CÍMKE: 'botrány'

Teljes kétségbeesés Hujberéknél! Elveszik tőlük a gyerekeket?

Teljes kétségbeesés Hujberéknél! Elveszik tőlük a gyerekeket?

Senki nem tudja, mi fo­lyik a szent­end­rei ház­ban, de a csa­lád félti Cynt­hiát és a gye­re­ke­ket.

Botrány az úszóbajnokságon, Tusup ordítozott és lökdösődött?

Botrány az úszóbajnokságon, Shane Tusup ordítozott és lökdösődött?

Per­pat­vart oko­zott Hosszú Ka­tinka ame­ri­kai edző-férje. A saját kol­lé­gá­já­val ug­rott össze.

Újabb botrányba keveredett Tusup, ezt is megússza?

Újabb botrányba keveredett Tusup, ezt is megússza?

Az ame­ri­kai edző nem elő­ször vet­kő­zött ki ma­gá­ból, vajon mit szólt ehhez a szö­vet­ség?

Az ame­ri­kai edző nem elő­ször vet­kő­zött ki ma­gá­ból, vajon mit szólt ehhez a szö­vet­ség?

Alaptag lépett ki a legendás magyar rockbandából. Áll a bál!

Alaptag lépett ki a legendás magyar rockbandából. Áll a bál!

Ja­nu­ár­ban volt a Lord együt­tes 45 éves ju­bi­le­umi nagy­kon­certje, ame­lyen a ra­jon­gók­nak már fel­tűnt...

Fodor Zsóka döntött: nem perel

Fodor Zsóka döntött: nem perel

A szí­nésznő ma már úgy gon­dolja, hálás lehet...

A szí­nésznő ma már úgy gon­dolja, hálás lehet annak a kamu hír­por­tál­nak, ame­lyik meg­írta, hogy prosti ügybe ke­ve­re­dett. Zsóka akár meg is ölel­getné az "el­kö­ve­tőt".

Felháborító botrány Szalai Ádám meccsén

Felháborító botrány Szalai Ádám meccsén

Ilyen még nem tör­tént a ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­tár csa­pa­tá­val. Ki­akadt a sta­di­on­ban tör­tén­tek miatt az egész német fut­ball­tár­sa­da­lom.

Ilyen még nem tör­tént a csa­pa­tá­val. Ki­akadt a sta­di­on­ban tör­tén­tek miatt az egész német fut­ball­tár­sa­da­lom.

Százmilliókat és több mint tíz kiló aranyat foglaltak le Győzikétől!

Százmilliókat és több mint tíz kiló aranyat foglaltak le Győzikétől!

Nem vol­tak fil­lé­res gond­jai, annyi ér­té­ket ta­lál­tak az ott­ho­ná­ban, ami­ből több ge­ne­rá­ció is meg­él­hetne.

A show­man­nek nem vol­tak fil­lé­res gond­jai, annyi ér­té­ket ta­lál­tak az ott­ho­ná­ban, ami­ből több ge­ne­rá­ció is bol­do­gan meg­él­hetne.

Gyámhatóság vizsgálhatja Hujberék családi körülményeit!

Gyámhatóság vizsgálhatja Hujberék családi körülményeit!

A csa­lád szent­end­rei háza rég­óta han­gos a ve­sze­ke­dé­sek­től, most azon­ban már a hi­va­ta­los szer­vek is köz­be­avat­koz­tak.

Ezért mondott csődöt Kassai a BL-rangadón

Ezért mondott csődöt Kassai Viktor a Bajnokok Ligája-rangadón

Nem vé­let­len a ma­gyar sztár­já­ték­ve­zető egyre több hi­bája.

Nem vé­let­len a ma­gyar sztár­já­ték­ve­zető egyre több hi­bája a nem­zet­közi szin­ten.

Hujber Feri apósa is beszállt a botrányba

Hujber Feri apósa is beszállt a botrányba

Mióta a Ri­post ki­rob­ban­totta az újabb, Huj­ber Fe­ri­hez köt­hető bot­rányt, a szí­nész egyre na­gyobb baj­ban van. Már fe­le­sége édes­apja sem lep­lezi vé­le­mé­nyét.

Mióta a Ri­post ki­rob­ban­totta az újabb, Huj­ber Fe­ri­hez köt­hető bot­rányt, a szí­nész egyre na­gyobb baj­ban van. Már fe­le­sége édes­apja sem lep­lezi vé­le­mé­nyét a bűn­cse­lek­ménnyel gya­nú­sí­tott ve­jé­ről.

