CÍMKE: 'bíróság'

Drámai pillanatok: fájó dolgokat mondott a megölt Csenge édesanyja

Drámai pillanatok: fájó dolgokat mondott a megölt Csenge édesanyja

A 17 éve­sen meg­ölt Csenge be­ke­re­te­zett ké­pé­vel je­lent meg a bí­ró­sá­gon az anya.

Bíróság elé állhatnak a szemetelők!

Bíróság elé állhatnak a szemetelők!

A jö­vő­ben bűn­cse­lek­ménnyé mi­nő­sít­he­tik a sze­me­te­lést.

A jö­vő­ben bűn­cse­lek­ménnyé mi­nő­sít­he­tik az il­le­gá­lis hul­la­dék­le­ra­kást - je­len­tette be Pal­ko­vics László in­no­vá­ciós és tech­no­ló­giai mi­nisz­ter.

Terrorcselekményért ítélték el a Teréz körúti robbantót - botrány a tárgyalóban

Terrorcselekményért ítélték el a Teréz körúti robbantót - botrány a tárgyalóban

Élet­fogy­tig­lani fegy­házra ítél­ték, 30 év múlva sza­ba­dul­hat.

Élet­fogy­tig­lani fegy­házra ítél­ték, 30 év múlva sza­ba­dul­hat.

Vérlázító, mit tett a szekszárdi gyerekgyilkos a bíróságon

Vérlázító, mit tett a szekszárdi gyerekgyilkos a bíróságon

A fi­a­tal férfi sem­mi­lyen szin­ten nem mu­ta­tott meg­bá­nást.

A fi­a­tal férfi sem­mi­lyen szin­ten nem mu­ta­tott meg­bá­nást, ami­kor a bí­ró­ságra vit­ték.

Lajcsi tragédiája: borzalmas rémálmok gyötrik az áramlopási ügy óta

Lajcsi tragédiája: borzalmas rémálmok gyötrik az áramlopási ügy óta

A trom­bi­ta­mű­vész nincs jó ál­la­pot­ban, főleg azóta, hogy ki­de­rült, bí­ró­csere miatt új­ra­tár­gyal­ják az ügyét.

Sokkoló hírt kapott Galambos Lajos, erre ő sem számított

Sokkoló hírt kapott Galambos Lajos, erre ő sem számított

Mint is­mert, a ze­nészt áram-, víz- és gáz­lo­pás­sal gya­nú­sít­ják, emi­att ko­ráb­ban 125 napot töl­tött rács mö­gött.

Mint is­mert, a ze­nészt áram-, víz- és gáz­lo­pás­sal gya­nú­sít­ják, emi­att ko­ráb­ban 125 napot töl­tött rács mö­gött.

Brutális összegű óvadékkal szabadult a zaklatással vádolt énekes

Brutális összegű óvadékkal szabadult a zaklatással vádolt énekes

Pén­te­ken in­dí­tot­tak el­já­rást az éne­kes ellen, 10 rend­beli sze­xu­á­lis zak­la­tás miatt. Szom­ba­ton dön­tött a bí­ró­ság.

Négy hónap börtönt kapott egy 14 éves nemi erőszakoló

Négy hónap börtönt kapott egy 14 éves nemi erőszakoló

Sokak sze­rint túl enyhe az íté­let.

Egy 14 éves mig­rá­ciós hát­terű ti­né­dzser­nek kel­lett a bécsi bí­ró­ság vád­lot­tak pad­jára ülnie, mert az ügyész­ség vádja sze­rint meg­erő­sza­kolta az is­ko­la­tár­sát.

Tovább harcolhat a felmentésért Növényi Norbert

Tovább harcolhat a felmentésért Növényi Norbert

Nö­vé­nyi Nor­bert­nek nem kell bör­tönbe vo­nul­nia, a spor­toló mégis akkor lenne tel­je­sen elé­ge­dett, ha fel­men­te­nék.

Nö­vé­nyi Nor­bert­nek nem kell bör­tönbe vo­nul­nia, a spor­toló mégis akkor lenne tel­je­sen elé­ge­dett, ha fel­men­te­nék.

Súlyos döntést hozott a bíróság Pásztor Anna zaklatójának ügyében

Súlyos döntést hozott a bíróság Pásztor Anna zaklatójának ügyében

Mó­do­sí­tot­ták a vádat, nagy bajba ke­rült a férfi. Az ügy másik bí­ró­ság elé kerül.

Mó­do­sí­tot­ták a vádat, nagy bajba ke­rült a férfi.

