CÍMKE: 'botrány'

Megalázó döntés, semmibe vették a magyar vízilabda-szurkolókat

Megalázó döntés, semmibe vették a magyar vízilabda-szurkolókat

Az ola­szok ellen bot­rá­nyo­san ve­zető orosz bírót újra rá­tet­ték a ma­gyar vá­lo­ga­tott meccsére.

Ez a teljes igazság Kozso botrányos interjújáról

Ez a teljes igazság Kozso botrányos interjújáról

So­kak­nál ki­verte a biz­to­sí­té­kot, Kozso szerda reg­geli za­va­ros té­vé­in­ter­júja előtt.

Zsarolással, fenyegetéssel vádol Gáspár Bea

Zsarolással, fenyegetéssel vádol Gáspár Bea

Bea asszony ál­lítja, a blog­ját és gasztro té­májú ol­da­lát el­ké­szítő és üze­mel­tető cég fe­nye­geti őt.

Bea asszony ál­lítja, a blog­ját és gasztro té­májú ol­da­lát el­ké­szítő és üze­mel­tető cég fe­nye­geti őt, mivel nem tudja kifi­zetni já­ran­dó­sá­gu­kat.

Nem normális, amit a lányával művel Kim Kardashian

Nem normális, amit a lányával művel Kim Kardashian

Újabb el­len­sé­ge­ket szer­zett.

Si­ke­rült ismét ma­gára ha­ra­gí­ta­nia a népet a ce­leb­ki­rály­nő­nek, mi­u­tán megint ki­váló anya­ként vi­sel­ke­dett.

7 hálószobás villát kapnak a migránsok

7 hálószobás villát kapnak a migránsok

Ki­tört a bot­rány az Egye­sült Ki­rály­ság­ban, mi­u­tán ki­de­rült, mi­lyen szál­lást utalt ki a bel­ügy­mi­nisz­té­rium a le­te­le­pe­dési en­ge­délyt kapó szír mig­rán­sok­nak.

Ki­tört a bot­rány az Egye­sült Ki­rály­ság­ban, mi­u­tán ki­de­rült, mi­lyen szál­lást utalt ki a bel­ügy­mi­nisz­té­rium a le­te­le­pe­dési en­ge­délyt kapó szír mig­rán­sok­nak.

Kufircolás a hoszteszekkel, botrány a Tour de France-on

Kufircolás a hoszteszekkel, botrány a Tour de France-on

Még el sem kez­dő­dött a leg­hí­re­sebb brin­ga­ver­seny, máris nagy a balhé. Dop­ping he­lyett ki­vé­te­le­sen szex a téma.

Beadták a válópert: sírva hagyta el a tárgyalótermet a sztáranyuka

Beadták a válópert: sírva hagyta el a tárgyalótermet a sztáranyuka

A meg­tört anyu­ká­nak a há­zas­ság során sok min­dent kel­lett ki­áll­nia, és a meg­pró­bál­ta­tá­sok még nem értek véget.

Botrány robbant ki Usztics Mátyás titkos búcsúztatója körül!

Botrány robbant ki Usztics Mátyás titkos búcsúztatója körül!

Áp­ri­lis 29-én hunyt el a szí­nész, a mai napig nem tudja senki a csa­lá­don kívül, hol nyug­szik Usz­tics Má­tyás. Egyre dagad a bot­rány!

Áp­ri­lis 29-én hunyt el a szí­nész, a mai napig nem tudja senki a csa­lá­don kívül, hol nyug­szik Usz­tics Má­tyás. Egyre dagad a bot­rány!

Botrány a tűzoltóságnál: az autóban élvezett el a szőke bombázó

Botrány a tűzoltóságnál: az autóban élvezett el a szőke bombázó

Fu­tó­tűz­ként ter­jed­tek el a neten a pol­gár­puk­kasztó kép­so­rok!

Fu­tó­tűz­ként ter­jed­tek el a neten a pol­gár­puk­kasztó kép­so­rok!

Durván beszóltak Molnár Anikónak: Egy dagi nulla vagy!

Durván beszóltak Molnár Anikónak: Egy dagi nulla vagy!

Kap hi­de­get-me­le­get, mint régen.

Az egy­kori Nagy Ő már évek óta a saját vál­lal­ko­zá­sá­ban dol­go­zik, mégis ugyan­úgy kap hi­de­get-me­le­get, mint régen.

Reagált Gyárfás, ezt üzeni a magyar úszóelnöknek

Reagált Gyárfás, ezt üzeni a magyar úszóelnöknek

A FINA al­el­nöke gyor­san vá­la­szolt.

