt a két­per­ces fu­tá­sá­val.

Óriási a botrány, kiszivárogtak a dögös bombázó pucér fotói

Óriási a botrány, kiszivárogtak a dögös bombázó pucér fotói

A 28 éves sztár na­gyon ki­akadt, mert egy­ál­ta­lán nem sze­rette volna nyil­vá­nos­ságra hozni intim ké­peit.

A 28 éves sztár na­gyon ki­akadt, mert nem sze­rette volna nyil­vá­nos­ságra hozni intim ké­peit.

Kiakadt a nő, amikor felajánlotta szolgálatait a sógora

Teljesen kiakadt a feleség, amikor felajánlotta szolgálatait a sógora

Arc­pi­rító ja­vas­lat­tal ruk­kolt elő a pasi.

Arc­pi­rító ja­vas­lat­tal ruk­kolt elő a férfi, az asszony egész egy­sze­rűen nem ta­lált sza­va­kat, ezért úgy dön­tött, hogy...

Ez megrengeti a focivilágot: bundázó Real-sztárokat tartóztattak le

Ez megrengeti a focivilágot: bundázó Real-sztárokat tartóztattak le

Bom­ba­hír jött Spa­nyol­or­szág­ból, óri­ási balhé tört ki fo­ga­dási csa­lás miatt.

Bom­ba­hír jött Spa­nyol­or­szág­ból, óri­ási balhé tört ki fo­ga­dási csa­lás miatt. Több volt Real Mad­rid-já­té­kos is érin­tett.

Áll a bál, vibrátorral szúrták ki a bajnoknők szemét

Áll a bál, vibrátorral szúrták ki a bajnoknők szemét

Fel­há­bo­rod­tak a sértő dí­ja­zá­son a spa­nyol fal­lab­da­ver­seny női győz­te­sei. Ilyet még nem lát­tak.

Fel­há­bo­rod­tak a sértő dí­ja­zá­son a spa­nyol fal­lab­da­ver­seny női győz­te­sei. Ilyet még nem lát­tak. Órási a bot­rány, töb­ben is le­mon­dásra kény­sze­rül­tek.

160 milliót követel egykori kollégájától a magyar pornódíva

160 milliót követel egykori kollégájától a magyar pornódíva

Ilona ala­po­san be­rá­gott...

Ilona ala­po­san be­rá­gott, mi­u­tán a világ egyik, ha nem a leg­is­mer­tebb por­nó­sztárja egy té­vé­fel­vé­te­len dur­ván meg­alázta.

Úgy fúrta ki anyósa a menyét a házasságból, hogy ilyet még nem hallottál

Úgy fúrta ki anyósa a menyét a házasságból, hogy ilyet még nem hallottál

Haj­me­resztő a tör­té­net, amit a fi­a­tal nő el­me­sélt.

Haj­me­resztő a tör­té­net, amit a fi­a­tal nő el­me­sélt.

Sokkot kapott a nő, mikor meglátta, mit művel a kertben szomszédja

Sokkot kapott a nő, mikor meglátta, mit művel a kertben szomszédja

Hát­bor­zon­gató, amit lá­tott, de senki nem tesz sem­mit.

Hát­bor­zon­gató, amit lá­tott, de senki nem tesz sem­mit.

Kitört a botrány a kórházban: hihetetlen, mit művelt egy takarító

Kitört a botrány a kórházban: hihetetlen, mit művelt egy takarító

A japán kór­ház­ban le­húz­ták a wc-n a halva szü­le­tett kis­ba­bát.

A japán kór­ház­ban le­húz­ták a wc-n a halva szü­le­tett kis­ba­bát.

Elfajult a botrány: borzasztó, mit állít Pécsi Ildikó Pártos Csilláról

Elfajult a botrány: borzasztó, mit állít Pécsi Ildikó Pártos Csilláról

A Kos­suth-díjas szí­nésznő évek óta nem be­szélt ilyen nyíl­tan a volt me­nyé­ről, aki­ből sze­rinte neki kö­szön­he­tően lett va­laki.

100 százalékig iszlámmá tesszük Belgiumot! Botrány egy TV show-ban

100 százalékig iszlámmá tesszük Belgiumot! Botrány egy TV show-ban

Nem tit­ko­ló­zott a bel­gi­umi Isz­lám Párt egyik ala­pí­tója, akit most meg­bün­tet­tek.

