CÍMKE: 'bíróság'

A megölt sólyi kislány szülei találkoztak a gyilkossal, ez történt

A megölt sólyi kislány szülei találkoztak a gyilkossal, ez történt

Végre szem­be­néz­het­tek 8 éves kis­lá­nyuk gyil­ko­sá­val a sólyi Hor­váth Ad­ri­enn szü­lei a bí­ró­sá­gon.

Így vádaskodik a pesti gíroszozó vécéjében erőszakoló afgán

Így vádaskodik a pesti gíroszozó vécéjében erőszakoló afgán

Öt év le­töl­tendő bör­tön­bün­te­tést ka­pott volna az afgán férfi, ha el­is­meri a vád­ban fog­lal­ta­kat...

És akkor egyszer csak előkerültek a hivatalban a kínzásos videók

És akkor egyszer csak előkerültek a hivatalban a kínzásos videók

Az afgán férfi nagy hibát kö­ve­tett el, akár 15 évet is kap­hat.

Az afgán férfi nagy hibát kö­ve­tett el, akár 15 évet is kap­hat.

Bíróságon folyik a harc Paudits Béla örökségéért

Bíróságon folyik a harc Paudits Béla örökségéért

Lánya be­pe­relte se­gí­tő­jét.

A mai napig nem dőlt el, hogy mi lesz a ta­valy jú­ni­us­ban el­hunyt Pa­u­dits Béla la­ká­sá­val! Lánya be­pe­relte se­gí­tő­jét.

Kiderült az igazság: Nem lehet ott fia tárgyalásán Aurelio édesanyja

Kiderült az igazság: Nem lehet ott fia tárgyalásán Aurelio édesanyja

Rájár a rúd az egy­kori va­ló­ság­show-sze­rep­lőre.

Rájár a rúd az egy­kori va­ló­ság­show-sze­rep­lőre, aki már csak a csa­lád­ját sze­retné meg­óvni.

Aurelio a tárgyaláson: Ha ő nincs, én már a pszichiátrián vagyok

Aurelio a tárgyaláson: Ha ő nincs, én már a pszichiátrián vagyok

Las­san csak az imá­ban bíz­hat...

Az em­ber­rab­lási ügy el­ső­rendű vád­lott­ja­ként egyre ne­he­zebb hely­zetbe ke­rült Au­re­li­o­ban meny­asszo­nya és csa­ládja tartja a lel­ket.

Ma végre kiderül, mit láttak a tanúk: Folytatódik Aurelio pere

Ma végre kiderül, mit láttak a tanúk: Folytatódik Aurelio pere

Bár az em­ber­rab­lás­sal vá­dolt celeb ügy­védje nem szá­mít meg­le­pe­tésre, de ezen a tár­gya­lá­son bármi meg­tör­tén­het.

Megdöbbentő, hogyan ölte meg barátnőjét a cipőfűzős gyilkos

Megdöbbentő, hogyan ölte meg barátnőjét a cipőfűzős gyilkos

Döb­be­ne­tes rész­le­tek de­rül­tek ki a nagy­ecsedi gyil­kos­ság­ról az ügy teg­napi tár­gya­lá­sán. A szö­kött rab, Z. Sán­dor há­tul­ról tá­madt sze­rel­mére.

Döb­be­ne­tes rész­le­tek de­rül­tek ki a nagy­ecsedi gyil­kos­ság­ról az ügy teg­napi tár­gya­lá­sán. A szö­kött rab, Z. Sán­dor há­tul­ról tá­madt sze­rel­mére, és egy cso­móra kö­tött zsi­neg­gel leg­alább 4-5 per­cig foj­to­gatta őt.

Fejlemény a veronai busztragédia ügyében, ez jön most

Fejlemény a veronai busztragédia ügyében, ez jön most

Ha év vé­géig sem szü­le­tik meg­ál­la­po­dás, bí­ró­ság­hoz for­dul­nak a bal­eset túl­élői és ál­do­za­ta­i­nak csa­lád­tag­jai.

Ha év vé­géig sem szü­le­tik meg­ál­la­po­dás, bí­ró­ság­hoz for­dul­nak a túl­élők és ál­do­za­tok csa­lád­tag­jai.

Nem várt fordulat Hien szüleinek bírósági ügyében

Nem várt fordulat Hien szüleinek bírósági ügyében

A bí­ró­ság íté­let­hir­de­tésre ké­szült.

A bí­ró­ság íté­let­hir­de­tésre ké­szült.

Most érkezett: kiakadt a bíró Hien apjának a tárgyalásán

Most érkezett: kiakadt a bíró Hien apjának a tárgyalásán

Szü­ne­tet ren­delt el a bíró.

