CÍMKE: 'bíróság'

Nagy bajban Aurelio: terhelő vallomást tettek rá

Nagy bajban Aurelio: terhelő vallomást tettek rá

Szo­rul a hurok az egy­kori va­ló­vi­lá­gos nyaka körül. Friss hírek a tár­gya­ló­te­rem­ből.

Elkezdődött Aurelio büntetőpere: Évekre rács mögé kerülhet

Elkezdődött Aurelio büntetőpere: Évekre rács mögé kerülhet

A fi­a­tal celeb zak­la­tot­tan ér­ke­zett kedd reg­gel a Kecs­ke­méti Já­rás­bí­ró­ságra.

A fi­a­tal celeb zak­la­tot­tan ér­ke­zett kedd reg­gel a Kecs­ke­méti Já­rás­bí­ró­ságra, ahol el­kez­dő­dött em­ber­rab­lási ügyé­nek tár­gya­lása.

Fordulat történt Lajcsi ügyében, ezt mondta a vádalkura

Fordulat történt Lajcsi ügyében, ezt mondta a vádalkura

"Ha egy ilyen egyez­ségbe be­le­men­tem volna, azzal a bű­nös­sé­ge­met is­mer­tem volna el, ami­ről szó sem lehet."

"Ha egy ilyen egyez­ségbe be­le­men­tem volna, azzal a bű­nös­sé­ge­met is­mer­tem volna el, ami­ről szó sem lehet."

Szexi fotói miatt rúgták ki állásából a bírósági alkalmazottat

Szexi fotói miatt rúgták ki állásából a bírósági alkalmazottat

Min­denki tudta, mivel egé­szíti ki fi­ze­té­sét az al­kal­ma­zott, a bí­ró­ság ve­ze­tő­i­nek sze­mét mégis csak most kezdte szúrni a dolog.

Családja gyilkosának a szemébe akar nézni a várpalotai édesapa

Családja gyilkosának a szemébe akar nézni a várpalotai édesapa

A vár­pa­lo­tai férfi­tól kisfiát és sze­rel­mét is el­vette a ke­gyet­len gyil­kos. Az apa azóta ke­rüli a csa­ládi ott­hont.

A vár­pa­lo­tai férfi­tól kisfiát és sze­rel­mét is el­vette a ke­gyet­len gyil­kos.

Támadják Jollyt az Enrique Iglesias rajongók

Támadják Jollyt az Enrique Iglesias rajongók

Han­got adott ész­re­vé­te­lé­nek.

Han­got adott ész­re­vé­te­lé­nek, máris so­kak­nak meg­van róla a vé­le­mé­nye.

Botrány a bíróságon, így tett szörnyű kárt magában az elítélt

Botrány a bíróságon, így tett szörnyű kárt magában az elítélt

El­ke­se­re­dé­sé­ben ve­te­me­dett erre...

A férfit a tör­tén­tek után sú­lyos, élet­ve­szé­lyes ál­la­pot­ban vit­ték kór­házba. El­ke­se­re­dé­sé­ben ve­te­med­he­tett erre...

Így tüntetnek Michael Jackson mellett a magyar rajongók

Így tüntetnek Michael Jackson mellett a magyar rajongók az emblematikus budapesti helyszínen

A ma­gyar ra­jon­gók nem ké­tel­ked­nek, tel­je­sen biz­to­sak Mi­chael Jack­son ár­tat­lan­sá­gá­ban.

A ma­gyar ra­jon­gók nem ké­tel­ked­nek, tel­je­sen biz­to­sak Mi­chael Jack­son ár­tat­lan­sá­gá­ban, me­lyet a Lea­v­ing Ne­ver­land című do­ku­men­tumfilm vont két­ségbe.

Májusban kezdődik Aurelio tárgyalása

Májusban kezdődik Aurelio tárgyalása

Au­re­lio az ügy ki­rob­ba­nása óta gya­kor­la­ti­lag vissza­vo­nult és ke­rüli a nyil­vá­nos­sá­got. Ez ért­hető is, hi­szen akár évekre is rács mögé ke­rül­het.

Au­re­lio az ügy ki­rob­ba­nása óta gya­kor­la­ti­lag vissza­vo­nult és ke­rüli a nyil­vá­nos­sá­got. Ez ért­hető is...

Megszólalt a bírósági ítélet után Kökény Attila, ezt mondta

Megszólalt a bírósági ítélet után Kökény Attila, ezt mondta

Az éne­kes nem ag­gó­dik.