Döbbenetes videó került elő, így kutatták át a rendőrők Győzike házát!

Döbbenetes videó került elő, így kutatták át a rendőrők Győzike házát!

A show­man egész házát át­ku­tat­ták az adó­ha­tó­ság mun­ka­tár­sai.

A show­man egész házát át­ku­tat­ták az adó­ha­tó­ság mun­ka­tár­sai, döb­be­ne­tes tár­gya­kat ta­lál­tak!

Teljes káosz, újabb csapás az európai focinak

Teljes káosz, újabb csapás az európai focinak

A bot­rányt most tö­rö­kök okoz­ták.

Dort­mund után Lyon­ban övezte káosz a fo­ci­meccset. A bot­rányt most tö­rö­kök okoz­ták.

Dübörög az úszóbotrány, furcsa új részletek az edző pucér képéről

Dübörög az úszóbotrány, furcsa új részletek az edző pucér képéről

Nem ker­telt a szö­vet­ségi ka­pi­tány. Sós Csaba eddig nem is­mert moz­za­nat­ról is szót ej­tett a kínos üggyel kap­cso­lat­ban.

Döbbenetes fejlemény, szabadlábon van az adócsalással vádolt Győzike!

Döbbenetes fejlemény, szabadlábon van az adócsalással vádolt Győzike!

Elő­ször a Ri­post­nak szó­lalt meg.

A show­man elő­ször a Ri­post­nak szó­lalt meg, mi­u­tán ki­de­rült, hogy 50 mil­liós adó­csa­lás­sal vá­dol­ják.

Botrány! Asszonyverő szlogen a majonézen

Botrány a négyzeten! Asszonyverő szlogen a majonézen! Ki a felelős?

Ilyen hogy tör­tén­he­tett? A leg­na­gyobb gond, hogy a cég új ak­ci­ója nem a szak­em­be­rek­nél és kri­ti­ku­sok­nál, hanem az em­be­rek­nél verte ki a biz­to­sí­té­kot.

Ilyen hogy tör­tén­he­tett? A leg­na­gyobb gond, hogy a cég új ak­ci­ója nem a szak­em­be­rek­nél és kri­ti­ku­sok­nál, hanem az em­be­rek­nél verte ki a biz­to­sí­té­kot. Száz szám fo­tóz­zák és oszt­ják meg az in­ter­ne­ten. Vajon tu­da­tos kam­pány?

Bangó Margit így reagált lánya vádjaira

Bangó Margit így reagált lánya vádjaira

A Kos­suth-díjas éne­kesnő ala­po­san meg­le­pő­dött, ami­kor kedd reg­gel szem­be­sült lánya újabb vád­ja­i­val. Ma­rika azt ál­lítja: az éne­kesnő el­vette az örök­sé­gét.

A Kos­suth-díjas éne­kesnő ala­po­san meg­le­pő­dött, ami­kor kedd reg­gel szem­be­sült lánya újabb vád­ja­i­val.

Így toloncolták le a férfi a repülőről - botrány, miért!

Így toloncolták le a férfi a repülőről - botrány, miért!

Sokba ke­rül­het a cég­nek.

Sokba ke­rül­het a cég­nek az in­ci­dens. Pláne így, hogy fel­vé­tel is ké­szült az eset­ről. Ehhez fog­ha­tót még nem lá­tott a világ, csoda, hogy körbe járja a netet?

Kémkedési botrány, lehallgatták a focivezéreket

Kémkedési botrány, lehallgatták a focivezéreket

Nem tudni, ki áll az akció mö­gött.

A szö­vet­ség szék­há­zán kívül a vá­lo­ga­tott edző­köz­pont­já­ban is po­los­ká­kat he­lyez­tek el. Azt nem tudni, ki áll a bot­rány mö­gött.

Újabb botrány Bangó Margit és lánya közt

Újabb botrány Bangó Margit és lánya közt

Bangó Mar­git el­adta ko­rábbi ott­ho­nát és már meg is vá­sá­rolta új házát.

Bangó Mar­git ugyan el­adta ko­rábbi ott­ho­nát, és már meg is vá­sá­rolta új házát közel imá­dott uno­ká­já­hoz és csa­lád­já­hoz, de lánya, Ma­rika ezt nem nézi jó szem­mel.

Óriási botrány, nyilvános kettyintés miatt áll a bál a lakótelepen

Óriási botrány, nyilvános kettyintés miatt áll a bál a lakótelepen

Azóta szinte órán­ként csö­rög a te­le­fon a ka­pi­tány­sá­gon.