Sorsdöntő fordulat várható a darnózseli horrorgyilkosság ügyében

Sorsdöntő fordulat várható a darnózseli horrorgyilkosság ügyében

A bí­ró­ság sze­mé­lye­sen be­szélt a vé­dett ta­núk­kal, ha­ma­ro­san íté­le­tet is hoz­nak!

Teljesen kiakadt Zoltán, ezért találták bűnösnek a vak férfit

Teljesen kiakadt Zoltán, ezért találták bűnösnek a vak férfit

Zol­tán át­esett egy autón.

Zol­tán át­esett egy autón, ami­kor gyer­me­ké­vel és vak­ve­zető ku­tyá­já­val sé­tált. A bí­ró­ság sze­rint más tör­tént!

Mecsetek bezárása Ausztriában. A füstbe ment terv?

Mecsetek bezárása Ausztriában, füstbe ment terv

Meg­ál­lí­totta az oszt­rák kor­mány ter­veit egy bécsi bí­ró­ság dön­tése. Nem en­ge­dik be­zá­ratni a hat ki­sze­melt arab me­cse­tet.

Meg­ál­lí­totta az oszt­rák kor­mány ter­veit egy bécsi bí­ró­ság dön­tése. Nem en­ge­dik be­zá­ratni a hat ki­sze­melt arab me­cse­tet, ame­lyek­ben erő­szakra buz­dí­tot­tak.

Elege lett: Mindenkit beperel Jimmy fia

Elege lett: Mindenkit beperel Jimmy fia

Ék­te­len ha­ragra ger­jedt Zámbó Se­bas­tian, mi­u­tán mód­sze­re­sen át­nézte édes­apja ra­jon­gói ol­da­lait az in­ter­ne­ten és el­ol­vasta az utóbbi idő­ben róla írt cik­ke­ket.

Ék­te­len ha­ragra ger­jedt Zámbó Se­bas­tian, mi­u­tán mód­sze­re­sen át­nézte édes­apja ra­jon­gói ol­da­lait az in­ter­ne­ten és el­ol­vasta az utóbbi idő­ben róla írt cik­ke­ket.

Majdnem biztos: Nem úszhatja meg a börtönt Aurelio

Majdnem biztos: Nem úszhatja meg a börtönt Aurelio

A tör­vény sze­rint nincs az az ügy­védi fur­fang, ami­vel el­ke­rül­hető lenne szá­mára a bör­tön, ha bű­nös­nek ta­lál­ják.

A tör­vény sze­rint nincs az az ügy­védi fur­fang, ami­vel el­ke­rül­hető lenne szá­mára a bör­tön, ha bű­nös­nek ta­lál­ják.

Ahmed H. egy vasat sem kap

Ahmed H. egy vasat sem kap

Elu­ta­sí­totta Ahmed H. ke­re­se­tét a Fő­vá­rosi Tör­vény­szék.

Elu­ta­sí­totta az Ahmed H. által a Mi­nisz­ter­el­nöki Ka­bi­net­iroda ellen sze­mé­lyi­ségi jogi jog­sér­tés miatt be­nyúj­tott ke­re­se­tet a Fő­vá­rosi Tör­vény­szék pén­teki el­ső­fokú, nem jog­erős íté­le­té­ben.

Ítélet született a Balla Irma-gyilkosság ügyében

Ítélet született a Balla Irma-gyilkosság ügyében

Ti­zenöt évnyi fegy­házra ítél­ték.

Ti­zenöt évnyi fegy­ház­bün­te­tésre ítél­ték a Balla Irma deb­re­ceni fi­de­szes ön­kor­mány­zati kép­vi­selő meg­gyil­ko­lá­sá­val vá­dolt férfit csü­tör­tö­kön.

Tanúként hallgatták meg Márki-Zaynét egy csecsemő halála ügyében

Tanúként hallgatták meg Márki-Zaynét egy csecsemő halála ügyében

L. Endre szü­lei ellen gyer­me­kük ha­lála miatt em­ber­ölés vád­já­val a Bu­da­kör­nyéki Tör­vény­szé­ken fo­lyik bün­te­tő­per.

Terjed a távmeghallgatás a bíróságokon

Terjed a távmeghallgatás a bíróságokon

Egyre több bíró hasz­nálja.

Egyre több bíró hasz­nálja a bí­ró­sá­go­kon ta­valy ki­épí­tett táv­meg­hall­ga­tási rend­szert: 3 hónap alatt csak­nem 200-szor vet­ték igénybe az új rend­szert!

Most megfizetnek tettükért a temetőben bulizó, ivó és szexelő migránsok

Most megfizetnek tettükért a temetőben bulizó, ivó és szexelő migránsok

Iraki és iráni mig­rán­so­kat ál­lí­tot­tak bí­ró­ság elé.