Az éne­kes nem ag­gó­dik, jól­le­het, az ügyész sú­lyos­bí­tást kért az ese­té­ben, mert a pénz­bír­sá­got ke­ve­sellte.

Meghökkentő jogi döntés született egy házaspár intim életét illetően

Meghökkentő jogi döntés született egy házaspár intim életét illetően

Egy férfi szá­mára bí­ró­sági vég­zés tilt­hatja, hogy há­zas­éle­tet éljen a fe­le­sé­gé­vel - aki­vel év­ti­ze­dek óta há­za­sok...

Megdézsmálták a kertjét, ezt tette a gazda

Megdézsmálták a kertjét, ezt tette a gazda

Élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tette miatt kell fe­lel­nie a Kecs­ke­méti Tör­vény­szé­ken a gaz­dá­nak.

Élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tette miatt kell fe­lel­nie a Kecs­ke­méti Tör­vény­szé­ken annak a gaz­dá­nak, aki ta­valy nyá­ron meg­verte a ba­rack­tol­vajt. A 10 hek­tá­ron gaz­dál­kodó 43 éves nyár­lő­rinci férfi­nek elege lett abból, hogy meg­dézs­mál­ják a ter­mé­sét.

6 milliárdos áfacsalási ügybe keveredett Berki Krisztián

6 milliárdos áfacsalási ügybe keveredett Berki Krisztián

Berki Krisz­ti­án­nak a ka­me­rák he­lyett a bí­ró­ság elé kell áll­nia a 6,2 mil­li­árd fo­rin­tos csa­lás egyik érin­tett­je­ként.

Berki Krisz­ti­án­nak a ka­me­rák he­lyett a bí­ró­ság elé kell áll­nia a 6,2 mil­li­árd fo­rin­tos csa­lás egyik érin­tett­je­ként.

Agyonverte a zsidó asszonyt a muszlim, de megúszhatja

Agyonverte a zsidó asszonyt a muszlim, de megúszhatja

A musz­lim mig­ráns bru­tá­li­san agyon­verte szom­széd­ját, egy val­lá­sos zsidó or­vos­nőt, majd ki­dobta az er­kély­ről.

A musz­lim mig­ráns 2017-ben bru­tá­li­san agyon­verte szom­széd­ját, egy val­lá­sos zsidó or­vos­nőt, majd ki­dobta a har­ma­dik eme­leti er­kély­ről.

Lajcsi kálváriája: Erős vagyok, de megviseltek a történtek

Lajcsi kálváriája: Erősnek tartom magam, de megviseltek a történtek

A trom­bi­ta­mű­vészt meg­vi­selte a hét­fői tár­gya­lása, amit bí­ró­csere miatt az ele­jé­től kezd­tek.

Drámai pillanatok: fájó dolgokat mondott a megölt Csenge édesanyja

Drámai pillanatok: fájó dolgokat mondott a megölt Csenge édesanyja

A 17 éve­sen meg­ölt Csenge be­ke­re­te­zett ké­pé­vel je­lent meg a bí­ró­sá­gon az anya.

Bíróság elé állhatnak a szemetelők!

Bíróság elé állhatnak a szemetelők!

A jö­vő­ben bűn­cse­lek­ménnyé mi­nő­sít­he­tik az il­le­gá­lis hul­la­dék­le­ra­kást.

A jö­vő­ben bűn­cse­lek­ménnyé mi­nő­sít­he­tik az il­le­gá­lis hul­la­dék­le­ra­kást - je­len­tette be Pal­ko­vics László in­no­vá­ciós és tech­no­ló­giai mi­nisz­ter. A po­li­ti­kus sze­rint szük­ség van a szi­gorra.

Lajcsi tragédiája: borzalmas rémálmok gyötrik az áramlopási ügy óta

Lajcsi tragédiája: borzalmas rémálmok gyötrik az áramlopási ügy óta

A trom­bi­ta­mű­vész nincs jó ál­la­pot­ban, főleg azóta, hogy ki­de­rült, bí­ró­csere miatt új­ra­tár­gyal­ják az ügyét.

Sokkoló hírt kapott Galambos Lajos, erre ő sem számított

Sokkoló hírt kapott Galambos Lajos, erre ő sem számított

Mint is­mert, a ze­nészt áram-, víz- és gáz­lo­pás­sal gya­nú­sít­ják, emi­att ko­ráb­ban 125 napot töl­tött rács mö­gött.

Mint is­mert, a ze­nészt áram-, víz- és gáz­lo­pás­sal gya­nú­sít­ják, emi­att ko­ráb­ban 125 napot töl­tött rács mö­gött.