Alig tíz perc­cel a tár­gya­lás meg­kez­dése után kény­te­len volt szü­ne­tet ren­delni a bíró, aki kér­dőre vonta az el­ső­rendű vád­lott ügy­véd­jét is.

Kiderült, mivel gyógyul a kórház után Lajcsi

Kiderült, mivel gyógyul a kórház után Lajcsi

Vá­rat­lan rosszul­léte után tel­je­sen át­ér­té­kelte az éle­tét Ga­lam­bos Lajos. A ze­nész igyek­szik meg­nyu­godni.

Vá­rat­lan rosszul­léte után tel­je­sen át­ér­té­kelte az éle­tét Ga­lam­bos Lajos. A ze­nész igyek­szik meg­nyu­godni.

Megdöbbentő fordulat: Ezt a levelet küldte Hien szökésben lévő apja

Megdöbbentő fordulat: Ezt a levelet küldte Hien szökésben lévő apja

A Ri­post meg­tudta: Hien édes­apja le­ve­let írt a bí­ró­ság­nak.

A Ri­post meg­tudta: Hien em­ber­csem­pé­szet­tel vá­dolt és je­len­leg is szö­ké­sé­ben lévő édes­apja, Nguyen Tuan Anh le­ve­let írt a bí­ró­ság­nak, hogy mentse fe­le­sé­gét és ro­ko­nait.

Drámai csavar VV Fanni ügyében, ezt tette a gyanúsított

Drámai csavar VV Fanni ügyében, ezt tette a gyanúsított

Min­den­áron házi őri­zetbe pró­bált ke­rülni, de a bírót nem ha­tot­ták meg a sza­vai.

Min­den­áron házi őri­zetbe pró­bált ke­rülni, de a bírót nem ha­tot­ták meg a sza­vai.

Nagy bajban Aurelio: terhelő vallomást tettek rá

Nagy bajban Aurelio: terhelő vallomást tettek rá

Szo­rul a hurok.

Szo­rul a hurok az egy­kori va­ló­vi­lá­gos nyaka körül. Friss hírek a tár­gya­ló­te­rem­ből.

Összeomlott a bíróságon: kiborult Aurelio

Összeomlott a bíróságon: kiborult Aurelio

A bíró szü­ne­tet ren­delt el.

Az egy­kori va­ló­vi­lá­gos ügy­védje arra kérte a bírót, ren­del­jen el szü­ne­tet.

Családja gyilkosának a szemébe akar nézni a várpalotai édesapa

Családja gyilkosának a szemébe akar nézni a várpalotai édesapa

Kisfiát és sze­rel­mét is el­vesz­tette.

A vár­pa­lo­tai férfi­tól kisfiát és sze­rel­mét is el­vette a ke­gyet­len gyil­kos. Az apa azóta ke­rüli az egy­kori csa­ládi ott­hont.

Elkezdődött Aurelio büntetőpere: Évekre rács mögé kerülhet

Elkezdődött Aurelio büntetőpere: Évekre rács mögé kerülhet

A fi­a­tal celeb zak­la­tot­tan ér­ke­zett kedd reg­gel a Kecs­ke­méti Já­rás­bí­ró­ságra.

A fi­a­tal celeb zak­la­tot­tan ér­ke­zett kedd reg­gel a Kecs­ke­méti Já­rás­bí­ró­ságra, ahol el­kez­dő­dött em­ber­rab­lási ügyé­nek tár­gya­lása.

Fordulat történt Lajcsi ügyében, ezt mondta a vádalkura

Fordulat történt Lajcsi ügyében, ezt mondta a vádalkura

"Ár­tat­lan va­gyok."

"Ha egy ilyen egyez­ségbe be­le­men­tem volna, azzal a bű­nös­sé­ge­met is­mer­tem volna el, ami­ről szó sem lehet."

Szexi fotói miatt rúgták ki állásából a bírósági alkalmazottat

Szexi fotói miatt rúgták ki állásából a bírósági alkalmazottat

Min­denki tudta, mivel egé­szíti ki fi­ze­té­sét az al­kal­ma­zott, a bí­ró­ság ve­ze­tő­i­nek sze­mét mégis csak most kezdte szúrni a dolog.

Így tüntetnek Michael Jackson mellett a magyar rajongók

Így tüntetnek Michael Jackson mellett a magyar rajongók

A ma­gyar ra­jon­gók nem ké­tel­ked­nek, tel­je­sen biz­to­sak Mi­chael Jack­son ár­tat­lan­sá­gá­ban.