Iraki és iráni mig­rán­so­kat ál­lí­tot­tak bí­ró­ság elé.

Börtönben fog meghalni az anyagyilkos

Börtönben fog meghalni az anyagyilkos

A sokat lá­tott bírók is meg­le­pőd­tek.

A sokat lá­tott bírók is rit­kán ta­lál­koz­nak olyan meg­rázó üggyel, mint amit csü­tör­tö­kön tár­gyalt a Sze­gedi Íté­lő­tábla. Az ál­do­zat egy 83 éves édes­anya.

Magából kikelve őrjöngött a sztárapuka, csúnyán megjárta

Magából kikelve őrjöngött a sztárapuka, csúnyán megjárta

Az a mi­ni­mum, hogy vé­gig­csi­nál egy düh­ke­ze­lési tan­fo­lya­mot. Hi­he­tet­len, min gu­rult be Alec Bald­win!

Történelmi pillanat: nincsenek szavak arra, ami a bíróságon történt

Történelmi pillanat: nincsenek szavak arra, ami a bíróságon történt

A nő 13-szor szúrta meg pár­ját, mégis elő­ke­rült egy gyűrű...

A nő 13-szor szúrta meg pár­ját, a tör­vény­szé­ken mégis elő­ke­rült egy gyűrű...

25 késszúrással végzett a színész unokájával - ez vár most a férfira

25 késszúrással végzett a színész unokájával - ez vár most a férfira

Húsz évet ka­pott Mor­gan Fre­e­man uno­ká­já­nak gyil­kosa.

Húsz évet ka­pott Mor­gan Fre­e­man uno­ká­já­nak gyil­kosa.

Egy jogerősen elítélt terroristát mosdat az ellenzék

Egy jogerősen elítélt terroristát mosdat az ellenzék

Mások ter­vez­het­ték a pert.

A Mi­nisz­ter­el­nöki Ka­bi­net­iro­dát 8 mil­lió fo­rintra pe­relő Ahmed H. ese­té­ben nem csak kilóg a lóláb de az egész ló ki­esik a zsák­ból.

Döbbenet, a kőbányai vasútállomáson mutogatta magát a férfi

Döbbenet, a kőbányai vasútállomáson mutogatta magát a férfi

Sze­mé­rem­sér­tés vét­sége miatt emel­tek vádat a férfi ellen. Akár három év sza­bad­ság­vesz­tésre is ítél­he­tik a 21 éves fi­a­tal­em­bert.

Cristiano Ronaldo visszatér Madridba, már azt is tudni, mikor

Cristiano Ronaldo visszatér Madridba, már azt is tudni, mikor

A por­tu­gál fut­ball­sztár­nak ked­den lesz je­le­nése a bí­ró­sá­gon. Adó­csa­lás miatt idéz­ték be a Ju­ven­tus ászát.

A por­tu­gál fut­ball­sztár­nak ked­den lesz je­le­nése a bí­ró­sá­gon. Adó­csa­lás miatt idéz­ték be a Ju­ven­tus ászát.

Szép büntetés, így kell elítélni egy drogcsempészt Magyarországon

Szép büntetés, így kell elítélni egy drogcsempészt Magyarországon

Íté­le­tet hir­de­tett a Sze­gedi Íté­lő­tábla egy szerb férfi ügyé­ben.

Íté­le­tet hir­de­tett a Sze­gedi Íté­lő­tábla egy szerb férfi ügyé­ben, aki több kiló ma­ri­hu­á­nát csem­pé­szett.

Hamarosan eldől a Teréz körúti robbantó sorsa - Újra ügyvédet cserélt!

Hamarosan eldől a Teréz körúti robbantó sorsa - Újra ügyvédet cserélt!

A Ri­post meg­tudta: egy régi-új ügy­véd kép­vi­seli majd a rob­ban­tót a nem­so­kára kez­dődő má­sod­fokú el­já­rás során!

Sötét titkok derültek ki a két fiát kivégző ózdi férfi múltjából

Sötét titkok derültek ki a két fiát kivégző ózdi férfi múltjából

El­vágta két ne­velt fia tor­kát Ádám.

El­vágta két ne­velt fia tor­kát Sz. Ádám, élet­tár­sát is meg­se­be­sí­tette az ózdi há­zuk­ban.

Hétfőtől SMS-ben kell közölni a nőkkel, hogy elváltak!

Hétfőtől SMS-ben kell közölni a nőkkel, hogy elváltak!