A FINA al­el­nöke azt mondta, hogy min­dig a ma­gyar úszók ér­de­keit kép­vi­seli.

Mi történt? Saját lánya alázta porig Győzikét

Mi történt? Saját lánya alázta porig Győzikét

Kí­vül­ről nézve az egyet­len sta­bil pon­tot éppen a csa­ládja je­len­tette Gás­pár Győ­ző­nek az utóbbi zűrös idő­szak­ban.

Kí­vül­ről nézve az egyet­len sta­bil pon­tot éppen a csa­ládja je­len­tette Gás­pár Győ­ző­nek az utóbbi zűrös idő­szak­ban, de a fel­szín alatt ott sincs min­den rend­ben.

Dagad a botrány, kitálalt a barát: Kozso emberileg elviselhetetlen!

Dagad a botrány, kitálalt a barát: Kozso emberileg elviselhetetlen!

Rég meg­bánta, hogy va­laha együtt üze­mel­te­tett tea­há­zat az éne­kes­sel.

A Koz­mix bil­len­tyűse már rég meg­bánta, hogy va­laha együtt üze­mel­te­tett tea­há­zat az éne­kes­sel.

Megdöbbentő fordulat Lajcsi büntetőperében: az ügyésznek mennie kell?

Megdöbbentő fordulat Lajcsi büntetőperében: az ügyésznek mennie kell?

Ga­lam­bos Lajos és ügy­védje is ala­po­san meg­le­pő­dött.

Ga­lam­bos Lajos és ügy­védje is ala­po­san meg­le­pő­dött,

Vérlázító botrány: saját hölgyvendégét osztotta ki Fenyő Iván!

Vérlázító botrány: saját hölgyvendégét osztotta ki Fenyő Iván!

Nem volt túl ked­ves.

A szí­nész­ből lett élet­mód­guru ne­hez­mé­nyezte, hogy egy nő nem őt, hanem az asszisz­ten­sét mél­tatta di­csérő sza­vak­kal.

Dagad a botrány, nem akárki sértette vérig Cristiano Ronaldót

Dagad a botrány, nem akárki sértette vérig Cristiano Ronaldót

Áll a bál Né­met­or­szág­ban.

Áll a bál még Né­met­or­szág­ban is. Bayern-sztár­ból lett szak­értő szólt be dur­ván a Real Mad­rid­tól el­vá­gyó por­tu­gál klasszis­nak.

Lefejelte az edző a játékosát a csere után a rangadón! - Videó

Lefejelte az edző a játékosát a csere után a rangadón! - Videó

El is vesz­tet­ték a meccset!

A bot­rá­nyos je­le­net a spa­nyol baj­nok­ság­ban tör­tént, el is vesz­tet­ték a fon­tos meccset!

Damu Roland sógornője kiakadt: Roland hitvány apa!

Damu Roland sógornője kiakadt: Roland hitvány apa!

Új ked­ve­sé­től is kis­ba­bát akar.

A szí­nész új ked­ve­sé­től is kis­ba­bát akar, hol­ott az ed­digi három gyer­me­ké­vel sem fog­lal­ko­zik.

Eltűntek a betiltott, mutáns növények a 6. kerületből!

Eltűntek a betiltott, mutáns növények a 6. kerületből!

Alig két hét­tel ez­előtt vi­rá­go­sí­tot­ták az And­rássy út kör­nyé­kén ta­lál­ható im­po­záns ut­cá­kat. Ki is tört a bot­rány!

Alig két hét­tel ez­előtt vi­rá­go­sí­tot­ták az And­rássy út kör­nyé­kén ta­lál­ható im­po­záns ut­cá­kat. Ki is tört a bot­rány!

Kínos prostiügy, így alázta meg Puzsér Róbert Tóth Gabit

Kínos prostiügy, így alázta meg Puzsér Róbert Tóth Gabit

Csú­nyán be­szólt az éne­kes­nő­nek.

A nagy­szájú kri­ti­kus csú­nyán be­szólt a 29 éves, ext­rém stí­lu­sá­ról is­mert éne­kes­nő­nek.

Botrány Veszprémben, csúnyán beleszállt csapatába a távozó edző

Botrány Veszprémben, csúnyán beleszállt csapatába a távozó edző

Ken­dő­zet­le­nül el­mondta a vé­le­mé­nyét a spa­nyol tré­ner.

Ken­dő­zet­le­nül el­mondta a vé­le­mé­nyét a spa­nyol tré­ner.