A ma­gyar ra­jon­gók nem ké­tel­ked­nek, tel­je­sen biz­to­sak Mi­chael Jack­son ár­tat­lan­sá­gá­ban.

Támadják Jollyt az Enrique Iglesias rajongók

Támadják Jollyt az Enrique Iglesias rajongók

Han­got adott ész­re­vé­te­lé­nek, máris so­kak­nak meg­van róla a vé­le­mé­nye. Az éne­kes nem cso­dál­ko­zik ezen.

Han­got adott ész­re­vé­te­lé­nek, máris so­kak­nak meg­van róla a vé­le­mé­nye. Az éne­kes nem cso­dál­ko­zik ezen.

Májusban kezdődik Aurelio tárgyalása

Májusban kezdődik Aurelio tárgyalása

Au­re­lio az ügy ki­rob­ba­nása óta gya­kor­la­ti­lag vissza­vo­nult...

Au­re­lio az ügy ki­rob­ba­nása óta gya­kor­la­ti­lag vissza­vo­nult és ke­rüli a nyil­vá­nos­sá­got. Ez ért­hető is...

Megdézsmálták a kertjét, ezt tette a gazda

Megdézsmálták a kertjét, ezt tette a gazda

Bí­ró­ság előtt felel a tet­téért.

Élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tette miatt kell fe­lel­nie a tör­vény­szé­ken annak a gaz­dá­nak, aki ta­valy nyá­ron meg­verte a ba­rack­tol­vajt.

Botrány a bíróságon, így tett szörnyű kárt magában az elítélt

Botrány a bíróságon, így tett szörnyű kárt magában az elítélt

A férfit a tör­tén­tek után sú­lyos, élet­ve­szé­lyes ál­la­pot­ban vit­ték kór­házba. El­ke­se­re­dé­sé­ben ve­te­med­he­tett erre...

A férfit a tör­tén­tek után sú­lyos, élet­ve­szé­lyes ál­la­pot­ban vit­ték kór­házba. El­ke­se­re­dé­sé­ben ve­te­med­he­tett erre...

Megszólalt a bírósági ítélet után Kökény Attila, ezt mondta

Megszólalt a bírósági ítélet után Kökény Attila, ezt mondta

Az éne­kes nem ag­gó­dik, jól­le­het, az ügyész sú­lyos­bí­tást kért az ese­té­ben, mert a pénz­bír­sá­got ke­ve­sellte.

Az éne­kes nem ag­gó­dik, jól­le­het, az ügyész sú­lyos­bí­tást kért az ese­té­ben, mert a pénz­bír­sá­got ke­ve­sellte.

6 milliárdos áfacsalási ügybe keveredett Berki Krisztián

6 milliárdos áfacsalási ügybe keveredett Berki Krisztián

Áfa­csa­lás egyik érin­tettje.

Berki Krisz­ti­án­nak a ka­me­rák he­lyett a bí­ró­ság elé kell áll­nia a 6,2 mil­li­árd fo­rin­tos csa­lás egyik érin­tett­je­ként.

Agyonverte a zsidó asszonyt a muszlim, de megúszhatja

Agyonverte a zsidó asszonyt a muszlim, de megúszhatja

A musz­lim mig­ráns 2017-ben bru­tá­li­san agyon­verte szom­széd­ját, egy val­lá­sos zsidó or­vos­nőt, majd ki­dobta a har­ma­dik eme­leti er­kély­ről.

Meghökkentő jogi döntés született egy házaspár intim életét illetően

Meghökkentő jogi döntés született egy házaspár intim életét illetően

Kü­lö­nös eset bor­zolja a ke­dé­lye­ket mos­ta­ná­ban Lon­don­ban...

Kü­lö­nös eset bor­zolja a ke­dé­lye­ket mos­ta­ná­ban Lon­don­ban: egy férfi szá­mára bí­ró­sági vég­zés tilt­hatja, hogy há­zas­éle­tet éljen a fe­le­sé­gé­vel - aki­vel egyéb­ként év­ti­ze­dek óta há­za­sok...

Lajcsi kálváriája: Erősnek tartom magam, de megviseltek a történtek

Lajcsi kálváriája: Erősnek tartom magam, de megviseltek a történtek

A trom­bi­ta­mű­vészt meg­vi­selte a hét­fői tár­gya­lása, amit bí­ró­csere miatt az ele­jé­től kezd­tek.

Drámai pillanatok: fájó dolgokat mondott a megölt Csenge édesanyja

Drámai pillanatok: fájó dolgokat mondott a megölt Csenge édesanyja

A 17 éve­sen meg­ölt Csenge be­ke­re­te­zett ké­pé­vel je­lent meg a bí­ró­sá­gon.