Az új ren­del­ke­zést a szaúd-ará­biai nők ér­de­ké­ben ve­zet­ték be. Szá­munkra ez egy ki­csit fur­csa, de majd meg­ma­gya­ráz­zuk, hogy miről van szó.

Az új ren­del­ke­zést a szaúd-ará­biai nők ér­de­ké­ben ve­zet­ték be. Eddig ugyanis sok nő nem is tudta, hogy el­vált... Szá­munkra ez egy ki­csit fur­csa, de majd meg­ma­gya­ráz­zuk, hogy miről van szó.

Óriási csavar Hien szüleinek embercsempészési ügyében

Óriási csavar Hien szüleinek embercsempészési ügyében

Úgy tűnik, jó hírt kap­tak ka­rá­csonyra, mert az ügyész­ség nem fel­leb­be­zett.

Úgy tűnik, jó hírt kap­tak ka­rá­csonyra, ezt pedig annak kö­szön­he­tik, hogy az ügyész­ség nem fel­leb­be­zett.

Újra győzött az igazság: Mága Zoltán reagált a vérlázító vádakra!

Újra győzött az igazság: Mága Zoltán reagált a vérlázító vádakra!

A he­ge­dű­mű­vészt alap­ta­la­nul vá­dol­ták meg.

A he­ge­dű­mű­vészt alap­ta­la­nul vá­dol­ták meg, ezért be­pe­relte a va­lót­lan­sá­go­kat ál­lító saj­tó­or­gá­nu­mo­kat. Most dön­tés szü­le­tett, jog­erő­sen is meg­nyerte a pert!

Lebuktak, a szekrénybe bújt a rabbal a kéjenc fegyőrnő

Lebuktak, a szekrénybe bújt a rabbal a kéjenc fegyőrnő

Az édes­anya sze­relmi bánat miatt ke­reste a fo­goly tár­sa­sá­gát. Le­ve­le­ik­ben bőven vol­tak sze­xu­á­lis uta­lá­sok.

Fordulat: újabb gyilkosságtól tartanak a VV Fanni-ügyben

Fordulat: újabb gyilkosságtól tartanak a VV Fanni-ügyben

Ki­bő­ví­tet­ték a le­tar­tóz­ta­tás in­do­kait.

B. Lász­ló­nak, a fel­té­te­le­zett tet­tes­nek egy­előre esé­lye sincs a sza­ba­du­lásra, ugyanis ki­bő­ví­tet­ték le­tar­tóz­ta­tá­sá­nak in­do­kait.

Fordulat Pécsi Ildikó perében: előkerült egy tanú

Fordulat Pécsi Ildikó perében: előkerült egy tanú

88 mil­liót kö­ve­tel Csilla.

A szí­nésznő ex­me­nye hosszú ideje pró­bálja bi­zo­nyí­tani, hogy ko­moly összeg il­leti meg őt a ház után, ami­ből ki kel­lett köl­töz­nie.

Tanúvallomást tett Fucsovics Marci edzője

Tanúvallomást tett Fucsovics Márton edzője

Sá­volt At­tila a bí­ró­ság előtt ta­gadta, hogy testi sér­tést kö­ve­tett el.

Sá­volt At­tila el­is­merte, hogy hó­go­lyót do­bott a szom­szédja irá­nyába, de a testi sér­tést ta­gadta. Mo­gács Dá­niel fe­le­sége egy­mil­lió fo­rin­tos sé­re­lem­dí­jat kö­ve­tel.

Hazudott az osztrák bíróságon egy zalai nő, elképesztő a magyarázat

Hazudott az osztrák bíróságon egy zalai nő, elképesztő a magyarázat

A fiát akarta meg­vé­deni a két­ség­be­esett édes­anya, de rosszul csi­nálta.

A fiát akarta meg­vé­deni a két­ség­be­esett édes­anya, de rosszul csi­nálta.

Pécsi Ildikó kitörölte unokáját az életéből

Pécsi Ildikó kitörölte unokáját az életéből

Még min­dig nincs vége, to­vább hú­zó­dik a va­gyon­meg­osz­tási per...

Még min­dig nincs vége, to­vább hú­zó­dik a va­gyon­meg­osz­tási per Pécsi Il­dikó fia és volt menye kö­zött. A fe­le­ket na­gyon meg­vi­selte a hosszas her­ce­hurca...

Az Aranylabda megnyerésénél is jobb hírt kapott Modric

Az Aranylabda megnyerésénél is jobb hírt kapott Luka Modric

A bí­ró­ság ej­tette a kor­rup­ciós ügyét.