A fel­há­bo­rító je­le­netre az ut­cá­ban lakó egyik nagy­papa uno­kája hívta fel a fi­gyel­met.

Házipornó-botrány újratöltve, színre lép a szexi bajnoknő

Házipornó-botrány újratöltve, színre lép a szexi bajnoknő

Meg­szó­lalt a dögös fő­sze­replő.

To­vább gyű­rű­zik a vi­lág­ra­szóló balhé. Meg­törte végre a csen­det a pi­káns fel­vé­te­lek dögös fő­sze­rep­lője. Jaj az el­szánt har­cos lány el­len­fe­le­i­nek!

Ezekből a termékekből jobbat kapni Ausztriában

Bevásároltunk Ausztriában! Nekünk tényleg a vacak jut!

Be­vá­sárló kör­úton járt a Ri­post.

Nem­rég le­buk­tak a mul­ti­cé­gek: ugyan­olyan címke alatt rosszabb élel­mi­sze­re­ket árul­nak ná­lunk, mint Nyu­gat-Eu­ró­pá­ban.

Fellázadt Klapka György megtagadott fia: Megszerzi a hagyatékot!

Fellázadt Klapka György megtagadott fia: Megszerzi a hagyatékot!

Ifjabb Klapka György meg­unta a hall­ga­tást! Ki­tá­lalt ap­já­ról...

Ifjabb Klapka György meg­unta a hall­ga­tást! Ki­tá­lalt ap­já­ról...

Óriási botrány: Klapka végrendeletében tagadja meg fiát

Óriási botrány: Klapka végrendeletében tagadja meg fiát

Min­denki várta Klapka György vég­aka­ra­tá­nak tar­tal­mát, de arra, amit ta­lál­tak, senki sem szá­mí­tott.

Min­denki várta Klapka György vég­aka­ra­tá­nak tar­tal­mát, de arra, amit ta­lál­tak, senki sem szá­mí­tott.

Forrong a dühtől Pataky Attila, nem engedték fel a színpadra!

Forrong a dühtől Pataky Attila, nem engedték fel a színpadra!

Az Edda front­em­bere telt házas kon­cer­tet adott volna, azon­ban ugyan­úgy járt, mint nem­ré­gi­ben Zol­tán Erika.

Így alázta meg Puzsér Róbert Kiszel Tündét

Így alázta meg Puzsér Róbert Kiszel Tündét

A kri­ti­kus nem áll le. Újabb hazai hí­res­ség mun­kás­sá­gát becs­mé­relte.

A kri­ti­kus nem áll le. Újabb hazai hí­res­ség mun­kás­sá­gát becs­mé­relte.

Törött bordák, kivert fogak, megtámadták a magyar szurkolókat

Törött bordák, kivert fogak, megtámadták a magyar szurkolókat

Aljas tá­ma­dás érte a veszp­rémi druk­ke­re­ket, töb­ben kór­ház­ban kö­töt­tek ki.

Aljas tá­ma­dás érte a veszp­rémi druk­ke­re­ket, töb­ben kór­ház­ban kö­töt­tek ki.

Újabb botrányt kavart a magyar sztárbíró - videó

Újabb botrányt kavart a magyar sztárbíró - videó

Hall­ga­tott a part­jel­ző­jére Kas­sai Vik­tor, ezért eggyel ke­ve­sebb gólt szer­zett az olasz sztár­csa­pat.

Hall­ga­tott a part­jel­ző­jére Kas­sai Vik­tor, ezért eggyel ke­ve­sebb gólt szer­zett az olasz sztár­csa­pat. Ez a to­vább­ju­tá­sukba ke­rül­he­tett.

Ismét veszélyben Hujber Feri élete

Ismét veszélyben Hujber Feri élete

Még min­dig sokan mo­so­lyog­tak Huj­ber Fe­renc sok­koló sze­rep­lé­sén...

Még min­dig sokan mo­so­lyog­tak Huj­ber Fe­renc sok­koló sze­rep­lé­sén, pedig meg­le­het, hogy nagy a baj, és ko­moly men­tá­lis prob­léma hú­zó­dik meg a hát­tér­ben, amely akár az éle­tét is ve­szé­lyez­tet­heti.

Juhász Péter bármi áron botrányt akar március 15-én

Juhász Péter bármi áron botrányt akar március 15-én

A rend­őr­ség ke­resi a meg­ol­dást.

A rend­őr­ség ezek­ben a per­cek­ben meg­pró­bálja szét­vá­lasz­tani a két ren­dez­vényt, a mél­tó­ság­tel­jes ün­ne­pet és a bot­rány­kel­tők füttyös ran­da­lí­ro­zá­sát.