Tovább harcolhat a felmentésért Növényi Norbert

Tovább harcolhat a felmentésért Növényi Norbert

Nö­vé­nyi Nor­bert­nek nem kell bör­tönbe vo­nul­nia, mégis akkor lenne elé­ge­dett, ha fel­men­te­nék.

Nö­vé­nyi Nor­bert­nek nem kell bör­tönbe vo­nul­nia, a spor­toló mégis akkor lenne tel­je­sen elé­ge­dett, ha fel­men­te­nék.

Négy hónap börtönt kapott egy 14 éves nemi erőszakoló

Négy hónap börtönt kapott egy 14 éves nemi erőszakoló

Sokak sze­rint túl enyhe az íté­let.

Egy 14 éves mig­rá­ciós hát­terű ti­né­dzser­nek kel­lett a bécsi bí­ró­ság vád­lot­tak pad­jára ülnie, mert az ügyész­ség vádja sze­rint meg­erő­sza­kolta az is­ko­la­tár­sát.

Brutális összegű óvadékkal szabadult a zaklatással vádolt énekes

Brutális összegű óvadékkal szabadult a zaklatással vádolt énekes

Pén­te­ken in­dí­tot­tak el­já­rást az éne­kes ellen...

Pén­te­ken in­dí­tot­tak el­já­rást az éne­kes ellen, 10 rend­beli sze­xu­á­lis zak­la­tás miatt. Szom­ba­ton dön­tött a bí­ró­ság, így sza­bad­lá­bon vé­de­kez­het.

Mecsetek bezárása Ausztriában. A füstbe ment terv?

Mecsetek bezárása Ausztriában. A füstbe ment terv?

Meg­ál­lí­totta az oszt­rák kor­mány ter­veit egy bécsi bí­ró­ság dön­tése. Ál­lí­tó­lag el­já­rási hiba tör­tént.

Meg­ál­lí­totta az oszt­rák kor­mány ter­veit egy bécsi bí­ró­ság dön­tése. Nem en­ge­dik be­zá­ratni a hat ki­sze­melt arab me­cse­tet.

Teljesen kiakadt Zoltán, ezért találták bűnösnek a vak férfit

Teljesen kiakadt Zoltán, ezért találták bűnösnek a vak férfit

Zol­tán át­esett egy autón.

Zol­tán át­esett egy autón, ami­kor gyer­me­ké­vel és vak­ve­zető ku­tyá­já­val sé­tált. A bí­ró­ság sze­rint más tör­tént!

Elege lett: Mindenkit beperel Jimmy fia

Elege lett: Mindenkit beperel Jimmy fia

Ék­te­len ha­ragra ger­jedt Zámbó Se­bas­tian...

Ék­te­len ha­ragra ger­jedt Zámbó Se­bas­tian, mi­u­tán mód­sze­re­sen át­nézte édes­apja ra­jon­gói ol­da­lait az in­ter­ne­ten és el­ol­vasta az utóbbi idő­ben róla írt cik­ke­ket.

Sorsdöntő fordulat várható a darnózseli horrorgyilkosság ügyében

Sorsdöntő fordulat várható a darnózseli horrorgyilkosság ügyében

A bí­ró­ság sze­mé­lye­sen be­szélt a vé­dett ta­núk­kal.

A bí­ró­ság sze­mé­lye­sen be­szélt a vé­dett ta­núk­kal, ha­ma­ro­san íté­le­tet is hoz­nak!

Majdnem biztos: Nem úszhatja meg a börtönt Aurelio

Majdnem biztos: Nem úszhatja meg a börtönt Aurelio

A tör­vény sze­rint nincs az az ügy­védi fur­fang, ami­vel el­ke­rül­hető lenne szá­mára a bör­tön, ha bű­nös­nek ta­lál­ják.

A tör­vény sze­rint nincs az az ügy­védi fur­fang, ami­vel el­ke­rül­hető lenne szá­mára a bör­tön, ha bű­nös­nek ta­lál­ják.

Ahmed H. egy vasat sem kap

Ahmed H. egy vasat sem kap

Elu­ta­sí­totta az Ahmed H. által a Mi­nisz­ter­el­nöki Ka­bi­net­iroda ellen sze­mé­lyi­ségi jogi jog­sér­tés miatt be­nyúj­tott ke­re­se­tet a Fő­vá­rosi Tör­vény­szék el­ső­fokú, nem jog­erős íté­le­té­ben.