A zág­rábi bí­ró­ság ej­tette a vá­da­kat a hor­vát fo­ci­sztár kor­rup­ciós ügyé­ben. Az in­dok­lás sze­rint nem volt elég bi­zo­nyí­ték el­lene.

Korrupt pénzügyőrök buktak le a magyar határon

Korrupt pénzügyőrök buktak le a magyar határon

Kettő Rösz­kén őri­zetbe vett pénz­ügyőr le­tar­tóz­ta­tá­sát, három bűn­ügyi fel­ügye­le­tét ren­delte el bí­ró­ság.

Kettő Rösz­kén őri­zetbe vett pénz­ügyőr le­tar­tóz­ta­tá­sát, 3 bűn­ügyi fel­ügye­le­tét ren­delte el bí­ró­ság.

Őrizetbe vette a rendőrség a Dózsa György úti gázolót

Őrizetbe vette a rendőrség a Dózsa György úti gázolót

A gá­zoló ügy­védje saj­tó­köz­le­ményt adott ki az eset kap­csán. Egy régi ügyé­nek lehet köze a le­tar­tóz­ta­tá­sá­hoz.

A gá­zoló ügy­védje saj­tó­köz­le­ményt adott ki az eset kap­csán. Egy régi ügyé­nek lehet köze a mos­tani le­tar­tóz­ta­tá­sá­hoz.

Döntött a bíróság az afgán erőszakoló sorsáról

Döntött a bíróság az afgán erőszakoló sorsáról

30 napig biz­to­san rács mö­gött marad.

A gyanú sze­rint a férfi szep­tem­ber­ben egy ét­te­rem mos­dó­já­ban erő­sza­kolta meg a fi­a­tal nőt. Ma bí­ró­ság elé állt.

Hamis volt Némedi Mari végrendelete

Döntött a bíróság: hamis volt Némedi Mari végrendelete

Né­medi szinte min­de­nét Terry Black örökbe fo­ga­dott kis­lá­nyára hagyta

Né­medi szinte min­de­nét Terry Black örökbe fo­ga­dott kis­lá­nyára hagyta, ám a bí­ró­ság első fokon úgy vélte, nem a szí­nész­nőé az alá­írás a vég­aka­ra­ton...

Hajmeresztő vallomás a magyar válogatott focistától: ezért bundázott

Hajmeresztő vallomás a magyar válogatott focistától: ezért bundázott

A vád­irat alap­ján meccsen­ként mil­li­ó­kért csal­tak - erre kel­lett a pénz?

Bics­ka­nyi­to­gató ki­je­len­tést tett. A vád­irat alap­ján meccsen­ként mil­li­ó­kért csal­tak - tény­leg erre kel­lett a pénz?

Újabb fordulat a soroksári gyilkosságban: megdöbbentő amit bejelentett a védő

Újabb fordulat a soroksári gyilkosságban: megdöbbentő amit bejelentett a védő

A DNS- min­tát ki­zár­hat­ják...

Az em­ber­ölés­sel gya­nú­sí­tott R. Szil­vesz­ter ügy­védje haj­me­resztő dol­got állít.

Börtönbüntetést kapott a magyar sztárokat átverő koncertszervező

Börtönbüntetést kapott a magyar sztárokat átverő koncertszervező

Fenyő Mik­lós és Szi­kora Ró­bert közös bulit hir­de­tett a szom­bat­he­lyi férfi, a két éne­kes jogi útra te­relte az ügyet.

Ez már sok: undorító képeket találtak egy férfinél az eltűnt Maddie-ről

Ez már sok: undorító képeket találtak egy férfinél az eltűnt Maddie-ről

A 27 éves férfi te­le­fon­ján volt a meg­szer­kesz­tett kép, ami miatt bí­ró­ság elé is ál­lí­tot­ták.

Döbbenet a bíróságon, a vécében halt meg a tanú

Döbbenet a bíróságon, a vécében halt meg a tanú

Napok múlva fe­dez­ték fel a holt­tes­tet. A ta­ka­rí­tó­sze­mély­zet azt hi­hette, szán­dé­ko­san van le­zárva a vécé aj­taja.

Napok múlva fe­dez­ték fel a holt­tes­tet. A ta­ka­rí­tó­sze­mély­zet azt hi­hette, szán­dé­ko­san van le­zárva a vécé aj­taja.

Elkeserítő döntés született a Viszkis bírósági ügyében, ez végleges

Elkeserítő döntés született a Viszkis bírósági ügyében, ez végleges

A ha­tó­ság em­be­reit nem ha­totta meg az ér­ve­lés.