Folytatódik a pesti csaló botránya!

Folytatódik a pesti csaló botránya!

Össze­gyűl­tek a be­csa­pott em­be­rek! Ká­ro­sul­tak gyűl­tek össze Zug­ló­ban, hogy újabb fel­je­len­té­se­ket te­gye­nek a csaló ellen.

Össze­gyűl­tek a be­csa­pott em­be­rek! Ká­ro­sul­tak gyűl­tek össze Zug­ló­ban, hogy újabb fel­je­len­té­se­ket te­gye­nek a csaló ellen.

Ezért vált rémálommá Dévényi Tibor koncertje, óriási a botrány

Ezért vált rémálommá Dévényi Tibor koncertje, óriási a botrány

Meg­alázó pil­la­na­to­kat élt át az örök­ifjú le­mez­lo­vas! Rá­adá­sul ön­hi­bá­ján kívül!

Eddig bírta,kitálalt Dévényi Tibi bácsi a fesztiválbotrányról!

Eddig bírta,kitálalt Dévényi Tibi bácsi a fesztiválbotrányról!

Tiszta vizet ön­tött a po­hárba.

A le­gen­dás le­mez­lo­vas­ról a na­pok­ban azt ál­lí­tot­ták: pén­te­ken haj­nal­ban meg­do­bál­ták, majd el­ker­get­ték az al­sóörsi Har­ley-fesz­ti­vál­ról.

Hatalmas ügynökbotrány: Nagy Feró megtudta, Som Lajos jelentett róla!

Hatalmas ügynökbotrány: Nagy Feró megtudta, Som Lajos jelentett róla!

A Be­at­rice front­em­be­ré­nek ren­ge­teg kel­le­met­len­sé­get okoz­tak a be­sú­gók!

A Be­at­rice front­em­be­ré­nek ren­ge­teg kel­le­met­len­sé­get okoz­tak a be­sú­gók! Több száz ol­dal­nyi meg­fi­gye­lési do­ku­men­tum ké­szült róla, nagy ré­szét ol­vasta, ám azzal csak most szem­be­sült: Som Lajos is je­len­tett róla!

Durván megalázták Dévényi Tibi bácsit!

Durván megalázták Dévényi Tibi bácsit!

Több év­ti­zede az or­szág ked­vence, az egyik leg­is­mer­tebb retro le­mez­lo­vas, aki­nek ma is ren­ge­teg fel­lé­pése van or­szág­szerte. A leg­utóbbi bot­rá­nyos lett.

Több év­ti­zede az or­szág ked­vence, az egyik leg­is­mer­tebb retro le­mez­lo­vas, aki­nek ma is ren­ge­teg fel­lé­pése van or­szág­szerte. A leg­utóbbi bot­rá­nyos lett.

Börtönbe kerülhetnek Dzsudzsákék, ha nem figyelnek

Durva! Börtönbe kerülhetnek Dzsudzsákék, ha nem figyelnek

Be­ke­mé­nyí­tet­tek az Emír­sé­gek­ben.

Ko­moly bün­te­tésre szá­mít­hat, aki az Emír­sé­gek­ben Bar­ce­lona mezt húz ma­gára.

Botrány a levegőben: Ezért tagadta meg saját szüleit Oszter Alexandra

Botrány a levegőben: Ezért tagadta meg saját szüleit Oszter Alexandra

Óri­ási bot­rány az Osz­ter csa­lád­ban! Ale­xandra a Fa­ce­boo­kon nyílt le­vél­ben ha­tá­ro­ló­dott el az édes­ap­já­tól.

Kiderült, mikor zárul le Klapka György hagyatéki botránya!

Kiderült, mikor zárul le Klapka György hagyatéki botránya!

Egye­lőre még senki sem tudja meg­mon­dani, mi­ként osz­toz­kod­nak a ha­tal­mas va­gyo­non.

Öt hó­napja tart a bi­zony­ta­lan­ság, foly­nak a tár­gya­lá­sok a csa­lád­ban. Egye­lőre még senki sem tudja meg­mon­dani, mi­ként osz­toz­kod­nak a ha­tal­mas va­gyo­non.

Öngyilkosságra készült Cseh László nagy ellenfele

Öngyilkosságra készült Cseh László nagy ellenfele

Drá­mai val­lo­mást tett Ryan Lochte. Hi­he­tet­len bot­rá­nya után tel­je­sen össze­om­lott a hat­szo­ros olim­piai baj­nok ame­ri­kai úszó­sztár.