A 17 éve­sen meg­ölt Csenge be­ke­re­te­zett ké­pé­vel je­lent meg a bí­ró­sá­gon az anya.

Bíróság elé állhatnak a szemetelők!

Bíróság elé állhatnak a szemetelők!

A jö­vő­ben bűn­cse­lek­ménnyé mi­nő­sít­he­tik az il­le­gá­lis hul­la­dék­le­ra­kást.

A jö­vő­ben bűn­cse­lek­ménnyé mi­nő­sít­he­tik az il­le­gá­lis hul­la­dék­le­ra­kást - je­len­tette be Pal­ko­vics László in­no­vá­ciós és tech­no­ló­giai mi­nisz­ter. A po­li­ti­kus sze­rint szük­ség van a szi­gorra.

Elárulta a bérgyilkos Dér Csaba, hol állna bíróság elé

Elárulta a bérgyilkos Dér Csaba, hol állna bíróság elé

Ma­gyar bí­ró­ság elé akar ke­rülni.

A Prá­gá­ban el­fo­gott ma­gyar bér­gyil­kos ma­gyar bí­ró­ság elé akar el­ső­ként ke­rülni.

Tovább harcolhat a felmentésért Növényi Norbert

Tovább harcolhat a felmentésért Növényi Norbert

Nem kell bör­tönbe vo­nul­nia.

Nö­vé­nyi Nor­bert­nek nem kell bör­tönbe vo­nul­nia, a spor­toló mégis akkor lenne tel­je­sen elé­ge­dett, ha fel­men­te­nék.

Vérlázító, mit tett a szekszárdi gyerekgyilkos a bíróságon

Vérlázító, mit tett a szekszárdi gyerekgyilkos a bíróságon

A fi­a­tal férfi sem­mi­lyen szin­ten nem mu­ta­tott meg­bá­nást.

A fi­a­tal férfi sem­mi­lyen szin­ten nem mu­ta­tott meg­bá­nást, ami­kor a bí­ró­ságra vit­ték.

Lajcsi tragédiája: borzalmas rémálmok gyötrik az áramlopási ügy óta

Lajcsi tragédiája: borzalmas rémálmok gyötrik az áramlopási ügy óta

A trom­bi­ta­mű­vész nincs jó ál­la­pot­ban, főleg azóta, hogy ki­de­rült, bí­ró­csere miatt új­ra­tár­gyal­ják az ügyét.

Sokkoló hírt kapott Galambos Lajos, erre ő sem számított

Sokkoló hírt kapott Galambos Lajos, erre ő sem számított

Le­súj­totta a hír a ze­nészt.

Mint is­mert, a ze­nészt áram-, víz- és gáz­lo­pás­sal gya­nú­sít­ják, emi­att ko­ráb­ban 125 napot töl­tött rács mö­gött.

Brutális összegű óvadékkal szabadult a zaklatással vádolt énekes

Brutális összegű óvadékkal szabadult a zaklatással vádolt énekes

Pén­te­ken in­dí­tot­tak el­já­rást az éne­kes ellen...

Pén­te­ken in­dí­tot­tak el­já­rást az éne­kes ellen, 10 rend­beli sze­xu­á­lis zak­la­tás miatt.

Négy hónap börtönt kapott egy 14 éves nemi erőszakoló

Négy hónap börtönt kapott egy 14 éves nemi erőszakoló

Egy 14 éves mig­rá­ciós hát­terű ti­né­dzser­nek kel­lett a bécsi bí­ró­ság vád­lot­tak pad­jára ülnie...

Egy 14 éves mig­rá­ciós hát­terű ti­né­dzser­nek kel­lett a bécsi bí­ró­ság vád­lot­tak pad­jára ülnie...

Mecsetek bezárása Ausztriában. A füstbe ment terv?

Mecsetek bezárása Ausztriában. A füstbe ment terv?

Egy bécsi bí­ró­ság dön­tött.

Meg­ál­lí­totta az oszt­rák kor­mány ter­veit egy bécsi bí­ró­ság dön­tése. Nem en­ge­dik be­zá­ratni a hat arab me­cse­tet, ame­lyek­ben erő­szakra buz­dí­tot­tak.

Sorsdöntő fordulat várható a darnózseli horrorgyilkosság ügyében

Sorsdöntő fordulat várható a darnózseli horrorgyilkosság ügyében

A bí­ró­ság sze­mé­lye­sen be­szélt a vé­dett ta­núk­kal, ha­ma­ro­san íté­le­tet is hoz­nak!

Súlyos döntést hozott a bíróság Pásztor Anna zaklatójának ügyében

Súlyos döntést hozott a bíróság Pásztor Anna zaklatójának ügyében

Mó­do­sí­tot­ták a vádat, nagy bajba ke­rült a férfi.