Elu­ta­sí­totta az Ahmed H. által a Mi­nisz­ter­el­nöki Ka­bi­net­iroda ellen sze­mé­lyi­ségi jogi jog­sér­tés miatt be­nyúj­tott ke­re­se­tet a Fő­vá­rosi Tör­vény­szék el­ső­fokú, nem jog­erős íté­le­té­ben.

Ítélet született a Balla Irma-gyilkosság ügyében

Ítélet született a Balla Irma-gyilkosság ügyében

Ti­zenöt évnyi fegy­házra ítél­ték.

Ti­zenöt évnyi fegy­ház­bün­te­tésre ítél­ték a Balla Irma deb­re­ceni fi­de­szes ön­kor­mány­zati kép­vi­selő meg­gyil­ko­lá­sá­val vá­dolt férfit csü­tör­tö­kön.

Tanúként hallgatták meg Márki-Zaynét egy csecsemő halála ügyében

Tanúként hallgatták meg Márki-Zaynét egy csecsemő halála ügyében

L. Endre szü­lei ellen gyer­me­kük ha­lála miatt em­ber­ölés vád­já­val a Bu­da­kör­nyéki Tör­vény­szé­ken fo­lyik bün­te­tő­per.

Most megfizetnek tettükért a temetőben bulizó, ivó és szexelő migránsok

Most megfizetnek tettükért a temetőben bulizó, ivó és szexelő migránsok

Iraki és iráni mig­rán­sok tán­col­tak, ka­jál­tak, han­go­san zenét hall­gat­tak és sze­ret­kez­tek egy ba­jor­or­szági te­me­tő­ben.

Történelmi pillanat: nincsenek szavak arra, ami a bíróságon történt

Történelmi pillanat: nincsenek szavak arra, ami a bíróságon történt

A nő 13-szor szúrta meg pár­ját, a tör­vény­szé­ken mégis elő­ke­rült egy gyűrű...

Börtönben fog meghalni az anyagyilkos

Börtönben fog meghalni az anyagyilkos

A sokat lá­tott bírók is rit­kán ta­lál­koz­nak olyan meg­rázó üggyel, mint amit csü­tör­tö­kön tár­gyalt az Íté­lő­tábla.

A sokat lá­tott bírók is rit­kán ta­lál­koz­nak olyan meg­rázó üggyel, mint amit csü­tör­tö­kön tár­gyalt a Sze­gedi Íté­lő­tábla.

Magából kikelve őrjöngött a sztárapuka, csúnyán megjárta

Magából kikelve őrjöngött a sztárapuka, csúnyán megjárta

Az a mi­ni­mum, hogy vé­gig­csi­nál egy düh­ke­ze­lési tan­fo­lya­mot. Hi­he­tet­len, min gu­rult be Alec Bald­win!

Terjed a távmeghallgatás a bíróságokon

Terjed a távmeghallgatás a bíróságokon

Egyre több bíró hasz­nálja.

Egyre több bíró hasz­nálja a bí­ró­sá­go­kon ta­valy ki­épí­tett táv­meg­hall­ga­tási rend­szert: 3 hónap alatt csak­nem 200-szor vet­ték igénybe az új rend­szert!

25 késszúrással végzett a színész unokájával - ez vár most a férfira

25 késszúrással végzett a színész unokájával - ez vár most a férfira

Húsz évet ka­pott Mor­gan Fre­e­man uno­ká­já­nak gyil­kosa.

Húsz évet ka­pott Mor­gan Fre­e­man uno­ká­já­nak gyil­kosa.

Cristiano Ronaldo visszatér Madridba, már azt is tudni, mikor

Ronaldo visszatér Madridba, már azt is tudni, mikor

A por­tu­gál fut­ball­sztár­nak ked­den lesz je­le­nése a bí­ró­sá­gon. Adó­csa­lás miatt idéz­ték be a Ju­ven­tus ászát.

A por­tu­gál fut­ball­sztár­nak ked­den lesz je­le­nése a bí­ró­sá­gon. Adó­csa­lás miatt idéz­ték be a Ju­ven­tus ászát.

Döbbenet, a kőbányai vasútállomáson mutogatta magát a férfi

Döbbenet, a kőbányai vasútállomáson mutogatta magát a férfi

Sze­mé­rem­sér­tés vét­sége miatt emel­tek vádat a férfi ellen. Akár három év sza­bad­ság­vesz­tésre is ítél­he­tik a 21 éves fi­a­tal­em­bert.