Drá­mai val­lo­mást tett Ryan Lochte. Hi­he­tet­len bot­rá­nya után tel­je­sen össze­om­lott a hat­szo­ros olim­piai baj­nok ame­ri­kai úszó­sztár.

Dagad a családi botrány: Durván nekiment apjának Oszter Alexandra

Dagad a családi botrány: Durván nekiment apjának Oszter Alexandra

Tel­je­sen ki­bo­rult a szí­nésznő! A Fa­ce­book-ol­da­lán szólt be szü­le­i­nek.

Tel­je­sen ki­bo­rult a szí­nésznő! A Fa­ce­book-ol­da­lán szólt be szü­le­i­nek.

Hosszú Katinka-botrány: a kapitány szerint kilóg a lóláb

Hosszú Katinka-botrány: a kapitány szerint kilóg a lóláb

Sós Csaba nem ker­telt.

Sós Csaba nem ker­telt a fur­csa üggyel kap­cso­lat­ban. Sze­rinte egy­ér­telmű, miről vagy in­kább kiről szól a nem­zet­közi szö­vet­ség dön­tése.

Óriási a botrány, veszélyben a foci-vb megrendezése is

Óriási a botrány, veszélyben a foci-vb megrendezése is

Átok ül a 2022-es ka­tari tor­nán.

Átok ül a 2022-es ka­tari tor­nán. A Nem­zet­közi Lab­da­rúgó-szö­vet­ség per­sze nyug­tatja a ke­dé­lye­ket, de be­lát­ha­tat­la­nok a kö­vet­kez­mé­nyek.

Őrült összeesküvés, Katinka lehet a nagy áldozat

Őrült összeesküvés, Katinka lehet a nagy áldozat

Vele akar­tak ki­szúrni a dön­tés­ho­zók?

Még min­dig nem csil­la­pod­nak a ke­dé­lyek úszó­klasszi­sunk körül, aki to­vábbra sem érti a szö­vet­ség dön­té­sét. Vele akar­tak ki­szúrni?

Dagad a családi botrány: Kitálalt feljelentéséről Győzike

Dagad a családi botrány: Kitálalt feljelentéséről Győzike

Más­fél hó­nap­pal Gás­pár Győző le­tar­tóz­ta­tása után de­rült ki, hogy ki volt az az il­lető, aki fel­nyomta őt a NAV-nál.

Csúnyán összeveszett Schobert Norbi Csisztuval, otthagyta a forgatást

Csúnyán összeveszett Schobert Norbi Csisztuval, otthagyta a forgatást

Bot­rá­nyosra si­ke­re­dett a ri­por­ternő for­ga­tása.

Bot­rá­nyosra si­ke­re­dett a ri­por­ternő for­ga­tása.

Közfelháborodást okozott Benkő Dániel, pedofilnak tartják a rajongók!

Közfelháborodást okozott Benkő Dániel, pedofilnak tartják a rajongók!

A lant­mű­vész el­mondta, hogy már akkor ki­nézte ma­gá­nak Ba­zsa­ró­zsát, ami­kor ő még csak ki­lenc­éves volt.

Botrány a levegőben: már csak pénzért ad interjút Kunovics Katinka!

Botrány a levegőben: már csak pénzért ad interjút Kunovics Katinka!

A Ro­man­tic éne­kes­nője drasz­ti­kus dön­tést ho­zott, ál­lítja, évek óta nem aján­lot­tak neki fi­zet­sé­get.

Balhé a magyar focibírók között, székek is repültek

Hihetetlen balhé a magyar focibírók között, székek is repültek

Hu­li­gán ke­ve­re­dett volna a spo­rik közé. Sör­rel és fes­ték­kel ön­tötte le a ko­rábbi FIFA-já­ték­ve­ze­tőt.

Hu­li­gán ke­ve­re­dett volna a spo­rik közé. Sör­rel és fes­ték­kel ön­tötte le a ko­rábbi FIFA-já­ték­ve­ze­tőt.

Rendőrséggel nyomoztatna Puzsér: Több sztárnak is nekiesett

Rendőrséggel nyomoztatna Puzsér: Több sztárnak is nekiesett

A nagy­szájú kri­ti­kus nem áll le! Nyom­da­fes­té­ket nem tűrő sza­vak­kal ócsá­rol.

Gesztesi Károly megtörte a csendet: Ezért tűnt el Hujber Feri

Gesztesi Károly megtörte a csendet: Ezért tűnt el Hujber Feri

A szí­nész bot­rá­nyos sze­rep­lése után dön­tött úgy, hogy vissza­vo­nul a nyil­vá­nos­ság­tól.