Mó­do­sí­tot­ták a vádat, nagy bajba ke­rült a férfi.

Teljesen kiakadt Zoltán, ezért találták bűnösnek a vak férfit

Teljesen kiakadt Zoltán, ezért találták bűnösnek a vak férfit

Zol­tán át­esett egy autón, ami­kor gyer­me­ké­vel és vak­ve­zető ku­tyá­já­val sé­tált. A bí­ró­ság sze­rint más tör­tént!

Zol­tán át­esett egy autón, ami­kor gyer­me­ké­vel és ku­tyá­já­val sé­tált. A bí­ró­ság sze­rint más tör­tént!

Majdnem biztos: Nem úszhatja meg a börtönt Aurelio

Majdnem biztos: Nem úszhatja meg a börtönt Aurelio

Ügy­véd le­gyen a tal­pán, aki ki­mossa...

A tör­vény sze­rint nincs az az ügy­védi fur­fang, ami­vel el­ke­rül­hető lenne szá­mára a bör­tön, ha bű­nös­nek ta­lál­ják.

Ahmed H. egy vasat sem kap

Ahmed H. egy vasat sem kap

Elu­ta­sí­totta Ahmed H. ke­re­se­tét a Fő­vá­rosi Tör­vény­szék.

Elu­ta­sí­totta az Ahmed H. által a Mi­nisz­ter­el­nöki Ka­bi­net­iroda ellen sze­mé­lyi­ségi jogi jog­sér­tés miatt be­nyúj­tott ke­re­se­tet a Fő­vá­rosi Tör­vény­szék pén­teki el­ső­fokú, nem jog­erős íté­le­té­ben.

Elege lett: Mindenkit beperel Jimmy fia

Elege lett: Mindenkit beperel Jimmy fia

Ék­te­len ha­ragra ger­jedt Zámbó Se­bas­tian, mi­u­tán mód­sze­re­sen át­nézte édes­apja ra­jon­gói ol­da­lait az in­ter­ne­ten és el­ol­vasta az utóbbi idő­ben róla írt cik­ke­ket.

Ék­te­len ha­ragra ger­jedt Zámbó Se­bas­tian, mi­u­tán mód­sze­re­sen át­nézte édes­apja ra­jon­gói ol­da­lait az in­ter­ne­ten és el­ol­vasta az utóbbi idő­ben róla írt cik­ke­ket.

Ítélet született a Balla Irma-gyilkosság ügyében

Ítélet született a Balla Irma-gyilkosság ügyében csütörtök délelőtt

Ti­zenöt évnyi fegy­ház­bün­te­tésre ítél­ték a Balla Irma deb­re­ceni fi­de­szes ön­kor­mány­zati kép­vi­selő meg­gyil­ko­lá­sá­val vá­dolt férfit.

Ti­zenöt évnyi fegy­ház­bün­te­tésre ítélte a Balla Irma deb­re­ceni fi­de­szes ön­kor­mány­zati kép­vi­selő meg­gyil­ko­lá­sá­val vá­dolt férfit csü­tör­tö­kön dél­előtt a Nyír­egy­házi Tör­vény­szék. Ko­ráb­ban a kép­vi­selő fiát vá­dol­ták a gyil­kos­ság­gal.

Tanúként hallgatták meg Márki-Zaynét egy csecsemő halála ügyében

Tanúként hallgatták meg Márki-Zaynét egy csecsemő halála ügyében

L. Endre szü­lei ellen gyer­me­kük ha­lála miatt em­ber­ölés a vád.

L. Endre szü­lei ellen gyer­me­kük ha­lála miatt em­ber­ölés vád­já­val fo­lyik bün­te­tő­per.

Most megfizetnek tettükért a temetőben bulizó, ivó és szexelő migránsok

Most megfizetnek tettükért a temetőben bulizó, ivó és szexelő migránsok

Iraki és iráni mig­rán­sok tán­col­tak, ka­jál­tak, han­go­san zenét hall­gat­tak és sze­ret­kez­tek egy ba­jor­or­szági te­me­tő­ben.

Börtönben fog meghalni az anyagyilkos

Börtönben fog meghalni az anyagyilkos

A sokat lá­tott bírók is meg­le­pőd­tek.

A sokat lá­tott bírók is rit­kán ta­lál­koz­nak olyan meg­rázó üggyel, mint amit csü­tör­tö­kön tár­gyalt a Sze­gedi Íté­lő­tábla. Az ál­do­zat egy 83 éves édes­anya.