Szép büntetés, így kell elítélni egy drogcsempészt Magyarországon

Szép büntetés, így kell elítélni egy drogcsempészt Magyarországon

Íté­le­tet hir­de­tett a Sze­gedi Íté­lő­tábla egy szerb férfi ügyé­ben, aki több kiló ma­ri­hu­á­nát pró­bált Bécsbe csem­pészni.

Egy jogerősen elítélt terroristát mosdat az ellenzék

Egy jogerősen elítélt terroristát mosdat az ellenzék

A Mi­nisz­ter­el­nöki Ka­bi­net­iro­dát 8 mil­lió fo­rintra pe­relő Ahmed H. ese­té­ben nem csak kilóg a lóláb de az egész ló ki­esik a zsák­ból.

A Mi­nisz­ter­el­nöki Ka­bi­net­iro­dát 8 mil­lió fo­rintra pe­relő Ahmed H. ese­té­ben nem csak kilóg a lóláb de az egész ló ki­esik a zsák­ból. A ter­ro­riz­mu­sért jog­erő­sen el­ítélt szír férfi he­lyett mások ter­vez­het­ték a pert. Ahmed H. kővel do­bálta a rend­őrö­ket.

Hétfőtől SMS-ben kell közölni a nőkkel, hogy elváltak!

Hétfőtől SMS-ben kell közölni a nőkkel, hogy elváltak!

Az új ren­del­ke­zést a szaúd-ará­biai nők ér­de­ké­ben ve­zet­ték be. Szá­munkra ez egy ki­csit fur­csa.

Az új ren­del­ke­zést a szaúd-ará­biai nők ér­de­ké­ben ve­zet­ték be. Szá­munkra ez egy ki­csit fur­csa.

Sötét titkok derültek ki a két fiát kivégző ózdi férfi múltjából

Sötét titkok derültek ki a két fiát kivégző ózdi férfi múltjából

El­vágta két ne­velt fia tor­kát Ádám.

El­vágta két ne­velt fia tor­kát Sz. Ádám, élet­tár­sát is meg­se­be­sí­tette az ózdi há­zuk­ban.

Óriási csavar Hien szüleinek embercsempészési ügyében

Óriási csavar Hien szüleinek embercsempészési ügyében

Úgy tűnik, jó hírt kap­tak ka­rá­csonyra, ezt pedig annak kö­szön­he­tik, hogy az ügyész­ség nem fel­leb­be­zett.

Hamarosan eldől a Teréz körúti robbantó sorsa - Újra ügyvédet cserélt!

Hamarosan eldől a Teréz körúti robbantó sorsa - Újra ügyvédet cserélt!

Egy régi-új ügy­véd kép­vi­seli a má­sod­fokú el­já­rás során! P. László Ger­gelyt.

A Ri­post meg­tudta: egy régi-új ügy­véd kép­vi­seli majd a rob­ban­tót a nem­so­kára kez­dődő má­sod­fokú el­já­rás során! P. László Ger­gelyt szep­tem­ber­ben élet­fogy­tig­lanra ítél­ték, mert házi ké­szí­tésű bom­bát rob­ban­tott a Teréz kör­úton...

Újra győzött az igazság: Mága Zoltán reagált a vérlázító vádakra!

Újra győzött az igazság: Mága Zoltán reagált a vérlázító vádakra!

A he­ge­dű­mű­vészt alap­ta­la­nul vá­dol­ták meg.

A he­ge­dű­mű­vészt alap­ta­la­nul vá­dol­ták meg, ezért be­pe­relte a va­lót­lan­sá­go­kat ál­lító saj­tó­or­gá­nu­mo­kat. Most dön­tés szü­le­tett, jog­erő­sen is meg­nyerte a pert!

Lebuktak, a szekrénybe bújt a rabbal a kéjenc fegyőrnő

Lebuktak, a szekrénybe bújt a rabbal a kéjenc fegyőrnő

Az édes­anya sze­relmi bánat miatt ke­reste a fo­goly tár­sa­sá­gát.

Az édes­anya sze­relmi bánat miatt ke­reste a fo­goly tár­sa­sá­gát. Pi­káns le­ve­le­ket is vál­tot­tak.

Fordulat: újabb gyilkosságtól tartanak a VV Fanni-ügyben

Fordulat: újabb gyilkosságtól tartanak a VV Fanni-ügyben

Ki­bő­ví­tet­ték a le­tar­tóz­ta­tás in­do­kait.

B. Lász­ló­nak, a fel­té­te­le­zett tet­tes­nek egy­előre esé­lye sincs a sza­ba­du­lásra, ugyanis ki­bő­ví­tet­ték le­tar­tóz­ta­tá­sá­nak in­do­kait.