Egyszarvúnak öltözött, félmeztelen politikusnő képe terjed a neten

Egyszarvúnak öltözött, félmeztelen politikusnő képe terjed a neten

Sok me­sé­ben sze­re­pel uni­kor­nis, de ami most hét­vé­gén tör­tént Né­met­or­szág­ban, az in­kább a rém­ál­mo­kat idézi...

Óriási botrány az EU-ban: Nagy a baj a növényvédő szerekkel

Óriási botrány az EU-ban: Nagy a baj a növényvédő szerekkel

Élel­mi­sze­rekbe is be­ke­rül­nek.

Saj­nos eze­ket a ve­szé­lyes anya­go­kat Ma­gyar­or­szá­gon is hasz­nál­hat­ják, és mint a Ri­post ki­de­rí­tette, hasz­nál­ják is!

Csúnyán lebukott a tanárnő: fiatal diákját csókolta, mikor rajtakapták...

Csúnyán lebukott a tanárnő: fiatal diákját csókolta, mikor rajtakapták...

A fi­a­tal fiú szá­já­ban szinte fel­ol­vadt a har­min­cas nő, és le is fo­tóz­ták őket.

A fi­a­tal fiú szá­já­ban szinte fel­ol­vadt a har­min­cas nő, és le is fo­tóz­ták őket.

Míg tart a botrány, ingyenes a parkolás

Míg tart a botrány, ingyenes a parkolás

Azon­nali ha­tállyal fel­mondja a zug­lói ön­kor­mány­zat a bot­rá­nyos par­ko­lási szer­ző­dé­se­ket, mi­u­tán a Fi­desz erre vo­nat­kozó ja­vas­lata meg­kapta a szük­sé­ges több­sé­get.

Azon­nali ha­tállyal fel­mondja a zug­lói ön­kor­mány­zat a bot­rá­nyos par­ko­lási szer­ző­dé­se­ket, mi­u­tán a Fi­desz erre vo­nat­kozó ja­vas­lata meg­kapta a szük­sé­ges több­sé­get.

Magyar sztár olvasott be az elhunyt gyermekéből üzletet csináló bloggernek

Magyar sztár olvasott be az elhunyt gyermekéből üzletet csináló bloggernek

Ren­ge­te­gen akad­tak ki Ma­ri­anna poszt­ján, mely­ben üz­leti vál­lal­ko­zá­sát nép­sze­rű­sí­tette kis­lá­nya sírja mel­lől.

Brutális, mit talált az anyuka a gyerek testén, amikor hazahozta a bölcsődéből

Brutális, mit talált az anyuka a gyerek testén, amikor hazahozta a bölcsődéből

Tel­je­sen pá­nikba esett a fi­a­tal nő.

Tel­je­sen pá­nikba esett, ami­kor meg­látta a meg­döb­bentő nyo­mo­kat.

Durva, mit követelt a menyasszony az esküvőre: ez meredek!

Durva, mit követelt a menyasszony az esküvőre: ez meredek!

Akad­nak iga­zán ke­mény ké­ré­sek. Ez bőven do­bo­gós...

Akad­nak iga­zán ke­mény ké­ré­sek. Ez bőven do­bo­gós...

Életveszély a rangadón, üvegekkel dobálták, ütötték a bírókat

Életveszély a rangadón, üvegekkel dobálták, ütötték a bírókat

Bor­zal­mas je­le­ne­tek­kel zá­rult egy ku­pa­elő­döntő, a biz­ton­sági em­be­rek pró­bál­ták meg­men­teni a já­ték­ve­ze­tő­ket.

Kirúgták a műsorvezetőt: ezt a fotót osztotta meg Meghanék babájáról

Kirúgták a műsorvezetőt: ezt a fotót osztotta meg Meghanék babájáról

Olyan kép­pel üd­vö­zölte a fiút, ami so­ka­kat meg­bot­rán­koz­ta­tott.

A brit mű­sor­ve­zető egy olyan kép­pel üd­vö­zölte Harry her­ceg fiát, ami so­ka­kat meg­bot­rán­koz­ta­tott.

Előbb látták el a kórházban a támadót, mint a megszúrt áldozatát

Előbb látták el a kórházban a támadót, mint a súlyos sérüléseket szenvedő áldozatát

A feb­ru­ári eset tár­gya­lása ismét a fel­színre hozta az ál­do­zat sé­rel­meit.

A feb­ru­ári eset tár­gya­lása ismét a fel­színre hozta a már fe­le­désbe me­rülni kezdő sé­rel­me­ket. Egy disz­kó­ban tá­madt rá egy afgán mig­ráns a biz­ton­sági őrre, a kór­ház­ban mégis őt lát­ták el előbb.