Váratlan bejelentést tett Havas Henrik

Váratlan bejelentést tett Havas Henrik

A Tanár úr egy in­ter­jú­ban be­szélt őszin­tén a kül­földre "me­ne­kü­lés" gon­do­la­tá­ról! Vajon ko­mo­lyan is gon­dolja?

A Tanár úr egy in­ter­jú­ban be­szélt őszin­tén a kül­földre "me­ne­kü­lés" gon­do­la­tá­ról! Vajon ko­mo­lyan is gon­dolja?

Reagált a súlyos vádakra Som Lajos: Meghalnék, ha innék!

Reagált a súlyos vádakra Som Lajos: Meghalnék, ha innék!

Azt ál­lít­ják, újra vissza­esett, ismét az ital­hoz nyúlt, ezért vi­sel­ke­dik ilyen fur­csán.

A 69 éves ze­nészt azzal vá­dol­ják: vissza­esett. al­ko­ho­liz­mus­sal vá­dol­ják is­me­rő­sei! Azt ál­lít­ják, ismét az ital­hoz nyúlt, ezért vi­sel­ke­dik ilyen fur­csán.

Ezt gondolja Pachmann Péter a Hujber-botrányról

Ezt gondolja Pachmann Péter a Hujber-botrányról

A Mokka mű­sor­ve­ze­tője szak­mai dön­tést ho­zott, ami­kor fél­be­sza­kí­totta a be­szél­ge­tést Huj­ber­rel.

A Mokka mű­sor­ve­ze­tője szak­mai dön­tést ho­zott, ami­kor kedd reg­gel fél­be­sza­kí­totta a part­ta­lanná vállt be­szél­ge­tést Huj­ber Fe­renc­cel.

Kimenekült a Mokkából Hujber Feri

Kimenekült a Mokkából Hujber Feri

Nin­cse­nek sza­vak arra, amit Huj­ber pro­du­kált kedd reg­gel a Mok­ká­ban.

Nin­cse­nek sza­vak arra, amit Huj­ber Feri pro­du­kált kedd reg­gel a Mokka stú­di­ó­já­ban. Gya­kor­la­ti­lag össze­vissza be­szélt, és azt sem hal­lotta, hogy a mű­sor­ve­ze­tők meg­pró­bál­ták vissza­rán­gatni a va­ló­ságba.

Ezt miért? Utcára teszik a gyámügy ellen pert nyerő fiút

Ezt miért? Utcára teszik a gyámügy ellen pert nyerő fiút

Hor­váth Leon csü­tör­tö­kig ma­rad­hat.

Hor­váth Leon azzal vált is­mertté né­hány hó­nap­pal ez­előtt, hogy pert nyert a gyám­hi­va­tal ellen, ami­ért ál­lami gon­do­zott­ként egy spe­ci­á­lis ott­honba dug­ták...

Dévényi Tibor megrázó bejelentése: Megírtam a végrendeletem!

Dévényi Tibor megrázó bejelentése: Megírtam a végrendeletem!

A nép­szerű mű­sor­ve­zető feb­ru­ár­ban töl­tötte be 70. élet­évét. Na­gyon za­varja az öre­ge­dés!

Újabb botrány a Csíki Sör körül!

Újabb botrány a Csíki Sör körül!

Va­laki meg­pró­bált hasz­not húzni a név­vál­to­zás­ból.

Mi­u­tán az Igazi Csíki Sör ide­ig­le­ne­sen Igazi Til­tott Sör névre vál­tott, va­laki meg­pró­bált hasz­not húzni ebből, és a til­tott­sor.hu do­main be­jegy­zé­sét kérte.

Újra focizhat a barátnője holttestét a kutyával megetető gonosztevő

Újra focizhat a barátnője holttestét a kutyával etető gonosztevő

Máris sza­ba­dult a 22 évre le­csu­kott kapus. Ta­lált ma­gá­nak új csa­pa­tot is.

Vi­lág­bot­rány, máris sza­ba­dult a 22 évre le­csu­kott lab­da­rúgó. Egy­ből ta­lált ma­gá­nak új csa­pa­tot is.

Sarka Kata mellé állt Hajdú Péter édesanyja!

Sarka Kata mellé állt Hajdú Péter édesanyja!

Kata azt kéri az asszony­tól, hogy a Bá­lint An­tó­nia ellen ví­vott bo­szor­kány­per­ben áll­jon mellé.