Óriási botrány, barátnőjével akarta megcsalni a pasija Mádai Vivient!

Óriási botrány, barátnőjével akarta megcsalni a pasija Mádai Vivient!

A Nagy Duett sztár­já­nak éle­té­ben vol­tak kel­le­met­len fe­je­ze­tek.

A Nagy Duett sztár­já­nak éle­té­ben vol­tak kel­le­met­len fe­je­ze­tek, ti­ni­ként volt, hogy rosszul vá­lasz­tott.

Továbbra sem hajlandó egy fedél alatt élni Oszter Sándor a feleségével!

Továbbra sem hajlandó egy fedél alatt élni Oszter Sándor a feleségével!

A bot­rá­nyok tel­je­sen ki­ké­szí­tik a há­zas­párt.

A bot­rá­nyok tel­je­sen ki­ké­szí­tik a há­zas­párt.

Hadüzenet az elnöktől: hagyják békén az úszóinkat!

Hadüzenet az elnöktől: hagyják békén az úszóinkat!

Most lett elege a vá­das­ko­dá­sok­ból.

Me­g­elé­gelte a szö­vet­ség első em­bere, hogy a vá­das­ko­dá­sok miatt a spor­to­lók fi­gyel­mét is el­von­ják a vb-fel­ké­szü­lés­től.

Összeomlott a fiatal úszólány a róla készített szexvideótól

Összeomlott a fiatal úszólány a róla készített szexvideótól

Elő­ször ki is akart lépi a klub­já­ból.

Elő­ször ki is akart lépi a klub­já­ból, de végül meg­be­szél­ték a dol­go­kat. A fel­vé­tel ké­szí­tői is érzik, hogy bu­ta­sá­got csi­nál­tak.

Súlyos vádak, ki támadja az úszóelnököt?

Súlyos vádak, ki támadja az úszóelnököt?

Az el­múlt idő­szak­ban megint bot­rá­nyok­tól han­gos a ma­gyar úszó­sport, pedig mind­járt itt a hazai vi­lág­baj­nok­ság.

Az el­múlt idő­szak­ban megint bot­rá­nyok­tól han­gos a ma­gyar úszó­sport, pedig mind­járt itt a hazai vi­lág­baj­nok­ság.

Így reagált az úszószövetség a szexbotrányra

Így reagált az úszószövetség a szexbotrányra

Még a deb­re­ceni or­szá­gos baj­nok­sá­gon ké­szí­tet­tek fel­vé­telt két fi­a­tal úszó­ról, amit egy­más kö­zött kül­döz­get­tek a töb­biek.

Még a deb­re­ceni or­szá­gos baj­nok­sá­gon ké­szí­tet­tek fel­vé­telt két fi­a­tal úszó­ról, amit egy­más kö­zött kül­döz­get­tek a töb­biek.

Szívrohama után, a kórházban üvöltött felesége a magyar sztárral

Szívrohama után, a kórházban üvöltött felesége a magyar sztárral

Lajsz And­rás ál­lítja, pusz­tán plá­tói kap­cso­lat fűzte fi­a­tal kol­lé­ga­nő­jé­hez...

Lajsz And­rás ál­lítja, pusz­tán plá­tói kap­cso­lat fűzte fi­a­tal kol­lé­ga­nő­jé­hez...

Botrány és döbbenet: egy férfi letolta a gatyáját az Eurovízió színpadán

Botrány és döbbenet: egy férfi letolta a gatyáját az Eurovízió színpadán

Éppen a ta­va­lyi győz­tes, az ukrán szár­ma­zású Ja­mala éne­kelt, ami­kor vá­rat­lan dolog tör­tént.

Hujber Feri mindent elveszíthet!

Ez volt az utolsó dobása, Hujber Feri mindent elveszíthet!

Nem ússza meg kö­vet­kez­mé­nyek nél­kül, amit tett.

Lehet, hogy a szí­nész, szá­mos meg­döb­bentő és pol­gár­puk­kasztó tette után, most elő­ször nem ússza meg kö­vet­kez­mé­nyek nél­kül, amit tett.

Ez a pillanat is eljött, Győzike mindent beismert

Ez a pillanat is eljött, Győzike mindent beismert

Őszin­tén be­szélt lel­ki­ál­la­po­tá­ról is.

Őszin­tén be­szélt lel­ki­ál­la­po­tá­ról, ma­gán­éle­té­ről, na és per­sze a kö­rü­lötte ki­ala­kult bot­rány­ról!