A ha­tó­ság em­be­reit az sem ha­totta meg, hogy Amb­rus At­tila fe­le­sége ve­szé­lyez­te­tett ter­hes.

Ezt nézd: Kembe Sorel ad tanácsokat David Beckhamnek

Ezt nézd: Kembe Sorel ad tanácsokat David Beckhamnek

Sorel is meg­le­pő­dött, ami­kor meg­látta, ki ér­dek­lő­dik a blogja iránt. Öröm­mel me­sélt a tör­tén­tek­ről.

Sorel is meg­le­pő­dött, ami­kor meg­látta, ki ér­dek­lő­dik a blogja iránt. Öröm­mel me­sélt a tör­tén­tek­ről.

D. Nagy Lajosnak elege lett: Beperli az RTL Klubot

D. Nagy Lajosnak elege lett: Beperli az RTL Klubot

Nyolc évig tűrt...

A Bi­kini front­em­bere nyolc éven át tűrte, hogy egy férfi azt ál­lítsa, ő a bal­kéz­ről szü­le­tett, el­tit­kolt gyer­meke. Most az RTL Klub húz hasz­not a ha­zug­ság­ból!

Döbbenetes részletek: így omlott össze a futónő 2 méteres támadója

Döbbenetes részletek: így omlott össze a futónő 2 méteres támadója

A férfit egy hölgy­is­me­rőse kí­sérte el a bí­ró­ságra, ahol az erő­sza­koló tel­je­sen össze­om­lott, sírni kez­dett, mint egy gye­rek...

Váratlan, vádat emeltek a világsztár focista ellen

Váratlan, vádat emeltek a világsztár focista ellen

Ins­tag­ra­mon üzent Lov­ren.

Luka Mod­ric mel­lett a Li­ver­pool vé­dője, Dejan Lov­ren is bajba ke­rül­het, amennyi­ben be­iga­zo­lód­nak a vádak. Lov­ren az Ins­tag­ra­mon üzent.

Napi szürreál: halottnak tettette magát a gyanúsított a tárgyalóteremben

Napi szürreál: halottnak tettette magát a gyanúsított a tárgyalóteremben

Tel­je­sen szür­re­á­lis je­le­net zaj­lott le egy drez­dai bí­ró­sá­gon.

Tel­je­sen szür­re­á­lis je­le­net zaj­lott le egy drez­dai bí­ró­sá­gon.

Félelmetes, amit az embereknek üzent az Iszlám Állam magyar híve

Félelmetes, amit az embereknek üzent az Iszlám Állam magyar híve

A férfi vi­de­ó­kat ké­szí­tett, il­letve több üze­ne­tet is írt. Utób­biak egyi­ké­ben rá­adá­sul még a ször­nyű ter­vé­ről is val­lott...

Meglepő dolog történt Vona Gábor és Terry Black tárgyalásán

Meglepő dolog történt Vona Gábor és Terry Black tárgyalásán

Szer­dán 9 óra­kor kez­dő­dött.

Újra bí­ró­ság elé kell áll­nia Vona Gá­bor­nak és Terry Black­nek, a tár­gya­lás 9 óra­kor kez­dő­dött.

Újabb fordulat Nótár Mary bírósági ügyében

Újabb fordulat Nótár Mary bírósági ügyében

A Sky­force Kft. és egy­kori me­ne­dzsere, La­ka­tos Ró­bert még 2017-ben pe­relte be az éne­kes­nőt. A szö­ve­vé­nyes ügy vé­gére még jó ideig nem ke­rül­het pont.

A Sky­force Kft. és egy­kori me­ne­dzsere, La­ka­tos Ró­bert még 2017-ben pe­relte be az éne­kes­nőt.

Elképesztő fordulat: Lajcsi megnevezte a valódi bűnösöket

Elképesztő fordulat: Lajcsi megnevezte a valódi bűnösöket

Val­lo­mást tett a ze­nész.

A ze­nész min­den rész­letre ki­ter­je­dően igye­ke­zett cá­folni a vád ál­lí­tá­sait, majd egy pon­ton nevén ne­ve­zett egy román vál­lal­ko­zót, akit...

Elképesztő részletek Galambos Lajos vallomásából

Elképesztő részletek Galambos Lajos vallomásából

Bíró le­gyen a tal­pán, aki egy­szeri ol­va­satra képes ki­bo­gozni a ze­nész ellen in­dí­tott bün­te­tő­per össze­ku­szá­ló­dott szá­lait!

Bíró le­gyen a tal­pán, aki egy­szeri ol­va­satra képes ki­bo­gozni a ze­nész ellen in­dí­tott bün­te­tő­per össze­ku­szá­ló­dott szá­lait!