Fordulat Pécsi Ildikó perében: előkerült egy tanú

Fordulat Pécsi Ildikó perében: előkerült egy tanú

88 mil­liót kö­ve­tel Csilla.

A szí­nésznő ex­me­nye hosszú ideje pró­bálja bi­zo­nyí­tani, hogy ko­moly összeg il­leti meg őt a ház után, ami­ből ki kel­lett köl­töz­nie.

Hazudott az osztrák bíróságon egy zalai nő, elképesztő a magyarázat

Hazudott az osztrák bíróságon egy zalai nő, elképesztő a magyarázat

A fiát akarta meg­vé­deni a két­ség­be­esett édes­anya, de rosszul csi­nálta.Bár­mit meg­tett volna, csak hogy mentse a saját vérét?

Korrupt pénzügyőrök buktak le a magyar határon

Korrupt pénzügyőrök buktak le a magyar határon

4350 eset­ben kö­vet­tek el kor­rup­ciót.

Kettő Rösz­kén őri­zetbe vett pénz­ügyőr le­tar­tóz­ta­tá­sát, három bűn­ügyi fel­ügye­le­tét ren­delte el a Sze­gedi Já­rás­bí­ró­ság nyo­mo­zási bí­rája csü­tör­tö­kön.

Pécsi Ildikó kitörölte unokáját az életéből

Pécsi Ildikó kitörölte unokáját az életéből

Még min­dig nincs vége, to­vább hú­zó­dik a va­gyon­meg­osz­tási per Pécsi Il­dikó fia és volt menye kö­zött. A fe­le­ket na­gyon meg­vi­selte a hosszas her­ce­hurca...

Még min­dig nincs vége, to­vább hú­zó­dik a va­gyon­meg­osz­tási per Pécsi Il­dikó fia és volt menye kö­zött. A fe­le­ket na­gyon meg­vi­selte a hosszas her­ce­hurca...

Az Aranylabda megnyerésénél is jobb hírt kapott Modric

Az Aranylabda megnyerésénél is jobb hírt kapott Luka Modric

A bí­ró­ság ej­tette a kor­rup­ciós ügyét.

A zág­rábi bí­ró­ság ej­tette a vá­da­kat a hor­vát fo­ci­sztár kor­rup­ciós ügyé­ben. Az in­dok­lás sze­rint nem volt elég bi­zo­nyí­ték el­lene.

Tanúvallomást tett Fucsovics Marci edzője

Tanúvallomást tett Fucsovics Márton edzője

Sá­volt At­tila a bí­ró­ság előtt ta­gadta, hogy testi sér­tést kö­ve­tett el.

Sá­volt At­tila el­is­merte, hogy hó­go­lyót do­bott a szom­szédja irá­nyába, de a testi sér­tést ta­gadta. Mo­gács Dá­niel fe­le­sége egy­mil­lió fo­rin­tos sé­re­lem­dí­jat kö­ve­tel.

Őrizetbe vette a rendőrség a Dózsa György úti gázolót

Őrizetbe vette a rendőrség a Dózsa György úti gázolót

A gá­zoló ügy­védje saj­tó­köz­le­ményt adott ki az eset kap­csán. Egy régi ügyé­nek lehet köze a le­tar­tóz­ta­tá­sá­hoz.

A gá­zoló ügy­védje saj­tó­köz­le­ményt adott ki az eset kap­csán. Egy régi ügyé­nek lehet köze a mos­tani le­tar­tóz­ta­tá­sá­hoz.

Hajmeresztő vallomás a magyar válogatott focistától: ezért bundázott

Hajmeresztő vallomás a magyar focistától: ezért bundázott

Bics­ka­nyi­to­gató ki­je­len­tést tett a bí­ró­sá­gon.

Bics­ka­nyi­to­gató! A vád­irat alap­ján meccsen­ként mil­li­ó­kért csal­tak - tény­leg erre kel­lett a pénz?

Hamis volt Némedi Mari végrendelete

Döntött a bíróság: hamis volt Némedi Mari végrendelete

Né­medi szinte min­de­nét Terry Black örökbe fo­ga­dott kis­lá­nyára hagyta

Né­medi szinte min­de­nét Terry Black örökbe fo­ga­dott kis­lá­nyára hagyta, ám a bí­ró­ság első fokon úgy vélte, nem a szí­nész­nőé az alá­írás a vég­aka­ra­ton...

Újabb fordulat a soroksári gyilkosságban

Újabb fordulat a soroksári gyilkosságban: megdöbbentő amit bejelentett a védő

A DNS- min­tát ki­zár­hat­ják...