Áll a bál, piásan karamboloztak a fiatal sportolók

Áll a bál, piásan karamboloztak a fiatal sportolók

A bal­ese­tet meg­úsz­ták, a bün­te­tést nem. Ki­tört a balhé a német at­lé­ti­ká­ban a baj­no­kok ki­há­gása miatt.

A bal­ese­tet meg­úsz­ták, a bün­te­tést nem. Ki­tört a balhé a német at­lé­ti­ká­ban a te­het­sé­ges baj­no­kok ki­há­gása miatt.

Elszabadult a pokol: Eldurvult Baukó Éva szakítása

Elszabadult a pokol: Eldurvult Baukó Éva szakítása

A rend­őr­sé­gen vég­ző­dött...

Már biz­tos, hogy Baukó Éva leg­újabb sza­kí­tási tör­té­nete a rend­őr­sé­gen foly­ta­tó­dik. Erő­szak és ron­gá­lás hú­zó­dik meg a hát­tér­ben.

Élő adásban örjöngött Cicciolina: Perrel fenyeget

Élő adásban örjöngött Cicciolina: Perrel fenyeget

Csú­nyán be­szólt neki...

Az egy­kori por­nó­díva egy té­vé­mű­sor­ban ug­rott neki az őt kri­ti­záló ko­rábbi té­vé­ve­zér­nek, mert az be­szólt neki az élet­já­ra­dé­ká­val kap­cso­lat­ban.

Hajmeresztő sztori: tört-zúzott, taxit lopott a sztársportoló

Hajmeresztő sztori: tört-zúzott, taxit lopott a sztársportoló

Miért nem a küz­dő­té­ren éli ki magát?

Miért nem a küz­dő­té­ren éli ki az ag­resszi­vi­tá­sát? Óri­ási kárt oko­zott a lu­xus­ho­tel­ben a bot­rá­nyos életű ket­rec­har­cos.

Kitört a botrány: Harry herceg erről mélyen hallgatott

Kitört a botrány: Harry herceg erről mélyen hallgatott

Harry her­ceg idil­li­nek tűnő ké­pe­ket osz­tott meg az Ins­tag­ra­mon. A va­ló­ság azon­ban egé­szen más.

Harry her­ceg idil­li­nek tűnő ké­pe­ket osz­tott meg az Ins­tag­ra­mon. A va­ló­ság azon­ban egé­szen más.

Dagad a családi botrány, durva dolgokat mondott a lányáról Mc Hawer

Dagad a családi botrány, durva dolgokat mondott a lányáról Mc Hawer

A mu­la­tós sztár úgy érzi, Tímea tel­je­sen el­ásta magát a vi­sel­ke­dé­sé­vel, rá­adá­sul az sem javít a vi­szo­nyu­kon, hogy a lány meg­ta­gadta őt.

Brutál nagy balhé, a nézők között verték egymást az NBA-sztárok

Brutál nagy balhé, a nézők között verték egymást az NBA-sztárok

Egy csú­nya sza­bály­ta­lan­ság után pat­tant el a húr egy ko­sa­ras­nál.

Egy csú­nya sza­bály­ta­lan­ság után pat­tant el a húr egy ko­sa­ras­nál. Aztán a töb­biek is be­száll­tak.

Áll a bál, óriási botrány volt Gulácsiék Bundesliga-meccsén

Áll a bál a Bundesligában, óriási botrány volt Gulácsiék meccsén

Még a hazai ve­ze­tő­ket is ki­akasz­totta a saját szur­ko­lóik műve. Több el­kö­ve­tőt őri­zetbe vet­tek.

Még a hazai ve­ze­tő­ket is ki­akasz­totta a saját szur­ko­lóik műve. Több el­kö­ve­tőt őri­zetbe vet­tek.

Botrány! Pitiáner csaló Merkel bizalmasa

Botrány! Pitiáner csaló Merkel bizalmasa

Elmar Brok pén­zért adta az in­gye­nes brüsszeli be­lé­pő­ket.

Elmar Brok - aki kulcs­sze­re­pet ját­szott a leg­utóbbi nagy­ko­a­lí­ciós tár­gya­lá­so­kon is - a német ke­resz­tény­de­mok­ra­ták iko­ni­kus ve­te­rán­já­nak szá­mít.

Sokkot kapott a násznép: a vőlegény volt csaja csapott le az esküvőre

Sokkot kapott a násznép: a vőlegény volt csaja csapott le az esküvőre

Azt hit­tük, ilyen bot­rány csak a for­ga­tó­könyv­írók fan­tá­zi­á­já­ban lé­te­zik.