Ágaskodó cicik miatt áll a bál a Bayern Münchennél

Ágaskodó cicik miatt áll a bál a Bayern Münchennél

Ki­hívó fotó okozta a bot­rányt.

Ki­hívó fotó okozta a bot­rányt. Sze­xista rek­lám, vagy csak egy ár­tal­mat­lan poén? Meg­szó­lal a balhé mu­ta­tós fő­sze­rep­lője is.

Perhadjáratot indított családja védelmében Lagzi Lajcsi!

Perhadjáratot indított családja védelmében Lagzi Lajcsi!

Bí­ró­ság­hoz for­dult a mu­la­tós ze­nész, mert meg­elé­gelte, hogy lép­ten-nyo­mon le akar­ják já­ratni!

Bí­ró­ság­hoz for­dult a mu­la­tós ze­nész, mert meg­elé­gelte, hogy lép­ten-nyo­mon le akar­ják já­ratni!

Pisibotrány, nappaliban könnyítenek magukon a fociszurkolók

Pisibotrány, nappaliban könnyítenek magukon a szurkolók

Fura balhé a világ egyik leg­jobb fo­ci­baj­nok­sá­gá­nak nagy múltú klub­já­nál. Min­den­ki­nek fönt van a slicce?

Új botrány a baloldalon: Az MSZP-sek kifütyülték Juhász Péteréket

Új botrány a baloldalon: Az MSZP-sek kifütyülték Juhász Péteréket

Ju­hász Péter annyira szí­vére vette a dol­got, hogy nyílt le­ve­let írt a Ma­gyar Szo­ci­a­lista Párt­nak.

Nótár Mary veszített: Nem lesz per L.L. Junior ellen!

Nótár Mary veszített: Nem lesz per L.L. Junior ellen!

Az éne­kesnő egy de­cem­beri bot­rány során ug­rott neki a rap­per­nek, si­ker­te­le­nül.

Az éne­kesnő egy de­cem­beri bot­rány során ug­rott neki a rap­per­nek, si­ker­te­le­nül.

Ilyen durván korhatáros jelenetet még nem láttál élő adásban

Ilyen durván korhatáros jelenetet még nem láttál élő adásban

A mű­sor­ve­zető ki­csit sokat kép­zelt ma­gá­ról!

A mű­sor­ve­zető ki­csit sokat kép­zelt ma­gá­ról! Nem csoda, hogy most áll a bál a nép­szerű té­vé­csa­tor­ná­nál!

Csonka Andrásnál betelt a pohár, kiáll Gesztiék mellett

Csonka Andrásnál betelt a pohár, kiáll Gesztiék mellett

A szí­nész dör­ge­del­me­set posz­tolt...

A szí­nész dör­ge­del­mes poszt­ban fej­tette ki vé­le­mé­nyét a fa­nyal­gók­ról, akik­nek nem si­ke­rült meg­ér­te­niük a hét­végi dupla Rap­ülők kon­cert lé­nye­gét.

Botrány az Oscar-gálán: Így csalt az egyik jelölt

Botrány az Oscar-gálán: Így csalt az egyik jelölt

Vissza­von­ták a je­lö­lést!

Meg­sér­tette a film­aka­dé­mia kam­pá­nyo­lási sza­bály­za­tát. Vissza­von­ták a je­lö­lést!

Havas Henrik porig alázta Stohl Andrást és Sváby Andrást

Havas Henrik porig alázta Stohl Andrást és Sváby Andrást

Havas Hen­rik min­den­kibe be­le­köt, aki él és mozog. Most Sváby And­rást és Stohl And­rást sér­te­gette a Fa­ce­book-ol­da­lán.

Havas Hen­rik min­den­kibe be­le­köt, aki él és mozog. Most Sváby And­rást és Stohl And­rást sér­te­gette a Fa­ce­book-ol­da­lán.

A nap, amikor Baukó Éva anyázott egy szépet

A nap, amikor Baukó Éva anyázott egy szépet

VV Éva eddig tűrte, hogy másod-, sőt har­mad­osz­tá­lyú ce­leb­ként em­le­ges­sék bi­zo­nyos fó­ru­mo­kon.

VV Éva eddig tűrte, hogy másod-, sőt har­mad­osz­tá­lyú ce­leb­ként em­le­ges­sék bi­zo­nyos fó­ru­mo­kon. Most el­gu­rult a gyógy­szere, és elő­vette régi stí­lu­sát...

Hatalmas vita alakult ki Berki Krisztián és Pintér Tibor között

Hatalmas vita alakult ki Berki Krisztián és Pintér Tibor között

Ahogy mon­dani szok­ták: két dudás nem fér meg egy csár­dá­ban. Jelen eset­ben szín­ház­ban.