Magából kikelve őrjöngött a sztárapuka, csúnyán megjárta

Magából kikelve őrjöngött a sztárapuka, csúnyán megjárta

Az a mi­ni­mum, hogy vé­gig­csi­nál egy düh­ke­ze­lési tan­fo­lya­mot. Hi­he­tet­len, min gu­rult be Alec Bald­win!

Cristiano Ronaldo visszatér Madridba, már azt is tudni, mikor

Cristiano Ronaldo visszatér Madridba, már azt is tudni, mikor

A bí­ró­sá­gon lesz je­le­nése.

A por­tu­gál fut­ball­sztár­nak ked­den lesz je­le­nése a bí­ró­sá­gon. Adó­csa­lás miatt idéz­ték be a Ju­ven­tus ászát.

Terjed a távmeghallgatás a bíróságokon

Terjed a távmeghallgatás a bíróságokon

Egyre több bíró hasz­nálja a bí­ró­sá­go­kon ta­valy ki­épí­tett táv­meg­hall­ga­tási rend­szert.

Egyre több bíró hasz­nálja a ta­valy ki­épí­tett táv­meg­hall­ga­tási rend­szert: 3 hónap alatt csak­nem 200-szor vet­ték igénybe.

Egy jogerősen elítélt terroristát mosdat az ellenzék

Egy jogerősen elítélt terroristát mosdat az ellenzék

A Ka­bi­net­iro­dát 8 mil­lió fo­rintra pe­relő Ahmed H. ese­té­ben nem csak kilóg a lóláb de az egész ló ki­esik a zsák­ból.

A Mi­nisz­ter­el­nöki Ka­bi­net­iro­dát 8 mil­lió fo­rintra pe­relő Ahmed H. ese­té­ben nem csak kilóg a lóláb de az egész ló ki­esik a zsák­ból.

Döbbenet, a kőbányai vasútállomáson mutogatta magát a férfi

Döbbenet, a kőbányai vasútállomáson mutogatta magát a férfi

Akár három év sza­bad­ság­vesz­tésre is ítél­he­tik a 21 éves fi­a­tal­em­bert.

Sze­mé­rem­sér­tés vét­sége miatt emel­tek vádat a férfi ellen.

Hétfőtől SMS-ben kell közölni a nőkkel, hogy elváltak!

Hétfőtől SMS-ben kell közölni a nőkkel, hogy elváltak!

Fur­csa, de majd meg­ma­gya­ráz­zuk.

Az új ren­del­ke­zést a szaúd-ará­biai nők ér­de­ké­ben ve­zet­ték be. Szá­munkra ez egy ki­csit fur­csa, de majd meg­ma­gya­ráz­zuk, hogy miről van szó.

Hamarosan eldől a Teréz körúti robbantó sorsa - Újra ügyvédet cserélt!

Hamarosan eldől a Teréz körúti robbantó sorsa - Újra ügyvédet cserélt!

A Ri­post meg­tudta: egy régi-új ügy­véd kép­vi­seli majd a rob­ban­tót a nem­so­kára kez­dődő má­sod­fokú el­já­rás során!

Szép büntetés, így kell elítélni egy drogcsempészt Magyarországon

Szép büntetés, így kell elítélni egy drogcsempészt Magyarországon

Íté­le­tet hir­de­tett a Sze­gedi Íté­lő­tábla egy szerb férfi ügyé­ben.

Íté­le­tet hir­de­tett a Sze­gedi Íté­lő­tábla annak a szerb férfi­nak az ügyé­ben, aki még 2017-ben több mint tíz ki­lo­gramm ma­ri­hu­á­nát akart Ma­gyar­or­szá­gon ke­resz­tül az oszt­rák fő­vá­rosba csem­pészni. Pró­bál­ko­zása nem járt si­ker­rel.

Sötét titkok derültek ki a két fiát kivégző ózdi férfi múltjából

Sötét titkok derültek ki a két fiát kivégző ózdi férfi múltjából

El­vágta két ne­velt fia tor­kát Sz. Ádám, élet­tár­sát is meg­se­be­sí­tette az ózdi há­zuk­ban.

El­vágta két ne­velt fia tor­kát Sz. Ádám, élet­tár­sát is meg­se­be­sí­tette az ózdi há­zuk­ban.

Újra győzött az igazság: Mága Zoltán reagált a vérlázító vádakra!

Újra győzött az igazság: Mága Zoltán reagált a vérlázító vádakra!

A he­ge­dű­mű­vészt alap­ta­la­nul vá­dol­ták meg, ezért be­pe­relte a va­lót­lan­sá­go­kat ál­lító saj­tó­or­gá­nu­mo­kat.