Azt hit­tük, ilyen bot­rány csak a for­ga­tó­könyv­írók fan­tá­zi­á­já­ban lé­te­zik. Csak­hogy nem­rég meg­esett, hogy az ex­ba­rátnő dú­vad­ként be­ron­tott a me­nyeg­zőre - és sze­ren­csére kéz­nél volt egy ka­mera is. Kínos je­le­net!

Dagad a botrány: az osztályban vágatta le a diák festett haját a tanárnő

Dagad a botrány: az osztályban vágatta le a diák festett haját a tanárnő

Kinek a dolga el­dön­teni, hogy mi­lyen fri­zu­rát vi­sel­het a gye­rek?

Kinek a dolga el­dön­teni, mi­lyen fri­zu­rát vi­sel­het a gye­rek? A lány szü­lői en­ge­déllyel ment fod­rász­hoz.

Kiverte a biztosítékot az új ducimodell csillag: durva, mibe öltözött

Kiverte a biztosítékot az új ducimodell csillag: durva, mibe öltözött

Mu­tat­juk a fotót, és azt is, miért estek neki a kom­men­te­lők.

Annak el­le­nére, hogy na­gyon sokan sze­re­tik és kö­ve­tik, rá­adá­sul nem is elő­ször mu­tatta meg a tes­tét bi­ki­ni­ben, most mégis ren­ge­te­gen tá­mad­ják a du­ci­mo­dellt. Mu­tat­juk a fotót, és azt is el­árul­juk, miért estek neki a kom­men­te­lők.

Lebukott Soros megbízható embere, az EU-listáról is leszedték

Lebukott Soros megbízható embere, az EU-listáról is leszedték

Vissza­hívta Ce­ci­lia Wik­st­rö­möt EP-lis­tája élé­ről.

Vissza­hívta Ce­ci­lia Wik­st­rö­möt EP-lis­tája élé­ről a Svéd Li­be­rá­lis párt, mi­u­tán a po­li­ti­kusnő vál­lal­ha­tat­lan, a párt presz­tí­zsét sú­lyo­san rom­boló bot­rányba ke­ve­re­dett - tudta meg a V4NA hír­ügy­nök­ség.

Kővé dermedt a fiatal nő, amikor meghallotta, mit kell tennie az esküvőért

Kővé dermedt a fiatal nő, amikor meghallotta, mit kell tennie az esküvőért

Ennél dur­vább es­kü­vői tör­té­ne­tet nem­igen hal­lot­tunk. Az ember el sem akarja hinni, hogy lé­te­zik ilyen fokú ön­ző­ség.

Kiverte a biztosítékot a netes celeb: perverz, amit testvérével művelt

Kiverte a biztosítékot a netes celeb: perverz, amit testvérével művelt

Odáig van­nak a Yo­u­tube nézői a fi­a­tal férfi­ért, de most olyat tett, ami miatt ren­ge­te­gen el­pár­tol­tak tőle...

Dagad a botrány, Majkát gúnyolja a Fonogram-díjas rapper

Dagad a botrány, Majkát gúnyolja a Fonogram-díjas rapper

Soha nem lá­tott há­ború rob­bant ki.

Soha nem lá­tott há­ború rob­bant ki a ma­gyar zenei díj­át­adó után. Újra posz­tolt Las Ve­gas­ból Majka.

Reagált a szövetség az újabb úszóbotrányra

Reagált a szövetség az újabb úszóbotrányra

A jö­vő­ben nem lehet meg­ke­rülni a MÚSZ-t.

Az el­nök­ség tá­mo­gatta Wla­dár Sán­dor ja­vas­la­tát, így a jö­vő­ben nem lehet meg­ke­rülni a MÚSZ-t. Ezen­túl a ver­seny­zők ered­mé­nyes­sége lesz a döntő fak­tor.

Dagad a zenei botrány, Majka kitálalt, durva, amit mondott

Dagad a zenei botrány, Majka kitálalt, durva, amit mondott

A rap­per még min­dig kép­te­len fel­dol­gozni azt, hogy múlt csü­tör­tö­kön egy díjat sem nyert a Fo­nog­ram-gálán.

Kép­te­len fel­dol­gozni azt, hogy egy díjat sem nyert a Fo­nog­ram-gálán.

Áll a bál Schumacher körül, kiborította a bilit a régi barát

Áll a bál Schumacher körül, kiborította a bilit a régi barát

Ke­mény sza­vak Willi We­ber­től.