Balhé a pályán, tömegbunyóval zárult a rangadó

Balhé a pályán, tömegbunyóval zárult a rangadó

Mé­re­tes bot­rány rob­bant ki.

Mé­re­tes bot­rány rob­bant ki Lon­don­ban a fel­ju­tá­sért ví­vott rang­adón.

Meggyalázták Klapka György sírját

Meggyalázták Klapka György sírját

Klapka György csa­ládja tisz­tá­ban van vele, ki az a nő, aki rend­sze­re­sen lá­to­gatja a négy hó­napja el­hunyt üz­let­em­ber sír­ját, és ki az, aki üze­ne­te­ket aggat rá...

Klapka György csa­ládja tisz­tá­ban van vele, ki az a nő, aki rend­sze­re­sen lá­to­gatja a négy hó­napja el­hunyt üz­let­em­ber sír­ját, és ki az, aki üze­ne­te­ket aggat rá...

Botrány fenyeget, Mourinho megalázza játékosait

Botrány fenyeget, Mourinho megalázza játékosait

Nyíl­tan kri­ti­zálta három já­té­ko­sát.

Nyíl­tan kri­ti­zálta három já­té­ko­sát a Man­ches­ter Uni­ted sztár­edzője.

Új helyet kell keresni a Bud Spencer emlékfalnak!

Folytatódik a Bud Spencer emlékfal-háború: megszólaltak a graffitisek is!

"Le­járt az ideje, és ennyi!"

A graffi­tis világ egy újabb is­mert és el­is­mert alakja szó­lalt meg! Sze­retne ren­det tenni a fe­jek­ben!

Hatalmas botrány: Pataky Attila hallani sem akar a volt zenésztársakról

Hatalmas botrány: Pataky Attila hallani sem akar a volt zenésztársakról

Az igazi rock­ra­jon­gók em­lé­kez­het­nek még az EDDA ba­kan­csos" idő­sza­kára.

Az igazi rock­ra­jon­gók em­lé­kez­het­nek még az EDDA ,úgy­ne­ve­zett "ba­kan­csos" idő­sza­kára.

Teljes kétségbeesés Hujberéknél! Elveszik tőlük a gyerekeket?

Teljes kétségbeesés Hujberéknél! Elveszik tőlük a gyerekeket?

A csa­lád félti Cynt­hiát.

Senki nem tudja, mi fo­lyik a szent­end­rei ház­ban, de a csa­lád félti Cynt­hiát és a gye­re­ke­ket.

Nagy a baj, szakember segíthet az őrjöngő Tusupon

Nagy a baj, szakember segíthet az őrjöngő Tusupon

Egyre töb­ben ag­gód­nak Hosszú Ka­tinka férje miatt. A szak­em­ber­nek düh­ki­tö­ré­sei miatt szak­szerű ke­ze­lésre lenne szük­sége.

Újabb Kassai Viktor-botrány, dühöngve lökdöste a hátvéd

Újabb Kassai Viktor-botrány, dühöngve lökdöste a hátvéd

Kel­le­met­len per­ce­ket élt át a ma­gyar sztár­bíró szom­ba­ton a Di­ós­győr-Vasas meccsen.

Kel­le­met­len per­ce­ket élt át a ma­gyar sztár­bíró szom­ba­ton a Di­ós­győr-Vasas meccsen.

Újabb botrányba keveredett Tusup, ezt is megússza?

Újabb botrányba keveredett Tusup, ezt is megússza?

Az ame­ri­kai edző nem elő­ször vet­kő­zött ki ma­gá­ból, vajon mit szólt ehhez a szö­vet­ség?

Az ame­ri­kai edző nem elő­ször vet­kő­zött ki ma­gá­ból, vajon mit szólt ehhez a szö­vet­ség?

Fodor Zsóka döntött: nem perel

Fodor Zsóka döntött: nem perel

A szí­nésznő ma már úgy gon­dolja, hálás lehet...

A szí­nésznő ma már úgy gon­dolja, hálás lehet annak a kamu hír­por­tál­nak, ame­lyik meg­írta, hogy prosti ügybe ke­ve­re­dett. Zsóka akár meg is ölel­getné az "el­kö­ve­tőt".

Botrány az úszóbajnokságon, Tusup ordítozott és lökdösődött?

Botrány az úszóbajnokságon, Shane Tusup ordítozott és lökdösődött?

Per­pat­vart oko­zott Hosszú Ka­tinka ame­ri­kai edző-férje. A saját kol­lé­gá­já­val ug­rott össze.