Lebuktak, a szekrénybe bújt a rabbal a kéjenc fegyőrnő

Lebuktak, a szekrénybe bújt a rabbal a kéjenc fegyőrnő

Az édes­anya sze­relmi bánat miatt ke­reste a fo­goly tár­sa­sá­gát. Le­ve­le­ik­ben bőven vol­tak sze­xu­á­lis uta­lá­sok.

Óriási csavar Hien szüleinek embercsempészési ügyében

Óriási csavar Hien szüleinek embercsempészési ügyében

Úgy tűnik, jó hírt kap­tak ka­rá­csonyra, mert az ügyész­ség nem fel­leb­be­zett.

Úgy tűnik, jó hírt kap­tak ka­rá­csonyra, ezt pedig annak kö­szön­he­tik, hogy az ügyész­ség nem fel­leb­be­zett.

Fordulat: újabb gyilkosságtól tartanak a VV Fanni-ügyben

Fordulat: újabb gyilkosságtól tartanak a VV Fanni-ügyben

B. Lász­ló­nak, a fel­té­te­le­zett tet­tes­nek egy­előre esé­lye sincs a sza­ba­du­lásra, ugyanis ki­bő­ví­tet­ték le­tar­tóz­ta­tá­sá­nak in­do­kait.

B. Lász­ló­nak, a fel­té­te­le­zett tet­tes­nek egy­előre esé­lye sincs a sza­ba­du­lásra, ugyanis ki­bő­ví­tet­ték le­tar­tóz­ta­tá­sá­nak in­do­kait.

Fordulat Pécsi Ildikó perében: előkerült egy tanú

Fordulat Pécsi Ildikó perében: előkerült egy tanú

A szí­nésznő ex­me­nye hosszú ideje pró­bálja bi­zo­nyí­tani, hogy ko­moly összeg il­leti meg őt a ház után.

A szí­nésznő ex­me­nye hosszú ideje pró­bálja bi­zo­nyí­tani, hogy ko­moly összeg il­leti meg őt a ház után, ami­ből ki kel­lett köl­töz­nie.

Hazudott az osztrák bíróságon egy zalai nő, elképesztő a magyarázat

Hazudott az osztrák bíróságon egy zalai nő, elképesztő a magyarázat

A fiát akarta meg­vé­deni a két­ség­be­esett édes­anya, de rosszul csi­nálta.Bár­mit meg­tett volna, csak hogy mentse a saját vérét?

Pécsi Ildikó kitörölte unokáját az életéből

Pécsi Ildikó kitörölte unokáját az életéből

Még min­dig nincs vége, to­vább hú­zó­dik a va­gyon­meg­osz­tási per...

Még min­dig nincs vége, to­vább hú­zó­dik a va­gyon­meg­osz­tási per Pécsi Il­dikó fia és volt menye kö­zött. A fe­le­ket na­gyon meg­vi­selte a hosszas her­ce­hurca...

Az Aranylabda megnyerésénél is jobb hírt kapott Modric

Az Aranylabda megnyerésénél is jobb hírt kapott Luka Modric

A bí­ró­ság ej­tette a kor­rup­ciós ügyét.

A zág­rábi bí­ró­ság ej­tette a vá­da­kat a hor­vát fo­ci­sztár kor­rup­ciós ügyé­ben. Az in­dok­lás sze­rint nem volt elég bi­zo­nyí­ték el­lene.

Hajmeresztő vallomás a magyar válogatott focistától: ezért bundázott

Hajmeresztő vallomás a magyar válogatott focistától: ezért bundázott

Bics­ka­nyi­to­gató ki­je­len­tést tett. A vád­irat alap­ján meccsen­ként mil­li­ó­kért csal­tak - tény­leg erre kel­lett a pénz?

Tanúvallomást tett Fucsovics Márton edzője, így reagált a vádakra

Tanúvallomást tett Fucsovics Márton edzője

Mo­gács Dá­niel fe­le­sége egy­mil­lió fo­rin­tos sé­re­lem­dí­jat kö­ve­tel.

Sá­volt At­tila ta­gadta a testi sér­tés vád­ját. Mo­gács Dá­niel fe­le­sége egy­mil­lió fo­rin­tos sé­re­lem­dí­jat kö­ve­tel a bo­csá­nat­ké­rés mel­lett.

Korrupt pénzügyőrök buktak le a magyar határon

Korrupt pénzügyőrök buktak le a magyar határon

4350 eset­ben kö­vet­tek el kor­rup­ciót.

Kettő Rösz­kén őri­zetbe vett pénz­ügyőr le­tar­tóz­ta­tá­sát, három bűn­ügyi fel­ügye­le­tét ren­delte el a Sze­gedi Já­rás­bí­ró­ság nyo­mo­zási bí­rája csü­tör­tö­kön.