Váratlan fordulat, Lajcsi felesége elhagyta a tárgyalótermet

Váratlan fordulat, Lajcsi felesége elhagyta a tárgyalótermet

Csü­tör­tö­kön foly­ta­tó­dott a bí­ró­sá­gon Lagzi Laj­csi három éve hú­zódó ügye.

Csü­tör­tö­kön foly­ta­tó­dott a bí­ró­sá­gon Lagzi Laj­csi három éve hú­zódó ügye.

Óriási bajba került Lagzi Lajcsi

Óriási bajba került Lagzi Lajcsi

A kór­ház­ban meg­halt az a sze­relő, aki mel­lette val­lott volna a bí­ró­sá­gon...

A kór­ház­ban meg­halt az a sze­relő, aki mel­lette val­lott volna a bí­ró­sá­gon, Lagzi Laj­csi nagy bajba ke­rül­het csü­tör­töki tár­gya­lá­sán...

Rékasi Károly: Szánom és megvetem ezt az embert

Rékasi Károly: Szánom és megvetem ezt az embert

Már nem kér a bo­csá­nat­ké­rés­ből...

A szí­nész három évvel ez­előtt még el­fo­gadta volna a vét­kes sofőr bo­csá­nat­ké­ré­sét, de ma már nem tart rá igényt. Mond­juk ki, igaza van!

Változás a magyar bíróságokon - sok embert érinthet

Változás a magyar bíróságokon - sok embert érinthet

Egyre több ma­gyar­or­szági bí­ró­sá­gon nyí­lik mód arra, hogy az új egy­szerű mód­szert hasz­nál­ják.

Egyre több ma­gyar­or­szági bí­ró­sá­gon nyí­lik mód arra, hogy az új egy­szerű mód­szert hasz­nál­ják. A Ri­post be­mu­tatja az új rend­szert!

Rékasi Károly döntött: ilyen sok pénzt követelhet a gázoló sofőrtől

Rékasi Károly döntött: ilyen sok pénzt követelhet a gázoló sofőrtől

A szí­nész ke­mény kár­té­rí­tést kér mo­tor­bal­­e­se­te oko­zó­já­tól.

A szí­nész ke­mény kár­té­rí­tést kér mo­tor­bal­­e­se­te oko­zó­já­tól. A so­főrt szer­dán ítélte el a bí­ró­ság, ki­mond­ták: nem Ré­kasi hi­bá­zott...

Itt a videó: Ennyit üzent közvetlenül az ítélet után Rékasi Károly

Itt a videó: Ennyit üzent közvetlenül az ítélet után Rékasi Károly

A szí­nész lát­ha­tóan bol­do­gan hagyta el a bí­ró­ság épü­le­tét.

A szí­nész lát­ha­tóan nem ter­vezte, hogy üzen az őt fo­tózó és vi­de­ózó új­ság­író­kon ke­resz­tül, de...

Összetűzésbe keveredett a törvénnyel Beckham

Összetűzésbe keveredett a törvénnyel David Beckham

Kel­le­met­len hely­zetbe ke­rült.

Gyors­haj­tás miatt idéz­ték be a bí­ró­ságra az angol fo­ci­sztárt. Ko­ráb­ban is volt ha­sonló bal­héja.

Váratlan fordulat, ez történt Rékasi Károly zaklatójával

Váratlan fordulat, ez történt Rékasi Károly zaklatójával

Hoppá!

A szí­nész csak ennyit mon­dott, ami­kor ér­te­sült a hí­rek­ről: "tel­je­sen ma­ga­mon kívül va­gyok!"

Már tervezte a szökést VV Fanni gyilkosa

Már tervezte a szökést VV Fanni gyilkosa

No­vem­ber 27-ig meg­hosszab­bí­totta B. László le­tar­tóz­ta­tá­sát a Budai Köz­ponti Ke­rü­leti Bí­ró­ság.

No­vem­ber 27-ig meg­hosszab­bí­totta B. László le­tar­tóz­ta­tá­sát a Budai Köz­ponti Ke­rü­leti Bí­ró­ság.

Szívszorító vallomást tett a halott lány anyukája, a gyilkos őrjöngeni kezdett

Szívszorító vallomást tett a halott lány anyukája

Éppen a meg­gyil­kolt 15 éves német lány édes­anyja tett szív­szo­rító val­lo­mást a bí­ró­sá­gon, ami­kor az afgán mig­ráns düh­ro­ha­mot ka­pott.

Mihez van joga egy behajtónak?

Mihez van joga egy behajtónak?