Az em­ber­ölés­sel gya­nú­sí­tott R. Szil­vesz­ter ügy­véd­jé­nek ál­lí­tása bru­tá­lis.

Döntött a bíróság az afgán erőszakoló sorsáról

Döntött a bíróság az afgán erőszakoló sorsáról

A gyanú sze­rint a férfi szep­tem­ber­ben egy ét­te­rem mos­dó­já­ban erő­sza­kolta meg a fi­a­tal nőt. Ma bí­ró­ság elé állt.

A gyanú sze­rint a férfi szep­tem­ber­ben egy ét­te­rem mos­dó­já­ban erő­sza­kolta meg a fi­a­tal nőt. Ma bí­ró­ság elé állt.

Döbbenet a bíróságon, a vécében halt meg a tanú

Döbbenet a bíróságon, a vécében halt meg a tanú

Napok múlva fe­dez­ték fel a holt­tes­tet. A ta­ka­rí­tó­sze­mély­zet azt hi­hette, szán­dé­ko­san van le­zárva a vécé aj­taja.

Napok múlva fe­dez­ték fel a holt­tes­tet. A ta­ka­rí­tók azt hi­het­ték, szán­dé­ko­san van le­zárva a vécé.

Ez már sok: undorító képeket találtak egy férfinél az eltűnt Maddie-ről

Ez már sok: undorító képeket találtak egy férfinél az eltűnt Maddie-ről

A 27 éves férfi te­le­fon­ján volt a meg­szer­kesz­tett kép, ami miatt bí­ró­ság elé is ál­lí­tot­ták.

Elkeserítő döntés született a Viszkis bírósági ügyében, ez végleges

Elkeserítő döntés született a Viszkis bírósági ügyében, ez végleges

A ha­tó­ság em­be­reit az sem ha­totta meg, hogy Amb­rus At­tila fe­le­sége ve­szé­lyez­te­tett ter­hes.

Börtönbüntetést kapott a magyar sztárokat átverő koncertszervező

Börtönbüntetést kapott a magyar sztárokat átverő koncertszervező

Fenyő Mik­lós és Szi­kora Ró­bert közös bulit hir­de­tett a férfi.

Fenyő Mik­lós és Szi­kora Ró­bert közös bulit hir­de­tett a szom­bat­he­lyi férfi, a két éne­kes jogi útra te­relte az ügyet. A ma­gyar sztá­rok ugyanis nem kö­töt­tek szer­ző­dést a no­vem­ber 17-i fel­lé­pésre, a je­gye­ket pedig már áru­sí­tot­ták.

Ezt nézd: Kembe Sorel ad tanácsokat David Beckhamnek

Ezt nézd: Kembe Sorel ad tanácsokat David Beckhamnek

Sorel is meg­le­pő­dött, ami­kor meg­látta, ki ér­dek­lő­dik a blogja iránt. Öröm­mel me­sélt a tör­tén­tek­ről.

Sorel is meg­le­pő­dött, ami­kor meg­látta, ki ér­dek­lő­dik a blogja iránt. Öröm­mel me­sélt a tör­tén­tek­ről.

Döbbenetes részletek: így omlott össze a futónő 2 méteres támadója

Döbbenetes részletek: így omlott össze a futónő 2 méteres támadója

A férfit egy hölgy­is­me­rőse kí­sérte el a bí­ró­ságra, ahol az erő­sza­koló tel­je­sen össze­om­lott, sírni kez­dett, mint egy gye­rek...

Napi szürreál: halottnak tettette magát a gyanúsított a tárgyalóteremben

Napi szürreál: halottnak tettette magát a gyanúsított a tárgyalóteremben

Tel­je­sen szür­re­á­lis je­le­net zaj­lott le egy bí­ró­sá­gon. Egy be­ván­dor­lót őrök ci­pel­ték be a te­rembe, mert ha­lott­nak tette magát!

A láthatáson erőszakolta meg a fiát a nyíregyházi pedofil

A láthatáson erőszakolta meg a fiát a nyíregyházi pedofil

Sok­koló rész­le­tek.

Gyo­mor­for­gató ügyet tár­gyal­tak szer­dán a Deb­re­ceni Tör­vény­szé­ken. A vád sze­rint az el­vált H. Zsolt a lát­ha­tá­son erő­sza­kos­ko­dott a négy és fél éves kisfi­á­val.

Félelmetes, amit az embereknek üzent az Iszlám Állam magyar híve

Félelmetes, amit az embereknek üzent az Iszlám Állam magyar híve

A férfi több üze­ne­tet is írt, egyik­ben a ször­nyű ter­vé­ről is val­lott...