Őrizetbe vette a rendőrség a Dózsa György úti gázolót

Őrizetbe vette a rendőrség a Dózsa György úti gázolót

Egy régi ügyét is elő­vet­ték.

A gá­zoló ügy­védje saj­tó­köz­le­ményt adott ki az eset kap­csán. Egy régi ügyé­nek lehet köze a mos­tani le­tar­tóz­ta­tá­sá­hoz. Vajon mi lesz az ügy vége?

Döntött a bíróság az afgán erőszakoló sorsáról

Döntött a bíróság az afgán erőszakoló sorsáról

A gyanú sze­rint a férfi szep­tem­ber­ben egy ét­te­rem mos­dó­já­ban erő­sza­kolta meg a fi­a­tal nőt. Ma bí­ró­ság elé állt.

A gyanú sze­rint a férfi szep­tem­ber­ben egy ét­te­rem mos­dó­já­ban erő­sza­kolta meg a fi­a­tal nőt. Ma bí­ró­ság elé állt.

Döntött a bíróság: hamis volt Némedi Mari végrendelete

Döntött a bíróság: hamis volt Némedi Mari végrendelete

Né­medi szinte min­de­nét Terry Black örökbe fo­ga­dott kis­lá­nyára hagyta, ám a bí­ró­ság sze­rint, nem...

Né­medi szinte min­de­nét Terry Black örökbe fo­ga­dott kis­lá­nyára hagyta, ám a bí­ró­ság első fokon úgy véli, nem a szí­nésznő alá­írása sze­re­pel a pa­pí­ron.

Döbbenet a bíróságon, a vécében halt meg a tanú

Döbbenet a bíróságon, a vécében halt meg a tanú

Napok múlva fe­dez­ték fel a holt­tes­tet.

Napok múlva fe­dez­ték fel a holt­tes­tet. A ta­ka­rí­tó­sze­mély­zet azt hi­hette, szán­dé­ko­san van le­zárva a vécé aj­taja.

Börtönbüntetést kapott a magyar sztárokat átverő koncertszervező

Börtönbüntetést kapott a magyar sztárokat átverő koncertszervező

Fenyő Mik­lós és Szi­kora Ró­bert közös bulit hir­de­tett a szom­bat­he­lyi férfi, a két éne­kes jogi útra te­relte az ügyet.

Újabb fordulat a soroksári gyilkosságban: megdöbbentő amit bejelentett a védő

Újabb fordulat a soroksári gyilkosságban: megdöbbentő amit bejelentett a védő

A DNS-min­tát ki­zár­hat­ják...

Az em­ber­ölés­sel gya­nú­sí­tott R. Szil­vesz­ter ügy­védje ál­lítja: el­kép­zel­hető, hogy a holt­tes­ten ta­lált DNS-min­ták ered­mé­nyét nem ve­heti fi­gye­lembe a bí­ró­ság....

Ez már sok: undorító képeket találtak egy férfinél az eltűnt Maddie-ről

Ez már sok: undorító képeket találtak egy férfinél az eltűnt Maddie-ről

A 27 éves férfi te­le­fon­ján volt a meg­szer­kesz­tett kép.

A 27 éves férfi te­le­fon­ján volt a meg­szer­kesz­tett kép, ami miatt bí­ró­ság elé is ál­lí­tot­ták.

Ezt nézd: Kembe Sorel ad tanácsokat David Beckhamnek

Ezt nézd: Kembe Sorel ad tanácsokat David Beckhamnek

Sorel is meg­le­pő­dött.

Sorel is meg­le­pő­dött, ami­kor meg­látta, ki ér­dek­lő­dik a blogja iránt.

D. Nagy Lajosnak elege lett: Beperli az RTL Klubot

D. Nagy Lajosnak elege lett: Beperli az RTL Klubot

Nyolc évig tűrt...

A Bi­kini front­em­bere nyolc éven át tűrte, hogy egy férfi azt ál­lítsa, ő a bal­kéz­ről szü­le­tett, el­tit­kolt gyer­meke. Most az RTL Klub húz hasz­not a ha­zug­ság­ból!

Elkeserítő döntés született a Viszkis bírósági ügyében, ez végleges

Elkeserítő döntés született a Viszkis bírósági ügyében, ez végleges

A ha­tó­ság em­be­reit nem ha­totta meg az ér­ve­lés.

A ha­tó­ság em­be­reit az sem ha­totta meg, hogy Amb­rus At­tila fe­le­sége ve­szé­lyez­te­tett ter­hes.