Beszóltak Katinkának, helytelenül cselekedett

Beszóltak Hosszú Katinkának, helytelenül cselekedett

Még min­dig az úszó­bot­rány a téma.

Egy másik úszó­klasszis em­lé­ke­zett vissza arra, ho­gyan élte meg a sport­ágat érintő bot­rányt. Azt is be­val­lotta, hogy sport­pszi­cho­ló­gusra van szük­sége.

Kemény szavakkal üzent Pécsi Ildikó barátnője

Kemény szavakkal üzent Pécsi Ildikó barátnője

Il­di­kó­nak már kedve sincs be­szélni...

Pécsi Il­di­kó­nak már kedve sincs be­szélni az őt ért mél­tat­lan meg­hur­co­lás­ról, de egy kö­zeli is­me­rőse nem tesz la­ka­tot a szá­jára...

Ezt árulta el Stohl András múltjáról Sebestyén Balázs

Ezt árulta el Stohl András múltjáról Sebestyén Balázs

Ko­ráb­ban is pisz­kálta már a szí­nészt!

A nagy­szájú rá­diós már ko­ráb­ban is sokat pisz­kálta a nép­szerű szí­nészt. Most ismét ki­tá­lalt..

Botrány, le kellett fogni a Barca edzőjét a szégyenteljes vereség után

Botrány, le kellett fogni a Barca edzőjét a szégyenteljes vereség után

Ál­lí­tó­lag három em­berre volt ehhez szük­ség.

Ál­lí­tó­lag három em­berre volt ehhez szük­ség az­után, hogy a csa­pa­tát na­gyon meg­ver­ték Pá­rizs­ban. Nem elő­ször húzta ki a gyu­fát a ri­por­ter a ka­ta­lán tré­ner­nél.

Durván kiakadt Liptai Claudia

Durván kiakadt Liptai Claudia

Ddü­hös poszt­ban tett ren­det.

Rá­adá­sul jo­go­san, hi­szen egy ál­lí­tó­la­gos is­me­rő­sé­től fur­csa nyi­lat­ko­za­tot kö­zölt az egyik na­pi­lap. Cla­u­dia dühös poszt­ban tett ren­det.

Pszichológushoz fordult a megalázott magyar műsorvezetőnő

Pszichológushoz fordult a megalázott magyar műsorvezetőnő

Óri­ási port ka­vart a cikk, mely­ben össze­gyűj­töt­ték a ba­ki­jait.

Óri­ási port ka­vart a cikk, mely­ben össze­gyűj­töt­ték a ba­ki­jait.

Rémálom a stúdióban, élő adásban omlott össze a dögös időjós

Rémálom a stúdióban, élő adásban omlott össze a dögös időjós

Meg­szé­gye­nülve sé­tált ki a ka­me­rák ke­reszt­tü­zé­ből, azóta pedig min­denki róla be­szél!

Meg­szé­gye­nülve sé­tált ki a ka­me­rák ke­reszt­tü­zé­ből, azóta pedig min­denki róla be­szél!

Hihetetlen magyarázatot adott tettére a verekedő magyar énekes

Hihetetlen magyarázatot adott tettére a verekedő magyar énekes

Vi­ta­min, a Happy Gang éne­kese eddig sehol nem be­szélt a ta­va­lyi bal­hé­já­ról, ami­kor is ma­ra­dandó sé­rü­lé­se­ket oko­zott.

Kitálaltak a művészek: le a haszontalan celebekkel!

Kitálaltak a művészek: le a haszontalan celebekkel!

Bod­rogi Gyula nagy port ka­vart...

A na­pok­ban nagy vi­hart ka­vart Bod­rogi Gyula nyi­lat­ko­zata arról, hogy egyre job­ban el­ér­ték­te­le­ne­dik a mű­vész­szakma.

Schobert Norbinak elege lett, durván helyre tette Fördős Zét

Schobert Norbinak elege lett, durván helyre tette Fördős Zét

Norbi és Zé Ba­lázs­ék­nál ví­vott hét­fői csör­téje sem ve­ze­tett ered­ményre.

Norbi és Zé Ba­lázs­ék­nál ví­vott hét­fői csör­téje sem ve­ze­tett ered­ményre a Benke Laci bácsi körül ki­ala­kult bot­rá­nyos vi­tá­ban. Norbi most le­zárta az ügyet.