A férfi több ijesztő üze­ne­tet is írt, egyik­ben rá­adá­sul még a ször­nyű ter­vé­ről is val­lott...

Meglepő dolog történt Vona Gábor és Terry Black tárgyalásán

Meglepő dolog történt Vona Gábor és Terry Black tárgyalásán

Szer­dán 9 óra­kor kez­dő­dött.

Újra bí­ró­ság elé kell áll­nia Vona Gá­bor­nak és Terry Black­nek, a tár­gya­lás 9 óra­kor kez­dő­dött.

Váratlan, vádat emeltek a világsztár focista ellen

Váratlan, vádat emeltek a világsztár focista ellen

Ins­tag­ra­mon üzent Lov­ren.

Luka Mod­ric mel­lett a Li­ver­pool vé­dője, Dejan Lov­ren is bajba ke­rül­het, amennyi­ben be­iga­zo­lód­nak a vádak. Lov­ren az Ins­tag­ra­mon üzent.

Újabb fordulat Nótár Mary bírósági ügyében

Újabb fordulat Nótár Mary bírósági ügyében

A Sky­force Kft. és egy­kori me­ne­dzsere, La­ka­tos Ró­bert még 2017-ben pe­relte be az éne­kes­nőt. A szö­ve­vé­nyes ügy vé­gére még jó ideig nem ke­rül­het pont.

A Sky­force Kft. és egy­kori me­ne­dzsere, La­ka­tos Ró­bert még 2017-ben pe­relte be az éne­kes­nőt.

Elképesztő részletek Galambos Lajos vallomásából

Elképesztő részletek Galambos Lajos vallomásából

Bíró le­gyen a tal­pán, aki egy­szeri ol­va­satra képes ki­bo­gozni az össze­ku­szá­ló­dott szá­la­kat!

Bíró le­gyen a tal­pán, aki egy­szeri ol­va­satra képes ki­bo­gozni az össze­ku­szá­ló­dott szá­la­kat!

Váratlan fordulat, Lajcsi felesége elhagyta a tárgyalótermet

Váratlan fordulat, Lajcsi felesége elhagyta a tárgyalótermet

Csü­tör­tö­kön reg­gel foly­ta­tó­dott a bí­ró­sá­gon Ga­lam­bos Lajos három éve hú­zódó ügye.

Elképesztő fordulat: Lajcsi megnevezte a valódi bűnösöket

Elképesztő fordulat: Lajcsi megnevezte a valódi bűnösöket

A ze­nész min­den rész­letre ki­ter­je­dően igye­ke­zett cá­folni a vád ál­lí­tá­sait, majd egy pon­ton nevén ne­ve­zett egy román vál­lal­ko­zót, aki...

A ze­nész min­den rész­letre ki­ter­je­dően igye­ke­zett cá­folni a vád ál­lí­tá­sait, majd egy pon­ton nevén ne­ve­zett egy román vál­lal­ko­zót, aki sze­rinte ára­mot lo­pott a mo­csai bir­to­kon.

Rékasi Károly: Szánom és megvetem ezt az embert

Rékasi Károly: Szánom és megvetem ezt az embert

Már nem kér a bo­csá­nat­ké­rés­ből...

A szí­nész három évvel ez­előtt még el­fo­gadta volna a vét­kes sofőr bo­csá­nat­ké­ré­sét, de ma már nem tart rá igényt. Mond­juk ki, igaza van!

Rékasi Károly döntött: ilyen sok pénzt követelhet a gázoló sofőrtől

Rékasi Károly döntött: ilyen sok pénzt követelhet a gázoló sofőrtől

A szí­nész ke­mény kár­té­rí­tést kér mo­tor­bal­­e­se­te oko­zó­já­tól. A so­főrt szer­dán ítélte el a bí­ró­ság, ki­mond­ták: nem Ré­kasi hi­bá­zott...

Óriási bajba került Lagzi Lajcsi

Óriási bajba került Lagzi Lajcsi

A kór­ház­ban meg­halt az a sze­relő, aki mel­lette val­lott volna a bí­ró­sá­gon, Lagzi Laj­csi nagy bajba ke­rül­het csü­tör­töki tár­gya­lá­sán...

A kór­ház­ban meg­halt az a sze­relő, aki mel­lette val­lott volna a bí­ró­sá­gon, Lagzi Laj­csi nagy bajba ke­rül­het csü­tör­töki tár­gya­lá­sán...