Alaptag lépett ki a legendás magyar rockbandából. Áll a bál!

Alaptag lépett ki a legendás magyar rockbandából. Áll a bál!

Ja­nu­ár­ban volt a ju­bi­le­umi nagy­kon­cert­jük...

Ja­nu­ár­ban volt a Lord együt­tes 45 éves ju­bi­le­umi nagy­kon­certje, ame­lyen a ra­jon­gók­nak már fel­tűnt, hogy a bil­len­tyűs a kö­zön­ség­nek hát­tal ze­nélt, de nem gon­dol­ták, hogy erre utalt vi­sel­ke­dé­sé­vel.

Felháborító botrány Szalai Ádám meccsén

Felháborító botrány Szalai Ádám meccsén

Ilyen még nem tör­tént a ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­tár csa­pa­tá­val. Ki­akadt a sta­di­on­ban tör­tén­tek miatt az egész német fut­ball­tár­sa­da­lom.

Ilyen még nem tör­tént a ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­tár csa­pa­tá­val. Ki­akadt a sta­di­on­ban tör­tén­tek miatt az egész német fut­ball­tár­sa­da­lom.

Százmilliókat és több mint tíz kiló aranyat foglaltak le Győzikétől!

Százmilliókat és több mint tíz kiló aranyat foglaltak le Győzikétől!

Nem vol­tak fil­lé­res gond­jai, annyi ér­té­ket ta­lál­tak az ott­ho­ná­ban, ami­ből több ge­ne­rá­ció is meg­él­hetne.

A show­man­nek nem vol­tak fil­lé­res gond­jai, annyi ér­té­ket ta­lál­tak az ott­ho­ná­ban, ami­ből több ge­ne­rá­ció is bol­do­gan meg­él­hetne.

Hujber Feri apósa is beszállt a botrányba

Hujber Feri apósa is beszállt a botrányba

Már fe­le­sége édes­apja sem lep­lezi vé­le­mé­nyét a ve­jé­ről.

Mióta a Ri­post ki­rob­ban­totta az újabb, Huj­ber Fe­ri­hez köt­hető bot­rányt, a szí­nész egyre na­gyobb baj­ban van. Már fe­le­sége édes­apja sem lep­lezi vé­le­mé­nyét a bűn­cse­lek­ménnyel gya­nú­sí­tott ve­jé­ről.

Gyámhatóság vizsgálhatja Hujberék családi körülményeit!

Gyámhatóság vizsgálhatja Hujberék családi körülményeit!

A csa­lád szent­end­rei háza rég­óta han­gos a ve­sze­ke­dé­sek­től, most azon­ban már a hi­va­ta­los szer­vek is köz­be­avat­koz­tak.

Ezért mondott csődöt Kassai a BL-rangadón

Ezért mondott csődöt Kassai Viktor a Bajnokok Ligája-rangadón

Nem vé­let­len a ma­gyar sztár­já­ték­ve­zető egyre több hi­bája.

Nem vé­let­len a ma­gyar sztár­já­ték­ve­zető egyre több hi­bája a nem­zet­közi szin­ten.

Dübörög az úszóbotrány, furcsa új részletek az edző pucér képéről

Dübörög az úszóbotrány, furcsa új részletek az edző pucér képéről

Nem ker­telt a szö­vet­ségi ka­pi­tány. Sós Csaba eddig nem is­mert moz­za­nat­ról is szót ej­tett a kínos üggyel kap­cso­lat­ban.

Döbbenetes videó került elő, így kutatták át a rendőrők Győzike házát!

Döbbenetes videó került elő, így kutatták át a rendőrők Győzike házát!

A show­man egész házát át­ku­tat­ták az adó­ha­tó­ság mun­ka­tár­sai.

A show­man egész házát át­ku­tat­ták az adó­ha­tó­ság mun­ka­tár­sai, döb­be­ne­tes tár­gya­kat ta­lál­tak!

Szabadlábon van az adócsalással vádolt Győzike!

Döbbenetes fejlemény, szabadlábon van az adócsalással vádolt Győzike!

Elő­ször a Ri­post­nak szó­lalt meg.

A show­man elő­ször a Ri­post­nak szó­lalt meg, mi­u­tán ki­de­rült, hogy 50 mil­liós adó­csa­lás­sal vá­dol­ják.

Teljes káosz, újabb csapás az európai focinak

Teljes káosz, újabb csapás az európai focinak

A bot­rányt most tö­rö­kök okoz­ták.