Norbi úgy hallotta, üzleti érdek miatt került kórházba Benke Laci bácsi

Norbi úgy hallotta, üzleti érdek miatt került kórházba Benke Laci bácsi

Norbi sze­rint egy étel­fu­tár cég miatt ke­rült kór­házba az idős sztár­séf.

Norbi sze­rint egy étel­fu­tár cég miatt ke­rült kór­házba az idős sztár­séf.

Mocskolódó hozzászóló miatt törölték Zámbó Krisztián oldalát!

Mocskolódó hozzászóló miatt törölték Zámbó Krisztián oldalát!

Jimmy leg­idő­sebb fia csak a rész­vé­tét sze­rette volna ki­fe­jezni, de saj­nos min­den rosszul sült el.

Kivizsgálta a rendőrség Fodor Zsóka prostiügyét!

Kivizsgálta a rendőrség Fodor Zsóka prostiügyét!

Napok óta dagad a bot­rány!

Napok óta dagad a bot­rány! Ahogy arról a Ri­post el­ső­ként be­szá­molt: az a hír ka­pott szárnyra, hogy a nép­szerű szí­nész­nőt őri­zetbe vet­ték...

Fésűs Nelly és lánya között nagy a feszültség

Fésűs Nelly és lánya között nagy a feszültség

Szi­gorú sza­bá­lyok kö­zött ne­veli a szí­nésznő 14 éves lá­nyát, Csen­gét, akit egy­házi is­ko­lába íra­tott...

Szi­gorú sza­bá­lyok kö­zött ne­veli a szí­nésznő 14 éves lá­nyát, Csen­gét.

Újabb botrány a levegőben: Havas Henrik nem ereszti Hajdú Pétert

Újabb botrány a levegőben: Havas Henrik nem ereszti Hajdú Pétert

Nem csil­la­pod­tak a ke­dé­lyek a Tanár úr és a tévés mű­sor­ve­zető kö­zött..

Csil­la­pod­tak-e a ke­dé­lyek a Tanár úr és a tévés mű­sor­ve­zető kö­zött? A vá­lasz: nem! Havas ismét ne­ki­ment Haj­dú­nak!

Tehetetlenek a rendőrök, bekamerázta a házát Schobert Norbi

Tehetetlenek a rendőrök, bekamerázta a házát Schobert Norbi

Si­ke­re­sek, bol­do­gok és pél­dás csa­ládi éle­tet élnek, mégis bi­zo­nyos körök rend­sze­re­sen tá­mad­ják a Scho­bert csa­lá­dot.

Lebukott: minősíthetetlen stílusban beszélt egy nővel Zámbó Tihamér!

Lebukott: minősíthetetlen stílusban beszélt egy nővel Zámbó Tihamér!

Uno­ka­öccsét védte a fel­bő­szült nagy­bá­csi, de talán túl­zot­tan ve­he­men­sen tette ezt.

Sokkoló videó: főztjével vakította meg a szakács a reklamáló vendéget!

Sokkoló videó: főztjével vakította meg a szakács a reklamáló vendéget!

Nem íz­lett a ven­dég­nek az étel, erre a sza­kács dü­hé­ben csi­lit ön­tött az ar­cába. A férfi po­koli kí­no­kat élt át.

Kiderült, mi lesz Havas Henrik adósságával

Kiderült, mi lesz Havas Henrik adósságával

Meg­nyu­god­tak a We­ker­le­­te­le­pen élők, hi­szen a Tanár úr el­adta az Ady mozit.

Meg­nyu­god­tak végre a We­ker­le­­te­le­pen élők, hi­szen a Tanár úr el­adta ti­zen­két éve el­ha­gya­tot­tan álló in­gat­la­nát, az egy­kori Ady mozit.

Durván kiakadt Sarka Kata: Azonnal tüntessék el ezt a videót

Durván kiakadt Sarka Kata: Azonnal tüntessék el ezt a videót

Üze­net­ben kö­ve­teli, hogy tün­tes­sék el a Ma­gyar Rák­el­le­nes Liga vi­de­ó­ját.

Fel­há­bo­ro­dott üze­net­ben kö­ve­teli, hogy tün­tes­sék el azt a vi­deót, amit a Ma­gyar Rák­el­le­nes Liga ké­szí­tett.

Kelemen Annát már nem érdekli a hírnév

Kelemen Annát már nem érdekli a hírnév

An­nácska 12 éve tűnt fel mé­di­á­ban, ami­kor play­mate-nek je­löl­ték.

An­nácska 12 éve tűnt fel mé­di­á­ban, ami­kor play­mate-nek je­löl­ték. Már akkor is imádta a sze­rep­lést!