Tar­tozni az egyik leg­rosszabb dolog, főleg ha nem tu­dunk tör­lesz­teni.

Tar­tozni az egyik leg­rosszabb dolog. Ennél talán csak az a kel­le­met­le­nebb, ha va­la­mi­lyen okból nem tud­juk fi­zetni a hi­te­lün­ket vagy a köz­üzemi szám­lá­in­kat, és jön­nek a bün­te­té­sek, a be­haj­tók, végül a le­fog­la­lá­sok.

2000 Eurós bírsággal "díjazták" a kutyáját forró autóban felejtő nőt!

2000 Eurós bírsággal "díjazták" a kutyáját forró autóban felejtő nőt!

Egy svájci nő 1905 eurós bün­te­tést ka­pott, mert a ko­csi­ban hagyta ku­tyáit.

Sz­lo­vé­ni­á­ban egy svájci nő, pél­dás, 1905 eurós bün­te­tést ka­pott, mert a forró ko­csi­ban hagyta ku­tyáit.

"Senki nem mondta nekem, hogy itt nem szabad nőket molesztálni"

"Senki nem mondta nekem, hogy itt nem szabad nőket molesztálni"

Aly E.-nek azért kel­lett a bí­ró­ság elé áll­nia, mert 13 nőt zak­la­tott.

A Né­met­or­szág­ban élő Aly E.-nek azért kel­lett a bí­ró­ság elé áll­nia, mert 13 nőt zak­la­tott sze­xu­á­li­san.

Győzött az igazság: hamisan vádolták meg Mága Zoltánt

Győzött az igazság: hamisan vádolták meg Mága Zoltánt

Jo­g­erős íté­let szü­le­tett.

Jo­g­erős íté­let szü­le­tett a Prima Pri­mis­sima-díjas ma­gyar ze­nész ügyé­ben.

Miért pont 100 milliót ér Gyárfásnak, hogy levegyék róla a nyomkövetőt?

Miért pont 100 milliót ér Gyárfásnak, hogy levegyék róla a nyomkövetőt?

A Ri­post in­for­má­ciói sze­rint ennek akár a több­szö­rö­sét is meg­adná azért, hogy az úszó Eu­rópa Baj­nok­sá­gon.

Fordulat Pécsi Ildikó perében: Megszülethet a megállapodás

Fordulat Pécsi Ildikó perében: Megszülethet a megállapodás

Öt év után elő­ször ke­rült egy ál­lás­pontra Pécsi Il­dikó és Pár­tos Csilla..

Öt rém­sé­ge­sen hosszú év után elő­ször ke­rült egy ál­lás­pontra Pécsi Il­dikó és egy­kori menye, Pár­tos Csilla. Így benne van a pak­li­ban, hogy ha­ma­ro­san egy­szer s min­den­korra véget érhet a közel fél év­ti­zede hú­zódó va­gyon­meg­osz­tási vita.

Ez szörnyű, levélben könyörgött Pécsi Ildikónak az unokája: ezt üzente

Ez szörnyű, levélben könyörgött Pécsi Ildikónak az unokája: ezt üzente

Most a szí­nésznő uno­ká­já­nak, a húsz­éves Csa­bi­nak a lak­ha­tása a tét.

Most a szí­nésznő uno­ká­já­nak, a húsz­éves Csa­bi­nak a lak­ha­tása a tét.

Új fejlemények a rasszizmussal vádolt magyar sztárbíró ügyében

Új fejlemények a rasszizmussal vádolt magyar sztárbíró ügyében

Kas­sai Vik­tor ta­valy in­dí­tott be­csü­let­sér­tési pert Lip­ták Zol­tán ellen. Ős­szel foly­ta­tód­hat az ügy.

Pszichológus vizsgálja a magyar sorozatsztárt

Pszichológus vizsgálja a magyar sorozatsztárt

A szí­nész alig hitt a fü­lé­nek...

A szí­nész alig hitt a fü­lé­nek, ami­kor a bí­ró­sá­gon szem­be­sült a vád­dal, ami miatt most szak­em­ber­hez kell men­nie...

Pécsi Ildikó őszinte vallomása: képtelen megbocsátani Pártos Csillának

Pécsi Ildikó őszinte vallomása: képtelen megbocsátani Pártos Csillának

Nem ve­szí­tette el le­gen­dás fe­kete hu­mo­rát a Kos­suth-díjas szín­mű­vésznő.

Élete ne­he­zebb idő­sza­ká­ban sem ve­szí­tette el le­gen­dás fe­kete hu­mo­rát a Kos­suth-díjas szín­mű­vésznő.