Dort­mund után Lyon­ban övezte káosz a fo­ci­meccset. A bot­rányt most tö­rö­kök okoz­ták.

Botrány! Asszonyverő szlogen a majonézen

Botrány! Asszonyverő szlogen a majonézen

Ilyen hogy tör­tén­he­tett? A leg­na­gyobb gond, hogy a cég új ak­ci­ója nem a szak­em­be­rek­nél és kri­ti­ku­sok­nál, hanem az em­be­rek­nél verte ki a biz­to­sí­té­kot.

Ilyen hogy tör­tén­he­tett? A leg­na­gyobb gond, hogy a cég új ak­ci­ója nem a szak­em­be­rek­nél és kri­ti­ku­sok­nál, hanem az em­be­rek­nél verte ki a biz­to­sí­té­kot.

Bangó Margit így reagált lánya vádjaira

Bangó Margit így reagált lánya vádjaira

A Kos­suth-díjas éne­kesnő ala­po­san meg­le­pő­dött, ami­kor kedd reg­gel szem­be­sült lánya újabb vád­ja­i­val. Ma­rika azt ál­lítja: az éne­kesnő el­vette az örök­sé­gét.

A Kos­suth-díjas éne­kesnő ala­po­san meg­le­pő­dött, ami­kor kedd reg­gel szem­be­sült lánya újabb vád­ja­i­val.

Kémkedési botrány, lehallgatták a focivezéreket

Kémkedési botrány, lehallgatták a focivezéreket

Nem tudni, ki áll az akció mö­gött.

A szö­vet­ség szék­há­zán kívül a vá­lo­ga­tott edző­köz­pont­já­ban is po­los­ká­kat he­lyez­tek el. Azt nem tudni, ki áll a bot­rány mö­gött.

Újabb botrány Bangó Margit és lánya közt

Újabb botrány Bangó Margit és lánya közt

Bangó Mar­git el­adta ko­rábbi ott­ho­nát és már meg is vá­sá­rolta új házát.

Bangó Mar­git ugyan el­adta ko­rábbi ott­ho­nát, és már meg is vá­sá­rolta új házát közel imá­dott uno­ká­já­hoz és csa­lád­já­hoz, de lánya, Ma­rika ezt nem nézi jó szem­mel.

Így toloncolták le a férfi a repülőről - botrány, miért!

Így toloncolták le a férfi a United Airlines repülőgépéről - botrány, hogy miért!

Sokba ke­rül­het a cég­nek az in­ci­dens. Pláne így, hogy fel­vé­tel is ké­szült az eset­ről. Ehhez fog­ha­tót még nem lá­tott a világ.

Sokba ke­rül­het a cég­nek az in­ci­dens. Pláne így, hogy fel­vé­tel is ké­szült az eset­ről. Ehhez fog­ha­tót még nem lá­tott a világ, csoda, hogy körbe járja a netet? Ennek biz­to­san lesz­nek kö­vet­kez­mé­nyei. Rá­adá­sul sú­lyo­sak.....

Óriási botrány, nyilvános kettyintés miatt áll a bál a lakótelepen

Óriási botrány, nyilvános kettyintés miatt áll a bál a lakótelepen

Azóta szinte órán­ként csö­rög a te­le­fon a ka­pi­tány­sá­gon.

A fel­há­bo­rító je­le­netre az ut­cá­ban lakó egyik nagy­papa uno­kája hívta fel a fi­gyel­met.

Ezekből a termékekből jobbat kapni Ausztriában

Bevásároltunk Ausztriában! Nekünk tényleg a vacak jut!

Be­vá­sárló kör­úton járt a Ri­post.

Nem­rég le­buk­tak a mul­ti­cé­gek: ugyan­olyan címke alatt rosszabb élel­mi­sze­re­ket árul­nak ná­lunk, mint Nyu­gat-Eu­ró­pá­ban.

Házipornó-botrány újratöltve, színre lép a szexi bajnoknő

Házipornó-botrány újratöltve, színre lép a szexi bajnoknő

To­vább gyű­rű­zik a vi­lág­ra­szóló balhé. Meg­törte végre a csen­det a pi­káns fel­vé­te­lek dögös fő­sze­rep­lője. Jaj az el­szánt har­cos lány el­len­fe­le­i­nek!

To­vább gyű­rű­zik a vi­lág­ra­szóló balhé. Meg­törte végre a csen­det a pi­káns fel­vé­te­lek dögös fő­sze­rep­lője. Jaj az el­szánt har­cos lány el­len­fe­le­i­nek!