Emilio és Tina új házukban harcolnak

Emilio és Tina új házukban harcolnak

Az Édes Élet sztár­jai új ki­hí­vá­sok elé néz­nek a kö­vet­kező he­tek­ben.

Az Édes Élet sztár­jai új ki­hí­vá­sok elé néz­nek a kö­vet­kező he­tek­ben.

Pataky Attila zenésztársainak szerez munkát

Pataky Attila zenésztársainak szerez munkát

Pa­taky At­tila sze­ren­csés­nek mond­hatja magát, hi­szen ze­ne­ka­rá­val tö­ret­len a si­ke­rük, idén 43 éve­sek lesz­nek.

Pa­taky At­tila sze­ren­csés­nek mond­hatja magát, hi­szen ze­ne­ka­rá­val tö­ret­len a si­ke­rük, idén 43 éve­sek lesz­nek.

Csalással vádolják A Dal 2017 esélyeseit!

Csalással vádolják A Dal 2017 esélyeseit!

Három rend­kí­vül esé­lyes éne­kest is meg­pró­bál­tak be­fe­ke­tí­teni, sze­ren­csére si­ker­te­le­nül. A ver­seny­zők ké­szül­nek a szom­bati élő adásra.

Három rend­kí­vül esé­lyes éne­kest is meg­pró­bál­tak be­fe­ke­tí­teni, sze­ren­csére si­ker­te­le­nül. A ver­seny­zők ké­szül­nek a szom­bati élő adásra.

Nem hiszed el, mire kérték a romák Szabó Zsófit

Nem hiszed el, mire kérték a romák Szabó Zsófit

Ren­ge­teg rasszista tá­ma­dás érte...

Ren­ge­teg rasszista tá­ma­dás érte az­után, hogy ki­de­rült: egy roma szár­ma­zású férfit sze­ret. A roma kö­zös­ség hálás, mert a mű­sor­ve­zető kiáll értük.

Kínos: Porig alázta hazánk legismertebb mulatósait Havas Henrik

Kínos: Porig alázta hazánk legismertebb mulatósait Havas Henrik

A Tanár úr, leg­újabb szo­kása sze­rint, hi­va­ta­los Fa­ce­book-profil­ján alázza a hí­res­sé­ge­ket.

Kitálalt az ügyvéd: Újabb botrány Pártos Csilláék válása körül!

Kitálalt az ügyvéd: Újabb botrány Pártos Csilláék válása körül!

Közel három éve tart csa­ládi bot­rány Pécsi Il­dikó fia és a gyö­nyörű tánc­mű­vész kö­zött a ne­héz­kes válás miatt.

Közel három éve tart csa­ládi bot­rány Pécsi Il­dikó fia és a gyö­nyörű tánc­mű­vész kö­zött a ne­héz­kes válás miatt. Az ügy­véd újabb ér­de­kes in­for­má­ci­ók­kal szol­gált!

Eltitkolt híres szerelmeiről mesélt a színésznő

Eltitkolt híres szerelmeiről mesélt a színésznő

Fodor Zsóka le­rán­totta a lep­let ed­digi pár­kap­cso­la­ta­i­ról...

Fodor Zsóka le­rán­totta a lep­let ed­digi pár­kap­cso­la­ta­i­ról....

Botrány: Letartóztatták Meghan Markle bátyját

Botrány a királyi családban! Éjjel letartóztatták Harry herceg barátnőjének bátyját

Fegy­ver­rel fe­nye­gette a ba­rát­nő­jét, ezért a rend­őrök le­tar­tóz­tat­ták.

Egyedül sem boldogtalanok a magyar sztáranyukák

Egyedül sem boldogtalanok a magyar sztáranyukák

Vi­dá­mak, mint min­dig.

Vi­dá­mak, mint min­dig, pedig nekik is meg kell küz­de­niük a hét­köz­napi prob­lé­mák­kal.

Hagyatéki botrány: Némedi Mari nővére beperelte Terry Blacket!

Hagyatéki botrány: Némedi Mari nővére beperelte Terry Blacket!

A ha­gya­ték miatt azóta is ha­da­koz­nak a le­het­sé­ges örö­kö­sök.

Ta­valy feb­ru­ár­ban, 64 éves ko­rá­ban hunyt el a nép­szerű szink­ron­szí­nésznő egy per­fo­rált sérv miatt. A busás ha­gya­ték miatt azóta is ha­da­koz­nak a le­het­sé­ges örö­kö­sök. Egyre bot­rá­nyo­sabb a hely­zet!