Haj­dani bi­zal­ma­sát Schumi kö­ze­lébe se en­gedi Co­r­inna asszony. Ke­mény sza­vak a le­genda kö­ze­lé­ből is ki­til­tott Willi We­ber­től.

Dagad a parkolási botrány a budapesti bevásárlóközpontban

Dagad a parkolási botrány a budapesti bevásárlóközpontban

Kí­gyóz­nak a sorok.

Óbuda egyik leg­na­gyobb be­vá­sár­ló­köz­pont­já­ban bot­rá­nyos par­ko­lási rend­szer bor­zolja a vá­sár­lók és lá­to­ga­tók ide­geit. Ren­ge­te­gen akad­tak ki.

Botrány a magyar úszóknál, kitálalt Verrasztó Dávid edzője

Botrány a magyar úszóknál, kitálalt Verrasztó Dávid edzője

A há­rom­szo­ros Eu­rópa-baj­nok ma­gyar úszó nem volt haj­landó nyi­lat­kozni, Mol­nár Ákos vi­szont igen.

A há­rom­szo­ros Eu­rópa-baj­nok ma­gyar úszó nem volt haj­landó nyi­lat­kozni, Mol­nár Ákos vi­szont igen.

Áll a bál Schumacher körül egy ízléstelen húzás miatt

Áll a bál Schumacher körül: ízléstelen húzás

Évek óta ez megy, pedig a fő­sze­rep­lő­nek sem tet­szik. Az érin­tett cég rég­óta csak ígér­geti, hogy lép az ügy­ben.

Évek óta ez megy, pedig a fő­sze­rep­lő­nek sem tet­szik a dolog. Az érin­tett cég rég­óta csak ígér­geti, hogy lép az ügy­ben.

Ismert roma aktivista ugrott neki Győzikének

Ismert roma aktivista ugrott neki Győzikének

Csú­nyán be­üzent...

Az Ide tar­to­zunk roma egye­sü­let ve­ze­tője ala­po­san ki­akadt, ami­kor szem­be­sült a ténnyel, hogy Győ­zike ön­álló mű­sort ka­pott.

Fordulat a Michael Jackson-ügyben, ezt mondta a világhírű színésznő

Fordulat a Michael Jackson-ügyben, ezt mondta a világhírű színésznő

A szí­nésznő a minap meg­gon­do­lat­lan ki­je­len­tést tett a pop­sztár egy­kori ál­do­za­ta­i­ról, ám most na­gyon meg­bánta.

Botrány Justin Bieber szobájában: Ki ez a nő?

Botrány Justin Bieber szobájában: Ki ez a nő?

A biz­ton­sá­gi­akra is szük­ség volt, a sztár ugyanis na­gyon kel­le­met­len hely­zetbe ke­ve­re­dett.

A biz­ton­sá­gi­akra is szük­ség volt, a sztár ugyanis na­gyon kel­le­met­len hely­zetbe ke­ve­re­dett.

Dagad a botrány, letöltendő börtön vár a nőverő magyar rapperre

Dagad a botrány, letöltendő börtön vár a nőverő magyar rapperre

A hí­res­ség egy szó­ra­ko­zó­he­lyen ütött meg több­ször is egy nőt.

A hí­res­ség egy szó­ra­ko­zó­he­lyen ütött meg több­ször is egy nőt, az eset­ről videó is ké­szült.

Hatalmas botrány: így sértegette társait a TV2 sztárja

Hatalmas botrány: így sértegette társait a TV2 sztárja

Mischin­ger Péter nem ke­gyel­me­zett.

Mischin­ger Péter nem ke­gyel­me­zett a volt csa­pat­tár­sa­i­nak.

75 éves lenne az első tömeghisztériát kiváltó magyar legenda

75 éves lenne az első tömeghisztériát kiváltó magyar legenda

Az éne­kes mind­össze 30 éves volt, ami­kor 1974 áp­ri­lis 30-án a so­ka­dik ön­gyil­kos­sági kí­sér­le­té­vel si­ker­rel járt.

Áll a bál, Neymar összeugrott a PSG tulajával

Áll a bál, Neymar összeugrott a PSG tulajával

Nem túl jó a lég­kör a Paris Saint-Ger­main lab­da­rúgó-csa­pa­tá­nál a Baj­no­kok Li­gája-ki­esés óta.

Nem túl jó a lég­kör a Paris Saint-Ger­main lab­da­rúgó-csa­pa­tá­nál a Baj­no­kok Li­gája-ki­esés óta.